Meganex MEG0500 Kasutusjuhend

Tüüp
Kasutusjuhend
NOSTURIVAAKA Käyttöohje
Alkuperäisten ohjeiden käännös
KRANVÅG Bruksanvisning
Översättning av bruksanvisning i original
CRANE SCALE Instruction manual
Original instructions
Isojoen Konehalli Oy, Keskustie 26, 61850 Kauhajoki As, Finland
Tel. +358 (0)20 1323 232 • Fax +358 (0)20 1323 388 • tuotepalaute@ikh.fi • www.ikh.fi
MEG0500
Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten.
Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan du använder apparaten och följ alla angivna instruktioner. Spara instruktionerna för senare behov.
Read the instruction manual carefully before using the appliance and follow all given instructions. Save the instructions for further reference.
!
JOHDANTO
Onnittelumme tämän laadukkaan MEGANEX-tuotteen valinnasta! Toivomme os-
tamasi laitteen olevan suureksi avuksi työssäsi. Muista lukea käyttöohje ennen
laitteen käyttöönottoa varmistaaksesi turvallisen käytön. Epäselvissä tilanteissa
tai ongelmien ilmetessä ota yhteys jälleenmyyjään tai maahantuojaan. Toivo-
tamme Sinulle turvallista ja miellyttävää työskentelyä laitteen kanssa!
TURVAOHJEET
LUE NÄMÄ OHJEET HUOLELLISESTI LÄPI JA HUOMIOI TURVAOHJEET JA
VAROITUKSET. KÄYTÄ LAITETTA OIKEIN JA HUOLELLISESTI SILLE SUUNNITELTUUN
KÄYTTÖTARKOITUKSEEN. OHJEIDEN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMINEN VOI JOHTAA
VAKAVIIN HENKILÖ- JA/TAI OMAISUUSVAHINKOIHIN. PIDÄ NÄMÄ OHJEET
TALLELLA MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN.
- Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysi-
set, aistinvaraiset tai henkiset ominaisuudet ovat alentuneet tai joilla ei ole kokemusta ja
tietoa, jos heitä valvotaan tai heitä on opastettu käyttämään laitetta turvallisesti ja jos he
ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset ei-
vät saa puhdistaa laitetta eivätkä he saa tehdä laitteen hoitotoimenpiteitä ilman valvon-
taa.
- Älä ylikuormita vaakaa, sillä se vaurioittaa laitetta.
- Älä jätä kuormaa roikkumaan vaakaan pitkäksi aikaa. Tämä johtaa vaa’an tarkkuuden
heikkenemiseen ja lyhentää laitteen käyttöikää.
- Vaaka on erittäin tarkka mittausväline. Käsittele sitä varoen ja huolla se asianmukaisesti.
- Tarkista sakkeli, koukku ja muut osat säännöllisin väliajoin. Tarkista säännöllisesti kaikki
liitokset ja pultit mahdollisten kulumien varalta.
- Tarkista paristojen jännitetaso aina ennen käyttöä sekä käytön jälkeen. Kun paristojen
jännitetaso on loppumassa, vaihda paristot uusiin.
- Käännä aina punnittavaa kappaletta mikäli siihen on tarvetta, älä käännä vaakaa.
- Älä käytä vaakaa sateella tai ukkosella. Vaakaa saa käyttää ainoastaan kuivassa tilassa.
- Ripusta vaaka varastoinnin ajaksi, älä säilytä sitä maassa. Säilytä laitetta kuivassa ja hy-
vin ilmastoidussa tilassa, +5…+25°C:n lämpötilassa.
- Älä koskaan yritä korjata vaakaa itse. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
TEKNISET TIEDOT
Standardi GB/T 11883-2002
Tarkkuusluokka OIML luokka III (eqv. OIML R76)
Kapasiteetti 500 kg
Taarausalue 100% max. kapasiteetista
Nolla-alue 4% max. kapasiteetista
Stabiiliaika d10 sekuntia
Ylikuormitusvaroitus 100% max. kapasiteetista + 9e
Max. kuormitus 120% max. kapasiteetista
FI
2
Murtokuorma 400% max. kapasiteetista
Paristot 3 x 1,5V AA paristot
Paristojen käyttöi e65 h
Käyttölämpötila -10…+40°C
Käyttökosteus d90% RH 20°C:ssa
- Vaa’assa on 60x40mm LCD-näyttö.
