Avent SCD480/00 Kasutusjuhend

Bränd
Avent
Kategooria
beebitelefonid
Mudel
SCD480/00
Tüüp
Kasutusjuhend
28

Õnnitleme ostu puhul ja tervitame Philips AVENTi poolt! Selleks, et Philips AVENTi eeliseid täielikult
ära kasutada, registreerige oma toode veebilehel www.philips.com/welcome.
Vanematele vajaliku kindlustunde tagamiseks on Philipsi AVENT pühendunud hoolivate ja töökindlate
toodete valmistamisele. Selle Philipsi AVENTi lapsevahiga kuulete te last ükskõik kus te oma majas
või selle ümbruses ka ei viibiks. Varustatus kuueteistkümne iseseisva kanaliga tagab minimaalse
raadiohäirete taseme ja turvalise vastuvõtu, võimaldades olla oma lapsega pidevas kontaktis.

Lapseseade
1 Mikrofon
2 Väikese pistiku pesa
3 On/off (Sisse/välja) nupp
4 „Toide sees” märgutuli
5 Mikrofoni tundlikkuse regulaator
6 Kanaliselektor
7 Adapter
8 Väike pistik
9 Patareipesa kaas
B Vanemaseade
1 Adapter
2 Väike pistik
3 „Toide sees” märgutuli
4 Kõlar
5 Ühenduse märgutuli
6 Helitugevuse regulaator sisse-välja lülitiga
7 Ühenduse alarmsignaali lüliti
8 Patareipesa kaas
9 Kanaliselektor

Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja hoidke edaspidiseks alles.
Oht
Ärge kastke lapsevahti ei vette ega mõne muu vedeliku sisse.

Enne seadme ühendamist kontrollige, kas lapse- ja vanemaseade adapterite pinge vastab kohaliku
elektrivõrgu pingele.
Kasutage lapse- ja vanemaseadme elektrivõrku ühendamiseks ainult seadmega kaasasolevaid
adaptereid.
Adapterites on transformaator. Ärge lõigake toitejuhtme pistiku vahetamiseks adaptereid küljest
ära, sest see võib tekitada ohtliku olukorra.
Kui adapterid on kahjustatud, siis ohtlike olukordade vältimiseks vahetage see alati
originaaladapteri vastu. Õige tüübi leidmiseks vt ptk „Asendamine”.
Kunagi ärge kasutage lapsevahti märgades kohtades või vee ääres.
Elektrilöögiohu vältimiseks ärge avage lapsevahi lapse- ja vanemaseadme korpust (v.a
patareipesa).
Seda seadet ei tohi kasutada füüsiliste ja vaimsete puuetega isikud (lisaks lapsed) nii kogemuste
kui ka teadmiste puudumise tõttu, välja arvatud nende ohutuse eest vastutava isiku juuresolekul
või kui neile on seadme kasutamise kohta antud vastavad juhiseid.
Lapsi tuleks jälgida, et nad ei mängiks seadmega.
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Lapsevahi tegevusraadius on lahtisel maastikul kuni 200 m. Sõltuvalt ümbruskonnast ja teistest
takistavatest teguritest võib tegevusraadius veelgi väiksem olla (vt ptk „Seadme kasutamine“
jaotist „Tegevusraadius“).

Kasutage ja hoidke seadet temperatuuril 10 °C kuni 40 °C.
Ärge jätke lapse- ja vanemaseadet väga kuuma ega külma kohta või otsese päikesepaiste kätte.
Veenduge selles, et lapse- ja vanemaseadme juhe oleksid väljaspool imiku käeulatust (vähemalt
ühe meetri kaugusel).
Kunagi ärge pange lapseseadet beebi voodisse või mänguaeda.
Ärge lapse- ega vanemaseadet millegagi katke (nt käteräti või tekiga).
Pange lapse- ja vanemaseadmesse alati õiget tüüpi mittelaetavad patareid.

Lapsevahti võite kasutada kui abivahendit. Seade ei asenda vastutusvõimelise ja korralikku
täiskasvanu järelvalvet ja selliselt seda kasutada ei tohi.

See Philips AVENTI seade vastab kõikidele elektromagnetilisi välju (EMF) käsitlevatele standarditele.
Kui seadet käsitsetakse õigesti ja vastavalt käesolevale kasutusjuhendile, on seda kaasaegsete
teaduslike teooriate järgi ohutu kasutada.

