GYS BATIUM 15-24 Omaniku manuaal

Tüüp
Omaniku manuaal
73522-V1-17/01/2017
DA
FI
NO
SW
3-7 / 2, 24-25
8-12 / 2, 24-25
13-18 / 2, 24-25
19-23 / 2, 24-25
BATIUM
Elektronisk batterioplader
Elektroninen akkulaturi
Elektronisk Batterilader
Elektronisk batteriladdare
7/12 • 15/12 • 7/24 • 15/ 24
www.gys.fr
2
BATIUM 7/12 • 7/24 • 15/12 • 15/24
Translation of the original instructions
PRODUKT-INTERFACE / TUOTTEEN KÄYTTÖLIITTYMÄ / PRODUKT GRENSESNITT / PRODUKTGRÄNSS-
NITT
A
B
1
2
3
5
4
6
1
Opladningsindikator: lyser og blinker jfr. ladetilstand / Lataus: syttyy ja vilkkuu lataustilan mukaan / Ladeindikator: lyser opp og
blinker i henhold til ladetilstand / Laddningsindikator : tänds och blinkar enligt laddningsstatus
2
Opladning er slut-indikator: Tændes, når batteriet er fuldt opladet / Lataus päättynyt: syttyy, kun akku on täysin latautunut / Lades-
lutt-indikator: lyser opp når batteriet er fulladet. / Indikator för fulladdning : tänds när batteriet är fulladdat
3
Knap til valg af batterispænding + tvungen start (5 sek) / Akun jännitteen valintanäppäin + teholataus (5 sekuntia) / Batterispen-
ning valgtast + tvunget start (5 sek) / Väljarknapp för batterispänning + forcerad start (5 sek.)
4
Knap til valg af batterikapacitet / Akun kapasiteetin valintanäppäin / Batterikapasitet valgtast / Väljarknapp för batterikapacitet
5
24V position - kun for BATIUM 7/24 - 15/24 / 24 V asento vain BATIUM 7/24 - 15/24 / 24V stilling bare for BATIUM 7/24 - 15/24 /
24V position endast för BATIUM 7/24 - 15/24
6
SOS Recovery: Angiver batteriet har brug for genopretning (Findes kun på batium 15-12 & 15/24) / SOS Recovery: akku tarvitsee
elvytyksen (batium 15-12 & 15/24) / SOS Recovery : indikerer at batteriet trenger gjenoppretting (tilgjengelig for Batium 15-12 &
15/24) / SOS Recovery : indikerar att batteriet kräver återställning (tillgänglig för batium 15-12 & 15/24)
BATTERISAMMENSÆTNING / AKKUYHDISTELMÄ / BATTERIER KOMBINASJON / BATTERIKOMBINATIONER
3
BATIUM 7/12 • 7/24 • 15/12 • 15/24
DA
Oversættelse af den originale manual
SIKKERHEDSINSTRUKTIONER
Denne vejledning omfatter retningslinjer for brugen af
enheden og forholdsregler, der bør følges aht. din egen
sikkerhed. Sørg for at læse den omhyggeligt før første
brug, og opbevar den i nærheden for fremtidig reference.
Disse instruktioner skal læses og forstås, før nogen betjener
produktet. Det må ikke foretages nogen ændringer eller
vedligeholdelse, der ikke er speciceret i vejledningen.
Producenten er ikke ansvarlig for eventuelle skader på grund
af manglende overholdelse af brugsanvisningen. I tilfælde af
problemer eller usikkerhed, skal du kontakte en kvaliceret
person, der er i stand til at håndtere enheden korrekt. Denne
enhed bør kun bruges til opladning og / eller opstart og /
eller strømforsyning inden for de grænser, der er angivet på
enheden og i manualen. Sikkerhedsforskrifterne skal følges.
I tilfælde af forkert eller usikker brug, kan ikke producenten
holdes ansvarlig.
Enhed egner sig kun til indendørs brug. Må ikke udsættes
for regn eller fugt.
Denne enhed må bruges af børn fra 8 år og af personer
med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller
manglende erfaring og viden, forudsat at de overvåges, eller
har fået at vide, hvordan man bruger enheden sikkert, og er
bevidst om de potentielle risici. Børn må ikke bruge enheden
som et legetøj. Rengøring og vedligeholdelsesopgaver må
ikke udføres af børn, medmindre de er under opsyn.
Må ikke bruges til opladning af ikke-genopladelige batterier
Betjen ikke enheden med en beskadiget strømforsyningsledning,
eller et beskadiget netstik.
Oplad aldrig et frosset eller beskadiget batteri.
Tildæk ikke enheden.
Placer enheden i nærheden af en brand og undgå tillige at
udsætte det for varme eller længerevarende temperaturer
over 50 °C.
Bloker ikke ventilationsåbningerne. Gennemgå afsnittet om
installation før værket bruges.
Automatisk driftstilstand og brugsrestriktioner er forklaret
nedenfor i denne betjeningsvejledning.
Risiko for eksplosion og brand!
Et batteri kan udsende eksplosiv gas mens det oplades.
4
BATIUM 7/12 • 7/24 • 15/12 • 15/24
DA
Oversættelse af den originale manual
Under opladning, skal batteriet placeres i et godt ventileret
område.
Undgå ammer og gnister. Undgå at ryge.
• Beskyt batteriets elektriske kontakter mod kortslutning.
Fare for syrestænk!
• Bær beskyttelsesbriller og beskyttelseshandsker.
Hvis dine øjne eller hud kommer i kontakt med batterisyren,
skal du skylle den berørte del af kroppen med masser af
vand og søge øjeblikkelig lægehjælp.
Tilslutning/afbrydelse:
Frakobl strømforsyningen før tilslutning/frakobling af
enheden til/fra batteriet.
