Toro TimeCutter ZS 4200T Riding Mower Kasutusjuhend

Bränd
Toro
Mudel
TimeCutter ZS 4200T Riding Mower
Tüüp
Kasutusjuhend
FormNo.3433-555RevC
TimeCutter
®
ZS4200T-ajoleikkuri
Mallinro:74687—Sarjanro:400000000taisuurempi
Rekisteröituotteesiosoitteessawww.Toro.com.
Käännösalkuperäisestätekstistä(FI)
*3433-555*C
Tämätuoteonasiaankuuluvieneurooppalaisten
direktiivienmukainen.Lisätietojaonerillisessätuote-
kohtaisessavaatimustenmukaisuusvakuutuksessa.
Brutto-tainettovääntö:Moottorinvalmistajaon
mitannuttämänmoottorinbrutto-tainettoväännön
laboratoriossaSAEJ1940:ntaiJ2723:nmukaisesti.
Tämänluokanleikkurinmoottorintodellinenvääntö
onhuomattavastialhaisempi,koskaseonsäädetty
turvallisuuteen,päästöihinjakäyttöönliittyvien
vaatimustenmukaisesti.Tutustukoneenmukana
toimitettuihinmoottorinvalmistajantietoihin.
Osoitteessawww.Toro.comonlisätietojamalleista.
Tärkeää:JosToro-moottorillavarustettua
konettakäytetäänyli1500m:nkorkeudessa
pitkäkestoisesti,korkeanilmanalansarjan
onoltavaasennettuna,jottamoottoritäyttää
CARB/EPA-päästömääräykset.Korkean
ilmanalansarjaparantaamoottorinsuorituskykyä
jaestääsytytystulppienlikaantumisen,
käynnistysvaikeudetjapäästöjenlisääntymisen.
Kunsarjaonasennettu,kiinnitäkorkeanilmanalan
kilpikoneensarjanumerokilvenviereen.Ota
yhteysvaltuutettuunToro-huoltoliikkeeseen
oikeankorkeanilmanalansarjanjakorkean
ilmanalankilvensaamiseksi.Etsilähinhuoltoliike
sivustoltammeosoitteessawww.Toro.comtai
otayhteysToroCustomerCareDepartment
-asiakaspalveluun,jonkanumero(t)onlueteltu
päästöjärjestelmäntakuulauselmassa(Emission
ControlWarrantyStatement).
Poistasarjamoottoristajapalautamoottori
alkuperäisiintehdasmäärityksiin,kunkonetta
käytetäänalle1500m:nkorkeudessa.Äläkäytä
korkeaailmanalaavartenmuunnettuamoottoria
alhaisemmassailmanalassa.Muutenmoottorivoi
ylikuumentuajavaurioitua.
Josetolevarma,onkokonemuunnettukorkeaa
ilmanalaavarten,katso,onkosiinäseuraavakilpi.
decal127-9363
Kuva2
Johdanto
Tämäajettavavaakatasoleikkuriontarkoitettu
kotikäyttöönasuinalueille.Seontarkoitettu
pääasiassaviheralueidenruohonleikkuuseen.
Tuotteenkäyttäminenmuuhunkuinsenaiottuun
käyttötarkoitukseenvoiollavaarallistakäyttäjälleja
sivullisille.
Luenämätiedothuolellisesti,jottaoppisitkäyttämään
jahuoltamaanlaitettaasianmukaisestisekä
välttämääntapaturmiajatuotevaurioita.Oletitse
vastuussatuotteenasianmukaisestajaturvallisesta
käytöstä.
Käyosoitteessawww.Toro.com,jostarvitset
tuoteturvallisuuteenjakäyttökoulutukseenliittyviä
materiaaleja,tietojalisävarusteistatailähimmästä
jälleenmyyjästätaihaluatrekisteröidätuotteesi.
Ainakuntarvitsethuoltoa,alkuperäisiäToro-varaosia
tailisätietoja,otayhteysvaltuutettuun
huoltoliikkeeseentaiToronasiakaspalveluun.
Otatällöintuotteenmalli-jasarjanumerotvalmiiksi
esiin.Kuva1näyttäälaitteenmallijasarjanumeron
sijainnin.Kirjoitanumerotannettuuntilaan.
Tärkeää:Skannaamallasarjanumerokilvessä(jos
varusteena)olevanQR-koodinmobiililaitteella
saattuotetietojasekätakuu-javaraosatietoja.
g297763
Kuva1
Istuimenalla
1.Malli-jasarjanumeronsijainti
Kirjoitatuotteenmalli-jasarjanumerotallaolevaan
tilaan:
Mallinro:
Sarjanro:
Tässäkäyttöoppaassakäytetäänkahtatermiä
tietojenkorostamiseksi.Tärkeääkiinnittäähuomiota
©2019—TheToro®Company
8111LyndaleAvenueSouth
Bloomington,MN55420
2
ToronWWW-sivustoosoitteessawww.Toro.com.
PainettuYhdysvalloissa
Kaikkioikeudetpidätetään
mekaanisiinerikoistietoihinjaHuomautuskorostaa
erityishuomionansaitseviayleistietoja.
