Stanley FMC640 Kasutusjuhend

Kategooria
Elektrilised tööriistad
Tüüp
Kasutusjuhend
2
Eesti keel (originaaljuhend) 4
Русский язык (Перевод с оригинала инструкции) 9
4
EESTI KEEL
Ettenähtud otstarve
See Stanley Fat Maxi löökmutrivõti on mõeldud kruvide ja
mutrite keeramiseks. Tööriist on ette nähtud nii professio-
naalseks kui ka koduseks kasutamiseks.
Ohutuseeskirjad
Üldised hoiatused tööriistade kasutamisel
Hoiatus! Lugege läbi kõik hoiatused ja juhised.
Kõigi juhiste täpne järgimine aitab vältida elektri-
löögi, tulekahju ja/või raske kehavigastuse ohtu.
Hoidke kõik hoiatused ja juhised tuleviku tarvis alles.
Hoiatustes kasutatud mõiste „elektritööriist” viitab võrgutoitel
töötavatele (juhtmega) ja akutoitel töötavatele (juhtmeta)
elektritööriistadele.
1. Töökoha ohutus
a. Veenduge, et töökohton puhas ja piisavalt valgus-
tatud. Korrast ära ja pime töökoht võib põhjustada
õnnetusi.
b. Ärge kasutage elektritööriistu plahvatusohtlikus
keskkonnas, näiteks tuleohtlike vedelike, gaaside
või tolmu läheduses. Elektritööriistad tekitavad säde-
meid, mis võivad süüdata tolmu või aurud.
c. Hoidke lapsed ja kõrvalseisjad elektritööriista
kasutamise ajal ohutus kauguses. Tähelepanu
hajumisel võite kaotada kontrolli tööriista üle.
2. Elektriohutus
a. Elektritööriista pistik peab vastama vooluvõrgule.
Ärge kunagi muutke pistikut mis tahes moel. Ärge
kasutage maandatud elektritööriistade puhul
adapterpistikut. Muutmata kujul pistikud ja kontaktid
vähendavad elektrilöögi ohtu.
b. Vältige maandatud pindade puudutamist (nt torud,
radiaatorid, pliidid ja külmkapid). Kui olete on maan-
datud, suureneb elektrilöögioht.
c. Vältige elektritööriistade vihma kätte või mär-
gadesse tingimustesse sattumist. Elektritööriista
sattunud vesi suurendab elektrilöögi ohtu.
d. Ärge kahjustage toitejuhet. Ärge kunagi kasutage
seadme toitekaablit selle kandmiseks, tõmbami-
seks või pistiku eemaldamiseks seinakontaktist.
Kaitske kaablit kuumuse, õli, teravate nurkade ja
liikuvate osade eest. Kahjustatud või sassis kaablid
suurendavad elektrilöögi ohtu.
e. Kui kasutate tööriista välistingimustes, kasutage
kindlasti välistingimusteks ettenähtud pikendus-
kaablit. litingimustesse sobiva pikenduskaabli
kasutamine vähendab elektrilöögiriski.
f. Kui elektriöriista niisketes tingimustes kasutami-
ne on vältimatu, kasutage lekkevoolukaitset (RCD).
Lekkevoolukaitsme kasutamine vähendab elektrilöögi
ohtu.
3. Isiklik ohutus
a. Säilitage valvsus, jälgige, mida teete, ja kasutage
elektritööriista mõistlikult. Ärge kasutage elektri-
tööriista väsimuse korral või alkoholi, narkootiku-
mide või arstimite mõju all olles. Kui elektritööriis-
taga töötamise ajal tähelepanu kas või hetkeks hajub,
võite saada raskeid kehavigastusi.
b. Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke alati
kaitseprille. Isikukaitsevahendid, nagu tolmumask,
libisemiskindlad jalanõud, kiiver või kõrvaklapid, vähen-
davad õigetes tingimustes kasutades kehavigastusi.
c. Vältige tahtmatut käivitamist. Veenduge, et enne
tööriista vooluvõrguga ja/või akuga ühendamist
on toitelüliti väljalülitatud asendis. Kandes tööriista,
sõrm lülitil, või ühendades vooluvõrguga tööriista, mille
lüliti on tööasendis, kutsute esile õnnetuse.
