Powerplus POWXG90416 Omaniku manuaal

Kategooria
Pliidikubud
Tüüp
Omaniku manuaal
POWXG90416 FI
Copyright © 2021 VARO S i v u | 1 www.varo.com
1 KÄYTTÖ ........................................................................................... 3
2 KUVAUS (KUVA A).......................................................................... 3
3 PAKKAUKSEN SISÄLTÖ ................................................................ 3
4 SYMBOLIT ....................................................................................... 4
5 YLEISET TURVALLISUUSOHJEET ................................................ 4
5.1 Työskentelyalue ...................................................................................................... 4
5.2 Sähköturvallisuus ................................................................................................... 4
5.3 Henkilöturvallisuus ................................................................................................. 5
5.4 Sähkölaitteiden huolellinen käsittely ja käyttö ...................................................... 5
5.5 Huolto ...................................................................................................................... 5
6 LISÄTURVALLISUUSOHJEET PAINEPESUREITA VARTEN ....... 6
6.1 Sähköverkkoliitäntä ................................................................................................ 7
6.2 Vesiliitäntä ............................................................................................................... 7
6.3 Turvalaitteet............................................................................................................. 7
7 KOKOONPANO-OHJEET ................................................................ 7
7.1 Pesupistoolin kokoaminen (kuva 1) ....................................................................... 7
7.2 Säilytyskoukun asennus (kuva 2) .......................................................................... 7
8 KÄYTTÖ ........................................................................................... 7
8.1 Puutarhaletkun liitäntä (kuva 3) ............................................................................. 7
8.2 Paineletkun asennus (kuva 4) ................................................................................ 7
8.3 Turbo-suuttimen asennus ...................................................................................... 8
8.4 Vesiliitäntä ............................................................................................................... 8
8.5 Koneen käynnistäminen/pysäyttäminen ............................................................... 8
8.6 Säädettävä suutin (kuva 6) ..................................................................................... 8
8.7 Pesupistoolin kierto (kuva 7) .................................................................................. 9
8.8 Terassipesuri........................................................................................................... 9
8.9 Pesuaineen annostelija ........................................................................................... 9
8.10 Työntökahvan säätö (kuva 10) ............................................................................... 9
9 TEKNISET TIEDOT .......................................................................... 9
10 MELU .............................................................................................. 10
POWXG90416 FI
Copyright © 2021 VARO S i v u | 2 www.varo.com
11 PUHDISTUS JA HUOLTO ............................................................. 10
11.1 Tulosuodattimen puhdistaminen ......................................................................... 10
11.2 Tuuletusaukkojen puhdistaminen ........................................................................ 10
11.3 Liittimien rasvaus.................................................................................................. 10
12 VARASTOINTI ................................................................................ 10
13 VIANETSINTÄ ................................................................................ 11
14 TAKUU ........................................................................................... 12
15 LAITTEEN KÄYTÖSTÄ POISTAMINEN ....................................... 12
16 YHDENMUKAISUUSILMOITUS .................................................... 13
POWXG90416 FI
Copyright © 2021 VARO S i v u | 3 www.varo.com
PAINEPESURI 2000 W
POWXG90416
1 KÄYTTÖ
Painepesurisi on suunniteltu ulkona tapahtuvaan puhdistukseen. Puhdistuskohteet: koneet,
ajoneuvot, rakenteet, työkalut, julkisivut, terassit, puutarhatyökalut
VAROITUS! Oman turvallisuutesi takia lue tämä käyttöohje huolellisesti,
ennen kuin alat käyttää laitetta. Anna sähkötyökalun mukana seuraavalle
henkilölle aina myös tämä käyttöohje.
2 KUVAUS (KUVA A)
1. Veden tuloliitin
2. Säilytyskoukku
3. Veden ulostulo
4. Katkaisin
5. Työntövaunun kahva
6. Pistoolipidin
7. Paineletku
8. Liipaisinpistooli
9. Liipaisimen lukko
10. Pesuvarsi
11. Säädettävä suutin
12. Letkun lukituspainike, pistooli
13. Terassipesuri
14. Turbosuutin
15. Pesuaineen annostelija
16. Letkun kela
17. Harja
18. Jatkovarsi pistoolia varten
3 PAKKAUKSEN SISÄLTÖ
Poista kaikki pakkausmateriaalit.
Poista jäljellä oleva pakkaus ja kuljetustuet (jos on).
Tarkasta pakkauksen sisältö.
Tarkasta ettei laite, virtajohto, pistoke eikä mikään lisävaruste ole vioittunut kuljetuksen
aikana.
Säilytä pakkausmateriaalit, mikäli mahdollista takuukauden loppuun asti. Hävitä ne sitten
paikallisen jätelainsäädännön mukaisesti.
