Master DF 48 P Omaniku manuaal

Tüüp
Omaniku manuaal

See käsiraamat sobib ka

OLULISED OHUTUSJUHISED
TäHELEPANU: ENNE VENTILAATORI KäIVITA-
MIST LUGEGE PALUN LäBI JA JäRGIGE KõIKI
JUHENDEID.
Palun kasutage ventilaatorit ainult kooskõlas käesoleva ju-
hendiga. Ebaõige kasutamine võib põhjustada tulekahju või
elektrilööki.
1. Veenduda, et toitejuhe ei ole mitte mingil moel kahjus-
tatud. Kui juhe on kahjustatud, tuleb see kohe ümber vahe-
tada, kusjuures seda tohib teha üksnes müüja, volitatud tee-
ninduspunkt või vastava kvalikatsiooniga isik. Veenduda, et
kasutatava toitevoolu parameetrid vastavad kasutusjuhendis
või seadme märgisplaadil toodud näitajatele.
2. Olge eriti ettevaatlikud, kui kasutate ventilaatorit laste,
vanurite või koduloomade läheduses.
3. Lülitage ventilaator välja alati pärast kasutamist, enne
puhastamist või teisaldamist.
4. Ärge pange sõrmi ega teisi esemeid ventilaatori korpu-
sesse.
5. Ärge kasutage ventilaatorit kohtades, kui kasutatakse
või hoiustatakse bensiini, värve või teisi kergestisüttivaid ve-
delikke.
6. Ärge paigutage ventilaatorit avatud tule, keetmis- või
kütteseadete ja kuumade pindade lähedusse.
7. Ventilaator ei ole ette nähtud märgades või niisketes
kohtades kasutamiseks. Ärge pange ventilaatorit kunagi koh-
ta, kust ta võiks kukkuda vanni või mõnda teise veemahutis-
se.
8. Kasutage alati kuival ja tasasel aluspinnal.
9. Kontrollige, et toitejuhe ei ripuks laua või tööpinna ää-
relt alla.
10. Paigutage seade kohta, kus talle ei komistata.
11. Ärge paigutage toitejuhet kunagi vaiba või vaipkatte
alla.
12. Seadme eemaldamiseks toiteallikast eemalda ta pisti-
kust hoides kontaktist. Ära tõmba kunagi toitejuhtmest.
13. Ventilaatorit ei tohiks kasutada välistingimustes.
14. Ärge lülitage ventilaatorit sisse, kui ta ei ole õieti pai-
galdatud.
15. Ärge katke töötavat ventilaatorit.
16. Ärge jätke töötavat ventilaatorit järelvalveta.
KASUTAMISJUHEND
Õhuvoolu suunamiseks üles või alla: Keerake käega venti-
laatori pead soovitud suunas.
Õhu kiiruse juhtimine: õhu sobiva kiiruse seadmiseks keera
LÜLITI asendisse I MADAL või II KÕRGE.
1. Ventilaator on varustatud rihmülekandega mootori ja
ventilaatori vahel. Kui märkad rihma rihmaratastel libisemas,
pinguta seda.
2. Ventilaatoril on automaatse väljalülitamise seade üle-
kuumenemise korral, mis lülitab ventilaatori välja ükskõik mil-
lisel põhjusel tekkinud ülekuumenemise puhul. Sellisel puhul
tuleb ventilaator koheselt toitevõrgust välja võtta.
HOOLDAMINE
1. Enne puhastamist tuleb ventilaator välja lülitada ja toi-
tevõrgust välja võtta.
2. Ventilaatori puhastamisel tolmust kasutage pehmet lap-
pi. Juhul kui ventilaator on väga määrdunud, kasutage niisket
lappi ja seejärel kuivatage hoolikalt. Ärge kasutage detergen-
te, pihusteid ega teisi keemilisi vahendeid, kuna nad võivad
kahjustada plastikut.
3. Hoiustage ventilaatorit originaalses pakendis õhurikkas
ja kuivas kohas.
