Powerplus POWX1770 Omaniku manuaal

Bränd
Powerplus
Kategooria
pliidikubud
Mudel
POWX1770
Tüüp
Omaniku manuaal
POWX1770 FI
Copyright © 2021 VARO S i v u | 1 www.varo.com
1 KÄYTTÖ .......................................................................................... 3
2 KUVAUS (KUVA A) ........................................................................ 3
3 PAKKAUKSEN SISÄLTÖ ............................................................... 3
4 SYMBOLIT ...................................................................................... 3
5 YLEISET TURVALLISUUSOHJEET .............................................. 4
5.1 Työskentelyalue ..................................................................................................... 4
5.2 Sähköturvallisuus .................................................................................................. 4
5.3 Henkilöturvallisuus ................................................................................................ 4
5.4 Sähkölaitteiden huolellinen käsittely ja käyttö .................................................... 5
5.5 Huolto ..................................................................................................................... 5
6 LISÄTURVALLISUUSOHJEET KOMPRESSOREIDEN KÄYTTÖÄ
VARTEN .......................................................................................... 5
6.1 Jatkojohdot: ........................................................................................................... 6
7 KÄYTTÖ .......................................................................................... 6
7.1 Ohjeet ennen käyttöä. ............................................................................................ 6
7.2 Ilmaletkun asennus ja irrotus ............................................................................... 6
7.3 Käyttöpaineen sää.............................................................................................. 7
7.4 Ohjeita käyttöä varten ........................................................................................... 7
7.5 Käynnistys ja sammuttaminen.............................................................................. 7
8 PUHDISTUS JA HUOLTO .............................................................. 7
8.1 Säiliön ilmaus ja kosteuden poisto....................................................................... 7
8.2 Öljynvaihto ............................................................................................................. 8
8.3 Öljyn määrän tarkistaminen .................................................................................. 8
8.4 Turvaventtiilin tarkistus ........................................................................................ 8
8.5 Terminen suojaus .................................................................................................. 8
8.6 Ilmansuodattimen tarkistus ja puhdistus ............................................................. 9
9 VIANETSINTÄ ................................................................................. 9
9.1 Moottori ei käynnisty. ............................................................................................ 9
9.2 Kompressori ei tuota ilmaa. .................................................................................. 9
9.3 Paine on liian suuri. ............................................................................................... 9
10 TEKNISET TIEDOT ......................................................................... 9
POWX1770 FI
Copyright © 2021 VARO S i v u | 2 www.varo.com
11 MELU ............................................................................................... 9
12 TAKUU .......................................................................................... 10
13 LAITTEEN KÄYTÖSTÄ POISTAMINEN ...................................... 10
POWX1770 FI
Copyright © 2021 VARO S i v u | 3 www.varo.com
KOMPRESSORI 2200W 3HV 50L - ÖLJY
POWX1770
1 KÄYTTÖ
Kompressori on suunniteltu tarjoamaan kompressoitua ilmaa. Laitetta ei ole tarkoitettu
kaupalliseen käyttöön.
VAROITUS! Oman turvallisuutesi takia lue tämä käyttöohje huolellisesti,
ennen kuin alat käyttää laitetta. Anna sähkötyökalun mukana seuraavalle
henkilölle aina myös tämä käyttöohje.
2 KUVAUS (KUVA A)
1. Kahva
2. Ilmaletkun liitän
3. Pyörä
4. Säiliö
5. Paineenhallinta
6. Virtakatkaisin
7. Turvaventtiili
8. Säiliöpaine
9. Ulostulopaine
10. Ilmasuodatin
11. Öljykorkki
12. Mittalasi
13. Veden ulostuloventtiili
14. Terminen suojaus
3 PAKKAUKSEN SISÄLTÖ
Poista kaikki pakkausmateriaalit.
Poista jäljellä oleva pakkaus ja kuljetustuet (jos on).
Tarkasta pakkauksen sisältö.
