Danfoss 189F0000 paigaldusjuhend

Bränd
Danfoss
Kategooria
termostaadid
Mudel
189F0000
Tüüp
paigaldusjuhend
easy&cosy
digital thermostat
Installation guide
Paigaldusjuhend
Installasjonsveiledning
Installationsguide
Asennusopas
Installationsvejledning
Leiðbeiningar um uppsetningu
EN
EE
NO
SE
FI
DK
IS
2 VIIOI202
Table of content
Introduction 3
Button and display description 4
Installing and wiring the thermostat 5
Basic functionality
- Select how to control your
oorheatingsystem 6
-Recommendedsettings 7
-Settingtheclock 8
-Settingthemaximumoortemperature8
-Readingtheoortemperature 9
-Frostprotectionmode 9
Timer functionality
-ActivateTimerMode 10
-Programmingthetimer 10
Technical specications 14
Home Heating Warranty 15
EN
VIIOI202
13
EN
Notes
14 VIIOI202
Technical specications
Externalsensor: NTC10kOhmat25°C
Sensorvalues:
15°C
18°C
20°C
22°C
14,8kOhm
13,1kOhm
12,1kOhm
11,2kOhm
Display: LCD
Powerconsumption: <2W
Set-pointrange: Room:5°C to 35°C
Floor:20°C to 35/45°C
Accuracy: ±1°C
Buttons: Touchpad
Switchcurrentrating: <13A(resistiveload)
Mainsvoltage: 85-240V~
Dimensions: 86x86x13mm(WxHxD)
Fixingscrewwidth: 60mm
Housing: ABS+PCFlameRetardent
Operatingrating: 0~30°C,5~95%RH(non-con-
densing)
EN
VIIOI202
15
Home Heating warranty
Warranty certificate
Electrician/installer:
Thermostatname:
Installationdate:
Articlenumber:
Stamp:
Stamp:
Please notice!
InordertoobtaintheHomeHeatingwarrantyanauthorizedelec-
trician/installermustllinthebelowelds.
Name:
Telephone:
Address:
Zipcode/City:
EN
16 VIIOI226
Sisukord
Sissejuhatus 17
Nuppude ja displei kirjeldus 18
Termostaadi paigaldamine ja ühendamine 19
Põhifunktsioonid
-Valige,kuidastesoovite
põrandaküttesüsteemijuhtida 20
-Soovituslikudsätted 21
-Kellaseadmine 22
-Maksimaalsepõrandatemperatuuriseadmine 22
-Põrandatemperatuurinäiduvaatamine 23
-Külmumiskaitserežiim 23
Taimeri funktsioonid
-Taimerirežiimiaktiveerimine 24
-Taimeriprogrammeerimine 24
Tehnilised andmed 28
Home Heating’u garantii 29
ET
17
VIIOI226
ETSissejuhatus
Easy&cosydigitaalnekontrollerontäiustatuddigitaalsetaimeriga
termostaat,misvõimaldabjuhtidapõrandaküttesüsteemipõranda
temperatuuri,ruumitemperatuurivõimõlemaalusel.
Seadmeprobleemivabatalitlusetagamisekspaljudeksaastateks
järgigekäesolevaidjuhiseid.
ÕnnitlemeteiduueHomeHeating’upõrandaküttesüsteemiostu
puhul!
NB! Termostaadi tohib paigaldada ainult volitatud elektrik.
18 VIIOI226
FT
Nuppudejadispleikirjeldus
Praeguneruumitemperatuur
Küttelemendi
soojenemine
Nädalapäev
Termostaatonsisselülitatud
Sisse/välja
Alla
Üles
Kell
Režiim
Praegunepõrandatemperatuur
ET
Taimerirežiimonaktiveeritud
Külmumiskaitserežiimonaktiveeritud
19
VIIOI226
Termostaadipaigaldaminejaühendamine
Termostaadipaigaldamiseksharukarpi/seadmetoosiavageesmalt
termostaadikorpus.Selleksvajutagetermostaadikorpusealumisel
osalolevadnagadkergeltsisse.Termostaadikseerimisekskasu-
tageõigesuurusegakruvejakeerakeneedharukarpi/seadmetoosi.