d. Enne elektriöriista sisselülitamist eemaldage
kõik reguleerimisvõtmed ja mutrivõtmed. öriista
pöörleva osa külge jäetud mutrivõti või mõni muu võti
võib tekitada kehavigastusi.
e. Ärge küünitage. Seiske kogu aeg kindlalt ja hoidke
tasakaalu. See tagab parema kontrolli tööriista üle
ettearvamatutes situatsioonides.
f. Kandke nõuetekohast riietust. Ärge kandke loten-
davaid rõivaid ega ehteid. Hoidke juuksed, riided ja
kindad eemal liikuvatest osadest. Laiad riided, ehted
või pikad juuksed võivad jääda liikuvate osade vahele.
g. Kui seadmetega on kaasas tolmueraldusliidesed ja
kogumisseadmed, veenduge, et need on ühenda-
tud ja õigesti kasutatavad. Tolmukogumisseadme
kasutamine võib vähendada tolmuga seotud ohte.
4. Elektritööriistade kasutamine ja hooldamine
a. Ärge koormake elektritööriista üle. Kasutage
konkreetseks otstarbeks sobivat elektritööriista.
Elektritööriist töötab paremini ja ohutumalt võimsusel,
mis on tööks ette nähtud.
b. Ärge kasutage elektritööriista, kui seda ei saa
lülitist sisse ja välja lülitada. Elektritööriist, mida ei
saa juhtida lülitist, on ohtlik ja vajab remonti.
c. Enne seadistuste tegemist, lisaseadmete
vahetamist või tööriista ladustamist eemaldage
tööriist vooluvõrgust ja/või eemaldage aku. Nende
meetmete järgimine vähendab elektritööriista tahtmatu
käivitamise ohtu.
d. Pikemaks seisma jäetud elektritööriistu hoidke
lastele kättesaamatus kohas. Mitte lubada tööriista
kasutada inimestel kes pole saanud vastavat välja-
õpet või pole lugenud kasutusjuhendit. Oskamatu-
tes kätes võivad elektritööriistad olla väga ohtlikud.
e. Elektriöriistu tuleb hooldada. Veenduge, et
liikuvad osad sobivad kokku ja ei kiilu kinni, osad
oleksid terved ja kõiki muid tööriista tööd mõjutada
võivaid tingimusi. Kahjustuste korral laske tööriista
enne edasist kasutamist remontida. Tööriistade halb
5
EESTI KEEL
hooldamine põhjustab palju õnnetusi.
f. Hoidke saelehed terava ja puhtana. Õigesti hoolda-
tud, teravate servadega lõikeriistad kiiluvad väiksema
tõenäosusega kinni ja neid on lihtsam juhtida.
g. Kasutage elektriöriista, lisaseadmeid ja otsikud
jne vastavalt juhendis seatud tingimustele, võttes
arvesse nii töötsooni kui tehtava töö iseloomu. Töö-
riista kasutamine mittesihtotstarbeliselt võib kaasa tuua
raskeid tagajärgi.
5. Elektritööriistade kasutamine ja hooldamine
a. Laadige seadet ainult tootja määratletud laaduri
abil. Laadur, mis sobib üht tüüpi aku laadimiseks, võib
teise aku puhul tuua kaasa tuleohu.
b. Kasutage autkööriista ainult sellele ette nähtud
akuga. Muud tüüpi aude kasutamine võib põhjustada
vigastus- ja tuleohu.
c. Kui akut ei kasutata, hoidke seda eemal kirjaklamb-
ritest, müntidest, võtmetest, naeltest, kruvidest
jms metallesemetest, mis võivad kaasa tuua lühise.
Lühiühendus akuklemmide vahel võib tekitada põletusi
või tulekahju.
d. Väärkasutuse korral võib akust lekkida vedelikku.
Vältige kokkupuudet selle vedelikuga. Kokkupuute
korral peske veega. Kui vedelikku satub silma,
örduge lisaks arsti poole. Akust lekkinud vedelik
võib tekitad ärritust või põletusi.
6. Hooldamine
a. Laske tööriista regulaarselt hooldada kvali tseeri-
tud remondiökojas ja kasutage ainult originaalva-
ruosi. Nii tagate tööriista ohutuse.