VAROITUS: Pakkausmateriaalit eivät ole leikkikaluja! Lapset eivät saa
leikkiä muovipusseilla! Tukehtumisvaara!
1x painepesuri
1x suihkupistooli
1x jatkovarsi pistoolia varten
1x säädettävä suutin
1x veden tuloliitin
1x 8 m paineletku
1x ohjekirja
1x terassipesuri
1x turbosuutin
1x puhdistusneula
1x harja
Jos pakkauksesta puuttuu osia tai ne ovat vioittuneet, ota yhteys
jälleenmyyjääsi.
POWXG90416 FI
Copyright © 2021 VARO S i v u | 4 www.varo.com
4 SYMBOLIT
Seuraavia symboleja käytetään tässä ohjekirjassa ja/tai koneen päällä:
Vesisuihkua ei saa osoittaa
henkilöihin, eläimiin,
sähkölaitteisiin tai itse
koneeseen päin.
Soveltuvien EU-direktiivien
turvallisuusstandardien
mukainen.
Luokan II kone
kaksoiseristetty maadoitettua
pistorasiaa ei tarvita.
Lue ohjekirja ennen
käyttöä.
Henkilö- sekä laitevahinkovaara.
5 YLEISET TURVALLISUUSOHJEET
Lue kaikki turvavaroitukset ja kaikki ohjeet huolellisesti ennen käyttöä. Varoitusten ja ohjeiden
laiminlyöminen voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon ja/tai vaikeita tapaturmia. Tallenna kaikki
varoitukset ja ohjeet tulevaa käyttöä varten. Sana ”sähkötyökalu” tarkoittaa sähköverkkoon
liitettäviä (johdollisia) sähkötyökaluja tai akkukäyttöisiä (johdottomia) sähkötyökaluja.
5.1 Työskentelyalue
Pidä työskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistuna. Epäjärjestys ja huonosti valaistut
työskentelyalueet ovat tapaturma-alttiita.
Älä käytä laitetta räjähdysherkissä ympäristöissä, joissa on palavia nesteitä, kaasuja tai
pölyä. Sähkötyökalut muodostavat kipinöitä, jotka voivat sytyttää pölyn tai höyryt.
Varmista, että lähettyvillä ei ole lapsia eikä muita henkilöitä työkalun käytön aikana.
Keskittymisen herpaantuessa voit menettää laitteen hallinnan.
5.2 Sähköturvallisuus
Tarkasta aina, että verkkojännite vastaa valmistuskylttiin merkittyä
jännitettä.
Laitteen pistotulpan on oltava pistorasiaan sopiva. Pistotulppaan ei saa tehdä
minkäänlaisia muutoksia. Älä käytä sovittimia suojamaadoitettujen laitteiden kanssa.
Alkuperäiset pistokkeet ja yhteensopivat pistorasiat pienentävät sähköiskun vaaraa.
Vältä koskemasta maadoitettuihin pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin, liesiin ja
jääkaappeihin. Sähköiskun vaara on suurempi, kun olet itse maadoitettu.
Suojaa laite sateelta ja kosteudelta. Laitteen joutuminen kosketuksiin veden kanssa lisää
sähköiskun vaaraa.
Älä kanna äläkä ripusta laitetta johdosta äläkä irrota pistotulppaa pistorasiasta johdosta
vetämällä. Pidä johto kaukana lämpölähteistä, öljystä, terävistä reunoista ja liikkuvista
laitteiden osista. Vialliset ja sekaiset johdot lisäävät sähköiskun vaaraa.
Jos käytät sähkötyökalua ulkotiloissa, käytä sen kanssa ainoastaan ulkotiloihin
tarkoitettua jatkojohtoa. Ulkotiloihin hyväksytyn jatkojohdon käyttö pienentää sähköiskun
vaaraa.
Ellei sähkötyökalun käyttöä kosteissa tiloissa voida välttää, käytä jäännösvirtalaitteella
(RCD) suojattua virtalähdettä. RCD:n käyttö vähentää sähköiskun vaaraa.
POWXG90416 FI
Copyright © 2021 VARO S i v u | 5 www.varo.com
5.3 Henkilöturvallisuus
Ole varovainen. Keskity aina työhösi ja käsittele sähkötyökalua aina järkevästi. Älä käy
laitetta, kun olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alainen.
Hetkellinen tarkkaamattomuus laitteen käytössä voi aiheuttaa vakavia tapaturmia.
Käytä suojavarusteita ja käytä aina suojalaseja. Suojavarusteiden, kuten pölynaamarin,
luistamattomien turvakenkien, suojakypärän tai kuulosuojainten käyttö vähentää
tapaturmien riskiä, kun ne on mitoitettu sähkötyökalun ominaisuuksia ja käyttötarkoitusta
vastaaviksi.
