Medisana HB 674 Omaniku manuaal

Kategooria
Elektrilised tekid / padjad
Tüüp
Omaniku manuaal
EE/LV
EE
61153 HB 674 08/2020 Ver. 1.2
2
1
3456
Kasutusjuhend
Kaasaskantav elektriline soojendustekk HB 674
Seade ja juhtelemendid
1
toitenupp
2
soojusnupp (soojendusastme valimiseks)
3
Mikro-USB-pesa (laadimiseks)
4
LED laetuse taseme näidik
5
USB-C-pesa (laadimiseks)
6
USB-pistik (juhe elektrilise soojendustekiga ühendamiseks)
Ärge kasutage elektrilist soojendustekki,
kui see on kortsus või kokku volditud!
Ärge torgake elektrilise soojendusteki
sisse nõelu!
Ei sobi alla 3-aastastele
lastele!
Kasutage elektrilist soojendustekki ainult
suletud ruumides!
Elektrilist soojendustekki võib pesta kuni
30 °C juures, õrna pesuprogrammiga!
Mitte valgendada!
Elektrilist soojendustekki ei tohi pesukui-
vatis kuivatada!
Elektrilist soojendustekki ei tohi triikida.
Mitte puhastada keemiliselt!
OLULINE!
Selle juhendi mittejärgmine võib põh-
justada raskeid vigastusi või kahjustada
seadet.
HOIATUS
Neist hoiatusjuhistest tuleb kinni pidada,
et vältida võimalikku kasutaja vigasta-
mist.
TÄHELEPANU!
Neist hoiatusjuhistest tuleb kinni pidada,
et vältida võimalikku seadme kahjusta-
mist.
JUHIS
Need juhised annavad Teile vajalikku
lisateavet paigaldamise või kasutamise
kohta.
Partii number
Tootja
Sümbolite selgitus
Vooluvarustus
Hoidke elektrilist soojendustekki ja akupanka eemal kuu-
madest pindadest.
Elektrilist soojendustekki tohib kasutada ainult koos kaa-
sasoleva akupangaga (E-460ME-PB).
Erivajadustega isikud
Ärge kasutage elektrilist soojendustekki laste, puuetega
või magavate inimeste, ega kuuma suhtes mittetundlike
inimeste puhul, kes ei suuda ülekuumenemisele reagee-
rida.
Seda seadet võivad kasutada üle 8-aastased lapsed, sa-
muti vähenenud füüsiliste, aistinguliste või vaimsete või-
mete või puudulike kogemuste ja teadmistega isikud, kui
neil on järelevaataja või kui neile on õpetatud seadme
ohutut kasutamist ning nad mõistavad sellest tulenevaid
ohte.
Lapsed ei tohi seadmega mängida.
Alla 3-aastased lapsed ei tohi seda seadet kasutada, sest
nad ei ole võimelised ülekuumenemisele reageerima.
Terviseprobleemide korral konsulteerige enne elektrilise
soojendusteki kasutamist oma arstiga.
Ärge asetage elektrilist soojendustekki paistes, põletus-
haavadega või vigastatud kehaosadele.
Kui Teil on pikemat aega valud lihastes või liigestes, tea-
vitage sellest oma arsti. Pikemat aega kestnud valud või-
vad olla tõsise haiguse sümptomid.
Selle elektrilise toote välja saadetud elektromagnetväljad
võivad teatud tingimustel häirida teie südamestimulaatori
tööd. Seetõttu konsulteerige enne selle toote kasutamist
oma arsti või südamestimulaatori tootjaga.
Kui kasutamine on ebameeldiv või valulik, katkestage ka-
sutamine otsekohe.
Seadme kasutamine
Kasutage elektrilist soojendustekki ainult kasutusjuhendis
ettenähtud otstarbel.
Vale kasutamise korral muutub garantiinõue kehtetuks.
Kontrollige enne iga kasutust elektrilist soojendustekki
hoolikalt kulumise ja/või kahjustuste suhtes.
Ärge võtke seadet kasutusele, kui tuvastate, et elektriline
soojendustekk on kulunud; kahjustatud; kui elektrilist soo-
jendustekki, lülitit või juhet on valesti kasutatud; või kui
seade ei tööta.