Täiendavad hoiatused elektritööriistade kohta
Hoiatus! iendavad ohutusnõuded löökmutri-
võtmetele
Kandke löökmutrivõtme kasutamisel kõrvakaitseid.
Liigne müra võib kahjustada kõrvakuulmist.
Kasutage tööriistaga kaasas olevaid lisakäepide-
meid. Kontrolli kadumine võib põhjustada vigastusi.
Hoidke elektritööriista isoleeritud pindadest, kui
töö käigus võib saeleht sattuda peidetud juhtmes-
se. Voolu all oleva juhtmega kokkupuutumisel satuvad
voolu alla ka elektritööriista lahtised metallosad, andes
kasutajale elektrilöögi.
Kasutage kruustange või muud viisi, et materjal
kindlalt kseerida ja toestada. Kui hoiate töödetaili
käes või keha vastas, on see ebastabiilne ja võib
põhjustada tööriista üle kontrolli kaotamist.
Seade ei sobi kasutamiseks füüsilise või vaimse
puudega ega ka kogenematule või väheste teadmis-
tega inimesele (s.h lapsed), kes ei tööta ohutuse eest
vastutava isiku järelevalve all või keda vastav isik pole
seadme kasutamise asjus instrueerinud. Ärge laske
lastel seadmega mängida.
Selles kasutusjuhendis on kirjeldatud ettenähtud otstar-
vet. Seadme ja selle tarvikute kasutamine igasuguseks
muuks otstarbeks peale selles kasutusjuhendis ette
nähtute võib kaasa tuua kehavigastuse ka7või varalise
kahju.
Hoiatus! löökmutrivõtmed ei ole momendimõõ-
tevõtmed. Ärge kasutage seda tööriista mutrite
ettenähtud momendiga pingutamiseks. Kui mutri
ala- või ülepingutamine võib kaasa tuua ühenduse
purunemise, tuleb vajaliku pingutusmomendi
saavutamiseks kasutada iseseisvat kalibreeritud
momendimõõteseadet.
Kõrvaliste isikute ohutus
Seade ei sobi kasutamiseks füüsilise või vaimse
puudega ega ka kogenematule või väheste teadmis-
tega inimesele (s.h lapsed), kes ei tööta ohutuse eest
vastutava isiku järelevalve all või keda vastav isik pole
seadme kasutamise asjus instrueerinud.
Ärge laske lastel seadmega mängida.
Muud ohud.
Tööriista kasutamisel võivad tekkida muud ohud, mida ei
ole lisatud hoiatustes kirjeldatud. Need ohud võivad tekkida
valesti kasutamise, pikemaajalise kasutamise jne tõttu.
Ka asjakohaste ohutusnõuete järgimisel ja turvaseadeldiste
kasutamisel ei saa teatud ohte vältida. Need on järgmised.
Vigastused pöörlevate/liikuvate osade puudutamisel.
Vigastused osade või tarvikute vahetamisel.
Vigastused seadme pikaajalisel kasutamisel. Seadme
pikaajalisel kasutamisel tehke regulaarselt puhkepause.
Kuulmiskahjustus.
Tööriista kasutamisel tekkiva tolmu sissehingamisest
põhjustatud terviseohud (nt puidutööd, eriti tamme,
pöögi ja MDF-i puhul).
Vibratsioon
Tehnilistes andmetes ja vastavusdeklaratsioonis esitatud
vibratsiooni mõju väärtused on mõõdetud vastavalt standar-
dis EN 60745 kirjeldatud standardsele katsemeetodile ning
neid võib kasutada tööriistade omavaheliseks võrdlemiseks.
Esitatud vibratsiooni mõju väärtusi võib kasutada ka vibrat-
siooniga kokkupuute eelnevaks hindamiseks.
Hoiatus! Tegelik vibratsiooni mõju tööriista kasutamise ajal
oleneb tööriista kasutamise tingimustest. Vibratsioonitase
võib ületada esitatud väärtusi.
