Black & Decker GTC36552PC Kasutusjuhend

Bränd
Black & Decker
Kategooria
Elektrilised tööriistad
Mudel
GTC36552PC
Tüüp
Kasutusjuhend
2
Eesti keel (Originaaljuhend) 5
Русский язык (Перевод с оригинала инструкции) 13
5
EESTI KEEL
Kasutusotstarve
Hekilõikurid BLACK+DECKER™ GTC36552PC ja
GTC3655PCLB on mõeldud hekkide, põõsaste ja
puhmaste pügamiseks. See tööriist on mõeldud
ainult laiatarbekasutuseks.
Ohutuseeskirjad
Üldised hoiatused elektritööriistade kasutamise
kohta
Hoiatus! Lugege kõik hoiatused ja juhised
läbi. Kõigi hoiatuste ja juhiste täpne järgimi-
ne aitab vältida elektrilöögi, tulekahju ja/või
raske kehavigastuse ohtu.
Hoidke kõik hoiatused ja juhised tuleviku tarvis
alles. Hoiatustes kasutatud mõiste „elektritööriist”
viitab võrgutoitel töötavatele (juhtmega) ja akutoitel
töötavatele (juhtmeta) elektritööriistadele.
1. Tööpiirkonna ohutus
a. Tööpiirkond peab olema puhas ja hästi val-
gustatud. Korralageduse ja puuduliku valgus-
tuse korral võivad kergesti juhtuda õnnetused.
b. Ärge kasutage elektritööriistu plahvatus-
ohtlikus keskkonnas, näiteks tuleohtlike
vedelike, gaaside või tolmu läheduses.
Elektritööriistad tekitavad sädemeid, mis võivad
süüdata tolmu või aurud.
c. Hoidke lapsed ja kõrvalised isikud elektri-
tööriista kasutamise ajal eemal. Tähelepanu
hajumisel võite kaotada kontrolli tööriista üle.
2. Elektriohutus
a. Elektritööriista pistik peab vastama pis-
tikupesale. Ärge kunagi muutke pistikut
mis tahes moel. Ärge kasutage maandatud
elektritööriistade puhul adapterpistikut.
Muutmata pistikud ja sobivad pistikupesad
vähendavad elektriögiohtu.
b. Vältige kokkupuudet maandatud pindadega,
nagu torud, radiaatorid, pliidid ja külmkapid.
Elektrilöögi saamise oht suureneb, kui teie keha
on maandatud.
c. Vältige elektritööriistade sattumist vih-
ma kätte või märgadesse tingimustesse.
Elektritööriista sisse sattunud vesi suurendab
elektrilöögi ohtu.
d. Kasutage toitekaablit õigesti. Ärge kunagi
kasutage elektritööriista toitekaablit selle
kandmiseks, tõmbamiseks ega pistiku ee-
maldamiseks pistikupesast. Kaitske kaablit
kuumuse, õli, teravate servade ja liikuvate
osade eest. Kahjustatud või sassis kaablid
suurendavad elektriögi ohtu.
e. Kui töötate seadmega väljas, kasutage
kindlasti välitingimustesse sobivat piken-
duskaablit. Välitingimustesse sobiva pikendus-
kaabli kasutamine vähendab elektriögi ohtu.
f. Kui elektriöriista niisketes tingimustes ka-
sutamine on vältimatu, kasutage rikkevoolu-
kaitset (RCD). Rikkevoolukaitsme kasutamine
vähendab elektrilöögi ohtu.
3. Isiklik ohutus
a. Säilitage valvsus, jälgige, mida teete, ja
kasutage elektritööriista mõistlikult. Ärge
kasutage elektritööriista väsinuna ega al-
koholi, narkootikumide või arstimite mõju
all olles. Kui elektritööriistaga töötamise ajal
tähelepanu kas või hetkeks hajub, võite saada
raskeid kehavigastusi.
b. Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke
alati silmade kaitset. Isikukaitsevahendid nagu
tolmumask, mittelibisevad jalanõud, kiiver ja
kuulmiskaitse vähendavad õigetes tingimustes
kasutades kehavigastusi.
c. Vältige seadme ootamatut käivitumist.
Veenduge, et enne tööriista vooluvõrku ja/
või aku külge ühendamist on käivituslüliti
väljalülitatud asendis. Kandes tööriista, sõrm
lülitil, või ühendades toiteallikaga tööriista, mille
lüliti on tööasendis, võib juhtuda õnnetus.
d. Enne elektritööriista sisselülitamist eemal-
dage kõik reguleerimis- ja mutrivõtmed.
