Kranzle X 8-150 TST - X 10-140 TST Kasutusjuhend

Tüüp
Kasutusjuhend
www.kraenzle.com
Painepesuri
X /1 TST
X 1/1 TST
Käytohje
FI
D12
2 3
FI
Käytohje
Käytohje!
mä käyttöohje on alkuperäisen käyttöohjeen käännös. Tutustu huolellisesti
ennen laitteen käyttöönottoa! Tekniset tiedot löydät varaosaluettelosta.
Varaosaluettelo on käyttöohjeen osa. Säilytä molemmat vihkot
myöhäisempää käyttöä tai seuraavaa omistajaa varten.
Painepesuri
X /1 TST
X 1/1 TST
4 5
Hyvä asiakas,
onnittelemme sinua uuden painepesurin hankinnan johdosta ja kiitämme
ostostasi!
Olet valinnut huippulaatutuotteen!
Kränzle-painepesurit vakuuttavat kätevällä, kompaktilla rakennemuodollaan
ja tukevalla arkipäivän kelpoisuudellaan.
Suurin mahdollinen tarkkuus ja mitanpivyys täydennettynä teknologiapaketilla,
joka koostuu monenlaisista yksityiskohdista, tekevät yhteensä eron tehoon,
turvallisuuteen ja pitkäkestoisuuteen nähden.
Painepesurin käsittelyn helpottamiseksi selitämme X -sarjan seuraavilla sivuilla.
Kuvat voivat poiketa varustustyypistä tai lisävarusteista riippuen hankitusta
laitteesta.
Sisällysluettelo ............................................................................ 4
Käytetyt kuvakkeet ..................................................................
Turvallisuusohjeet ....................................................................... 6
Laitekuvaus .................................................................................... 10
Yleismääräykset ........................................................................... 12
Toimintaohjeet ............................................................................. 14
Käyttöönotto ................................................................................. 18
Suora imu ........................................................................................ 22
Seisauttaminen ............................................................................ 23
Pienet korjaukset vaivattomasti itse tehtynä ............... 24
Kränzle-lisävarusteet ................................................................. 28
EU-yhdenmukaisuustodistus ................................................. 30
Takuu ................................................................................................. 31
Tarkastusraportit ......................................................................... 3
Sisällysluettelo ytetyt kuvakkeet
yttöohjeessa käytetyt kuvakkeet
n ohjeen huomiotta jättäminen voi johtaa
ympäristövahinkoihin.
Ohje painepesurin käyttämiseksi, jonka noudattamatta
jättäminen voi johtaa X -sarjan liialliseen kulumiseen
tai täydelliseen toiminnan lakkautumiseen.
Varoitus!
n ohjeen huomiotta jättäminen voi johtaa vakaviin
loukkaantumisiin!
Painepesurilla käytetyt kuvakkeet
Epäasianmukaisessa käyssä painesuihkut voivat olla
vaarallisia. Painesuihkua ei saa kohdistaa henkilöihin,
eläimiin, aktiivisiin sähkövarustuksiin tai itse painepesuriin.
Painepesuria ei saa liittää suoraan julkiseen
juomavesiverkkoon.
Kuumien pintojen aiheuttama palovammavaara!
Tällä symbolilla merkityt tuotteet voivat sisältää ainesosia, jotka
väärin hävitettäessä voivat aiheuttaa terveyttä tai ympäristöä
uhkaavan vaaran. Niitä ei saa hävittää talousjätteen kanssa.
Pakkauksessa käytetyt kuvakkeet
Tällä symbolilla merkitään pakkausmateriaalit, jotka ovat
kerrätyskelpoisia; eikä nii saa hävittää talousjätteen kanssa.
Tietoja asianmukaisesta hävittämisestä löydät asuinpaikkasi
kierrätysohjeista.
6 7
Turvallisuusohjeet - Käyttö kielletty!Turvallisuusohjeet
Virtakaapelin vaihto saa tapahtua vain valmistajan alkuperäisellä virtakaapelilla
ja vaihto on tapahduttava sähköalan ammattilaisen toimesta.
Turvalaitteet ovat tarkoitettuja käyttäjän suojaamiseen, niitä ei saa tehdä
tehottomiksi eikä ohittaa niiden toimintoa.
Painepesuria on käytettävä tarkoituksenmukaisesti. Käyttäjän on huomioitava
paikalliset olosuhteet ja käytydyttävä vastaavasti ja huomioitava vaara-alueella
oleskelevat henkilöt!
Käytettäessä laitetta korkeammissa käyttöasennoissa ja on olemassa putoamis-
vaara, on estettävä laitteen liikkuminen tai putoaminen.
Henkilöt, joiden on fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneita
(mukaan lukien lapset) eivät saa käyttää painepesuria!
Käyttöhenkilöstön on käytettävä tarvittavaa suojavaatetusta, esim. vesitiiviit
puvut, kumisaappaat, suojalasit, kuulosuojaimet, päähine jne. Laitteen käyttö
on kielletty, jos läsnä olevat henkilöt eivät käytä riittävää suojavaatetusta.
Ei saa ruiskuttaa asbestipitoisia ja muita materiaaleja, jotka sisältävät terveyttä
vaarantavia aineita!
Painepesurien käytön aikana aerosolien muodostuminen on mahdollista. Aerosoli
on sekoitus kaasun sisällä olevista kiinteisis tai nestemäisistä leijososasista.
Aerosolihiukkasten hengittäminen voi johtaa terveyshaittoihin. Työntantajat
ovat velvoitettuja arvioimaan vaaran, jotta riippuen puhdistettavasta pinnasta
ja ympäristöstä määrätään tarvittavat suojatoimenpiteet auerosolien hengit-
tämisen esmiseksi. Luokan PP2 tai suuremmat happinaamarit soveltuvat
suojaamaan vesipitoisilta aerosoleilta.