- Vaaka on valmistettu huomioon ottaen kaikki voimassa olevat standardit.
- Vaa’an korkealaatuiset osat takaavat turvallisen käytön ja laitteen pitkän käyttöiän.
- Vaa’assa on valettu alumiininen runko ja tukeva koukku.
- Toiminnot: kg/lb -muunnos, pito, taaraus ym.
MITAT JA PAINO
Malli
Kapasiteetti
A
B
L
Paino
MEG0500 500kg 20mm 43mm 21mm (25mm) 220mm 1,0kg
130
B
A
L
C
80
PAINIKKEET JA TOIMINNOT
Vaa’an painikkeet
Painike Nimi Toiminto
ON/OFF
Kytke virta päälle/pois pääl
TARE
ZERO
Lyhyt painallus: Taaraus päälle/pois päältä
Pitkä painallus: Nollaus
HOLD
UNIT
Lyhyt painallus: Lukitse/vapauta lukema näytöllä
Pitkä painallus: Painoyksikön vaihto
3
Näytön merkkivalot
Merkkivalo
Nimi
Merkitys
STABLE
Palaa kun paino on vakaa
ZERO Palaa kun paino on nolla
TARED
Palaa kun vaaka on taarattu
HOLD
Palaa kun näytön lukema on lukittu eli pidossa
KG
Palaa kun painoyksikkönä on kg
LB
Palaa kun painoyksikkönä on lb
UN
Palaa kun painoyksikkönä on käyttäjän yksikkö (User Unit)
Näytön ilmoitukset
Ilmoitus
Nimi
Merkitys
Havaitsee painon
SETUP
Asetukset-valikko
BATtery
Paristojen jännitetaso prosentteina
END
Tallenna ja poistu
OFF
Virta kytkeytyy pois pääl
OVERload
Ylikuormitus
ERRor
Virheilmoitus
KÄYTTÖ
Virran kytkentä päälle
Painike
Näytöllä näkyy
Selitys
Paina painiketta
8.8.8.8.8.
Vilkkuu kahdesti.
500.0
Näyttää kapasiteetin.
BAT - - Näyttää paristojen jännitetason pro-
sentteina.
- - - - -
Odottaa stabiilia signaalia.
0.0
Vaaka on valmis punnitsemaan.
HUOMIO! Saadaksesi mahdollisimman tarkan mittaustuloksen, anna vaa’an olla paikoil-
laan noin 5 minuuttia ennen virran kytkemistä.
Nollaus (ZERO)
Painike
Näytöllä näkyy
Selitys
Paina pitkästi painiketta Z
Varmista aina ennen punnitusta, että
vaaka nollautuu.
Taaraus (TARE)
Painike
Näytöllä näkyy
Selitys
Paina lyhyesti painiketta T
Vähentää koukussa olevan kuorman
ja näyttää jatkossa vain lisätyn kuor-
man. Paina painiketta uudelleen, jol-
loin toiminto nollautuu.
4
Pito (HOLD)
Painike
Näytöllä näkyy
Selitys
Paina lyhyesti painiketta H
Pitää halutun lukeman näytöllä. Paina
painiketta uudelleen, jolloin toiminto
nollautuu.
Painoyksikön vaihto (UNIT)
Painike
Näytöllä näkyy
Selitys
Paina pitkästi painiketta
KG-merkkivalo Painoyksikkönä on kilo.
Paina painiketta uudelleen
LB-merkkivalo
Painoyksikkönä on pauna.
Paina painiketta uudelleen
UN-merkkivalo
Painoyksikkönä on käyttäjän yksikkö.
Ylikuormituksen varoitus
Näytössä lukee ”OVER”, kun kuorma ylittää max. kapasiteetin.
Paristojen jännitetason tarkastus
Painike Näytöllä näkyy Selitys
Paina painiketta BAT - -
OFF
Näytöllä näkyy paristojen jännitetaso
prosentteina ja tämän jälkeen virta
kytkeytyy pois päältä.
Paristojen vaihto
- Kun paristojen jännite laskee alle 3,2V, vaaka sammuu automaattisesti. Paristot tulee
tällöin vaihtaa.
- Vaihtaaksesi paristot sammuta vaaka ja ruuvaa laitteen takapuolella sijaitsevan paristoti-
lan kansi irti. Vaihda vanhat paristot uusiin ja ruuvaa kansi takaisin paikoilleen.