Varmista, että laitetta ei voi käynnistää vahingossa. Varmista, että virtakytkin on OFF-
asennossa, ennen kuin liität pistokkeen pistorasiaan. Jos pidät sormea katkaisimella
kantaessasi laitetta tai liität laitteen sähköverkkoon katkaisimen ollessa päällä,
tapaturmien vaara on suuri.
Irrota säätötyökalut ja ruuvitaltat, ennen kuin kytket laitteen päälle. Työkalu tai ruuvitaltta
voi aiheuttaa tapaturmia ollessaan kiinnitettynä pyörivään laitteen osaan.
Älä kurottaudu. Varmista, että seisot laitetta käyttäessäsi tukevalla alustalla ja että pystyt
pitämään tasapainon koko ajan. Näin pystyt hallitsemaan laitteen myös ennalta
arvaamattomissa tilanteissa.
Käytä aina sopivia vaatteita. Älä käytä väljiä vaatteita tai koruja työskentelyn aikana.
Varmista, että hiuksesi, vaatteesi ja käsineesi eivät pääse liikkuvien osien väliin. Väljät
vaatteet, korut tai pitkät hiukset voivat tarttua kiinni.
Jos laitteeseen voidaan liittää pölynimuri ja keruulaite, varmista, että ne on kiinnitetty
hyvin ja niitä käytetään oikein. Näiden laitteiden käyttö pienentää pölyn aiheuttamia
vaaratilanteita.
5.4 Sähkölaitteiden huolellinen käsittely ja käyttö
Älä ylikuormita laitetta. Käytä työhön vain siihen tarkoitettua sähkölaitetta. Sopivan
työkalun käytöllä työskentely sujuu paremmin ja turvallisemmin määritetyllä tehoalueella.
Älä käytä sähkölaitteita, joiden virtakytkin on viallinen. Sähkölaite, jota ei voi enää kytkeä
päälle tai/eikä pois, on vaarallinen ja se on korjattava.
Irrota pistotulppa pistorasiasta, ennen kuin teet laitteeseen asetuksia, vaihdat
lisävarusteita tai asetat laitteen säilöön. Näiden varotoimenpiteiden ansiosta laite ei pääse
tahattomasti käynnistymään.
Säilytä sähkölaitteet aina lasten ulottumattomissa. Älä anna sellaisten henkilöiden käyttää
laitetta, jotka eivät ole perehtyneet sen käyttöön eivätkä näihin käyttöohjeisiin.
Sähkölaitteet ovat vaarallisia, kun niitä käyttävät kokemattomat henkilöt.
Huolla sähkölaiteet huolellisesti. Tarkasta, että liikkuvat laitteen osat toimivat
moitteettomasti eivätkä jää jumiin, että laitteessa ei ole rikkoutuneita tai muita viallisia
osia, että ne haittaavat laitteen toimintaa. Korjauta vioittuneet osat ennen laitteen käyttöä.
Monet tapaturmat johtuvat puutteellisesti huolletuista sähkölaitteista.
Pidä terät terävinä ja puhtaina. Huolellisesti huolletut terät, joiden leikkaavat reunat ovat
teräviä, jumittavat vähemmän ja niitä on helpompi käyttää.
Käytä sähkölaitetta, lisävarusteita, varateriä jne. näiden ohjeiden mukaisesti ja siten kuin
tietyn laitetyypin käyttöohjeissa on neuvottu. Ota käytön aikana huomioon myös
työskentelyolosuhteet ja suoritettava toimenpide. Sähkölaitteiden käyttö muuhun kuin
määritettyyn käyttötarkoitukseen voi aiheuttaa vaaratilanteita.
5.5 Huolto
Korjauta laitteesi ainoastaan pätevällä ammattihenkilöllä, joka käyttää vain alkuperäis
varaosia. Näin varmistat, että laitteesi on turvallinen sitä käytettäessä.
POWXG90416 FI
Copyright © 2021 VARO S i v u | 6 www.varo.com
6 LISÄTURVALLISUUSOHJEET PAINEPESUREITA VARTEN
Laite on suunniteltu yksinomaan yksityiskäyttöön ulkona EIKÄ kaupalliseen käyttöön.
Suojele laitetta lämmöltä, suoralta auringonpaisteelta, kosteudelta ja sateelta, pakkaselta
ja teräviltä reunoilta.
Älä anna henkilöiden, joita ei ole koulutettu painepesuria varten ja jotka eivät ole lukeneet
ohjekirjaa, käyttää konetta!
Lapset tai kouluttamattomat henkilöt eivät saa käyttää painepesureita.
