Ide Line ide line 753-076 Kasutusjuhend

Bränd
Ide Line
Mudel
ide line 753-076
Tüüp
Kasutusjuhend
®
DK Mekanisk mikrobølgeovn ..............................................2
SE Mekaniskt styrd mikrovågsugn......................................6
FI Mekaaninen mikroaaltouuni ........................................10
UK Mecanical micrewave oven..........................................14
DE Mechanisches Mikrowellengerät ................................18
PL Mechaniczna kuchenka mikrofalowa ..............................22
ART.NR. 753-076
ART.NR. 753-077
www.ideline.com
753077_IM_tlk 29/03/04 13:15 Side 1
INTRODUKTION
For at du kan få mest mulig glæde af din nye mikrobølgeovn,
beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning, før du tager
mikrobølgeovnen i brug. Vær særligt opmærksom på
sikkerhedsforanstaltningerne. Vi anbefaler dig desuden at
gemme brugsanvisningen, hvis du senere skulle få brug for at
genopfriske mikrobølgeovnens funktioner.
VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER
Mikrobølgeovnen må kun bruges til det, den oprindeligt er
konstrueret til, dvs. til tilberedning af fødevarer til
husholdningsbrug.
Mikrobølgeovnen må kun bruges inden døre.
Brug ikke mikrobølgeovnen, hvis ledninger eller stik er
beskadigede, hvis mikrobølgeovnen ikke fungerer korrekt,
eller hvis den f.eks. er blevet beskadiget pga. kraftige slag
el. lign.
Bloker eller tildæk ikke nogen ventilationsåbninger eller
udgange på mikrobølgeovnen.
Tænd ikke for mikrobølgeovnen, når den er tom. For at
mikrobølgeovnen skal kunne absorbere mikrobølgerne, skal
der være noget i den (fødevarer), ellers kan den tage skade.
Hvis du gerne vil øve dig i at bruge mikrobølgeovnen, kan
du sætte en kop vand i mikrobølgeovnen og afprøve de
forskellige funktioner på den.
Brug ikke mikrobølgeovnen, hvis dørens
sikkerhedslåsesystem ikke fungerer, og mikrobølgeovnen
dermed kan tændes, selvom døren ikke er lukket. Hvis
døren er åben, kan du risikere at blive udsat for
mikrobølgestråler.
Brug ikke mikrobølgeovnen, hvis der er rester af
rengøringsmiddel inden i den.
Opvarm aldrig olie eller fedt i mikrobølgeovnen.
Når mikrobølgeovnen anvendes, skal børn, der opholder sig
i nærheden af den, altid holdes under opsyn.
Forsøg aldrig at reparere mikrobølgeovnen selv.
Hvis mikrobølgeovnen, ledningen eller stikket skal
repareres, skal mikrobølgeovnen indleveres til en autoriseret
reparatør. Hvis der foretages uautoriserede indgreb i
mikrobølgeovnen, bortfalder garantien. Kontakt købsstedet,
hvis der er tale om en reparation, der falder ind under
garantien.
Brandfare!
For at reducere risikoen for, at der opstår ild i ovnrummet, skal
du være særligt opmærksom på følgende punkter:
Tilbered ikke maden i for lang tid eller ved for høj
temperatur, og efterlad ikke mikrobølgeovnen uden opsyn,
hvis du har anbragt papir, plastic eller andre brændbare
materialer i mikrobølgeovnen med henblik på at reducere
tilberedningstiden.
Metalklemmer og låg/folier, der indeholder metaltråde, kan
danne gnister i mikrobølgeovnen og skal derfor fjernes.
Hvis materialer inde i mikrobølgeovnen skulle bryde i brand,
skal du lade lågen være lukket. Sluk omgående for
mikrobølgeovnen, og tag stikket ud af stikkontakten.
OVERSIGT OVER MIKROBØLGEOVNENS DELE
A. Betjeningspanel
B. Drejetap
C. Drejering
D. Glasdrejetallerken
E. Rude
F. Låge
G. Låsetapper (sikkerhedslås)
H. Ventilationsåbninger
1. Timer (0-35 minutter)
2. Drejeknap til indstilling af mikrobølgeeffekt
DK
2
INDHOLDSFORTEGNELSE
INTRODUKTION............................................................................2
VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER ............................2
OVERSIGT OVER MIKROBØLGEOVNENS DELE ........................2
KLARGØRING AF MIKROBØLGEOVNEN ....................................3
BETJENING AF MIKROBØLGEOVNEN ........................................3
TILBEREDNING AF MAD ..............................................................3
BRUG AF TILBEHØR VED TILBEREDNING AF MAD ..................4
RENGØRING ................................................................................5
FØR DU HENVENDER DIG TIL EN REPARATØR..........................5
MILJØTIPS....................................................................................5
GARANTIBESTEMMELSER ..........................................................5
TEKNISKE DATA............................................................................5
IMPORTØR....................................................................................5
2.
1.
753077_IM_tlk 29/03/04 13:15 Side 2
KLARGØRING AF MIKROBØLGEOVNEN
Hver enkelt mikrobølgeovn er kontrolleret på fabrikken, men for
en sikkerheds skyld bør du efter udpakning sikre dig, at
mikrobølgeovnen ikke er blevet beskadiget under transporten.
Kontrollér, om den har fået synlige skader (f.eks. i form af buler
eller lign.), om lågen lukker ordentligt, og om hængslerne er i
orden. Hvis det ser ud til, at mikrobølgeovnen er blevet
beskadiget, skal du kontakte den butik, hvor du har købt
mikrobølgeovnen, og vente med at tage den i brug, til den er
blevet efterset af autoriserede fagfolk.
Før installation skal du kontrollere, at du har fjernet al emballage
og alle transportmaterialer fra mikrobølgeovnen indvendigt og
udvendigt.
Placering af mikrobølgeovnen
Mikrobølgeovnen skal stå på en vandret flade, og der skal være
et frirum på mindst 7-8 cm fra mikrobølgeovnens sider (inkl.
bagside og overside) for at sikre tilstrækkelig ventilation.
Mikrobølgeovnen er ikke beregnet til indbygning, og du skal
kontrollere, at ventilationsåbningerne på oversiden af kabinettet
ikke tildækkes. Hvis de tildækkes, mens mikrobølgeovnen er i
brug, er der risiko for, at den overophedes. Mikrobølgeovnen vil
herefter ikke kunne bruges, før den er kølet ned igen.
Anbring ikke mikrobølgeovnen i nærheden af varme områder
som f.eks. gasblus og elektriske kogeplader.
Tilslutning af mikrobølgeovnen
Mikrobølgeovnen skal tilsluttes 230 volt vekselspænding, 50 Hz.
Garantien bortfalder ved tilslutning til en forkert spænding.
Installation af glasdrejetallerken
Før du tager mikrobølgeovnen i brug, skal du sikre dig, at
drejetappen er monteret og at drejeringen ligger under tallerknen.
BETJENING AF MIKROBØLGEOVNEN
1. Anbring maden i mikrobølgeovnen, og luk ovnlågen.
2. Vælg den ønskede mikrobølgeeffekt på den øverste
drejeknap (2) på betjeningspanelet.
3. Indstil timeren (1) på betjeningspanelet til den ønskede
tilberedningstid.
Mikrobølgeovnen startes automatisk, når du har valgt
mikrobølgeeffekt og tilberedningstid.
Når tilberedningstiden er gået, afbrydes mikrobølgeovnen
automatisk, og der lyder et ringesignal.
Tilberedningen kan til enhver tid afbrydes undervejs ved at åbne
ovnlågen. Hvis ovnlågen lukkes igen, genoptages tilberedningen.
Når mikrobølgeovnen ikke er i brug, skal timeren stå på 0.
TILBEREDNING AF MAD
Ved tilberedning af mad i mikrobølgeovn gælder følgende
grundlæggende regler:
Tilberedningstid
Mindre mængder mad tilberedes hurtigere end store. Hvis
mængden af mad fordobles, øges tilberedningstiden tilsvarende
til næsten det dobbelte.
Mindre kødstykker, små fisk og snittede grøntsager
tilberedes hurtigere end store stykker. Af samme årsag
anbefales det – hvis man f.eks. vil lave gullasch, stuvninger,
sammenkogte retter eller lign. – at kødet skæres i stykker på
maksimalt 2 x 2 cm.
Fødevarernes kompakthed er ligeledes af stor betydning for
tilberedningstiden. Jo mere kompakte fødevarerne er, jo længere
tid tager det at tilberede dem.
Hele stege kræver længere tilberedningstid end
sammenkogte retter.
En steg kræver længere tid end en ret med hakket kød.
Jo koldere fødevarerne er, jo længere skal tilberedningstiden
være. Madvarer, der har stuetemperatur, tilberedes således
hurtigere end madvarer fra køleskab eller dybfryser.
Ved tilberedning af grøntsager afhænger tilberedningstiden af
grøntsagernes friskhed. Kontrollér derfor grøntsagernes tilstand,
og læg enten lidt tid til, eller træk lidt fra.
Den korte tilberedningstid ved brug af en mikrobølgeovn
bevirker, at maden ikke koger ud.
Der kan eventuelt tilsættes lidt vand.
Ved kogning af fisk og grøntsager er der kun brug for en
mindre mængde vand.
Mikrobølgeeffekt
Hvilken effekt der skal vælges, afhænger af tilstanden af de
fødevarer, der skal tilberedes.
I de fleste tilfælde skal maden tilberedes på fuld effekt.
Fuld effekt anvendes bl.a. til hurtig opvarmning af mad,
kogning af vand eller lignende.
Lav effekt bruges fortrinsvis til optøning samt tilberedning af
retter, hvori der indgår ost, mælk og æg. (Hele æg med skal
kan ikke koges i mikrobølgeovnen, da æggene risikerer at
eksplodere). Derudover anvendes de lavere effekter også til
færdigkogning og for at bevare madens gode aroma.
Oversigt over de fem effekttrin:
HIGH (fuld effekt) 100 %
M. HIGH (middelhøj effekt) 77 %
MED (middel effekt) 55 %
M. LOW (middellav effekt) 33 %
LOW (lav effekt) 18 %
Generelt om tilberedning
Hvis hele måltidet tilberedes i mikrobølgeovnen, tilrådes det
at starte med de mest kompakte madvarer som f.eks.
kartofler. Når disse er kogt, dækkes de til, hvorefter resten
af fødevarerne tilberedes.
De fleste madvarer bør dækkes til. En tæt tildækning holder
på damp og fugtighed, hvilket forkorter tilberedningstiden i
mikrobølgeovnen. Dette gælder i særdeleshed, når der er
tale om grøntsager, fiskeretter og gryderetter. Tildækning af
maden giver også en bedre fordeling af varmen og dermed
et hurtigt og godt resultat af tilberedningen.
For at opnå det bedst mulige resultat er det vigtigt at
placere maden på den rigtige måde, da mikrobølgestrålerne
er kraftigst i midten af mikrobølgeovnen. Hvis du f.eks.
bager kartofler, bør du placere dem langs kanten af
glasdrejetallerkenen, så de tilberedes ensartet.
For at få en ensartet tilberedning af kompakte retter som
kød og fjerkræ er det vigtigt at vende kødstykkerne nogle
gange.
