Defort DAG-1200N-R Kasutusjuhend

Bränd
Defort
Kategooria
nurklihvijad
Mudel
DAG-1200N-R
Tüüp
Kasutusjuhend
DAG-1200N-R
93726379
Bedienungsanleitung ..........................6
User’s Manual ....................................7
Mode d’emploi ................................... 8
Instrucciones de servicio ..................10
Manual de instruções .......................12
Istruzione per l’uso ...........................13
Gebruiksaanwijzing ..........................15
Brugervejledning ..............................16
Bruksanvisning .................................18
Bruksanvisning .................................19
Käyttöohje ........................................21
Kasutusjuhend .................................22
Instrukcija .........................................24
Instrukcija .........................................25
Инструкция по эксплуатации .........27
Қолданысы бойынша нұсқама .......28
Інструкція з експлуатації ................29
Instruksja obsługi .............................31
Návod k použití ................................32
Uputstvo za korisnike .......................34
Használati utasítás ..........................35
Manual de utilizare ...........................37
Navodilo za uporabo ........................38
BOS
Upute za uporabu ...................40
Οδηγιεσ χρησεωσ ............................41
Kullanım kılavuzu .............................43
...........45
8 
NJO

NN . LH
5
4
3
2
7
1
8
8
9
6
22
EE
Nurklihvmasin
SISSEJUHATUS
Tööriist on ette nähtud metall- ja kivimaterjalide lihvimi-
seks, lõikamiseks ja kraatide eemaldamiseks kuivmee-
todil; koos sobivate tarvikutega saab tööriista kasutada
ka harjamiseks ja lihvimiseks
TEHNILISED ANDMED 1
SEADME OSAD 2
1. Spindel
2. Pingutus anš
3. Pingutusvõti
4. Spindlilukustusnupp
5. Lisakäepide
6. Kettakaitse
7. Kinnitus anš
8. Lüliti (sisse/välja) lukustusnupp
9. Lüliti lukustusnupp
TÖÖOHUTUS
TÄHELEPANU! Kõik juhised tuleb läbi lugeda. Alltoo-
dud ohutusjuhiste eiramise tagajärjeks võib olla elektri-
löök, tulekahju ja/või rasked vigastused.
• Kasutage antud tööriista ainult kuivlihvimiseks/-lõi-
kamiseks
Kasutage üksnes tööriistaga kaasasolevaid seibe
Antud tööriista kasutaja peaks olema üle 16 aasta
vana
Enne seadme reguleerimist või tarviku vahetust ee-
maldage seade vooluvõrgust (tõmmake pistik pisti-
kupesast välja)
TARVIKUD
Kasutage originaaltarvikuid, mis on saadaval meie
edasimüüjate juures või SBM Group lepingulistes
töökodades
Teiste tootjate tarvikute kasutamisel järgige valmis-
taja antud juhiseid
Kasutage vaid neid tarvikuid, mille lubatud pöörete
arv on vähemalt sama suur nagu maksimaalsed tü-
hikäigupöörded
Keelatud on kasutada rebenenud, deformeerunud ja
vibreerivaid lihvimis-/lõikekettaid
Lihvimis-/lõikeketastega tuleb ettevaatlikult ümber
käia, et vältida kildude eraldumist ja pragude teket
Tarvikuid tuleb kaitsta põrutuste, löökide ja rasvade
toime eest
Keelatud on kasutada maksimaalseid soovitatud
mõõtmeid ületavat lihvimis-/lõikeketast
Kasutage ainult sellise läbimõõduga avaga lihvimis-/
lõikekettaid, mis sobivad seibile
lõtkuta; ärge ka-
sutage kahandusdetaile ega adaptereid, et sobitada
seadmele suurema avaga lihvimis-/lõikekettaid
Ärge kasutage lihvimis-/lõikekettaid, mille ava keer-
me pikkus ei vasta vähemalt tööriista keermespindli
pikkusele
Ärge kasutage suletud keermega tarvikuid, mille
keerme suurus jääb alla M14 x 21 mm
Virtakatkon aiheutuessa tai jos kosketin vedetään
vahingossa irti pistorasiasta, vapauta kytkin
vä-
littömästi ja aseta se irtikytkentäasentoon OFF kont-
rolloimattoman uudelleenkäynnistyksen estämisek-
si
Älä käytä niin paljon painetta työkaluun nähden, että
se pysähtyy
KÄYTÖN JÄLKEEN
Ennen työkalun laskemista maahan katkaise moot-
torin toiminta ja varmista, että kaikki liikkuvat osat
pysähtyvät täysin
Työkalu irtikytkettyäsi älä koskaan pysäytä varus-
teen pyörintää siihen kohdistetulla poikittaisella voi-
malla
Koneessa on kaksinkertainen eristys
EN50144:n mukaan; maadoitusjohto ei ole
tarpeellinen.