Jätettäessä painepesuri valvomatta, on kytkettävä virrankatkaisukytkin aina pois päältä.
Ei saa ruiskuttaa asbestipitoisia ja muita materiaaleja, jotka sisältävät terveyttä
vaarantavia aineita!
Älä koskaan suihkuta palavia tai liuotinpitoisia nesteitä, kuten maaliohenteita,
bensiiniä, öljyä tai senkaltaisia nesteitä! Tällaisten aineiden suihkuttamisessa
on olemassa räjähdysvaara!
Painesuihku voi aiheuttaa vaurioita puhdistettavaan kohteeseen, kuten esim.
Autorenkaisiin. Tästä syystä on noudatettava 30 cm vähimisetäisyyt!
Ennen painepesurin käyttöönottoa on tarkastettava, ovatko komponentit
(paineletku, virtakaapeli, turvasuuttimella varustettu painepistooli) vaurioituneet.
Vialliset tai vaurioituneet komponentit on vaihdettava heti uusiin!
Käytä vain Kränzlen suosittelemia paineletkuja, kytkimiä ja varusteita.
Ne takaavat laitteiden turvallisuuden.
Käytettäessä jatkokaapelia on kiinnitettävä huomota siihen, että kaapeli soveltuu
ulkoiseen käyttöön, yhteys on kuiva ja jatkokaapeli on maaperän yläpuolella.
Suositellaan käyttämään kaapelirumpua, joka pitää pistorasia 60 mm maaperän
yläpuolella.
Lapset tai ohjeistamattomat henkilöt eivät saa
käyttää painepesuria! Lapsia on valvottava sen
varmistamiseksi, etteivät he leikki laitteen kanssa.
Kiinni huomiota siihen, et puhdistettaessa
paineisella vedellä kärkikappaleeseen kehittyy
selvästi tuntuva takaisku. Huolehdi siis tukevasta
asennosta (katso tekniset tiedot).
8 9
Turvaohjeet - Käyttö kielletty!Turvallisuusohjeet - Käyttö kielletty!
Älä kohdista painesuihkua pistorasioihin tai muihin
sähkölaitteisiin! Kaikkien työalueella olemassa
olevien jännitteisten osien on oltava suojatut
roiskevedeltä.
Varmista, että turvasuuttimella varustetun
painepistoolin turvalukitus on päällä aina jokaisen
käytön jälkeen tahattomien roiskeiden estämiseksi!
Käytä vain virtakaapeleita, jotka ovat virheettömässä
kunnossa! Älä vaurioita virtakaapelia (kiskominen,
puristaminen, yliajaminen...) tai korjaa kaapeleita
epäasianmukaisesti!
Älä taivuta paineletkua äläkä vedä sitä silmukoilla.
Älä vedä paineletkua terävien reunojen yli!
Älä kohdista painesuihkua henkilöihin tai eläimiin!
Älä koskaan kohdista painesuihkua itseäsi
tai muita
henkilöitä päin, myöskään vaatteiden
tai jalkineiden puhdistamiseksi.
Älä suihkuta painepesuria!
Älä aseta painepesuria painesuihkun
suihkusumulle alttiiksi!
10 11
Rakenne: X -sarja letkurummulla
X 8/150 TST / X 10/140 TST on siirrettävä painepesuri, jonka järjestysrjestel
on loppuun mietitty. Rakenne on nähtävissä kaaviosta.
1. Ergonomisesti muotoiltu
ajokahva
2. Pumpunpää erikoismessingis
3. Letkurumpu 15 m:n
teräskudos-paineletkulla
4. Suureksi mitoitettu rosterinen
teräspainemittari
5. Käynnistys-/pysäytyskytkin
6. Turvasuuttimella varustetun
painepistoolin kotelo
7. Lisävarustekori
8. Päälle-/Pois- kytkin,
jossa moottorinsuojus
9. Maasto- ja porraskelpoinen
ajolaitteisto
10. Virtakaapelin kelauslaite
11. Portaaton paineen ja määrän
sää
Tämän olet ostanut: X -sarja letkurummulla
1. Kränzle-painepesuri
X 8/150 TST
X 10/140 TST
2. Turvasuuttimella varustettu
painepistooli, jossa on
pistokytkin
3. Tehosuuttimen kärkikappale
rosterisella teräsputkella
ja pikaliittimellä
4. Rosterinen suihkuputki
laakasuuttimelle
ja pikaliittimellä
5. yttöohjeet
Varaosaluettelo
6.
Käsikampi, jossa on kiinnitysruuvi
Laitekuvaus Laitekuvaus
2
3
7
4
5
8
9
11
10
6
1
6
12 13
Yleismääräykset Yleismääräykset
Öljyvuoto
Jos öljyä vuotaa, on käännyttävä heti lähimmän asiakaspalvelun
(myyjän) puoleen. Tämän ohjeen huomiotta jättäminen voi johtaa
ympäristövahinkoihin ja/tai vaihteistovaurioihin.
Lauhteenmuodostuminen on mahdollista suuren ilmankosteuden
ja suurten lämpötilavaihteluiden yhteydessä Jos öljyn väri muuttuu
harmaaksi tai valkoiseksi, on öljy vaihdettava.
Öljynvaihto
Ensimmäinen öljynvaihto on tapahduttava n.