- Paristoja tulee säilyttää kuivassa paikassa +5…+25°C:n lämpötilassa.
Sammuttaminen
A) Paina painiketta TAI
B) anna laitteen olla stabiilina 5-60 minuuttia (riippuen automaattisen sammutusajan ase-
tuksista), jolloin vaaka sammuu automaattisesti.
ASETUKSET (SETUP)
Päästäksesi Asetukset-valikkoon, paina ja painikkeita samanaikaisesti. Paina
painiketta uudelleen selataksesi syklin OFF > BR > IDL > END. Alhaisten arvojen valitse-
minen säästää huomattavasti paristoja pidentäen niiden käyttöaikaa.
OFF Automaattinen sammutusaika
- Automaattiseksi sammutusajaksi voidaan valita 0 (ei toiminnassa), 5, 10, 15, 30 tai 60
minuuttia.
- Oletusasetuksena on 0 minuuttia, joten laite ei sammu automaattisesti ollenkaan.
- Arvoa voidaan muuttaa painikkeella.
- Mikäli kuorma liikkuu tai jotakin painiketta painetaan, aika nollaantuu ja alkaa uudelleen
alusta.
5
VIANETSINTÄ
Ongelma
Syy
Ratkaisu
Näyttö ei mene
päälle käynnistet-
täessä.
-
ON/OFF-painike on vahingoit-
tunut.
- Paristot ovat vaurioituneet tai
tyhjät.
- Paristoissa on kosketushäiriö
tai hapettumaa.
-
Paina lujempaa ja pidä painike
pohjassa kahden sekunnin ajan.
- Tarkista ja vaihda paristot.
- Tarkista/puhdista napojen liitok-
set ja vaihda paristot tarvittaessa.
Näyttö vilkkuu.
- Paristot ovat tyhjät.
- Vaihda paristot.
Laite ei reagoi
painikkeen paina-
miseen.
-
Paristot ovat tyhjät.
- Painike on vahingoittunut.
- Vaa’assa on jokiniriö.
-
Vaihda paristot.
- Tarkista ja puhdista painike, ja ota
tarvittaessa yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
- Ota yhteys valtuutettuun huolto-
liikkeeseen.
Näytön lukema ei
ole vakaa.
- Kuorma liikkuu.
- Anturin johdotus on vahingoit-
tunut.
- Vaaka on ollut kosteassa ym-
päristössä.
- Vakauta kuorma ja pidä se va-
kaana.
- Ota yhteys valtuutettuun huolto-
liikkeeseen.
- Siirrä vaaka kuivaan ympäristöön.
Näytön lukema ei
ole nolla vaikka
laitteessa ei ole
kuormaa.
-
Vaaka ei ole saanut lämmetä
rauhassa.
- Vaaka on ollut maassa liian
kauan.
-
Anna vaa’an lämmetä noin 5 mi-
nuuttia.
- Aseta vaaka roikkumaan ja säilytä
sitä ripustettuna.
Tuloksessa on sel-
keä virhe.
-
Vaakaa ei ole nollattu.
- Väärä painoyksikkö.
- Vaaka ei roiku kunnolla.
- Vaaka tarvitsee kalibrointia.
- Punnitusanturi tai piirilevy on
vaurioitunut.
-
Nollaa vaaka ennen punnitsemis-
ta.
- Vaihda yksikkö oikeaksi.
- Tarkista vaaka ja sen ripustus.
- Ota yhteys valtuutettuun huolto-
liikkeeseen saadaksesi kalibroin-
tiohjeet.
- Ota yhteys valtuutettuun huolto-
liikkeeseen.
7
INLEDNING
Vi gratulerar Dig till valet av denna MEGANEX-produkt av god kvalitet! Vi hoppas
att apparaten du köpt kommer att hjälpa dig i ditt arbete. För attrsäkra dig om
att apparaten används på ett säkert sätt bör du komma ihåg att läsa bruksanvis-
ningen före apparaten tas i bruk. Vid oklara situationer eller om problem upp-
står, ta kontakt med återförsäljaren eller importören. Vi önskar dig säkert och
angenämt arbete med apparaten!
