Avent SCD498/00 Kasutusjuhend

Bränd
Avent
Kategooria
beebitelefonid
Mudel
SCD498/00
Tüüp
Kasutusjuhend
34

Firma Philips Avent on pühendunud vanematele vajaliku kindlustunde tagamiseks hoolivate ja
töökindlate toodete valmistamisele. Selle rma Philips Avent beebijälgijaga võite ööpäevaringselt
oma beebit selgelt kuulda, ilma mingisuguse häiriva mürata. DECT-tehnoloogia hoiab ära interferentsi
teiste juhtmevabade raadioseadmete vahel ja kindlustab selge signaali keskseadme ja beebiseadme
vahel.

A Beebiseade
1 Sisse/välja nupp
3
2 SEES märgutuli
3 Helitugevuse +/– nupud
4 Akupatarei kontrolltuli
T
5 Öötuli
6 Öötule nupp
Q
7 Nupp „PAGE“ (otsing)
8 Mikrofon
9 Adapter
10 Väike pistik
11 Patareipesa kaas
12 Väikese pistiku pesa
13 Patareipesa
B Vanemaseade
1 Nupp „TALK“ (kõne)
2 Märgutuli „LINK“ (side)
3 Nupp „SENSITIVITY“ (tundlikkus)
4 Sisse/välja nupp
3
5 Ava rihmaklambri või kaelanööri kinnitamiseks
6 Helinivoo tuled
7 Helitugevuse +/– nupud
8 Akupatarei kontrolltuli
T
9 Mikrofon
10 Kõlar
11 Patareipesa
12 Rihmaklamber
13 Patareipesa kaas
14 Kaelanöör
15 Adapter
16 Laadija
17 Märgutuli „POWER“ (toide)
C Reisikott

Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit ja hoidke see edaspidiseks alles.
Beebijälgijat võite kasutada kui abivahendit. Seade ei asenda vastutusvõimelise ja korralikku
täiskasvanu järelvalvet ja selliselt seda kasutada ei tohi.
Enne seadme ühendamist kontrollige, kas beebiseadme adapteril ja laadijal märgitud pinge
vastab kohaliku elektrivõrgu pingele.
Kasutage ja hoidke seadet temperatuuril 10 °C kuni 40 °C.
Seadet võite kasutada toitepinge vahemikus 220 V kuni 240 V.
Ärge jätke beebijälgijat väga kuuma ega külma kohta või otsese päikesepaiste kätte.
,
,
,
,
,

Veenduge selles, et beebiseade ja adapteri juhe oleksid väljaspool beebi käeulatust (vähemalt
ühe meetri/kolme jala kaugusel).
Kunagi ärge pange beebiseadet beebi voodisse või mänguaeda.
Kunagi ärge katke beebijälgijat käteräti või tekiga.
Ärge kastke seadet vette ega mõne muu vedeliku sisse.
Kunagi ärge kasutage beebijälgijat märgades kohtades või vee ääres.
Elektrilöögiohu vältimiseks ärge avage beebijälgija beebi- ega vanemaseadme korpust, v.a
patareipesa.
Beebiseadme elektrivõrku ühendamiseks kasutage ainult komplektisolevat adapterit.
Vanemaseadme laadimiseks kasutage ainult komplektisolevat laadijat.
Adapterites on transformaator. Ärge lõigake toitejuhtme pistiku vahetamiseks adaptereid
küljest ära, sest see võib tekitada ohtliku olukorra.
Beebiseadme adapteri kahjustumisel vahetage see ohtlike olukordade vältimiseks alati mõne
originaalmudeli vastu.
Kui laadija või laadija adapter on kahjustatud, siis ohtlike olukordade vältimiseks vahetage
need alati originaalmudelite vastu.
Plahvatusohu vältimiseks pange beebiseadmesse alati õiget tüüpi patareid. Vanemaseadmes
kasutage alati õiget tüüpi akupatareid.
Kuna pidev ülekanne pole lubatud, siis kuulete beebit kuulata ainult siis, kui ta häält teeb.

See rma Philips Avent seade vastab kõikidele elektromagnetilisi välju (EMF) käsitlevatele
standarditele. Kui seadet käsitsetakse õigesti ja vastavalt käesolevale kasutusjuhendile, on seadet
kaasaegsete teaduslike teooriate järgi ohutu kasutada.