Tööriista pöörleva osa külge jäetud mutrivõti
vms võib tekitada kehavigastusi.
e. Ärge küünitage. Seiske kogu aeg kindlalt ja
hoidke tasakaalu. See tagab parema kontrolli
tööriista üle ettearvamatutes situatsioonides.
f. Kandke nõuetekohast riietust. Ärge kand-
ke lotendavaid rõivaid ega ehteid. Hoidke
juuksed, riided ja kindad eemal liikuvatest
osadest. Lotendavad riided, ehted või pikad
juuksed võivad jääda liikuvate osade vahele.
g. Kui seadmega on kaasas tolmueemalduslii-
desed ja kogumisseadmed, siis veenduge, et
need on ühendatud ja õigesti kasutatavad.
Tolmukogumisseadme kasutamine võib vähen-
dada tolmuga seotud ohte.
4. Elektritööriista kasutamine ja hooldamine
a. Ärge koormake elektritööriista üle. Kasutage
konkreetseks otstarbeks sobivat elektritöö-
riista. Õige elektritööriist teeb töö paremini ja
ohutumalt kiirusel, milleks see on mõeldud.
b. Ärge kasutage elektritööriista, kui seda ei
saa lülitist sisse ja välja lülitada. Elektritöö-
riist, mida ei saa lülitist juhtida, on ohtlik ja vajab
remonti.
6
EESTI KEEL
c. Enne reguleerimist, tarvikute vahetamist ja
hoiulepanemist lahutage tööriist vooluvõr-
gust ja/või eemaldage aku. Nende ettevaa-
tusabinõude rakendamine vähendab seadme
ootamatu käivitumise ohtu.
d. Kui elektritööriista ei kasutata, hoidke seda
lastele kättesaamatus kohas ning ärge luba-
ge tööriista kasutada inimestel, kes tööriista
ei tunne või pole lugenud seda kasutusju-
hendit. Oskamatutes kätes on elektritööriistad
ohtlikud.
e. Hooldage elektriöriistu. Veenduge, et lii-
kuvad osad on õiges asendis ega ole kinni
kiilunud, detailid on terved ja puuduvad
muud tingimused, mis võivad mõjutada töö-
riista tööd. Kahjustuste korral laske tööriista
enne edasist kasutamist remontida. Paljud
õnnetused on põhjustatud halvasti hooldatud
elektritööriistadest.
f. Hoidke lõiketarvikud terava ja puhtana.
Õigesti hooldatud, teravate lõikeservadega
lõiketarvikud kiiluvad väiksema tõenäosusega
kinni ja neid on lihtsam juhtida.
g. Kasutage elektritööriista, lisaseadmeid,
otsikuid jms vastavalt juhendile, võttes
arvesse nii tööpiirkonda kui ka tehtava töö
iseloomu. Tööriista kasutamine mittesihtotstar-
beliselt võib põhjustada ohtliku olukorra.
5. Akutööriista kasutamine ja hooldamine
a. Kasutage laadimiseks ainult tootja määratud
laadijat. Ühele akule sobiv laadija võib teise aku
laadimisel põhjustada tuleohtu.
b. Kasutage tööriistu ainult kindlaks määratud
akudega. Teist tüüpi akude kasutamine võib
põhjustada vigastus- ja tuleohtu.
c. Kui aku ei ole kasutusel, hoidke seda eemal
kirjaklambritest, müntidest, võtmetest, nael-
test, kruvidest ja muudest väikestest metal-
lesemetest, mis võivad klemmid lühistada.
Aku klemmide lühistamine võib põhjustada
põletusi ja tulekahju.
d. Valedes tingimustes võib akust eralduda
vedelikku. Vältige sellega kokkupuutumist.
Juhusliku kokkupuute korral loputage see
veega maha. Kui vedelikku satub silma,
pöörduge lisaks arsti poole. Akust lekkinud
vedelik võib tekitada ärritust ja põletusi.
6. Teenindus
a. Laske tööriista korrapäraselt hooldada kva-
li tseeritud remonditöökojas ja kasutage ai-
nult originaalvaruosi. Nii tagate elektritööriista
ohutuse.