4. Mootori laagrid on püsivalt suletud ega vaja määrimist.
TäHELEPANU
Ärge kasutage ventilaatorit, kui seadme toitejuhe või pistik on
vigastatud, pärast seadme tööhäiret või seadme kukkumist
või vigastamist.
Ärge kasutage selle seadme puhul pikendusjuhet!
Tulekahju või elektrilöögi ohu vähendamiseks ärge kasutage
toodet pöörlemiskiirust kontrolliva püsiseadmega.
TäHELEPANU
Automaatselt hooldatav seade – vigastamisohu vältimiseks
lülitage seade enne teenindust välja.
See seade ei ole mõeldud kasutamiseks inimestele (sh lap-
sed) kel esineb piiratud füüsilist, meelelist või vaimset või-
mekust, või kel puuduvad kogemused ja teadmised, välja
arvatud juhul, kui selle üle teostab järelevalvet isik kes vastu-
tab ohutuse eest. Seadet ei tohi jätta järelvalveta ruumi kus
mängivad lapsed.
PUNKTIDE SISUKORD
1... OLULISED OHUTUSJUHISED
2... KASUTAMISJUHEND
3... HOOLDAMINE
en
it
de
es
fr
nl
da
no
sv
pl
ru
cs
hu
sl
hr
lt
lv
et
ro
sk
bg
uk
en
it
de
es
fr
nl
da
no
sv
pl
ru
cs
hu
sl
hr
lt
lv
et
ro
sk
bg
uk
SE
SI
SK
TR
UA
34
BG - Изхвърляне на вашия стар уред
- Когато този символ на задраскана кофа за боклук е поставен върху дадено изделие, това означава, че изделието попада под
разпоредбите на Европейска директива 2002/96/EC.
- Всички електрически и елекронни изделия трябва да се изхвърлят отделно от битовите отпадъци, в определени за целта
съоръжения, посочени от държавните или местните органи.
- Правилното изхвърляне на вашия уред ще помогне за предотвратяване на възможни негативни последици за околната среда
и човешкото здраве.
- За по-подробна информация за изхвърлянето на вашия стар уред се обърнете към вашата община, службите за събиране на
отпадъци или магазина, откъдето сте купили своя уред.
CN –
报废或旧产品的处
报废或旧产品的处报废或旧产品的处
报废或旧产品的处
- 我们的产品是精心设计且使用高质量的材料和零部件生产的,可以用于回收再利用。
- 当上述图案“大叉出现在这个带轮子的垃圾桶”出现时,说明此产品符合2002/96/EC则。
- 请熟知当地关于电子电器废弃物的分类丢弃系统的相关规定。
- 当和日常生活垃圾一起丢弃时,请熟知当地的相关规定。正确的处理报废或旧的产品可以防止潜在的对环境或人体的负面影响。
CZ - Likvidace starého produktu
- Produkt je navržen a vyroben za použití velmi kvalitních materiálů a komponent, které lze recyklovat a znovu použít. - Když je produktu
připevněn symbol s přkrtnutým košem, znamená to, že je produkt kryt evropskou směrnicí 2002/96/EC.
- Informujte se o místním tříděném systému pro elektrické produkty.
- Řiďte se místními pravidly a nelikvidujte staré produkty spolu s běžným odpadem. Správná likvidace starého produktu pomůže zabránit
případným negativním následkům pro životní prostředí a lidské zdraví.
DE - Entsorgung Ihres Altgerätes
- Ihr Produkt ist aus hochqualitativen Materialien und Bestandteilen hergestellt, die dem Recycling zugeführt und wiederverwertet
werden können.
- Falls dieses symbol eines durchgestrichenen Müllcontainers auf Rollen
auf diesem Produkt angebracht ist, bedeutet dies, class es von der Euroischen Richtlinie 2002/96/EC erfasst wird.
- Bitte informieren Sie sich über die örtlichen sammelstellen für Elektroprodukte und elektronische geräte.