Beebiseade
Beebiseadet võite kasutada nii patarei- kui ka võrgutoitel. Isegi siis, kui te ei kavatse seadet
patareitoitel kasutada, soovitame patareid sisse panna. See kindlustab automaatse toitevarunduse
juhuks kui võrgutoide kaob.

1 Sisestage väike pistik beebiseadmesse ja adapter seinakontakti (Jn 2).

Beebiseade töötab nelja 1,5-voldise R6-tüüpi AA-suuruses patareiga (ei kuulu komplekti). Soovitame
tungivalt kasutada Philipsi LR6-tüüpi PowerLife-patareisid.
Veenduge selles, et te käed oleksid patareide sisestamise ajal kuivad.
1 Avamiseks keerake patareipesa peopesaga vasakule, asendisse [Á OPEN (avatud)]. (Jn 3)
2 Eemaldage kaas.
3 Sisestage neli 1,5-voldist R6 tüüpi AA-suuruses patareid (Jn 4).
Pange kaks patareid ülestikku, kuid veenduge, et patarei + ja - poolused oleksid õiges suunas.
4 Pange patareipesa kaas seadmele tagasi ja sulgemiseks pöörake seda peopesaga paremale
[CLOSE (suletud) ª]. (Jn 5)
Märkus: Kui patareid hakkavad tühjaks saama, siis kontrolltuli ( T) muutub punaseks.
Vanemaseade

Vanemaseade töötab kahe komplektisoleva taaslaetava 1,2 V AAA-suuruses NiMh-akupatareiga.
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
 35
Veenduge selles, et te käed oleksid akupatarei sisestamise ajal kuivad.
1 Eemaldamiseks lükake patareipesa kaant allapoole (Jn 6).
2 Sisestage kaks taaslaetavat akupatareid (Jn 7).
Veenduge selles, et patareide + ja - poolused oleksid õiges suunas.
3 Lükake vanemaseadme taga asuva patareipesa kaas tahapoole, kuni see klõpsatusega kohale
lukustub (Jn 8).
4 Pange laadija adapter seinakontakti ja vanemaseade laadijasse (Jn 9).
Laadija „POWER“ (toide) märgutuli sütib põlema.
5 Jätke vanemaseade laadijasse, kuni akud on täielikult laetud.


Laadimiseks kulub tavaliselt kaheksa tundi, kuid kui vanemaseade on laadimise ajal sisse
lülitatud, siis kestab laadimine kauem. Et laadimisaega võimalikult lühikeseks muuta, lülitage
vanemaseade laadimise ajaks välja.
Märgutuli „POWER“ (toide) jääb põlema isegi siis, kui akupatareid on täis laetud.
Kui aku on täis laetud, võite vanemaseadet vähemalt 24 tundi juhtmeta kasutada.
Märkus: 24-tunnine tööaeg põhineb eeldusel, et beebiseade on 25% ajast saaterežiimis ning on
ülejäänud aja ooterežiimis (kui beebi ei tee sel ajal mingit häält).
Märkus: Kui vanemaseadme akupatareid on esmakordselt laetud, on tööaeg väiksem kui 24 tundi. Akud
saavutavad oma täismahtuvuse alles pärast seda, kui olete neid vähemalt neli korda laadinud ja
tühjendanud.
Märkus: Kui patareid hakkavad tühjaks saama, siis patarei kontrolltuli ( T) hakkab punaselt vilkuma.
Asetage vanemaseade laadijasse.
Märkus: Kui vanemaseade ei asu laadijas, lähevad akupatareid pidevalt tühjemaks, isegi siis kui
vanemaseade on välja lülitatud.

1 Kontrollige kas olete laetavad akupatareid seadmesse pannud.
2 Pange laadija adapter seinakontakti ja vanemaseade laadijasse (Jn 9).
Laadija „POWER“ (toide) märgutuli sütib põlema.

