Deltaco Gaming DH420 Kasutusjuhend

Kategooria
Mobiilsed peakomplektid
Tüüp
Kasutusjuhend
WIRELESS
RGB GAMING HEADSET
ENG Instruction manual
SWE Användarmanual
FIN Käyttöopas
DAN Brukermanual
NOR Brukermanual
LIT Naudojimo instrukcija
LAV Lietošanas instrukcija
EST Kasutusjuhend
GER Betriebsanleitung
FRA Manuel d’utilisation
POL Instrukcjaobsługi
NLD Gebruiksaanwijzing
SPA Manual de instrucciones
HUN Használati utasítás
2
3
ENG
1. Headset
2. Poweron/obuttonandLEDson/o
3. Equalizerbutton
4. USB-C charge port
5. Microphone mute button
6. Volume adjustment wheel
7. Microphone port
8. Microphone
9. USB receiver
10. USB-A to USB-C charge cable
11. 3.5 mm audio cable
On/o
Press and hold the power button for 2 seconds
to power the headset on. Press and hold for 4
secondstopowerito.
Microphone
The microphone is detachable.
Pressthemicrophonemutebuttontoturnitonoro.
Insert the microphone by matching the lock icon with the
notch. Then turn the microphone counterclockwise to lock
it in place. To detach the microphone, turn it to unlock
it, and pull it out.
Volume
Use the volume wheel to adjust volume.
LEDs
Shortpresstheon/obuttontochangeLEDmode.
Automatic mode (RGB) > static red > static greenish blue >
static purple > static yellow > static teal > static white
>lighto.
Equalizer
Presstheequalizerbuttontochangebetweenmodes:Hi,
bass,3D.Theheadsetrememberslastusedmodeafterbeing
turnedoandturnedonagain.
Connect wirelessly
1. Connect the USB receiver to your computer or device.
2. Power the headset on.
3.TheLEDpowersontoconrmpoweronstatus.
4.Pairing:Pressandholdthepowerbuttonforabout5
seconds to pair or re-pair.
If the headset has already been paired, then you skip the
pairing step. It can also be used as a troubleshooting
step.
5.IftheLEDschangestoautomaticmode(RGB),thenthe
connection was successful.
IftheLEDsareashinggreen,thentheconnectionfailed.
If it failed, please try disconnecting and connecting
again.It is possible to have 2 headsets connected to 1
USB receiver. But it is not possible to connect 2 USB
receivers to 1 headset. In the settings of your computer
or device, make sure you have set the audio output
correctly. If you are also using the microphone, please
set the audio input correctly. If you move out of range
theheadsetwillashgreen.Whenyoumoveinrange
again, the headset will automatically reconnect. If you
disconnecttheUSBreceiver,theheadsetwillashgreen.
Flashing green = currently not paired.
Wired connection
Touse3.5mmconnection,youneedtorstturnthe
headseto(ifitwason).
Use the including 3.5 mm audio cable to connect the
headset to your device. The headset will activate wired
mode automatically.
Whenusingthe3.5mmconnection,theLEDsandthe
equalizerwillbetemporallydisabled.
Charging
You can use the headset while it is charging.
Connect the USB cable to the headset and a USB power
adapter(5V/1A)tochargeit.Whenthebatteryhasless
then 10% left, the headset will play a tone 5 times.
Theheadsetturnsoautomaticallyafter30minutes
of inactivity, and after 10 minutes if it has not been
paired.
Charging takes about 3 hours.
Flashing red = Charging.
Green = Fully charged.
Compatibility
Compatibility:PC|Mac|PS5|XboxOne(wiredonly)|
Mobile (wired only)
Microphone mute function is disabled while in wired mode
(3.5 mm).
Microphone mute function in wireless mode (USB receiver)
is compatible with PC, PlayStation 4/5 and Mac.
Cleaning
Clean the product by using a dry cloth.
Safety instructions
1.Keeptheproductdry.Keepitawayfromallliquids.
This product is not waterproof.
2.Donotopenuportrytorepairtheproductby
yourself.
3. Keep the product and packaging out of reach of children
to prevent accidents and chocking hazards.
4.Donotdroporexposetoshockdamage.
Warranty
Please, see www.deltaco.eu for warranty information.
Support
More product information can be found at www.deltaco.eu.
Contactusbye-mail:[email protected].
4
SWE
1. Headset
2. Strömknapp av/på och lysdiod på/av
3. Equalizerknapp
4. USB-C-laddport
5. Ljud av/på-knapp för mikrofon
6. Volymjusteringshjul
7. Mikrofonport
8. Mikrofon
9. USB-mottagare
10. USB-A till USB-C laddkabel
11. 3,5 mm ljudkabel
Av/på
Tryck och håll ner strömknappen i 2 sekunder för att slå
på headsetet. Tryck och håll ner i 4 sekunder för att
stänga av den.
Mikrofon
Mikrofonen är avtagbar.
Tryck ljud av/på-knappen för mikrofonen för att stänga av
den eller slå på den.
Sätt in mikrofonen genom att matcha låsikonen med skåran.
Vrid sedan mikrofonen moturs för att låsa fast den. För
att ta bort mikrofonen, vrid den för att låsa upp den och
dra sedan ut den.
Volym
Använd volymhjulet för att justera volymen.
Lysdioder
Kort tryck på av/på-knappen för att ändra lysdiodläge.
Automatiskt läge (RGB) > statiskt röd > statiskt grön-
blå > statiskt lila > statiskt gul > statiskt turkos >
statisk vit > släck ljuset.
Equalizer
Tryckpåequalizer-knappenförattväxlamellanlägena:
Hi,bas,3D.
Headsetet kommer ihåg senast använda läge efter att ha
stängts av och blivit påslagen igen.
Anslut trådlöst
1. Anslut USB-mottagaren till datorn eller enheten.
2. Slå på headsetet.
3. Lysdioden tänds för att bekräfta att den är påslagen.
4.Parkoppla:Tryckochhållnerströmknappenica5
sekunder för att parkoppla eller för att återparkoppla.
Omheadsetetredanharparkopplatshopparduöver
parkopplingssteget.Detkanocksåanvändassomett
felsökningssteg.
5.Omlysdiodenändrastillautomatisktläge(RGB)
lyckades anslutningen.
Omlysdiodernablinkargröntmisslyckadesanslutningen.
Omdetmisslyckadeskanduförsökakopplafrånochansluta
igen.
Detärmöjligtattha2headsetanslutnatill1USB-
mottagare. Men det är inte möjligt att ansluta 2 USB-
mottagare till 1 headset.
Kontrollera att ljudutgången är korrekt inställd i
inställningarnapådatornellerdinenhet.Omduäven
använder mikrofonen ställer du även in ljudingången
korrekt.
Omduyttardigutanförräckviddenblinkarheadsetet
grönt.Närduyttardiginomräckhålligenåteransluter
headsetet automatiskt.
OmdukopplarbortUSB-mottagarenblinkarheadsetetgrönt.
Blinkar grönt = för närvarande inte parkopplad.
Trådbunden anslutning
För att använda 3,5 mm-anslutning måste du först stänga av
headsetet (om det var på).
Använd den inkluderade 3,5 mm ljudkabeln för att ansluta
headsetet till din enhet. Headsetet aktiverar trådbundet
läge automatiskt.
När du använder 3,5 mm-anslutningen kommer lysdioderna och
equalizernatttillfälligtinaktiveras.
Ladda
Dukananvändaheadsetetmedandenladdas.
Anslut USB-kabeln till headsetet och en USB-strömadapter
(5V/1A) för att ladda den. När batteriet har mindre än 10%
kvar spelar headsetet upp en ton 5 gånger.
Headsetet stängs av automatiskt efter 30 minuters
inaktivitet och efter 10 minuter om det inte har
parkopplats.
Dettarca3timmarattladda.
Blinkar rött = Laddar.
Grönt = Fulladdad.
Kompatibilitet
Kompatibilitet:PC|Mac|PS5|XboxOne(endast
trådbundet)|Mobil(endasttrådbundet)
Mikrofonens ljud av/på-funktion är inaktiverad i
trådbundet läge (3,5 mm).
Mikrofonens ljud av/på-funktion i trådlöst läge (USB-
mottagare) är kompatibel med PC, PlayStation 4/5 och Mac.
Rengöring
Rengör produkten med en torr trasa.
Säkerhetsinstruktioner
1. Håll produkten torr. Håll den borta från alla vätskor.
Dennaproduktärintevattentät.
2. Öppna inte upp eller försök reparera produkten själv.
3. Förvara produkten och förpackningen utom räckhåll för
barn för att förhindra olyckor och kvävningsrisker.
4. Skall ej tappas eller utsättas för stötar.
Garanti
Se www.deltaco.eu garantiinformation.
Support
Merproduktinformationnnspåwww.deltaco.eu.
Kontaktaossviae-post:[email protected].