Kuitermostaatonnõuetekohaseltkinnitatudjajuhtmedon
ühendatud(vtalljärgnevatskeemi),paigaldageesipaneelkorpusele
tagasi.
Harukarp/
seadmetoos
Ühendusskeem
ET
Model: easy&cosy
digital controller
Mains voltage: 85-240V~
raIP ting: IP30
S1
L
Load
S2
L
N
Load
N
13A
Max. load:
Temperature: 0T30
MADE IN CHINA
Danfoss A/S, 6430 Nordborg, Denmark
20 VIIOI226
Põhifunktsioonid
TOIDE SISSE/VÄLJA
Termostaadisisselülitamiseksvajutage“
VALIGE PÕRANDAKÜTTESÜSTEEMI JUHTIMISVIIS
SelleHomeHeating’upõrandaküttesüsteemijuhtimiseksonmitu
erinevatvõimalust:
Põrandatemperatuur - programmirežiim 2
Küttekehalülitubsisse/väljavastavaltpõrandatemperatuuri
sättepunktile(näidikulekuvataksetegelikpõrandatemperatuur).
Ruumitemperatuur - programmirežiimid 1 ja 4
Küttekehalülitubsisse/väljavastavaltruumitemperatuurisät-
tepunktile(näidikulekuvataksetegelikruumitemperatuur).
Kombineeritud põranda- ja ruumitemperatuur - program-
mirežiimid 3 ja 5
Küttekehalülitubsisse/väljavastavaltruumitemperatuuri
sättepunktilejamaxpõrandatemperatuurile(põrandatempe-
ratuuronruumitemperatuuristolulisem).
Ülalnimetatud põrandakütterežiimide valimine:
Kuitermostaatonväljalülitatud.
Vajutage“ ”ja“ ”6sekundiksalla.
Valigerežiim1kuni5(vttabelitjärgmisellehel).
Kuisoovitudrežiimonvalitud,ärgevajutageüheleginupuleja
termostaatnaasebtavaliseleooterežiimile.
ET
21
VIIOI226
Põhifunktsioonid
SOOVITUSLIKUD SÄTTED
HomeHeatingsoovitaberinevakonstruktsioonigapõrandatejaoks
alljärgnevaidsätteid:
Programmirežiim
Puitpõ-
rand*
Keraamilised
plaadid**
1
(ruumiandur)
Koguvõimsus:0W-1840W
x
2
(põrandaandur)
Koguvõimsus:0W-2990W
x x
3
(kombineeritudpõranda-jaruumiandur)
Koguvõimsus:1840W-2990W
x x
4
(ruumiandur)
Koguvõimsus:1840W-2990W
x
5
(kombineeritudpõranda-jaruumiandur)
Koguvõimsus0W-1840W
x x
*Põrandapealminekihtonparkett,laminaat,täispuit,vaip,
linoleumvõisarnanematerjal.
**Põrandapealminekihtonkeraamilisedplaadid,betoon,marmor
võisarnanematerjal.
ET
Põrandapealminekiht
22 VIIOI226
Põhifunktsioonid
KELLA SEADMINE
Kuitermostaatonsisselülitatud.
Vajutageükskordnupule“ ,tunnidhakkavadvilkuma.
TundidevalimiseksvajutagenupuleÜles/Alla.
Vajutage“ ,minutidhakkavadvilkuma.
MinutitevalimiseksvajutagenupuleÜles/Alla.
Vajutage“ ,kuninädalapäevadhakkavadvilkuma.
NädalapäevavalimiseksvajutagenupuleÜles/Alla.
Kuinädalapäevonvalitud,ärgevajutageüheleginupuleja
termostaatnaasebtavaliseleooterežiimile.