SÄKERHETSANVISNINGAR
LÄS NOGA IGENOM DENNA MANUAL OCH UPPMÄRKSAMMA
SÄKERHETSANVISNINGARNA OCH VARNINGARNA. ANVÄND APPARATEN PÅ RÄTT
SÄTT OCH MED STÖRSTA FÖRSIKTIGHET FÖR ENDAST DET ÄNDAMÅL DEN ÄR
AVSEDD. UNDERLÅTENHET ATT IAKTTA DETTA KAN LEDA TILL SKADA PÅ EGENDOM
OCH/ELLER ALLVARLIG PERSONSKADA. SPARA DENNA MANUAL FÖR FRAMTIDA
BRUK.
- Denna apparat kan användas av barn som är 8 år eller äldre samt av fysiskt eller mentalt
handikappade personer, eller personer med bristande erfarenhet och kunskap om de
övervakas eller undervisas om säker användning av produkten och förståelse för de därav
resulterande farorna. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunder-
håll får inte utföras av barn utan uppsikt.
- Överbelasta inte vågen, eftersom det skadar apparaten.
- Lämna inte lasten hängandes i vågen under en lång tid. Detta leder till att vågens precis-
ion förminskas och livslängd förkortas.
- Vågen är ett mycket precis mätningsinstrument. Hantera den försiktigt och sörj för behö-
rigt underhåll.
- Kontrollera schackeln, kroken och andra komponenterna regelbundet. Kontrollera alla
kopplingarna och bultarna regelbundet med avseende på slitage.
- Kontrollera batteriernas spänningsnivå alltid före och efter användningen. När spän-
ningsnivån är för låg, byt ut batterierna.
- Vänd alltid på föremålet som vägs om det behövs, inte på vågen.
- Använd inte vågen när det regnar eller åskar. Vågen får endast användas i ett torrt ut-
rymme.
- Häng upp vågen när den ska läggas i förvar, förvara den inte på marken. Apparaten ska
förvaras i ett torrt och väl ventilerat utrymme, i temperatur mellan +5…+25°C.
- Försök aldrig att reparera vågen själv. Ta kontakt med en auktoriserad serviceverkstad.
TEKNISKA DATA
Standard GB/T 11883-2002
Precisionsklass OIML klass III (eqv. OIML R76)
Kapacitet 500 kg
Tareringsområde 100% av max kapacitet
Nollområde 4% av max kapacitet
Stabiltid d10 sekunder
Överbelastningsvarning 100% av max kapacitet + 9e
SE
8
Max. belastning 120% av max kapacitet
Brottlast 400% av max kapacitet
Batterier 3 x 1,5V AA batterier
Batteriernas livslängd e65 h
Användningstemperatur -10…+40°C
Användningsfuktighet d90% RH i 20°C
- Vågen har en 60x40mm LCD-display.
- Alla gällande standarder har beaktats vid vågens tillverkning.
- De högklassiga delarna i vågen garanterar säker användning och lång livslängd för ap-
paraten.
- Vågen har en gjuten aluminiumstomme och en stadig krok.
- Funktioner: kg/lb -konvertering, data hold, tarering etc.
DIMENSIONER OCH VIKT
Modell Kapacitet A B C L Vikt
MEG0500
500kg
20mm
43mm
220mm
1,0kg
130
B
A
L
C
80
TRYCKKNAPPAR OCH FUNKTIONER
Tryckknappar på vågen
Tryckknapp
Benämning
Funktion
ON/OFF
Koppla strömmen på/av
TARE
ZERO
Kort tryckning: Tarering på/av
Lång tryckning: Nollställning
HOLD
UNIT
Kort tryckning: Frys/frigör värdet i displayen
Lång tryckning: Byte av viktenhet
9
Signalljus i displayen
Signalljus
Benämning
Betydelse
STABLE
Lyser när vikten är stabil
ZERO Lyser när vikten är på noll
TARED
Lyser när vågen är tarerad
HOLD
Lyser när värdet i displayen är låst dvs. i data-hold-läge
KG
Lyser när viktenheten är kg
LB
Lyser när viktenheten är lb
UN
Lyser när viktenheten är användarens viktenhet (User Unit)
Meddelanden i displayen
Meddelande
Benämning
Betydelse
Upptäcker vikten
SETUP
Inställningsmeny
BATtery
Batteriernas spänningsnivå i procenter
END
Spara och lämna menyn
OFF
Strömmen kopplas av
OVERload
Överbelastning
ERRor
Felmeddelande
ANVÄNDNING
Att koppla på strömmen
Tryckknapp
I displayen visas
Förklaring
Tryck på knappen
8.8.8.8.8.