Lapsia on valvottava ja varmistettava, että he eivät leiki laitteella.
Ennen koneen käynnistämistä tarkasta huolellisesti, ettei siinä ole vikoja. Jos löydät
jonkun vian, älä käynnistä konetta, vaan ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään.
Tarkasta erityisesti, että sähköjohdon eriste ei ole vioittunut ja ettei siinä ole murtumia.
Jos sähkökaapeli on vioittunut, se on vaihdatettava valtuutetussa huoltoliikkeessä.
VAROITUS: Korkeapainesuihkut voivat olla vaarallisia, jos niitä käytetään
väärin. Suihkua ei saa kohdistaa suoraan henkilöihin päin, jännitteisiin
sähkölaitteisiin tai itse laitteeseen.
VAROITUS: Ä käy laitetta henkilöiden lähellä, jos heillä ei ole
suojavaatetusta.
Älä kohdista suihkua itseesi tai toisiin päin voidaksesi puhdistaa vaatteet tai jalkineet.
Pidä pesuvarresta lujasti kiinni molemmin käsin.
Käyttäjän ja jokaisen puhdistuspaikan lähietäisyydellä tulisi suojautua lentäviltä jätteiltä,
joita voi irrota käytön aikana.
Käytä suojalaseja ja suojavaatetusta käytön aikana.
Irrota virtalähteestä ennen kuin suoritat käyttäjälle kuuluvia kunnossapitotoimenpiteitä.
Jotta voitaisiin varmistaa laitteen turvallisuus, käytä vain valmistajalta hankittuja tai
valmistajan hyväksymiä alkuperäisiä varaosia.
Älä käytä laitetta, jos laitteen virtajohto tai tärkeät osat ovat vioittuneet, esim. turvalaite,
paineletku ja liipaisinpistooli.
Älä käytä laitetta märillä käsillä. Jos laite on kostea tai märkä, irrota se välittömästi. Älä
pane sitä veteen.
Paineruisku voi vioittaa renkaita ja renkaiden venttiilejä ja ne voivat sitten puhjeta.
Älä käytä koskaan konetta ympäristössä, jossa voi olla räjähdyksen vaara.
Korkeapaineruiskulla ei saa puhdistaa asbestia sisältäviä pintoja.
Tätä painepesuria ei saa käyttää alle 0°C lämpötiloissa.
VAROITUS: Paineletkut, kiinnittimet ja liittimet ovat tärkeitä laitteen
turvallisuuden kannalta. Käy vain valmistajan suosittelemia letkuja,
kiinnittimiä ja liitinkappaleita.
VAROITUS: Puutteelliset jatkojohdot voivat olla vaarallisia. Kelalle kierretyt
johdot on aina purettava täysin, jotta voidaan estää johdon
ylikuumeneminen.
Jos käytetään jatkojohtoa, pistokkeen ja pistorasian on oltava vesitiiviitä ja noudatettava
alla mainittuja vaatimuksia pituuden ja johdon paksuuden suhteen:
1,0 mm² maks. 12,5 m,
1,5 mm² maks. 20 m.
Jos sähköjohto on vioittunut, valmistajan tai valtuutetun huoltoliikkeen tai pätevän
ammattihenkilön on vaihdettava se, jotta voidaan välttää vaaratilanne.
POWXG90416 FI
Copyright © 2021 VARO S i v u | 7 www.varo.com
6.1 Sähköverkkoliitäntä
Seuraavia ohjeita tulisi noudattaa, kun painepesuri liitetään sähköverkostoon:
Sähköverkkoliitännän saa tehdä pätevä sähköteknikko ja siinä on noudatettava IEC
60364-1 standardeja.
On suositeltavaa, että sähkön tulo tähän laitteeseen on varustettu jäännösvirtalaitteella,
joka keskeyttää virrantulon, jos vuotovirta maahan ylittää 30 mA 30 ms ajan.
6.2 Vesiliitäntä
Liitäntä yleiseen verkostoon on tehtävä määräysten mukaisesti.
Tuloletkun voi liittää vesijohtoverkostoon korkeintaan 12 baarin tulopaineella.
Tämän painepesurin saa Euroopassa liittää juomavesiverkostoon vain, jos on
asennettu asianmukainen takaisinvirtauksen estin, BA-tyyppi EN 1717
standardin mukaisesti. Letkun pituuden takaisinvirtauksen estimen ja
painepesurin välillä on oltava vähintään 10 metr, jotta se voi imeä
mahdolliset painehuiput (min. läpimitta ½ tuumaa).
Heti kun vesi on virrannut BA venttiilin läpi, vettä ei voi pitää enää juomavetenä.