PÕRANDATEMPERATUURI MAX PIIRVÄÄRTUSE SEADMINE
Sedafunktsioonikasutataksepeamiseltpuitpõrandakorraljaseda
saabvalidaainultnendesprogrammirežiimides,kuskasutatakse
põrandaandureid(programmirežiimid3ja5).Temperatuurisäte
peaksolemamaksimaalselt35°C,misonühtlasitermostaadivai-
kimisisättepunkt.Kuisoovitejuhtidapõrandatemperatuuriainult
põrandaanduri(programmirežiim2)abil,onmaxpõrandatempera-
tuur35°Cjasedaeisaamuuta.
Põrandatemperatuuri max piirväärtuse muutmine (prog-
rammirežiimid 3 ja 5)
Kuitermostaatonväljalülitatud.
Hoidkenuppu“M”10sekunditall,kuninäidikulekuvatakse“”.
Seejärelvabastagenupp“M”janäidikulekuvatakse“SET”.
Nüüdsisestagemaksimaalnepõrandatemperatuur(tempera-
tuurivahemik20°Ckuni45°C)
ET
23
VIIOI226
Põhifunktsioonid
PÕRANDATEMPERATUURI NÄIDU VAATAMINE (ainult programmi-
režiimides 3 ja 5)
Kuitermostaatonsisselülitatud.
Vajutageükskordnupule“M”,“FT”vilgubjanäidikulekuva-
taksepõrandatemperatuur.
Programmirežiimis2(põrandaandur)kuvataksenäidikulealati
praegunepõrandatemperatuur.
Programmirežiimides1ja4(ruumiandur)kuvataksenäidikulealati
praeguneruumitemperatuur.
KÜLMUMISKAITSE REŽIIM
Külmumiskaitserežiimiaktiveerimine.
Kuitermostaatonväljalülitatud.
Hoidkenuppu“M”3sekunditall.
Valige01(00=deaktiveeritud)
Kuionaktiveeritudjatermostaatonväljalülitatud,aktiveeritakse
küttesüsteemsiis,kuitoa-/põrandatemperatuuronalla5°C;põran-
dakütelülitubvälja,kuiruumi-/põrandatemperatuuronüle7°C.
Kuikülmumiskaitserežiimonaktiveeritud,kuvataksenäidikule“
”.
ET
24 VIIOI226
TAIMERIREŽIIMI AKTIVEERIMINE
Kuisoovitekasutadataimerirežiimi,tulebtaimerirežiimkõigepealt
aktiveerida:
kuitermostaatonsisselülitatud,vajutagenupp“M”3sekundiks
alla.Valikusonjärgmisedseaded:
00=alistamine(taimerifunktsioonideaktiveerimine)
01=programmeeritav.Näidikulekuvatakse“ ”.
Ärgetehketermostaadilenamühtegitoimingutjatermostaat
naasebtavaliseleooterežiimile.
TAIMERI PROGRAMMEERIMINE - režiim 01
Programmeerimiseksvaligeprogrammeerimisefunktsioonja
ekraanilekuvatakse“ ”(vteespoolt).
Nüüdsaatealustadaküttesüsteemiprogrammeerimist.Termostaati
tulebprogrammeerida4kütteperiooditööpäevadeksja4
kütteperioodinädalavahetuseks.
NB!Kunakogukalendrinädaltuleb programmeerida ühe katkematu
protsessina,soovitameennetermostaadiprogrammeerimist
kirjutadasoovitudperioodidüles.
NB! Nädalavahetuseks tuleb programmeerida 2 perioodi. Valige üks
perioodidest, et muuta see teistest lühemaks või pikemaks.