Tarkasta ettei laite, virtajohto, pistoke eikä mikään lisävaruste ole vioittunut kuljetuksen
aikana.
Säilytä pakkausmateriaalit mikäli mahdollista takuukauden loppuun asti. Hävitä ne sitten
paikallisen jätelainsäädännön mukaisesti.
VAROITUS: Pakkausmateriaalit eivät ole leikkikaluja! Lapset eivät saa
leikkiä muovipusseilla! Tukehtumisvaara!
1 x kompressori
1 x käyttöohje
Pyörät
Jalat
Ruuvit
Pultit
Suodattimet
Turvaventtiili
Säiliösertifikaatit
Jos pakkauksesta puuttuu osia tai ne ovat vioittuneet, ota yhteys
jälleenmyyjääsi.
4 SYMBOLIT
Seuraavia symboleja käytetään tässä ohjekirjassa ja/tai koneen päällä:
Henkilö- sekä
laitevahinkovaara.
Varoitus: kuuma pinta!
Lue käyttöopas huolellisesti
ennen käyttöä.
Automaattisen käynnistymisen
vaara.
POWX1770 FI
Copyright © 2021 VARO S i v u | 4 www.varo.com
Voimassa olevien EU-
direktiivien olennaisten
vaatimusten mukainen.
Vaarallinen jännite!
Käytettävä suojalaseja.
Suojajalkineiden käyttöä
suositellaan.
Vesisuihkua ei saa osoittaa
henkilöihin, eläimiin,
sähkölaitteisiin tai itse
koneeseen päin.
Älä päästä ihmisiä tai eläimiä
käyttöalueelle.
5 YLEISET TURVALLISUUSOHJEET
Lue kaikki turvavaroitukset ja kaikki ohjeet huolellisesti ennen käyttöä. Varoitusten ja ohjeiden
laiminlyöminen voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon ja/tai vaikeita tapaturmia. Tallenna kaikki
varoitukset ja ohjeet tulevaa käyttöä varten. Sana ”sähkötyökalu” tarkoittaa sähköverkkoon
liitettäviä (johdollisia) sähkötyökaluja tai akkukäyttöisiä (johdottomia) sähkötyökaluja.
5.1 Työskentelyalue
Pidä työskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistuna. Epäjärjestys ja huonosti valaistut
työskentelyalueet ovat tapaturma-alttiita.
Älä käytä laitetta räjähdysherkissä ympäristöissä, joissa on palavia nesteitä, kaasuja tai
pölyä. Sähkötyökalut muodostavat kipinöitä, jotka voivat sytyttää pölyn tai höyryt.
Varmista, että lähettyvillä ei ole lapsia eikä muita henkilöitä työkalun käytön aikana.
Keskittymisen herpaantuessa voit menettää laitteen hallinnan.
5.2 Sähköturvallisuus
Tarkasta aina että verkkojännite vastaa valmistuskylttiin merkittyä jännitettä.
Laitteen pistotulpan on oltava pistorasiaan sopiva. Pistotulppaan ei saa tehdä
minkäänlaisia muutoksia. Älä käytä sovittimia suojamaadoitettujen laitteiden kanssa.
Alkuperäiset pistokkeet ja yhteensopivat pistorasiat pienentävät sähköiskun vaaraa.
Vältä koskemasta maadoitettuihin pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin, liesiin ja
jääkaappeihin. Sähköiskun vaara on suurempi, kun olet itse maadoitettu.
Suojaa laite sateelta ja kosteudelta. Laitteen joutuminen kosketuksiin veden kanssa lisää
sähköiskun vaaraa.
Älä kanna äläkä ripusta laitetta johdosta äläkä irrota pistotulppaa pistorasiasta johdosta
vetämällä. Pidä johto kaukana lämpölähteistä, öljystä, terävistä reunoista ja liikkuvista
laitteiden osista. Vialliset ja sekaiset johdot lisäävät sähköiskun vaaraa.