1
Paigutage vanemaseade ja beebiseade side testimiseks ühte tuppa (Jn 10).
Veenduge selles, et beebiseade oleks vanemaseadmest vähemalt ühe meetri/kolme jala kaugusel.
2 Vajutage beebiseadme sisse-välja lüliti 3 nuppu ja hoidke kaks sekundit all. (Jn 11)
Öötuli süttib korraks põlema.
SEES-nupu märgutuli sütib põlema.
3 Vajutage vanemaseadme sisse-välja lüliti 3 nuppu ja hoidke kaks sekundit all. (Jn 12)
Helinivoo tuled süttivad lühikeseks ajaks siniselt põlema.
Akupatarei kontrolltuli (T) süttib korraks punaselt.
Ajal mil vanemaseade püüab beebiseadmega ühendust luua, vilgatab LINK-märgutuli korraks
punaselt põlema ja hakkab seejärel roheliselt vilkuma.
Vanemaseadme LINK-märgutuli vilgub roheliselt kuni ühendus pole loodud. See kestab umbes
30 sekundit. Nii vanemaseadme kui ka beebiseadme LINK-märgutuled jäävad seejärel pidevalt
roheliselt põlema (Jn 13).
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
36
Kui 30 sekundi jooksul sidet ei looda, hakkab vanemaseadme LINK-märgutuli vilkuma ning
seade piiksub aeg-ajalt.
4 Paigutage beebiseade beebist vähemalt ühe meetri/kolme jala kaugusele (Jn 14).
5 Asetage vanemaseade beebiseadme tööpiirkonda. Veenduge, et see oleks vähemalt ühe meeti/
kolme jala kaugusel beebiseadmest (Jn 15).
Tegevusraadiuse kohta täiendava info saamiseks lugege allpoolt pt „Tegevusraadius”.

Beebijälgija tegevusraadius lahtisel maastikul on kuni 300 meetrit/900 jalga. Sõltuvalt ümbruskonnast
ja teistest takistavatest teguritest võib tegevusraadius veelgi väiksem olla. Ruumis on tegevusraadius
kuni 50 meetrit/150 jalga.
Kuivad materjalid Materjalide paksus Tegevusraadiuse
vähenemine
Puit, kipsplaat, kartong, klaas (ilma
metallita, traatideta või raamideta).
< 30 cm/12 tolli 0 – 10%
Telliskivi, vineer < 30 cm/12 tolli 5 – 35%
Armatuuriga betoon < 30 cm/12 tolli 30 – 100%
Metallvõred või trellid < 1 cm/0,4 tolli 90 – 100%
Metall- või alumiiniumplaadid < 1 cm/0,4 tolli 100%
Märja või niiske materjali korral võib tegevusraadius kuni 100% väheneda.
Omadused

1 Vajutage lühidalt beebiseadme helitugevuse „+” ja „–” nuppe, kuni beebiseadme kõlari
soovitud helitugevus on saavutatud (Jn 16).
2 Vajutage lühidalt keskseadme helitugevuse „+” ja „–” nuppe, kuni keskseadme kõlari soovitud
helitugevus on saavutatud (Jn 17).
Märkus: Kui vajutate helitugevuse „+” ja „–” nuppudele liiga pikalt, siis helitugevust ei reguleerita.
Märkus: Beebiseadme helitugevust peate ainult kõnerežiimis (TALK) olles reguleerima (loe altpoolt).
Märkus: Kui helitugevus on liiga kõrgele tasemele seadistatud, siis seade tarbib rohkem elektrit.

Beebiseadme mikrofoni tundlikkuse saate seadistada soovitud tasemele. Mikrofoni tundlikkust võite
seadistada alles pärast seda, kui beebiseadme ja vanemaseadme vahel on ühendus loodud, st siis kui
vanemaseadme LINK-märgutuli põleb pidevalt roheliselt.
1 Vajutage lühidalt vanemaseadme nupule SENSITIVITY (tundlikkus) (Jn 18).
Kehtiva tundlikkustaseme näitamiseks süttib vanemaseadme helinivoo tuli umbes kaheks
sekundiks.
2 Vajutage lühidalt vanemaseadme helitugevuse „+” ja „–” nuppe, kuni vanemaseadme
mikrofoni soovitud helitugevus on saavutatud.
Märkus: Kui te vajutate SENSITIVITY-nuppu ja/või helinuppe „ +“ ja „ –“ liiga kaua, siis mikrofoni
tundlikkust ei muudeta.
üks tuli põleb = tundlikkuse tase on minimaalne
,
,
-
 37
kõik tuled põlevad = tundlikkuse tase on maksimaalne
Märkus: Kui beebiseadme mikrofoni tundlikkuse tase on liiga kõrge, võtab see vastu rohkem helisid ja
seega on tihedamini ülekanderežiimis. Selle tagajärjel tarbib seade rohkem voolu.