50 käyttötunnin jälkeen. "Muut öljynvaihdot
ovat tarpeen vuosittain tai 250 käyttötunnin
lkeen. Jos öljyn väri muuttuu harmaaksi tai
valkoiseksi, on öljy vaihdettava joka tapauk-
sessa. Jos öljynvaihto on tarpeen, silloin on
avattava astian yläpuolella oleva öljynlasku-
ruuvi ja tyhjennettävä painepesuri." Öljy on
kerättävä astiaan ja seuraavaksi hävitettävä
määräystenmukaisesti.
Uusi öljy: 0,25 l
Kränzle Tehovaihteistljy
(tuote-nro: 400932)
Tarkoituksenmukainen käyttö
Tätä painepesuria on käytettävä yksinomaan puhdistukseen painesuihkulla ilman
puhdistusainetta tai puhdistukseen pienpainesuihkulla ja puhdistusaineella (esim.
vaahtoinjektorilla tai pesuharjalla).
Käytä painepesuria yksinomaan vain painesuihkulla puhdistamista
varten ilman puhdistusaineita tai puhdistusaineilla.
Tarkastukset
Asiantuntijan on tarkastettava tarvittaessa, kuitenkin 12 kuukauden välein
nestesuihkulaitteiden ohjesääntöjen mukaisesti, onko turvallinen käyttö edelleen
taattu. Tarkastustuloksen tulee olla kirjallinen (katso tarkastusraportit).
Asiantuntijan on tarkastettava teollisuuden painepesurit
12 kuukauden välein!
Tapaturmantorjunta
Painepesuri on varustettu niin, että asianmukaisessa käytössä tapaturmat ovat
suljetut pois. On informoitava käyttäjää kuumien koneosien ja painesuihkun
aiheuttamasta loukkaantumisvaarasta. On noudatettava turvaohjeita ja
"Nestesuihkulaitteiden ohjesääntö".
14 15
Toimintaohjeet Toimintaohjeet
Sähkövirran puutteen ongelma
Jos sähköjohdon ympäristössä on
samanaikaisesti liian monta sähkövirran
kuluttajaa verkossa, saattaa käytettävissä
oleva jännite, sekä sähkövirran voimakkuus
selvästi laskea. Seurauksena painepesurin
moottori ei käynnisty tai jopa polttaa läpi.
Sähkövirransyöttö saattaa olla myös
puutteellista, jos virtakaapeli on liian pitkä
tai liian ohut. Liian pitkät jatkokaapelit
aiheuttavat jännitteen alenemista ja siten
käythäiriöi ja käynnistysvaikeuksia.
Tarkasta johtosi sulakkeen arvo ja tarvittaessa anna asiantuntijan
tarkastaa jännite ja käytettävissä olevan sähkövirran voimakkuus
(katso tekniset tiedot).
Sähköliitäntä
Painepesuri toimitetaan 5 m pitkällä liitäntäkaapelilla ja sähköpistokkeella
varustettuna. Sähköpistoke on kytkettävä määräysten mukaisesti asennettuun
pistorasiaan, jossa on maadoitusjohtoliitän ja FI-vuotovirta-suojakatkaisija
30 mA. Verkkoliitäntä on annettava ammattitaitoisen sähköasentajan tehtäväksi
ja sen on täytettävä standardin IEC60364-1 mukaiset vaatimukset. Pistorasia on
suojattava verkon puolella 16 A sulakkeella. Käytettäessä jatkokaapelia siinä tulee
olla suojamaadoitusjohdin, joka on määräysten mukaisesti kytketty pistoliitäntöihin.
Jatkokaapelin johtimissa on oltava 1,5 mm² vähimmäisläpileikkaus. Pistoliitäntöjen
on oltava roiskevedeltä suojattu malli; ne eivät saa olla märän lattian päällä. Yli
10 m pitkillä jatkokaapeleilla on noudatettava 2,5 mm² vähimmäisläpileikkausta.
Käytettäessä kaapelirumpua virtakaapeli on kelattava aina kokonaan auki.
Mitä on ehdottomasti huomioitava: Veden puutteen ongelma
Veden puutetta esiintyy useammin, kuin
ajatellaan. Mitä tehokkaampi painepesuri,
sitä suurempi on vaara, että vettä on liian
vähän käytettävissä. Veden puutteessa
painepumpussa syntyy kavitaatio (vesi-kaa-
su-seos), mitä yleensä ei huomata lainkaan
tai liian myöhään. Painepumppu rikkoontuu.
Tarkasta yksinkertaisesti käytettävissä oleva
vesimäärä juoksuttamalla vettä yhden
minuutin ajan ämpäriin, jossa on
litra-asteikko.
Tarvittava vähimmäisvesimäärä (katso tekniset tiedot).
Jos mitattu vesimäärä on liian pieni, on käytettävä vesiliitäntää,
joka tuottaa vaaditun vesitehon.
Veden puute johtaa tiivisteiden nopeaan kulumiseen (ei takuuta).
Älä anna painepesurin käydä kuivana pisempään kuin 60 sekuntia!
Vedensaanti
Noudata paikallisen vesilaitoksesi määräyksiä. Standardin SFS-EN 61
770 mukaan painepesuria ei saa liitä suoraan julkiseen
juomavesiverkkoon. Lyhytaikainen kytkeminen on kuitenkin sallittu
Saksan DVGW:n (Saksan kaasu- ja vesialan liitto) mukaan, kun
syötjohtoon asennetaan paluuvirtausventtiili, joka estää veden
paluuvirtauksen (Kränzle tuote-nro: 410164). Paluuvirtausventtiilin
jälkeen vettä ei pidetä enää juomavetenä. Myös välillinen liitäntä
julkiseen juomavesiverkkoon on sallittu vapaalla viemärillä
standardin SFS EN 61 770 mukaan, esim. käyttämällä astiaa, joka
on varustettu uimuriventtiilillä. Välitön liitäntä vesijohtoverkkoon,
jota ei ole tarkoitettu juomavesiverkoksi, on sallittu.