Jos käytät sähkötyökalua ulkotiloissa, käytä sen kanssa ainoastaan ulkotiloihin
tarkoitettua jatkojohtoa. Ulkotiloihin hyväksytyn jatkojohdon käyttö pienentää sähköiskun
vaaraa.
Ellei sähkötyökalun käyttöä kosteissa tiloissa voida välttää, käytä jäännösvirtalaitteella
(RCD) suojattua virtalähdettä. RCD:n käyttö vähentää sähköiskun vaaraa.
5.3 Henkilöturvallisuus
Ole varovainen. Keskity aina työhösi ja käsittele sähkötyökalua aina järkevästi. Älä käytä
laitetta, kun olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alainen.
Hetkellinen tarkkaamattomuus laitteen käytössä voi aiheuttaa vakavia tapaturmia.
Käytä suojavarusteita ja käytä aina suojalaseja. Suojavarusteiden, kuten pölynaamarin,
luistamattomien turvakenkien, suojakypärän tai kuulosuojainten käyttö vähentää
tapaturmien riskiä, kun ne on mitoitettu sähkötyökalun ominaisuuksia ja käyttötarkoitusta
vastaaviksi.
POWX1770 FI
Copyright © 2021 VARO S i v u | 5 www.varo.com
Varmista, että laitetta ei voi käynnistää vahingossa. Varmista, että virtakytkin on OFF-
asennossa, ennen kuin liität pistokkeen pistorasiaan. Jos pidät sormea katkaisimella
kantaessasi laitetta tai liität laitteen sähköverkkoon katkaisimen ollessa päällä,
tapaturmien vaara on suuri.
Irrota säätötyökalut ja ruuvitaltat, ennen kuin kytket laitteen päälle. Työkalu tai ruuvitaltta
voi aiheuttaa tapaturmia ollessaan kiinnitettynä pyörivään laitteen osaan.
Älä kurottaudu. Varmista, että seisot laitetta käyttäessäsi tukevalla alustalla ja että pystyt
pitämään tasapainon koko ajan. Näin pystyt hallitsemaan laitteen myös ennalta
arvaamattomissa tilanteissa.
Käytä aina sopivia vaatteita. Älä käytä väljiä vaatteita tai koruja työskentelyn aikana.
Varmista, että hiuksesi, vaatteesi ja käsineesi eivät pääse liikkuvien osien väliin. Väljät
vaatteet, korut tai pitkät hiukset voivat tarttua kiinni.
Jos laitteeseen voidaan liittää pölynimuri ja keruulaite, varmista, että ne on kiinnitetty
hyvin ja niitä käytetään oikein. Näiden laitteiden käyttö pienentää pölyn aiheuttamia
vaaratilanteita.
5.4 Sähkölaitteiden huolellinen käsittely ja käyttö
Älä ylikuormita laitetta. Käytä työhön vain siihen tarkoitettua sähkölaitetta. Sopivan
työkalun käytöllä työskentely sujuu paremmin ja turvallisemmin määritetyllä tehoalueella.
Älä käytä sähkölaitteita, joiden virtakytkin on viallinen. Sähkölaite, jota ei voi enää kytkeä
päälle tai/eikä pois, on vaarallinen ja se on korjattava.
Irrota pistotulppa pistorasiasta, ennen kuin teet laitteeseen asetuksia, vaihdat
lisävarusteita tai asetat laitteen säilöön. Näiden varotoimenpiteiden ansiosta laite ei pääse
tahattomasti käynnistymään.
Säilytä sähkölaitteet aina lasten ulottumattomissa. Älä anna sellaisten henkilöiden käyttää
laitetta, jotka eivät ole perehtyneet sen käyttöön eivätkä näihin käyttöohjeisiin.
Sähkölaitteet ovat vaarallisia, kun niitä käyttävät kokemattomat henkilöt.