Terminalen på det batteri, der ikke er tilsluttet bilens chassis,
skal forbindes først. Den anden forbindelse skal oprettes
til bilens chassis, langt fra batteriet og brændstoinjen.
Batteriopladeren skal tilsluttes strømforsyningens netværk.
Efter opladningen, fjernes batteriopladeren fra fra
stikkontakten, og stikket fjernes fra bilens chassis, hvorefter
stikket fjernes fra batteriet, i den nævnte rækkefølge.
Tilslutning:
• Denne enhed skal tilsluttes en jordet strømforsyning.
• Denne maskine er beskyttet af en sikring.
Tilslutning til lysnettet skal foretages iht. de nationale ins-
tallationsforordninger.
Vedligeholdelse:
Hvis strømforsyningskablet er beskadiget, skal det udskiftes
af producenten, dennes serviceagent eller en lige så
kvaliceret person.
Service skal udføres af en kvaliceret person.
Advarsel! Fjern altid strømkablet fra stikkontakten før man
udfører noget arbejde på enheden.
Hvis den interne sikringen er sprunget, skal den udskiftes
af producenten, dennes eftersalgsservice eller en lige så
kvaliceret person.
5
BATIUM 7/12 • 7/24 • 15/12 • 15/24
Translation of the original instructions
Fjern regelmæssigt dækslet og fjern støv med trykluft.
Benytte lejligheden til at en kvaliceret person til at
tjekke de elektriske forbindelser med et isoleret værktøj.
Brug under ingen omstændigheder opløsningsmidler eller
andre aggressive rengøringsmidler.
Rengør enhedens overade med en blød, tør klud.
Forordninger
• Enheden overholder EU-direktivet.
Overensstemmelsesattesten er tilgængelig på vores
hjemmeside.
EØK overensstemmelsesmærke (Eurasiske Økonomiske
Kommission)
Bortskaffelse :
Dette produkt skal bortskaffes på en relevant genbrugsstation.
Må ikke bortskaffes med husholdningsaffald.
Dette er et produkt, hvis producent er involveret i embal-
lage-genbrugsprocesser ved at bidrage til et globalt
system for sortering, indsamling og genanvendelse af
husholdningernes emballageaffald.
Dette er et genanvendeligt produkt, som allerede fra første
er underlagt affaldssorteringsanbefalinger
6
BATIUM 7/12 • 7/24 • 15/12 • 15/24
DA
Oversættelse af den originale manual
GENEREL BESKRIVELSE
Batium serien er designet til at oplade alle almindelige batterier, herunder bly-syre, elektrolyt eller gel-batterier.
Reference 7 / 12 7 / 24 15 / 12 15 / 24
Spænding 6 V 12 V 6 V 12 V 24 V 6 V 12 V 6 V 12 V 24 V
Batterikapacitet Fra 15 Ah til 130 Ah Fra 35 Ah til 225 Ah
TILSLUTNINGER OG GENEREL BETJENING
Sørg for at de korrekte sekvenser følges.
Forholdsregler: Kontroller elektrolytniveauet på åbne batterier. Fyld den op/efter, om nødvendigt, før du starter opladningen.
1. Tilslut klemmerne: Rød klemme til batteriets (+) og sort klemme til batteriets (-).
2. Slut opladeren til lysnettet til et 230 V stik. En indikator A (interface-diagram p.2) og B tændes, og matcher de nyeste,
gemte data.
3. Vælg batteriets spænding (6, 12, 24 V) i henhold til anbefalingerne på batteriet eller i hen-
hold til batteriets kobling (serie eller parallel cf p.2).
4. Vælg batteriets kapacitet. Batium bestemmer automatisk ladestrømmen.
For at bekræfte valget,
skal du undlade at trykke
på en knap i 5 sekunder.
5. Opladningen starter automatisk. Displayet viser batteriets ladetilstand. (indikator 1 og 2)
Indikator tændt Tilstand
Step 1 :
Spænding stiger"
Permanent
Step 2 :
Spændingsregulering (varighed : 2t)."
Blinker
Step 3 :
Opladning slutter (Flydende opladning)."
Grøn
I tilfælde af strømsvigt, gemmer BATIUM ladetilstanden (undtagen i "SOS Recovery» mode), og genoptager opladningen
med de nyeste indstillinger.
6. Når batteriet er opladet, skal du afbryde strømforsyningen
7. Frakobl klemmerne eller batteriets stik.
TVUNGEN OPLADNING
Hvis batteriet er dybt aadet (meget lav spænding <2 V), starter opladningen ikke starte automatisk. Ladeindikatoren tændes ikke.
Batterispændingens indikatorer A, og kapacitetsindikatoren B tændes. I denne situation skal du vælge spænding og ladestrøm, og
derefter trykke på batterispændingsknappen 3 - 5 sekunder for at starte en "tvungen opladning". Indikator 1 tændes, når knappes
slippes. Hvis der ikke tændes nogen indikator, kan batteriet ikke gendannes (<0,5 V (± 0,3)).
« SOS RECOVERY » (BATIUM 15.12 OG 15.24)
Ved tilslutning af batteriet, blinker SOS Recovery-indikatoren for at signalere, at batteriet har undergået en dyb aadning over en lang
periode, og har påbegyndt sulfatering.
Tilstanden "SOS Recovery» bruger en bestemt kurve til at reparere batteriet over en cyklus på 24 til 48 timer.
For at aktivere denne funktion, skal du følge disse trin:
1. Afbryd batteriet fra køretøjet. (OVERSPÆNDING - FARE)
2. Tilslut Batium til batteriet.
3. Tilslut Batium til lysnettet.
4. Vælg ladespændingen.
5. Aktiver «Sos Recovery» ved at trykke på knap 4 i 5 sekunder, indtil indikatoren 6 tændes (Indikatorerne B er slukket).