Täiendavad hoiatused elektritööriistade kohta
Hoiatus! Täiendavad ohutusjuhised hekit-
rimmerite kohta
Hoidke kõik oma kehaosad lõiketerast
eemal. Ärge eemaldage lõigatud oksi lõike-
terade liikumise ajal ega hoidke neidega
kinni. Kinnikiilunud materjali eemaldamisel
veenduge, et lüliti on välja lülitatud. Kui
elektritööriistaga töötamise ajal tähelepanu kas
või hetkeks hajub, võite saada raskeid kehavi-
gastusi.
Hekilõikurit kandes hoidke seda käepide-
mest, olles eelnevalt seisanud lõiketera.
Enne hekilõikuri transportimist või hoiule-
panekut tuleb alati paigaldada lõikeseadme
kate. Hekiikuri õige käsitsemine aitab vältida
lõiketerade põhjustatud kehavigastusi.
Hoidke elektritööriista isoleeritud haarde-
pindadest, kuna lõiketera võib riivata var-
jatud juhtmeid. Kui lõiketerad riivavad voolu
all olevat juhet, võivad elektritööriista katmata
metallosad voolu alla sattuda ja anda seadme
käsitsejale elektrilöögi.
Selles kasutusjuhendis on kirjeldatud ettenähtud
otstarvet. Mis tahes tarvikute või lisaseadmete
kasutamine või seadme kasutamine viisil, mida
selles kasutusjuhendis ei soovitata, võib lõppe-
da kehavigastuse ja/või varalise kahjuga.
Seadet kandes ärge hoidke käsi eesmisel käe-
pidemel, lülitil ega päästikul, välja arvatud juhul,
kui aku on eemaldatud.
Kui te pole varem hekilõikurit kasutanud, võiksite
lisaks selle juhendiga tutvumisele küsida ka
kogenud kasutaja nõu.
Ärge kunagi puudutage töötava seadme lõike-
terasid.
Ärge kunagi üritage terasid jõuga peatada.
Ärge pange seadet enne käest, kui terad on
täielikult peatunud.
Kontrollige korrapäraselt, et terad ei oleks kah-
justatud ega kulunud. Ärge kasutage seadet,
kui selle terad on kahjustunud.
Hoiduge hekki pügades kõvadest esemetest
(nt metalltraat, käsipuud). Kogemata mõnda
sellist eset riivates lülitage seade kohe välja ja
kontrollige, et see poleks viga saanud.
Kui seade hakkab ebaloomulikult vibreerima,
lülitage see kohe välja ja eemaldage aku ning
seejärel kontrollige, kas seadmel on kahjustusi.
Kui seade kinni kiilub, lülitage see kohe välja.
Enne takistuste kõrvaldamist eemaldage sead-
me aku.
7
EESTI KEEL
Pärast seadme kasutamist katke terad terakat-
tega. Tööriista hoiule pannes veenduge, et tera
on kaetud.
Enne seadme kasutamist veenduge alati, et kõik
kaitsekatted on paigaldatud. Ärge kunagi üritage
kasutada seadet, millel puudub mõni osa või mis
on ilma loata ümber ehitatud.
Ärge lubage seadet kasutada lastel.
Kõrgema heki pügamisel külgedelt hoiduge
allapudeneva prahi eest.
Hoidke tööriista alati mõlema käega sellel ole-
vatest käepidemetest.
Kõrvalseisjate ohutus
Seda seadet võivad kasutada lapsed alates 8.
eluaastast ning piiratud füüsiliste, tajumis- või
vaimsete võimetega või kogemuste ja teadmis-
teta isikud, kui neid seejuures jälgitakse või
juhendatakse, kuidas seadet ohutult kasutada,
ning selgitatakse seonduvaid ohte.
Lapsed ei tohi seadmega mängida.
Järelevalveta lapsed ei tohi seadet puhastada
ega hooldada.
Muud ohud
Kui kasutate tööriista, mida pole hoiatustes mär-
gitud, võivad tekkida täiendavad ohud. Need ohud
võivad tekkida valesti kasutamise, pikemaajalise
kasutamise jms tõttu.
Ka asjakohaste ohutusnõuete järgimisel ja turva-
seadeldiste kasutamisel ei saa teatud ohte vältida.
Need on järgmised.
Liikuvate osade puudutamisest põhjustatud
vigastused.
Detailide, terade või tarvikute vahetamisel tek-
kivad vigastused.
Tööriista pikaajalisest kasutamisest põhjustatud
vigastused. Tööriista pikemaajalisel kasutamisel
tehke regulaarselt puhkepause.
Kuulmiskahjustused.