- Bitte beachten Sie die lokalen Vorschriften und entsorgen Sie Ihre Altgeräte
nicht mit dem normalen Haushaltsmüll. Die korrekte Entsorgung Ihres Altgerätes ist ein Beitrag zur Vermeidung möglicher negativer
Folgen für die Umwelt und die menschliche gesundhei.
DK - Bortskaffelse af dit gamle produkt
- Dit produkt er designet og produceret met materialer af høj kvalitet, som kan blive genbrugt.
- Når du ser symbolet med en skraldespand, der er kryds over, betyder det, at produktet er kket af EU direktiv nr. 2002/96/EC.
- Venligst sæt dig ind i de danske regler om indsamling af elektriske og elektroniske produkter.
- Venligst overhold de danske regler og smid ikke dine gamle produkter ud sammen med dit normale husholdningsaffald. den korrekte
bortskaffelsesmetode vil forebygge negative følger for miljøet og folkesundheden.
EE - Informatsioon kasutatud elektrooniliste ja elekrtiseadmete likvideerimise kohta
- See, seadmel olev märk informeerib, et tegemist on elektrooniliste i elektriseadmetega, mida pärast lõplikku kasutamist ei tohi hoida
koos teiste jäätmetega.
- Kasutatud elektrooniliste ja elektriseadmete koostises on keskkonnale kahjulikke materjale. Selliseid seadmeid ei tohi hoida prügilates,
need tuleb anda ümbertöötlemiseks.
- Informatsiooni kasutatud elektrooniliste ja elektriseadmete kogumissüsteemist võib saada seadme müüjalt müügikohtades ja tootjalt või
maaletoojalt.
- Erilist tähelepanu peaksid osutama tarbijad, kes kasutavad nimetatud seadmeid eramajapidamises. Arvestades asjaoluga, et sellesse
sektorisse satub ige rohkem seadmeid, tähendeb see, et nende osavõtt selektiivsest kasutatud seadmete kogumisest on eriti tähtis.
- Kasutatud elektrooniliste ja elektriseadmete hoidmine koos teiste jäätmetega on tarbijaile keelatud vastavalt Euroopa Liidu Direktiivile
2002/96/EC.
ES - Cómo deshacerse del producto usado
- Su producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y components de alta calidad, que pueden ser reciclados y reutilizados.
- Cuando vea este símbolo de una papelera con ruedas tachada junto a un producto, esto signifi ca que el producto está bajo la
Directiva Europea 2002/96/EC.
- Deberá informarse sobre el sistema de rciclaje local separado para productos eléctricos y electrónicos. - Siga las normas locales y no
se deshaga de los productos usados tindolos en la basura normal de su hogar. El reciclaje correcto de su producto usado ayudará a
evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud de las personas.
FI - Vanhan tuotteen hävittämine
- Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu korkealuokkaisista materiaaleista ja komponenteista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudell.
- Kun tuotteessa on tämä ylivedetyn pyörillä olevan roskakorin symboli, tuote täyttää Euroopan Direktiivin 2002/96/EC.
- Ole hyvä ja etsi tieto lähimmästä erillisestä sähköllä toimivien tuotteiden keräysjärjestelmästä.
- Toimipaikallisten sääntöjen mukaisesti äläkä hävitä vanhaa tuotetta normaalin kotitalousjätteen joukossa. Tuotteen oikeanlainen
hävittäminen auttaa estämää mahdolliset vaikutukset ympäristölle ja ihmisten terveydelle.
FR - Se débarrasser de votre produit usagé
BG - Изхвърляне на вашия стар уред
- Когато този символ на задраскана кофа за боклук е поставен върху дадено изделие, това означава, че изделието
попада под разпоредбите на Европейска директива 2002/96/EC.
- Всички електрически и елекронни изделия трябва да се изхвърлят отделно от битовите отпадъци, в определени
за целта съоръжения, посочени от държавните или местните органи.
- Правилното изхвърляне на вашия уред ще помогне за предотвратяване на възможни негативни последици за
околната среда и човешкото здраве.