Huolla sähkölaiteet huolellisesti. Tarkasta, että liikkuvat laitteen osat toimivat
moitteettomasti eivätkä jää jumiin, että laitteessa ei ole rikkoutuneita tai muita viallisia
osia, että ne haittaavat laitteen toimintaa. Korjauta vioittuneet osat ennen laitteen käyttöä.
Monet tapaturmat johtuvat puutteellisesti huolletuista sähkölaitteista.
Pidä terät terävinä ja puhtaina. Huolellisesti huolletut terät, joiden leikkaavat reunat ovat
teräviä, jumittavat vähemmän ja niitä on helpompi käyttää.
Käytä sähkölaitetta, lisävarusteita, varateriä jne. näiden ohjeiden mukaisesti ja siten kuin
tietyn laitetyypin käyttöohjeissa on neuvottu. Ota käytön aikana huomioon myös
työskentelyolosuhteet ja suoritettava toimenpide. Sähkölaitteiden käyttö muuhun kuin
määritettyyn käyttötarkoitukseen voi aiheuttaa vaaratilanteita.
5.5 Huolto
Korjauta laitteesi ainoastaan pätevällä ammattihenkilöllä, joka käyttää vain alkuperäisiä
varaosia. Näin varmistat, että laitteesi on turvallinen sitä käytettäessä.
6 LISÄTURVALLISUUSOHJEET KOMPRESSOREIDEN KÄYTTÖÄ
VARTEN
Ole varovainen käyttäessäsi paineilmaa. Älä suuntaa ilmavirtaa koskaan ihmisiä tai
eläimiä kohti. Suojalasien käyttö on suositeltavaa. Älä käytä paineilmaa vaatteiden
puhdistukseen.
Paineilmaa ei saa hengittää sisään.
Älä ylitä suurinta mahdollista käyttöpainetta. Älä tee koneeseen mitään muutoksia, joiden
vuoksi suurin sallittu käyttöpaine voisi ylittyä.
Älä ylitä koskaan tähän koneeseen liitettävien varusteiden tai tällä koneella puhallettavien
laitteiden suurinta sallittua painetta.
Älä käytä konetta lämpötilassa, joka on alempi kuin +5 °C.
POWX1770 FI
Copyright © 2021 VARO S i v u | 6 www.varo.com
Käytä konetta vain ulkona kuivassa, hyvin ilmastoidussa ympäristössä. Jos konetta
käytetään helposti syttyvien aineiden ruiskuttamiseen, aseta se tuulen yläpuolelle ja
turvallisen välimatkan päähän.
Siirrä konetta vain nostamalla kahvasta. Älä koskaan vedä konetta siihen kiinnitetystä
ilmaletkusta.
Koneen osat voivat kuumeta käytön aikana. Anna koneen jäähtyä käytönjälkeen.
Ala koskaan käytä työkalun puhdistamiseen bensiiniä tai muita helposti syttyviä nesteitä.
Kipinät voivat sytyttää työkalussa olevat höyryt, mistä voi olla tuloksena työkalun
räjähtäminen.
Jos säiliö vuotaa, sammuta kone välittömästi. Vie kone korjattavaksi valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
Varmistu siitä, että kone on kytketty pois päältä ja johto on vedetty irti pistorasiasta ja että
säiliössä ei ole painetta ennen vianetsintää tai huoltoa tai kun konetta ei käytetä.
Säiliö pitää ilmata joka käytön jälkeen ja siihen kerääntynyt kosteus pitää poistaa.
Jos säiliötä ei ilmata, siitä voi aiheutua vuotoja, mikä voi aiheuttaa vaaratilanteen. Säilytä
tämä käyttöohje samassa paikassa kompressorin kanssa.