Lapseseade
Lapseseadet võite kasutada nii tavaliste patareidega kui ka võrgutoitel. Isegi siis, kui te kavatse seadet
võrgutoitel kasutada, soovitame patareid sisse panna. See kindlustab automaatse toitevarunduse
juhuks kui võrgutoide kaob.

1 Sisestage seadmepistik lapseseadmesse ja adapter seinakontakti (Jn 2).
Toite märgutuli süttib põlema.

Lapseseade töötab nelja 1,5-voldise R6-tüüpi AA-suuruses patareiga (ei kuulu komplekti). Soovitame
tungivalt kasutada Philipsi LR6-tüüpi PowerLife-patareisid.
Ärge kasutage akupatareisid, sest lapseseadmel puudub laadimisfunktsioon.
Tõmmake lapseseadme pistik seinakontaktist välja ja veenduge, et nii käed kui ka seade oleks
mittelaetavate patareide sisestamise ajal kuivad.
1 Tehke patareipesa kaas lukustusnuppu mündi abil keerates lahti. Seejärel eemaldage
kaas (Jn 3).
2 Sisestage neli mittelaetavat patareid.
Veenduge selles, et patareide + ja - poolused oleksid õigesti suunatud.
3 Sulgege patareipesa kaas lukustusnuppu mündi abil keerates.
Kui patareid hakkavad tühjaks saama, siis hakkab lapseseadme toite märgutuli punaselt vilkuma.
Vanemaseade
Vanemaseadet võite kasutada nii võrgutoitel kui ka tavaliste patareidega. Isegi siis, kui te kavatse
seadet võrgutoitel kasutada, soovitame mittelaetavad patareid sisse panna. See kindlustab
automaatse toitevarunduse võrgutoite kadumisel.

1 Sisestage seadmepistik vanemaseadmesse ja adapter seinakontakti.
-
-
-
-
-
-
-
-
 29
Toite märgutuli süttib põlema.

Vanemaseade töötab nelja 1,5-voldise R6-tüüpi AA-suuruses patareiga (ei kuulu komplekti).
Soovitame tungivalt kasutada Philipsi LR6-tüüpi PowerLife-patareisid.
Ärge kasutage akupatareisid, sest vanemaseadmel puudub laadimisfunktsioon.
tõmmake vanemaseadme pistik seinakontaktist välja ja veenduge, et nii käed kui ka seade oleks
mittelaetavate patareide sisestamise ajal kuivad.
1 Keerake lukustusnuppu veerand pööret (1) ja eemaldage patareipesa kaas allapoole lükates
(2) (Jn 4).
2 Sisestage neli mittelaetavat patareid.
Veenduge selles, et patareide + ja - poolused oleksid õigesti suunatud.
3 Asendage patareipesa kaas.
Märkus: patareide tühjenemisel hakkab vanemaseadme toite märgutuli punaselt vilkuma.
Märkus: kui patareid on täiesti tühjad, lülitatakse vanemaseade automaatselt välja ja ühendus
lapseseadmega katkeb.

1
Paigutage mõlemad seadmed ühenduse testimiseks ühte tuppa (Jn 5).
Veenduge selles, et lapseseade oleks vanemaseadmest vähemalt ühe meetri kaugusel.
2 Vajutage lapseseadme sisselülitamiseks sisse-välja lüliti nupule (Jn 6).
„Toide sees” märgutuli hakkab pidevalt roheliselt põlema.
3 Keerake helitugevuse regulaatori nupust vanemaseade sisse ja reguleerige helitugevus
eelistatud tasemele. (Jn 7)
„Toide sees” märgutuli hakkab pidevalt roheliselt põlema.
Kui seadmetevaheline ühendus on loodud, siis hakkab ühenduse märgutuli vanemaseadmel
pidevalt roheliselt põlema.
Märkus: Ühenduse loomiseks kulub umbes umbes 30 s.
Märkus: kui ühendust luua ei saa, hakkab vanemaseadme ühenduse märgutuli punaselt vilkuma.
4 Paigutage lapseseade lapsest vähemalt ühe meetri/kolme jala kaugusele (Jn 8).
5 Paigutage vanemaseade lapseseadme tegevuspiirkonda. Veenduge, et see oleks vähemalt ühe
meetri kaugusel lapseseadmest. Tegevuspiirkonna kohta täiendava info saamiseks lugege
allpoolt ptk „Tegevusraadius” (Jn 9).