16 17
Vesi- ja puhdistusjärjestelmä
Vesi on stettävä paineella painepumppuun tai (vain painepesurissa
X 8/150 TST
)
imettävä suoraan paineettomasta säiliös. Seuraavaksi suurpainepumppu
syöttää veden paineella turvasuihkuputkiin. Suurpainesuihku muodostetaan
turvasuihkuputken suuttimella.
Käyttäjän on noudatettava ympäristön-, jätteiden- ja
vesiensuojelumääräyksiä!
Turvasuihkuputki turvasuuttimella varustetulla painepistoolilla
Turvasuuttimella varustettu painepistooli mahdollistaa painepesurin käytön vain,
kun kytkinvipua on käytetty. Kytkinvipua käyttämällä avataan turvasuuttimella
varustettu painepistooli. Seuraavaksi neste syötetään suuttimeen. Ruiskupaine
paineistuu ja saavuttaa nopeasti työpaineen. Päästämällä kytkinvipu irti suljetaan
turvasuuttimella varustettu painepistooli ja jatkossa estetään nesteen ulostulo
turvasuihkuputkesta. Rosterisen teräspainemittarin tulee näyttää 0 bar:ia.
Turvasuuttimella varustetun painepistoolin sulkeutuessa synty paineisku
avaa paineensäätöventtiilin/varoventtiilin. Moottori kytketään pois pääl
painekytkimellä. Avattaessa turvasuuttimella varustettu painepistooli
paineensäätöventtiili/varoventtiili sulkeutuu ja moottori käynnistetään uudelleen
ja painepumppu syöttää nesteen valitulla työpaineella turvasuihkuputkeen.
Turvasuuttimella varustettu painepistooli on turvalaite.
Vain ammattihenkilöt saavat toteuttaa korjauksia.
Varaosina saa käyttää vain valmistajan hyväksymiä rakenneosia.
Paineensäätöventtiili/varoventtiili
Paineensäätöventtiili/varoventtiili suojaa painepesuria ei-sallitulta liian korkealta
ylipaineelta ja on rakennettu niin, ettei sitä voi säätää sallitun käyttöpaineen
ulkopuolelle. Kiertokahvan rajoitusmutteri on sinetöity lakalla. Käyttämäl
kiertokahvaa voidaan säätää tpaine ja vesimäärä portaattomasti.
Vain ammattihenkilöt saavat toteuttaa vaihdon, korjaukset, uudet
säädöt ja sinetöimisen.
Toimintaohjeet Toimintaohjeet
Moottorin suojakytkin
Moottori on suojattu ylikuormitukselta moottorin suojakytkimellä.
Moottorin ylikuormittuessa tai estyessä kytkeytyy painepesuri pois päältä.
Moottorin kytkeytyessä toistuvasti pois päältä on häiriön syy poistettava.
Vain ammattilaiset saavat toteuttaa vaihto- ja tarkastustyöt
painepesurin ollessa irrotettu sähköverkosta, ts. verkkopistokkeen
ollessa vedetty irti.
yspysäytysjärjestelmä
X -sarja on varustettu kokonaispysäytysrjestelmällä. Kun pääkytkin on
kytketty päälle, käynnistyy moottori avattaessa turvasuuttimella varustettu
painepistooli painekytkimellä. Suljettaessa turvasuuttimella varustettu
painepistooli pysähtyy moottori heti.
Paineletku ja suihkulaite
X -sarjaan kuuluva paineletku ja suihkulaite koostuvat korkealaatuisista
materiaaleista ja ne soveltuvat painepesurin käyttöolosuhteisiin sekä on
merkitty määräystenmukaisesti.
Varaosina saa käyttää vain Kränzlen hyväksymiä alkuperäisiä
varaosia. Käytettäessä kolmansien tarjoajien varaosia, takuu
raukeaa automaattisesti! Paineletku ja suihkulaitteet on liitettävä
painetiiviisti (ilman vuotoa).
Paineletkun yli ei saa ajaa, eikä sitä saa vetää tai vääntää voimakkaasti.
Paineletkua ei saa vetää terävien reunojen yli. Viallisia paineletkuja ei
saa (standardin SFS DIN 20022 mukaan) korjata, vaan ne on vaihdettava
uusiin, Kränzle:n hyväksymiin paineletkuihin.
Ennen käyttöönottoa on huomioitava, että kaikkia turvaohjeita
on noudatettu.
18 19
Käytettäessä painepesuria on ehdottomasti noudatettava
turvaohjeita.
X -sarjaa ei saa käyttää tulenaroissa tai räjähdysvaarallisissa
tiloissa eikä pystyttää eikä käyttää lätäköissä.
Painepesuria ei saa käyttää veden alla.
Käytettäessä painepesuria kaikesta huolimatta vaara-alueella,
on noudatettava siellä voimassa olevia turvallisuusmääyksiä.
2. Siirrä painepesuri käytpaikkaan.
X -sarja on siirrettävä painepesuri,
joka on varustettu tukevilla maasto- ja
porraskelpoisilla ajolaitteistoilla.
1. Käytetessä letkurummulla
varustettuja painepesureita on
kiinnitet mukaan liitetty käsikampi
ennen ensimmäis käytönottoa.
Aseta painepesuri pystyyn. Liitä
käsikampi kuusikannan päälle ja
kiinni kampi mukaan liitetyllä
aluslevyllä ja ruuvilla.
3. Letkurummulla varustetuissa painepe-
sureissa on kelattava rumpu kokonaan
auki. Kelaa paineletku suoraan ja ilman
silmukoita auki. Paineletku voi jättää
joihinkin lattioihin hankausjälkiä.