6.1 Jatkojohdot:
Emme suosittele jatkojohdon käyttöä tämän laitteen kanssa, koska siitä voi olla seurauksena
tehon menetys ja moottorin ylikuumeneminen. Jatkojohdon sijaan tulee käyttää ylimääräistä
ilmaletkua. Jatkojohdon väärä käyttö voi aiheuttaa työkalun tehon menetyksen, josta voi olla
seurauksena ylikuumeneminen. Varmista että jatkojohtosi on riittävän vahva niin että moottori
saa riittävän virtauksen. On erittäin tärkeää käyttää jatkojohtoa, joka on riittävän paksu
kuljettamaan työkalun tarvitseman virran. Se on erityisen tärkeää, jos virtalähde on hyvin
etäällä. Liian heikko johto saa aikaan jännitteen laskun johdossa, mistä on seurauksena
käynnistysvika, tehon häviö ja moottorin ylikuumeneminen.
7 KÄYTTÖ
7.1 Ohjeet ennen käyttöä.
Kun kompressori on otettu pois paketista ja olet varmistanut, että se on hyvässä kunnossa,
voit suorittaa seuraavat toimenpiteet:
Kiinnitä toimitetut pyörät
Pumppujen sivulla olevien muovikorkkien tilalle on laitettava mukana toimitettavat
ilmasuodattimet.
Irrota öljytulppa ja lisää öljyä ennen käynnistys
7.2 Ilmaletkun asennus ja irrotus
Koneessa on pikaliitännät yhden ilmaletkun
kiinnittämistä varten.
Paina ilmaletkun liitäntäkappale liitäntään.
Tarkista onko ilmaletku kytketty oikein.
Kun irrotat ilmaletkun, toimi seuraavasti:
Paina ilmaletkun liitäntäkappale syvemmälle
liitäntään.
Vedä liitännän istukkaa taaksepäin.
Vedä liitäntäkappale liitännästä.
Päästä istukka irti.
Ennen kuin asennat tai irrotat ilmaletkun, irrota aina pistoke pistorasiasta.
POWX1770 FI
Copyright © 2021 VARO S i v u | 7 www.varo.com
7.3 Käyttöpaineen sää
Valittu käyttöpaine voidaan lukea painemittarista.
Kierrä säätönuppia oikealle lisätäksesi käyttöpainetta.
Kierrä säätönuppia vasemmalle vähentääksesi käyttöpainetta.
Älä koskaan ylitä koneeseen liitetyn laitteen suurinta sallittua
käyttöpainetta.
7.4 Ohjeita käyttöä varten
Tarkista, että säiliö on ilmattu ja kosteus on päästetty pois.
Tarkista öljyn määrä.
Tarkista turvaventtiilin toiminta.
Tarkista onko ilmaletku kytketty oikein.
Avaa hana.
Kytke kone päälle ja anna paineen kohota säiliössä.
Heti kun säiliön paine on riittävä, moottori käynnistyy automaattisesti.
Moottori sammuu automaattisesti heti, kun säiliön paine on liian alhainen.
Sammuta kone käytönjälkeen. llmaa säiliö ja päästä siihen kertynyt kosteus pois.
7.5 Käynnistys ja sammuttaminen
Veda käynnistyskytkintä, kun haluat käynnistää
koneen.
Paina käynnistyskytkintä, kun haluat sammuttaa
koneen.
8 PUHDISTUS JA HUOLTO
Puhdista koneen pinta kostealla liinalla.
Tarkista säännöllisesti, ettei koneessa ole vikoja tai vuotoja.
8.1 Säiliön ilmaus ja kosteuden poisto
Säiliö pitää ilmata joka käytön jälkeen ja siihen kerääntynyt kosteus pitää poistaa.
Käännä konetta taaksepäin niin että pääset käsiksi veden ulostuloventtiiliin.
Löysää ruuvia varovasti siten, että säiliö ilmaantuu hyvin.
Käännä konetta eteenpäin ja anna kosteuden valua ulos säiliöstä. Liikuta säiliötä
muutama kerta niin että kaikki kosteus voi virrata pois.
POWX1770 FI
Copyright © 2021 VARO S i v u | 8 www.varo.com
Varmista aina, että kaikki kosteus on poistunut säiliöstä. Älä koskaan sulje
laskuventtiiliä kokonaan, jos kone on ympäristössä, jonka lämpötila on alle
0°C.