Vibratsiooniga kokkupuute hindamisel vajalike kaitsemeet-
mete kindlaksmääramiseks direktiivi 2002/44/EÜ kohaselt,
et kaitsta regulaarselt elektritööriistu professionaalselt
kasutatavaid töötajaid, tuleb vibratsiooniga kokkupuute hin-
damiseks arvestada tegelikke kasutustingimusi ning tööriista
kasutusviisi, seal hulgas töötsükli eripärad, lisaks tegelikule
6
EESTI KEEL
tööajale näiteks ka mitu korda tööriista välja lülitatakse ning
kui pikk on tühikäiguaeg.
Tööriistal olevad sildid
Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid.
Hoiatus! Vigastusohu vähendamiseks lugege
kasutusjuhendit.
Täiendavad ohutusnõuded akude ja laadurite kohta
Akud
Ärge proovige akusid kunagi avada.
Vältige aku kokkupuudet veega.
Ärge hoidke akut kohas, mille temperatuur võib kerkida
üle 40 °C.
Laadimiskeskkonna temperatuur peab olema vahemi-
kus 10 °C kuni 40 °C.
Laadimiseks kasutage ainult seadme/tööriistaga tarni-
tud laadurit.
Akude kõrvaldamisel järgige jaotise „Keskkonnakaitse“
juhiseid.
Ärge üritage laadida mittelaaditavaid patareisid.
Laadurid
Kasutage Stanley Fat Max laadurit ainult vastava sead-
me/tööriistaga aku laadimiseks. Teised akud võivad
plahvatada ning põhjustada kehavigastusi ja kahjusid.
Ärge üritage laadida mittelaaditavaid patareisid.
Vahetage vigased juhtmed viivitamata välja.
Vältige laaduri kokkupuudet veega.
Ärge avage laadurit.
Ärge torgake laadurisse teisi esemeid.
Laadur on mõeldud kasutamiseks ruumis.
Enne kasutamist lugege kasutusjuhendit.
Elektriohutus
Laadur on topeltosilatsiooniga ega vaja seega
lisamaandust. Kontrollige alati, et võrgupinge
vastab andmesildile märgitud väärtusele. Ärge
kunagi proovige vahetada laadijat välja tavalise
toitepistiku vastu.
Kui toitekabel on kahjustunud, tuleb see lasta ohutuse
tagamiseks vahetada tootjal või Stanley Fat Maxi
volitatud hoolduskeskuses.
Osad
Sellel tööriistal on järgmised osad või mõned neist.
1. Kiiruse muutmise lüliti
2. Suunaliugur
3. Padrun
4. Padruni võru
5. Aku
6. Vööklamber
7. LED-töövalgusti
8. Otsaku magnethoidik
Joonis A
9. Laadija
10. Laadimise indikaator
Kokkupanemine
Hoiatus! Enne kokkupanekut eemalage seadmest aku.
Aku eemaldamine ja paigaldamine (jn B)
Aku paigaldamiseks (5) seadke aku kohakuti tööriista
akupesaga. Lükake aku pessa ja vajutage, kuni aku
klõpsatuse saatel kinnitub.
Aku tööriistast eemaldamiseks vajutage vabastusnupud
(11) sisse ning tõmmake aku pesast välja.
Kuriveekrajaotsaku või padrunvõtme paigaldamine
(jn C)
Tööriist on varustatud kiirpadruniga, mis võimaldab otsakuid
vahetada kiirelt ja mugavalt.
Hoiatus! Enne tarvikute paigaldamist või eemaldamist veen-
duge, et tööriist on sisselülitamise vastu lukustatud.
Lukustage tööriist, seades suunaliuguri (2) keskmisse
asendisse.
Tõmmake padruni võru (4) tagasi.
Sisestage otsaku vars (12) padrunisse (3).
Laske padruni võru tagasi. Tarvik kseeritakse padru-
nisse.
Märkus! Otsaku/padrunvõtme eemaldamiseks korrake
toimingut.
Hoiatus! Kasutage ainult löökpadrunvõtmeid. Muud tüüpi
padrunvõtmed võivad puruneda ja põhjustada ohtliku
olukorra. Kontrollige padrunvõtit enne kasutamist pragude
suhtes.
Kasutamine
Hoiatus! Vältige tööriistale surumist. Ärge koormake
tööriista üle.
Aku laadimine (jn A)
Aku vajab laadimist enne esimest kasutamist ja alati, kui
tööriista võimsus aku kasutamisel hakkab vähenema. Aku
võib laadimise ajal soojeneda, mis on tavaline ega tähenda,
et aku oleks rikkis.