TÄRKEÄÄ! Käytä vain vettä, jossa ei ole epäpuhtauksia. Jos vaarana on
tulovedessä olevat hiekkahiukkaset (esim. omasta kaivosta), lisäsuodatin
tulisi asentaa.
6.3 Turvalaitteet
Vapaavirtausventtiili voi alentaa painetta, jos se ylittää esiasetetut arvot.
Lukituslaitteena toimii liipaisinpistooli (9): Liipaisinpistoolissa (8) on lukkolaite (9). Kun
nuppi aktivoidaan, liipaisinpistoolia (8) ei voi käyttää.
Lämpöanturi suojelee moottoria ylikuumenemiselta. Kone käynnistyy uudelleen
muutaman minuutin kuluttua, kun lämpöanturi on jäähtynyt.
7 KOKOONPANO-OHJEET
Tämä osa selostaa yksityiskohtaisesti, kuinka painepesuri on valmis käyttöön.
7.1 Pesupistoolin kokoaminen (kuva 1)
Liitä säädettävä suihkusuutin (K) pesupistooliin. Työnnä ja kierrä käsin myötäpäivään
säädettävä suutin pesupistoolille (J) kireälle, niin se lukittuu paikalleen. Kun osat on liitetty
kunnolla, niitä ei saa erilleen vetämällä säädettävää suutinta suoraan ulospäin. Kaikki
lisävarusteet on liitettävä pesupistooliin, jotta niitä voi käyttää kunnolla.
7.2 Säilytyskoukun asennus (kuva 2)
Työnnä säilytyskoukku pidikkeeseen.
Ruuvaa pesupistoolin pidike ja satula tiukasti kiinni päärunkoon.
8 KÄYTTÖ
8.1 Puutarhaletkun liitäntä (kuva 3)
Irrota muovitulppa ennen tulovesiliitännän liittämistä painepesuriin.
Kiinnitä painepesuriin letkuliitin (jossa on suodatin).
Liitä puutarhaletku tavallisella pikaliittimellä.
8.2 Paineletkun asennus (kuva 4)
Kiinnitä paineletku liipaisinpistooliin.
Irrota paineletku painamalla painiketta (B).
POWXG90416 FI
Copyright © 2021 VARO S i v u | 8 www.varo.com
8.3 Turbo-suuttimen asennus
Aseta turbo-suutin/terassipesuri liipaisinpistooliin.
Kun se on asennettu, käännä sitä. Varo: Varmista että pesuvarsi on kiinnitetty oikein
pistooliin.
8.4 Vesiliitän
Tavallinen 1/2" puutarhaletku, joka on väh. 10 m ja kork. 25 m, on sopiva.
TÄRKEÄÄ! Käytä vain vettä, jossa ei ole epäpuhtauksia. Jos on olemassa
vaara, että tulovedessä on hiekkahiukkasia (esim. omasta kaivosta), silloin
on asennettava lisäsuodatin.
1. Anna veden virrata vesiletkun läpi, ennen kuin liität sen koneeseen voidaksesi estää
hiekan ja lian pääsyn koneeseen. Huom.: tarkasta että suodatin on asennettu veden
tuloputkeen ja että se ei ole tukkeutunut.
2. Liitä vesiletku vedentuloputkeen pikaliittimellä (tulovesi, maks. paine: 12 baaria, maks.
lämpötila: 50°C).
3. Kytke vesi päälle.
8.5 Koneen käynnistäminen/pysäyttäminen
Isku käytön aikana vaikuttaa liipaisinpistooliin ja pesuvarteen pidä siksi laitteesta aina lujasti
kiinni molemmin käsin.
TÄRKEÄÄ: Suuntaa suutin maahan päin.
Tämä painepesuri on varustettu automaattisella
käynnistys/pysäytysjärjestelmällä, joka perustuu vedenpaineeseen.
1. Tarkasta että kone on pystyasennossa. HUOM.: Älä aseta konetta korkeaan ruohikkoon!
2. Vapauta liipaisimen lukko.
3. Aktivoi liipaisinpistoolin liipaisin ja anna veden juosta, kunnes kaikki ilma on poistunut
vesiletkusta.
4. Käännä katkaisin oikealle.
5. Aktivoi liipaisinpistoolin liipaisin.
6. Säädä aina etäisyys ja siten suuttimen paine puhdistettavaan pintaan nähden.
Älä peitä konetta käytön aikana tai käytä sitä huoneessa ilman riittävää tuuletusta!
HUOM.: Jos kone on jätetty tai sitä ei käytetä 5 minuutin aikana, se on kytkettävä pois
toiminnasta käynnistys/pysäytyskatkaisimella (4) "O":
7. Käännä katkaisin vasemmalle O-asentoon.
8. Irrota sähköpistoke pistorasiasta.
9. Katkaise veden tulo ja aktivoi liipaisinpistoolin liipaisin voidaksesi vapauttaa koneen
paineesta.