5
FIN
1. Kuulokemikrofoni
2. Virtapainike
3. Taajuuskorjaimen painike
4. USB-C-latausportti
5. Mikrofonin mykistyspainike
6. Äänenvoimakkuuden säätöpyörä
7. Mikrofoniportti
8. Mikrofoni
9. USB-vastaanotin
10. USB-A–USB-C-latauskaapeli
11. 3,5 mm äänikaapeli
Virran kytkentä
Pidä virtapainiketta pohjassa 2 sekuntia, niin saat
kytkettyä kuulokemikrofonin päälle. Sammuttaminen tapahtuu
pitämällä painiketta pohjassa 4 sekunnin ajan.
Mikrofoni
Mikrofoni on mahdollista irrottaa.
Mikrofonissa on painike, jolla voi mykistää sen tai
poistaa aiemmin asetetun mykistyksen.
Aseta mikrofoni paikalleen niin, että lukon symboli
kohdistuu loveen. Käännä sen jälkeen mikrofonia
vastapäivään, niin saat lukittua sen. Jos haluat irrottaa
mikrofonin, avaa sen lukitus kääntämällä ja vedä osa
lopulta ulos.
Äänenvoimakkuus
Säätöpyörällä voi pienentää ja suurentaa
äänenvoimakkuutta.
LED-valot
Saat vaihdettua valaistustilaa, kun painat virtapainiketta
lyhyesti.
Automaattinen tila (RGB) > kiinteä punainen > kiinteä
vihreä/sininen > kiinteä violetti > kiinteä keltainen >
kiinteä turkoosi > kiinteä valkoinen > poissa päältä.
Taajuuskorjain
Kun painaa taajuuskorjaimen painiketta, saa vaihdettua
seuraavientilojenvälillä:hi,basso,3D.
Kun kuulokemikrofoni on ollut välillä sammutettuna, se
muistaa viimeksi käytetyn toimintatilan.
Langaton liitäntä
1. Kytke USB-vastaanotin tietokoneeseen tai muuhun
laitteeseen.
2. Kytke kuulokkeet päälle.
3.LED-valotsyttyvätilmaistakseen,ettäkuulokkeetovat
päällä.
4.Laiteparinmuodostaminen:pidävirtapainikettapohjassa
n. 5 sekuntia.
Jos laitepari on jo muodostettuna, tämän kohdan voi
ohittaa. Jos tuotteen käytössä ilmenee ongelmia,
niin laiteparin muodostamista uudelleen voi kokeilla
vianmääritysmielessä.
5.JosLED-valotmenevätautomaattiseentilaan(RGB),
yhdistäminen onnistui.
JosLED-valotvilkuttavatvihreää,yhdistäminen
epäonnistui. Tällöin voi kokeilla laiteparin muodostamista
uudelleen.
Yhteen USB-vastaanottimeen voi liittää kerrallaan kaksi
eri kuulokemikrofonia, mutta yhteen kuulokemikrofoniin ei
voi liittää kahta eri USB-vastaanotinta.
Tarkista myös, että äänilähtö on otettu käyttöön ääntä
toistavan laitteen asetuksista. Jos käytät mikrofonia,
myös äänitulo tulee ottaa käyttöön.
Jos kuulokkeen kanssa siirtyy kantaman ulkopuolelle,
LED-valotalkavatvilkuttaavihreää.Yhteysmuodostuu
uudestaan, kun siirtyy takaisin kantaman sisälle.
Jos USB-vastaanottimen irrottaa laitteesta, kuulokkeet
vilkuttavat vihreää.
Vihreävilkkuvalo:laitepariaeiolemuodostettu.
Langallinen liitäntä
Jos kuulokkeet ovat päällä, sammuta ne ennen 3,5 mm
liitäntään siirtymistä.
Kytke mukana tuleva 3,5 mm äänikaapeli haluamaasi
laitteeseen. Kuulokemikrofoni aktivoi langallisen
toimintatilan automaattisesti.
LED-valotjataajuuskorjainmenevätpoispäältäsiksi
aikaa, kun 3,5 mm liitäntä on käytössä.
Lataaminen
Kuulokemikrofonia on mahdollista käyttää sen latautumisen
aikana.
Kytke USB-kaapeli kuulokkeiden ja virtasovittimen (5 V, 1
A) välille. Kun akun varaustaso on alle 10 %, kuulokkeet
toistavat merkkiäänen viidesti.
Kuulokemikrofoni kytkeytyy automaattisesti pois päältä,
jos sitä ei ole käytetty 30 minuuttiin. Jos laiteparia ei
ole muodostettu, aikamääränä on 10 minuuttia.
Lataaminen kestää n. 3 tuntia.
Punainenvilkkuvalo:latautuu.
Kiinteävihreävalo:latausvalmis.
Laitteistotuki
Tuetutympäristöt:PC|Mac|PS5|XboxOne(ainoastaan
langallisena)|älypuhelimet(ainoastaanlangallisena)
Mikrofonin mykistyspainike ei ole käytettävissä
langallisessa tilassa (3,5 mm liitäntä).
Kun käytetään langatonta tilaa (USB-vastaanotin),
mikrofoninmykistyspainiketoimiiseuraavillalaitteilla:
PC, PlayStation 4/5 ja Mac.
Puhdistus
Tuotteen voi pyyhkiä kuivalla liinalla.
Turvallisuusohjeet
1. Pidä kuulokemikrofoni kuivana ja poissa kaikkien
nesteiden läheisyydestä. Tuote ei ole vesitiivis.
2. Älä avaa tuotetta äläkä yritä korjata sitä itse.
3. Säilytä tuotetta ja sen pakkausta lasten
ulottumattomissa. Näin saat estettyä onnettomuudet ja
tukehtumisvaaran.
4. Älä pudota tuotetta äläkä altista sitä kolhuille.
Takuu
Takuuehdot voi lukea osoitteesta www.deltaco.eu.
Tuotetuki
Tuotteesta on lisätietoja osoitteessa www.deltaco.eu.
Tukipalvelunsähköpostiosoiteoninfo@deltaco..
6
DAN
1. Headset
2. Tænd/sluk-knapogLEDtil/fra
3. Equalizerknap
4. USB-C-opladningsport
5. Mute knap
6. Volumenjusteringshjul
7. Mikrofonport
8. Mikrofon
9. USB-modtager
10. USB-A til USB-C-ladekabel
11. 3,5 mm lydkabel
Tænd/Sluk
Tryk på tænd/sluk-knappen, og hold den nede i 2 sekunder
for at tænde for headsettet. Tryk og hold i 4 sekunder for
at slukke den.
Mikrofon
Mikrofonen kan tages af.
Tryk på mikrofonens mute-knap for at tænde eller slukke
den.
Indsæt mikrofonen ved at matche låseikonet med hakket.
Drejdereftermikrofonenmoduretforatlåsedenpå
plads. Hvis du vil fjerne mikrofonen, skal du dreje den
for at låse den op og trække den ud.
Lydstyrke
Brug volumenhjulet til at justere lydstyrken.
LED
Korttrykpåtænd/sluk-knappenforatskifteLED-tilstand.
Automatisk tilstand (RGB) > statisk rød > statisk grønligt
blå > statisk lilla > statisk gul > statisk blågrøn >
statiskhvid>LEDslukket.
Equalizer
Trykpåequalizerknappenforatskiftemellemtilstande:
Hi-,bas,3D.
Headsettet husker sidst anvendte tilstand, efter at det er
slukket og tændt igen.
Opret trådløs forbindelse
1. Tilslut USB-modtageren til computeren eller enheden.
2. Tænd for headsettet.
3.LEDtændesforatbekræftestatus.
4.Parring:Trykpåtænd/sluk-knappen,ogholddennedei
ca. 5 sekunder for at parre eller parre igen.
Hvis headsettet allerede er parret, springer du
parringstrinnetover.Detkanogsåbrugessomet
fejlndingstrin.
5.HvisLED’enændrestilautomatisktilstand(RGB),
lykkedes forbindelsen.
HvisLED’enblinkergrønt,mislykkedesforbindelsen.
Hvis det mislykkedes, skal du prøve at afbryde
forbindelsen og oprette forbindelse igen.
Determuligtathave2headsetstilsluttet1USB-
modtager. Men det er ikke muligt at tilslutte 2 USB-
modtagere til 1 headset.
Kontroller, at du har indstillet lydoutputtet korrekt i
indstillingerne for computeren eller enheden. Hvis du også
bruger mikrofonen, skal du indstille lydindgangen korrekt.
Hvis du bevæger dig uden for rækkevidde, blinker
headsettet grønt. Når du bevæger dig inden for rækkevidde
igen, tilsluttes headsettet automatisk igen.
Hvis du frakobler USB-modtageren, blinker headsettet
grønt.
Blinkende grøn = i øjeblikket ikke parret.
Kablet forbindelse
Hvis du vil bruge en 3,5 mm forbindelse, skal du først
slukke for headsettet (hvis det var tændt).
Brug det medfølgende 3,5 mm lydkabel til at slutte
headsettet til enheden. Headsettet aktiverer automatisk
kabelforbundet tilstand.
Vedbrugaf3,5mm-forbindelsendeaktiveresLED’erneog
equalizerenmidlertidigt.
Opladning
Dukanbrugeheadsettet,mensdetoplades.
Tilslut USB-kablet til headsettet og en USB-strømforsyning
(5V/1A) for at oplade det. Når batteriet har mindre end
10% tilbage, afspiller headsettet en tone 5 gange.