Sisältö
Turvaohjeet...............................................................4
Varoitusmerkintä.................................................4
Yleinenturvallisuus.............................................4
Kaltevuuskaavio................................................5
Turva-jaohjetarrat.............................................6
Laitteenyleiskatsaus................................................9
Ohjauslaitteet..................................................10
Ennenkäyttöä......................................................11
Turvallisuusennenkäyttöä................................11
Ennenkäyttöä...................................................11
Polttoaineturvallisuus.......................................12
Polttoaineenlisäys............................................13
Päivittäisenhuollonsuorittaminen....................14
Uudenkoneensisäänajo..................................14
Turvajärjestelmänkäyttö..................................14
Istuimensäätö..................................................15
Liikkeenohjausvipujensäätö.............................15
Poistolevynirrotussivullepoistoa
varten............................................................15
Poistolevynasennuslevitystävarten................16
Käytönaikana.....................................................16
Turvallisuuskäytönaikana................................16
Ruohonleikkurinteräkytkimen
(voimanulosotto)käyttö.................................19
Kaasuvivunkäyttö............................................19
Rikastimenkäyttö.............................................19
Moottorinkäynnistys.........................................20
Moottorinsammutus.........................................20
Liikkeenohjausvipujenkäyttö............................21
Koneellaajo......................................................21
SmartSpeed
TM
-ohjausjärjestelmän
käyttö............................................................22
Sivuheitonkäyttö..............................................22
Leikkuukorkeudensäätö...................................23
Nurmisuojarulliensäätö....................................23
Käyttövihjeitä...................................................24
Käytönjälkeen.....................................................25
Turvallisuuskäytönjälkeen...............................25
Koneentyöntäminenkäsin...............................26
Kunnossapito..........................................................28
Turvallisuushuollonaikana...............................28
Kunnossapitotaulukko.........................................29
Huoltoaedeltävättoimenpiteet............................30
Leikkuupöydänverhonvapautus......................30
Voitelu.................................................................30
Laakereidenrasvaus........................................30
Moottorinhuolto..................................................31
Moottorinturvallinenkäyttö...............................31
Ilmanpuhdistimenhuolto...................................31
Moottoriöljynhuolto..........................................33
Sytytystulpanhuolto.........................................35
Jäähdytysjärjestelmänpuhdistus......................36
Polttoainejärjestelmänhuolto..............................36
Polttoaineputkensuodattimenvaihto................36
Sähköjärjestelmänhuolto....................................37
Sähköjärjestelmänturvallinenkäyttö................37
Akunhuolto......................................................37
Sulakkeidenhuolto...........................................39
Vetojärjestelmänhuolto.......................................39
Rengaspaineentarkistus..................................39
Sähköjarrunvapautus.......................................40
Ohjauskulmansäätö.........................................40
Hihnanhuolto......................................................41
Hihnojentarkastus............................................41
Leikkurinhihnanvaihto.....................................41
Leikkurinhuolto....................................................42
Terienturvallinenkäyttö....................................42
Leikkuuterienhuolto.........................................42
Leikkuupöydäntasaus......................................44
Leikkuupöydänirrotus......................................47
Leikkuupöydänasennus...................................47
Suuntaimenvaihto............................................48
Puhdistus............................................................49
LeikkurinalapuolenpesuLeikkuupöytä............49
Jätteidenhävitys...............................................49
Varastointi...............................................................50
Turvallisuusvarastoinninaikana.......................50
Puhdistusjavarastointi.....................................50
Akunvarastointi................................................51
Vianetsintä..............................................................52
Kaaviot....................................................................54
3
Turvaohjeet
Tämäkoneonsuunniteltustandardin
ENISO5395:2013mukaisesti.
Varoitusmerkintä
Tämäsekätässäkäyttöoppaassaettäkoneessa
näkyvävaroitusmerkintä(Kuva3)muistuttaa,että
onnettomuuksienvälttämiseksiontärkeäänoudattaa
turvallisuusohjeita.
Tämänsymbolinmerkitys:HUOMIO!OLE
VAROVAINEN!TURVALLISUUTESION
VAARASSA!
g000502
Kuva3
Varoitusmerkintä
Tämävaroitusmerkintäilmestyyvaarallisista
toiminnoistataitilanteistavaroittavientietojen
yläpuolelle,jasenperässänäkyyjokinseuraavista
varoittavistasanoista:HENGENVAARA,VAARAtai
VAROITUS.
HENGENVAARA:Ilmaiseevälittömästivaarallisen
tilanteen,jokajatkuessaanjohtaakuolemaantai
vakavaanruumiinvammaan.
VAARA:Ilmaiseemahdollisestivaarallisentilanteen,
jokajatkuessaanvoijohtaakuolemaantaivakavaan
ruumiinvammaan.
VAROITUS:Ilmaiseemahdollisestivaarallisen
tilannetta,jokajatkuessaanvoijohtaavähäiseentai
lieväänruumiinvammaan.
Lisäksitässäkäyttöoppaassakäytetäänkahta
seuraavaatermiätietojenkorostamiseksi.Tärkeää
kiinnittäähuomiotamekaanisiinerikoistietoihinja
Huomautuskorostaaerityishuomionansaitsevia
yleistietoja.
Yleinenturvallisuus
Tämälaitevoikatkaistajalantaikädensekäsingota
esineitä.Toroonsuunnitellutjatestannuttämän
ruohonleikkurinsiten,ettäsenkäyttöolisiturvallista,
muttaturvallisuusohjeidennoudattamattajättäminen
saattaajohtaaruumiinvammaantaikuolemaan.
Luejasisäistäkaikkikäyttöoppaan,muiden
koulutusmateriaalien,koneen,moottorinja
lisälaitteidenohjeetjavaroitukset,janoudata
niitäkaikissatilanteissa.Kaikillekäyttäjilleja
mekaanikoilleonannettavaasianmukainen
koulutus.Joskäyttäjätaimekaanikkoeivoilukea
opasta,omistajanonselitettävähänellesen
sisältö.Opasvoiollasaatavillaverkkosivustossa
muillakielillä.
Konettasaavatkäyttäävainkoulutetut,
vastuuntuntoisetjafyysisestitoimintakykyiset
käyttäjät,jotkatuntevatkoneenturvallisen
käytönohjeet,ohjauslaitteet,turvamerkinnät
jakäyttöohjeet.Äläannalapsientai
kouluttamattomienhenkilöidenkäyttäätaihuoltaa
laitetta.Paikallisetsäännöksetsaattavatasettaa
rajoituksiakäyttäjäniälle.