8.2 Öljynvaihto
Pumpussa oleva öljy on vaihdettava 50 ensimmäisen
käyttötunnin jälkeen ja sen jälkeen aina 200 käyttötunnin
tai kolmen kuukauden välein.
Aseta tyhjennysastia mittalasin alle.
Irrota tulppa täyttöaukosta.
Irrota ruuvi mittalasista.
Käännä konetta hiukan taaksepäin, jotta kaikki öljy
poistuu.
Asenna ruuvi takaisin ja kiristä se tiukkaan.
Täytä pumpun koteloon tavallista kompressoriöljyä,
kunnes taso on mittalasissa olevan pisteen kohdalla.
Aseta tulppa takaisin.
8.3 Öljyn määrän tarkistaminen
Tarkista öljyn määrä ennen jokaista käyttöä.
Öljyn pinnan on oltava mittalasin merkin kohdalla.
Jos pinta on alempana kuin merkki, lisää öljyä.
8.4 Turvaventtiilin tarkistus
Tarkista turvaventtiilin toiminta ennen joka käyttöä.
Varmista, että säiliössä ei ole painetta.
Painemittarin lukeman pitää olla 0 baaria.
Vedä renkaasta joitakin kettoja. Tapin pitää
liikkua vapaasti.
Älä käytä konetta, jos turvaventtiilin tappi ei liiku vapaasti. Älä tee
turvaventtiiliin mitään muutoksia.
8.5 Terminen suojaus
Ylikuumetessa tai ylikuormituksessa kone
kytkeytyy pois toiminnasta automaattisesti.
Odota muutama minuutti ja anna koneen
jäähtyä.
Sen jälkeen voit painaa painiketta ja alkaa työn
uudelleen.
POWX1770 FI
Copyright © 2021 VARO S i v u | 9 www.varo.com
8.6 Ilmansuodattimen tarkistus ja puhdistus
Tarkista ilmansuodatin kolmen kuukauden valein.
Anna koneen jäähtyä.
Vedä ilmansuodattimen kansi irti
suodattimesta.
Puhdista suodatin kuivailmalla. Vaihda
suodatin tarvittaessa.
Vedä ilmansuodattimen kansi takaisin
suodattimeen.
9 VIANETSINTÄ
Jos kone ei toimi asianmukaisesti, menettele alla olevien ohjeiden mukaisesti. Jos et pysty
ratkaisemaan ongelmaa itse, ota yhteys tavaran toimittajaan.
9.1 Moottori ei käynnisty.
Tarkista että käynnistyskytkin on asennossa "ON".
Varmista. että käyttämäsi virtalaitteen jännite ja taajuus vastaavat laitteen arvokilvessä
ilmoitettua jännitettä ja taajuutta.
Tarkista, että sähkökaapissa olevat varokkeet ovat kunnossa.
Tarkista, että mitään sellaisia jatkojohtoja ei käytetä, jotka eivät vastaa vaatimuksia.
Tarkista, että työskentely-ympäristö ei ole liian kylmä.
9.2 Kompressori ei tuota ilmaa.
Tarkista, että paineensäädin on säädetty oikein.
9.3 Paine on liian suuri.
Tarkista, että letku on yhdistetty oikeaan venttiiliin.
Säädä painetta.
10 TEKNISET TIEDOT
Nimellisjännite
220-240 V~
Nimellistaajuus
50 Hz
Nimellisvirta
2200 W / 3 HV
Pyörimisnopeus
2800 min
-1
Nimellispaine
9 bar / 131 PSI
Säiliön tilavuus
50 l
Ilmanpaine (kapasiteetti)
356 l/min
Paino
45kg
Sylinteri
2
Öljytty
Kyllä
11 MELU
Melupäästöjen arvot on mitattu asianmukaisen standardin mukaan. (K=3)
Akustinen painetaso LpA
75 dB(A)
Akustinen tehotaso LwA
97 dB(A)
HUOMIO! Käytä kuulosuojaimia, kun äänenpaine on yli 85 dB(A).