Du kan godt bage i mikrobølgeovnen, blot ikke efter
opskrifter, hvori der indgår gær.
Når man laver mad i en "traditionel" ovn, er man vant til så
vidt muligt at undgå at åbne ovnlågen. Med
mikrobølgeovnen er det anderledes: Her går ingen energi
eller væsentlig varme til spilde. Det vil sige, at du kan åbne
lågen til mikrobølgeovnen og se til maden, så tit du vil.
3
753077_IM_tlk 29/03/04 13:15 Side 3
Vigtige sikkerhedsforanstaltninger ved tilberedning af mad!
Hvis du bruger mikrobølgeovnen til opvarmning af babymad
eller væsker i en sutteflaske, skal du altid røre rundt i
maden/væsken og kontrollere temperaturen grundigt før
servering. Hermed sikrer du, at varmen er jævnt fordelt, og
undgår skoldningsskader.
Låget og/eller sutten må ikke være sat på sutteflasken, når
denne sættes ind i mikrobølgeovnen.
Ved for lang opvarmningstid kan nogle fødevarer forkulle og
udvikle røg. Hvis det sker, skal du lade lågen være lukket og
slukke helt for mikrobølgeovnen.
Nogle fødevarer med lavt vandindhold, f.eks. chokolade i
blokke og bagværk med sødt fyld, skal varmes forsigtigt.
Ellers kan de blive ødelagt eller ødelægge beholderen.
BRUG AF TILBEHØR VED TILBEREDNING AF MAD
Inden du går i gang med at tilberede mad i beholdere, bør du
kontrollere, at de beholdere, du ønsker at anvende, er lavet af et
egnet materiale, da nogle plastarter kan blive "slatne" og
deforme, og da nogle keramiktyper kan sprække (især ved
opvarmning af små mængder mad).
For at teste om en beholder er egnet til brug i en
mikrobølgeovn, skal du gøre følgende:
Stil beholderen ind i mikrobølgeovnen.
Stil samtidig et glas, der er fyldt halvt op med vand, i
beholderen.
Start mikrobølgeovnen, og lad den køre i 15-30 sek. på
højeste effekt.
Hvis beholderen bliver meget varm at røre ved, bør du
undlade at benytte den i mikrobølgeovnen.
Når du tilbereder mad i mikrobølgeovnen, må du gerne bruge
følgende redskaber:
Glas og glasskåle
Stentøj (uglaseret og glaseret). Maden holder sig længere
varm i glaseret stentøj end i andre fade.
Plastbeholdere. De kan anvendes til mange
opvarmningsformål, men er ikke anvendelige til grill og
varmluft.
Bemærk! Plastbeholdere af melamin, polyethylen og phenol
kan ikke anvendes.
Porcelæn. Alt porcelæn uden metaldekorationer kan
anvendes i mikrobølgeovne, dog er ildfast porcelæn at
foretrække.
Bruningsfade. Man skal være meget varsom med netop
denne slags fade. Opvarm aldrig et bruningsfad i mere end
5 minutter på glasdrejetallerkenen. En passende isolator
som f.eks. en varmeprøvet tallerken skal placeres mellem
bruningsfadet og glasdrejetallerkenen for at undgå, at
glasdrejetallerkenen overophedes.
Stegefilm. Anvendes specielt i forbindelse med supper,
saucer, sammenkogte retter eller ved optøning. Kan også
anvendes som løs overdækning for at forhindre fedt m.v. i at
sprøjte ud i ovnrummet.
Køkkenrulle. Er ideelt, da køkkenrulle opsuger fugt og fedt.
F.eks. kan bacon lægges lagvist med køkkenrulle mellem
hvert lag. Det bliver så helt sprødt, da det ikke ligger i "sit
eget fedt". Hjemmebagt brød kan tages direkte fra fryseren,
pakkes ind i køkkenrulle og opvarmes i mikrobølgeovnen.
Våd køkkenrulle. Kan anvendes i forbindelse med fisk eller
grøntsager. Tildækning af maden forhindrer udtørring.
Pergamentpapir. Fisk, store grøntsager som blomkål,
majskolber og lign. kan indpakkes i vådt pergamentpapir.
Stegeposer. Er ideelle til kød, fisk og grøntsager. De må
imidlertid aldrig lukkes med metalclips, men skal lukkes til
med bomuldstråd. Prik små huller i posen, og læg den i
mikrobølgeovnen på en tallerken eller et glasfad.
Vigtigt!
Når du tilbereder mad i mikrobølgeovnen, må du ikke bruge
følgende redskaber:
Forseglet glas/flasker med små åbninger, da de kan
sprænge.
• Almindelige termometre
Sølvpapir/foliebakker, da mikrobølgestrålerne ikke kan
trænge igennem det og dermed ikke kan koge maden.
Lukkede dåser/beholdere med tætsluttende låg, da der kan
komme et overtryk, som får dåsen/beholderen til at
sprænge.
Metalklemmer og andre låg/folier, der indeholder
metaltråde. De kan danne gnister i mikrobølgeovnen og skal
derfor fjernes.
Skåle/beholdere og indpakninger af metal, medmindre de er
udformet specielt til brug i mikrobølgeovne. Mikrobølgerne
reflekteres og kan ikke nå ind til maden gennem metallet.
Tallerkener, fade og skåle/beholdere med dekorationer af
metal, guld og sølv. De kan gå i stykker og/eller medføre, at
der dannes gnister i ovnrummet.
RENGØRING
Ved rengøring af mikrobølgeovnen bør du være opmærksom på
følgende punkter:
Sluk for mikrobølgeovnen, og tag stikket ud af stikkontakten
inden rengøring.
Brug ikke skurepulver, stålsvampe eller andre stærke
rengøringsmidler til rengøring af mikrobølgeovnens
indvendige og udvendige overflader, da disse
rengøringsmidler kan ridse fladerne.
Brug i stedet en klud fugtet med varmt vand, og tilsæt
eventuelt lidt opvaskemiddel, hvis mikrobølgeovnen er
meget beskidt.
Der må ikke trænge vand ind i ventilationsåbningerne.
Lad altid lågen stå åben, når du rengør betjeningspanelet,
så mikrobølgeovnen ikke starter under rengøringen.
Drejeringen og mikrobølgeovnens indvendige bund skal
rengøres jævnligt, så glasdrejetallerkenen kan dreje uhindret
rundt.
Glasdrejetallerkenen og drejeringen kan eventuelt rengøres i
en opvaskemaskine.
FØR DU HENVENDER DIG TIL EN REPARATØR
Hvis mikrobølgeovnen ikke vil starte:
Undersøg, om stikket er sat korrekt i stikkontakten. Hvis det
ikke er tilfældet, skal du tage stikket ud, vente 10 sekunder
og derefter sætte stikket i igen.
Undersøg, om der er sprunget en sikring/om sikringsrelæet
er slået fra. Hvis det ikke er tilfældet, kan du kontrollere, om
stikkontakten fungerer, ved at slutte et andet apparat til den.
Kontrollér, om lågen er lukket helt. Hvis den ikke er det,
sørger det automatiske sikkerhedssystem (via låsetapperne)
for, at mikrobølgeovnen ikke kan startes.
Kontrollér, om betjeningspanelet er indstillet korrekt, og om
timeren er aktiveret.
Hvis mikrobølgeovnen stadig ikke fungerer, skal du henvende dig
til en reparatør.
4
753077_IM_tlk 29/03/04 13:15 Side 4
MILJØTIPS
Når elektronikprodukter ikke længere fungerer, bør de bortskaffes
på en måde, så de belaster miljøet mindst muligt og i henhold til
de regler, der gælder i din kommune. I de fleste tilfælde kan du
komme af med produktet på din lokale genbrugsstation.
GARANTIBESTEMMELSER
Garantien gælder ikke:
hvis ovennævnte ikke iagttages
hvis der har været foretaget uautoriserede indgreb i
mikrobølgeovnen
hvis mikrobølgeovnen har været misligholdt, udsat for en
voldsom behandling eller lidt anden form for overlast
hvis fejl i mikrobølgeovnen er opstået på grund af fejl på
ledningsnettet.
TEKNISKE DATA
Driftsspænding: 230 V - 50 Hz
Mikrobølgeeffekt: 700 W
Watteffekt: 1150 W (maks.)
Indv. mål (hxbxd): 29 x 30,04 x 19,40
Udv. mål (hxbxd): 46,10 x 34,10 x 25,96
Da vi hele tiden udvikler vores produkter på funktions- og
designsiden, forbeholder vi os ret til at foretage ændringer i
produktet uden forudgående varsel.
IMPORTØR
Adexi Group
Vi tager forbehold for trykfejl
5
753077_IM_tlk 29/03/04 13:15 Side 5
INTRODUKTION
För att du skall få ut så mycket som möjligt av mikrovågsugnen
är det lämpligt att du läser igenom denna bruksanvisning innan
du tar apparaten i bruk. Lägg extra stor vikt vid
säkerhetsföreskrifterna. Vi föreslår även att du sparar
bruksanvisningen för framtida bruk.
VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Mikrovågsugnen får endast användas för det den är avsedd
för, dvs matberedning för hemmabruk.
Mikrovågsugnen är endast avsedd för inomhusbruk.
Använd inte ugnen om sladden eller stickkontakten är
skadad, om ugnen inte fungerar korrekt eller om den
skadats av tung belastning, slag eller liknande.
Blockera eller täck inte några ventilhål eller utsläpp på
ugnen.
Använd inte mikrovågsugnen när den är tom. För att
mikrovågsugnen ska kunna absorbera mikrovågor måste
det stå någonting i den (mat), annars kan den skadas. Om
du vill testa de olika funktionerna kan du ställa en kopp
vatten inne i ugnen.
Använd inte mikrovågsugnen om systemet för
säkerhetslåset inte fungerar eftersom det innebär att
mikrovågsugnen kan vara på även om dörren inte är stängd.
Om dörren är öppen riskerar du att utsättas för
mikrovågsstrålning.
Använd inte mikrovågsugnen om det finns rester av
rengöringsmedel i den.
Värm aldrig olja eller fett i ugnen.
Barn som befinner sig i närheten av apparaten när den är i
bruk bör hållas under uppsyn.
Försök aldrig att reparera mikrovågsugnen själv.
Om mikrovågsugnen, sladden eller stickkontakten behöver
repareras skall de lämnas till en godkänd
reparationsverkstad. Om apparaten utsätts för obehöriga
reparationer upphävs garantin. Kontakta din återförsäljare
om reparationen faller under garantivillkoren.
Brandrisk!
Notera följande punkter för att minska risken för brand i
ugnsdelen:
Tillaga inte maten för länge eller vid för hög temperatur, och
lämna inte mikrovågsugnen obevakad om du använt
papper, plast eller annat lättantändligt material i syfte att
minska tillagningstiden.
Metallklämmor och lock/plastfilm som innehåller
metalltrådar kan orsaka gnistor i ugnen och måste därför
tas bort.
Om material i ugnen börjar brinna ska du låta dörren vara
stängd. Stäng av ugnen omedelbart och dra ut kontakten
från eluttaget.
BESKRIVNING AV MIKROVÅGSUGNENS DELAR
A. Kontrollpanel
B. Axel
C. Roterande ring
D. Glastallrik
E. Fönster
F. Dörr
G. Låshakar (säkerhetslås)
H. Ventilhål
1. Timervred (0-35 minuter)
2. Effektvred
6
SE
2.