Tööriista kasutamisel (näiteks puidu, eriti tam-
me, kase ja MDF-plaatide töötlemisel) tekkiva
tolmu sissehingamisest põhjustatud terviseo-
hud.
Vibratsioon
Tehnilistes andmetes ja vastavusdeklaratsioonis
sisalduvad deklareeritud vibratsioonitasemed on
mõõdetud vastavalt standardis EN 60745 kirjel-
datud standardsele katsemeetodile ning neid võib
kasutada tööriistade võrdlemiseks. Deklareeritud
vibratsioonitaset võib kasutada ka kokkupuute
esmaseks hindamiseks.
Hoiatus! Elektritööriista tegelikul kasutamisel võib
vibratsioon erineda deklareeritud väärtusest, sõltu-
valt tööriista kasutamise viisidest. Vibratsioonitase
võib tõusta üle deklareeritud taseme.
Vibratsiooniga kokkupuute hindamisel selleks, et
määrata kindlaks direktiiviga 2002/44/EÜ nõutud
meetmed töökohal elektritööriistu kasutavate isikute
kaitsmiseks, tuleb võtta arvesse tegelikke kasutus-
tingimusi ja tööriista kasutamise viisi, sealhulgas
töötsükli kõiki osi, näiteks lisaks reaalse kasutamise
ajale ka neid aegu, mil tööriist on välja lülitatud või
töötab tühikäigul.
Tööriistal olevad sildid
Tööriistal on toodudrgmised piktogrammid koos
kuupäevakoodiga:
Hoiatus! Vigastusohu vähendamiseks
lugege tähelepanelikult kasutusjuhendit.
Kandke tööriista kasutamisel kaitseprille.
Kandke tööriista kasutamisel kuulmis-
kaitset.
Ärge hoidke seadet vihma ega suure niis-
kuse käes.
Eemaldage alati aku seadmest, enne kui
hakkate tegelema puhastuse või hooldu-
sega.
98
Direktiivile 2000/14/EÜ vastav helivõimsus.
Täiendavad ohutusjuhised akude ja akulaadijate
kohta (kui need kuuluvad komplekti)
Akud
Ärge kunagi proovige neid avada.
Vältige aku kokkupuudet veega.
Vältige aku kokkupuudet kuumusega.
Ärge hoidke akut kohas, mille temperatuur võib
kerkida üle 40 °C.
Laadimisel peab ümbritseva keskkonna tempe-
ratuur olema vahemikus 10 °C kuni 40 °C.
Laadimiseks kasutage ainult koos seadmega
tarnitud laadijat. Vale laadija kasutamine võib
põhjustada elektrilöögi või aku ülekuumenemi-
se.
Akude kõrvaldamisel järgige jaotise „Keskkon-
nakaitse” juhiseid.
Ärge kahjustage/deformeerige akut torgete ega
põrutustega, sest see võib põhjustada kehavi-
gastusi ja tuleohtu.
8
EESTI KEEL
Ärge laadige kahjustunud akusid.
Äärmuslikes tingimustes võib aku lekkida.
Kui märkate akul vedelikku, pühkige see et-
tevaatlikult lapiga ära. Vältige selle sattumist
nahale.
Nahale või silma sattumisel järgige allpool too-
dud juhiseid.
Hoiatus! Akuvedelik võib põhjustada vigastusi või
varalist kahju. Nahale sattumisel loputage nahka
kohe veega. Kui ilmneb punetus, valu või ärritus,
pöörduge arsti poole. Silma sattumisel loputage
silma kohe puhta veega ja pöörduge arsti poole.
Ärge üritage laadida kahjustada saanud
akusid.
Akulaadijad
Teie laadija on mõeldud kasutamiseks kindlaks-
määratud pingega.
Kontrollige alati, et võrgupinge vastaks andmesildile
märgitud väärtusele.
Hoiatus! Ärge kunagi proovige asendada laadijat
tavalise toitepistikuga.
Kasutage oma BLACK+DECKERi laadijat ainult
selle tööriista aku laadimiseks, millega koos
laadija tarniti.
Teised akud võivad plahvatada ning põhjustada
kehavigastusi ja kahjusid.
Ärge üritage laadida mittelaetavaid akusid.
Kui toitejuhe on kahjustunud, tuleb lasta see
ohutuse tagamiseks tootjal või BLACK+DECKERi
volitatud teeninduskeskusel välja vahetada.
Vältige laadija kokkupuudet veega.