Oma beebiga rääkimiseks (nt beebi rahustamiseks) võite kasutada vanemaseadme TALK-nuppu.
1 Vajutage ja hoidke TALK-nuppu all ning rääkige selgelt mikrofoni (Jn 19).
2 Vabastage TALK-nupp, kui olete rääkimise lõpetanud.
Märkus: Kui vajutate nupule „TALK”, siis te oma beebit rohkem ei kuule.

1 Vajutage lühidalt vanemaseadme helitugevuse vähendamise (-) nuppu alla, kuni olete
helitugevuse täielikult välja lülitanud (Jn 20).
Helitugevus on täielikult väljalülitatud siis, kui kõik helinivoo tuled on kustunud.
Seni kuni beebiseade heli ei avasta, on kõik vanemaseadme helinivoo tuled ekraanil
kustunud (Jn 21).
Kui beebiseade avastab heli, lähevad vanemaseadme ekraanil üks või rohkem helinivoo tud
heledaks. Mida tugevam on heli, seda rohkem tulesid heledaks läheb.
Öötuli
1 Et öötuli sisse lülitada, vajutage lühidalt beebiseadme öötule nupule Q. (Jn 22)
2 Öötule väljalülitamiseks vajutage uuesti lühidalt öötule nupule Q.
Öötule valgus tuhmub aegamööda, kuni on täielikult kustunud.
Märkus: Kui vajutate öötule nupule Q liiga kaua, siis öötuli ei sütti ega kustu.
Näpunäide: Kui beebiseade töötab patareitoitel, siis lülitage beebituli välja. Sellega hoiate energiat kokku.
Vanemaseadme otsing
Kui olete vanemaseadme kaotanud ning selle helitugevus on välja lülitatud, võite vanemaseadme
asukoha määramiseks kasutada beebiseadme PAGE (otsing) nuppu.
1 Vajutage lühidalt beebiseadme PAGE (otsing) nupule (Jn 23).
Vanemaseade lähtestab automaatselt keskmise helitugevuse taseme ja annab otsingu
häiresignaali.
2 Otsingu häiresignaali lõpetamiseks vajutage uuesti lühidalt PAGE-nupule või vanemaseadme
suvalisele nupule.
Märkus: Kui vajutate PAGE-nupule liiga pikalt, siis vanemaseade ei anna otsingu häiresignaali.

Piisavalt laetud patareidega vanemaseadet võite maja sees või väljas endaga kaasas kanda, kui
kinnitate seadme rihmaklambriga vöökohale või riputate kaelanööriga kaela. See võimaldab ka ringi
liikudes beebit jälgida.

1 Sisestage rihmaklambri tagaküljel olev väike tihvt keskseadme taga olevasse avasse (1).
Keerake rihmaklambrit vasakule (2), kuni see klõpsatusega oma asendisse lukustub (Jn 24).

1 Pöörake rihmaklambrit paremale (1) ja tõmmake see avast (2) välja (Jn 25).
-
,
,
,
,
38

1 Sisestage rihmaklambri tagaküljel olev väike tihvt keskseadme taga olevasse avasse (1).
Keerake rihmaklambrit vasakule (2), kuni see klõpsatusega oma asendisse lukustub (Jn 26).

1 Pöörake kaelanööri paremale (1) ja tõmmake see avast (2) välja (Jn 27).

See funktsioon võimaldab teil vanemaseadme ja beebiseadme režiimi vaikseadetele lähtestada. Seda
funktsiooni võiksite kasutada, kui te pt „Korduma kippuvad küsimused” kirjeldatud lahendusi järgides
ei suuda probleeme lahendada. Kumbki seade tuleb eraldi lähtestada.
1 Vajutage ja hoidke kaks sekundit sisse-välja lüliti nuppu, 3 et seade sisse lülitada. (Jn 11)
2 Seejärel kohe vajutage ja hoidke heli vähendmise nuppu (-), kuni seade piiksub. (Jn 28)
Nüüd on seade tehase vaikseadetele lähtestatud.
Toimige samal viisil ka teise seadmega.

Keskseade
Kõlari helitugevus: 1
Mikrofoni tundlikkus: 3
Beebiseade
Kõlari helitugevus: 3
Öötuli: väljas

Ärge kastke vanemaseadet ja beebiseadet vette ega puhastage neid kraani all.
Ärge kasutage pihustatavaid ja/või vedelaid puhastusvahendeid.
1 Kui beebiseade on elektrivõrku ühendatud, siis tõmmake pistik seinakontaktist välja ning
võtke vanemaseade laadijast välja.
2 Puhastage beebiseadet ja vanemaseadet niiske lapiga.
Hoidmine
Te saate beebijälgija reisi ajaks kotti hoiustada.
Kui teil pole kavas beebijälgijat mõnda aega kasutada, võtke akupatareid välja ning pange
vanemaseade, beebiseade ja adapterid komplektis kaasasolevasse reisikotti.