- За по-подробна информация за изхвърлянето на вашия стар уред се обърнете към вашата община, службите за
събиране на отпадъци или магазина, откъдето сте купили своя уред.
CZ - Likvidace starého produktu
- Produkt je navržen a vyroben za použití velmi kvalitních materiálů a komponent, které lze recyklovat a znovu použít. -
Když je produktu připevněn symbol s přeškrtnutým košem, znamená to, že je produkt kryt evropskou směrnicí 2002/96/EC.
- Informujte se o místním tříděném systému pro elektrické produkty.
- Řiďte se místními pravidly a nelikvidujte staré produkty spolu s běžným odpadem. Správná likvidace starého produktu
pomůže zabránit případným negativním následkům pro životní prostředí a lidské zdraví.
DE - Entsorgung Ihres Altgerätes
- Ihr Produkt ist aus hochqualitativen Materialien und Bestandteilen hergestellt, die dem Recycling zugeführt und
wiederverwertet werden können.
- Falls dieses symbol eines durchgestrichenen Müllcontainers auf Rollen auf diesem Produkt angebracht ist, bedeutet
dies, class es von der Europäischen Richtlinie 2002/96/EC erfasst wird.
- Bitte informieren Sie sich über die örtlichen sammelstellen für Elektroprodukte und elektronische geräte.
- Bitte beachten Sie die lokalen Vorschriften und entsorgen Sie Ihre Altgeräte nicht mit dem normalen Haushaltsmüll. Die
korrekte Entsorgung Ihres Altgerätes ist ein Beitrag zur Vermeidung möglicher negativer Folgen für die Umwelt und die
menschliche gesundhei.
DK - Bortskaffelse af dit gamle produkt
- Dit produkt er designet og produceret met materialer af høj kvalitet, som kan blive genbrugt.
- Når du ser symbolet med en skraldespand, der er kryds over, betyder det, at produktet er dækket af EU direktiv nr.
2002/96/EC.
- Venligst sæt dig ind i de danske regler om indsamling af elektriske og elektroniske produkter.
- Venligst overhold de danske regler og smid ikke dine gamle produkter ud sammen med dit normale husholdningsaffald.
den korrekte bortskaffelsesmetode vil forebygge negative følger for miljøet og folkesundheden.
EE - Informatsioon kasutatud elektrooniliste ja elekrtiseadmete likvideerimise kohta
- See, seadmel olev märk informeerib, et tegemist on elektrooniliste või elektriseadmetega, mida pärast lõplikku kasutamist
ei tohi hoida koos teiste jäätmetega.
- Kasutatud elektrooniliste ja elektriseadmete koostises on keskkonnale kahjulikke materjale. Selliseid seadmeid ei tohi
hoida prügilates, need tuleb anda ümbertöötlemiseks.
- Informatsiooni kasutatud elektrooniliste ja elektriseadmete kogumissüsteemist võib saada seadme müüjalt müügikohtades
ja tootjalt või maaletoojalt.
- Erilist tähelepanu peaksid osutama tarbijad, kes kasutavad nimetatud seadmeid eramajapidamises. Arvestades
asjaoluga, et sellesse sektorisse satub kõige rohkem seadmeid, tähendeb see, et nende osavõtt selektiivsest kasutatud
seadmete kogumisest on eriti tähtis.
- Kasutatud elektrooniliste ja elektriseadmete hoidmine koos teiste jäätmetega on tarbijaile keelatud vastavalt Euroopa
Liidu Direktiivile 2002/96/EC.
ES - Cómo deshacerse del producto usado
- Su producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y components de alta calidad, que pueden ser reciclados y
reutilizados.
- Cuando vea este símbolo de una papelera con ruedas tachada junto a un producto, esto signi ca que el producto está
bajo la Directiva Europea 2002/96/EC.
- Deberá informarse sobre el sistema de rciclaje local separado para productos eléctricos y electrónicos.
- Siga las normas locales y no se deshaga de los productos usados tirándolos en la basura normal de su hogar. El
reciclaje correcto de su producto usado ayudará a evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud de
las personas.