1.
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
INTRODUKTION............................................................................6
VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER ........................................6
BESKRIVNING AV MIKROVÅGSUGNENS DELAR ......................6
FÖRBEREDA MIKROVÅGSUGNEN..............................................6
ANVÄNDA MIKROVÅGSUGNEN ..................................................7
TILLAGNING AV MAT....................................................................7
ANVÄNDNING KÄRL VID TILLAGNING AV MAT ..........................8
RENGÖRING ................................................................................8
INNAN DU GÅR TILL EN REPARATÖR ........................................8
TIPS FÖR MILJÖN ........................................................................9
GARANTIVILLKOR ........................................................................9
TEKNISKA DATA ..........................................................................9
IMPORTÖR....................................................................................9
753077_IM_tlk 29/03/04 13:15 Side 6
FÖRBEREDA MIKROVÅGSUGNEN
Varje enskild mikrovågsugn kontrolleras på fabriken, men för
säkerhets skull bör du, efter uppackning, kontrollera att
mikrovågsugnen inte skadats under transporten. Kontrollera om
det finns någon synlig skada (t.ex. märken eller liknande), om
dörren går att öppna och stänga, samt om gångjärnen är i
ordning. Om mikrovågsugnen verkar skadad, skall du kontakta
inköpsstället. Använd inte apparaten förrän den kontrollerats av
en auktoriserad specialist.
Innan installationen bör du kontrollera att allt
förpackningsmaterial tagits bort från mikrovågsugnen, både på
in- och utsidan.
Placering av mikrovågsugnen
Mikrovågsugnen skall placeras på en slät yta, så att alla sidor
(inklusive bak- och ovansidan) har minst 7-8 cm till närmaste yta,
för att garantera tillräcklig ventilation. Mikrovågsugnen är inte
lämplig att bygga in och du måste kontrollera att
ventilationshålen på ovansidan inte är täckta. Om de är täckta
när mikrovågsugnen används finns det risk för överhettning.
Mikrovågsugnen kan då inte användas förrän den svalnat.
Placera inte mikrovågsugnen nära varma områden, t.ex. gas-
och elektriska spisplattor.
Anslutning av mikrovågsugnen
Mikrovågsugnen måste anslutas till ett 230 volts
växelströmsuttag, 50 Hz. Garantin är inte giltig om apparaten
ansluts till fel volt.
Installation av glastallrik
Innan mikrovågsugnen används ska du se till att:
den roterande ringen är anpassad till axeln, samt att
glastallriken sitter i den roterande ringen.
ANVÄNDA MIKROVÅGSUGNEN
1. Placera mat i ugnen och stäng dörren.
2. Välj önskad effekt med effektvred (2) på kontrollpanelen.
3. Ställ in timern (1) på kontrollpanelen på önskad
tillagningstid.
Ugnen startar automatiskt när du valt effekt och tillagningstid.
När tillagningstiden är över stannar ugnen automatiskt och en
signal ljuder.
Tillagningen kan avslutas närsomhelst genom att dörren öppnas.
Om dörren stängs igen återupptas tillagningen.
När ugnen inte används bör timern stå på 0.
TILLAGNING AV MAT
När du lagar mat i mikrovågsugnen gäller följande grundregler:
Tillagningstid
Mindre mängder mat tillagas snabbare än större mängder. Om
mängden mat dubblas måste tillagningstiden ökas motsvarande,
till dubbelt så lång tid.
Mindre bitar kött, små fiskar och hackade grönsaker tillagas
mycket snabbare än större bitar. Av samma anledning
rekommenderar vi om du, t.ex. ska göra gulasch, stuvning
eller liknande, att köttet skärs i bitar som inte är större än 2
x 2 cm.
Matens fasthet är också viktig för tillagninsgtiden. Ju fastare
maten är desto längre tar det att tillaga den.
Hela stekar har längre tillagningstid än grytor.
En stek tar längre tid än en rätt med köttfärs.
Ju kallare maten är, desto längre blir tillagningstiden. Mat som är
rumstempererad tillagas därför snabbare än mat från kylen eller
frysen.
När man lagar grönsaker beror tillagningstiden på hur fräscha
grönsakerna är. Kontrollera därför hurdana grönsakerna verkar
och lägg till eller dra ifrån tid.
En kortare tillagningstid i mikrovågsugnen innebär att maten inte
tillagas för länge.
Om det behövs kan man tillsätta litet vatten.
När du lagar fisk och grönsaker behöver du bara använda
mycket lite vatten.
Effekt
Effektinställningen beror på vilken sorts mat som ska lagas.
I de flesta fall lagas maten på full effekt.
Full effekt används bland annat då man återuppvärmer mat
snabbt, kokar vatten eller liknande.
Låg effekt används för att tina mat och tillaga rätter som
innehåller ost, mjölk och ägg. (Hela ägg i skal kan inte kokas
i mikrovågsugnen eftersom de riskerar att explodera).
Dessutom används låg effekt när sista handen läggs vid
tillagningen eller för att en rätt ska få behålla en särskild
arom.
Sammanfattning av de fem punkterna:
Full effekt (HIGH) 100 %
Medelhög effekt (M.HIGH) 77 %
Medeleffekt (MED) 55 %
Medellåg effekt (M.LOW) 33 %
Låg effekt (LOW) 18 %
Allmän information om matlagning
Om hela måltiden ska tillagas i mikrovågsugnen,
rekommenderas att du startar med de mest kompakta
livsmedlen, såsom potatis. Täck över dem när de är klara
och tillaga resten av måltiden.
Den mesta maten bör vara övertäckt. Ett tättslutande lock
gör att ånga och fukt stannar kvar, vilket förkortar
tillagningstiden. Det gäller särskilt vid tillagning av
grönsaker, fisk och grytor. Täcks maten så fördelas
dessutom värmen bättre och tillagningen går snabbare och
resultatet blir bättre.
För att uppnå bästa möjliga resultat är det viktigt att maten
placeras korrekt eftersom mikrovågorna är starkast mitt i
ugnen. Om du t.ex bakar potatis bör de placeras längs med
glastallrikens kant så att de tillagas jämnt.
För att laga kompakta rätter som kött och kyckling jämnt är
det viktigt att vända på köttet några gånger.
Det går att baka i mikrovågsugnen, men inte recept som
innehåller jäst.
När du lagar mat i en "vanlig" ugn, försöker du normalt att
öppna ugnsluckan så litet som möjligt. Det behövs inte med
mikrovågsugnen: ingen energi eller särskilt mycket värme
försvinner. Det går alltså att öppna mikrovågsugnens dörr
och kontrollera maten hur många gånger som helst.
7
753077_IM_tlk 29/03/04 13:15 Side 7
Viktiga säkerhetsföreskrifter vid tillagning av mat!
Om du använder mikrovågsugnen för att värma barnmat
eller vätska i en nappflaska måste du alltid röra om
maten/vätskan och kontrollera temperaturen innan du
serverar barnet. På så sätt fördelas värmen och du undviker
skållningsskador.
Locket och/eller nappen måste alltid vara av flaskan när den
placeras i mikrovågsugnen.
Om viss mat värms för länge kan den förkolna och ryka. Om
det händer ska du låta dörren vara stängd och stänga av
mikrovågsugnen helt.
En del mat med lågt vatteninnehåll, t.ex. choklad i rutor och
bakverk med söt fyllning ska värmas försiktigt så de, eller
förpackningen, inte förstörs.
ANVÄNDNING KÄRL VID TILLAGNING AV MAT
Innan du börjar tillaga mat i kärl bör du se till att de kärl du vill
använda är tillverkade av lämpligt material, viss sorts plast kan
bli mjuk och deformerad, en del typer av keramik kan gå sönder
(särskilt vid tillagning av små mängder mat).
Så här gör du för att testa om ett kärl är lämpligt att använda i
mikrovågsugnen:
Placera kärlet i mikrovågsugnen.
Placera samtidigt ett halvfullt glas vatten i kärlet.
Starta mikrovågsugnen och kör den i 15-30 sekunder på full
effekt.
Om kärlet blir väldigt värmt att vidröra ska du inte använda
det i mikrovågsugnen.
När du tillagar mat i mikrovågsugnen ska du helst använda
följande redskap:
Glas och glasskålar
Stengods (glaserat och oglaserat). Maten håller sig varm
längre i glaserat stengods än något annat kärl.
Plastkärl De kan användas för olika slags uppvärmning men
är inte lämpliga för stekning.
Observera! Det går INTE att använda plastkärl tillverkade av
melamin, polyetylen och fenol.
Porslin Allt porslin kan användas i mikrovågsugnar, dock
helst brandsäkert porslin.
Brandsäkra täckta kärl Glaskärl med lock som sluter så tätt
att ingen ånga kommer ut är perfekta för grönsaker och
frukt som du inte lägger till något vatten till (tillagningstiden
får dock inte överskrida 5 minuter).
Stekkärl Du måste vara väldigt försiktig när du använder
den här typen av kärl. Värm inte stekkärlet mer än 5 minuter
på glastallriken. Lämplig isolering, såsom en värmetestad
platta bör läggas mellan stekkärlet och glastallriken för att
undvika att glastallriken överhettas.
Det går att använda plastfolie, särskilt med soppor, såser,
stuvningar eller till mat som tinas. Plastfolie kan också
användas för att förhindra att fett, etc stänker ned
mikrovågsugnens insida.
Hushållspapper är idealiskt då papperet absorberar vätska
och fett. Till exempel kan man lägga bacon i lager med
hushållspapper mellan varje lager. Baconet blir då helt
knaperstekt eftersom det inte tillagas i sitt eget fett.
Hembakat bröd kan tas direkt från frysen, packas in i
hushållspapper och värmas i mikrovågsugnen.
Blött hushållspapper kan användas till fisk eller grönsaker.
Om maten täcks över hindras den från att torka ut.
Smörgåspapper Fisk, stora grönsaker, såsom blomkål,
majskolvar och liknande kan packas i smörgåspapper.
Stekpåsar är bra till kött, fisk och grönsaker. De får dock
aldrig tillslutas med metallklämmor. Istället kan du använda
bomullstråd. Gör små hål i påsen och placera den på en
tallrik eller ett glaskärl i mikrovågsugnen.
OBS!
När du tillagar mat i mikrovågsugnen ska du inte använda
följande redskap:
Förslutna glas/flaskor med små öppningar, då de kan
explodera.
• Vanliga termometrar
Silverfolie/folielådor, mikrovågorna kan inte tränga igenom
materialet och maten tillagas inte.
Slutna lådor/behållare med tättslutande lock, eftersom
övertryck kan orsaka explosion.
Metallklämmor och andra lock/folie som innehåller
metalltrådar. De kan orsaka gnistor i ugnen och måste
därför tas bort.
Metallskålar/behållare och förpackningsmaterial om de inte
är särskilt designade för att användas i mikrovågsugn.
Mikrovågorna reflekteras och kan inte tränga igenom
metallen.
Tallrikar, kärl och skålar/behållare med metall-, guld- och
silverdekorationer. De kan gå sönder och/eller orsaka
gnistor i mikrovågsugnen.
RENGÖRING
När du rengör mikrovågsugnen ska du tänka på följande:
Stäng av mikrovågsugnen och dra ur stickkontakten ur
eluttaget innan du rengör ugnen.