6. Indikatoren 1 tændes og blinker, når "Sos Recovery" stopper, og den normale opladning genoptages.
7. Den grønne indikator 2 angiver når opladningen er slut.
7
BATIUM 7/12 • 7/24 • 15/12 • 15/24
DA
Oversættelse af den originale manual
BESKYTTELSER
Batium-enheden er beskyttet mod kortslutning, polaritets-vendinger og start af køretøjet (Den opretholder en konstant opladning,
selv når køretøjet er startet). Den har en anti-gnist-funktion, der forhindrer gnister mens du forbinder Gysash til batteriet. Batium
leverer ikke strøm, hvis der ikke registreres noget batteri (ingen spænding i klemmerne).
FEJLFINDING
FEJLFINDING ÅRSAGER LØSNINGER
1
Ladeindikator 1 er slukket.
Batterispændingens indikatorer
blinker skiftevis efter 1 minuts
opladning.
Den valgte spænding svarer ikke til
batterispændingen.
Afbryd maskinen fra lysnettet, mens du hol-
der klemmerne tilsluttet batteriet.
Batteriet kan ikke gendannes. Udskift batteriet.
2
Indikatorerne, der angiver batte-
rikapaciteten, blinker skiftevis.
Batteriet er kortsluttet eller beskadiget Udskift batteriet.
En strømforbruger er blevet efterladt
tændt ved et uheld (fx lys).
Sluk for strømforbrugeren og fortsætte /
genstarte opladningen
Opladeren anvendes som strømforsy-
ning for at kompensere for brugen af
strømforbrugere, der bruger batteriets
energi.
Oplader opfører sig normalt, men bruges for-
kert. Indikatoren, der signalerer afslutningen
af ladningen kan ikke tændes.
Batteriets kapacitet (Ah) er større end
opladerens
Opladningstiden bliver unormalt lang. Brug
om muligt en kraftigere oplader
Vælg den kapacitet, der er angivet på bat-
teriet.
Batterispændingen øges ikke - batte-
riet er beskadiget.
Udskift batteriet.
3
Batteriet er tilsluttet. Ladeindika-
tor 1 tændes ikke. Indikatorerne,
der angiver batterikapaciteten og
batteriets kapacitet er tændt.
Polariteterne + og - er vendt
Sæt den røde klemme på + og den sorte
klemme på -
Dårlige klemmeforbindelser. Rengør polerne og tilslut klemmerne.
Batteriet er dybt aadet.
Brug tilstanden «tvungen opladning» (se
fremgangsmåden på den foregående side)
Sikringen er smeltet.
Afbryd maskinen fra lysnettet. Fjern klem-
merne fra batteriet. Udskift sikringen jfr.
dens størrelse (15 A for en Batium 7-12 7-24
eller 30 A for en Batium 15-12 og 15-24).
4
Indikatorlampen «SOS Recovery»
(Batium 15.12 et 15.24) blinker
efter et minuts opladning.
Batteriet har lidt en dyb aadning over
en længere periode, og startet sulfate-
ring. Opladningen fortsætter, men det
anbefales at skifte til «SOS recovery».
Afbryd først maskinen fra lysnettet, og
derefter klemmerne. Aktivér tilstanden «SOS
Recovery», se forrige side.
5
SOS RECOVERY (Batium 15.12
/ 15.24): Efter 24 timer slukkes
indikatoren for opladning og
afslutningen af opladning.
Batteriet kan ikke gendannes Batteri skal udskiftes
6
Tvungen opladning: Når man
trykker på knappen til batteriets
spænding i 5 sekunder, for at
starte den tvungne opladning, så
tændes indikatoren ikke.
Batterispænding <0,5 V (± 0,3) Batteri skal udskiftes
7
Ved tilslutning til lysnettet,
tændes der ikke nogen indikator
Afbryd Batium fra lysnettet i 10 sek., og
tilslut den igen.
8
BATIUM 7/12 • 7/24 • 15/12 • 15/24
FI
Alkuperäisen ohjekirjan käännös
TURVALLISUUSOHJEET
Tässä ohjekirjassa neuvotaan laitteen käyttö. Noudata
ohjekirjan varoituksia oman turvallisuutesi vuoksi. Lue
ohjekirja huolellisesti ennen ensimmäistä käyttöä ja säilytä
se käsillä vastaisen varalle. Kaikkien tuotteen käyttäjien on
luettava ja ymmärrettävä ohjeet ennen tuotteen käyttöä.
Älä muuta tai huolla laitetta tavalla, jota ei neuvota
ohjekirjassa. Valmistaja ei vastaa vammoista tai vaurioista,
joiden syynä on ohjekirjan noudattamatta jättäminen.
Jos sinulla on ongelmia tai olet epävarma, pyydä apua
henkilöltä, joka osaa käyttää laitetta oikein.Laitetta saadaan
käyttää vain lataamiseen ja / tai käynnistämiseen ja /
tai tehonsyöttöön laitteeseen ja ohjekirjaan merkityissä
rajoissa. Turvallisuusohjeita on noudatettava. Valmistaja ei
vastaa väärästä tai epäturvallisesta käytöstä.
Laite on tarkoitettu vain sisäkäyttöön. Suojaa sateelta tai
liialta kosteudelta.
Yli 8 vuoden ikäiset lapset ja fyysisesti tai psyykkiset
vajavaiset henkilöt saavat käyttää laitetta vain valvottuna
tai kun heille on opetettu laitteen turvallinen käyttö ja he
tietävät mahdolliset vaarat. Lapset eivät saa käyttää laitetta
leikkikaluna. Lapset saavat puhdistaa ja huoltaa vain
aikuisen valvonnassa.