Äläkäytäkonettapudotusten,ojien,vallien,
vesiesteidentaimuidenvaarojenlähellä.Äläkäytä
rinteillä,joidenkaltevuusonyli15astetta.
Älälaitakäsiätaijalkojakoneenliikkuvienosien
lähelle.
Äläkoskaankäytäkonetta,jonkasuojuksettai
suojalevytovatvaurioituneet.Pidäsuojukset,
suojalevyt,kytkimetjamuutlaitteetoikeilla
paikoillaanjaasianmukaisessatoimintakunnossa.
Pysäytäkone,sammutamoottorijairrota
virta-avainennenhuoltoa,polttoainesäiliön
täyttämistätaitukoksenpoistamistakoneesta.
4
Kaltevuuskaavio
g011841
Kuva4
Tämäsivuvoidaankopioidahenkilökohtaiseenkäyttöön.
1.Konettavoidaankäyttäärinteissä,joidenenimmäiskaltevuuson15astetta.Määritärinteidenjyrkkyyskaltevuuskaavionavulla
ennenkoneenkäyttöä.Äläkäytäkonettarinteillä,joidenkaltevuusonyli15astetta.Taitaarkkirinteenkaltevuuttavastaavaa
viivaapitkin.
2.Kohdistatämäreunapystysuoranpinnankanssa(esim.puu,rakennus,aidanpylvästaitanko).
3.Esimerkkirinteenkaltevuudenvertaamisestataitettuunreunaan
5
Turva-jaohjetarrat
Turva-jaohjetarratonsijoitettuhyvinnäkyvillepaikoillemahdollistenvaara-alueiden
lähettyville.Korvaavioittuneettaikadonneettarratuusilla.
decalbatterysymbols
Akkusymbolit
Akussaonjoitaintaikaikkinäistäsymboleista.
1.Räjähdysvaara6.Pidäsivullisetturvallisen
matkanpäässäakusta.
2.Eitulta,liekkejäeikä
tupakointia
7.Käytäsilmäsuojaimia:
räjähtävätkaasutvoivat
sokeuttaajaaiheuttaa
muitavammoja.
3.Syövyttävien
nesteiden/kemiallisten
palovammojenvaara
8.Akkuhappovoisokeuttaa
taiaiheuttaavakavia
syöpymiä.
4.Käytäsilmäsuojaimia.9.Huuhtelesilmätheti
vedelläjahankkiuduheti
lääkärinhoitoon.
5.Luekäyttöopas.
10.Sisältäälyijyä,eisaa
hävittäätavallisenjätteen
mukana.
decaloemmarkt
Valmistajanmerkki
1.Tämämerkkiosoittaa,ettäteränonvalmistanut
alkuperäinenlaitevalmistaja.
decal93-7009
93-7009
1.Vaara:äläkäytäruohonleikkuriasuuntainylhäällätaiilman
suuntainta.Pidäsuuntainpaikallaan.
2.Jalkojenjakäsienloukkaantumisvaara,leikkuuterä:pysy
etäälläliikkuvistaosista.
decal105-7015
105-7015
1.Hihnankulku
decal121-2989b
121-2989
1.Ohitusvipuasentokoneen
työntämistävarten
2.Ohitusvipuasentokoneen
käyttöävarten
6
decal131-1097
131-1097
1.Öljyntyhjennys
decal132-0872
132-0872
1.Esineiden
sinkoutumisvaara.Älä
päästäsivullisialaitteen
lähelle.
3.Käsienjajalkojen
silpoutumisvaara:pidä
kädetjajalatetäällä
liikkuvistaosista.
2.Esineiden
sinkoutumisvaara,
nostettulevitin:äläkäytä
konettaleikkuupöydän
ollessaavoimena;käytä
levitintätaikerääjää.
4.Takertumisvaara:Pysy
etäälläliikkuvistaosista.
Pidäkaikkisuojuksetja
suojalevytpaikoillaan.
decal138-2456
138-2456
1.Luekäyttöopas.
3.Älätäytäpolttoainesäiliötä
liiantäyteen.
2.Pysäköikonetasaiselle
alustallepolttoainesäiliötä
täytettäessä.
decal139-2391
139-2391
1.Nopea2.Hidas
decal139-2394
139-2394
1.Vetopyöränohjaimet4.Vapaa
2.Nopea5.Peruutus
3.Hidas
6.Seisontajarru
decal139-2395
139-2395
1.Seisontajarru
4.Vapaa
2.Nopea5.Peruutus
3.Hidas6.Vetopyöränohjaimet
7
decal139-2388
139-2388
1.Hidas3.Nopea
2.Kuljetus
decal140-2748
140-2748
decal135-3295
135-3295
Huomaa:Tämäkoneonteknisenstandardinvakaustestinmukainenstaattistenlateraalistenjapituussuuntaistentestienosalta
tarranosoittamallasuositellullaenimmäiskaltevuudella.Tutustukäyttöoppaanohjeisiinkoneenkäytöstärinteissä,tarkastakoneen
käyttöolosuhteetjamääritäniidenperusteella,voidaankokonettakäyttääkyseiselläpaikallajavallitsevissaolosuhteissa.Maaston
muutoksetvoivatvaikuttaakoneenkäyttöönrinteissä.
1.Vaara:luekäyttöopas.
4.Yliajovaara:Äläkuljetamatkustajia.Katsotaaksesi,kunajat
peruutusvaihteella.
2.Käsienloukkaantumisvaara,leikkuuterä;käsien
takertumisvaara,hihna:pysyetäälläliikkuvistaosistajapidä
kaikkisuojuksetjasuojalevytpaikoillaan.