Använd aldrig skurpulver, stålborstar eller andra starka
rengöringsmedel för att rengöra in- eller utsidan av
mikrovågsugnen då de kan lämna märken.
Använd istället en trasa fuktad med vatten, och använd
rengöringsmedel om ugnen är väldigt smutsig.
Se till att inget vatten rinner ner i ventilhålen.
Ha alltid dörren öppen när du gör rent kontrollpanelen för att
undvika att mikrovågsugnen startar av misstag under
rengöringen.
Den roterande ringen och mikrovågsugnens golv måste
göras rent regelbundet så att glastallriken kan snurra fritt.
Glasstallriken och den roterande ringen kan diskas i
diskmaskin.
INNAN DU GÅR TILL EN REPARATÖR
Om mikrovågsugnen inte startar:
Kontrollera att stickkontakten sitter i eluttaget. Om den
sitter i ordentligt, ta ur stickkontakten, vänta i 10 sekunder
och sätt i den i uttaget igen.
Kontrollera om en säkring gått eller om säkringsrelät stängts
av. Om allt verkar fungera som det ska kan du testa
eluttaget genom att sätta in en annan enhet.
Kontrollera att dörren är ordentligt stängd. Är den inte det
gör det automatiska säkerhetssystemet (genom låshakarna)
att mikrovågsugnen inte kan starta.
Kontrollera att kontrollpanelen ställts in korrekt och om
timern aktiverats.
Om mikrovågsugnen fortfarande inte fungerar bör du kontakta en
reparatör.
8
753077_IM_tlk 29/03/04 13:15 Side 8
TIPS FÖR MILJÖN
När elektroniska produkter inte längre fungerar, ska de kasseras
på ett sätt så att de orsakar minsta möjliga belastning på miljön,
enligt de lokala miljöbestämmelserna. Oftast kan du lämna in
sådana produkter till din lokala återvinningsstation.
GARANTIVILLKOR
Garantin gäller inte om:
ovanstående instruktioner inte följs
om apparaten har modifierats.
apparaten har blivit felhanterad, utsatts för vårdslös
behandling eller fått någon form av skada.
fel kan ha uppstått till följd av fel på nätspänningen
TEKNISKA DATA
Spänning: 230 V - 50 Hz
Effekt: 700 W
Effekt: 1150 W (max.)
Int. Dimensioner (hxbxd) 29 x 30.04 x 19.40
Ext. dimensioner (hxbxd) 46,10 x 34,10 x 25,96
På grund av konstant utveckling av våra produkter både på
funktions- och designsidan förbehåller vi oss rätten till ändringar
av våra produkter utan föregående meddelande.
IMPORTÖR
Adexi Group
Vi ansvarar inte för eventuella tryckfel.
9
753077_IM_tlk 29/03/04 13:15 Side 9
JOHDANTO
Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen laitteen ensimmäistä
käyttökertaa, niin saat parhaan hyödyn uudesta
mikroaaltouunistasi. Lue turvaohjeet huolellisesti. Suosittelemme
myös, että säilytät nämä ohjeet. Näin voit perehtyä
mikroaaltouunin eri toimintoihin myöhemminkin.
TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA
Mikroaaltouunia saa käyttää vain sen alkuperäiseen
käyttötarkoitukseen, ruuanvalmistukseen kotioloissa.
Mikroaaltouuni on tarkoitettu ainoastaan sisäkäyttöön.
Älä käytä mikroaaltouunia, jos sen virtajohto tai virtapistoke
on vaurioitunut, jos uuni ei toimi kunnolla tai jos se on
vaurioitunut esimerkiksi voimakkaan iskun seurauksena.
Älä tuki tai peitä uunin tuuletusaukkoja.
Älä käytä mikroaaltouunia tyhjänä. Mikroaaltouunissa on
oltava jotakin (ruokaa), johon mikroaallot voivat imeytyä.
Muutoin uuni voi vaurioitua. Jos haluat kokeilla uunin eri
toimintoja, aseta siihen kupillinen vettä.
Älä käytä mikroaaltouunia, jos turvalukitusjärjestelmä ei
toimi, koska tällöin mikroaaltouuniin voi kytkeä virran, vaikka
luukkua ei ole suljettu. Jos luukku on auki uunin käydessä,
voit altistua mikroaaltosäteilylle.
Älä käytä mikroaaltouunia, jos sen sisällä on
puhdistusainejäämiä.
Älä koskaan kuumenna uunissa öljyä tai rasvaa.
Valvo laitteen lähellä olevia lapsia laitetta käytettäessä.
Älä koskaan yritä korjata mikroaaltouunia itse.
Jos mikroaaltouuni, virtajohto tai virtapistoke on korjattava,
vie uuni korjattavaksi valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Jos
laitteen korjaa joku muu kuin huoltoliikkeen edustaja, takuu
ei ole enää voimassa. Ota yhteyttä jälleenmyyjään, jos takuu
korvaa korjauksen.
Palovaara!
Noudata seuraavia ohjeita, jotta uunin sisältö ei syttyisi tuleen:
Älä kypsennä ruokaa liian kauan tai liian suurella teholla.
Valvo kypsennystä, jos käytät uunissa paperia, muovia tai
muuta syttyvää materiaalia, jonka tarkoitus on lyhentää
kypsennysaikaa.
Poista metallisulkimet sekä metallilankoja sisältävät kannet
ja kalvot, sillä ne voivat aiheuttaa kipinöitä.
Jos uunin sisällä olevat materiaalit syttyvät tuleen, pidä
luukku suljettuna. Katkaise uunista välittömästi virta ja irrota
pistoke pistorasiasta.
MIKROAALTOUUNIN OSAT
A. Ohjauspaneeli
B. Lasialustan pyöritysakseli
C. Pyörivä rengas
D. Pyörivä lasialusta
E. Ikkuna
F. Luukku
G. Lukitustapit (turvalukko)
H. Tuuletusaukot
1. Ajastin (0–35 minuuttia)
2. Mikroaaltotehon säädin
10
2.
1.
FI
SISÄLLYSLUETTELO
JOHDANTO ......................................................................................10
TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA ..............................................................10
MIKROAALTOUUNIN OSAT ..............................................................10
MIKROAALTOUUNIN VALMISTELEMINEN ......................................11
MIKROAALTOUUNIN KÄYTTÄMINEN ..............................................11
RUUAN VALMISTAMINEN ................................................................11
RUUANVALMISTUKSESSA KÄYTETTÄVÄT VÄLINEET....................12
PUHDISTAMINEN ......................................................................12
ENNEN UUNIN TOIMITTAMISTA HUOLTOLIIKKEESEEN ..........12
YMPÄRISTÖN HUOMIOIMINEN ................................................13
TAKUUEHDOT ............................................................................13
TEKNISET TIEDOT......................................................................13
MAAHANTUOJA ........................................................................13
753077_IM_tlk 29/03/04 13:15 Side 10
MIKROAALTOUUNIN VALMISTELEMINEN
Kaikki mikroaaltouunit on tarkistettu tehtaassa. Kun olet purkanut
mikroaaltouunin pakkauksesta, tarkista kuitenkin
turvallisuussyistä huolellisesti, ettei uuni ole vaurioitunut
kuljetuksen aikana. Tarkista, ettei uunissa ole näkyviä vaurioita
(kuten lommoja) ja että luukku sulkeutuu kunnolla ja saranat ovat
kunnossa. Jos mikroaaltouunissa on vaurioita, ota yhteyttä
liikkeeseen, josta ostit sen. Älä käytä uunia, ennen kuin
valtuutettu huoltoliike on tarkistanut sen kunnon.
Tarkista ennen mikroaaltouunin asennusta, että olet poistanut
kaikki pakkausmateriaalit uunin sisä- ja ulkopuolelta.
Mikroaaltouunin sijoittaminen
Aseta mikroaaltouuni vaakasuoralle alustalle ja jätä sen sivuille
(myös taakse ja yläpuolelle) vähintään 7–8 cm tyhjää tilaa, jotta
uunin ilmanvaihto toimii hyvin. Tämä mikroaaltouuni ei sovellu
uppoasennukseen. Varmista, että kotelon päällä olevia
tuuletusaukkoja ei ole peitetty. Jos ilma ei pääse virtaamaan
vapaasti tuuletusaukoista, uuni voi ylikuumentua.
Mikroaaltouunia ei saa käyttää, ennen kuin se on jäähtynyt.
Älä sijoita mikroaaltouunia kuumaan paikkaan, kuten sähkölieden
keittolevyjen tai kaasulieden polttimien lähelle.
Mikroaaltouunin kytkeminen
Kytke mikroaaltouuni 230 voltin sähköverkkoon
(vaihtovirtaverkkoon), jonka taajuus on 50 Hz. Takuu ei ole
voimassa, jos kytket laitteen sähköverkkoon, jossa on väärä
jännite.
Pyörivän lasialustan asentaminen
Varmista ennen mikroaaltouunin käyttöä, että
pyörivä rengas on asennettu pyöritysakseliin
pyörivä lasialusta on asennettu pyörivään renkaaseen.
MIKROAALTOUUNIN KÄYTTÄMINEN
1. Aseta ruoka uuniin ja sulje luukku.
2. Valitse sopiva mikroaaltoteho ohjauspaneelin alemmalla
säätimellä (2).
3. Valitse sopiva kypsennysaika ohjauspaneelin ajastimella (1).
Uuni käynnistyy automaattisesti, kun olet valinnut
mikroaaltotehon ja kypsennysajan.
Kun kypsennysaika päättyy, uuni pysähtyy automaattisesti ja
antaa äänimerkin.
Voit keskeyttää kypsennyksen milloin tahansa avaamalla uunin
luukun. Kun suljet luukun uudelleen, kypsennys jatkuu.
Kun uunia ei käytetä, ajastimen on oltava asennossa 0.
RUUAN VALMISTAMINEN
Seuraavassa on muutamia perusohjeita ruuan valmistuksesta
mikroaaltouunissa:
Kypsennysaika
Pieni määrä ruokaa kypsyy nopeammin kuin suuri määrä. Jos
kaksinkertaistat ruuan määrän, sitä on kypsennettävä vastaavasti
lähes kaksi kertaa kauemmin.
Pienet lihapalat, pienet kalat ja pilkotut vihannekset
kypsyvät nopeammin kuin suuret palat. Jos valmistat
uunissa esimerkiksi gulassia tai lihapataa, liha on tästä
syystä hyvä leikata enintään 2 x 2 cm:n paloiksi.
Kypsennysaikaan vaikuttaa myös ruuan kiinteys. Mitä
kiinteämpää ruoka on, sitä kauemmin sitä on kypsennettävä.
Kokonainen paisti tarvitsee pitemmän kypsennysajan kuin
pataruoka.
Pihvi tarvitsee pitemmän kypsennysajan kuin
jauheliharuoka.
Mitä kylmempää ruoka on, sitä kauemmin sitä on kypsennettävä.
Huoneenlämpöinen ruoka kypsyy siten nopeammin kuin
jääkaapista otettu tai pakastettu ruoka.
Vihannesten kypsennysaika määräytyy niiden tuoreuden mukaan.
Tarkista vihannesten tuoreus ennen kypsennystä ja pidennä tai
lyhennä kypsennysaikaa sen mukaan.