Blinkar två gånger.
500.0
Anger kapaciteten.
BAT - - Anger batteriernas spänningsnivå i
procenter.
- - - - -
Väntar på stabil signal.
0.0
Vågen är färdig för vägning.
OBSERVERA! För så precis mätningsresultat som möjligt, låt vågen stå på sin plats i ca 5
minuter innan den slås på.
Nollställning (ZERO)
Tryckknapp
I displayen visas
Förklaring
Tryck länge på knappen Z
Kontrollera alltid före vägning att vå-
gen nollställs.
Tarering (TARE)
Tryckknapp
I displayen visas
Förklaring
Tryck kort på knappen T
Minskar lasten i kroken och visar i
fortsättningen endast den tillsatta
lasten. Tryck på knappen på nytt, och
funktionen nollställs.
10
Data-hold (HOLD)
Tryckknapp
I displayen visas
Förklaring
Tryck kort på knappen H
Fryser önskat värde i displayen. Tryck
på knappen på nytt, och funktionen
nollställs.
Byte av viktenhet (UNIT)
Tryckknapp
I displayen visas
Förklaring
Tryck länge på knappen
KG-signalljus Viktenhet ställd till kilo.
Tryck på knappen på nytt
LB-signalljus
Viktenhet ställd till pund.
Tryck på knappen på nytt UN-signalljus
Viktenhet ställd till användarens vikt-
enhet.
Varning för överbelastning
Det står ”OVER” i displayen, när belastningen överskrider max. kapacitet.
Kontroll av batteriernas spänningsnivå
Tryckknapp
I displayen visas
Förklaring
Tryck på knappen BAT - -
OFF
I displayen visas batteriernas spän-
ningsnivå i procenter och därefter
slås strömmen av.
Byte av batterier
- När batterispänningen faller under 3,2V, stängs vågen automatiskt av. Batterierna ska
då bytas ut.
- För att byta ut batterierna, stäng av vågen och skruva bort batteriluckan bak på appara-
ten. Byt ut de gamla batterierna mot nya och skruva fast batteriluckan.
- Batterierna bör förvaras torrt i temperatur mellan +5…+25°C.
Att stänga av
A) Tryck på knappen ELLER
B) låt apparaten vara stabil i 5-60 minuter (beroende på inställningar av automatisk av-
stängningstid), varvid vågen automatiskt stängs av.
INSTÄLLNINGAR (SETUP)
För att komma till Inställningar-menyn, tryck samtidigt på och knapparna. Tryck på
knappen på nytt för att växla mellan lägen OFF > BR > IDL > END. Att välja lågar-
den sparar avsevärt på batterierna och förlänger dess användningstid.
OFF Automatisk avstängningstid
- Som automatisk avstängningstid kan väljas 0 (ej i bruk), 5, 10, 15, 30 eller 60 minuter.
- Standardinställningen är 0 minuter, så apparaten stängs inte automatiskt av alls.
- Värdet kan ändras med knappen.
- Om lasten rör på sig eller någon av knapparna trycks, avstängningstiden nollställs och
börjar om.
11
FELSÖKNING
Problem
Orsak
Lösning
Displayen går inte
på vid start.
-
ON/OFF-knappen har skadats.
- Batterierna är skadade eller
tomma.
- Kontaktfel eller oxiderade bat-
terierna.
-
Tryck hårdare och håll knappen
intryckt i två sekunder.
- Kontrollera och byt ut batterierna.
- Kontrollera/rengör batterianslut-
ningarna och byt ut batterierna
vid behov.
Displayen blinkar.
- Batterierna är tomma.
- Byt ut batterierna.
Apparaten reage-
rar inte när knap-
parna trycks.
-
Batterierna är tomma.
- Knappen är skadad.
- Ett fel i vågen.
-
Byt ut batterierna.
- Kontrollera och rengör knappen,
och ta kontakt med en auktorise-
rad serviceverkstad vid behov.
- Ta kontakt med en auktoriserad
serviceverkstad.
Värdet i displayen
är inte stabilt.
- Lasten rör på sig.
- Detektorns koppling har ska-
dats.
- Vågen har varit i fuktig om-
givning.