Älä käytä kertakäyttöisten paristojen lataamiseen
Älä käytä laitetta, jos kaapeli tai pistoke on vaurioitunut.
Älä lataa jäätynyttä tai vaurioitunutta akkua.
Älä lataa liikaa.
Älä sijoita laitetta lähelle tulta tai paikkaan, jossa se alistuu
kuumuudelle tai pitkäaikaisille yi 50 °C lämpötiloille
Älä tuki ilmanvaihtoaukkoja. Katso asennusohjeet ennen
koneen käyttöä.
Automaattinen käyttö ja käytön rajoitukset selostetaan
jäljempänä.
Räjähdyksen ja tulipalon vaara!
Ladattava akusta voi purkautua räjähtävää kaasua.
Sijoita akku latauksen ajaksi tilaan, jossa on hyvä
ilmanvaihto.
• Vältä liekkejä ja kipinöitä. Älä tupakoi.
• Suojaa akun navat oikosululta.
9
BATIUM 7/12 • 7/24 • 15/12 • 15/24
FI
Alkuperäisen ohjekirjan käännös
Varo vuotavaa happoa!
• Käytä suojalaseja ja -käsineitä
Jos akkuhappoa joutuu silmiin tai iholle, huuhtele runsaalla
vedellä ja hakeudu viipymättä lääkäriin.
Liittäminen / irrottaminen:
Irrota laite sähköverkosta ennen akun liittämistä /
irrottamista.
Kytke ensin akun napa, jota ei ole kytketty auton
runkoon. Kytke toinen kaapeli auton runkoon, kauas
akusta ja polttoaineputkesta. Akkulaturi on kytkettävä
sähköverkkoon.
Kun lataus on päättynyt, erota laturi sähköverkosta,
irrota kaapeli auton rungosta ja sitten akun navasta tässä
järjestyksessä.
Kytkentä:
• Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan
• Kone on suojattu varokkeella.
Se on kytkettävä kansallisten asennusmääräysten mu-
kaisesti.
Huolto:
Jos tehonsyöttökaapeli on vaurioitunut, valmistajan tai
muun riittävän ammattitaitoisen henkilön on korvattava se.
• Vain ammattitaitoinen henkilö saa huoltaa laitteen.
Varoitus! Irrota pistoke pistorasiasta ennen työskentelyä
laitteen parissa.
Jos sisäinen varoke on lauennut, valmistajan
jälkimarkkinointipalvelun tai riittävän ammattitaitoisen
henkilön on vaihdettava se.
Poista kansi säännöllisesti ja poista pöly ilmapistoolilla.
Pyydä ammattihenkilöä tarkastamaan sähköliitännät
eristetyllä välineellä.
Puhdistamiseen ei saa käyttää liuottimia tai muita
aggressiivisia puhdistusaineita.
• Puhdista pinnan pehmeällä, kuivalla rievulla.
10
BATIUM 7/12 • 7/24 • 15/12 • 15/24
FI
Alkuperäisen ohjekirjan käännös
Säännökset
• Laite täyttää eurooppalaisten direktiivien vaatimukset.
Vaatimuksenmukaisuustodistus on ladattavissa
sivustostamme.
EAC vaatimuksenmukaisuusmerkki (Eurasian Economic
Commission)
Hävittäminen:
Tuote on kierrätettävä asianmukaisesti. Älä hävitä
kotitalousjätteen mukana.
Tuotteen valmistaja on liittynyt kotitalouksien pakkaus-
jätteen globaalin lajittelu-, keräily- ja kierrätysjärjestel-
mään.
• Jätteenlajittelusuositusten mukainen kierrätettävä tuote
11
BATIUM 7/12 • 7/24 • 15/12 • 15/24
FI
Alkuperäisen ohjekirjan käännös
YLEISKUVAUS
Batium-mallisto on suunniteltu kaikkien yleisten akkujen lataamiseen, mukaan luettuna lyijy-, elektrolyytti- tai geeliakut.
Reference 7 / 12 7 / 24 15 / 12 15 / 24
Jännite 6 V 12 V 6 V 12 V 24 V 6 V 12 V 6 V 12 V 24 V
Akun kapasiteetti 15 Ah - 130 Ah 35 Ah - 225 Ah
LIITÄNNÄT JA YLEISET OHJEET
Toimi oikeassa järjestyksessä.
Varoitus: Tarkasta avointen akkujen elektrolyytin määrä. Lisää tarvittaessa ennen lataamista.
1. Kytke kaapeliliittimet: Kiinnitä punainen liitin + akun napaan (+) ja musta liitin (–) akun napaan (–).
2. Kytke laturi 230 V pistorasiaan. Merkkivalo a (katso kaavio s. 2) ja viimeksi tallennettuja arvoja B vastaava merkkivalo
syttyvät.
3. Valitse akun jännite (6, 12, 24 V) akun merkinnän tai akun kytkentöjen sarja tai rinnan,
katso sivu 2) mukaan.
4. Valitse akun kapasiteetti. Batium säätää latausvirran automaattisesti.
Valinta tallentuu, kun et
paina yhtään näppäintä 5
sekunnin aikana.
5. Lataaminen alkaa automaattisesti. Akun lataustila näkyy näytössä. (ilmaisimet 1 ja 2)
keksiä sattumalta jtk Tila
Vaihe 1:
Jännite nousee"
Jatkuva
Vaihe 2:
Jännitteen säätö (kesto: 2 h)."
Vilkkuu
Vaihe 3:
Lataaminen päättyy (kelluva lataaminen)."
Vihreä
Jos sähkön saanti katkeaa, BATIUM tallentaa tilan (paitsi ”SOS Recovery” -moodissa), ja jatkaa sähkön palauduttua lataa-
mista viimeksi käytetyillä asetuksissa.