Taimeri funktsioonid
ET
25
VIIOI226
Näide, tööpäevad:
Periood1alguskell07.00-Temperatuurisäte22°C
Periood2alguskell08.30-Temperatuurisäte18°C
Periood3alguskell17.00-Temperatuurisäte22°C
Periood4alguskell23.00-Temperatuurisäte18°C
Näide, nädalavahetus:
Periood1alguskell09.00-Temperatuurisäte22°C
Periood2alguskell23.00-Temperatuurisäte18°C
Periood3alguskell23.01-Temperatuurisäte22°C
Periood4alguskell23.02-Temperatuurisäte18°C
Minu seaded:
Tööpäevad:
Periood1sees °C
Periood2sees °C
Periood3sees °C
Periood4sees °C
Nädalavahetus:
Periood1sees °C
Periood2sees °C
Periood3sees °C
Periood4sees °C
Taimeri funktsioonid
ET
26 VIIOI226
Taimeri programmeerimine:
Vajutagenupp“ ”3sekundiksalla,näidikulekuvatakse1ja
Ekraanilekuvatakse“E,T,K,N,R”.
Seenäitab,etnüüdsaateprogrammeeridatööpäevajaoksesimese
muutuvaaja.
SoovitudalgusajaseadmiseksvajutagenupuleÜles/Alla.
Sellesättekinnitamiseksvajutage“ ”.
SoovitudtemperatuuriseadmiseksvajutagenupuleÜles/Alla.
Sellesättekinnitamiseksvajutage“ ”.
Korrakesamatööpäevaseadete2-4muutmiseks.
Kuioleteprogrammeerinudtööpäevadeajad1-4,jätkakenädalava-
hetuse“LP”programmeerimisega.
SoovitudalgusajaseadmiseksvajutagenupuleÜles/Alla.
Sellesättekinnitamiseksvajutage“ ”.
SoovitudtemperatuuriseadmiseksvajutagenupuleÜles/Alla.
Programmeerigenädalavahetuseajad2-4.
Taimeriväljalülitamiseksvalige“Override”(režiim01).
TAIMERIREŽIIMI sätete ajutine muutmine
Taimerileelseadistatudtemperatuurisätetemuutmiseksvajutage
nupuleÜles/Alla.
Manuaalseltvalitudsätetemuutminekehtibkunitaimerijärgmise
tsüklini.
Seejäreltaastuvadtermostaadiprogrammeeritudsätted.
Taimeri funktsioonid
ET
27
VIIOI226
ET
Märkused
28 VIIOI226
Tehnilised andmed
Välisandur: NTC10kOhmtemperatuuril25°C
Anduriväärtused:
15°C
18°C
20°C
22 °C
14,8kOhm
13,1kOhm
12,1kOhm
11,2kOhm
Näidik: LCD
Voolutarve: <2W
Sättepunktivahemik: Tuba:5°Ckuni35°C
Põrand:20°Ckuni35/45°C
Täpsus: ±1°C
Nupud: Puutepaneel
Lülitusvool: <13A(aktiivkoormus)
Pinge: 85-240V~
Mõõdud: 86x86x13mm(LxKxS)
Kruvidevahelinekaugus: 60mm
Korpus: ABS+PCtulekindel
Töövahemik: 0~30°C,5~95%RH(mittekon-
denseeruv)
ET
29
VIIOI226
Home Heating’u garantii
Garantiikaart
Elektrik/paigaldaja:
Termostaadinimi:
Paigalduskuupäev:
Artiklinumber:
Pitsat:
Pitsat:
NB!
HomeHating’ugarantiikehtibainultjuhul,kuivolitatudelektrik/
paigaldajaontäitnudalljärgnevadväljad.
Nimi:
Telefon:
Aadress:
Indeks/Linn:
ET
30 VIIOI230
Innholdsfortegnelse
Introduksjon 33
Beskrivelse av knapper og skjerm 34
Installasjon og kabling av termostaten 35
Basisfunksjoner
-Velghvordanduvilstyregulvvarmesystemet 36
-Anbefalteinnstillinger 37
-Stilleklokken 38
-Stilleinnmaks.gulvtemperatur 38
-Leseavgulvtemperatur 39
-Frostsikrings-modus 39
Timer funksjonaliteter
-Velgtimer-modus 40
-Programmeringavtimer 40
Kalibrering av temperatur 44
Tekniske spesikasjoner 45
Home Heating garanti  46
NO
/