10. Lukitse liipaisinpistooli. (Kuva 5)
Kun liipaisinpistoolin liipaisin vapautetaan, kone pysähtyy automaattisesti. Kone käynnistyy
taas, kun aktivoit liipaisinpistoolin.
8.6 Säädettävä suutin (kuva 6)
Painetta voidaan säätää kääntämällä säädettävä suutin.
VAROITUS: Älä tee sitä käytön aikana voidaksesi välttää, että kätesi voisi
osua suihkuun.
POWXG90416 FI
Copyright © 2021 VARO S i v u | 9 www.varo.com
8.7 Pesupistoolin kierto (kuva 7)
Pesupistoolin kierto säätää puhdistuskulmaa täyttä suihkutuskuviota käytettäessä, ja sillä
jokainen löytää mukavimman ja tehokkaimman puhdistusasennon. Kun painat painikkeen
auki-puolelle (Unlock), voit aloittaa kiertämisen. Jos et tarvitse tätä toimintoa, paina painike
lukitus-puolelle (Lock).
8.8 Terassipesuri
Terassipesuri on tehokas lisävaruste terassin, kulkuteiden yms. puhdistamiseen.
Kiinnitä terassipesuri pesuvarteen.
HUOM.: Älä käytä terassipesuria harjana, vaan anna sen liukua pehmeästi pinnan yli
8.9 Pesuaineen annostelija
Painepesuri annostelee pesuainetta pienellä paineella. Huuhtele puhtaaksi
säädettävällä suihkusuuttimella.
Sisäisellä pesuaineen annostelijalla voit käyttää monenlaisia nestemäisiä pesuaineita
pestävälle pinnalle. Pesuainetta annostellaan vain pienellä paineella. Liitä säädettävä suutin
pesupistooliin, ja kierrä se :n loppuun, jotta painepesuri on pienpainetilassa (kuva 8).
Poista pesuainesäiliön kansi, ja täytä se vain nestemäisellä pesuaineella (kuva 9). Älä laita
vettä säiliöön. Painepesuri sekoittaa veden ja pesuaineen automaattisesti. Kun olet annostellut
pesuaineen pestävälle pinnalle, kierrä se säädettävän suuttimen :n loppuun, ja suihkuta
pesuaine pois korkeapainesuihkeella (kuva 8). Korkeapainetilassa painepesuri ei annostele
pesuainetta.
8.10 Työntökahvan säätö (kuva 10)
Koneessa on teleskooppikahva. Se voidaan nostaa tai laskea vetämällä kahvaa ylös tai
painamalla sitä alas. Kun kuuluu naksahdus kahvan tullessa paikalleen, tarkista ettei kahva
enää liiku ylös eikä alas.
9 TEKNISET TIEDOT
POWXG90416
Moottorityyppi
Harjamoottori
Paine (Mpa)
11
Maks. paine (Mpa)
16
Jännite
220-240 V / 50 Hz
Teho
2000 W
Virtaus
7,5 l/min
Veden lämpötila
Maks. 50 °C
Paino
9,0 kg
POWXG90416 FI
Copyright © 2021 VARO S i v u | 10 www.varo.com
10 MELU
Melupäästöjen arvot on mitattu asianmukaisen standardin mukaan. (K=3)
Äänenpainetaso LpA
75 dB(A)
Äänitehotaso LwA
89 dB(A)
HUOMIO! Käytä kuulosuojaimia, kun äänenpaine on yli 85 dB(A).
aw (Tärinätaso)
K = 1,5 m/s²
11 PUHDISTUS JA HUOLTO
VAROITUS! Irrota sähköpistoke aina pistorasiasta ennen kunnossapitoa tai
puhdistusta.
Jotta voisit varmistaa pitkäaikaisen ja ongelmattoman käytön, ota huomioon seuraavat ohjeet:
Pese vesiletku, paineletku, pesuvarsi ja lisävarusteet ennen asentamista.
Puhdista liittimet pölystä ja hiekasta.
Puhdista suuttimet.
Kaikki korjaukset on aina tehtävä valtuutetussa korjaamossa alkuperäisiä varaosia käyttäen.
11.1 Tulosuodattimen puhdistaminen
Puhdista tuloveden suodatin säännöllisesti. Huuhtele lika ja roskat pois vedellä.
VARO: Ellei suodatinta asenneta, seurauksena on takuun mitätöinti.
11.2 Tuuletusaukkojen puhdistaminen
Kone on pidettävä puhtaana, jotta jäähdytysilma voi virrata vapaasti koneen tuuletusaukkojen
läpi.