5.Kaatumisvaara:Äläkäytäkaksiosaistaramppiakoneen
lastaamiseenperävaunuun.Käytävainyksiosaistaramppia,
jokaonriittävänleveäkoneelle.Äläkäytäramppia,
jonkakaltevuusonyli15astetta.Ajaramppiaylöspäin
peruuttamallajaalaspäineteenpäinajaen.
3.Esineidensinkoutumisvaara:Pidäsivullisetloitolla.Kerää
roskatennenleikkuuta.Pidäsuuntainlevylaskettuna.
6.Kaatumisvaara:äläkäytäkonettalähelläpudotuksiataiyli
15astettajyrkillärinteillä;käytäainoastaanrinteillä,joiden
kaltevuusonalle15astetta.
8
Laitteenyleiskatsaus
g293302
Kuva5
1.Moottori4.Liikkeenohjausvivut
7.Suuntain10.Ohjauspaneeli
2.Käyttäjänistuin5.Takakäyttöpyörä
8.SmartSpeed-vipu
3.Polttoainesäiliönkorkki6.Etukääntöpyörät9.Leikkuukorkeusvipu
9
Ohjauslaitteet
Tutustukaikkiinohjauslaitteisiin,ennenkuinkäynnistät
moottorinjakäytätkonetta.
Ohjauspaneeli
g293303
Kuva6
1.Kaasuvipu3.Teräkytkin
(voimanulosotto)
2.Rikastimenvipu4.Avainkytkin
Avainkytkin
Moottorikäynnistetäänjasammutetaan
avainkytkimestä.Siinäonkolmeasentoa:
PYSÄYTYS,KÄYNNISSÄjaKÄYNNISTYS(Kuva6).Katso
kohtaMoottorinkäynnistys(sivu20).
Kaasuvipu
Kaasuvivullaohjataanmoottorinkierrosnopeutta,
jasiinäonportaatonsäätöHIDAS-asennosta
NOPEA-asentoon(Kuva6).
Rikastimenvipu
Käynnistäkylmämoottorikäyttämällärikastimenvipua
(Kuva6).
Teräkytkin(voimanulosotto)
Teräkytkin,jokaonmerkittyvoimanulosoton(PTO)
kuvakkeella,kytkeejavapauttaavoimansiirron
leikkuuteriin(Kuva6).
Liikkeenohjausvivut
Liikkeenohjausvivuillakonettakuljetetaaneteen-ja
taaksepäinsekäkäännetään(Kuva5).
Pysäköinti-asento
Ennenkuinpoistutkoneesta,siirräliikkeenohjausvivut
keskeltäulospäinPYSÄKÖINTI-asentoon(Kuva23).
SiirräliikkeenohjausvivutainaPYSÄKÖINTI-asentoon,
kunpysäytätkoneentaijätätsenilmanvalvontaa.
SmartSpeed-ohjausjärjestel-
mänvipu
SmartSpeed-ohjausjärjestelmänvipusijaitsee
kuljettajanistuimenalapuolella.Senavullakuljettaja
voivalitajonkinkolmestanopeusalueesta:viimeistely,
hinaustaileikkaus(Kuva26).
Polttoaineentarkistusikkuna
Koneenvasemmallasivullasijaitsevasta
tarkistusikkunastavoidaantarkistaa,onko
polttoainesäiliössäpolttoainetta(Kuva7).
g292100
Kuva7
1.Polttoaineentarkistusikkuna
10
Leikkuukorkeusvipu
Leikkuukorkeusvivunavullaleikkuupöytäävoidaan
laskeajanostaaistualtaan.Vivunsiirtäminenylös
(itseäkohti)nostaaleikkuupöydänmaastajavivun
siirtäminenalas(poispäin)laskeeleikkuupöydän
maahan.Säädäleikkuukorkeuttavainkoneenollessa
paikallaan(Kuva27).
Lisätarvikkeet/lisävarusteet
KoneeseenonsaatavanavalikoimaToronhyväksymiä
lisälaitteitaja-varusteita,joidenavullavoidaan
parantaajalaajentaasenominaisuuksia.Otayhteys
valtuutettuunhuoltoliikkeeseentaivaltuutettuun
Toro-jälleenmyyjääntaisiirryosoitteeseen
www.Toro.com,jossaonluettelohyväksytyistä
lisälaitteistaja-varusteista.
KäytävainaitojaToro-varaosiaja-lisävarusteita,
jottakonetoimisiparhaallamahdollisellatavalla
jasenturvasertiointipysyisivoimassa.Muiden
valmistajienvaraosatjalisävarusteetvoivat
osoittautuavaarallisiksi,janiidenkäyttövoijohtaa
tuotteentakuunraukeamiseen.
Käyttö
Huomaa:Koneenvasenjaoikeapuolimääritellään
normaalistakäyttöasennostakäsin.
Ennenkäyttöä
Turvallisuusennenkäyttöä
Tutkimaasto,jottavoitarvioida,mitälisälaitteita
ja-varusteitatyönturvallinensuorittaminen
edellyttää.KäytävainToronhyväksymiä
lisälaitteitaja-varusteita.
Tarkastaalue,jollalaitettaontarkoituskäyttää,ja
poistakaikkikivet,lelut,kepit,johdot,luutjamuut
esineet.Nesaattavatsinkoutuataihäiritäkoneen
toimintaajaaiheuttaahenkilövammojakäyttäjälle
taisivullisille.
Käytäasianmukaisiahenkilösuojaimia,kuten
suojalaseja,kuulosuojaimiajatukevia,
liukastumisenestäviäjalkineita.Pidäpitkäthiukset
kiinnisidottuinajavältälöysiävaatteitajaroikkuvia
koruja,jotkavoivatsotkeutualiikkuviinosiin.