- Stabilisera lasten och håll den
stabil.
- Ta kontakt med en auktoriserad
serviceverkstad.
- Flytta vågen till torr omgivning.
Displayen visar
inte noll trots att
det inte finns last i
vågen.
-
Vågen har inte fått värma upp
i fred.
- Vågen har legat på marken
för länge.
-
Låt vågen värma upp i ca 5 minu-
ter.
- Sätt vågen hängande och förvara
den i hängande ställning.
Ett tydligt fel i re-
sultaten.
-
Vågen har inte blivit nollställd.
- Fel viktenhet.
- Vågen hänger inte ordentligt.
- Vågen behöver kalibreras.
- Vägningsdetektor eller möns-
terkort har skadats.
-
Nollställ vågen före vägning.
- Byt till korrekt enhet.
- Kontrollera vågen och dess häng-
ning.
- Ta kontakt med en auktoriserad
serviceverkstad för kalibreringsin-
struktioner.
- Ta kontakt med en auktoriserad
serviceverkstad.
13
INTRODUCTION
Congratulations for choosing this high-quality MEGANEX product! We hope it will
be of great help to you. Remember to read the instruction manual before using
the appliance for the first time in order to ensure safe usage. If you have any
doubt or problems, please contact your dealer or the importer. We wish you safe
and pleasant work with this appliance!
SAFETY INSTRUCTIONS
READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY AND NOTE THE SAFETY INSTRUCTIONS
AND WARNINGS. USE THE APPLIANCE CORRECTLY AND WITH CARE FOR THE
PURPOSE FOR WHICH IT IS INTENDED. FAILURE TO DO SO MAY CAUSE DAMAGE
TO PROPERTY AND/OR SERIOUS PERSONAL INJURY. KEEP THIS INSTRUCTION
MANUAL SAFE FOR FUTURE USE.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with
reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if
they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe
way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance.
Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Do not overload the scale. This will damage it.
- Do not leave the load hung on the scale for long. This will decrease the scale’s accuracy
and shortens its operating life.
- This scale is a precision instrument. Handle it with care and maintain it properly.
- Inspect the shackle, hook and other parts periodically. Check all connections and bolts
regularly for possible wear.
- Check the battery voltage level before and after each use. When the batteries run out of
power, replace them.
- Rotate the load rather than the scale if needed.
- Do not use the scale in the rain or thunderstorm. The scale may be used in dry locations
only.
- Hang the scale during storage, do not place it on the ground directly. Store the scale in a
dry and well-ventilated space, at a temperature between +5 and +25°C.
- Never attempt to repair the scale yourself. Contact an authorized service center.
TECHNICAL DATA
Standard GB/T 11883-2002
Accuracy class OIML class III (eqv. OIML R76)
Capacity 500 kg
Tare range 100% F.S.
Zero range 4% F.S.
Stable time d10 seconds
Overload warning 100% F.S. + 9e
Safety load 120% F.S.
EN
14
Ultimate load 400% F.S.
Batteries 3 x 1,5V AA batteries
Battery life e65 h
Operating temperature -10…+40°C
Operating humidity d90% RH at 20°C
- The scale has a 60x40mm LCD-display.
- The scale is manufactured in accordance with all valid standards.
- High-quality parts ensure safe usage and long service life for the scale.
- The scale has a cast aluminium body and a firm hook.
- Functions: kg/lb -conversion, hold-function, taring etc.
DIMENSIONS AND WEIGHT
Model
Capacity
A
B
L
Weight
MEG0500 500kg 20mm 43mm 21mm (25mm) 220mm 1,0kg
130
B
A
L
C
80
KEYS AND FUNCTIONS
Scale keys
Key Name Function
ON/OFF
Turn power on/off
TARE
ZERO
Short pressing: Tare on/off
Long pressing: Reset to zero
HOLD
UNIT
Short pressing: Lock/unlock reading on the display
Long pressing: Change the weighing unit
15
Display indicator lights
Indicator
light
Name Meaning
STABLE
Lit when the weight is stable
ZERO
Lit when the weight is zero
TARED
Lit when the scale is tared
HOLD
Lit when reading on the display is locked, i.e. on hold
KG Lit when weighing unit is kg
LB
Lit when weighing unit is lb
UN
Lit when weighing unit is user unit
Display messages
Message
Name
Meaning
Detects weight
SETUP Setup-menu
BATtery Battery voltage level percentage
END
Save and exit
OFF
Power switches off
OVERload
Overloading
ERRor
Error message
OPERATION
To turn on the power
Key
Shown on display
Explanation
Press key
8.8.8.8.8.