Headsettet slukkes automatisk efter 30 minutters
inaktivitet og efter 10 minutter, hvis det ikke er blevet
parret.
Opladningtagercirka3timer.
Blinkenderød=Opladning.
Grøn = Fuldt opladet.
Kompatibilitet
Kompatibilitet:PC|Mac-|PS5|XboxOne(kun
kabelforbundet)|Mobil(kunkabelforbundet)
Mikrofonens mute-funktion er deaktiveret, mens den er i
wired-tilstand (3,5 mm).
Mikrofonens mute-funktion i trådløs tilstand (USB-
modtager) er kompatibel med PC, PlayStation 4/5 og Mac.
Rengøring
Rengør produktet ved hjælp af en tør klud.
Sikkerhedsinstruktioner
1. Hold produktet tørt. Hold den væk fra alle væsker.
Detteprodukterikkevandtæt.
2.Dumåikkeåbneellerforsøgeatreparereproduktet
selv.
3. Hold produktet og emballagen uden for børns rækkevidde
for at forhindre ulykker og kvælningsfarer.
4. Undgå at tabe eller udsætte headsettet for stødskader.
Garanti
Se www.deltaco.eu for at få garantioplysninger.
Support
Dukanndeereproduktoplysningerpåwww.deltaco.eu.
Kontaktosviae-mail:[email protected].
7
NOR
1. Headset
2. Strømknapp av/på og lysdiode på/av
3. Equalizer-knapp
4. USB-C ladeport
5. Lyd av/på-knapp for mikrofon
6. Volumjusteringshjul
7. Mikrofonport
8. Mikrofon
9. USB-mottaker
10. USB-A til USB-C ladekabel
11. 3,5 mm lydkabel
Av/på
Trykk og hold inne strømknappen i 2 sekunder for å slå
på headsettet. Trykk og hold inne i 4 sekunder for å slå
av den.
Mikrofon
Mikrofonen er avtagbar.
Trykk lyd av/på-knappen for mikrofonen for å slå av eller
på den.
Sett inn mikrofonen ved å matche lås-ikonet med hakket.
Vri deretter mikrofonen mot klokken for å låse fast den.
For å ta bort mikrofonen, vri den for å låse opp den og
dra den deretter ut.
Volum
Bruk volumhjulet for å justere volumet.
Lysdioder
Kort trykk på av/på-knappen for å endre lysdiodemodus.
Automatisk modus (RGB) > statisk rød > statisk grøn-blå
> statisk lilla > statisk gul > statisk turkis > statisk
hvit > slukk lyset.
Equalizer
Trykkpåequalizer-knappenforåbyttemellommodusene:
Hi,bass,3D.
Headsettet husker siste brukte modus etter å ha blitt
slått av og på igjen.
Koble til trådløst
1. Koble USB-mottakeren til PCen eller enheten.
2. Slå på headsettet.
3. Lysdioden slås på for å bekrefte at den er påslått.
4.Sammenkoble:Trykkogholdinnestrømknappenica.5
sekunder for å sammenkoble eller koble til på nytt.
Omheadsettetalleredeharblittsammenkoblethopperdu
oversammenkoblingssteget.Detkanogsåbrukessomett
feilsøkningssteg.
5.Omlysdiodenendrestilautomatiskmodus(RGB)var
tilkoblingen vellykket.
Omlysdiodeneblinkergrøntvarikketilkoblingen
vellykket.
Omdetikkevarvellykketkanduforsøkeåkoblefraog
koble til igjen.
Determuligåha2headsetkoblettil1USB-mottaker,
men det er ikke mulig å ha 2 USB-mottakere koblet til ett
headset.
Kontroller at lydutgangen er korrekt innstilt i
innstillingenepåPCenellerdinenhet.Omduogsåbruker
mikrofonen stiller du også inn lydinngangen korrekt.
Omduytterdegutenforrekkeviddenblinkerheadsettet
grønt.Nårduytterdeginnenforrekkeviddeigjenkobler
headsettet seg til igjen automatisk.
OmdukoblerbortUSB-mottakerenblinkerheadsettetgrønt.
Blinker grønt = for tilfellet ikke sammenkoblet.
Kablet tilkobling
For å bruke 3,5 mm-tilkobling må du først slå av
headsettet (om det var på).
Bruk den inkluderte 3,5 mm lydkabelen for å koble
headsettet til din enhet. Headsettet aktiverer kablet
modus automatisk.
Når du bruker 3,5 mm-tilkoblingen kommer lysdiodene og
equalizerentilådeaktiveres.
Lade
Dukanbrukeheadsettetmensdenlades.
Koble USB-kabelen til headsettet og en USB-strømadapter
(5V/1A) for å lade den. Når batteriet har mindre enn 10%
igjen spiller headsettet av en lyd 5 ganger.
Headsettet slås av automatisk etter 30 minutters
inaktivitet og etter 10 minutter om det ikke har blitt
sammenkoblet.
Dettarca.3timerålade.
Blinker rødt = Lader.
Grønt = Fulladet.
Kompatibilitet
Kompatibilitet:PC|Mac|PS5|XboxOne(kunkablet)|
Mobil (kun kablet)
Mikrofonens lyd av/på-funksjon fungerer ikke i kablet
modus (3,5 mm).
Mikrofonens lyd av/på-funksjon i trådløst modus (USB-
mottaker) er kompatibel med PC, PlayStation 4/5 og Mac.
Rengjøring
Rengjør produktet med en tørr klut.
Sikkerhetsinstruksjoner
1. Hold produktet tørt. Hold den vekk fra alle væsker.
Detteprodukteterikkevanntett.
2. Åpne ikke opp eller forsøk å reparere produktet selv.
3.Oppbevarproduktetutenforrekkeviddeforbarnforå
forhindre ulykker og kvelningsrisikoer.
4. Må ikke mistes eller utsettes for slag/fall.
Garanti
Se www.deltaco.eu garantiinformasjon.
Support
Merproduktinformasjonnnespåwww.deltaco.eu.
Kontaktossviae-post:[email protected].
8
LIT
1. Ausinės
2. Maitinimoįjungimo/išjungimomygtukasirLED
 indikatoriųįjungimas/išjungimas
3. Vienodintuvo (ekvalaizerio) mygtukas
4. USB-C krovimo jungtis
5. Mikrofono nutildymo mygtukas
6. Garso reguliavimo ratukas
7. Mikrofono jungtis
8. Mikrofonas
9. USB gaviklis
10. USB-A – USB-C krovimo laidas
11. 3,5 mm audio laidas
Įjungimas / išjungimas
Nuspauskiteir2sekundespalaikykitemaitinimomygtuką,
kadįjungtumėteausines.Nuspauskiteirpalaikykitešį
mygtuką4sekundes,kadjasišjungtumėte.
Mikrofonas
Mikrofonągalimanuimti.
Nuspauskitemikrofononutildymomygtuką,kadjį
įjungtumėtearbaišjungtumėte.
Įdėkitemikrofonąatitaikydamiužraktoikonąįgriovelį.
Tuometpasukitemikrofonąpriešlaikrodžiorodyklę,kadjį
užksuotumėte.Norėdaminuimtimikrofoną,pasukite,kadjį
atrakintumėteirištraukite.
Garsas
Garsąreguliuokitegarsoratuku.
LED
Trumpaispustelėkiteįjungimo/išjungimomygtuką,kad
pakeistumėteLEDrežimą.
Automatinisrežimas(RGB)>šviečiantiraudona>
šviečiantižaliaimėlyna>šviečiantivioletinė>
šviečiantigeltona>šviečiantižalsvaimėlyna>
šviečiantibalta>šviesaišjungta.
Vienodintuvas
Spustelėkitevienodintuvomygtuką,kadpakeistumėte
režimą:„Hi“,bosai,3D.
Išjungusirvėlįjungusausines,josįsiminspaskutinį
naudotąrežimą.
Bevielis ryšys
1.PrijunkiteUSBgaviklįpriesavokompiuterioar
įrenginio.
2.Įjunkiteausines.
3.LEDšviesosįsijungs,kadpatvirtintųjumsapie
įjungimostatusą.
4.Poravimas:Nuspauskiteirmaždaug5sekundes
palaikykitemaitinimomygtuką,kadsuporuotumėtearbaiš
naujosuporuotumėteįrenginius.
Jeiausinėsjaubuvosuporuotos,praleiskitešįžingsnį.
Taippatgalitetaiatliktikaiptrikčiųšalinimožingsnį.
5.JeiLEDšviesospasikeičiaįautomatinįrežimą(RGB),
tuometsusijungimasbuvosėkmingas.
JeiLEDšviesosžybsižaliai,susijungimasnepavyko.
Susijungimuinepavykus,pabandykiteatsijungtiirvėl
prisijungti.
Prie 1 USB gaviklio galima prijungti dvejas ausines.
Tačiaunegalimaprijungti2USBgavikliųprievienerių
ausinių.
Savokompiuterioarįrenginionustatymuoseįsitikinkite,
kadteisingainustatėtegarsoišvestiesįrenginį.Jeitaip
patnaudojatemikrofoną,teisingainustatykiteirgarso
įvestiesįrenginį.