VAROITUS
Tämäkonetuottaa85dB(A):n
ylittävänäänitasonkuljettajankorvan
korkeudellajavoiaiheuttaakuulovamman
pitkäaikaisessakäytössä.
Käytäkuulosuojaimiakäyttäessäsikonetta.
Tarkista,ettäkäyttäjänpitokytkimet,turvakytkimet
jakilvetovatpaikoillaanjatoimivatoikein.Älä
käytäkonetta,mikälineeivättoimikunnolla.
Äläkäytäkonetta,josalueellaonihmisiä,
erityisestilapsia,tailemmikkieläimiä.Pysäytä
konejalisälaitteet,josalueelletuleeihmisiä.
Äläkäytäruohonleikkuriailmankoko
ruohonkeräysjärjestelmää,heittokanavan
suuntaintataimuitaturvalaitteita.Varmistamyös,
ettänetoimivatasianmukaisesti.Ruohonkerääjän
osatovatkuluvia,vaurioituviajaheikentyviäosia,
mistäsyystäliikkuvatosatvoivatpaljastuatai
esineetsinkoilla.Tarkistaosatsäännöllisesti
kulumienjaheikkouksienvaralta,javaihdane
tarvittaessavalmistajansuosittelemiinosiin.
Ennenkäyttöä
Täytäpolttoainesäiliötasaisellamaalla.Katso
lisätietojabensiinistäTeknisettiedot-osion
polttoainesuosituksista.
Bensiiniineisaalisätäöljyä.
11
Älätäytäpolttoainesäiliötäliiantäyteen.Täytä
säiliötäyttöaukonkaulanalaosaanasti.Säiliöönjäävä
tyhjätilasalliibensiininlaajenemisen.Täyttäminen
liiantäyteenvoiaiheuttaapolttoainevuodontai
vaurioittaamoottoriataipäästöjärjestelmää.
Varmista,ettäymmärrätohjauslaitteiden
käyttötarkoituksenjaturvallisuusvaatimuksetjatiedät
niidensijainnin.
Suoritakaikkitarpeellisettarkastus-jahuoltovaiheet
Huolto-osionohjeidenmukaisesti.
Polttoaineturvallisuus
Käsittelepolttoainettaerittäinvarovasti.
HENGENVAARA
Tietyissäoloissabensiinionhyvintulenarkaa
jabensiinihöyryräjähdysherkkää.
Bensiininaiheuttamastatulipalostatai
räjähdyksestävoitullapalovammojaja
omaisuusvahinkoja.
Täytäpolttoainesäiliöulkonaavoimessa
tilassatasaisellaalustalla,kunmoottorion
jäähtynyt.Läikkynytbensiinituleepyyhkiä
pois.
Äläkoskaantäytätaityhjennä
polttoainesäiliötärakennuksentai
katetunperävaununsisällä.
Polttoainesäiliötäeisaatäyttääaivan
täyteen.Täytäsäiliötäyttöaukon
kaulanalaosaanasti.Säiliöönjäävä
tyhjätilasalliibensiininlaajenemisen.
Täyttäminenliiantäyteenvoiaiheuttaa
polttoainevuodontaivaurioittaamoottoria
taipäästöjärjestelmää.
Älätupakoibensiiniäkäsitellessäsijapysy
kaukanaavotulestataipaikoista,joissa
kipinävoisytyttääbensiinihuurut.
Bensiiniätuleesäilyttääsillehyväksytyssä
säiliössä,jokatuleepitääpoissalasten
ulottuvilta.
Lisääpolttoaineennenmoottorin
käynnistämistä.Äläkoskaanirrota
polttoainesäiliönkorkkiatailisää
polttoainettamoottorinollessakäynnissä
tailämmin.
Jospolttoainettaläikkyy,äläkäynnistä
moottoria.Siirrypoisvuotoalueeltajavältä
luomastaminkäänlaisiakipinälähteitä,
kunneskaikkipakokaasuhöyrytovat
haihtuneet.
Käytävain,kunpakokaasujärjestelmäon
kokonaisuudessaanpaikallaanjatoimii
oikein.
12
HENGENVAARA
Polttoainesäiliöntäytönaikanasaattaa
tietyissäolosuhteissapurkautua
kipinöiväästaattistasähköä,jokavoi
sytyttääbensiinihöyryt.Bensiinin
aiheuttamastatulipalostatairäjähdyksestä
voiollaseurauksenapalovammojaja
omaisuusvahinkoja.
Bensiiniastiattuleeainaasettaamaahan
poisajoneuvostaennentankkaamista.
Bensiiniastioitaeisaatäyttääajoneuvon
sisällätailava-autontaiperävaunun
lavalla,silläsisämatottaimuovisetlavan
päällysteetsaattavateristääastianja
hidastaastaattisensähkönpurkautumista.
Poistapolttoainekäyttöisetlaitteet
kuorma-autostataiperävaunustaja
tankkaalaite,kunsenpyörilläonkosketus
maahan,mikälitämäonkäytännössä
mahdollista.
Josseeiolemahdollista,tankkaatällainen
laitekannettavastaastiastakuorma-auton
taiperävaununlavallamieluumminkuin
bensiininjakelupistoolilla.
Josjakelupistooliaonkäytettävä,pidä
pistooliapolttoainesäiliönreunaatai
astianaukkoavastenkokotankkaamisen
ajan.Äläkäytäpolttoainepistoolin
aukilukituskytkintä.
VAARA
Bensiinionhaitallistataitappavaa
nieltynä.Pitkäaikainenpakokaasuhöyryille
altistuminenonaiheuttanutsyöpää
laboratorioeläimille.Varoitustenhuomiotta
jättäminensaattaajohtaaruumiinvammaantai
sairastumiseen.