Lapsevahi tegevusraadius lahtisel maastikul on kuni 200 meetrit. Sõltuvalt ümbruskonnast ja teistest
takistavatest teguritest võib tegevusraadius veelgi väiksem olla.
Kuivad materjalid Materjalide paksus Tegevusraadiuse
vähenemine
Puit, kipsplaat, kartong, klaas (ilma
metallita, traatideta või raamideta).
<30 cm 0 – 10%
Telliskivi, vineer <30 cm 5 – 35%
Armatuuriga betoon <30 cm 30 – 100%
,
30
Kuivad materjalid Materjalide paksus Tegevusraadiuse
vähenemine
Metallvõred või trellid < 1 cm 90 – 100%
Metall- või alumiiniumplaadid < 1 cm 100%
Märja või niiske materjali korral võib tegevusraadius kuni 100% väheneda.
Omadused

Vanemaseadmel on ühenduse märgutuli, mis pidevalt annab teavet vanema- ja lapseseadme vahelise
ühenduse olekust. Ühenduse katkemisest teavitamiseks saate vanemaseadmel seadistada
alarmsignaali. Ühenduse katkemisel kuulete alarmsignaali (helisignaal) ja märgutuli hakkab punaselt
vilkuma.

1 Keerake lukustusnuppu veerand pööret (1) ja eemaldage patareipesa kaas allapoole lükates
(2) (Jn 4).
2 Lükake patareipesas olev ühenduse alarmsignaali lüliti asendisse „on” (sees).
3 Asendage patareipesa kaas.
Ühenduse alarmisignaali väljalülitamiseks lükake ühenduse alarmsignaali lüliti asendisse „off (väljas).

Reguleerides lapseseadme mikrofoni tundlikkust, saate seadistada lapseseadme soovitud tundlikkuse
tasemele: madalale, keskmisele või kõrgele. Kui mikrofoni tundlikkus on seadistatud kõrgeks, siis
lapseseade võtab kõiki hääli vastu.
Märkus: lapseseadme mikrofoni tundlikkust võite seadistada alles pärast seda, kui lapse- ja
vanemaseadme vahel on ühendus loodud.
1 Kasutage mikrofoni tundlikkuse regulaatorit lapseseadme tundlikkuse seadistamiseks soovitud
tasemele. Hääle näidisena saate kasutada enda häält (Jn 10).
Pärast heli vastuvõtmist muutub lapseseadme „Toide sees” märgutuli kollaseks.
Märkus: kui patareidel töötamise ajal on helitugevus seadistatud liiga tugevaks, tarbib vanemaseade
rohkem energiat.

Ümbruskonnaga sobitamiseks saate vanemaseadme helitugevust muuta.
1 Keerake vanemaseadme paremal pool asuvat helitugevuse ketast, kuni on saavutatud
vanemaseadme kõlari soovitud helitugevus.
Märkus: kui patareidel töötamise ajal on helitugevus seadistatud liiga tugevaks, tarbib vanemaseade
rohkem energiat.

Alati veenduge, et kummagi seadme patareipesades asuvad kanaliselektorid oleksid seadistatud ühele
ja samale kanalile. Neid kanaliselektoreid võite seada kuueteistkümnele erinevale kanalile. Kui teised
lapsevahid, raadioseadmed jne põhjustavad raadiohäireid, valige mõni teine kanal.
1 Avage kummagi seadme patareipesade kaaned.
Lapseseade (Jn 3)
,
 31
Lapseseade: keerake lukustusseadet mündiga ja eemaldage kaas.
Kui patareid olid sisse pandud, siis võtke patareipesadest patareid välja.
Kanaliselektori keeramiseks soovitud asendisse kasutage väikest, lamedat kruvikeerajat.
Vanemaseade (Jn 4)
Keerake lukustusnuppu veerand pööret (1) ja eemaldage patareipesa kaas allapoole lükates (2).
Kui patareid olid sisse pandud, siis võtke patareipesadest patareid välja.
Kanaliselektori keeramiseks soovitud asendisse kasutage väikest, lamedat kruvikeerajat.
Märkus: veenduge, et mõlemad seadmed on ühele ja samale kanalile seadistatud.
Kui ühenduse testimisel raadiohäireid ei teki, sulgege lapse- ja vanemaseadme patareipesad.
Kui tekivad raadiohäired, siis seadistage selektor mõnele teisele kanalile ja testige ühendus uuesti.
Kui seadmed töötavad mittelaetavatel patareidel, asendage patareid ja sulgege patareipesad.