Koska kypsennysaika on mikroaaltouunia käytettäessä lyhyt,
ruoka ei kuivu ja kypsy liikaa.
Voit tarvittaessa lisätä ruokaan hieman vettä.
Kalaa ja vihanneksia kypsennettäessä vettä tarvitsee lisätä
vain hyvin vähän.
Mikroaaltoteho
Tehoasetus valitaan kypsennettävän tai lämmitettävän ruuan
laadun mukaan.
Tavallisesti ruoka kypsennetään tai lämmitetään täydellä teholla.
Täyttä tehoa käytetään esimerkiksi ruuan nopeaan
uudelleenlämmitykseen tai veden keittämiseen.
Pientä tehoa käytetään pääasiassa ruuan sulattamiseen
sekä juusto-, maito- ja munaruokien valmistukseen. (Älä
keitä mikroaaltouunissa kokonaisia kuorellisia munia, sillä ne
voivat räjähtää.) Pientä tehoa voidaan käyttää lisäksi
hitaaseen hauduttamiseen, joka säilyttää ruuan hyvät
aromit.
Kooste viidestä tehoasetuksesta:
HIGH (täysi teho) 100 %
M. HIGH (keskisuuri–suuri teho) 77 %
MED (keskisuuri teho) 55 %
M. LOW (keskisuuri–pieni teho) 33 %
LOW (pieni teho) 18 %
Yleistietoja ruuan kypsentämisestä
Jos haluat kypsentää mikroaaltouunissa koko aterian,
kypsennä ensin kiinteimmät ruoka-aineet, kuten perunat.
Kun kiinteimmät ruoka-aineet ovat kypsiä, peitä ne muiden
ruoka-aineiden kypsennyksen ajaksi.
Useimmat ruuat on peitettävä. Tiivis kansi pitää höyryn ja
kosteuden kypsennysastiassa ja lyhentää siten
kypsennysaikaa. Tämä koskee ennen kaikkea vihannesten,
kalaruokien ja pataruokien kypsennystä. Peitetyssä ruuassa
lämpö jakautuu lisäksi paremmin, joten kypsennysaika
lyhenee ja tulos on erinomainen.
Ruoka kypsyy parhaiten, kun se asetetaan uuniin oikein.
Mikroaallot ovat tehokkaimpia uunin keskiosassa. Jos
esimerkiksi kypsennät perunoita, aseta ne pyörivän
lasialustan reunoille, jotta ne kypsyvät tasaisesti.
Jotta kiinteät ruoka-aineet, kuten liha tai siipikarja,
kypsyisivät tasaisesti, kääntele lihapaloja muutaman kerran.
Voit paistaa mikroaaltouunissa leivonnaisia, et kuitenkaan
hiivalla kohotettavia leivonnaisia.
Perinteistä uunia käytettäessä uunin avaamista yritetään
tavallisesti välttää mahdollisimman paljon. Mikroaaltouunia
käytettäessä tästä ei tarvitse huolehtia: luukun avaaminen ei
aiheuta merkittävää energia- tai lämpöhäviötä. Toisin
sanoen voit avata mikroaaltouunin luukun ja tarkistaa ruuan
kypsyyden niin usein kuin haluat.
11
753077_IM_tlk 29/03/04 13:15 Side 11
Tärkeitä ruuan kypsennystä koskevia turvaohjeita
Jos lämmität mikroaaltouunissa vauvanruokaa tai nestettä
tuttipullossa, sekoita aina ruokaa tai nestettä ja tarkista sen
lämpötila huolellisesti ennen syöttämistä. Näin lämpö
jakautuu ruokaan tai nesteeseen tasaisesti eikä lapsi saa
palovammoja.
Älä laita tuttipullon korkkia ja/tai tuttiosaa mikroaaltouuniin.
Jotkin ruoka-aineet voivat hiiltyä ja savuta, jos niitä
kuumennetaan liian kauan. Jos näin käy, pidä luukku
suljettuna ja katkaise mikroaaltouunista virta.
Jotkin vähän vettä sisältävät ruoka-aineet, kuten suklaapalat
tai makeat täytetyt leivonnaiset, on kuumennettava
varovasti. Muutoin ruoka voi pilaantua tai rikkoa astian.
RUUANVALMISTUKSESSA KÄYTETTÄVÄT VÄLINEET
Varmista ennen ruuanvalmistuksen aloittamista, että astiat on
valmistettu oikeasta materiaalista. Jotkin muovityypit voivat
pehmetä ja muuttaa muotoaan, ja jotkin keramiikkatyypit voivat
haljeta (etenkin kuumennettaessa pieniä ruokamääriä).
Voit kokeilla seuraavasti, sopiiko astia mikroaaltouuniin:
Aseta astia mikroaaltouuniin.
Aseta astiaan lasi, joka on puolillaan vettä.
Käynnistä mikroaaltouuni ja anna sen käydä 15–30 sekuntia
täydellä teholla.
Jos astia on kosketettaessa erittäin kuuma, älä käytä sitä
mikroaaltouunissa.
Kun valmistat ruokaa mikroaaltouunissa, käytä mieluiten
seuraavia astioita ja välineitä:
Lasit ja lasikulhot.
Keramiikka (lasitettu ja lasittamaton). Ruoka pysyy
kauemmin kuumana lasitetussa keramiikka-astiassa kuin
muissa astioissa.
Muoviastiat. Muoviastioita voidaan käyttää moniin
lämmitystarkoituksiin, mutta ne eivät sovellu
kypsennykseen. Huomio! Mikroaaltouunissa EI saa
käyttää melamiinista, polyeteenistä tai fenolimuoveista
valmistettuja muoviastioita.
Posliini. Mikroaaltouunissa voi käyttää kaikenlaista posliinia;
tulenkestävä posliini on kuitenkin suositeltavinta.
Tulenkestävät kannelliset astiat. Lasiastiat, joiden kansi
sulkeutuu niin tiiviisti, ettei höyryä pääse ulos, sopivat
ihanteellisesti vihanneksille ja hedelmille, joihin ei lisätä vettä
(kypsennysaika saa olla kuitenkin enintään 5 minuuttia).
Paistoastiat. Käytä ruskistavia paistoastioita erittäin varoen.
Älä koskaan kuumenna paistoastiaa lasialustalla kauempaa
kuin 5 minuuttia. Aseta paistoastian ja lasialustan väliin
sopiva eriste, esimerkiksi kuumuutta kestävä lautanen. Näin
lasialusta ei ylikuumene.
Paistokelmu. Paistokelmua voi käyttää etenkin keittoja,
kastikkeita tai pataruokia kypsennettäessä tai ruokaa
sulatettaessa. Paistokelmua voi myös käyttää löysästi ruuan
ympärillä, jolloin roiskuva rasva ei likaa uunia.
Talouspaperi. Talouspaperi sopii kypsennykseen
erinomaisesti, sillä se imee kosteutta ja rasvaa. Esimerkiksi
pekonia voi laittaa kerroksittain talouspaperin väliin. Näin
pekoni kypsyy kauttaaltaan rapeaksi, koska se ei makaa
omassa rasvassaan. Kotona leivotun leivän voi ottaa
suoraan pakastimesta, kääriä talouspaperiin ja lämmittää
mikroaaltouunissa.
Märkä talouspaperi. Märkä talouspaperi sopii hyvin kalalle
tai vihanneksille. Ruuan peittäminen estää sitä kuivumasta.
Rasvatiivis leivinpaperi. Kala ja suuret vihannekset, kuten
kukkakaali tai maissintähkät, voidaan kääriä märkään
rasvatiiviiseen leivinpaperiin.
Paistopussit. Paistopussit sopivat erinomaisesti lihalle,
kalalle ja vihanneksille. Älä koskaan sulje paistopussia
metallisulkimella. Sulje pussi puuvillanauhalla. Tee pussiin
pieniä reikiä ja aseta se mikroaaltouuniin lautasen tai
lasiastian päälle.
Tärkeää!
Kun valmistat ruokaa mikroaaltouunissa, älä käytä seuraavia
astioita tai välineitä:
Tiiviit lasiastiat tai pullot, joissa on pieni aukko, koska ne
voivat räjähtää.
• Tavalliset lämpömittarit.
Alumiinifolio tai folioastiat, koska mikroaallot eivät läpäise
niitä eivätkä kypsennä ruokaa.
Suljetut rasiat tai astiat, joissa on tiiviit kannet, koska
syntyvä ylipaine voi räjäyttää ne.
Metallisulkimet tai muut kannet tai kalvot, jotka sisältävät
metallilankoja. Poista metallia sisältävät osat, koska ne
voivat aiheuttaa kipinöitä.
Metallikulhot, -astiat ja -pakkaukset, jos niitä ei ole varta
vasten tarkoitettu käytettäviksi mikroaaltouuneissa.
Mikroaallot eivät läpäise metalliastioita ja lämmitä ruokaa,
vaan heijastuvat niistä takaisin.
Lautaset, astiat ja kulhot, joissa on metalli-, kulta- ja
hopeakoristeita. Nämä astiat voivat hajota ja/tai aiheuttaa
kipinöitä.
PUHDISTAMINEN
Puhdista mikroaaltouuni seuraavien ohjeiden mukaisesti:
Katkaise mikroaaltouunista virta ja irrota pistoke
pistorasiasta ennen puhdistusta.
Älä koskaan puhdista mikroaaltouunin sisä- tai ulkopintaa
hankaavilla puhdistusaineilla, teräsvillalla tai muilla
voimakkailla puhdistusaineilla, sillä ne voivat naarmuttaa
pintoja.
Puhdista uuni kostutetulla liinalla ja lisää siihen
puhdistusainetta, jos uuni on erittäin likainen.
Huolehdi, ettei tuuletusaukkoihin pääse vettä.
Pidä luukku auki, kun puhdistat ohjauspaneelia, jotta
mikroaaltouuni ei käynnisty tahattomasti.
Puhdista mikroaaltouunin pyörivä rengas ja sisäpohja
säännöllisesti, jotta lasialusta pääsee pyörimään esteettä.
Voit puhdistaa pyörivän lasialustan ja renkaan
astianpesuaineella.
ENNEN UUNIN TOIMITTAMISTA HUOLTOLIIKKEESEEN
Jos mikroaaltouuni ei käynnisty, toimi seuraavasti:
Tarkista, että virtajohdon pistoke on kytketty oikein
pistorasiaan. Jos näin ei ole, irrota pistoke, odota 10
sekuntia ja kytke se uudelleen pistorasiaan.
Tarkista, onko sulake palanut tai onko automaattisulake
(johdonsuojakatkaisin) lauennut. Jos näin ei ole, tarkista
pistorasian toiminta kytkemällä siihen toinen laite.
Tarkista, että luukku on kunnolla kiinni. Jos luukku ei ole
kiinni, automaattinen turvalukitusjärjestelmä (luukun
lukitustapit) estää mikroaaltouunin käynnistämisen.
Tarkista, että olet valinnut tehon oikein ja valinnut
kypsennysajan ajastimella.
Jos mikroaaltouuni ei toimi vieläkään, ota yhteyttä
huoltoliikkeeseen.