11.3 Liittimien rasvaus
Jotta voitaisiin varmistaa helppo liitäntä ja että O-renkaat eivät kuivu; liittimet on rasvattava
ännöllisesti.
12 VARASTOINTI
Kone on varastoitava paikassa, jossa se ei jäädy!
Pumppu, letku ja lisävarusteet tulisi aina tyhjentää vedestä ennen varastointia seuraavasti:
1. Pysäytä kone (Käännä käynnistys/pysäytyskatkaisin “O”) ja irrota vesiletku ja suutin.
2. Käynnistä kone uudelleen ja aktivoi liipaisinpistoolin liipaisin. Anna koneen käydä, kunnes
vettä ei enää virtaa liipaisinpistoolin läpi.
3. Pysäytä kone, irrota pistoke ja kääri letku ja johto.
4. Aseta liipaisinpistooli, lanssi, suuttimet ja muut lisävarusteet koneen pidikkeisiin. Koukkua
voi käyttää letkun ja johdon säilyttämistä varten.
Jos kone on vahingossa jäätynyt, silloin on tarkastettava, ettei siihen ole tullut vikaa.
VAROITUS: Ä käynnistä koskaan jäätynyttä konetta. Takuu ei kata
jäätymisestä johtuvia vikoja!
POWXG90416 FI
Copyright © 2021 VARO S i v u | 11 www.varo.com
13 VIANETSINTÄ
VIKA
SYY
SUOSITELTU TOIMENPIDE
Kone ei käynnisty
Kone ei ole liitetty
virtalähteeseen
Liitä kone virtalähteeseen.
Viallinen pistorasia
Kokeile toista pistorasiaa.
Viallinen jatkojohto
Yritä ilman jatkojohtoa.
Vaihteleva paine
Pumppu imee ilmaa
Tarkasta että letkut ja liittimet ovat
ilmatiiviit.
Venttiilit ovat likaiset, kuluneet
tai kiinni juuttuneet
Ota yhteys lähimpään
huoltokeskukseen
Veden tulo ei ole riittävä
Nosta veden painetta, tarkasta
puutarhaletkun tukokset ja/tai vaihda
suurempi letku.
Pumpun tiivisteet kuluneet
Ota yhteys lähimpään
huoltokeskukseen
Kone pysähtyy
Väärä verkkojännite
Tarkasta että sähköverkoston jännite
vastaa nimikyltin teknisiä tietoja.
Lämpöanturi aktivoitu
Anna koneen jäähtyä 5 minuuttia
Suutin osittain tukossa
Puhdista suutin neulalla ja
suihkuttamalla vettä takaisinpäin
suuttimen läpi
Virranvoimakkuuden nousu
Yritä ilman jatkojohtoa.
Kone värähtelee
Ilmaa tuloletkussa/pumpussa
Anna koneen käydä liipaisimen
ollessa auki, kunnes säännöllinen
työpaine palautuu.
Riittämätön veden tulo
verkostosta
Nosta veden painetta, tarkasta
puutarhaletkun tukokset ja/tai vaihda
suurempi letku.
Suutin osittain tukossa
Puhdista suutin neulalla ja
suihkuttamalla vettä takaisinpäin
suuttimen läpi
Vedensuodatin tukossa
Puhdista suodatin
Letku kiertynyt
Suorista letku.
Kone käynnistyy ja
pysähtyy usein
itsestään
Pumppu ja/tai liipaisinpistooli
vuotavat
Ota yhteys lähimpään
huoltokeskukseen
Vettä ei tule
Liitä tulovesi.
Kone käynnistyy,
mutta vettä ei tule
ulos
Vedensuodatin tukossa
Puhdista suodatin
Suutin tukossa
Puhdista suutin neulalla ja
suihkuttamalla vettä takaisinpäin
suuttimen läpi
POWXG90416 FI
Copyright © 2021 VARO S i v u | 12 www.varo.com
14 TAKUU
Tälle tuotteelle on annettu lakisääteinen 36 kuukauden takuu, joka alkaa
hankintapäivämäärästä, jolloin ensimmäinen käyttäjä on ostanut tuotteen.
Takuu kattaa kaikki materiaali- tai valmistusviat, mutta ei kata: akkuja, latureita
normaalista osien kulumisesta johtuvia vikoja, kuten laakereita, harjoja, kaapeleita eikä
tulppia tai lisävarusteita kuten poria, poran teriä, sahan teriä jne.; vahinkoja tai vikoja,
jotka johtuvat väärinkäytöstä, onnettomuuksista tai tuotteeseen tehdyistä muutoksista;
eikä myöskään kuljetuskustannuksia.