ärge kastke vanema- või lapseseadet vette ega puhastage neid kraani all.
ärge kasutage puhastavat pihustusainet või vedelaid puhastusvahendeid.
Kui seadmed on võrku ühendatud, tõmmake nii lapse- kui ka vanemaseadme adapterid
seinakontaktist välja.
Puhastage lapse- ja vanemaseadet niiske lapiga.
Veenduge, et seadmed oleks elektrivõrku lülitamise ajal kuivad.
Puhastage adaptereid kuiva lapiga.
Hoiustamine
Kui teil pole kavas lapsevahti mõnda aega kasutada, võtke tavapatareid lapse- ja vanemaseadmest
välja. Hoiustage lapse- ja vanemaseade ning adapterid jahedas ning kuivas kohas.

Lapseseade
Patareid
Asendage lapseseadme tavapatareid nelja R6 1,5 V AA-tüüpi tavapatareiga.
Märkus: Soovitame teil tungivalt kasutada Philipsi tavapatareisid.

Asendage lapseseadme adapter ainult originaaladapteriga. Adapteri saate tellida kohaliku
müügiesindaja käest või Philipsi hoolduskeskusest:
SBC CS0920/00W (ainult EÜ/SGP)
SBC CS0920/05W (ainult UK)
9VD200 (ainult AU/NZ)
Vanemaseade
Patareid
Asendage vanemaseadme tavapatareid ainult nelja R6 1,5 V AA-tüüpi tavapatareiga.
Märkus: Soovitame teil tungivalt kasutada Philipsi tavapatareisid.

Asendage vanemaseadme adapter ainult originaaladapteriga. Adapteri saate tellida kohaliku
müügiesindaja käest või Philipsi hoolduskeskusest:
-
-
-
,
-
-
-
-
-
-
-
-
-
32
SBC CS0920/00W (ainult EÜ/SGP)
SBC CS0920/05W (ainult UK)
9VD200 (ainult AU/NZ)

Tööea lõppedes ei tohi seadet tavalise olmeprügi hulka visata, vaid tuleb ümbertöötlemiseks
ametlikku kogumispunkti viia. Selliselt toimides aitate säästa keskkonda (Jn 11).
Patareid sisaldavad keskkonda saastavaid aineid. Ärge visake patareisid tavalise
majapidamisprügi hulka. Viige need ametlikku patareide kogumiskohta. Alati võtke enne
seadme utiliseerimist patareid välja ja käidelge need ametlikus kogumiskohas. (Jn 12)

Kui vajate teenust või teavet, aga ka probleemide korral külastage Philipsi AVENTi veebilehte www.

või võtke ühendust oma riigi Philipsi klienditeeninduskeskusega
(telefoninumbri leiate garantiivoldikust). Kui teie riigis ei ole klienditeeninduskeskust, pöörduge Philipsi
toodete kohaliku müügiesindaja poole.