FI - Vanhan tuotteen hävittämine
- Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu korkealuokkaisista materiaaleista ja komponenteista, jotka voidaan kierrättää ja
käyttää uudell.
- Kun tuotteessa on tämä ylivedetyn pyörillä olevan roskakorin symboli, tuote täyttää Euroopan Direktiivin 2002/96/EC.
- Ole hyvä ja etsi tieto lähimmästä erillisestä sähköllä toimivien tuotteiden keräysjärjestelmästä.
- Toimipaikallisten sääntöjen mukaisesti äläkä hävitä vanhaa tuotetta normaalin kotitalousjätteen joukossa. Tuotteen
oikeanlainen hävittäminen auttaa estämää mahdolliset vaikutukset ympäristölle ja ihmisten terveydelle.
en
it
de
es
fr
nl
da
no
sv
pl
ru
cs
hu
sl
hr
lt
lv
et
ro
sk
bg
uk
SE
SI
SK
TR
UA
34
BG - Изхвърляне на вашия стар уред
- Когато този символ на задраскана кофа за боклук е поставен върху дадено изделие, това означава, че изделието попада под
разпоредбите на Европейска директива 2002/96/EC.
- Всички електрически и елекронни изделия трябва да се изхвърлят отделно от битовите отпадъци, в определени за целта
съоръжения, посочени от държавните или местните органи.
- Правилното изхвърляне на вашия уред ще помогне за предотвратяване на възможни негативни последици за околната среда
и човешкото здраве.
- За по-подробна информация за изхвърлянето на вашия стар уред се обърнете към вашата община, службите за събиране на
отпадъци или магазина, откъдето сте купили своя уред.
CN –
报废或旧产品的处
报废或旧产品的处报废或旧产品的处
报废或旧产品的处
- 我们的产品是精心设计且使用高质量的材料和零部件生产的,可以用于回收再利用。
- 当上述图案“大叉出现在这个带轮子的垃圾桶”出现时,说明此产品符合2002/96/EC则。
- 请熟知当地关于电子电器废弃物的分类丢弃系统的相关规定。
- 当和日常生活垃圾一起丢弃时,请熟知当地的相关规定。正确的处理报废或旧的产品可以防止潜在的对环境或人体的负面影响。
CZ - Likvidace starého produktu
- Produkt je navržen a vyroben za použití velmi kvalitních materiálů a komponent, které lze recyklovat a znovu použít. - Když je produktu
připevněn symbol s přkrtnutým košem, znamená to, že je produkt kryt evropskou směrnicí 2002/96/EC.
- Informujte se o místním tříděném systému pro elektrické produkty.
- Řiďte se místními pravidly a nelikvidujte staré produkty spolu s běžným odpadem. Správná likvidace starého produktu pomůže zabránit
případným negativním následkům pro životní prostředí a lidské zdraví.
DE - Entsorgung Ihres Altgerätes
- Ihr Produkt ist aus hochqualitativen Materialien und Bestandteilen hergestellt, die dem Recycling zugeführt und wiederverwertet
werden können.
- Falls dieses symbol eines durchgestrichenen Müllcontainers auf Rollen
auf diesem Produkt angebracht ist, bedeutet dies, class es von der Euroischen Richtlinie 2002/96/EC erfasst wird.
- Bitte informieren Sie sich über die örtlichen sammelstellen für Elektroprodukte und elektronische geräte.
- Bitte beachten Sie die lokalen Vorschriften und entsorgen Sie Ihre Altgeräte
nicht mit dem normalen Haushaltsmüll. Die korrekte Entsorgung Ihres Altgerätes ist ein Beitrag zur Vermeidung möglicher negativer
Folgen für die Umwelt und die menschliche gesundhei.
DK - Bortskaffelse af dit gamle produkt
- Dit produkt er designet og produceret met materialer af høj kvalitet, som kan blive genbrugt.
- Når du ser symbolet med en skraldespand, der er kryds over, betyder det, at produktet er kket af EU direktiv nr. 2002/96/EC.