POWX1770 FI
Copyright © 2021 VARO S i v u | 10 www.varo.com
12 TAKUU
Tälle tuotteelle on annettu 24 kuukauden takuu, joka alkaa hankintapäivämäärästä, jolloin
ensimmäinen käyttäjä on ostanut tuotteen.
Takuu kattaa kaikki materiaali- tai valmistusviat, mutta ei kata: akkuja, latureita
normaalista osien kulumisesta johtuvia vikoja, kuten laakereita, harjoja, kaapeleita eikä
tulppia tai lisävarusteita kuten poria, poran teriä, sahan teriä jne.; vahinkoja tai vikoja,
jotka johtuvat väärinkäytöstä, onnettomuuksista tai tuotteeseen tehdyistä muutoksista;
eikä myöskään kuljetuskustannuksia.
Väärästä käytöstä johtuvat viat ja/tai vauriot eivät myöskään kuulu takuun piiriin.
Pidätämme myös itsellämme oikeuden hylätä vaatimus, joka koskee työkalun väärästä
käytöstä aiheutunutta ruumiillista vammaa.
Korjaukset saa suorittaa vain Ford työkalujen valtuuttamassa huoltopisteessä.
Lisätietoja saat tarvittaessa puhelinnumerosta +45 7662 1110.
Asiakas vastaa myös mahdollisista kuljetuskustannuksista, ellei ole kirjallisesti toisin
sovittu.
Samanaikaisesti mitään vaatimuksia ei voida tehdä takuuseen, jos laitteessa ilmenevä
vika on seurausta laiminlyödystä huollosta tai ylikuormituksesta.
Takuun piiriin eivät kuulu viat, jotka johtuvat nesteen tunkeutumisesta laitteeseen,
liiallisesta pölystä, tahallisesti aiheutetusta viasta (tahallisesta toiminnasta tai
huolimattomuudesta johtuen), väärästä käytöstä (laitteelle sopimattomat
käyttötarkoitukset), taitamattomasta käytöstä (esim. käsikirjan ohjeita ei noudateta),
väärästä kokoamisesta, salaman iskusta, virheellisestä verkkojännitteestä. Tämä lista ei
ole rajoittava.
Vaatimusten hyväksyminen takuun piiriin kuuluvana ei voi koskaan johtaa takuukauden
pidentämiseen eikä uuden takuukauden alkamiseen, jos laite joudutaan vaihtamaan
uuteen.
Laitteet tai osat jotka on vaihdettu takuun piiriin kuuluvana, ovat
HP SCHOU A/S:n omaisuutta.
Pidätämme itsellämme oikeuden hylätä vaatimukset, jos hankintaa ei voida tarkistaa tai
jos on ilmeistä, ettei tuotetta ei ole huollettu asianmukaisesti. (ilmanottoaukkojen
puhdistus, hiiliharjojen säännöllinen huolto,…)
Säilytä kassakuitti ostopäivämäärän tositteena.
Työkalu on palautettava purkamattomana jälleenmyyjälle hyväksyttävän puhtaassa
kunnossa, alkuperäisessä muotoillussa laatikossaan (mikäli käytettävissä tälle yksikölle)
ostotositteen kera.
13 LAITTEEN KÄYTÖSTÄ POISTAMINEN
Jos joudut poistamaan laitteen käytöstä pitkäaikaisen käytön jälkeen, älä hävitä
sitä tavallisen kotitalousjätteen mukana, vaan huolehdi sen hävittämises
ympäristöä suojaavalla tavalla.
Sähkölaitteiden tuottamia jätteitä ei saa käsitellä tavallisten kotitalousjätteiden
tapaan. Vie ne kierrätettäväksi asianmukaiseen paikkaan. Kysy neuvoa
kierrätyksestä paikallisilta viranomaisilta tai jälleenmyyjältä.
/