Ärge avage laadijat.
Ärge torgake laadijasse võõrkehi.
Seade, laadija ja aku peavad laadimise ajal
olema hea ventilatsiooniga kohas.
Akulaadija on mõeldud kasutamiseks ainult
siseruumides.
Enne kasutamist lugege kasutusjuhendit.
Elektriohutus
Akulaadija on topeltisolatsiooniga ega vaja
seega lisamaandust. Kontrollige alati, et
võrgupinge vastaks andmesildile märgitud
väärtusele. Ärge kunagi proovige asendada
laadijat tavalise toitepistikuga.
Kui toitejuhe on kahjustunud, tuleb lasta see
ohutuse tagamiseks tootjal või BLACK+DECKERi
volitatud teeninduskeskusel välja vahetada.
Osad
Sellel tööriistal on järgmised osad või mõned neist.
1. Päästiklüliti
2. Vabastusnupp
3. Käepide
4. POWERCOMMAND-nupp
5. Terakate
6. Kaksiklülitiga sang
7. Tera
8. Aku
Aku laadimine (joonis A) (mudelil GTC3655PCLB
pole akut ega laadijat)
Akut tuleb laadida enne esmakordset kasutamist
ja alati, kui see ei anna piisavalt toidet tööde jaoks,
mida enne oli lihtne teha.
Aku võib laadimisel soojeneda; see on normaalne
ega viita tõrkele.
Hoiatus! Ärge laadige akut, kui ümbritsev tem-
peratuur on alla 10 °C või üle 40 °C. Soovitatav
laadimistemperatuur on umbes 24 °C.
Märkus! Laadija ei lae akut, kui selle temperatuur
on alla 10 °C või üle 40 °C.
Aku tuleb jätta laadijasse ning laadija hakkab seda
automaatselt laadima, kui aku temperatuur vastavalt
kas tõuseb või langeb.
Enne aku sisestamist ühendage akulaadija
sobivasse pistikupessa.
Asetage aku laadijasse.
Roheline märgutuli hakkab vilkuma, mis viitab sel-
lele, et akut laetakse.
Kui laadimine on lõpetatud, jääb roheline märgutuli
püsivalt põlema. Aku on täielikult laetud ja seda võib
kasutada või akulaadijasse jätta.
Hoiatus! Laadige tühjenenud akud täis pärast kasu-
tamist niipea kui võimalik, vastasel juhul lüheneb
märkimisväärselt aku eluiga.
Akulaadija diagnostika
Akulaadija on mõeldud tuvastama teatud problee-
me, mis võivad tekkida akupatareide või toiteallikaga
seoses. Probleemidele viitab ühe märgutule vilku-
mine erineva vilkumismustriga.
9
EESTI KEEL
Aku viga
Akulaadija suudab tuvastada nõrka või kahjustunud
akut. Punane märgutuli vilgub sildile märgitud must-
riga. Kui märkate aku veale viitavat vilkumismustrit,
ärge jätkake aku laadimist. Viige see tagasi tee-
ninduskeskusesse või taaskasutamiseks mõeldud
kogumiskohta.
Kuuma/külma aku viivitus
Kui akulaadija tuvastab liiga kuuma või liiga külma
aku, siis see käivitab automaatselt kuuma/külma
aku viivituse, lükates laadimist edasi, kuni aku on
normaliseerunud. Pärast seda lülitub akulaadija
automaatselt aku laadimise režiimile. See funktsioon
tagab akude maksimaalse tööea. Kui tuvastatakse
kuuma/külma aku viivitus, vilgub punane märgutuli
sildile märgitud mustriga.
Aku jätmine laadijasse
Kui märgutuli põleb pidevalt, võib aku jätta laadijas-
se. Laadija hoiab akut kasutamisvalmis ja täielikult
laetuna.
Olulised laadimist puudutavad märkused
Et akupatarei optimaalne töövõime säiliks
võimalikult kaua, tuleb seda laadida õhutem-
peratuuril 1824 °C. ÄRGE laadige akupatareid
õhutemperatuuril alla +4,5 °C ega üle +40,5 °C.
See on oluline nõue, mis aitab vältida akupatarei
tõsiseid kahjustusi.
Laadimise ajal võivad laadija ja akupatarei soo-
jeneda. See on normaalne ega viita tõrkele. Et
aku pärast kasutamist kiiremini maha jahtuks,
ei tohi laadijat ega akut hoida soojas (nt metall-
kuuris või soojusisolatsioonita haagises).