- Venligst sæt dig ind i de danske regler om indsamling af elektriske og elektroniske produkter.
- Venligst overhold de danske regler og smid ikke dine gamle produkter ud sammen med dit normale husholdningsaffald. den korrekte
bortskaffelsesmetode vil forebygge negative følger for miljøet og folkesundheden.
EE - Informatsioon kasutatud elektrooniliste ja elekrtiseadmete likvideerimise kohta
- See, seadmel olev märk informeerib, et tegemist on elektrooniliste i elektriseadmetega, mida pärast lõplikku kasutamist ei tohi hoida
koos teiste jäätmetega.
- Kasutatud elektrooniliste ja elektriseadmete koostises on keskkonnale kahjulikke materjale. Selliseid seadmeid ei tohi hoida prügilates,
need tuleb anda ümbertöötlemiseks.
- Informatsiooni kasutatud elektrooniliste ja elektriseadmete kogumissüsteemist võib saada seadme müüjalt müügikohtades ja tootjalt või
maaletoojalt.
- Erilist tähelepanu peaksid osutama tarbijad, kes kasutavad nimetatud seadmeid eramajapidamises. Arvestades asjaoluga, et sellesse
sektorisse satub ige rohkem seadmeid, tähendeb see, et nende osavõtt selektiivsest kasutatud seadmete kogumisest on eriti tähtis.
- Kasutatud elektrooniliste ja elektriseadmete hoidmine koos teiste jäätmetega on tarbijaile keelatud vastavalt Euroopa Liidu Direktiivile
2002/96/EC.
ES - Cómo deshacerse del producto usado
- Su producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y components de alta calidad, que pueden ser reciclados y reutilizados.
- Cuando vea este símbolo de una papelera con ruedas tachada junto a un producto, esto signifi ca que el producto está bajo la
Directiva Europea 2002/96/EC.
- Deberá informarse sobre el sistema de rciclaje local separado para productos eléctricos y electrónicos. - Siga las normas locales y no
se deshaga de los productos usados tindolos en la basura normal de su hogar. El reciclaje correcto de su producto usado ayudará a
evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud de las personas.
FI - Vanhan tuotteen hävittämine
- Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu korkealuokkaisista materiaaleista ja komponenteista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudell.
- Kun tuotteessa on tämä ylivedetyn pyörillä olevan roskakorin symboli, tuote täyttää Euroopan Direktiivin 2002/96/EC.
- Ole hyvä ja etsi tieto lähimmästä erillisestä sähköllä toimivien tuotteiden keräysjärjestelmästä.
- Toimipaikallisten sääntöjen mukaisesti äläkä hävitä vanhaa tuotetta normaalin kotitalousjätteen joukossa. Tuotteen oikeanlainen
hävittäminen auttaa estämää mahdolliset vaikutukset ympäristölle ja ihmisten terveydelle.
FR - Se débarrasser de votre produit usagé
PL - Usuwanie starego produktu
- Zakupiony produkt zaprojektrowano i wykonano z materiałów najwyższej jakości i komponentów, które podlegają
recyklingowi i mogą być ponownie użyte.
- Jeżeli produkt jest oznaczony powyższym symbolem przekreślonego kosza na śmiecie, oznacza to że produkt spełnia
wymagania Dyrektywy Europejskiej 2002/96/EC.
- Zaleca się zapoznanie z lokalnym systemem odbioru produktów elektrycznych i elektronicznych.
- Zaleca się działanie zgodnie z lokalnymi przepisami i nie wyrzucanie zużytych produktów do pojemników na odpady
gospodarcze. Właściwe usuwanie starych produktów pomoże uniknąć potencjalnych negatywnych konsekwencji
oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi.
RO - Casarea aparatelor vechi
- Aceastā siglā (un cos de gunoi ĭncercuit si tāitat) semni cā faptul cā produsul se aā sub incidenţa Directivei Consiliului
European 2002/96/ EC.