HUOLTO
Irrota aina kone virtalähteestä ennen huollon
aloittamista.
SBM Group-koneet on suunniteltu toimimaan pitkään
ja mahdollisimman pienellä huoltotarpeella. Puhdis-
tamalla ja käyttämällä sitä oikealla tavalla voit itsekin
vaikuttaa koneen käyttöikään.
Puhdista koneen ulkopinta säännöllisesti pehmeällä
kankaalla. Parasta olisi puhdistaa se jokaisen käyttö-
kerran jälkeen. Pidä koneen jäähdytysaukot puhtaina.
Jos lika on pinttynyt, voit käyttää saippuavedellä kos-
tutettua kangaspalaa. Älä kuitenkaan käytä liuottimia
kuten bensiiniä, alkoholia, ammoniakkia jne, koska ne
vahingoittavat koneen muoviosia.
Konetta ei tarvitse voidella.
Jos koneen toiminnassa ilmenee häiriö esim. jonkin
osan kulumisen johdosta, ota yhteyttä lähimpään SBM
Group-jälleenmyyjään.
YMPÄRISTÖ
Kuljetusvaurioiden välttämiseksi kone on pakattu tu-
kevaan laatikkoon. Tämä pakkaus on mahdollisimman
ympäristöystävällinen. Kierrätä se. Jos vaihdat koneen
uuteen, voit viedä vanhan koneen SBM Group-jälleen-
myyjällesi, joka huolehtii ympäristöystävällisestä jäte-
huollosta.
EE
Eesti
23
EE
KASUTAMINE VÄLISTINGIMUSTES
Kasutage maksimaalselt 30 mA käivitusvooluga
rikkevoolu-kaitselülitit (FI)
Kasutage üksnes välitingimustes kasutamiseks ette
nähtud pikendusjuhet, mis on varustatud pritsmekindla
pistikupesaga
ENNE KASUTAMIST
Enne tööriista esmakordset kasutamist on soovitav
küsida praktilisi näpunäiteid
Asbestisisaldava materjali töötlemine on keelatud
(asbest võib tekitada vähki)
Rakendage kaitsemeetmeid, kui töötamisel võib
tekkida tervistkahjustavat, süttimis- või plahvatus-
ohtlikku tolmu (mõned tolmuliigid on vähkitekitava
toimega); kandke tolmukaitsemaski ja võimaluse
korral kasutage tolmu-/laastueemaldusseadist
Pöörake tähelepanu konstruktsioonides varjatult
paiknevatele elektrijuhtmetele ning gaasi- ja veeto-
rustikele; kontrollige tööpiirkond üle nt metalliotsija
abil
Soonte freesimisel tuleb olla ettevaatlik, eriti kan-
deseinte puhul (kandeseintesse tehtavate soonte
kohta kehtivad konkreetse riigi eeskirjad; nendest
eeskirjadest tuleb igal juhul kinni pidada)
Kinnitage töödeldav ese, kui selle omakaal ei taga
kindlat paigalpüsimist
Tööriista ei tohi kinnitada kruustangide vahele
Pikendusjuhtmete kasutamisel jälgige, et juhe oleks
lõpuni lahti keritud ja vastaks 16 A voolutugevusele
Kandke kaitseprille ja -kindaid, kõrvaklappe ja turva-
jalatseid, vajaduse korral ka põlle
• Paigaldage alati lisakäepide
ja kettakaitse ;
ärge kasutage tööriista ilma nendeta
Vooluvõrku ühendamisel veenduge, et tööriist on
välja lülitatud
KASUTAMISE AJAL
Vältige toitejuhtme kokkupuutumist seadme pöörle-
vate osadega; hoidke toitejuhet alati tööriistast ee-
mal, tagapool
Ärge puutuge töö käigus kahjustatud või läbilõiga-
tud toitejuhet, vaid eemaldage seade koheselt voo-
luvõrgust; ärge kasutage kahjustatud toitejuhtmega
seadet
• Spindlilukustusnupule
tohib vajutada ainult siis,
kui spindel
seisab
Hoidke käed pöörlevast tarvikust eemal
Metalli lihvimisel lendub sädemeid; jälgige, et lähe-
duses ei oleks teisi inimesi ega tuleohtlikke mater-
jale
Elektrilise või mehhaanilise tõrke korral lülitage töö-
riist koheselt välja ja eemaldage vooluvõrgust
Kui lihvimisketas blokeerib ja põhjustab tööriistal jär-
su reaktsiooni, tuleb tööriist koheselt välja lülitada
Voolukatkestuse korral ning juhul, kui olete tõmma-
nud pistiku kogemata pistikupesast välja, vabastage
koheselt lüliti (sisse/välja)
ja seadke see asen-
disse OFF, et vältida tööriista kontrollimatut käivitu-
mist
Ärge suruge tööriistale nii tugevalt, et see seiskub
PÄRAST KASUTAMIST
Enne tööriista juurest lahkumist lülitage see välja
ning oodake, kuni selle liikuvad osad on täielikult
seiskunud
Keelatud on pidurdada tarvikuid pärast tööriista väl-
jalülitamist külgsurvega
Tööriistal omab topeltisolatsiooni ega vaja
maandamist.