6. Irrota laite sähköverkosta, kun akku on latautunut.
7. Irrota kaapeliliittimet tai akun liittimet.
TEHOLATAAMINEN
Jos akku on syväpurkautunut (erittäin pieni jännite <2 V), lataaminen ei ala automaattisesti. Latauksen merkkivalot ei syty. Jännite
A ja kapasiteetti B näytetään. Tässä tilanteessa valitse jännite ja latausvirta, ja käynnistä ”teholataaminen” painamalla akun jänni-
tenäppäintä 3 viiden sekunnin ajan. Merkkivalo 1 syttyy heti, kun näppäin vapautetaan. Jos yksikään merkkivalo ei syty, akkua ei
voida elvyttää (<0,5 V (± 0,3)).
”SOS RECOVERY” (BATIUM 15.12 JA 15.24)
Kun akku kytketään ja SOS Recovery 6 vilkkuu, akku on syväpurkautunut pitkän ajan kuluessa ja sulfatoituminen on alkanut.
”SOS Recovery” käyttää erityistä käyrää akun korjaamiseen 24 - 48 tunnin syklin kuluessa.
Toiminnon aktivoimiseksi:
1. Irrota akku ajoneuvosta. (YLIJÄNNITEVAARA)
2. Liitä Batium akkuun.
3. Liitä Batium sähköverkkoon.
4. Valitse latausjännite.
5. Aktivoi ”SOS Recovery” painamalla näppäintä 4 viiden sekunnin ajan, kunnes merkkivalo 6 syttyy (merkkivalot B eivät pala).
6. Merkkivalo 1 syttyy ja vilkkuu, kun ”Sos Recovery” päättyy ja normaalinen lataaminen alkaa.
7. Vihreä merkkivalo 2 palaa, kun lataus on päättynyt.
SUOJAUKSET
Batiumit on suojattu oikosuluilta, napaisuuden kääntymisiltä ja ajoneuvon käynnistymiseltä (ne lataavat tasaisesti myös, kun ajo-
neuvo käynnistetään). Kipinänesto-ominaisuus estä kipinöinnin, kun Gysash liitetään akkuun. Batium ei syötä virtaa, jos akkua ei
havaita (ei jännitettävä liittimissä).
12
BATIUM 7/12 • 7/24 • 15/12 • 15/24
FI
Alkuperäisen ohjekirjan käännös
VIANETSINTÄ
VIANETSINTÄ SYYT RATKAISUT
1
Latauksen merkkivalo 1 ei pala.
Akun jännitteen merkkivalot
vilkkuvat vuorotellen 1 minuutin
latauksen jälkeen.
Valittu jännite ei vastaa akun jänni-
tettä.
Irrota kone sähköverkosta, mutta jätä kaape-
lit kiinni akkuun.
Akkua ei voida elvyttää. Vaihda akku.
2
Akun kapasiteetin merkkivalot
vilkkuvat vuorotellen..
Akku on oikosulussa tai vaurioitunut. Vaihda akku.
Virtaa kuluttava laite on jätetty vahin-
gossa toimintaan (esim. valot).
Katkaise virta ja jatka lataamista/aloita
uudelleen.
Laturia käytetään tehonlähteenä, joka
kompensoi akusta otettavan virran.
Laturi toimii normaalisti, mutta käyttötapa on
väärä. Latauksen päättymisen merkkivalo ei
syty.
Akun kapasiteetti (Ah) on suurempi
kuin laturin
Lataus kestää normaalia pidempään. Käytä
tehokkaampaa laturia, jos mahdollista
Valitse akkuun merkitty kapasiteetti
Jännite ei nouse, akku on vaurioitunut. Vaihda akku.
3
Akku on liitetty. Latauksen mer-
kkivalo 1 ei syty. Jännitteen ja
kapasiteetin merkkivalot palavat.
Napaisuudet + ja – kääntyneet
Kiinnitä punainen kaapeli napaan + ja musta
napaan –
Liitinten huono kosketus. Puhdista navat ja liittimet.
Akku on syväpurkautunut.
Käytä ”teholatausta” (katso ohjeet edelliseltä
sivulta)
Sulake on palanut.
Irrota kone sähköverkosta. Irrota liittimet
akusta. Vaihda oikean kokoinen sulake
(Batium 7-12 7-24: 15 A tai Batium 15-12 ja
15-24: 30 A).
4
Merkkivalo ”SOS Recovery”
(Batium 15.12 ja 15.24) vilkkuu
minuutin lataamisen jälkeen.
Akku on syväpurkautunut pitkän ajan
kuluessa ja sulfatoituminen on alkanut.
. Lataaminen jatkuu, mutta valitse
”SOS Recovery”.
Irrota kone sähköverkosta ja sitten kaapelit
akusta. Aktivoi ”SOS Recovery”; katso edelli-
nen sivu.
5
SOS RECOVERY (Batium 15.12
/ 15.24): latauksen ja latauksen
päättymisen merkkivalot sammu-
vat 24 tunnin kuluttua.
Akkua ei voida elvyttää Akku on vaihdettava
6
Teholataaminen: Merkkivalo ei
syty, kun jännitenäppäintä pai-
netaan 5 sekuntia teholatauksen
käynnistämiseksi.
Akun jännite < 0,5 V (± 0,3) Akku on vaihdettava
7
Merkkivalot eivät syty liitettäessä
sähköverkkoon
Irrota Batium verkosta 10 sekunniksi ja liitä
sitten uudelleen.