12
753077_IM_tlk 29/03/04 13:15 Side 12
YMPÄRISTÖN HUOMIOIMINEN
Kun sähkölaitetta ei enää käytetä, se on hävitettävä paikallisia
säädöksiä noudattaen siten, että ympäristölle aiheutuu
mahdollisimman vähän haittaa. Sähkölaitteet voidaan usein
toimittaa paikalliseen kierrätyspisteeseen.
TAKUUEHDOT
Takuu ei ole voimassa, jos
edellä olevia ohjeita ei noudateta
laitteeseen on tehty muutoksia
laitetta on käsitelty väärin, rajusti tai se on kärsinyt muita
vaurioita
syntyneet viat johtuvat häiriöistä sähköverkossa.
TEKNISET TIEDOT
Käyttöjännite: 230 V – 50 Hz
Mikroaaltoteho: 700 W
Teho: 1150 W (suurin teho)
Sisämitat (k x l x s): 29 x 30,04 x 19,40 cm
Ulkomitat (k x l x s): 46,10 x 34,10 x 25,96 cm
Kehitämme jatkuvasti tuotteidemme toimivuutta ja muotoilua,
minkä vuoksi pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tuotetta
ilman etukäteisilmoitusta.
MAAHANTUOJA
Adexi Group
Emme ole vastuussa mahdollisista painovirheistä.
13
753077_IM_tlk 29/03/04 13:15 Side 13
INTRODUCTION
To get the best out of your new microwave oven, please read
through these instructions carefully before using it for the first
time. Pay particular attention to the safety measures. We also
recommend that you keep the instructions for future reference,
so that you can remind yourself of the functions of the
microwave oven.
IMPORTANT SAFETY MEASURES
The microwave oven may only be used for its original
purpose, i.e. for preparing food for domestic purposes.
The microwave oven is for indoor use only.
Do not use the oven if the cord or plug is damaged, if the
oven is not functioning properly, or if it has been damaged
by a heavy impact or similar.
Do not block or cover any vent holes or outlets on the oven.
Do not use the microwave oven when it is empty. In order
for the microwave oven to absorb microwaves, there must
be something in it (food), or it may be damaged. If you
would like to practice using the various functions, place a
cup of water inside the oven.
Do not use the microwave oven if the safety locking system
is not functioning, which means that the microwave oven
could be switched on even if the door is not closed. If the
door is open, you risk being exposed to microwave
radiation.
Do not use the microwave oven if there are cleaning agent
residues inside it.
Never heat oil or fat in the oven.
Keep an eye on any children in the vicinity of the appliance
when it is in use.
Never try to repair the microwave oven yourself.
If the microwave oven, cord or plug need to be repaired, it
should be taken to an authorised service centre. If the
appliance is subjected to unauthorised repairs, the
guarantee will become void. Contact your retailer if the
repairs fall under the terms of the warranty.
Fire hazard!
To reduce the risk of fire occurring in the oven space, please note
the following points:
Do not cook food for too long or at too high a temperature,
and do not leave the microwave oven unattended if paper,
plastic or other flammable materials have been used in the
oven with a view to reducing cooking times.
Metal clips and lids/film containing metallic threads can
cause sparks in the oven and must therefore be removed.
If materials in the oven catch fire, leave the door closed.
Switch the oven off immediately, and remove the plug from
the wall socket.
KEY TO THE MICROWAVE OVEN’S PARTS
A. Operating panel
B. Spindle
C. Turning ring
D. Glass turntable
E. Window
F. Door
G. Dowels (safety lock)
H. Vent holes
A. Timer (0-35 minutes)
B. Knob for setting microwave power
PREPARING THE MICROWAVE OVEN
Each individual microwave oven is checked at the factory, but for
safety’s sake, after unpacking the oven, you should check
carefully that the microwave oven has not been damaged during
transport. Check whether there is any visible damage (e.g. in the
form of dents or similar), if the door closes properly, and if the
hinges are in order. If it appears that the microwave oven has
been damaged, you must contact the shop where you bought it,
and do not use it until it has been checked by an authorised
specialist.
14
B.
A.
UK
TABLE OF CONTENTS
INTRODUCTION ........................................................................14
IMPORTANT SAFETY MEASURES ............................................14
KEY TO THE MICROWAVE OVEN’S PARTS ..............................14
PREPARING THE MICROWAVE OVEN ......................................14
OPERATING THE MICROWAVE OVEN ......................................15
PREPARATION OF FOOD ..........................................................15
USING UTENSILS WHEN PREPARING FOOD ..........................16
CLEANING ..................................................................................16
BEFORE GOING TO A REPAIR CENTRE....................................16
ENVIRONMENTAL TIPS..............................................................16
GUARANTEE TERMS..................................................................17
TECHNICAL DATA ......................................................................17
IMPORTER..................................................................................17
753077_IM_tlk 29/03/04 13:15 Side 14
You should check before installation that you have removed all
packaging has been removed from the microwave oven both
inside and outside.
Positioning the microwave
The microwave oven should be placed on a flat surface, with
clearance of at least 7-8 cm from the sides of the microwave
(including rear and top) to ensure sufficient ventilation. This
microwave oven is not suitable for fitting in, and you must check
that the vent holes on top of the cabinet are not covered. If they
are covered while the microwave oven is in use, there is a risk of
it overheating. The microwave oven cannot then be used until it
has cooled down.
Do not place the microwave oven next to hot areas, for example
gas rings and electric hotplates.
Connecting the microwave oven
The microwave oven must be connected to a 230-volt AC
current, 50 Hz. The guarantee is not valid in the event of
connection to the wrong voltage.
Installation of the glass turntable
Before using the microwave ensure that:
the turning ring is fitted to the spindle and that
the glass turntable is fitted to the turning ring.
OPERATING THE MICROWAVE OVEN
1. Place the food in the oven and close the door.
2. Choose the required microwave power using the top knob
(B) on the operating panel.
3. Set the timer (A) on the operating panel to the required
cooking time.
The oven starts automatically when you have selected the
microwave power and cooking time.
Once the cooking time has passed, the oven stops automatically
and a signal rings.
Cooking can be interrupted at any time by opening the oven
door. If the oven door is closed again, cooking resumes.
When the oven is not in use, the timer should be at 0.
PREPARATION OF FOOD
When preparing food in the microwave oven, the following basic
rules apply:
Preparation time
Smaller quantities of food are prepared more rapidly than large
quantities. If the amount of food is doubled, the preparation time
must be correspondingly increased to almost twice.
Smaller pieces of meat, small fish and chopped vegetables
cook more quickly than large pieces. For the same reason, it
is recommended, if, for example, you wish to make goulash,
stews or similar, that the meat be cut into maximum 2 x 2
cm pieces.
The compactness of the food is also very important for the
cooking time. The more compact the food is, the longer it takes
to cook it.
Complete steaks require a longer cooking time than stewed
dishes.
A steak requires a longer time than a dish with minced
meat.
The colder the food, the longer the cooking time needs to be.
Food at room temperature will therefore cook faster than food
from a fridge or freezer.
When cooking vegetables, the cooking time depends on the
freshness of the vegetables. Therefore check the condition of the
vegetables, and add or deduct a little time accordingly.
The short cooking time when using a microwave oven means
that the food does not overcook.
If required, a little water can be added.
When cooking fish and vegetables, you only need to use the
minimum of water.
Microwave power
The choice of power setting depends on the condition of the
food to be cooked.
In most cases, the food is cooked on full power.
Full power is used, among other things, for reheating food
quickly, boiling water or similar.
Low power is principally used to defrost food and prepare
dishes containing cheese, milk and egg. (Whole eggs in
their shell cannot be cooked in the microwave oven, as
there is a risk of the eggs exploding). In addition, lower
power settings are also used for finish off and for retaining
the excellent aroma of a dish.
Summary of the five power steps:
HIGH (full power) 100 %
M. HIGH (medium-high power) 77 %
MED (medium power) 55 %
M. LOW (medium-low power) 33 %
LOW (low power) 18 %
General information on cooking
If the whole meal is to be prepared in the microwave oven, it
is recommended that you start with the most compact
foods, such as potatoes. Once these are ready, cover them
while the rest of the food is prepared.
Most food should be covered. A close-fitting cover retains
the steam and moisture, which shortens the cooking time in
the microwave oven. This is particularly the case when
cooking vegetables, fish dishes and casseroles. Covering
food also distributes the heat better, thus ensuring rapid
and excellent results.
In order to achieve the best possible results, it is important
to position the food correctly, as the microwave rays are
most powerful in the centre of the oven. If, for example, you
are baking potatoes, you should position them along the
edge of the glass turntable so that they cook evenly.
In order to cook compact dishes such as meat and poultry
evenly, it is important to turn the pieces of meat a few times.
You can bake in the microwave oven, although not with
recipes that include yeast.
When preparing food in a "traditional" oven, you normally
avoid opening the oven door as much as possible. This is
not the case with a microwave oven: no energy or
significant heat is lost. In other words, you can open the
microwave door and look at the food as often as you want.
Important safety measures when preparing food!
If using the microwave oven to heat baby food or liquids in a
feeding bottle, you must always stir the food/liquid and
check the temperature thoroughly before serving. This
ensures that the heat is evenly distributed and avoids
scalding injuries.
The lid and/or teat must not be fitted on a feeding bottle
when it is placed in the microwave oven.
If some foods are heated too long, they may char and give
off smoke. If this happens, you should leave the door closed
and switch off the microwave oven completely.
15
753077_IM_tlk 29/03/04 13:15 Side 15
Some foods with a low water content, e.g. chocolate in
squares and pastries with a sweet filling should be heated
carefully, otherwise they or the container may be ruined.
USING UTENSILS WHEN PREPARING FOOD
Before starting to prepare food in containers, you should check
that the containers you wish to use are made of a suitable
material, as some types of plastic may become "limp" and
deform, while some types of ceramics may crack (particularly
when heating small quantities of food).
In order to test if a container is suitable for use in a
microwave oven:
Place the container in the microwave oven.
At the same time, place a half-full glass of water in the
container.
Start the microwave oven, and run it for 15-30 seconds on
maximum power.
If the container becomes very hot to the touch, you should
avoid using it in the microwave oven.
When you prepare food in the microwave oven, you should
preferably use the following implements:
Glass and glass bowls
Stoneware (glazed and unglazed). The food stays hot longer
in glazed stoneware than in other dishes.
Plastic containers These can be used for many heating
purposes, but are not suitable for roasting.
Please note! Plastic containers made from melamine,
polyethylene and phenol must NOT be used.
Porcelain All porcelain can be used in microwave ovens,
although fireproof porcelain is preferable.
Fireproof covered dishes Glass dishes with lids that fit so
closely that steam cannot escape are ideal for vegetables
and fruit to which no liquid is added (however, the cooking
time must not exceed 5 minutes).
Browning dishes You must be very careful when using this
type of dish. Never heat the browning dish for more than 5
minutes on the turntable. Suitable insulation, such as a
heat-tested plate, should be placed between the browning
dish and the turntable to prevent the turntable from
overheating.
Clingfilm can be used particularly for soups, sauces, stewed
dishes or when defrosting food. Can also be used as a
loose covering to prevent fat, etc. from spraying out into the
oven space.
Kitchen roll is ideal, as kitchen roll absorbs moisture and fat.