Väärästä käytöstä johtuvat viat ja/tai vauriot eivät myöskään kuulu takuun piiriin.
Pidätämme myös itsellämme oikeuden hylätä vaatimus, joka koskee työkalun väärästä
käytöstä aiheutunutta ruumiillista vammaa.
Korjaukset saa suorittaa vain Powerplus työkalujen valtuuttamassa huoltopisteessä.
Lisätietoja saat tarvittaessa puhelinnumerosta 00 32 3 292 92 90.
Asiakas vastaa myös mahdollisista kuljetuskustannuksista, ellei ole kirjallisesti toisin
sovittu.
Samanaikaisesti mitään vaatimuksia ei voida tehdä takuuseen, jos laitteessa ilmenevä
vika on seurausta laiminlyödystä huollosta tai ylikuormituksesta.
Takuun piiriin eivät kuulu viat, jotka johtuvat nesteen tunkeutumisesta laitteeseen,
liiallisesta pölystä, tahallisesti aiheutetusta viasta (tahallisesta toiminnasta tai
huolimattomuudesta johtuen), väärästä käytöstä (laitteelle sopimattomat
käyttötarkoitukset), taitamattomasta käytöstä (esim. käsikirjan ohjeita ei noudateta),
väärästä kokoamisesta, salaman iskusta, virheellisestä verkkojännitteestä. Tämä lista ei
ole rajoittava.
Vaatimusten hyväksyminen takuun piiriin kuuluvana ei voi koskaan johtaa takuukauden
pidentämiseen eikä uuden takuukauden alkamiseen, jos laite joudutaan vaihtamaan
uuteen.
Laitteet tai osat jotka on vaihdettu takuun piiriin kuuluvana, ovat Varo NV:n omaisuutta.
Pidätämme itsellämme oikeuden hylätä vaatimukset, jos hankintaa ei voida tarkistaa tai
jos on ilmeistä, ettei tuotetta ei ole huollettu asianmukaisesti. (ilmanottoaukkojen
puhdistus, hiiliharjojen säännöllinen huolto,…)
Säilytä kassakuitti ostopäivämäärän tositteena.
Työkalu on palautettava purkamattomana jälleenmyyjälle hyväksyttävän puhtaassa
kunnossa, alkuperäisessä muotoillussa laatikossaan (mikäli käytettävissä tälle yksikölle)
ostotositteen kera.
15 LAITTEEN KÄYTÖSTÄ POISTAMINEN
Jos joudut poistamaan laitteen käytöstä pitkäaikaisen käytön jälkeen, älä hävitä
sitä tavallisen kotitalousjätteen mukana, vaan huolehdi sen hävittämisestä
ympäristöä suojaavalla tavalla.
Sähkölaitteiden tuottamia jätteitä ei saa käsitellä tavallisten kotitalousjätteiden
tapaan. Vie ne kierrätettäväksi asianmukaiseen paikkaan. Kysy neuvoa
kierrätyksestä paikallisilta viranomaisilta tai jälleenmyyjältä.
POWXG90416 FI
Copyright © 2021 VARO S i v u | 13 www.varo.com
16 YHDENMUKAISUUSILMOITUS
VARO N.V. - Vic. Van Rompuy N.V. Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGIA
ilmoittaa, että
Tuote: Painepesuri
Tavaramerkki: PowerPlus
Malli: POWXG90416
on yhdenmukaistettuihin eurooppalaisiin standardien soveltamiseen perustuvien sovellettavien
eurooppalaisten direktiivien olennaisten vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien säännösten
mukainen. Laitteen luvaton muokkaaminen johtaa tämän vakuutuksen mitätöitymiseen.
Euroopan yhteisön direktiivit (sekä niiden mahdolliset muutokset allekirjoituspäivään saakka):
2011/65/EU
2006/42/EY
2014/30/EU
2000/14/EY Liite V LwA
Measured 88dB(A)
Guaranteed 89dB(A)
Eurooppalaiset yhdenmukaistetut standardit (sekä niiden mahdolliset muutokset
allekirjoituspäivään saakka):
EN60335-1 : 2012
EN60335-2-79 : 2012
EN55014-1 : 2017
EN55014-2 : 2015
EN61000-3-2 : 2014
EN61000-3-3 : 2013
Teknisten asiakirjojen haltija: Philippe Vankerkhove, VARO Vic Van Rompuy N.V.
Allekirjoittanut toimii yrityksen toimitusjohtajan puolesta,
Ludo Mertens
Sääntelyasiat vaatimuksenmukaisuudesta vastaava johtaja
12/11/2020, Lier - Belgium
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13

Powerplus POWXG90416 Omaniku manuaal

Kategooria
Pliidikubud
Tüüp
Omaniku manuaal