Jeinutolsitenuoausiniųveikimodiapazono,ausinių
indikatoriaiimsžybsėtižaliai.Jumsvėlįėjusįausinių
veikimodiapazoną,ausinėsautomatiškaiprisijungsiš
naujo.
JeiatjungsiteUSBgaviklį,ausinėsimsžybsėtižaliai.
Žybsintižalia=šiuometunesuporuota.
Laidinė jungtis
Norėdaminaudotis3,5mmjungtimi,pirmiausiaturite
išjungtiausines(jeijosbuvoįjungtos).
Naudokitepridedamą3,5mmaudiolaidą,kadprijungtumėte
ausinespriesavoįrenginio.Ausinėsautomatiškaiaktyvuos
laidinįrežimą.
Naudojant3,5mmjungtį,LEDšviesosirvienodintuvas
laikinai nebus pasiekiami.
Krovimas
Ausinėmskraunantisgalitejomisnaudotis.
Norėdamiausinesįkrauti,prijunkiteUSBlaidąprie
ausiniųirUSBmaitinimoadapterio(5V/1A).Likusmažiau
nei10proc.Baterijostalpos,ausinėse5kartuspasigirs
įspėjamasissignalas.
Ausinėsautomatiškaiišsijungs,jeinebusnaudojamos30
minučių,ojeiausinėsnesuporuotos,po10minučių.
Krovimas trunka apie 3 valandas.
Žybsintiraudona=Kraunama.
Žalia=Visiškaiįkrauta.
Suderinamumas
Suderinamumas:PC|„Mac”|PS5|„XboxOne”(tiklaidine
jungtimi)|Mobilieji(tiklaidinejungtimi)
Prisijungus laidine jungtimi (3,5 mm), mikrofono nutildymo
funkcija negalima.
Mikrofononutildymofunkcijabevieliurežimu(USB
gaviklis)suderinamasuPC,„PlayStation“4/5ir„Mac“.
Valymas
Valykiteproduktąsausašluoste.
Saugos instrukcijos
1.Laikykiteproduktąsausojevietoje.Saugokitejįnuo
visųrūšiųskysčių.Šisproduktasnėraatsparusvandeniui.
2. Neardykite produkto ir nebandykite patys jo taisyti.
3.Laikykiteproduktąirpakuotęvaikamsnepasiekiamoje
vietoje,kadišvengtumėtenelaimingųatsitikimųir
pavojausužspringti.
4.Nemėtykiteproduktoirsaugokitenuosmūgiųkeliamos
žalos.
Garantija
Norėdamisužinotiinformacijosapieproduktogarantiją,
apsilankykite adresu www.deltaco.eu.
Pagalba
Daugiauinformacijosapieproduktągaliterastiadresu
www.deltaco.eu.
Susisiekitesumumiselektroniniupaštu:[email protected].
9
LAV
1. Austiņas
2. Ieslēgšanas/izslēgšanaspogaunieslēgšanas/
 izslēgšanasLEDindikatori
3. Ekvalaizerapoga
4. USB-Cuzlādēšanasports
5. Mikrofonaizslēgšanaspoga
6. Skaļumaregulēšanasritulītis
7. Mikrofona ports
8. Mikrofons
9. USBuztvērējs
10. UzlādesvadsnoUSB-AuzUSB-C
11. 3,5 mm audio vads
Ieslēgšana/izslēgšana
Nospiedietun2sekundesturietieslēgšanaspogu,lai
ieslēgtuaustiņas.Nospiedietun4sekundesturiet,lai
izslēgtu.
Mikrofons
Mikrofonsirnoņemams.
Nospiedietmikrofonaizslēgšanaspogu,laitoieslēgtuvai
izslēgtu.
Ievietojietmikrofonu,salāgojotbloķēšanasikonuar
ierobu.Tadpagriezietmikrofonupretējipulksteņa
rādītājuvirzienam,laitonoksētu.Laiatvienotu
mikrofonu,pagriezietunatbloķējietto,tadizvelciet
toārā.
Skaļums
Izmantojietskaļumaregulēšanasritulīti,laipielāgotu
skaļumu.
LED diodes
Īsinospiedietieslēgšanas/izslēgšanaspogu,laimainītu
LEDrežīmu.
Automātiskaisrežīms(RGB)>nepārtrauktispīd
sarkanākrāsā>nepārtrauktispīdzaļganizilākrāsā
>nepārtrauktispīdvioletākrāsā>nepārtrauktispīd
dzeltenākrāsā>nepārtrauktispīdzilganzaļākrāsā>
nepārtrauktispīdbaltākrāsā>gaismaizslēgta.
Ekvalaizers
Nospiedietekvalaizerapogu,laimainīturežīmu:Hi,
basi,3D.
Pēcaustiņuizslēgšanasunieslēgšanasnojaunatās
atceraspēdējoizmantotorežīmu.
Bezvadu savienojums
1.SavienojietUSBuztvērējuarsavudatoruvaiierīci.
2.Ieslēdzietaustiņas.
3.IedegasLEDdiode,apstiprinotto,kaierīceir
ieslēgta.
4.Sapārošana:Nospiedietunapmēram5sekundesturiet
nospiestupogu,laisapārotuvaivēlreizveiktu
savienošanupārī.
Jaaustiņāmjauirveiktasapārošana,varatizlaist
sapārošanassoli.Tovarizmantotarīkāproblēmu
novēršanassoli.
5.JaLEDindikatoripārslēdzasuzautomātiskorežīmu
(RGB),savienojumsbijaveiksmīgs.
JaLEDindikatorimirgozaļākrāsā,savienojumsneizdevās.
Jatasneizdevās,mēģinietatvienotunsavienotnojauna.
2austiņasvarbūtsavienotasar1USBuztvērēju.Bet2
USBuztvērējusnevarsavienotar1austiņām.
Savadatoravaiierīcesiestatījumospārliecinieties,ka
esatpareizinorādījisaudioizeju.Jaizmantojatarī
mikrofonu,pareizinorādietaudioieeju.
Japametīsietdarbībasdiapazonu,austiņasmirgoszaļā
krāsā.Jaatgriezīsietiesdarbībasdiapazonā,austiņas
automātiskisavienosies.
JaatvienosietUSBuztvērēju,austiņasmirgoszaļākrāsā.
Mirgozaļākrāsā=pašlaiknavsapārotas.
Savienojums ar vadu
Laiizmantotu3,5mmvadu,austiņasvispirmsjāizslēdz(ja
tāsbijaieslēgtas).
Izmantojietkomplektāiekļauto3,5mmaudiovadu,lai
savienotuaustiņasarsavuierīci.Austiņasautomātiski
ieslēgsvadarežīmu.
Izmantojot3,5mmvadu,LEDindikatoriunekvalaizers
īslaicīgitiksatspējoti.
Uzlāde
Varatizmantotaustiņas,kamērtāslādējas.
Laiuzlādētu,pievienojietaustiņāmUSBvaduunUSB
strāvasadapteri(5V/1A).Kadakumulatorauzlādeslīmenis
būszemākspar10%,austiņas5reizesatskaņossignālu.
Pēc30neaktivitātesminūtēmaustiņasautomātiski
izslēgsies.Jatāsnebūssapārotas,tasnotikspēc10
minūtēm.
Uzlādeinepieciešamasaptuveni3stundas.
Mirgosarkanākrāsā=notiekuzlāde.
Zaļākrāsa=pilnībāuzlādēts.
Saderība
Saderība:PC|Mac|PS5|XboxOne(tikaiarvadu)|
Mobile (tikai ar vadu)
Vadarežīmā(3,5mm)mikrofonaizslēgšanasfunkcijair
atspējota.
Bezvadurežīmā(USBuztvērējs)mikrofonaizslēgšanas
funkcijairsaderīgaarPC,PlayStation4/5unMac.
Tīrīšana
Tīrietpreciarsausudrānu.
Drošības instrukcijas
1.Saglabājietprecisausu.Sargājiettonovisiem
šķidrumiem.Šīprecenavūdensizturīga.
2.Nemēģinietpatsatvērtvairemontētpreci.
3.Sargājietpreciuniepakojumunobērniem,lainovērstu
negadījumusunaizrīšanāsriskus.
4.Nenometietunnepakļaujietprecitriecienam.
Garantija
Lūdzu,apmeklējietwww.deltaco.eu,laiuzzinātupar
garantiju.
Atbalsts
Vairākinformācijasparprecēmatrodamatīmekļavietnē
www.deltaco.eu.
Sazinietiesarmums,izmantojote-pastu:[email protected].
10
EST
1. Peakomplekt
2. Toite sisse/välja nupp ja valgusdioodid
sisse/välja
3. Ekvalaiserinupp
4. USB-C laadimisport
5. Mikrofoni vaigistamise nupp
6. Helitugevuse reguleerimise ratas
7. Mikrofoni port
8. Mikrofon
9. USB-vastuvõtja
10. USB-A - USB-C laadimiskaabel
11. 3,5 mm helikaabel
Sisse/välja
Peakomplekti sisse lülitamiseks vajutage ja hoidke
toitenuppu umbes 2 sekundit. Selle välja lülitamiseks
vajutage ja hoidke 4 sekundit
Mikrofon
Mikrofon on eemaldatav.