Flashes twice.
500.0
Shows capacity.
BAT - -
Shows battery voltage level percent-
age.
- - - - -
Waits for a stable signal.
0.0
Scale is ready to weigh.
NOTE! To obtain as accurate weighing results as possible, allow the scale to be still for
about 5 minutes before turning on the power.
To reset to zero (ZERO)
Key Shown on display Explanation
Long press key Z Always make sure before weighing
that the scale is reset to zero.
To tare (TARE)
Key
Shown on display
Explanation
Short press key T
Subtracts load on the hook and after
this shows only the added load. Press
the key again to cancel this function.
16
To lock (HOLD)
Key
Shown on display
Explanation
Short press key H
Locks the desired reading on the dis-
play. Press the key again to cancel
this function.
To change the weighing unit (UNIT)
Key
Shown on display
Explanation
Long press key
KG-indicator light Weighing unit is kilo.
Press the key again
LB-indicator light
Weighing unit is pound.
Press the key again
UN-indicator light
Weighing unit is user unit.
Overload warning
If the load exceeds maximum capacity, ”OVER” will appear on the display.
To check the battery voltage level
Key Shown on display Explanation
Press key BAT - -
OFF
Battery voltage level percentage will
be shown on the display and after this
power will be switched off.
To replace the batteries
- When the battery voltage falls below 3,2V, the scale will automatically switch off. The bat-
teries should then be replaced.
- To replace the batteries, turn off the scale and unscrew the battery cover on the backside
of the scale. Replace old batteries with new ones and screw the battery cover back on.
- Batteries should be stored in a dry place, at a temperature between +5 and +25°C.
To turn off the power
A) Press key OR
B) allow the scale to be stable for 5-60 minutes (depending on the Auto-Off timing settings),
and the scale will switch off automatically.
SETTINGS (SETUP)
To enter the Setup-menu, press and keys at the same time. Press key again to
scroll through cycle OFF > BR > IDL > END. Selecting low values saves the batteries con-
siderably and prolongs their operating time.
OFF Auto-Off timing
- Automatic shut-off time, i.e. Auto-Off timing can be set to 0 (disabled), 5, 10, 15, 30 or 60
minutes.
- Default setting is 0 minutes, so the scale doesn’t switch off automatically at all.
- You can change the value with key.
- Any key pressing or motion in load restarts the countdown timer.
17
TROUBLESHOOTING
Problem
Cause
Solution
Blank display
when the scale is
turned on.
-
ON/OFF-key is damaged.
- Batteries are damaged or
empty.
- Contact failure or oxidation in
batteries.
-
Press harder and hold the key for
two seconds.
- Check and replace the batteries.
- Check/clean contact connections
and replace the batteries if neces-
sary.
Display flashes.
- Batteries are empty.
- Replace the batteries.
No reaction when
a key is pressed.
-
Batteries are empty.
- The key is damaged.
- Malfunction in the scale.
-
Replace the batteries.
- Check and clean the key, and con-
tact an authorized service center if
necessary.
- Contact an authorized service
center.
Weight reading is
not stable.
- Load is moving.
- Sensor wiring is damaged.
- Scale has been in a damp en-
vironment.
- Stabilize the load and keep it sta-
ble.
- Contact an authorized service
center.
- Move the scale to dry environ-
ment.
Weight reading is
not zero, although
there is no load.
- Scale has not been allowed to
warm up.
- Scale has been on the ground
too long.
- Allow the scale to warm up for 5
minutes.
- Hang the scale and store it in a
suspended position.
Weight reading is
clearly false.
- Scale has not been reset to
zero.
- Wrong weighing unit.
- Scale does not hang properly.
- Scale should be calibrated.
- Weighing sensor or circuit
board is damaged.
- Reset the scale to zero before
weighing.
- Change the weighing unit to cor-
rect one.
- Check the scale and its suspen-
sion.
- Contact an authorized service
center for calibration instructions.
- Contact an authorized service
center.
19
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21

Meganex MEG0500 Kasutusjuhend

Tüüp
Kasutusjuhend