Hoiatus! Ärge laadige akut, kui ümbritsev temperatuur on
alla 10 °C või üle 40 °C. Soovitatav laadimistemperatuur on
ligikaudu 24 °C
rkus. Laadur ei lae akut, kui aku temperatuur on
madalalm kui 10 °C või kõrgem kui 40 °C. Aku võib jätta
laadurisse, mis alustab automaatselt laadumist, kui aku
on piisavalt soojenenud või jahtunud.
Aku laadimiseks (5) sisestage aku laadurisse (9). Aku
7
EESTI KEEL
saab laadurisse sisestada ainult ühes asendis. Ärge
kasutage jõudu. Veenduge, et aku on lõpuni laadurisse
sisestatud.
Ühendage laadur vooluvõrguga.
Laadimise märgutuli (10) hakkab rohelkisena vilkuma
(aeglaselt).
Laadimine on lõppenud, kui laadimise märgutuli (10) hakkab
püsivalt põlema. Pärast LED-märgutule süttimist võib aku
laadurisse jätta. Märgutuli hakkab rohelisena vilkuma (laadi-
mine), kui laadur aeg-ajalt akut täiendavalt laeb. Laadimise
märgutuli (10) põleb seni, kui aku on laaduriga ühendatud ja
laadur on sisse lülitatud.
Laadige tühjenenud akud 1 nädala jooksul. Tühjana
seisma jäänud aku mahtuvus väheneb oluliselt.
Aku jätmine laadurisse
Aku võib jätta laadurisse, kui laaduri märgutuli põleb püsi-
valt. Laadur hoiab aku laetuna ja kasutusvalmina.
Laaduri diagnostika
Kui laadur avastab, et aku on nõrk või kahjustsatud (10),
hakkab märgutuli punasena kiirelt vilkuma. Toimige järgmi-
selt.
Sisestage aku uuesti laadurisse (5).
Kui punane märgutuli jätkab kiirelt vilkumist, kontrollige
teise aku abil, kas laadur toimib nõuetekohaselt.
Kui vahetatud aku laadimine on korras, siis on teine aku
vigane ning tuleb viia hooldekeskusse ümberötlemi-
seks.
Kui näit on sama ka teise akuga, viige laadur kontrolli-
miseks volitatud hoolduskeskusse.
rkus. Aku rikke kindlakstegemine võib kesta isegi
kuni 60 minutit. Kui aku on luuga külm või kuum, vilgub
punane märgutuli vaheldumisi kiiresti ja aeglaselt.
Valige pöörlemissuund (jn D)
Mutrite pingutamiseks kasutage päripäeva pöörlemissuun-
da. Lahtikeeramiseks kasutage vastupäeva pöörlemissuun-
da.
Päripäeva keeramiseks lükake suunaliugur (2) vasaku-
le.
Vastupäeva keeramiseks lükake suunaliugur paremale.
Tööriista lukustamiseks seadke suunaliugur keskasen-
disse.
Kruvide/mutrite keeramine
Valige keeratavale kruvile või mutrile sobiv otsak.
Valige keeramissuund vastavalt eelnevale juhisele.
Hoidke tööriista kinnitusvahendi suunas.
Pärast kinnikeeramist kontrollige pingutusmomenti
vastava tööriista abil.
LED-töövalgusti
Päästuku allavajutamisel süttib automaatselt LED-töövalgus-
ti (7). LED-valgusti süttib juba pääsiku osalisel allavajutami-
sel, enne kui seade hakkab tööle.
Soovitusi tõhusaks kasutamiseks
Kruvide keeramine
Kasutage alati õiges mõõdus ja sobiva kujuga kruvikee-
rajaotsakut.
Kui kruvi on raske keerata, määrige seda kergelt pesu-
vedeliku või seebiga.
Hoidke tööriist ja kruvikeerajaotsak alati kruviga ühel
joonel.
Hooldamine
Teie Stanley Fat Maxi tööriist on loodud pikaajaliseks
kasutamiseks minimaalse hooldusega. Pideva rahuldava töö
tagamiseks tuleb selle eest hoolitseda ja seadet regulaarselt
puhastada.
Laadija ei vaja peale regulaarse puhastamise mingit
hooldamist.