Valikoimastamme löydät vaihtoehtoisesti
myös paineletkut, jotka eivät jätä jälkiä
(Non-Marking).
4. Lii paineletku turvasuuttimella
varustettuun painepistooliin, kierrä
letku painetiiviisti kiinni.
Käyttöönotto Käyttöönotto
Käytön aikana ei saa käyttää/koskettaa pistokytkintä!
Suuri loukkaantumisvaara!
Tarkasta ennen liittämistä pistokytkimen ja pistonipan puhtaus
(hiekka, lika...), tarvittaessa puhdista kirkkaalla vedellä.
Epäpuhtaudet voivat vaurioittaa pistokytkimen tiivistettä.
Jatkettaessa paine letkua on huomioitava 20 m maksimipituus!
Lisävarusteet saa liittää vain Kränzle:n hyväksymään turvasuuttimella
varustettuun painepistooliin.
6. Pääs turvaholkki irti suuttimen liit-
tämisen jälkeen ja kiinni huomiotasi
siihen, että suutin in pitävästi kiinni.
Voitele pistonippa säännöllisesti
rasvalla.
5. Vedä turvasuuttimella varustetun
painepistoolin lukitusholkki ensin
taaksepäin, liitä sen jälkeen suutimen
pistonippa turvasuuttimella varustetun
painepistoolin pistokytkimeen.
20 21
7. Ennen jokaista käyttöönottoa on
tarkastettava veden tulosihdin
puhtaus. Kierrä pistokytkin irti käsin.
Poista veden tulosihti teräväkärkisillä
pihdeillä ja huuhtele ja puhdista
perusteellisesti kirkkaan veden alla jäl-
jelle jäävien osien kanssa. Mikäli siivilä
on likainen, ei vesi voi virrata sen läpi
eikä näin ollen muodostu painetta.
8. Vesiletkun liittäminen vedentuloon
(Vähimisedellytykset: letkun pituus
5 m, poikkileikkaus 3/4", 10 bar).
Painepesuri voidaan liittää valinnaisesti
painevesijohtoon (vesipaine 0 - 10 bar),
jossa vesi on kylmää tai enintään 60 °C
asteista.
Mallissa X 8/150 TST on mahdollista
imeä vettä säiliöstä (katso suoraimu).
Tarkasta veden tulosihdin vauriot. Älä käytä painepesuria ilman
suodatinta tai vaurioituneella suodattimella.
Varo käytettäessä lämmintä tulovettä!
Käytettäessä 60 °C asteista tulovettä esiintyy korkeampia lämpötiloja.
Älä kosketa painepesurin metallisia osia ilman suojakäsineitä!
11. Kytke painepesuri päälle turvasuut-
timella varustetun painepistoolin
ollessa auki. Painepesurin ilmanpoisto:
Avaa ja sulje turvasuuttimella varustettu
painepistooli useamman kerran. Aloita
puhdistusvaiheella.
10. Luo sähköliitän
(katso tekniset tiedot).
Älä koske verkkopistoketta tai jännitteisiä osia märillä tai kosteilla käsillä.
12. Käytettäessä tehosuutinta on
kiinnitet huomiota siihen,
että kärkikappale pidetään alaspäin
käynnistämistä varten.
13. Säädä työpaine portaattomasti
kiertokahvalla. Maksimaalisesti
käytettävissä oleva työpaine on
asetettu kiinteästi tehtaalla.
9. Tarkasta öljytaso ennen jokaista
käyttöönottoa öljyn mittatikusta.
Öljytason täytyy ulottaa
"OK"-merkinnän yläreunaan.
Käyttöönotto Käyttöönotto
22 23
Kränzle:n kompaktit ja siirrettävät
painepesurit voidaan hyvin säilyttää
vähäisen tukipinnan ansiosta.
Suora imu Seisauttaminen
Suora vedenotto (vain painepesurissa X 8/150 TST)
Der Hochdruckreiniger bietet aufgrund der Saugleistung der Hochdruckpumpe
(bis zu 2,5 m Ansaughöhe, max. Schlauchlänge 3 m) die Möglichkeit, Wasser
auch aus separaten Behältnissen oder Teichen zum Reinigen anzusaugen.
2. Ripusta vedellä täytetty imuletku
vedellä täytettyyn säiliöön ja aloita
puhdistusvaihe.
Kiinnitä huomiota siihen, että vesi
on puhdasta! Älä ime klooripitoista
vettä! Älä ime ilmaa!
1. Kytke imusuodattimella varustettu
imuletku (Tuote-nro: 150383).
Ennen ensimmäistä imuvaihetta painepumpun ja imuletkun
on oltava täytetty vedellä.
Ohje
Veden laadusta riippuen voi sattua, että venttiilit pidemmän seisonta-ajan
lkeen ovat liimaantuneet. Tästä johtuu, että painepesuri ei pysty imemään
vettä kunnolla säiliöstä.
Liitä silloin vesiletku painevedellä pumpun tuloaukkoon. Painepesurin
käynnistämisen jälkeen painevesi avaa venttiilit, jolloin voit imeä jälleen
säiliös ja jatkaa tskentelyä kuten tavallisesti.
1. Painepesurin kytkeminen pois pääl
2. Vedenstön sulkeminen
3. Avataan turvasuuttimella varustettu painepistooli lyhyesti,
kunnes paine on laskettu ulos
4. Turvasuuttimella varustetun painepistoolin lukitus
5. Paineletkun kiertäminen irti turvasuuttimella varustetusta
painepistoolista
6. Painepumpun tyhjennys: Pidä kiinni paineletkusta ja kytke moottori
päälle, kunnes poistoaukosta ei tule vesisuihkua.