Tööea lõpus ei tohi seadet tavalise olmeprügi hulka visata. Seade tuleb ümbertöötlemiseks
ametlikku kogumispunkti viia. Seda tehes aitate keskkonda säästa (Jn 29).
Patareid sisaldavad keskkonda saastavaid aineid. Ärge visake patareisid tavalise olmeprügi
hulka, vaid viige need ametlikku kogumiskohta. Alati eemaldage patareid enne, kui utiliseerite
või viite seadme ametlikku kogumiskohta.

Kui vajate infot või on teil mõni probleem, külastage Philipsi veebisaiti aadressil www.philips.com või
võtke ühendust oma riigi Philipsi klienditeeninduskeskusega (telefoninumbri leiate garantiilehelt). Kui
teie riigis ei ole klienditeeninduskeskust, pöörduge kohaliku Philipsi toodete edasimüüja poole
või võtke ühendust Philipsi Domestic Appliances and Personal Care BV teenindusosakonnaga.
,
-
-
-
-
,
,
,
,
 39

Selles peatükis loetletakse korduma kippuvaid küsimusi seadme kohta. Kui te ei leia oma küsimusele
vastust, palun võtke ühendust oma riigis asuva klienditeeninduskeskusega.
Küsimus Vastus
Miks ei hakka
beebiseadme ON-
märgutuli ja
vanemaseadme LINK-
märgutuli põlema, kui ma
vajutan seadmete sisse/
välja-nuppudele?
Võib-olla on vanemaseadme akupatareid tühjaks saanud ja seade pole
laadijasse pandud. Pistke adapter seinakontakti ja vanemaseade
laadijasse. Seejärel vajutage beebiseadmega ühenduse loomiseks sisse-
välja nuppudele.
Võib-olla on beebiseadme akupatareid tühjaks saanud ning
beebiseade pole elektrivõrku ühendatud. Asendage patareid või
lükake väike pistik beebiseadmesse ja adapter seinakontakti. Seejärel
vajutage keskseadmega ühenduse loomiseks sisse-välja nupule.
Võib-olla on keskseade ja beebiseade teineteise tööpiirkonnast väljas.
Viige keskseade beebiseadmele lähemale, kuid mitte lähemale kui üks
meetrit/kolm jalga.
Kui vanemaseadme LINK-märgutuli ikka ei hakka vilkuma, kasutage
lähtestamise funktsiooni seadme lähtestamiseks tehase vaikeseadetele.
Miks keskseade teeb
katkendlikku heli?
Juhul kui vanemaseade samaaegselt piiksub ja LINK-tuli vilgub punaselt,
on järelikult ühendus beebiseadmega katkenud. Viige vanemaseade
beebiseadmele lähemale.
Juhul kui vanemaseade piiksub, LINK-tuli vilgub punaselt ja patarei
kontrolltuli põleb punaselt, hakkavad akupatareid tühjaks saama.
Laadige akupatarei.
Miks teeb seade kiledat
häält?
Seadmed on teineteisele liiga lähedal. Veenduge selles, et beebiseade
oleks vanemaseadmest vähemalt ühe meetri/kolme jala kaugusel.
Vanemaseadme helitugevus on liiga kõrgele seatud. Vähendage
vanemaseadme helitugevust.
Miks ma heli ei kuule?/
Miks ma beebi nuttu ei
kuule?
Vanemaseadme helitugevus on liiga madalale seatud või välja lülitatud.
Suurendage vanemaseadme helitugevust.
Beebiseadme mikrofoni tundlikkuse tase on liiga madalale seatud.
Tõstke vanemaseadme menüüst mikrofoni tundlikkuse taset
SENSITIVITY-nupust.
Võib-olla on vanemaseade ja beebiseade teineteise tööpiirkonnast
väljas. Viige vanemaseade beebiseadmele lähemale.
Miks vanemaseade
reageerib beebi
häälitsustele liiga kiiresti?
Beebiseade võtab vastu helisid, mis ei kuulu teie beebile. Liigutage
beebiseade beebile lähemale (kuid järgige minimaalse ühe meetrise
kauguse/kolme jalase kauguse nõuet).