Vajutage selle sisse või välja lülitamiseks mikrofoni
vaigistamise nuppu.
Sisestage mikrofon sobitades luku ikooni sälguga. Seejärel
pöörake mikrofoni selle kohale lukustamiseks vastupäeva.
Mikrofoni eraldamiseks pöörake seda lukustuse avamiseks
ning tõmmake see välja.
Helitugevus
Helitugevuse reguleerimiseks kasutage helitugevuse ratast.
Valgusdioodid
Lühikevajutussisse/väljanupulevaldusdioodiderežiimi
vahetamiseks.
Automaatrežiim(RGB)>pidevpunane>pidevrohekassinine
> pidev lilla > pidev kollane > pidev sinakasroheline >
pidev valge > valgus väljas.
Ekvalaiser
Režiimidevahellülitamiseksvajutageekvalaiserinuppu:
Hi,bass,3D.
Peakomplekt peab pärast välja ja uuesti sisse lülitamist
meelesviimatikasutatudrežiimi.
Juhtmevaba ühendamine
1. Ühendage USB-vastuvõtja oma arvuti või seadmega.
2. Lülitage peakomplekt sisse.
3. Valgusdiood süttib sisse lülitatud oleku kinnitamiseks.
4.Sidumine:Sidumiseksvõiuuestisidumiseksvajutageja
hoidke toitenuppu 5 sekundit.
Kui peakomplekt on juba seotud, jätate sidumise sammu
vahele. Seda saab kasutada ka tõrkeotsingu sammuna.
5.Kuivalgusdioodidlülituvadautomaatsesserežiimi
(RGB), siis ühendamine õnnestus.
Kui valgusdioodid vilguvad roheliselt, siis ühendamine
ebaõnnestus.
Kui see ebaõnnestus, proovige lahti ühendada ja uuesti
ühendada.
Võimalik on ühendada 2 peakompleti 1 USB-vastuvõtjaga.
Kuid 2 USB-vastuvõtja ühendamine 1 peakomplektiga ei ole
võimalik.
Veenduge, et olete oma arvuti või seadme seadistustes
heliväljundi õigesti määranud. Kui kasutate ka mikrofoni,
seadistage palun helisisend õigesti.
Kui liigute leviulatusest välja, vilgub peakomplekt
roheliselt. Kui liigute tagasi leviulatusse, ühendub
peakomplekt automaatselt uuesti.
USB-vastuvõtja lahtiühendamisel vilgub peakomplekt
roheliselt.
Vilkuv roheline = hetkel sidumata.
Juhtmega ühendus
3,5 mm ühenduse kasutamiseks peate peakomplekti esmalt
välja lülitama (kui see oli sisse lülitatud).
Kasutage peakomplekti oma seadmega ühendamiseks lisatud
3,5 mm helikaablit. Peakomplekt aktiveerib automaatselt
juhtmegarežiimi.
3,5 mm ühenduse kasutamisel on valgusdioodid ja ekvalaiser
ajutiselt keelatud.
Laadimine
Võite oma peakomplekti laadimise ajal kasutada.
Ühendage peakomplekti ja USB toiteadapteri (5 V / 1 A)
vahele USB-kaabel. Kui aku laetusest on järel alla 10%,
esitab peakomplekt 5 korda tooni.
Peakomplekt lülitub 30 minuti pikkuse tegevusetuse järel
automaatselt välja ning 10 minuti järel, kui see ei ole
seotud.
Laadimine kestab umbes 3 tundi.
Vilkuv punane = laadimine.
Roheline = täielikult laetud.
Ühilduvus
Ühilduvus:PC|Mac|PS5|XboxOne(ainultjuhtmega)|
mobiil (ainult juhtmega)
Mikrofonivaigistamisefunktsioononjuhtmegarežiimis
(3,5 mm) keelatud.
Mikrofonivaigistamisefunktsioonjuhtmetarežiimis(USB-
vastuvõtja) ühildub PC, PlayStation 4/5 ja Maciga.
Puhastamine
Puhastage toodet kuiva lapiga.
Ohutusjuhised
1. Hoidke toode kuivana. Hoidke see eemal kõigist
vedelikest. See toode ei ole veekindel.
2. Ärge avage toodet ega püüdke seda ise remontida.
3. Õnnetuste ja lämbumisohu ennetamiseks hoidke toodet ja
pakendit väljaspool laste käeulatust.
4. Ärge laske sellel maha kukkuda ega saada
löögikahjustusi.
Garantii
Garantiiteabe kohta vaadake palun www.deltaco.eu.
Tugi
Täiendavat tooteteavet leiate aadressil www.deltaco.eu.
Võtkemeiegaühenduste-postiteel:[email protected].
11
GER
1. Kopfhörer
2. Ein-/Aus-TasteundLEDsEin/Aus
3. Equalizer-Taste
4. USB-C-Ladeanschluss
5. Taste zum Stummschalten des Mikrofons
6. Lautstärkeregler
7. Mikrofonanschluss
8. Mikrofon
9. USB-Empfänger
10. USB-A-zu-USB-C-Ladekabel
11. 3,5-mm-Audiokabel
Ein / Aus
HaltenSiedieEin-/Aus-Taste2Sekundenlanggedrückt,
um das Headset einzuschalten. Halten Sie 4 Sekunden lang
gedrückt, um es auszuschalten.
Mikrofon
DasMikrofonistabnehmbar.
DrückenSiedieMikrofon-Stummschalttaste,umesein-oder
auszuschalten.
Setzen Sie das Mikrofon ein, indem Sie das Schlosssymbol
mitderKerbeübereinstimmen.DrehenSiedanndasMikrofon
gegen den Uhrzeigersinn, um es zu verriegeln. Um das
Mikrofon abzunehmen, drehen Sie es, um es zu entriegeln,
und ziehen Sie es heraus.
Lautstärke
Verwenden Sie den Lautstärkeregler, um die Lautstärke
einzustellen.
LEDs
DrückenSiekurzdieEin/Aus-Taste,umdenLED-Moduszu
ändern.
Automatikmodus (RGB) > statisch rot > statisch grünblau
> statisch lila > statisch gelb > statisch blaugrün >
statisch weiß > Licht aus.
Equalizer
DrückenSiedieEqualizer-Taste,umzwischendenModizu
wechseln:Hi,Bass,3D.
DasHeadsetmerktsichdenzuletztverwendetenModus,
nachdem es aus- und wieder eingeschaltet wurde.
Drahtlose Verbindung
1.VerbindenSiedenUSB-EmpfängermitIhremComputeroder
Gerät.
2. Schalten Sie das Headset ein.
3.DieLEDschaltetsichein,umdenEinschaltstatuszu
bestätigen.
4.Pairing:HaltenSiediePower-Tasteetwa5Sekunden
lang gedrückt, um das Pairing oder erneute Pairing
durchzuführen.
WenndasHeadsetbereitsgekoppeltwurde,überspringen
SiedenKopplungsschritt.Eskannauchals
Fehlerbehebungsschritt verwendet werden.
5.WechselndieLEDsindenAutomatikmodus(RGB),dannwar
die Verbindung erfolgreich.
WenndieLEDsgrünblinken,istdieVerbindung
fehlgeschlagen.
Wennsiefehlgeschlagenist,versuchenSiebitte,die
Verbindung zu trennen und erneut zu verbinden.
Flashing green = currently not paired.
Esistmöglich,2Headsetsan1USB-Empfänger
anzuschließen.Esistjedochnichtmöglich,2USB-
Empfängeran1Headsetanzuschließen.
StellenSieindenEinstellungenIhresComputers
oder Geräts sicher, dass Sie die Audioausgabe richtig
eingestellthaben.WennSieauchdasMikrofonverwenden,
stellen Sie bitte den Audioeingang richtig ein.
WennSiesichaußerhalbderReichweitebewegen,blinktdas
Headsetgrün.WennSiesichwiederinReichweitebewegen,
wird das Headset automatisch wieder verbunden.
WennSiedenUSB-Empfängertrennen,blinktdasHeadset
grün.
Grün blinkend = derzeit nicht gekoppelt.
Verbindung mit Kabel
Um eine 3,5-mm-Verbindung zu verwenden, müssen Sie zuerst
das Headset ausschalten (falls es eingeschaltet war).
Verwenden Sie das mitgelieferte 3,5-mm-Audiokabel, um
dasHeadsetmitIhremGerätzuverbinden.DasHeadset
aktiviert automatisch den kabelgebundenen Modus.
BeiVerwendungdes3,5-mm-AnschlusseswerdendieLEDsund
derEqualizervorübergehenddeaktiviert.
Ladevorgang
Sie können das Headset während des Ladevorgangs verwenden.
Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem Headset und einem
USB-Netzteil(5V/1A),umesaufzuladen.WenndieBatterie
weniger als 10 % ihrer Kapazität aufweist, gibt das
Headset 5 Mal einen Ton aus.
DasHeadsetschaltetsichnach30MinutenInaktivität
automatisch aus und nach 10 Minuten, wenn es nicht
gekoppelt wurde.
DasAuadendauertetwa3Stunden.
Rot blinkend = Laden.
Grün = Vollständig aufgeladen.