Vältähöyryjenhengittämistä.
Pidäkasvotetäälläjakelupistoolistaja
polttoainesäiliönaukosta.
Äläpäästäpolttoainettasilmiintaiiholle.
Äläkoskaanimepolttoainettasuulla.
Tulipalojenehkäisy:
Pidämoottorijamoottoritilapuhtaana,silläsinne
saattaakertyäylimääräistärasvaajaöljyäsekä
ruohoa,lehtiäjamuitaroskia.
Puhdistaöljy-japolttoaineroiskeetjapoistaroskat,
joihinpolttoaineonimeytynyt.
Annamoottorinjäähtyäennenkoneenvarastointia
suljettuuntilaan.Äläsäilytälähelläavotultatai
missäänsuljetussatilassa,jossaonavoimia
sytytysliekkejätailämmityslaitteita.
Polttoaineenlisäys
Suositeltupolttoaine
Moottoritoimiiparhaiten,kunkäytetäänvain
puhdastajauutta(korkeintaan30päivää
vanhaa)lyijytöntäbensiiniä,jonkatieoktaaniluku
(pumppuoktaaniluku)onvähintään87(RON+
MON/2).
Etanoli:Enintään10%etanolia(bensiinin
jaetanolinseosta)tai15%MTBE:tä
(metyyli-tertiääri-butyylieetteriä)sisältävää
polttoainettavoidaankäyttää.EtanolijaMTBE
eivätolesamaasia.Bensiiniä,jonkatilavuudesta
enemmänkuin15%(E15)onetanolia,eiole
hyväksyttykäyttöön.Äläkäytäbensiiniä,jonka
tilavuudestaenemmänkuin10%onetanolia
(kuten15%etanoliasisältäväE15,20%etanolia
sisältäväE20taienintään85%etanoliasisältävä
E85).Muunkuinhyväksytynbensiininkäyttövoi
aiheuttaatoimintaongelmiaja/taimoottorivaurioita,
joitatakuueiehkäkata.
Metanoliasisältävääbensiiniäeisaakäyttää.
Äläsäilytäpolttoainettatalvenylipolttoainesäi-
liössätai-astioissa,elleipolttoaineeseenolelisätty
stabilointiainetta.
Bensiiniineisaalisätäöljyä.
Stabilointi-/lisäaineenkäyttö
Käytäkoneessapolttoaineenstabilointi-/lisäainetta,
jottapolttoainesäilyypidempään,kunsitäkäytetään
stabilointiaineenvalmistajanohjeidenmukaisesti.
Tärkeää:Äläkäytämetanoliataietanolia
sisältäviälisäaineita.
Lisääuuteenpolttoaineeseenstabilointi-/lisäainetta
stabilointiaineenvalmistajanohjeidenmukaisella
annostuksella.
Polttoainesäiliöntäyttö
1.Pysäköikonetasaisellealustalle.
2.Siirräliikkeenohjausvivutulospäin
PYSÄKÖINTI-asentoon.
3.Sammutamoottorijairrotavirta-avain.
4.Puhdistapolttoainesäiliönkorkinympäristö.
5.Täytäsäiliötäyttöaukonkaulanalaosaanasti
(Kuva8).
13
Huomaa:Polttoainesäiliötäeisaatäyttää
aivantäyteen.Säiliöönjäävätyhjätilasallii
polttoaineenlaajentumisen.
g293796
Kuva8
Päivittäisenhuollon
suorittaminen
SuoritakohdanKunnossapito(sivu28)osassa
”Ennenjokaistakäyttökertaataipäivittäin”mainitut
toimetennenkoneenkäynnistystäpäivittäin.
Uudenkoneensisäänajo
Uusissamoottoreissatäydenvoimansaavuttaminen
kestääjonkinaikaa.Uudenruohonleikkurin
leikkuupöydissäjavetojärjestelmissäonenemmän
moottoriakuormittavaakitkaa.Sisäänajokestää
40–50tuntia,kunnesuudetkoneetsaavuttavattäyden
voimanjaparhaansuorituskyvyn.
Turvajärjestelmänkäyttö
VAARA
Josturvakytkimetovatirronneettai
vaurioituneet,konesaattaatoimia
odottamattomallatavallajaaiheuttaa
henkilövahinkoja.
Äläkajoaturvakytkimiin.
Tarkistaturvakytkimientoimivuus
päivittäinjavaihdamahdolliset
vaurioituneetkytkimetennenkoneen
käyttämistä.
Tietoaturvajärjestelmästä
Turvajärjestelmähuolehtiisiitä,ettämoottori
käynnistyyvain,kun:
teräkytkin(voimanulosotto)onvapautettu
LiikkeenohjausvivutovatPYSÄKÖINTI-asennossa.
Lisäksiturvajärjestelmäsammuttaamoottorin,jos
liikkeenohjausvivuteivätolePYSÄKÖINTI-asennossaja
kuljettajanouseeistuimelta.
Turvajärjestelmäntestaus
Tarkistaturvajärjestelmäntoimivuusainaennen
koneenkäyttöä.Josturvajärjestelmäeitoimialla
kuvatullatavalla,seonvälittömästikorjautettava
valtuutetussahuoltoliikkeessä.
1.Istuistuimella,asetaliikkeenohjausvivut
PYSÄKÖINTI-asentoonjasiirräteräkytkin
PÄÄLLÄ-asentoon.Yritäkäynnistäämoottori.
Moottorieisaakäynnistyä.
2.IstuistuimellajasiirräteräkytkinPOIS-asentoon.