TEHNILINE TEENINDAMINE JA HOOLDUS
Enne tehnilist teenindamist eemaldage töö-
riist toitevõrgust!
Iga kord peale töö lõppemist soovitatakse puhasta-
da tööriista korpust ja ventilatsiooniavasid porist ja
tolmust pehme riie või salvräti abil. Püsivaid määr-
dumisi soovitatakse kõrvaldada seebivees niisuta-
tud pehme riie abil. Määrdumiste kõrvaldamiseks
ei tohi kasutada lahusteid: bensiini, piiritust, ammo-
niaagilahuseid jms. Lahustite kasutamine saab põh-
justada tööriista korpuse vigastuse.
• Tööriist ei vaja täiendavat määrimist.
Rikkisoleku korral pöörduge SBM Group’i teenin-
duskeskusse.
KESKKONNAKAITSE
Seade, lisavarustus ja pakend võetakse pärast
ümbertöötlemist uuesti kasutusele. Materjalide eris-
tamiseks ümbertöötlemise tarvis on seadme plas-
tosad varustatud vastavate tähistega.
• Transpordi käigus tekkivate vigastuste kaitseks on
tööriist pakitud tugevasse pakendisse. Enamus pa-
kendite materjalist on mõeldud ümbertöötlemiseks.
Viige need materjalid vastavatesse kogumispunkti-
desse.
Seadmed, mis on muutunud töökõlbmatuks saatke
„SBM Group” teeninduspunktidesse, kus tagatakse
nende keskkonnasõbralik utiliseerimine.
• Kasutatud akud ja patareid kuuluvad ümbertöötle-
misele. Saatke need „SBM Group” teenindusse või
andke ära vastavavatesse vastuvõtupunktidesse.
49
SE
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
Vi intygar och ansvarar för, att denna produkt överens-
stämmer med följande norm och dokument: EN60745-
2-3, EN60745-2-3, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-
3-2, EN61000-3-3 enl. bestämmelser och riktlinjerna
2006/42/EWG, 2006/95/EWG, 2004/108/EWG.
LJUD/VIBRATION Ljudtrycksnivån som uppmätts en-
ligt EN 60 745 är på denna maskin <92,5 dB(A) och
ljudeffektnivån är <103,5 dB(A) (standard deviation:
3 dB), och vibration är <8,17 m/s
2
(hand-arm metod).
Product managament
V. Nosik
SBM group GmbH
Kurfürstendamm 21
10719 Berlin, Germany
FI
TODISTUS STANDARDINMUKAISUUDESTA
Todistamme täten ja vastaamme yksin siitä, että tämä
tuote en allalueteltujen standardien ja standardoimisa-
siakirjojen vaatimusten mukainen EN60745-2-3,
EN60745-2-3, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-
3-2, EN61000-3-3 seuraavien sääntöjen mukaisesti
2006/42/ETY, 2006/95/ETY, 2004/108/ETY.
MELU/TÄRINÄ Mitattuna EN 60 745 mukaan työkalun
melutaso on <92,5 dB(A) ja yleensä työkalun äänen
voimakkuus on <103,5 dB(A) (keskihajonta: 3 dB),
ja tärinän voimakkuus <8,17 m/s
2
(käsi-käsivarsi me-
todi).
NO
SAMSVARSERKLÆRING
Vi erklærer at det er under vårt ansvar at dette produkt
er i samsvar med følgende standarder eller standard-
dokumenter: EN60745-2-3, EN60745-2-3, EN55014-
1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3 i sam-
svar med reguleringer 2006/42/EØF, 2006/95/EØF,
2004/108/EØF.
STØY/VIBRASJON Målt ifølge EN 60 745 er
lydtrykknivået av dette verktøyet <92,5 dB(A) og lyd-
styrkenivået <103,5 dB(A) (standard deviasjon: 3 dB),
og vibrasjonsnivået <8,17 m/s
2
(hånd-arm metode).