Hoiatus! Enne tööriista hooldamist eemaldage tööriista kül-
jest aku. Eemaldage laadija pistikupesast enne puhastamist.
Puhastage tööriista ja laaduri ventilatsiooniavasid
regulaarselt pehme harja või kuiva lapiga.
Puhastage mootori korpust regulaarselt niiske lapiga.
Ärge kasutage abrasiivseid ega lahustipõhiseid puhas-
tusvahendeid.
Keerake padrun aegajalt lahti ja koputage tolmust
tühjast.
Keskkonnakaitse
Jäätmete sortimine. Seda toodet ei tohi kõrval-
dada koos olmejäätmetega.
Kui te ühel päeval leiate, et teie Stanley Fat Maxi toode
on muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist, ärge
visake seda olmejäätmete hulka. Viige toode vastavasse
kogumispunkti.
Kasutatud toodete ja pakendite sorteerimine
võimaldab materjale taaskasutada. Kasutatud
materjalide taaskasutamine aitab vältida kesk-
konna saastamist ja vähendab vajadust tooraine
järele.
Kohalikud õigusaktid võivad nõuda elektriseadmete
olmejäätmetest eraldi kogumist prügilates või nende viimist
jaemüüjale uue toote ostmisel.
Stanley Europe pakub võimalust Stanley Fat Maxi toodete
tagasivõtmiseks ja taaskasutamiseks pärast kasutusea
lõppu. Selle teenuse kasutamiseks viige toode volitatud
remonditöökotta, kus see meie nimel tagasi võetakse.
Lähima volitatud remonditöökoja leidmiseks võite pöörduda
Stanley Europe‘i kohalikku esindusse, mille aadressi leiate
sellest kasutusjuhendist. Samuti on Stanley Europe‘i volitatud
remonditöökodade nimekiri ja müügijärgse teeninduse
üksikasjad ning kontaktandmed leitavad internetis aadressil
www.2helpU.com
8
EESTI KEEL
Akud
Laske aku täielikult tühjaks ja eemaldage seejä-
rel tööriistast.
NiCd-, NiMH- ja Li-Ion-akud on ümberödeldavad.
Viige need volitatud remondikeskusse või kohalikku
taaskasutuskeskusesse.
Tehnilised andmed
FMC640 (H1)
Pinge V
DC
18
Vabaigukiirus min
-1
0-2900
ökide arv löök/
min
0–2 800
(PTI) Nm 180
Padruni mõõt mm 6 (kuuskant)
Mass kg 1,2
Laadija FMC690L tüüp 1
Sisendpinge V
AC
220-240
Väljundpinge V
DC
20 (max)
Voolutugevus A 2
Ligikaudne laadimisaeg min 40
Aku FMC685L
Pinge V
DC
18
Mahtuvus Ah 1,5
Tüüp Li-Ion
rahk EN 60745 kohaselt:
Mürarõhk (L
pA
) 97,6 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A)
Müravõimsus (L
WA
) 108,6 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A)
Vibratsiooni koguärtused (kolmeteljelise vektori summa) vastavalt
EN 60745-le:
Pingutamine löökfunktsiooniga (a
h
,
IS
) 14 m/s
2
,, määramatus (K) 1,5 m/s
2
EÜ vastavusdeklaratsioon
MASINADIREKTIIV
FMC640
Stanley Europe kinnitab, et jaotises „Tehnilised andmed
kirjeldatud tooted vastavad järgmistele standarditele:
2006/42/EÜ, EN 60745-1, EN 60745-2-2.
Samuti vastavad tooted direktiivile 2014/30/EÜ ja 2011/65/EÜ.
Lisainfo saamiseks palun kontakteeruge Stanley Europe‘iga
allpool asuval aadressil või vaadake kasutusjuhendi tagakül-
jel olevat informatsiooni.
Allakirjutanu on vastutav tehnilise dokumentatsiooni kokku-
paneku eest ja kinnitab seda Stanley Europe‘i nimel.
R. Laverick
Engineering Manager
Stanley Europe,
Egide Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Belgium
22/05/2014
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20

Stanley FMC640 Kasutusjuhend

Kategooria
Elektrilised tööriistad
Tüüp
Kasutusjuhend