Siirräjompikumpiliikkeenohjausvipukeskelle
lukitsemattomaanasentoon.Yritäkäynnistää
moottori.Moottorieisaakäynnistyä.Toista
toisellaliikkeenohjausvivulla.
3.Istuistuimella,siirräteräkytkinPOIS-asentoonja
lukitseliikkeenohjausvivutPYSÄKÖINTI-asentoon.
Käynnistämoottori.Kunmoottorionkäynnissä,
kytketeräkytkinjanousehiemanistuimelta,
jolloinmoottorinpitäisisammua.
4.Istuistuimella,siirräteräkytkinPOIS-asentoonja
lukitseliikkeenohjausvivutPYSÄKÖINTI-asentoon.
Käynnistämoottori.Kunmoottorion
käynnissä,siirräliikkeenohjausvivutkeskelle
lukitsemattomaanasentoon,kytketeräkytkinja
nousehiemanistuimelta,jolloinmoottorinpitäisi
sammua.
14
Istuimensäätö
Istuinsiirtyyeteen-jataaksepäin.Säädäistuinsiten,
ettäpystytohjaamaankonettaparhaitenjaasentosi
onmahdollisimmanmukava.(Kuva9).
g027249
Kuva9
Liikkeenohjausvipujen
säätö
Korkeudensäätö
Liikkeenohjausvipujavoidaansäätääkorkeammalle
taimatalammalleomientarpeidenmukaan(Kuva10).
g027252
Kuva10
Kallistuksensäätö
Liikkeenohjausvipujavoidaansäätääeteen-tai
taaksepäinomientarpeidenmukaan.
1.Löysääylempääpulttia,jokakiinnittää
ohjausvivunohjausvarrenakseliin.
2.Löysääalempaapulttiajuurisenverran,että
ohjausvipukääntyypitkittäissuunnassa(Kuva
10).
3.Kiinnitäohjausvipuuuteenasentoonkiristämällä
molemmatpultit.
4.Säädätoinenohjausvipusamallatavalla.
Poistolevynirrotussivulle
poistoavarten
1.Pysäköikonevaakasuorallealustalle,vapauta
teräkytkinjasiirräliikkeenohjausvivutulospäin
PYSÄKÖINTI-asentoon.
2.Sammutamoottori,irrotaavainjaodota,että
kaikkiliikkuvatosatovatpysähtyneet,ennen
kuinpoistutkäyttäjänpaikalta.
3.Vapautajoustavasalpasenpidikkeestä
poistolevyssäjakäännäpoistolevyäoikealle
(Kuva11).
g293897
Kuva11
1.Salvanpidike
3.Poistolevy
2.Salpa
4.Irrotapoistolevynpäälläolevakoukunmuotoinen
salpasaranatapista(Kuva15).
5.Kohdistapoistolevynmetallinenkielekepois
leikkuupöytäänhitsatunkannattimenlovesta
(Kuva12).
15
g230250
Kuva12
1.Poistolevy3.Leikkuupöydänkannatin
2.Metallinenkieleke
Poistolevynasennus
levitystävarten
1.Pysäköikonevaakasuorallealustalle,vapauta
teräkytkinjasiirräliikkeenohjausvivutulospäin
PYSÄKÖINTI-asentoon.
2.Sammutamoottori,irrotaavainjaodota,että
kaikkiliikkuvatosatovatpysähtyneet,ennen
kuinpoistutkäyttäjänpaikalta.
3.Kohdistapoistolevynmetallinenkieleke
leikkuupöytäänhitsatunkannattimenloveen
(Kuva13).
g230248
Kuva13
1.Poistolevy3.Leikkuupöydänkannatin
2.Metallinenkieleke
4.Käännäpoistolevytaaksejaleikkuupöytääkohti
niin,ettäpoistolevykohdistuuleikkuupöytään
(Kuva14).
g230249
Kuva14
5.Kytkepoistolevynpäälläolevakoukun
muotoinensalpasuuntainkokoonpanon
saranatapinympärille(Kuva15).
g297786
Kuva15
1.Suuntain3.Saranatappi
2.Salpa
4.Poistolevy
6.Kiinnitäpoistolevyleikkuupöytäänkiinnittämällä
poistolevynjoustavasalpaleikkuupöydän
pidikkeeseen(Kuva11).
Käytönaikana
Turvallisuuskäytönaikana
Yleinenturvallisuus
Koneenkäyttövaatiikäyttäjäntäydenhuomion.Älä
teemitäänkeskittymiskykyynvaikuttavaamuuta
toimintoa,silläsiitäsaattaaseuratahenkilö-tai
omaisuusvahinko.
16
VAARA
Moottorinosat,erityisestiäänenvaimennin,
kuumentuvatkäytönaikanaerittäinpaljon.
Niidenkoskettaminenvoiaiheuttaavakavia
palovammojajalehtien,ruohonjaharjasten
kaltaisetroskatvoivatsyttyäpalamaan.
Moottorienjaerityisesti
äänenvaimentimienonannettava
jäähtyäennenkuinniihinkosketaan.
Poistakaikkikertyneetroskat
äänenvaimentimenjamoottorinläheltä.
VAARA
Moottorinpakokaasusisältäähiilimonoksidia,
jokaonhajutonjahengenvaarallisen
myrkyllinenkaasujavoiaiheuttaakuoleman.
Äläkäytämoottoriasisätiloissataimuussa
ahtaassa,suljetussatilassa,jonnevaaralliset
hiilimonoksidikaasutvoivatkertyä.
Omistaja/käyttäjävoiestääitselleentaimuille
henkilöilletaiomaisuudelleaiheutuneetvahingot
jaonsiksivastuussaniistä.
Ruohonleikkuriontarkoitettuvainyhdenkäyttäjän
käytettäväksi.Äläkuljetamukanamatkustajiaja
pidämuutloitollakoneenkäytönaikana.