Lugege kasutusjuhend, eriti ohutusjuhised, enne
seadme kasutuselevõttu hoolikalt läbi ja hoidke
kasutusjuhend edaspidiseks kasutamiseks alles.
Kui annate seadme edasi kolmandale isikule,
andke tingimata kaasa ka kasutusjuhend.
EE Ohutusjuhised
Elektrilist soojendustekki ei tohi kasutada, kui see on kort-
sus või muljutud.
Elektrilise soojendusteki juurde ega sisse ei tohi panna
ega torgata haaknõelu ega teisi lõikavaid ega teravaid
esemeid.
Ärge jätke töötavat elektrilist soojendustekki kunagi järe-
levalveta.
Seade on mõeldud kasutamiseks ainult koduses majapi-
damises. Seda ei tohi kasutada haiglates.
Ärge uinuge, kui elektriline soojendustekk on sisse lülita-
tud. Elektrilise soojendusteki liiga pikaaegne kasutamine
kõrgel temperatuuriastmel võib põhjustada nahapõletusi.
Ärge katke elektrilist soojendustekki teise tekiga.
Ärge istuge elektrilisele soojendustekile, vaid asetage
tekk soojendatavale kehaosale.
Ärge kasutage elektrilist soojendustekki niiskena. Kasuta-
ge seda ainult kuivas keskkonnas (mitte vannitoas vms).
Hoolduse ja puhastuse kohta
Ise võite seadmel teha üksnes puhastustöid. Ohtude väl-
timiseks ärge parandage seda mitte kunagi ise. Pöörduge
teeninduspunkti.
Lapsed ei tohi seadet ilma järelevalveta puhastada ega
hooldada.
Kui juhe on kahjustatud, võib seda ohtude vältimiseks
asendada ainult medisana, volitatud edasimüüja või vas-
tava väljaõppega isik.
Tõrke korral ärge parandage elektrilist soojendustekki ise.
Parandada võib üksnes volitatud edasimüüja või vastava
väljaõppega isik.
Enne elektrilise soojendusteki kokkupanemist hoiustami-
seks, laske sellel maha jahtuda.
Teravate murdekohtade vältimiseks ärge asetage hoius-
tamise ajaks elektrilisele soojendustekile esemeid.
Tarnekomplekt
Kõigepealt kontrollige, et seade oleks terve ega poleks kah-
justatud. Kui kahtlete selles, ärge võtke seadet kasutusele ja
pöörduge edasimüüja või teeninduspunkti poole.
Tarnekomplekti kuuluvad:
1 medisana elektriline soojendustekk HB 674 eemalda-
tava akupangaga
Mikro-USB-laadimiskaabel
1 kasutusjuhend
Kui märkate seadme pakendist väljavõtmisel transpordikahjus-
tusi, võtke viivitamatult ühendust oma edasimüüjaga.
Kasutamine
1. Sisestage elektrilise soojendusteki USB-pistik
6
akupan-
ga USB-pessa.
2. Vajutage elektrilise soojendusteki juhtseadmel olevat toi-
tenuppu
1
.
3. Vajutage soojendusteki juhtseadmel olevat „Soojendus-
nuppu“
2
(1 vajutus = kõrge soojendusaste, LED-tuli põ-
leb punaselt. 2 vajutust = madal soojendusaste, LED-tuli
põleb kollaselt). Kui veelkord nupule vajutada, lülitub soo-
jendusfunktsioon välja.
Seadme väljalülitamine: Vajutage elektrilise soojendusteki
juhtseadmel olevat toitenuppu
1
ja eemaldage USB-pistik
6
akupanga USB-pesast.
Märkus. 30 minuti möödumisel lülitub elektriline soojendus-
tekk automaatselt välja.
HOIATUS
Jälgige, et pakkekile ei satuks laste kätte!
Lämbumisoht!
Akupank
Laetav akupank tuleb enne esmakordset kasutamist täieli-
kult täis laadida. Kasutage selleks kaubandusvõrgust oste-
tud 5 V USB-väljundpesaga toitepistikut ja kaasasolevat Mik-
ro-USB-juhet.
Akupank on täielikult laetud, kui kõik neli akupangal olevat
LED-tuld pidevalt põlevad. Samuti on võimalik akupanka laa-
dida USB-C-pesa ja sobiva juhtme abil.