Kompatibilität
Kompatibilität:PC|Mac|PS5|XboxOne(nur
kabelgebunden)|Mobil(nurkabelgebunden)
DieMikrofonstummschaltungistimkabelgebundenenModus
(3,5 mm) deaktiviert.
DieMikrofonstummschaltungimWireless-Modus(USB-
Empfänger)istkompatibelmitPC,PlayStation4/5undMac.
Reinigung
Reinigen Sie das Produkt mit einem trockenen Tuch.
Sicherheitshinweise
1. Halten Sie das Produkt trocken. Halten Sie es von allen
Flüssigkeitenfern.DiesesProduktistnichtwasserdicht.
2.ÖnenSiedasProduktnichtundversuchenSienicht,
es selbst zu reparieren.
3. Bewahren Sie das Produkt und die Verpackung außerhalb
der Reichweite von Kindern auf, um Unfälle und
Erstickungsgefahrzuvermeiden.
4. Nicht fallen lassen oder Stoßschäden aussetzen.
Garantie
Bitte besuchen Sie www.deltaco.eu für
Garantieinformationen.
Unterstützung
WeitereProduktinformationenndenSieunter
www.deltaco.eu.
KontaktierenSieunsperE-Mail[email protected].
12
FRA
1. Casque
2. Boutonmarche/arrêtetLEDmarche/arrêt
3. Bouton égaliseur
4. Port de charge USB-C
5. Boutondemodesilencieuxpourlemicrophone
6. Molette de réglage du volume
7. Port du microphone
8. Microphone
9. Récepteur USB
10. Câble de charge USB-A vers USB-C
11. Câble audio 3,5 mm
Marche / arrêt
Appuyez sur le bouton d’alimentation et maintenez-le
enfoncépendant2secondespourallumerlecasque.Appuyez
et maintenez pendant 4 secondes pour l’éteindre.
Microphone
Le microphone est amovible.
Appuyezsurleboutondemodesilencieuxdumicrophone
pour l’activer ou le désactiver.
Insérez le microphone en faisant correspondre l’icône de
verrouillage avec l’encoche. Tournez ensuite le microphone
dans le sens inverse des aiguilles d’une montre pour
le verrouiller en place. Pour détacher le microphone,
tournez-le pour le déverrouiller et retirez-le.
Volume
Utilisez la molette de volume pour régler le volume.
LED
Appuyez brièvement sur le bouton marche / arrêt pour
changerlemodeLED.
Modeautomatique(RVB)>rougestatique>bleuverdâtre
statique>violetstatique>jaunestatique>bleu
sarcellestatique>blancstatique>lumièreéteinte.
Égaliseur
Appuyez sur le bouton de l’égaliseur pour basculer entre
lesmodes:Hi,basse,3D.
Lecasquemémoriselederniermodeutiliséaprèsavoirété
éteint et rallumé.
Connexion sans l
1. Connectez le récepteur USB à votre ordinateur ou
appareil.
2.Allumezlecasque.
3.LaLEDs’allumepourconrmerl’étatdemisesous
tension.
4.Appairage:appuyezsurleboutond’alimentationet
maintenez-le enfoncé pendant environ 5 secondes pour
appairer ou réappairer.
Silecasqueadéjàétéappairé,alorsvousignorez
l’étape d’appairage. Cette étape peut également être
utilisée comme étape de dépannage.
5.SilesLEDpassentenmodeautomatique(RVB),la
connexionaréussi.
SilesLEDclignotentenvert,laconnexionaéchoué.
Encasd’échec,essayezdevousdéconnecteretdevous
reconnecter.
Ilestpossibled’avoir2casquesconnectésà1récepteur
USB. Mais il n’est pas possible de connecter 2 récepteurs
USBà1casque.
Danslesparamètresdevotreordinateurouappareil,
assurez-vous d’avoir correctement réglé la sortie audio.
Si vous utilisez également le microphone, veuillez régler
correctement l’entrée audio.
Sivousvousdéplacezhorsdelaportée,lecasque
clignoteraenvert.Lorsquevousvousdéplacezànouveau
danslaportée,lecasquesereconnecteautomatiquement.
SivousdéconnectezlerécepteurUSB,lecasqueclignotera
en vert.
Vert clignotant = actuellement non appairé.
Connexion laire
Pourutiliseruneconnexion3,5mm,vousdevezd’abord
éteindrelecasque(s’ilétaitallumé).
Utilisez le câble audio 3,5 mm inclus pour connecter
lecasqueàvotreappareil.Lecasqueactivera
automatiquementlemodelaire.
Lorsdel’utilisationdelaconnexion3,5mm,lesLEDet
l’égaliseur seront temporairement désactivés.
Chargement
Vouspouvezutiliserlecasquependantqu’ilesten
charge.
ConnectezlecâbleUSBaucasqueetàunadaptateur
secteurUSB(5V/1A)pourlecharger.Lorsqu’ilreste
moinsde10%delabatterie,lecasqueémet5tonalités.
Lecasques’éteintautomatiquementaprès30minutes
d’inactivité et après 10 minutes s’il n’a pas été appairé.
Le chargement prend environ 3 heures.
Rougeclignotant=Encharge.
Vert = complètement chargé.
Compatibilité
Compatibilité:PC|Mac|PS5|XboxOne(laire
uniquement)|Mobile(laireuniquement).
Lemodesilencieuxdumicrophoneestdésactivéenmode
laire(3,5mm).
Lemodesilencieuxdumicrophoneenmodesansl
(récepteur USB) est compatible avec les PC, PlayStation
4/5 et Mac.
Nettoyage
Nettoyezleproduitàl’aided’unchionsec.
Consignes de sécurité
1. Gardez le produit au sec. Gardez-le loin de tous les
liquides.Ceproduitn’estpasétanche.
2. N’ouvrez pas et n’essayez pas de réparer le produit
vous-même.
3. Gardez le produit et l’emballage hors de portée
desenfantspouréviterlesaccidentsetlesrisques
d’étouement.
4.Nepaslaissertomberniexposeràdeschocs.
Garantie
Veuillez consulter www.deltaco.eu pour l’information sur
la garantie.
Assistance
Plus d’information sur le produit disponible sur le site
www.deltaco.eu.
Contactez-nouspare-mail:[email protected].
13
POL
1. Słuchawki
2. Przyciskwłączania/wyłączaniai
 włączanie/wyłączanieLED
3. Przycisk korektora
4. PortładowaniaUSB-C
5. Przycisk wyciszania mikrofonu
6. Pokrętłodostosowywaniagłośności
7. Port mikrofonu
8. Mikrofon
9. OdbiornikUSB
10. Kabeldoładowania,przejściówkaz
USB-A na USB-C
11. Kabel audio 3,5 mm
Wł./wył.
Naciśnijiprzytrzymajprzyciskzasilaniaprzez2sekundy,
abywłączyćsłuchawki.Naciśnijiprzytrzymajprzez4
sekundy,abyjewyłączyć.
Mikrofon
Mikrofonmożnaodłączyć.
Naciśnijprzyciskwyciszeniamikrofonu,abygowłączyćlub
wyłączyć.
Włóżmikrofon,dopasowującikonękłódkidowycięcia.
Następnieobróćmikrofonwkierunkuprzeciwnymdoruchu
wskazówekzegara,abygoprzytwierdzićnamiejscu.
Odłączaniemikrofonu:obróćgo,abygoodblokować,a
następniewyciągnij.
Głośność
Używajpokrętładoregulowaniagłośności.
LEDy
Krótkonaciśnijprzyciskwłączania/wyłączania,abyzmienić
trybLED.
Trybautomatyczny(RGB)>stałyczerwony>stały
zielonkawo-niebieski>stałyoletowy>stałyżółty>
stałymorski>stałybiały>światłowyłączone.
Korektor
Naciśnijprzyciskkorektora,abyprzełączaćsięmiędzy
trybami:Hi-,bass,3D.
Słuchawkipowyłączeniuiponownymwłączeniupamiętają
ostatnioużywanytryb.
Połączenie bezprzewodowe
1.PodłączodbiornikUSBdokomputeraluburządzenia.
2.Włączsłuchawki.
3.DiodaLEDwłączysię,bypotwierdzićstatus„włączony”.
4.Parowanie:Abysparowaćlubponowniesparować
urządzenie,naciśnijiprzytrzymajprzyciskprzezokoło
5 sekund.
Jeślisłuchawkizostałyjużsparowane,pomińkrok
parowania.Możetobyćrównieżkrokużywanyjakokrok
rozwiązywaniaproblemów.
5.JeśliLEDyprzełącząsięnatrybautomatycznyRGB–
połączeniepowiodłosię.
JeśliLEDymigająnazielono–połączenieniepowiodło
się.
Jeślipołączenieniepowiodłosię,spróbujsięrozłączyći
ponowniepołączyć.
Możliwejestpodłączenie2parsłuchawekdo1odbiornika
USB.Niemożnajednakpodłączyć2odbiornikówUSBdo1
parysłuchawek.
Upewnijsię,żewustawieniachkomputeraluburządzenia
poprawnieustawiłeśwyjścieaudio.Jeśliużywaszrównież
mikrofonu,ustawpoprawniewejścieaudio.