- Aparatele electrice si electronice nu vor  aruncate ĭmpreunā cu gunoiul menajer, ci vor  predate ĭn vederea reciclārii la
centrele de colectare special amenajate, indicate de autoritāţile naţionale sau locale.
- Respectarea acestor cerinţe va ajuta la prevenirea impactului negativ asupra mediului ĭnconjurātor si sānātāţii publice.
- Pentru informaţii mai detaliate referitoare la casarea aparatelor vechi, contactaţi autoritāţile locale, serviciul de salubritate
sau distribuitorul de la care aţi achiziţionat produsul.
RU - Утилизация старого устройства
- Bаше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных Материалов и компонентов, которые
можно утилизировать и использовать повторно
- Если товар имеет с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской
директиве 2002/96/EC.
- Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров.
- Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит
предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.
SE - Undangörande av din gamla produk
- Din produkt är designad och tillverkad med material och komponenter av högsta kvalitet, vilka kan återvinnas och
återanvändas.
- När den här överstrukna sopkorgen på en produkt, betyder det att produkten täcks av Europeiska Direktiv 2002/96/EC.
- Informera dig själv om lokala återvinnings och sophanteringssystem för elektriska och elektroniska produkter.
- Agera i enlighet med dina lokala regler och släng inte dina gamla produkter tillsammans med ditt normala hushållsavfall.
Korrekt sophantering av din gamla produkt kommer att hjälpa till att för naturen och människors häls.
SI - Končno odvajanje generatorja
- Ta generator toplega zraka je bil načrtovan in proizveden z kakovostnimi materiali in sestavni deli se lahko predelujejo
za ponovno uporabo.
- Kadar izdelek ima pritrjeno tablico z oznako z velikim zbiralnikom odpadkov z kolesi in ta oznaka je zaznamovana z
križem, pomeni, da je izdelek zaščiten z Direktivo Evropske Skupnosti 2002/96/EC.
- Dobro vam priporočamo, da se informirate glede krajevnega sistema za izborno zbiranje električnih in elektronskih
izdelkov.
- Vedno upoštevajte veljavne krajevne predpise in nikoli ne odvajajte stare izdelke skupaj z navadnimi hišnimi odpadki.
Nepravilno odvajanje teh izdelkov lahko povzroči hude poškodbe osebam in okolju.
SK - Likvidácia vášho starého prístroja
- Keď sa na produkte nachádza tento symbol prečiarknutej smetnej nádoby s kolieskami, znamená to, že daný produkt
vyhovuje európskej Smernici č 2002/96/EC.
- Všetky elektrické a elektronické produkty by mali byť zlikvidované oddelené od komunálneho odpadu prostredníctvom
na to určených zberných zariadení, ktoré boli ustanovené vládou alebo orgánmi miestnej správy.
- Správnou likvidáciou starých zariadení pomôžete predchádzať potenciálnym negatívnym následkom pre prostredie a
l’udské zdravie.
- Podrobnejšie informácie o likvidácii starých zariadení nájdete na miestnom úrade, v službe na likvidáci odpadu alebo u
predajcu, kde ste tento produkt zakúpili.
TR - Ürünün bertaraf edilmesi
- Bu ürün, dönüstürülmesi ve yeniden kullanımı mümkün yüksek kaliteli malzeme ve komponentler ile tasarlanmıs ve
üretilmistir.
- Bir ürüne, x isareti ile isaretlenmis tekerlekli bir bidon sembolü yapıstırılmıs ise bu, ürünün 2002/96/EC Avrupa Direkti
uyarınca korunduğu anlamına gelir.
- Elektrik ve elektronik ürünler için ayrıstırılmıs toplama mahalli sistemine iliskin bilgi almanız rica edilir.
- Yürürlükteki mevzuata uyunuz ve eski ürünleri normal ev atıkları ile birlikte bertaraf etmeyiniz. Ürünün doğru bertaraf
edilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olası olumsuz sonuçların önlenmesine katkıda bulunur.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33

Master DF 48 P Omaniku manuaal

Tüüp
Omaniku manuaal
See käsiraamat sobib ka