Selles peatükis loetletakse korduma kippuvaid küsimusi seadme kohta. Kui te ei leia oma küsimusele
vastust, palun võtke ühendust oma riigis asuva klienditeeninduskeskusega.
Küsimus Vastus
Miks „Toide sees”
märgutuli ei põle?
Võib-olla pole seadme pistik korralikult seadme pesaga ühendatud või
pole adapter seinakontakti korralikult sisestatud.
Võib-olla olete unustanud seadmed sisse lülitada. Vajutage lapseseadme
sisse-välja lülitile ja keerake seadmete sisselülitamiseks vanemaseadme
helitugevuse regulaator allapoole.
Kui seadmed töötavad patareidel, siis on patareid võib-olla tühjaks
saanud. Sellisel juhul asendage patareid uutega.
Miks „Toide sees”
märgutuli vilgub
punaselt?
Teie seadmed töötavad patareitoitel ja patareid on tühjaks saanud.
Asendage patareid uutega.
Miks teeb
vanemaseade kiledat
müra?
Seadmed on teineteisele liiga lähedal. Liigutage vanemaseade
lapseseadmest vähemalt ühe meetri kaugusele. Kui see ei aita, siis on
ilmselt helitugevuse tase liiga kõrge. Keerake helitugevuse regulaator
madalamale tasemele.
Miks vanemaseade ei
tee häält?
Kontrollige, ega helitugevus ei ole liiga madalale reguleeritud. Kui
helitugevus on liiga madal, siis keerake helitugevuse regulaator kõrgemale
tasemele. Samuti kontrollige lapseseadme mikrofoni tundlikkuse taset.
Miks vilgub ühenduse
märgutuli punaselt?
See vilgub punaselt, sest ühendus on katkenud. Vanemaseade on võib-olla
väljaspool lapseseadme tegevuspiirkonda või on seadistatud
lapseseadmest erinevale kanalile. Kontrollige, kas vanemaseade ja
lapseseade on mõlemad ühele ja samale kanalile seadistatud. Kui on, siis
pange vanemaseade teise kohta, lapseseadmele lähemale.
-
-
-
,
,
 33
Küsimus Vastus
Miks teeb
vanemaseade
katkendlikku heli?
See mis te kuulete on ühenduse alarmsignaal. See tähendab seda, et
ühendus on katkenud. Vanemaseade on võib-olla väljaspool lapseseadme
tegevuspiirkonda või on seadistatud lapseseadmest erinevale kanalile.
Kontrollige, kas vanemaseade ja lapseseade on mõlemad ühele ja samale
kanalile seadistatud. Kui on, siis pange vanemaseade teise kohta,
lapseseadmele lähemale.
Miks vanemaseade
reageerib lapse
häälitsustele liiga
aeglaselt?
Seadistage lapseseadme mikrofoni tundlikkuse tase kõrgemaks ja/või viige
lapseseade beebile lähemale. Veenduge, et lapseseade oleks beebist
vähemalt ühe meetri kaugusel.
Miks vanemaseade
reageerib beebi
häälitsustele liiga
kiiresti?
Seadistage lapseseadme mikrofoni tundlikkuse tase madalamaks ja/või
viige lapseseade beebist kaugemale.
Miks aeg-ajalt ühendus
katkeb?
Vanemaseade töötab võib-olla tegevuspiirkonna äärealal. Liigutage
vanemaseade lapseseadmele lähemale, parema vastuvõtuga kohta. Palun
pidage silmas, et kui te liigutate seadmeid teineteise suhtes, siis ühenduse
taasloomine kestab vähemalt 30 sekundit.
Miks vanemaseadmel
tekivad raadiohäired?
Raadiohäired võivad tekkida, kui vanemaseade on väljaspool lapseseadme
tegevuspiirkonda. Vanemaseade võib olla ka aknale liiga lähedal ja häireid
akna kaudu vastu võtta. Liigutage vanemaseade aknast kaugemale.
Raadiohäired tekivad ka siis, kui vanemaseadme ja lapseseadme vahele
jääb liiga palju seinu või lagesid. Pange vanemaseade teise kohta,
lapseseadmele lähemale. Samuti veenduge, et seade jääks
mobiiltelefonidest või juhtmeta telefonidest, raadiotest või televiisoritest
kaugemale.
Miks võtab
vanemaseade vastu
teise lapseseadme
signaale?
Lapsevaht toimib samal kanalil naabruses asuva teise lapsevahiga.
Seadistage kanaliselektoriga mõlemate seadmete kanalid mingile muule
kanalile.
Miks lapsevaht ei tööta
määratletud 200 m
tegevusraadiusega?
Määratletud 200 m tegevuspiirkond kehtib ainult avatud maastikul. Maja
sees piiravad tegevusraadiust kahe seadme vaheliste seinte ja/või lagede
hulk. Tegevusraadiuse optimeerimiseks muutke ühe või mõlema seadme
asukohta.
Mis juhtub kui tekib
elektrivõrgu rike?
Kui kasutate seadet ilma et oleksite patareid sisestanud, siis elektrivõrgu
rikke korral kaob kahe seadme vaheline side. Kui aga kummaski seadmes
on patareid, siis elektrivõrgu rikke korral lülitatakse seadmete toide
automaatselt ühendust katkestamata patareitoitele.
34
/