7. Verkkopistokkeen vetäminen irti
8. Paineletkun puhdistaminen ja kelaaminen ilman silmukoita
9. Virtakaapelin puhdistus ja kelaaminen kokoon
10. Veden tulosihdin puhdistus
11. Painepesurin varastoiminen talvella pakkaselta suojatuissa tiloissa
Jäätymissuoja
Tyhjennä painepesuri kokonaan pakkaselta suojaamiseksi.
Irrota painepesuri
vedenss ja kytke pesuri päälle. Avaamalla turvasuuttimella varustetun
painepistoolin painaa painepumppu vet painepesurista. Anna painepesurin
käydä korkeintaan yksi minuutti ilman vettä.
24 25
Rosterinen teräspainemittari näyttää
täyden paineen. Kärkikappaleesta ei tule
vettä tai vain hyvin vähän.
(Rosterisessa teräspainemittarissa ei ole
vettä, kyseessä on glyseriini osoittimen
tärisemisen vaimentamiseksi.)
Menettelytapa:
Kytke painepesuri pois päältä.
Irrota virtapistoke. Käytä lyhyesti
turvasuuttimella varustettua painepistoolia
paineen laskemiseksi ulos.
Poista ensin turvasuuttimella varustettu
painepistooli ja kärkikappale irti ja huuhtele
paineletku puhtaaksi mahdollisesti
olemassa olevista jäännöksis.
Tarkasta veden tulosihdin likaantuminen.
Jos ongelma on edelleen olemassa, työn
varovasti teräslanka (paperiliitin) suuttimen
aukkoon. Jos puhdistus teräslangalla ei
johda haluttuun tulokseen, on vaihdettava
suutin.
Ongelma
Suuttimesta ei tule vettä ja painepesuri on käytössä.
Rosterinen teräspainemittari näyttää täyden paineen.
Syy
Todennäköisesti suutin on tukossa.
Ennen jokaista korjausta on vedettävä verkkopistoke irti!
Pienet korjaukset vaivattomasti itse tehtynä Pienet korjaukset vaivattomasti
itse tehtynä
Avatusta paineensäädöstä huolimatta
rosterinen teräspainemittari näyttää
vain vähäistä painetta. Suuttimesta tulee
epäsäännöllinen suihku. Paineletku tärisee.
(Rosterisessa teräspainemittarissa ei ole
vettä, kyseessä on glyseriini osoittimen
tärisemisen vaimentamiseksi.)
Menettelytapa:
Kierrä peräkkäin kaikki 6 venttiiliä auki
(Pysty- ja vaakasuorassa 3 riviin järjestetyt
kuusikantamessinkiruuvit).
Poista ruuvi yhdessä venttiilirungon
ja O-renkaan kanssa. Tarkasta, onko
tiivistysrengas vaurioitunut. Jos O-rengas
on vaurioitunut, se on vaihdettava uuteen.
Puhdista venttiilit teräslangalla
(paperiliitin) ja mahdollisuuksien mukaan
juoksevan veden alla.
Älä unohda tiivistysrengasta
uudelleenasennuksessa!
Ongelma
Suuttimesta tulee epäsäännöllinen suihku.
Rosterinen teräspainemittari näyttää vähäis painetta.
Syy
Mahdollisesti venttiilit ovat likaantuneet tai liimaantuneet.
26 27
Turvasuuttimella varustetun painepistoolin
sulkemisen jälkeen painepesurin täytyy
kytkeytyä pois päältä. Rosterisen
teräspainemittarin tulee nyt näyttää 0 bar.
Jos poiskytkentää ei tapahdu ja rosterinen
teräspainemittari näyttää edelleen täyden
paineen, syynä voi olla painepumpun,
painekytkimen, paineletkun tai
turvasuuttimella varustetun
painepistoolin vuoto.
Vuodon sattuessa takuu ei koske mahdollisia
seurantavahinkoja.
Ongelma
Turvasuuttimella varustetun painepistoolin sulkemisen jälkeen painepesuri
kytkeytyy jatkuvasti päälle ja pois pääl.
Rosterinen teräspainemittari näyttää edelleen täyden paineen.
Mahdollinen syy nro 1
Vuoto.
Menettelytapa:
Tarkasta painepesurin yhteydet
paineletkuun ja paineletkusta
turvasuuttimella varustettuun
painepistooliin sekä kärkikappaleen
yhteys turvasuuttimella varustettuun
painepistooliin tiiviyden vuoksi.
Kytke korkeapainepesuri pois päältä.
Paina korkeapainepistoolia lyhyesti paineen
laskemiseksi ulos. Poista paineletku, tur-
vasuuttimella varustettu painepistooli ja
kärkikappale ja tarkasta tiivistysrenkaat.
Jos tiivisterenkaat ovat vialliset, U-renkaat
on vaihdettava uusiin välittömästi.
Menettelytapa:
Kytke painepesuri pois päältä, vedä
virtapistoke irti. Sulje vedensyöttö.
Käytä lyhyesti turvasuuttimella varustettua
painepistoolia paineen laskemiseksi ulos.
Kierrä pumpun ulostulo auki.
Takuuta ei myönnetä, jos pumpussa on vaurioita, jotka on
aiheutuneet viallisista tiivistysrenkaista ilmanimun tai veden
puutteen (kavitaation) johdosta.
Poista takaiskurunko ja tarkasta, onko
O-rengas likaantunut tai vaurioitunut.
Tarkasta myös pumpunpesässä sijaitseva
tiivistysistukka, onko se likaantunut tai
vaurioitunut.
Jos tiivistysrenkaat ovat viallisia,
on vaihdettava heti O-renkaat uusiin.