Kui aku ei lae korralikult:
Kontrollige, kas pistikupesa töötab, ühenda-
des sellega valgusti või mõne muu seadme.
Veenduge, et pistikupesaga ei ole ühenda-
tud valgusti lüliti, mis tule kustutamisel toite
välja lülitab.
Viige laadija ja aku kohta, kus ümbritseva
õhu temperatuur on ligikaudu 18–24 °C.
Kui laadimisprobleemid ei lahene, viige
seade, akupatarei ja laadija kohalikku tee-
ninduskeskusesse.
Akupatareid tuleb laadida, kui see ei anna enam
piisavalt voolu töödel, mis varem käisid kergelt.
Sellisel juhul ÄRGE JÄTKAKE seadme kasuta-
mist. Järgige laadimisjuhiseid. Soovi korral võite
laadida ka osaliselt laetud akupatareid, ilma et
peaksite kartma erilist kahju.
Elektrit juhtivad võõrkehad, muu hulgas näiteks
terasvill, foolium või igasugused metalliosakes-
te kogumid tuleb laadija pesast eemal hoida.
Ühendage laadija alati vooluvõrgust lahti, kui
selle pesas pole akut. Enne puhastamist ee-
maldage laadija vooluvõrgust.
Laadijat ei tohi külmutada ega kasta vette või
muudesse vedelikesse.
Hoiatus! Elektrilöögioht. Vältige vedelike sattumist
laadijasse. Ärge kunagi üritage akut mingil põhjusel
avada.
Kui akupatarei plastkorpus puruneb või praguneb,
viige see ringlussevõtmiseks teeninduskeskusesse.
Laetusindikaator
Aku on varustatud laetusindikaatoriga. Seda saab
kasutada aku laetuse taseme kuvamiseks kasuta-
mise ja laadimise ajal.
See ei näita seadme funktsionaalsust ning see
varieerub sõltuvalt toote komponentidest, tempe-
ratuurist ja kasutusalast.
Aku laetuse kontrollimine laadimise ajal
Vajutage laetusindikaatori nuppu (A1).
ttivad kolm märgutuld (A2), mis näitavad aku
laetuse protsenti. Vt tabelit joonisel a.
Kui märgutuli ei sütti, tuleb akut laadida.
Akupatarei paigaldamine seadmesse ja sellest
eemaldamine
Hoiatus! Et vältida lüliti aktiveerumist, veenduge
enne aku paigaldamist või eemaldamist, et vabas-
tusnupp on välja lülitatud.
Akupatarei paigaldamine
Sisestage akupatarei (8) seadmesse, kuni kuulete
klõpsatust (joonis B). Veenduge, et akupatarei on
täielikult paigas ja oma kohal kindlalt lukus.
Akupatarei eemaldamine
Vajutage aku vabastusnuppu, nagu näidatud jooni-
sel C, ja tõmmake akupatarei seadmest välja.
Kokkupanemine
Hoiatus! Enne kokkupanekut eemaldage seadme
aku ja katke terad terakattega.
Hoiatus! Enne kokkupanekut veenduge, et seade
on välja lülitatud ja vooluvõrgust eemaldatud ja et
terad on kaetud terakattega.
10
EESTI KEEL
Hoiatus! Ärge kunagi kasutage tööriista ilma kait-
sekatteta.
Kaitsekatte ja sanga paigaldamine (joonis D–F)
Hoiatus! Kasutage tööriista ainult koos nõueteko-
haselt paigaldatud kaitsekatte ja käepidemega. Kui
kasutate hekilõikurit ilma nõuetekohase kaitsekatte
või käepidemeta, võite saada raskeid kehavigastusi.
Märkus! Tarnimisel olid kaitsekate ja sang plastköi-
dikuga hekilõikuri külge kinnitatud.
Lõigake plastköidik läbi.
Eemaldage osaliselt sisestatud kruvi seadme
korpuse küljest (joonis D).
Libistage kaitsekate (5) hekilõikuri korpuse
esiküljele (joonis E).
Sisestage kaitsekatte küljel olevatesse avades-
se kaks kruvi ja kinnitage need korralikult.
Libistage sang (6) hekilõikuri korpuse esiküljele
kaitsekatte taha, nagu näidatud joonisel F.
Sisestage sanga külgedel olevatesse avadesse
ülejäänud neli kruvi ja kinnitage need korralikult.