For example, bacon can be placed in layers, with kitchen
roll between each layer. The bacon will then be completely
crispy, as it does not sit in "its own fat". Home-baked bread
can be taken directly from the freezer, packed in kitchen roll
and heated in the microwave oven.
Wet kitchen roll can be used for fish or vegetables. Covering
the food prevents it from drying out.
Greaseproof paper Fish, large vegetables, such as
cauliflower, corn on the cob and similar can be packed in
wet greaseproof paper.
Roasting bags are ideal for meat, fish and vegetables.
However, they must never be closed using metal clips.
Cotton thread should be used instead. Prick the bag with
small holes, and place it in the microwave oven on a plate
or glass dish.
Important!
When you prepare food in the microwave oven, you should not
use the following implements:
Sealed glass/bottles with small openings, as they may
explode.
General purpose thermometers
Silver foil/foil trays, as the microwave rays cannot penetrate
and the food will not cook.
Closed boxes/containers with tightly sealed lids, as excess
pressure may cause the box/container to explode.
Metal clips and other lids/foils, containing metal wires.
These can form sparks in the microwave oven and must
therefore be removed.
Metal bowls/containers and packaging, unless they are
designed specifically for use in microwave ovens. The
microwaves are reflected and cannot penetrate the food
through the metal.
Plates, dishes and bowls/containers with metal, gold and
silver decorations. They may break and/or cause sparks to
form in the oven space.
CLEANING
When cleaning the microwave oven, you should pay attention to
the following points:
Switch the microwave oven off and remove the plug from
the wall socket before cleaning.
Never use scouring powder, steel scourers or other strong
cleaning agents to clean the interior or exterior surfaces of
the microwave oven, as they may scratch the surfaces.
Instead use a cloth dampened with water, and add
detergent if the microwave oven is very dirty.
Make sure that no water gets into the vent holes.
Always keep the door open when cleaning the control
panel, to avoid the microwave oven accidentally starting up
during the cleaning process.
The turning ring and the floor of the microwave oven must
be cleaned regularly so that the glass turntable can move
around without hindrance.
The glass turntable and turning ring can be cleaned in a
dishwasher.
BEFORE GOING TO A REPAIR CENTRE
If the microwave will not start:
Check that the plug is correctly in place in the wall socket. If
that is not the case, remove the plug, wait 10 seconds and
then plug it in again.
Check whether a fuse has blown or whether the fuse relay
has been switched off. If it is not that, you can check that
the socket itself is working by plugging in another device.
Check that the door is closed properly. If this is not the
case, the automatic safety system (via the lock dowels)
ensures that the microwave oven cannot be started.
Check whether the operating panel has been set correctly,
and whether the timer has been activated.
If the microwave oven still does not work, you should contact a
repair engineer.
ENVIRONMENTAL TIPS
Once any electronic product is no longer functional, it should be
disposed of in such a way as to cause minimum environmental
impact, in accordance with the regulations of your local authority.
In most cases you can take such products to your local recycling
station.
16
753077_IM_tlk 29/03/04 13:15 Side 16
GUARANTEE TERMS
The guarantee does not apply:
if the above instructions are not followed
if the appliance has been interfered with.
if the appliance has been mishandled, subjected to rough
treatment, or has suffered any other form of damage
if faults have arisen as a result of faults in your electricity
supply.
TECHNICAL DATA
Operating voltage: 230 V - 50 Hz
Microwave power: 700 W
Watt output: 1150 W (max.)
Int. dimensions (hxwxd): 29 x 30.04 x 19.40
Ext. dimensions (hxwxd): 46.10 x 34.10 x 25.96
Due to the constant development of our products in terms of
function and design, we reserve the right to make changes to the
product without prior warning.
IMPORTER
Adexi Group
We cannot be held responsible for any printing errors
17
753077_IM_tlk 29/03/04 13:15 Side 17
EINLEITUNG
Bevor Sie Ihr neues Mikrowellengerät erstmals in Gebrauch
nehmen, sollten Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig
durchlesen. Beachten Sie insbesondere die
Sicherheitsmaßnahmen. Außerdem möchten wir Ihnen raten, die
Gebrauchsanleitung aufzubewahren, falls Sie zu einem späteren
Zeitpunkt noch einmal etwas über die Funktionen des
Mikrowellengeräts nachlesen möchten.
WICHTIGE SICHERHEITSMASSNAHMEN
Benutzen Sie das Gerät nur für den vorgesehenen
Verwendungszweck, d. h. für die Zubereitung von
Lebensmitteln im Haushalt.
Verwenden Sie das Gerät niemals im Freien.
Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn die Leitungen oder der
Stecker beschädigt ist, wenn das Gerät nicht optimal
funktioniert oder Stoßschäden o. ä. erlitten hat.
Blockieren oder decken Sie niemals irgendwelche
Lüftungsöffnungen oder Ausgänge des Geräts zu.
Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn sich nichts im Gerät
befindet, da es etwas (Lebensmittel) braucht, um die
Mikrowellen zu absorbieren. Wird das Gerät ohne Inhalt
angeschaltet, kann es beschädigt werden. Wenn Sie die
Funktionen des Geräts üben möchten, stellen Sie eine Tasse
mit Wasser in das Gerät.Benutzen Sie das Gerät nicht,
wenn das Sicherheitssystem der Tür nicht funktioniert und
das Gerät angeschaltet werden kann, obwohl die Tür nicht
geschlossen ist. Wenn die Tür offen ist, besteht die Gefahr,
dass Sie der Mikrowellenstrahlung ausgesetzt werden.
Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn sich noch
Reinigungsmittelreste im Gerät befinden.
Erhitzen Sie niemals Öl oder Fett im Gerät.
Beaufsichtigen Sie Kinder, die sich in der Nähe des
laufenden Gerätes aufhalten.
Versuchen Sie niemals, das Mikrowellengerät selbst zu
reparieren.
Falls das Mikrowellengerät, das Kabel oder der Stecker
repariert werden müssen, muss dies in einem autorisierten
Servicecenter erfolgen. Bei Reparatur durch eine nicht
autorisierte Person erlischt die Garantie. Wenn die
Reparatur unter die Garantiebedingungen fällt, nehmen Sie
bitte mit Ihrem Händler Kontakt.
Feuergefahr!
Um das Brandrisiko im Hohlraum des Gerätes zu reduzieren:
Kochen Sie das Essen nicht zu lange oder zu kräftig.
Lassen Sie das Mikrowellengerät nicht unbeaufsichtigt,
wenn sich Papier, Plastik oder andere brennbare Materialien
im Gerät befinden, um das Kochen zu beschleunigen.
•Metallklemmen und andere Deckel/Folien, die Metallfasern
enthalten, können zur Funkenbildung im Innenraum führen
und sind deshalb zu entfernen.
Falls Materialien im Gerät in Brand geraten, lassen Sie die
Tür geschlossen. Schalten Sie das Gerät sofort aus und
ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
BESCHREIBUNG
A. Bedienblende
B. Spindel
C. Drehring
D. Glas-Drehteller
E. Sichtfenster
F. Tür
G. Dübel (Sicherheitsverriegelung)
H. Lüftungsöffnungen
A. Timer (0-35 Minuten)
B. Einstellknopf für die Leistungsstufen
18
B.
A.
DE
INHALTSVERZEICHNIS
EINLEITUNG ..............................................................................18
WICHTIGE SICHERHEITSMASSNAHMEN ................................18
BESCHREIBUNG ......................................................................18
VORBEREITUNG DES MIKROWELLENHERDS ........................19
BEDIENUNG DES MIKROWELLENHERDS ................................19
VORBEREITUNG DER LEBENSMITTEL ....................................19
VERWENDUNG VON UTENSILIEN BEI DER
ZUBEREITUNG VON LEBENSMITTELN ....................................20
REINIGUNG ................................................................................20
BEVOR SIE DAS GERÄT ZUM KUNDENDIENST BRINGEN ......20
UMWELTTIPPS ..........................................................................20
GARANTIEBEDINGUNGEN ........................................................21
TECHNISCHE DATEN ................................................................21
IMPORTEUR ..............................................................................21
753077_IM_tlk 29/03/04 13:15 Side 18
VORBEREITUNG DES MIKROWELLENHERDS
Jedes einzelne Gerät ist in der Fabrik kontrolliert worden, zur
Sicherheit sollten Sie sich jedoch nach dem Auspacken
vergewissern, dass beim Transport keine Schäden entstanden
sind. Überprüfen Sie, ob sichtbare Schäden (z. B. in Form von
Dellen o. ä.) vorliegen, ob die Tür gut schließt, und ob die
Hängsel in Ordnung sind. Ist das Gerät beschädigt, wenden Sie
sich bitte an das Geschäft, in dem Sie das Gerät gekauft haben
und nehmen Sie es nicht in Gebrauch, bevor es von einem
autorisierten Fachmann kontrolliert wurde.
Vor der Installation müssen Sie ganz sicher sein, dass jegliche
Verpackung innerhalb und außerhalb des Geräts entfernt wurde.
Aufstellen der Mikrowelle
Das Mikrowellengerät muss auf einer waagerechten Fläche
stehen, wobei seitlich (einschließlich Rück- und Oberseite)
mindestens 7-8 cm Luft ist, um eine ausreichende Zirkulation zu
gewährleisten. Das Gerät ist nicht zum Einbau geeignet.
Vergewissern Sie sich, dass die Ventilationsöffnungen an der
Oberseite des Gehäuses nicht blockiert werden. Werden Sie
blockiert, während das Gerät in Gebrauch ist, besteht die Gefahr
einer Überhitzung des Geräts. Das Gerät kann erst wieder in
Gebrauch genommen werden, wenn es abgekühlt ist.
Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe von Wärmequellen, wie
z. B. Gasflammen oder elektrischen Kochplatten.
Anschluss des Mikrowellenherds
Das Gerät muss an 230 Volt Wechselspannung, 50 Hz
Wechselstrom angeschlossen werden. Die Garantie entfällt bei
Anschluss an die verkehrte Spannung.
Installation des Glas-Drehtellers
Vergewissern Sie sich vor Gebrauch des Geräts, dass
der Drehteller an der Spindel angebracht ist, und
dass der Drehteller auf dem Drehring angebracht ist.
BEDIENUNG DES MIKROWELLENHERDS
1. Stellen Sie das Essen in den Mikrowellenherd und schließen
Sie die Tür.
2. Wählen Sie die gewünschte Leistungsstufe an Einstellknopf
(B) der Bedienblende.
3. Stellen Sie den Timer (A) an der Bedienblende auf die
erforderliche Kochzeit ein.
Das Gerät startet automatisch, wenn Sie die Leistungsstufe und
die Kochzeit eingestellt haben.
Nach Ablauf der Zubereitungszeit schaltet das Gerät
automatisch ab, und ein Signal ertönt.
Das Kochen kann jederzeit durch Öffnen der Tür des Geräts
unterbrochen werden.. Wird die Tür wieder geschlossen, wird
das Kochen fortgesetzt.
Wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist, muss der Timer auf 0
gestellt werden.
VORBEREITUNG DER LEBENSMITTEL
Bei der Zubereitung von Lebensmitteln im Mikrowellengerät
gelten folgende Grundregeln:
Zubereitungszeit
Kleinere Mengen lassen sich schneller zubereiten als größere
Mengen. Wenn Sie die Menge verdoppeln, erhöht sich die
Zubereitungszeit auf fast das Doppelte.