Laadimise kestus: u 3 tundi.
Tööaeg (kõrge soojusaste): u 2,5 tundi
Tööaeg (madal soojusaste): u 4 tundi.
Vead ja nende kõrvaldamine
Kui seadmel puudub pärast sisselülitamist MIS TAHES reakt-
sioon (isegi LED-tuled ei sütti), kontrollige, kas akupank on
laetud. Kui see on korralikult ühendatud, on elektriline soo-
jendustekk defektne. Ärge elektrilist soojendustekki kasuta-
ge ja võtke ühendust teeninduspunktiga.
Puhastus ja hooldus
Enne elektrilise soojendusteki puhastamist eemaldage
akupank ja laske soojendustekil vähemalt 10 minutit jah-
tuda.
Käsipesu: leotada 15 minutit pehmetoimelise seebiga
külmas vees. Loputada värske külma veega.
Masinpesu: pesta õrnatoimelise pesuvahendiga õrna
pesu režiimis 30 °C juures.
Venitage algsuurusesse ja riputage ilma pesulõksudeta
kuivama. Ei tohi valgendada, triikida ega keemiliselt pu-
hastada!
Hoiustage elektrilist soojendustekki laiali laotatuna, ilma
lisakateteta, puhtas ja kuivas kohas.
Jäätmekäitlus
Seda seadet ei tohi visata majapidamisjäätmete hul-
ka. Iga kasutaja on kohustatud viima kõik elektrilised
või elektroonilised seadmed ükskõik, kas need si-
saldavad saasteaineid või mitte oma linna kogumis-
punkti või kauplusesse, et anda oma panus keskkonnasõb-
ralikku jäätmete kõrvaldamisse. Pöörduge jäätmekäitluseks
kohaliku omavalitsuse või oma müügiesindaja poole.
Tehnilised andmed
Nimi ja mudel:
Toiteallikas:
Küttevõimsus:
Automaatne väljalülitus:
Mõõtmed umbes:
Töötingimused:
Hoiustamistingimused:
Tootenr:
EAN-kood:
medisana elektriline soojendustekk
HB 674
5 V, 2 A - akupank: 5000 mAh, 5 V
u 9 vatti
30 min
162 x 62 cm
Kasutada ainult kuivades ruumides
vastavalt kasutusjuhendile
Laialilaotatult, puhta ja kuivana
61153
40 15588 61153 7
Selle kasutusjuhendi olemasoleva ajakohase versiooni leiate
veebiaadressilt: www.medisana.com
Toote pidevaks edasiarendamiseks jätame endale
õiguse teha tehnilisi ja disainialaseid muudatusi.
Garantii- ja remonditingimused
Pöörduge garantiinõude korral oma edasimüüja või otse tee-
ninduspunkti poole. Kui peaksite seadme posti teel saatma, kir-
jeldage defekti ja lisage koopia ostudokumendist.
Seejuures kehtivad alljärgnevad garantiitingimused:
1. medisana toodetele kehtib 3-aastane garantii alates ostu-
kuupäevast. Ostukuupäeva tuleb garantii korral tõendada
ostukviitungi või arvega.
2. Materjali- või tootmisvigadest tulenevad puudused kõrval-
datakse garantiiperioodil tasuta.
3. Garantiiremondi korral ei pikene seadme ega väljavaheta-
tud detailide garantiiperiood.
4. Garantiitööde alla ei kuulu:
a. kõik väärast kasutamist, nt kasutusjuhendi eiramisest
tingitud kahjud;
b. kahjud, mis on tekkinud ostja või volitamata kolmandate
isikute sekkumiste või remondi tagajärjel;
c. transpordikahjustused, mis on tekkinud teel tootja juurest
tarbija juurde või teeninduspunkti.
d. varuosad, mis kuluvad tavapäraselt.
5. vastutus seadmest tingitud otseste või kaudsete kahjude
eest on välistatud ka siis, kui seadme kahjustused kuuluvad
garantii alla.
medisana GmbH
Jagenbergstr. 19
41468 NEUSS
SAKSAMAA
Teeninduse aadressi leiate eraldiseisvalt lisalehelt.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24

Medisana HB 674 Omaniku manuaal

Kategooria
Elektrilised tekid / padjad
Tüüp
Omaniku manuaal