Kasutamine
Hoiatus! Laske tööriistal töötada oma kiirusega.
Ärge koormake tööriista üle.
Lüliti
Seadme sisselülitamiseks suruge vabastusnupp
(2) alla ning vajutage päästikut (1) ja kaksiklü-
litiga sanga (6), nagu näidatud joonisel G. Kui
seade on tööle hakanud, võite vabastusnupu
lahti lasta.
Selleks, et seade töötaks, tuleb päästikut kogu
aeg all hoida.
Seadme väljalülitamiseks vabastage päästik.
Hoiatus! Mitte kunagi ärge püüdke lukustada lülitit
sisselülitatud asendisse.
Heki pügamine
Seiske kindlalt jalgel, hoidke tasakaalu ja ärge
küünitage.
Kandke seadme kasutamisel kaitseprille ja
mittelibisevaid jalatseid.
Hoidke seadet kindlalt kahe käega ja lülitage
see sisse.
Hoidke hekilõikurit alati nii, nagu näidatud
käesoleva juhendi joonistel: ühe käega lülitus-
käepidemest ja teise käega sangast (joonis H).
Ärge kunagi hoidke seadet terakattest.
Uute võrsete kärpimine (joonis I)
Kõige tõhusam on liigutada lõikurit laias kaares,
nii et lõikehambad ulatuvad oksteni.
Kõige parem on hoida tera lõikamise ajal liiku-
missuunas veidi allapoole kaldu.
Hoiatus! Ärge lõigake üle 19 mm läbimõõduga oksi.
Kasutage hekilõikurit ainult tavaliste põõsaste lõika-
miseks elumajade jm hoonete ümbruses.
Sirgelt pügatud hekid (joonis J)
Heki juurde võib paigaldada pinguletõmmatud
nööri, mis aitab tagada eriti sirge tulemuse.
Heki pügamine külgedelt (joonis K)
Hoidke hekilõikurit joonisel näidatud viisil, alus-
tage alt ja liikuge suunaga üles.
POWERCOMMAND
Kui tera kinni kiilub, vajutage POWERCOM-
MAND-nuppu (4), nagu näidatud joonisel L.
Terad liiguvad edasi-tagasi aeglasemalt ja jõu-
lisemalt, mis võimaldab kärpida ka tugevamaid
oksi. Tavalisele hekilõikerežiimile naasmiseks
vabastage nupp.
Märkus! Nupu vabastamisel omandavad terad kohe
uuesti täiskiiruse.
Märkus! Kui hoida nuppu 15 sekundit all, terad
peatuvad. Et POWERCOMMAND-funktsioon
taas rakendada, vabastage nupp ja vajutage seda
uuesti. Tavalise heki pügamise ajal ÄRGE hoidke
POWERCOMMAND-nuppu kogu aeg all.
Hooldus
BLACK+DECKERi juhtmega/juhtmeta seade on
mõeldud pikaajaliseks kasutamiseks minimaalse
hooldamise juures.
Et seade teid pikka aega korralikult teeniks, tuleb
selle eest hoolitseda ja seda regulaarselt puhastada.
Määrdeõli saab osta BLACK+DECKERi edasimüü-
jalt (kat. nr A6102-XJ).
Hoiatus! Enne juhtmega/juhtmeta elektritööriistade
hooldamist toimige järgmiselt.
Lülitage seade välja ja eemaldage see voolu-
võrgust.
Kui seadmel on eraldi akupatarei, lülitage seade
välja ja eemaldage aku seadme küljest.
Kui akut ei saa seadme küljest eemaldada,
laske akul täielikult tühjeneda ja lülitage seejärel
seade välja.
Eemaldage laadija enne puhastamist vooluvõr-
gust. Laadija ei vaja peale regulaarse puhasta-
mise mingit hooldust.
Puhastage seadme ja laadija ventilatsiooniava-
sid regulaarselt pehme harja või kuiva lapiga.
Puhastage mootori korpust regulaarselt niiske
lapiga. Ärge kasutage abrasiivseid ega lahusti-
põhiseid puhastusvahendeid.
11
EESTI KEEL
Pärast seadme kasutamist puhastage hoolikalt
terad. Pärast puhastamist katke terad kerge
masinaõliga, et vältida roostetamist.
Toitepistiku vahetamine (ainult Ühendkuningriik
ja Iirimaa)
Kui on vaja paigaldada uus toitepistik, toimige
järgmiselt.
Kõrvaldage vana pistik ohutult.