Beebiseadme mikrofoni tundlikkuse tase on liiga kõrgele seatud.
Langetage vanemaseadme menüüst mikrofoni tundlikkuse taset
SENSITIVITY-nupust.
40
Küsimus Vastus
Miks vanemaseade
reageerib beebi nutule
liiga aeglaselt?
Beebiseadme mikrofoni tundlikkuse tase on liiga madalale seatud.
Tõstke vanemaseadme menüüst mikrofoni tundlikkuse taset
SENSITIVITY-nupust.
Miks beebiseadme
patareid tühjenevad
kiiresti?
Mikrofoni tundlikkuse tase on liiga kõrgele seatud, mis põhjustab seda,
et beebiseade on tihedamini saaterežiimis. Vähendage vanemaseadme
menüüst mikrofoni tundlikkuse taset SENSITIVITY-nupust.
Beebiseadme helitase on liiga kõrgele seatud, mis põhjustab seda, et
beebiseade tarbib palju voolu. Vähendage beebiseadme helitugevust.
Võib-olla olete öötule sisse lülitanud. Kui soovite öötuld kasutada,
soovitame beebiseadet elektrivõrgust toita.
Miks keskseadme
laadimise aeg ületab
kaheksa tundi?
Võib-olla oli keskseade laadimise ajal sisse lülitatud. Lülitage keskseade
laadimise ajaks välja.
Määratletud beebijälgija
tööpiirkond on 300
meetrit/900 jalga. Miks
minu beebijälgija töötab
sellest palju väiksema
tegevusraadiusega?
Määratletud tööpiirkond kehtib õues ja vabas õhus. Maja sees on
tegevuspiirkond piiratud seadmete vaheliste seinte ja/või lagede
arvuga. Maja sees on tegevusraadius kuni 50 meetrit/150 jalga.
Miks kaob aeg-ajalt
ühendus? Miks on heli
katkendlik?
Beebiseade ja vanemaseade töötavad tõenäoliselt tööpiirkonna
piirialal. Katsuge muuta seadmete asukohta või vähendage
seadmetevahelist kaugust. Palun pidage silmas, et seadmetevahelise
ühenduse taasloomine kestab ligikaudu 30 sekundit.
Mis juhtub elektrivõrgu
rikke korral?
Kui vanemaseade on piisavalt laetud, siis seade jätkab võrgurikke ajal
tööd, hoolimata sellest kas see on laadijas või väljas. Kui beebijälgijasse
olid patareid sisestatud, siis elektrivõrgu rikke korral lülitub beebiseade
automaatselt patareitoitele.
Kas beebijälgija on
piisavalt turvaline nii
pealtkuulamise kui ka
interferentsi suhtes?
Beebijälgijas kasutatud DECT-tehnoloogia kindlustab, et teistest
seadmetest ei tekiks mingit interferentsi või poleks võimalik pealt
kuulata.
Mõned nupud ei toimi,
kui ma neile vajutan. Mis
ma valesti olen teinud?
Peaksite kõikidele nuppudele (v.a sisse-välja ja TALK-nupp) hästi
lühidalt vajutama. Kui vajutate pikalt, siis need ei toimi.
Vanemaseadme eeldatav
tööaeg on vähemalt 24
tundi. Miks minu
vanemaseadme tööaeg
lühem on?
Kui vanemaseadme akud on esmakordselt laetud, on tööaeg lühem
kui 24 tundi. Akud saavutavad oma täismahtuvuse alles pärast seda, kui
olete neid vähemalt neli korda laadinud ja tühjendanud.
Vanemaseadme helitase on liiga kõrgele seatud, mis põhjustab
vanemaseadme suurt voolutarvet. Vähendage vanemaseadme
helitugevust.
 41
Küsimus Vastus
Mikrofoni tundlikkuse tase on liiga kõrgele seatud, mis põhjustab seda,
et vanemaseade tarbib palju voolu. Vähendage vanemaseadme
menüüst mikrofoni tundlikkuse taset SENSITIVITY-nupust.
Miks akupatarei
kontrolltuli
vanemaseadme laadimise
alustamisel ei sütti.
Kui te laete vanemaseadet esmakordselt või pärast pikemat
mittekasutamise perioodi, võib kuluda mitu minutit enne kui
akupatarei kontrolltuli süttib.
42
/