Kleinere Fleischstückchen, kleine Fische und geschnittenes
Gemüsen kochen schneller als große Stücke. Für Gulasch,
Eintöpfe und Geschmortes ist das Fleisch in Stücke von
maximal 2 x 2 cm zu schneiden.
Die Kompaktheit des Essens ist ebenfalls sehr wichtig für die
Zubereitungszeit. Je kompakter das Essen ist, desto länger
dauert seine Zubereitung.
Ganze Steaks erfordern eine längere Zubereitungszeit als
Eintöpfe.
Ein Steak erfordert längere Zeit als ein Gericht mit
Hackfleisch.
Je kälter die Lebensmittel sind, je länger ist die Zubereitungszeit.
Lebensmittel mit Zimmertemperatur können schneller zubereitet
werden als Lebensmittel aus dem Kühlschrank oder dem
Gefrierschrank.
Bei der Zubereitung von Gemüse hängt die Kochzeit von der
Frische des Gemüses ab. Kontrollieren Sie deshalb das Gemüse
während der Zubereitung und legen Sie etwas Zeit dazu oder
ziehen Sie etwas ab.
Die kurze Zubereitungszeit im Mikrowellenherd bewirkt, dass das
Essen nicht zerkocht.
Man kann eventuell etwas Wasser hinzufügen.
Beim Kochen von Fisch und Gemüse sind nur geringe
Mengen Wasser notwendig.
Leistung der Mikrowelle
Die Wahl der Leistungsstufe hängt vom Zustand der
Lebensmittel ab, die zubereitet werden sollen.
In den meisten Fällen benutzt man die höchste Leistung.
Die höchste Stufe wird unter anderem für das schnelle
Aufwärmen von Essen und das Kochen von Wasser
verwendet.
Die niedrigen Stufen werden vorzugsweise beim Auftauen
sowie bei der Zubereitung von Käse-, Milch- und
Eierspeisen verwendet. (Ganze Eier mit Schale können nicht
in der Mikrowelle gekocht werden - sie können explodieren).
Die niedrigen Stufen werden außerdem verwendet, um die
Zubereitung eines Essens abzuschließen oder sein Aroma
zu erhalten.
Zusammenfassung der fünf Leistungsstufen:
HIGH (höchste Leistung) 100 %
M. HIGH (mittlere-hohe Leistung) 77 %
MED (mittlere Leistung) 55 %
M. LOW (mittlere-niedrige Leistung) 33 %
LOW (niedrige Leistung) 18 %
Allgemeine Informationen zur Zubereitung
Wird die gesamte Mahlzeit im Mikrowellengerät zubereitet,
empfiehlt es sich, zuerst die kompakteren Lebensmittel zu
erwärmen, wie z. B. Kartoffeln. Wenn diese gekocht sind,
werden sie zugedeckt, und danach kann der Rest zubereitet
werden.
Die meisten Lebensmittel müssen abgedeckt werden. Ein
dichtes Abdecken hält den Dampf und die Feuchtigkeit, und
dadurch verkürzt sich die Zubereitungszeit in der
Mikrowelle. Dies gilt insbesondere bei Gemüse,
Fischgerichten und Eintöpfen. Ein Zudecken der
Lebensmittel bedeutet auch, dass die Hitze besser verteilt
wird, und dadurch wird die Zubereitung besser und
schneller.
Um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen, müssen die
Lebensmittel richtig positioniert werden, da die
Mikrowellenstrahlen in der Mitte des Geräts am stärksten
sind. Wenn man z. B. Kartoffeln brät, sollte man diese am
Rande des Glas-Drehtellers positionieren, damit sie
gleichmäßig durchgebraten werden.
Damit kompakte Gerichte mit Fleisch oder Geflügel
vollständig erhitzt werden, ist es wichtig, die
Fleischstückchen einige Male umzudrehen.
19
753077_IM_tlk 29/03/04 13:15 Side 19
•Man kann auch im Mikrowellengerät backen, jedoch keine
Backwaren, in denen Hefe verwendet wird.
Von einem Backofen ist man daran gewöhnt, dass man die
Tür so wenig wie möglich öffnen soll. Dies ist bei
Mikrowellenöfen nicht der Fall. Hier verschwendet man
keine Energie oder wesentliche Hitze. Mann kann die Tür
öffnen, so oft man will, um nach dem Essen zu sehen.
Wichtige Sicherheitsmaßnahmen bei der Zubereitung von
Lebensmitteln!
Nach dem Erwärmen von Babynahrung oder Flüssigkeiten
in Flaschen sollten Sie auch hier die Nahrung/Flüssigkeit gut
durchrühren oder schütteln und die Temperatur überprüfen,
bevor Sie dem Kind die Nahrung geben. Das
Durchrühren/Schütteln soll sichern, dass die Wärme
gleichmäßig verteilt ist und ebenfalls Verbrennungen
vermeiden.
Der Deckel und/oder Sauger darf nicht auf der Flasche sein,
wenn sie in die Mikrowelle gestellt wird.
Bei einer zu langen Erhitzungszeit können die Lebensmittel
verkohlen oder Rauch entwickeln. Geschieht dies, lassen
Sie die Tür geschlossen und schalten Sie das Gerät aus,
dann wird ein eventuell entstandener Brand erstickt.
Einige Lebensmittel mit geringem Wasserinhalt, z. B.
Blockschokolade und Backwaren mit süßer Füllung, sind
vorsichtig aufzuwärmen. Sonst gelingt das Erwärmen nicht,
oder der Behälter wird beschädigt.
VERWENDUNG VON UTENSILIEN BEI DER ZUBEREI-
TUNG VON LEBENSMITTELN
Vor der Zubereitung von Lebensmitteln in Behältern sollten Sie
kontrollieren, dass der verwendete Behälter aus einem
geeigneten Material besteht. Einige Kunststoffarten können
aufweichen und sich verformen. Andere Kunststoffarten und
einige Keramikarten können aufplatzen - besonders wenn kleine
Mengen Essen erwärmt werden.
Um zu prüfen, ob ein Behälter mikrowellengeeignet ist:
Stellen Sie den Behälter in die Mikrowelle.
Stellen Sie ein Glas, das zur Hälfte mit Wasser gefüllt ist, im
Behälter in das Gerät.
Stellen Sie das Gerät für 15-30 Sekunden auf die höchste
Leistung.
Wird der Behälter sehr heiß, darf er nicht in der Mikrowelle
benutzt werden.
Beim Zubereiten von Lebensmitteln in der Mikrowelle sollten
Sie vorzugsweise folgende Behälter verwenden:
Glas und Glasschüsseln
Steingut (glasiert und unglasiert) Das Essen hält sich in
glasierten Steingutschüsseln länger warm als in anderen
Schüsseln.
Kunststoffbehälter können für viele Erhitzungszwecke
verwendet werden. Sie eignen sich jedoch nicht zum
Braten.
Achtung! Kunststoffbehälter aus Melamin, Polyethylen und
Phenol sind NICHT geeignet.
Porzellan Alle Arten von Porzellan sind mikrowellengeeignet,
feuerfestes Porzellan ist jedoch am besten geeignet.
Feuerfeste Schüsseln mit Deckel Glasschüsseln, deren
Deckel so fest schließen, dass kein Dampf herauskommen
kann, sind ideal für Gemüse und Obst ohne Zusatz von
Wasser (jedoch nicht mehr als 5 Min.).
Bräunungsgeschirr Bei der Verwendung dieser Art von
Behältern muss man sehr vorsichtig sein. Erhitzen Sie eine
Bräunungsschale niemals mehr als 5 Minuten auf dem
Drehteller. Ein passender Isolator, wie z. B. ein
mikrowellengeeigneter Teller, kann zwischen der
Bräunungsschale und dem Drehteller platziert werden, um
zu vermeiden, dass der Drehteller überhitzt wird.
Mikrowellengeeignete Bratenfolien können insbesondere für
Suppen, Soßen, Eintöpfe oder beim Auftauen verwendet
werden. Sie können eventuell auch als lose Abdeckung
verwendet werden, um zu verhindern, dass Fett das Gerät
verschmutzt.
Papierhaushaltstücher sind ideal, da sie Feuchtigkeit und
Fett aufsaugen. Z. B. kann Bacon mit Küchenrollen in
Schichten gelegt werden. Er wird ganz krosch, da er nicht in
seinem eigenen Fett brät. Selbstgemachtes Brot kann direkt
aus dem Gefrierschrank genommen, in Küchenrolle gepackt
und in der Mikrowelle erwärmt werden.
Nasse Papierhaushaltstücher können in Verbindung mit
Fisch und Gemüse verwendet werden. Wenn das Essen
abgedeckt wurde, verhindert man ein Austrocknen.
Pergamentpapier Fisch, großes Gemüse wie Blumenkohl,
Maiskolben u. ä. können in nasses Pergamentpapier
gewickelt werden.
Mikrowellengeeignete Bratenbeutel und -schläuche sind
ideal für Fleisch, Fisch und Gemüse. Sie dürfen jedoch nicht
mit Metallclips geschlossen werden, sondern sind mit
Baumwollfäden zu verschnüren. Stechen Sie kleine Löcher
in den Beutel und legen Sie ihn in das Gerät auf einen Teller
oder eine Glasschüssel.
Achtung!
Beim Zubereiten von Lebensmitteln in der Mikrowelle dürfen Sie
folgende Behälter nicht verwenden:
Versiegeltes Glas oder Flaschen mit kleinen Öffnungen, die
zerplatzen können.
• Normale Thermometer
Silberpapier oder Aluminiumfolienbehälter, da die
Mikrowellen diese nicht durchdringen und das Essen darin
nicht kochen können.
Geschlossene Schachteln/Behälter mit dicht schließenden
Deckeln, da der Überdruck dazu führen kann, dass die
Schachtel/der Behälter explodiert.
Metallklemmen und andere Deckel/Folien, die Metallfasern
enthalten. Diese können zur Funkenbildung im Innenraum
führen und sind deshalb zu entfernen.
Schüsseln oder Behälter aus Metall, wenn sie nicht speziell
für die Verwendung in der Mikrowelle geeignet sind.
Mikrowellen werden reflektiert und können nicht durch das
Metall in das Essen gelangen.
Teller, Schüsseln u. ä. mit Metallrand oder Gold/Silber u. ä.
Sie können zerbrechen und Funken im Innenraum des
Geräts verursachen.
REINIGUNG
Bei der Reinigung des Geräts sind folgende Punkte zu beachten:
Vor dem Reinigen Gerät ausschalten und Stecker abziehen.
Scheuerpulver, Stahlschwämme oder andere starke
Reinigungsmittel, die die Flächen verschrammen könnten,
dürfen nicht zur Reinigung der Innen- und Außenflächen des
Geräts verwendet werden.
Verwenden Sie stattdessen ein leicht feuchtes Tuch und
fügen Sie ein Reinigungsmittel hinzu, wenn das
Mikrowellengerät sehr schmutzig ist.
Sorgen Sie dafür, dass kein Wasser in die
Lüftungsöffnungen eindringt.
Die Tür während der Reinigung des Bedienfeldes stets
offenstehen lassen, damit das Gerät nicht unbeabsichtigt
startet.
20
753077_IM_tlk 29/03/04 13:15 Side 20
/

See käsiraamat sobib ka