13
BATIUM 7/12 • 7/24 • 15/12 • 15/24
NO
Oversetting av originalmanualen
VEILEDNING ANG. SIKKERHET
Denne manualen inneholder retningslinjer for drift av enheten og
forholdsregler å følge for din egen sikkerhet. Sørg for at den blir
lest nøye før første gangs bruk og oppbevar den lett tilgjengelig
for fremtidig bruk. Disse instruksjonene må leses og forstås før
noen bruker produktet. Det får ikke foretas modiseringer eller
vedlikehold som ikke er nevnt i denne manualen. Produsenten
er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller skader som følge av
manglende overholdelse av bruksanvisningen. I tilfelle problemer
eller usikkerhet, ta kontakt med en kvalisert person som vet å
håndtere enheten på riktig måte. Denne enheten skal kun brukes
til lading og/eller oppstart og/eller strømtilførsel innenfor de
begrensningene som er angitt på enheten og i bruksanvisningen.
Sikkerhetsinstruksene må følges. I tilfelle feil eller usikker bruk,
kan produsenten ikke holdes ansvarlig for dette.
Enheten er kun egnet til innendørs bruk. Får ikke utsettes for
regn eller overdreven fuktighet.
Denne enheten kan brukes av barn fra åtte år og oppover,
samt av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller
mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap, forutsatt
at de er under tilsyn eller har fått beskjed om hvordan du
bruker enheten trygt og er klar over de potensielle risikoene.
Barn får ikke bruke enheten som et leketøy. Rengjøring og
service oppgaver får ikke utføres av barn uten tilsyn.
Får ikke brukes til lading av ikke-oppladbare batterier
Ikke bruk apparatet med en skadet strømledning eller en
skadet stikkontakt.
Lad aldri et frossent eller skadet batteri.
Dekk ikke til enheten.
Plasser ikke apparatet i nærheten av ild og utsett det ikke
for varme eller for lengre tid for temperaturer på over 50 °C
Ikke blokker luftespaltene. Se installasjonsdelen før du bruker
maskinen.
Det automatiske moduset for drift og bruk av begrensninger
er forklart nedenfor i denne bruksanvisningen .
Fare for eksplosjon og brann!
Et batteri som lades kan avgi eksplosiv gass.
Under lading må batteriet plasseres på et godt ventilert sted.
Unngå ammer og gnister. Ikke røyk.
14
BATIUM 7/12 • 7/24 • 15/12 • 15/24
NO
Oversetting av originalmanualen
Beskytt de elektriske kontaktene på batteriet mot
kortslutning.
Fare for syresprut!
• Bruk vernebriller og -hansker
Hvis øynene eller huden kommer i kontakt med batterisyre,
skyll den berørte delen av kroppen med store mengder
vann og oppsøke lege umiddelbart.
Til-/frakobling:
Koble fra strømforsyningen før du kobler til/fra enheten
til/fra batteriet
Klemmen på batteriet som ikke er koblet til bilrammen må
kobles til først. Den andre tilkoblingen må gjøres på bilens
ramme, langt fra batteriet og drivstofinjen. Batteriladeren
må være koblet til strømnettet.
Etter ladingen, koble du laderen fra strømnettet og tar ut
kontakten fra bilrammen og deretter kontakten fra batteriet,
i denne rekkefølgen.
Tilkobling:
Denne enheten må være koblet til en jordet strømforsyning
• Dette apparatet er sikringsbeskyttet
Tilkobling til strømnettet må skje i henhold til de nasjonale
installasjonsforskriftene.
Vedlikehold:
Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes ut av
produsenten, forhandleren eller en like kvalisert person.
Tjenesten skal utføres av en kvalisert person
Advarsel! Trekk alltid ut støpselet fra stikkontakten før du
utfører arbeid på enheten.
Hvis den indre sikringen er gått, må den erstattes av
produsenten, ettersalgsservice eller en like kvalisert person.
Ta jevnlig av dekselet og fjern støv med en luftkanon.
Benytt anledningen til å la en kvalisert person kontrollere
elektriske forbindelser med et isolert verktøy.
Under ingen omstendigheter skal det brukes løsemidler
eller andre sterke rengjøringsmidler.
Rengjør enhetens overater med en myk, tørr klut.
15
BATIUM 7/12 • 7/24 • 15/12 • 15/24
NO
Oversetting av originalmanualen
Reguleringer
• Enheten er i samsvar med EU-direktivet.
Sertikatet for etterlevelse er tilgjengelig våre nettsider.
EAC-samsvarsmerke (Den eurasiske økonomiske
kommisjon)
Avhending:
Dette produktet skal leveres inn på egnet miljøstasjon.
Får ikke kastes i husholdningsavfall.
Produkt fra en produsent som er tilknyttet emballasjere-
sirkuleringsprosessen ved å bidra til et globalt system
for sortering, innsamling og gjenvinning av husholdnin-
genes emballasjeavfall.
Resirkulerbart produkt som faller innenfor anbefalingene
ang. kildesortering
16
BATIUM 7/12 • 7/24 • 15/12 • 15/24
NO
Oversetting av originalmanualen
GENERELL BESKRIVELSE
Batium-enhetene er beregnet for lading av alle vanlige batterier inkluder bly-, elektrolytt- eller gel-batterier.
Referanse 7 / 12 7 / 24 15 / 12 15 / 24
Spenning 6 V 12 V 6 V 12 V 24 V 6 V 12 V 6 V 12 V 24 V
Batteri kapasitet Fra 15 Ah til 130 Ah Fra 35 Ah til 225 Ah
TILKOBLINGER OG GENERELL DRIFT
Påse at du følger den riktige rekkefølgen.
Forholdsregel: Kontroller elektrolytt-nivået i åpne batterier. Om nødvendig, fyll på før du starter ladingen.