EE
VASTAVUSDEKLARATSIOON
Kinnitame ainuvastutajana, et see toode vastab
järmistele standarditele või normdokumentidele:
EN60745-2-3, EN60745-2-3, EN55014-1, EN55014-
2, EN61000-3-2, EN61000-3-3 vastavalt direktiivide
2006/42/EÜ, 2006/95/EÜ, 2004/108/EÜ.
MÜRA/VIBRATSIOON Vastavalt kooskõlas normiga
EN 60 745 läbi viidud mõõtmistele on antud seadme
helirõhk <92,5 dB(A) ja helitugevus <103,5 dB(A)
(standardkõrvalekalle: 3 dB), ja vibratsioon <8,17 m/s
2
(käe-randme-meetod).
RU
ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ
   ,  -
    -
  : EN60745-2-3,
EN60745-2-3, EN55014-1, EN55014-2,EN61000-3-2,
EN61000-3-3 -  : 2006/42/EEC,
2006/95/EEC, 2004/108/EEC.
    
 EN60745   -
    <92,5 (),
   <103,5 (), 
 <8,17 /
2
.
LT
KOKYBĖS ATITIKTIES DEKLARACIJA
Mes atsakingai pareiškiame, kad šis gaminys atitinka tokius
standartus ir normatyvinius dokumentus: EN60745-2-3,
EN60745-2-3, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2,
EN61000-3-3 pagal EEB reglament 2006/42/EG, 2006/95/
EG, 2004/108/EG. nuostatas.
TRIUKŠMINGUMAS/VIBRACIJA Šio prietaiso
triukšmingumas buvo išmatuotas pagal EN 60 745
reikalavimus keliamo triukšmo garso slgio lygis siekia
<92,5 dB(A) ir akustinio galingumo lygis <103,5 dB(A)
(standartinis nuokrypis: 3 dB), ir vibracijos pagreitis rankos
plaštakos srityje tipiniu atveju yra mažesnis, kaip <8,17 m/
s
2
LV
DEKLARĀCIJA PAR ATBILSTĪBU STANDARTIEM
Ms ar pilnu atbildbu paziojam, ka šis izstrdjums
atbilst standartiem vai standartizcijas dokumentiem
EN60745-2-3, EN60745-2-3, EN55014-1, EN55014-2,
EN61000-3-2, EN61000-3-3 un ir saska ar direktvm
2006/42/EG, 2006/95/EG, 2004/108/EG.
TROKŠNIS/VIBRCIJA Saska ar standartu
EN 60 745 noteiktais instrumenta radt trokša
skaas spiediena lmenis ir <92,5 dB(A) un skaas
jaudas lmenis ir <103,5 dB (A) (pie tipisks izkliedes:
3 dB), un vibrcijas intensitte ir <8,17 m/s
2
(strdjot
rokas režm).
KZ
СƏЙКЕСТІЛІК ЖӨНІНДЕ ӨТІНІШ
     
   
 : EN60745-2-3,
EN60745-2-3, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-
2, EN61000-3-3 -   2006/42/EEC,
2006/95/EEC, 2004/108/EEC.
   EN60745  
     
<92,5 () ,   <103,5 ()
,  <8,17 /
2
.
HINWEISE ZUM UMWELTSCHUTZ
DE
Alt-Elektrogeräte sind Wertstoffe, sie gehören daher nicht in den
Hausmüll!
Wir möchten Sie daher bitten, uns mit Ihrem aktiven Beitrag bei
der Ressourcenschonung und beim Umweltschutz zu unterstüt-
zen und dieses Gerät bei den-falls vorhandeneingerichteten
Rücknahmestellen abzugeben.
ENVIRONMENTAL PROTECTION
GB
Discarded electric appliances are recyclable and should not be
discarded in the domestic waste! Please actively support us in
conserving resources and protecting the environment by
returning this appliance to the collection centres (if available).
INFORMATIONS SUR LA
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
FR
Tout appareil électrique usé est une matière recyclable et ne fait
pas pas partie des ordures ménagères! Nous vous demandons
de bien vouloir nous soutenir en contribuant activement au mé-
nagement des ressources et à la protection de l’environnement
en déposant cet appareil dans sites de collecte(si existants).
RICHTLIJNEN VOOR
MILIEUBESCHERMING
NL
Gebruikte elektronische apparaten horen niet thuis in het hui-
safval!
Wij vragen u daarom een bijdrage aan de bescherming van ons
milieu te leveren en dit apparaat op de voorziene verzamelpla-
atsen af te geven.