Jeśliwyjdzieszpozazasięg,słuchawkizacznąmigaćna
zielono.Gdyponownieznajdzieszsięwzasięgu,słuchawki
automatyczniepołącząsięponownie.
JeśliodłączyszodbiornikUSB,słuchawkizacznąmigaćna
zielono.
Miganie na zielono = aktualnie niesparowane.
Połączenie przewodowe
Abyskorzystaćzkabla3,5mm,musisznajpierwwyłączyć
słuchawki(jeślibyływłączone).
Użyjzałączonegokablaaudio3,5mm,bypodłączyć
słuchawkidourządzenia.Słuchawkiautomatycznieaktywują
tryb przewodowy.
Podczaskorzystaniazkabla3,5mmLEDyikorektorzostaną
tymczasowowyłączone.
Ładowanie
Możnakorzystaćzesłuchawekpodczasładowania.
PodłączkabelUSBdosłuchawekidozasilacza(5V/1A),aby
jenaładować.Gdypoziombateriiwynosimniejniż10%,
słuchawki5razyodtworząsygnał.
Słuchawkiwyłącząsięautomatyczniepo30minutach
bezczynnościorazpo10minutach,jeśliniezostały
sparowane.
Ładowanietrwaokoło3godzin.
Miganienaczerwono=Ładowanie.
Nazielono=Urządzeniewpełninaładowane.
Kompatybilność
Kompatybilność:PC|Mac|PS5|XboxOne(tylko
przewodowo)|Telefonkomórkowy(tylkoprzewodowo)
Funkcjawyciszaniamikrofonujestwyłączonawtrybie
przewodowym (3,5 mm).
Funkcja wyciszania mikrofonu w trybie bezprzewodowym
(odbiornik USB) jest kompatybilna z PC, PlayStation 4/5
i Mac.
Czyszczenie
Czyśćproduktsuchąszmatką.
Instrukcja bezpieczeństwa
1.Utrzymujproduktwsuchości.Trzymajgozdalaod
płynów.Tenproduktniejestwodoodporny.
2.Niepróbujotwieraćlubsamodzielnienaprawiać
produktu.
3.Produktiopakowanienależyprzechowywaćpoza
zasięgiemdzieci,abyuniknąćwypadkówilubpotencjalnego
zadławienia.
4.Nienarażajproduktunaupadeklubinnewstrząsy.
Gwarancja
Zajrzyjnastronęwww.deltaco.euwceluuzyskania
informacjidotyczącychgwarancji.
Pomoc
Więcejinformacjioprodukciemożnaznaleźćnastronie
www.deltaco.eu.
Skontaktujsięznamipoprzeze-mail:[email protected].
14
NLD
1. Headset
2. Aan/uit-knopenLED’saan/uit
3. Equalizer-knop
4. USB-C oplaadpoort
5. Muteknop van microfoon
6. Volume-instelwiel
7. Microfoonpoort
8. Microfoon
9. USB-ontvanger
10. USB-A naar USB-C oplaadkabel
11. 3.5 mm audiokabel
Aan/uit
Houd de aan/uit-knop 2 seconden ingedrukt om de headset
in te schakelen. Houd 4 seconden ingedrukt om het uit te
schakelen.
Microfoon
Demicrofoonisafneembaar.
Drukopdemuteknopvandemicrofoonomdezeinofuitte
schakelen.
Plaats de microfoon door het slotpictogram met de inkeping
tematchen.Draaidemicrofoonvervolgenstegendeklokin
omdezeopzijnplaatstevergrendelen.Omdemicrofoon
los te maken, draai deze om te ontgrendelen en trek de
microfoon eruit.
Volume
Gebruik het volumewiel om het volume aan te passen.
LED’s
Drukkortopdeaan/uit-knopomdeLED-modustewijzigen.
Automatische modus (RGB) > statisch rood > statisch
groenachtig blauw > statisch paars > statisch geel >
statisch groenblauw > statisch wit > licht uit.
Equalizer
Drukopdeequalizerknopomtussendevolgendemodite
wisselen:Hi,bas,3D.
Deheadsetonthoudtdelaatstgebruiktemodusnadatdeze
is uit- en weer ingeschakeld.
Draadlozeverbinding
1. Sluit de USB-ontvanger op uw computer of apparaat aan.
2. Zet de headset aan.
3.DeLEDgaataanomdeinschakelstatustebevestigen.
4.Koppelen:houddeaan/uit-knopongeveer5seconden
ingedrukt om te koppelen of opnieuw te koppelen.
Als de headset al is gekoppeld, sla je de koppelstap
over. Het kan ook worden gebruikt als een stap voor
probleemoplossing.
5.AlsdeLED’sverandereninautomatischemodus(RGB),
dan was de verbinding succesvol.
AlsdeLED’sgroenknipperen,isdeverbindingmislukt.
Als het is mislukt, probeer dan de verbinding te verbreken
en opnieuw te verbinden.
Het is mogelijk om 2 headsets op 1 USB-ontvanger aan te
sluiten. Maar het is niet mogelijk om 2 USB-ontvangers op
1 headset aan te sluiten.
Zorg ervoor dat je in de instellingen van je computer of
apparaat de audio-uitgang correct hebt ingesteld. Als
je ook de microfoon gebruikt, stel dan de audio-ingang
correct in.
Als u zich buiten het bereik bevindt, knippert de headset
groen.Wanneeruweerbinnenbereikkomt,maaktdeheadset
automatisch opnieuw verbinding.
Als u de USB-ontvanger loskoppelt, knippert de headset
groen.
Groen knipperend = momenteel niet gekoppeld.
Bekabelde verbinding
Omeen3,5mm-aansluitingtegebruiken,moetueerstde
headset uitschakelen (als deze aan stond).
Gebruik de meegeleverde 3,5 mm audiokabel om de headset
opjeapparaataantesluiten.Deheadsetactiveertde
bekabelde modus automatisch.
Bijgebruikvande3,5mm-aansluitingwordendeLED’sen
deequalizertijdelijkuitgeschakeld.
Opladen
U kunt de headset gebruiken terwijl deze wordt opgeladen.
Sluit de USB-kabel op de headset en op de USB-
stroomadapter (5V/1A) aan om deze op te laden. Als de
batterij minder dan 10% over heeft, speelt de headset 5
keer een toon.
Deheadsetwordtautomatischuitgeschakeldna30minuten
inactiviteit en na 10 minuten als deze niet is gekoppeld.
Het opladen duurt ongeveer 3 uur.
Rood knipperend = Aan het opladen.
Groen = Volledig opgeladen.
Compatibiliteit
Compatibiliteit:PC|Mac|PS5|XboxOne(alleen
bekabeld)|Mobiel(alleenbekabeld)
Demute-functievandemicrofoonisinbekabeldemodus
(3,5 mm) uitgeschakeld.
Microfoondempingsfunctie in draadloze modus (USB-
ontvanger) is compatibel met pc, PlayStation 4/5 en Mac.
Reiniging
Reinig het product met een droge doek.
Veiligheidsinstructies
1. Houd het product droog. Houd het uit de buurt van alle
vloeistoen.Ditproductisnietwaterdicht.
2. Maak het product niet zelf open of probeer het niet
zelf te repareren.
3. Houd het product en de verpakking buiten het bereik van
kinderen om ongelukken en verstikkingsgevaar te voorkomen.
4. Niet laten vallen of blootstellen aan schokschade.
Garantie
Zie www.deltaco.eu voor garantie-informatie.
Ondersteuning
Meer informatie over het product is te vinden op www.
deltaco.eu.
Neemcontactmetonsop:[email protected].
15
SPA
56. Auriculares
57. Botóndeencendido(on/o)yLED
 encendido/apagado(on/o)
58. Botóndeecualizador
59. Puerto de carga USB-C
60. Botóndesilenciodelmicrófono
61. Rueda de ajuste de volumen
62. Puertodemicrófono
63. Micrófono
64. Receptor USB
65. Cable de carga USB-A a USB-C
66. Cable de audio de 3,5 mm
Encendido/apagado (On/o)
Para encender el auricular pulse y mantenga presionado
elbotóndeencendidodurante2segundos.Paraapagarlo
pulseymantengapresionadoelbotóndurante4segundo.
Micrófono
Elmicrófonoesextraíble.
Paraencenderlooapagarlopulseelbotóndesilencio.
Inserteelmicrófonohaciendocoincidireliconode
candadoconlamarca.Acontinuacióngireelmicrófonoen
sentidocontrarioalasagujasdelrelojparabloquearlo
ensulugar.Paraextraerelmicrófono,gírelopara
desbloquearloyextráigalo.
Volumen
Para ajustar el volumen use la rueda de volumen.
LED
ParacambiarelmodoLEDpresionebrevementeelbotónde
encendido/apagado.
Modo automático (RGB)> rojo estático> azul verdoso
estático> violeta estático> amarillo estático> verde
azulado estático> blanco estático> luz apagada.
Ecualizador
Paracambiarentrelosmodospresioneelbotóndel
ecualizador:Hi,bass,3D.
Elauricularguardaenlamemoriaelúltimomodoutilizado
después de apagarlo y encenderlo de nuevo.
Conexión inalámbrica
1. Conecte el receptor USB a su ordenador o dispositivo.
2.Enciendalosauriculares.