Ongelma
Turvasuuttimella varustetun painepistoolin sulkemisen jälkeen painepesuri
kytkeytyy jatkuvasti päälle ja pois päältä. Rosterinen teräspainemittari näyttää
edelleen täyden paineen.
Mahdollinen syy nro 2
Takaiskuventtiili viallinen.
Pienet korjaukset vaivattomasti itse tehtynä Pienet korjaukset vaivattomasti
itse tehtynä
28 29
Kränzle-lisävarusteet Kränzle-lisävarusteet
Painepesurin lisävarusteet ovat turvallisuusrakenneosia!
Käytettäessä rakenneosia, jotka eivät ole Kränzle:n hyväksymiä,
kaikki takuuvaatimukset raukeavat.
Tilauksessa on ilmoitettava painepesurin (laitetyyppi)
tekniset tiedot.
Putkenpuhdistusletku
suuttimella
Eri pituisia
Suutinjärjestelmä KN 055
Pistonipalla
10 m Tuote-nro: 12550
15 m Tuote-nro: 125501
20 m Tuote-nro: 125502
25 m Tuote-nro: 125503
30 m Tuote-nro: 125504
Pyörivä pesuharja
Rosterinen teräsjatke
500 mm
Harjapää ∅ 180 mm
Suuttimen koko 3,2 mm
Vääntövarmistuksella
Pistonipalla
Tuote-nro: 410506
Alustakärkikappale
Rosterinen teräsputki
1000 mm:n jatkeella
Suuttimen koko 4007
Vääntövarmistuksella
Pistonipalla
Tuote-nro: 410755
Lattiapesuri
Round Cleaner UFO *
∅ 300 mm
Suutinjärjestelmä 045
Pyöril
Pistonipalla
Tuote-nro: 41881
Vaahtoinjektori
1 litra, säiliöllä
Annostelu 5 vaiheessa
Pistonipalla
Tuote-nro: 135303
Roiskesuoja
280 mm x 190 mm
Kaikille pesukärkikappaleille
Tuote-nro: 132600
* ei sovellu malliin X 8/150 TST
30 31
Täten todistamme,
et painepesurit:
Nimellisläpivirtaus:
teknisen aineiston omistaja:
vastaavat rakenteeltaan seuraavia
painepesureita koskevia direktiivejä ja
niiden muutoksia:
Äänen tehotaso, tyypillinen:
Äänen tehotaso, taattu:
Sovellettu:
yhdenmukaisuusanalysointimenetelmä:
Sovelletut spesifikaatiot
ja standardit:
X 8/150 TST
X 10/140 TST
X 8/150 TST: 480 l/h
X 10/140 TST: 600 l/h
Fa. Josef Kränzle GmbH & Co. KG
Manfred Bauer
Rudolf-Diesel-Str. 20, 89257 Illertissen
Konedirektiivi 2006/42/EY
Sähkömagneettisen mukautuvuuden
direktiivi 2014/30/EY
ROHS-direktiivi 2011/65/EY
Direktiivi koskien käyttöä ulkona
2000/14/EY
X 8/150 TST: 89 dB (A)
X 10/140 TST: 96 dB (A)
X 8/150 TST: 92 dB (A)
X 10/140 TST: 99 dB (A)
Liite V, direktiivi koskien käyttöä ulkona
2000/14/EY
SFS-EN 60335–1: 2012/A13: 2017
SFS-EN 60335279: 2012
SFS-EN 62233: 2008
SFS-EN 55014–1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
SFS-EN 55014–2: 2015
SFS-EN 6100032: 2014
SFS-EN 610003–3: 2013
Ludwig Kränzle
(toimitusjohtaja)
Josef Kränzle GmbH & Co. KG
Rudolf-Diesel-Straße 20
89257 Illertissen (Germany)
Illertissen, 2019-04-05
TakuuEU-yhdenmukaisuustodistus
Josef Kränzle GmbH & Co. KG -yhtiön takuuvelvollisuus myyjään suhteen, jolta olet
hankkinut tämän Kränzle-painepesurin ( tuote), pätee yksinomaan esinevikoihin,
kuten materiaali- ja valmistusviat.
Viat, jotka johtuvat tuotteen pitkästä ja usein toistuvasta käytöstä ja ovat siten
painepesurin ikään ja käytintensiteettiin verraten tyypillisiä, johtuvat vastaavien
tuotekomponenttien kulumisesta, eivätkä ole tuotevikoja. Tälläiset viat eivät
oikeuta ostajan vikaoikeuksiin. Erityisesti painemittari, suutin, venttiilit,
tiivistysrenkaat, paineletku ja suihkulaite ovat kuluvia osia.
Konetta on käytettävä tämän käyttöohjeen mukaisesti.
Käyttöohje on takuuehtomääräyksien osa.
Tuotteen turvalaitteiden muutokset sekä virheellinen käyttö, kuten esimerkiksi
mpötila- ja kierroslukurajan ylittäminen kuten myös alinnite, veden puute
ja likavesi sekä tuotteen ei-tarkoituksenmukainen käyttö voi johtaa tuotteen
vaurioitumiseen, mikä ei kuulu esinevian piiriin.
Jos muiden kuin Kränzlen alkuperäisten lisävarusteosien ja Kränzlen alkuperäisten
varaosien käyttö aiheuttaa tuotteemme vioittumisen, voi tämä johtaa takuuoikeuksien
täydelliseen raukeamiseen. Vain kulloiseenkin Kränzle-painepesuriin soveltuvien
Kränzlen alkuperäisten lisävarusteosien ja Kränzlen alkuperäisten varaosien
käyt takaa Kränzle-painepesurin turvallisen ja häiriöttömän käytön.