Ühendage pruun juhe uue pistiku faasiklemmi-
ga.
Ühendage sinine juhe nullklemmiga.
Hoiatus! Maandusklemmiga ühendusi ei tehta.
Järgige kvaliteetsete pistikutega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid.
Soovitatav kaitse: 5 A.
Keskkonnakaitse
Jäätmete sortimine. Selle sümboliga mär-
gistatud tooteid ja akusid ei tohi kõrvaldada
koos olemjäätmetega.
Tooted ja akud sisaldavad aineid, mida saab
eemaldada ja taaskasutada, et vähendada toorai-
nepuudust.
Elektriseadmed ja akud tuleb ringlusse võtta vas-
tavalt kohalikele eeskirjadele. Lisateavet leiate
aadressilt www.2helpU.com.
Tehnilised andmed
GTC36552PC (H1),
GTC3655PCLB
Pinge V
DC
36
Terade liikumiskii-
rus (tühikäigul)
min
-1
1300
Tera pikkus cm 55
Teravahe mm 22
Kaal kg 3,2
Aku
(välja arvatud
mudel
GTC3655PCLB)
BL20362
Pinge V
DC
36
Mahtuvus Ah 2,0
Tüüp Li-Ion
Akulaadija
(välja arvatud
mudel
GTC3655PCLB)
90616337-xx
Sisendpinge V
AC
230
Väljundpinge V
DC
36
Voolutugevus mA 1300
Ligikaudne
laadimisaeg
h1,52,0
Helirõhu tase vastavalt standardile EN 60745:
Helirõhk (L
pA
) 82 dB(A), määramatus (K) 4 dB(A)
Helivõimsus (L
WA
) 93 dB(A), määramatus (K)
4 dB(A)
Vibratsiooni koguväärtused (kolmeteljelise
vektori summa) vastavalt standardile EN
60745:
Vibratsioonitugevus (a
h
) < 2,5 m/s
2
, määramatus
(K) 1,5 m/s
2
EÜ vastavusdeklaratsioon
MASINADIREKTIIV
LITINGIMUSTES K ASUTATAVATE
SEADMETE MÜRA DIREKTIIV
GTC36552PC, GTC3655PCLB
– hekiikur
Black & Decker kinnitab, et jaotises „Tehnilised
andmed” kirjeldatud tooted vastavad järgmistele
dokumentidele:
2006/42/EÜ, EN 60745-1:2009 +A11:2010, EN
60745-2-15:2009 +A1:2010
2000/14/EÜ, hekilõikur 1300 min
-1
, V lisa
õdetud helivõimsus (L
pA
) 93 dB(A)
Määramatus (K) 4 dB(A)
Garanteeritud helivõimsus (L
pA
) 97 dB(A)
Määramatus (K) 4 dB(A)
Need tooted vastavad ka direktiividele 2004/108/EÜ
(kuni 19.04.2016), 2014/30/EL (alates 20.04.2016)
ja 2011/65/EL. Lisainfo saamiseks võtke palun
ühendust Black & Deckeriga allpool asuval aadressil
või vaadake kasutusjuhendi tagaküljel olevat infot.
12
EESTI KEEL
Allakirjutanu on vastutav tehnilise dokumentatsiooni
kokkupanemise eest ja kinnitab seda Black & Dec-
keri nimel.
R. Laverick
Masinaehituse direktor
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Ühendkuningriik
15.07.2015
Garantii
Black & Decker on kindel oma toodete kvaliteedis
ja pakub tarbijatele 24-kuulist garantiid alates ostu-
kuupäevast. See garantii täiendab teie seaduslikke
õigusi ega piira neid kuidagi. Garantii kehtib Euroopa
Liidu liikmesriikide territooriumil ja Euroopa vaba-
kaubanduspiirkonnas.
Garantiinõude esitamiseks peab nõue olema koos-
kõlas Black & Deckeri kasutustingimustega ning
müüjale või volitatud remonditöökojale tuleb esitada
ostukviitung. Black & Deckeri 2-aastase garantii
kasutustingimused ja lähima volitatud remonditöökoja
asukoha leiate veebiaadressilt www.2helpU.com või
võttes ühendust Black & Deckeri kohaliku esinduse-
ga kasutusjuhendis toodud aadressil.
Meie veebilehel www.blackanddecker.co.uk saate
registreerida oma uue Black & Deckeri seadme ning
tutvuda uudistoodete ja eripakkumistega.
/