3.ElLEDseenciendeparaconrmarelestadode
encendido.
4.Emparejamiento:Paraemparejarovolveraemparejar
pulseymantengapresionadoelbotóndeencendidodurante
5 segundos.
Si los auriculares ya han sido emparejados, omita este
paso.Tambiénpuedeutilizarlocomounpasodesolución
de problemas.
5.SilosLEDcambianalmodoautomático(RGB),la
conexiónserealizócorrectamente.
SilosLEDparpadeanenverde,signicafallodeconexión.
Sifallalaconexión,intentedesconectarloyconectarlo
de nuevo.
Esposibleconectar2auricularesa1receptorUSB.Pero
no es posible conectar 2 receptores USB a 1 auricular.
Asegúresedehaberconguradolasalidadeaudio
correctamenteenlaconguracióndesuordenadoro
dispositivo.Siademásestáutilizandoelmicrófono,
congurelaentradadeaudiocorrectamente.
Si sale de la zona de alcance, el auricular parpadeará
en verde. Cuando vuelva a estar dentro del alcance, el
auricular volverá a conectarse automáticamente.
Si desconecta el receptor USB, el auricular parpadeará
en verde.
Verde intermitente = actualmente no emparejado.
Conexión por cable
Parautilizarunaconexiónde3,5mm,primerodebeapagar
los auriculares (si estaban encendidos).
Para conectar los auriculares a su dispositivo utilice
el cable de audio de 3,5 mm (incluido). Los auriculares
activarán el modo por cable automáticamente.
Cuandoseutilizalaconexiónde3,5mm,losLEDyel
ecualizador estarán temporalmente desactivados.
Carga
Puede utilizar los auriculares mientras se están cargando.
Para cargarlos conecte el cable USB a los auriculares y
un adaptador de corriente USB (5V/1A). Cuando la carga
restante de la batería es menos del 10 %, los auriculares
reproducirán un tono 5 veces.
Los auriculares se apagarán automáticamente después de 30
minutos de inactividad y después de 10 minutos si no han
sido emparejados.
La carga tarda unas 3 horas.
Rojo intermitente = Carga.
Verde = Carga completa.
Compatibilidad
Compatibilidad:PC|Mac|PS5|XboxOne(soloporcable)
|Móvil(soloporcable)
Lafuncióndesilenciodelmicrófonoestádesactivadaen
el modo por cable (3,5 mm).
Lafuncióndesilenciodelmicrófonoenmodoinalámbrico
(receptor USB) es compatible con PC, PlayStation 4/5 y
Mac.
Limpieza
Limpie el producto con un paño seco.
Instrucciones de seguridad
1. Mantenga el producto seco. Manténgalo alejado de todo
tipodelíquidos.Esteproductonoesresistentealagua.
2. No abra ni intente reparar el producto usted mismo.
3. Mantenga el producto y el embalaje fuera del alcance de
losniñosparaevitaraccidentesyriesgosdeasxia.
4. Protégelo de golpes y caídas.
Garantía
Másinformaciónsobrelagarantíaobtendráenlapágina
web www.deltaco.eu.
Servicio técnico
Másinformaciónsobreelproductopuedeencontraren
www.deltaco.eu.
Correoelectrónico:[email protected].
16
HUN
1. Fejhallgató
2. Be-/kikapcsológombés
 be-/kikapcsolástjelzőLED-ek
3. Hangszínszabályozógomb
4. USB-Ctöltőport
5. Mikrofonnémítás gomb
6. Hangerőszabályozótárcsa
7. Mikrofonport
8. Mikrofon
9. USB-vevő
10. USB-A–USB-Ctöltőkábel
11. 3,5 mm-es audiokábel
Be-/kikapcsolás
Nyomjale2másodpercigabe-/kikapcsológombota
headset bekapcsolásához. Tartsa nyomva 4 másodpercig a
kikapcsolásához.
Mikrofon
Amikrofonlecsatlakoztatható.
Nyomja meg a mikrofonnémítás gombot a be- vagy
kikapcsolásához.
Csatlakoztassaamikrofontúgy,hogyazárikonegy
szintbekerüljönabemetszéssel.Eztkövetőenfordítsa
elamikrofontazóramutatójárásávalellentétesirányba,
hogy rögzítse a helyén. A mikrofont a lecsatlakoztatásához
előszörfordítsael,hogyfeloldjaarögzítést,majdhúzza
ki.
Hangerő
Ahangerőállítótárcsávalállíthatahangerőn.
LED-ek
Nyomjamegrövidenabe/kigombotaLED-üzemmód
módosításához.
Automatikusüzemmód(RGB)>állandóvörös>állandó
zöldeskék>állandólila>állandósárga>állandópávakék
>állandófehér>nemvilágít.
Hangszínszabályozó
Nyomjamegahangszínszabályozógombotazüzemmódok
közöttiváltáshoz:Hi,basszus,3D.
Aheadsetemlékezikazutolsóhasználtüzemmódraa
kikapcsolása után, és ismét bekapcsol.
Vezeték nélküli csatlakoztatás
1.CsatlakoztassaazUSB-vevőegységetaszámítógépezvagy
egy eszközhöz.
2. Kapcsolja be a headsetet.
3.ALEDvilágítanikezdabekapcsoltállapot
megerősítéséhez.
4.Párosítás:Tartsanyomvakb.5perciga
bekapcsológombotapárosításhozvagyújrapárosításhoz.
Ha a headsetet már párosította, ugorja át a párosítás
lépését.Ezhibaelhárításilépéskéntishasználható.
5.HaaLED-ekautomatikusüzemmódra(RGB)váltanak,akkor
a csatlakozás sikeres volt.
HaaLED-ekvillogózöldreváltanak,akkoracsatlakozás
sikertelen volt.
Sikertelenségeseténpróbáljameglecsatlakoztatni,majd
újracsatlakoztatniazeszközt.
Lehetséges 2 headsetet csatlakoztatni egy USB-
vevőegységhez.Nemlehetazonban2USB-vevőegységet
csatlakoztatni 1 headsethez.
Aszámítógépvagyeszközbeállításaibanügyeljena
hangkimenetmegfelelőbeállítására.Hamikrofontis
használ, állítsa be helyesen a hangkimenetet.
Ha tartományon kívül mozog, a headset zölden villog. Ha
isméttartománybakerül,aheadsetautomatikusanújra
csatlakozik.
HalecsatlakoztatjaazUSB-vevőeszközt,aheadsetzölden
villog.
Zöld villogás = jelenleg nincs párosítva.
Vezetékes kapcsolat
3,5mm-eskapcsolathasználatáhozelőszörkikell
kapcsolnia a headsetet (ha be volt kapcsolva).
Csatlakoztassa a 3,5 mm-es audiokábellel a headsetet az
eszközéhez. A headset automatikusan aktiválja a vezetékes
üzemmódot.
3,5mm-escsatlakozáseseténaLED-ekésa
hangszínszabályzóátmenetilegletiltásrakerül.
Töltés
A headsetet használhatja töltés közben.
Csatlakoztassa az USB-kábelt a headsethez és egy USB-
tápadapterhez (5 V/ 1 A) a headset töltéséhez. Amikor az
akkumulátor töltöttsége 10%-nál kevesebb, a headset 5-ször
hangjelzést ad.
Ha a headsetet 30 percig nem használják vagy 10 percig nem
párosítják, akkor automatikusan kikapcsol.
Atöltésiidőkb.3órátveszigénybe.
Villogópiros=töltés.
Zöld = teljesen feltöltve.
Kompatibilitás
Kompatibilitás:PC|Mac|PS5|XboxOne(csakvezetékes)
|Mobil(csakvezetékes)
Amikrofonnémításfunkciójavezetékesüzemmódban
letiltott (3,5 mm).
Amikrofonnémításfunkciójavezetéknélküli(USB-vevős)
üzemmódbankompatibilisaszámítógépekkel,aPlayStation
4/5-tel és a Mac-kal.
Tisztítás
A terméket száraz ruhával tisztítsa.
Biztonsági utasítások
1. A terméket tartsa szárazon. Tartsa a terméket minden
folyadéktóltávol.Aterméknemvízálló.
2.Nenyissafelvagypróbáljamegsajátmagamegjavítani
a terméket.
3. A balesetek és a fulladásveszély elkerülése érdekében
tartsaaterméketésacsomagolástgyermekektőltávol.
4. Ne ejtse le a terméket, illetve ne tegye ki ütéskárnak.
Garancia
Agaranciálisinformációkatlásdawww.deltaco.eu
webhelyen.
Támogatás
Awww.deltaco.euwebhelyentovábbiinformációkattalála
termékről.
Akövetkezőe-mail-címenkeresztülléphetvelünk
kapcsolatba:[email protected].
17
SweDeltacoAB, Glasfibergatan 8, 125 45 Älvsjö, Sweden
[email protected](0200-877771)
[email protected](0207120390)
SWE
FIN
ENG
DAN
NOR
DistributedbySweDeltaco/www.deltacogaming.com
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18

Deltaco Gaming DH420 Kasutusjuhend

Kategooria
Mobiilsed peakomplektid
Tüüp
Kasutusjuhend