ANVISNINGER OM
MILJØBESKYTTELSE
DK
Kasserede elektriske apparater indeholder materiale, der kan
genbruges, og bør derfor aldrig smides væk som almindeligt af-
fald. Når dette apparat skal kasseres, vil vi derfor opfordre Dem
til at aevere det på et egnet opsamlingssted, hvis et sådant n-
des, og således være med til at bevare ressourcer og beskytte
miljøet.
AVVERTENZE PER LA TUTELA
DELL’AMBIENTE
IT
Gli apparecchi elettrici vecchi sono materiali pregiati, non rientra-
no nei normali riuti domestici! Preghiamo quindi i gentili clienti
di contribuire alla salvaguardia dell’ambiente e delle risorse e di
consegnare il presente apparecchio ai centri di raccolta compe-
tenti, qualora siano presenti sul territorio
ADVERTENCIA PARA LA
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
ES
¡Los aparatos eléctricos desechables son materiales que no son
parte de la basura doméstica! Por ello pedimos para que nos
ayude a contribuir activamente en el ahorro de recursos y en la
protección del medio ambiente entregando este aparato en los
puntos de recogida existentes.
INDICAÇÕES PARA A PROTECÇÃO
DO MEIO AMBIENTE
PT
Aparelhos eléctricos antigos são materiais que não pertencem
ao lixo doméstico! Por isso pedimos para que nos apoie, con-
tribuindo activamente na poupança de recursos e na protecção
do ambiente ao entregar este aparelho nos pontos de recolha,
caso existam.
ÅTERVINNING
SE
Elektriska verktyg, tillbehör och förpackning får inte kastas i hus-
hållssoporna (gäller endast EU-länder). Enligt direktivet 2002/96/
EG som avser äldre elektrisk och elektronisk utrustning och dess
tillämpning enligt nationell lagstiftning ska uttjänta elektriska
verktyg sorteras separat och lämnas till miljövänlig återvinning
YMPÄRISTÖNSUOJELU
FI
Älä hävitä sähkötyökalua, tarvikkeita tai pakkausta tavalli-
sen kotitalousjätteen mukana (koskee vain EU-maita). Van-
hoja sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevan EU-direktiivin
2002/96/ETY ja sen maakohtaisten sovellusten mukaisesti käy-
tetyt sähkötyökalut on toimitettava ongelmajätteen keräyspistee-
seen ja ohjattava ympäristöystävälliseen kierrätykseen
MILJØVERN
NO
Kast aldri elektroverktøy, tilbehør og emballasje i husholdnings-
avfallet (kun for EU-land). I henhold til EU-direktiv 2002/96/EF
om kasserte elektriske og elektroniske produkter og direktivets
iverksetting i nasjonal rett, må elektroverktøy som ikke lenger
skal brukes, samles separat og returneres til et miljøvennlig gjen-
vinningsanlegg
KESKONNAKAITSE
EE
Ärge visake kasutuskõlbmatuks muutunud elektrilisi tööriistu, lisatarvi-
kuid ja pakendeid ära koos olmejäätmetega (üksnes EL liikmesriikide-
le). Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2002/96/EÜ
elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta ning direktiivi nõuete
kohaldamisele liikmesriikides tuleb kasutuskõlbmatuks muutunud elekt-
rilised tööriistad koguda eraldi ja keskkonnasäästlikult korduvkasutada
või ringlusse võtta
APLINKOS APSAUGA
LT
Nemeskite elektrinių įrankių, papildomos įrangos ir pakuotės į buitinių
atliekų konteinerius (galioja tik ES valstybėms). Pagal ES Direktyvа
2002/96/EG dėl naudotų elektrinių ir elektroninių prietaisų atliekų utili-
zavimo ir pagal vietinius valstybės įstatymus atitarnavę elektriniai įran-
kiai turi būti surenkami atskirai ir gabenami į antrinių žaliavų tvarkymo
vietas, kur jie turi būti sunaikinami ar perdirbami aplinkai nekenksmingu
būdu
APKĀRTĒJĀS VIDES AIZSARDZĪBA
LV
Neizmetiet elektroiekārtas, piederumus un iesaiņojuma materiālus
sadzīves atkritumos (tikai ES valstīm). Saskaņā ar Eiropas Direktīvu
2002/96/EG par lietotajām elektroiekārtām, elektronikas iekārtām un tās
iekļaušanu valsts likumdošanā lietotās elektroiekārtas ir jāsavāc atse-
višķi un jānogādā otrreizпjai pārstrādei videi draudzīgā veidā
/