1. Koble til batteriklemmene: Kople den røde klemmen til batteriets (+) og den sorte klemmen til batteriets (-).
2. Koble laderen til en 230 V strømkontakt. En indikatorlampe A (grensesnitt-diagram p.2) og B tennes som matcher de
siste lagrede dataene.
3. Velg batterispenningen (6, 12, 24 V) i henhold til anbefalingen på batteriet eller i henhold
til batterikoblingen (serie eller parallell jf p.2).
4. Velg batterikapasiteten. Batium fastsetter ladespenningen automatisk.
For å bekrefte valget, trykk
ikke på noen knapper i 5
sekunder.
5. Ladingen starter automatisk Displayet viser batteriets ladestatus. (indikatorlampe 1 og 2 )
Tenne på Stat
Trinn 1:
Spenning stiger"
Permanent
Trinn 2:
Regulering av spenning (varighet: 2 t)."
Flashing
Trinn 3:
Lading avsluttes (Floating charge)."
Grønn
I tilfelle strømbrudd lagrer BATIUM lagrer ladestatus « SOS Recovery » modus), og gjenopptar ladingen med de siste
innstillingene.
6. Når batteriet er ladet, koble fra strømforsyningen.
7. Koble fra batteriklemmene.
TVUNGEN LADING
Hvis batteriet er sterkt utladet (meget lav spenning <2 V), starter ikke ladingen automatisk. Ladeindikatorlampen tennes ikke. Bat-
terispenning-indikatorlampen A og -kapasitetindikatorlampen B er slått på. I dette tilfellet velger du spenning og ladestrøm, trykk
på batterispenningsknappen 3 i 5 sekunder for å starte "tvunget lading". Indikatoren 1 slås på med en gang knappen slippes. Hvis
indikatoren ikke slås på kan batteriet ditt ikke gjenopprettes (<0.5 V (± 0.3)).
« SOS RECOVERY » (BATIUM 15.12 OG 15.24)
Når du kobler til batteriet blinker SOS Recovery-indikatoren 6 for å signalisere at batteriet har hatt en dyp utladning over en lang
periode som har startet sulfatering.
« SOS Recovery »-modus bruker en spesiell kurve for ¨reparere batteriet over en syklus på 24 til 48 timer.
For aktivering av denne funksjonen, følg disse trinnene:
1. Koble batteriet fra kjøretøyet. (FARE FOR OVERSPENNING)
2. Koble Batium-enheten til batteriet.
3. Koble Batium-enheten til strømtilførselen.
4. Velg ladespenning.
5. Aktiver « Sos Recovery » ved å trykke på knappen 4 i 5 sekunder til indikatoren 6 slås på (indikatorene B er slått av).
6. Indikatoren 1 slås på og blinker når "Sos Recovery" stopper og normal lading fortsetter.
7. Den grønne indikatoren 2 indikerte at ladingen er ferdig.
BESKYTTELSER
Batium er beskyttet mor kortslutning, reversering av polaritet og at kjøretøyet starter (de opprettholder konstant lading også når
kjøretøyet er startet). Det han anti-gnistfunksjon som forhindrer gnister mens du kobler Gyroash til batteriet. Batium leverer ikke
strøm hvis batteriet ikke registreres (ikke spenning i klemmene).
17
BATIUM 7/12 • 7/24 • 15/12 • 15/24
NO
Oversetting av originalmanualen
FEILSØKING
FEILSØKING ÅRSAKER LØSNINGER
1
Ladeindikatoren 1 er slått av.
Batterispenningsindikatoren
blinker alternativt etter 1 minutts
lading.
Den valgte spenningen tilsvarer ikke
batterispenningen.
Koble apparatet fra strømnettet mens klem-
mene er koblet til batteriet.
Batteriet kan ikke gjenopprettes. Bytt ut batteriet.
2
Batteriindikatorene blinker alter-
nativt.
Batteriet har kortsluttet eller er skadet Bytt ut batteriet.
En strømforbruker har stått på ved et
uhell (f.eks lys).
Slå av strømforbrukeren og fortsett/start
ladingen
Laderen brukes som strømforsyning for
å kompensere for bruken av strømfor-
bruker som bruker batteriets energi.
Laderen oppfører seg normalt men brukes
feil. Indikatoren som signaliseres at ladingen
er ferdig slås ikke på.
Batterikapasiteten (Ah) er høyere enn
laderens.
Ladetiden vil vare unormalt lenge. Hvis
mulig, bruk en kraftigere lader
Velg kapasiteten som er angitt på batteriet.
Batterispenningen øker ikke, batteriet
er skadet.
Bytt ut batteriet.
3
Batteriet er tilkoblet. Ladeindika-
toren 1 slås ikke på. Batterispen-
ningsindikatoren og batterikapa-
sitetsindikatoren er slått på.
Polarititeter + og – er reversert
Sett den røde klemmen på + den sorte
klemmen på -
Batteriklemmene har dårlig kontakt. Rengjør polene og koble klemmene.
Batteriet er sterkt utladet.
Bruk « tvunget lading »-modus (se
fremgangsmåten på forrige side)
Sikringen har smaltet.
Koble sveiseapparatet fra strømtilførselen.
Fjern batteriklemmene fra batteriet. Erstatt
sikringen i henhold til størrelsen (15 A for
Batium 7-12 7-24 eller 30 A for Batium 15-12
og 15-24).
4
Indikatorlampen «SOS Recovery»
(Batium 15.12 og 15.24) blinker
etter 1 minutt lading.
Batteriet har vært sterkt utladet over
lang tid og sulfateringen har startet. .
Ladingen fortsetter men det anbefales
å bytte til « SOS recovery ».
Koble sveiseapparatet fra strømtilførselen,
deretter klemmene. Aktiver « SOS Recovery
»-modus, se forrige side.