Kulloisenkin maan lainmukaisia reklamaatiovaatimuksia koskevat laissa määrätyt
vanhentumisajat ovatteviä.
Takuutapauksissa kuten myös muun vian esiintyessä käänny lisävarusteen ja
ostokuitin kanssa myyjän tai lähimmän valtuutetun asiakaspalveluosaston
puoleen. Nämä löydät myös Internetistä osoitteesta http://
www.kraenzle.com.
32 33
Tarkastusraportit Tarkastusraportit
Omistaja: ............................................................................
Osoite: ..................................................................................
.....................................................................................................
Tyyppi: ...................................................................................
Sarjanumero: ....................................................................
Korjauksen tilaus-nro: ...............................................
Tarkastustulos, merkittävä rastilla
Asiantuntija on tarkastanut painepesurin nestesuihkulaitteiden ohjesääntöjen
mukaan, todetut puutteet on korjattu, joten tturvallisuus vahvistetaan.
Asiantuntija on tarkastanut painepesurin nestesuihkulaitteiden ohjesääntöjen
mukaan. Tturvallisuus on varmistettu korjaamalla vasta todetut puutteet tai
vaihtamalla vaurioituneet osat.
Tarkastuskohdat OK kyllä ej korjattu
Tyyppikilpi (olemassa)
Käytohje (olemassa)
Suojaverhous, varolaite
Painejohto (tiiviys)
Rosterinen teräspainemittari (toiminto)
Uimuriventtiili (tiiviys)
Suihkulaite (merkintä)
Paineletku / sitominen (vaurio, merkintä)
Varoventtiili avautuu kun työpaine on ylitetty 10 % / 20 %
Virtakaapeli (vaurio)
Suojajohdin (liitetty)
Päälle-/pois-kytkin
Käytetyt kemikaalit
Vapautetut kemikaalit
Tarkastustiedot laskettu arvo asetettu arvoon
Painesuutin
Käyttöpaine………………………..bar
Poiskytkentäpaine……………..bar
Suojajohdinvastusta ei ylitetty / arvo
Eristys
Purkausvirta
Turvasuuttimella varustettu painepistooli lukittu
Seuraava nestesuihkulaitteiden ohjesääntöjen mukainen määräaikaistarkastus on
suoritettava viimeistään: Kuukausi ................ Vuosi ...........................................
Paikka, aika ......................................................................... Allekirjoitus ..........................................................................
Asiantuntijan on tarkastettava teollisuuden painepesurit 12 kuukauden välein!
Vuosittaisen tturvallisuustarkastuksen tarkastuskertomus (tapaturmantorjun-
tamääräykset) nestesuihkulaitteiden ohjesääntöjen mukaan. (Tämä tarkastuslomake
on tarkoitettu todistukseksi määräaikaistarkastuksen suorittamista ja on säilytettävä
hyvin!) Kränzle-tarkastussinetit: tilausnumero: UVV200106
Omistaja: ............................................................................
Osoite: ..................................................................................
.....................................................................................................
Tyyppi: ...................................................................................
Sarjanumero: ....................................................................
Korjauksen tilaus-nro: ...............................................
Tarkastustulos, merkittävä rastilla
Asiantuntija on tarkastanut painepesurin nestesuihkulaitteiden ohjesääntöjen
mukaan, todetut puutteet on korjattu, joten tturvallisuus vahvistetaan.
Asiantuntija on tarkastanut painepesurin nestesuihkulaitteiden ohjesääntöjen
mukaan. Tturvallisuus on varmistettu korjaamalla vasta todetut puutteet tai
vaihtamalla vaurioituneet osat.
Tarkastuskohdat OK kyllä ej korjattu
Tyyppikilpi (olemassa)
Käytohje (olemassa)
Suojaverhous, varolaite
Painejohto (tiiviys)
Rosterinen teräspainemittari (toiminto)
Uimuriventtiili (tiiviys)
Suihkulaite (merkintä)
Paineletku / sitominen (vaurio, merkintä)
Varoventtiili avautuu kun työpaine on ylitetty 10 % / 20 %
Virtakaapeli (vaurio)
Suojajohdin (liitetty)
Päälle-/pois-kytkin
Käytetyt kemikaalit
Vapautetut kemikaalit
Tarkastustiedot laskettu arvo asetettu arvoon
Painesuutin
Käyttöpaine………………………..bar
Poiskytkentäpaine……………..bar
Suojajohdinvastusta ei ylitetty / arvo
Eristys
Purkausvirta
Turvasuuttimella varustettu painepistooli lukittu
Seuraava nestesuihkulaitteiden ohjesääntöjen mukainen määräaikaistarkastus on
suoritettava viimeistään: Kuukausi ................ Vuosi ...........................................
Paikka, aika ......................................................................... Allekirjoitus ..........................................................................
Asiantuntijan on tarkastettava teollisuuden painepesurit 12 kuukauden välein!
Vuosittaisen tturvallisuustarkastuksen tarkastuskertomus (tapaturmantorjun-
tamääräykset) nestesuihkulaitteiden ohjesääntöjen mukaan. (Tämä tarkastuslomake
on tarkoitettu todistukseksi määräaikaistarkastuksen suorittamista ja on säilytettävä
hyvin!) Kränzle-tarkastussinetit: tilausnumero: UVV200106
34 35
Muistiinpanot Muistiinpanot
www.kraenzle.com
Made
in
Germany
© Kränzle 01.04.2023 / Ord. no.: 306530 / Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin pidätetään.
Josef Kränzle GmbH & Co. KG
Rudolf-Diesel-Straße 20
89257 Illertissen (Germany)
sales@kraenzle.com
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19

Kranzle X 8-150 TST - X 10-140 TST Kasutusjuhend

Tüüp
Kasutusjuhend