5
SOS RECOVERY (Batium 15.12 /
15.24) : etter 24 timer slås lade-
og lading avsluttet-indikatorene
av.
Batteriet kan ikke gjenopprettes Batteriet må erstattes
6
Tvunget lading: Etter å ha trykket
på batterispenningsknappen i
5 sekunder for å starte tvunget
lading slås ikke indikatoren på.
Batterispenning < 0.5 V (± 0.3) Batteriet må erstattes
7
Når du kobles den til strømnettet
slås ingen indikatorer på
Koble BATIUM fra strømnettet i 10 sek.,
koble deretter til igjen.
18
BATIUM 7/12 • 7/24 • 15/12 • 15/24
NO
Oversetting av originalmanualen
SÄKERHETSINSTRUKTIONER
Denna bruksanvisning innehåller riktlinjer för hantering
av din enhet och de försiktighetsåtgärder att följa för din
egen säkerhet. Se till att läsa den noggrant innan första
användningen och ha det nära till hands för framtida referens.
Dessa instruktioner bör läsas och förstås av varje person
innan produkten används. Modieringar eller underhåll som
inte anges i bruksanvisningen bör inte göras. Tillverkaren
är inte ansvarig för personskada eller materialskada som
uppstår p.g.a. användning som inte överensstämmer med
bruksanvisningen. Vid problem eller oklarheter, konsultera
en kvalicerad person som kan hantera enheten korrekt.
Denna apparat bör endast användas för laddning
och / eller starthjälp och / eller strömförsörjning inom
gränserna som anges i bruksanvisningen och på enheten.
Säkerhetsinstruktionerna måste följas. Vid felaktig eller farlig
användning kan tillverkaren inte hållas ansvarig.
Enheten lämpar sig endast för inomhusbruk. Utsätt den inte
för regn eller fukt.
Denna enhet kan användas av barn från 8 år och av
personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental kapacitet
eller bristande erfarenhet och kunskap förutsatt att de har
handledning eller har fått veta hur man använder enheten
säkert och är medvetna om de potentiella riskerna. Barn får
inte använda enheten som en leksak. Rengöring och underhåll
ska inte utföras av barn såvida de inte har handledning.
Använd inte enheten för laddning av icke-uppladdningsbara
batterier
Använd inte enheten med en skadad nätsladd eller en
skadad nätkontakten.
Ladda aldrig ett fruset eller skadat batteri.
Täck inte över enheten.
Placera inte enheten nära eld eller utsätt den för värme eller
för långvariga temperaturer över 50°C
Täck inte över kylningens ventiler. Se installationsavsnittet
innan du använder maskinen.
Det automatiska läget och användningsbegränsningar
förklaras nedan i denna bruksanvisning.
Risk för explosion och brand!
Ett batteri som laddas kan avge explosiva gaser.
19
BATIUM 7/12 • 7/24 • 15/12 • 15/24
SW
Översättning av den ursprungliga bruksanvisningen
Under laddningen måste batteriet placeras i ett väl
ventilerat utrymme.
Undvik ammor och gnistor. Rök inte.
Skydda de elektriska kontakterna på batteriet mot
kortslutning.
Risk för syrastänk!
• Använd skyddsglasögon och skyddshandskar
Om dina ögon eller hud kommer i kontakt med batterisyra,
skölj den drabbade kroppsdelen i rikligt med vatten och
uppsök omedelbart läkare.
Anslutning / frånkoppling:
Koppla bort strömförsörjningen innan du ansluter eller
frånkopplar enheten till/från batteriet,
Polen på batteriet som inte är ansluten till bilchassit måste
anslutas först. Den andra anslutningen måste göras i
bilchassit och långt ifrån batteriet och bränsleledningen.
Batteriladdaren måste vara ansluten till elnätet.
Efter laddningen, frånkoppla batteriladdaren från elnätet
och ta bort kopplingen i bilens chassi och sedan kopplingen
från batteriet, i denna ordning.
Anslutning:
Denna enhet måste vara ansluten till en jordad strömkälla
• Denna maskin är säkringsskyddad
Anslutning till elnätet måste göras enligt nationell installa-
tionsförordning.
Underhåll:
Om nätkabeln är skadad måste den bytas av tillverkaren,
dess servicerepresentant eller en lika kvalicerad person.
Service ska utföras av en kvalicerad person
Varning! Ta alltid bort nätkabelns kontakt från vägguttaget
innan du utför något arbete på enheten.
Om den interna säkringen gått måste den bytas av
tillverkaren, dess servicerepresentant eller en likvärdigt
kvalicerad person.
20
BATIUM 7/12 • 7/24 • 15/12 • 15/24
SW
Översättning av den ursprungliga bruksanvisningen
Ta av locket regelbundet och avlägsna damm med ett
tryckluftsverktyg. Passa att låta en kvalicerad person
kontrollera de elektriska anslutningarna med ett isolerat
verktyg.
Under inga omständigheter bör lösningsmedel eller andra
aggressiva rengöringsmedel användas.
• Rengör enhetens ytor med en mjuk, torr trasa.
Förordningar
• Enheten överensstämmer med EU:s direktiv.
Intyget om överensstämmelse nns tillgängligt på vår
hemsida.
EAC överensstämmelsemärke (Eurasian Economic
Commission)
Bortskaffande:
Denna produkt ska bortskaffas till en lämplig
återvinningsanläggning. Får inte slängas i hushållsavfallet.
Produkt vars tillverkare är involverad i förpackningens
återvinningsprocessen genom att bidra till ett globalt
system för källsortering, insamling och återvinning av
hushållens förpackningsavfall.
Återvinningsbar produkt som faller inom
rekommendationerna för avfallssortering
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28

GYS BATIUM 15-24 Omaniku manuaal

Tüüp
Omaniku manuaal