Äläkäytäkonettaalkoholintaihuumaavien
aineidenvaikutuksenalaisena.
Käytäkonettavainpäivänvalossataihyvässä
keinovalaistuksessa.
Salamaniskuvoiaiheuttaavakavan
loukkaantumisentaihengenvaaran.Jos
alueellaonukonilma,konettaeisaakäyttää.
Tällöinonhakeuduttavasuojaan.
Oleerityisenvarovainenkäytettäessälisävarus-
teitatai-laitteita,kutenruohonkeräysjärjestelmiä.
Nevoivatvaikuttaakoneenvakauteenjaaiheuttaa
hallinnanmenetyksen.Käytätarvittaessa
vastapainojaohjeidenmukaisesti.
Vältäkuoppia,uria,töyssyjä,kiviäjamuita
piileviävaaroja.Olevarovainenlähestyessäsi
näkyvyydenestävääkulmaa,pensaita,puita,
pitkääruohoataimuitaesteitä,jotkahuonontavat
näkyvyyttätaivoivatestäävaarannäkemisen.
Maastonepätasaisuudetvoivatkaataakoneen
taisaadakäyttäjänlipeämääntaimenettämään
tasapainonsa.
Varmistaennenmoottorinkäynnistämistä,että
kaikkikäytötovatvapaallajaseisontajarru
kytkettynä.
Käynnistämoottorihuolellisestiohjeidenmukaan
jalaterilläänteristä.
Äläkoskaankäytäruohonleikkuria,jonkasuojukset
taisuojalevytovatvaurioituneet.Pidäsuojukset,
suojalevyt,kytkimetjamuutlaitteetoikeilla
paikoillaanjaasianmukaisessatoimintakunnossa.
Pysyainaetäälläheittoaukosta.Äläkoskaan
leikkaaruohoa,kunheittoluukkuonraollaan,
irtitaimuutenepätavallisessaasennossa,
elleiruohonleikkuriinoleasennettutoimivaa
ruohonkeräysjärjestelmäätailevityssarjaa.
Pidäkädetjajalatpoissaliikkuvistaosista.Älä
teesäätöjämoottorinollessakäynnissä,jos
mahdollista.
VAARA
Kädet,jalat,hiukset,vaatteettaiasusteet
saattavatsotkeutuapyöriviinosiin.
Pyörivienosienkoskettaminenvoi
aiheuttaatraumaattisenamputoinnintai
vakaviaavohaavoja.
Äläkäytäkonettailmanasianmukaisesti
asennettujajatoimiviasuojuksia,
suojalevyjäjaturvalaitteita.
Pidäkädet,jalat,hiukset,korut
javaatteetpyörivienosien
ulottumattomissa.
Älänostaleikkuupöytääterienpyöriessä.
Otahuomioonruohonleikkurinheittosuuntaja
suuntaaleikkuujätemuistapoispäin.Vältä
leikkuujätteenlinkoamistaseinäätaimuutaestettä
kohti,silläsevoikimmotatakaisinkäyttäjääkohti.
Pysäytäterä,hidastajaolevarovainen,kunylität
muunkuinruohopinnanjakunkuljetatleikkuria
leikattavalleruohikollejasieltäpois.
Oletarkkaavainen,hidastajaolevarovainen
kääntyessäsi.Katsotaaksesijasivuillesi
ennenkuinmuutatsuuntaa.Äläleikkaaruohoa
peruuttaen,elleiseoleehdottomanvälttämätöntä.
Älämuutamoottorinkierrosnopeudensäätimen
asetuksiataikäytämoottoriaylikierroksilla.
Pysäköikonetasaisellealustalle.Sammuta
moottori,annakaikkienliikkuvienosienpysähtyä
jairrotasittensytytystulppienjohdot.
Ennenleikkurintarkistamista,puhdistamistatai
huoltamista.
Joskoneosuuvieraaseenesineeseentai
täriseeepätavallisesti(tarkastaruohonleikkuri
jakorjaamahdollisetvauriotennenkoneen
käynnistystäjakäyttöä).
Ennentukkeumanpoistamista.
Ainakunpoistutruohonleikkurinluota.Äläjätä
käynnissäolevaakonettailmanvalvontaa.
17
Sammutamoottorijaodota,ettäkaikkiliikkuvat
osatpysähtyvät:
Ennenpolttoainesäiliöntäyttämistä.
Ennenruohonkerääjänirrottamista.
Ennenkorkeudensäätöä.
Joskäyttäjäeiolevarovainenlasten
läheisyydessä,seurauksenavoiollavakava
onnettomuus.Lapsetovatuseinkiinnostuneita
koneestajaruohonleikkaamisesta.Äläkoskaan
oleta,ettälapsetpysyvätsiellä,missänäitheidät
viimeksi.
Pidälapsetpoissaleikkuualueeltajajätäheidät
toisenaikuisenvastuuhenkilönhuostaan.
Oletarkkaavainenjapysäytäkone,joslapsia
tuleealueelle.
Katsotaakse,alasjasivuillejavarmista,
etteilähelläolepikkulapsia,ennenkuinliikut
taaksepäintaimuutatsuuntaajaliikkumisen
aikana.
Äläannalastenkäyttääkonetta.
Äläotalapsiakyytiin,vaikkaterätolisivat
poissakäytöstä.Lapsetsaattavatpudota
koneestajaloukkaantuavakavastitaihäiritä
koneenturvallistakäyttöä.Aiemminkoneen
kyydissäolleetlapsetsaattavatyhtäkkiä
tullatyöskentelyalueelle,jottapääsisivättaas
kyytiin.Tällöinhesaattavatjäädäliikkuvantai
peruuttavankoneenalle.
Turvallisuusrinteissä
Rinteissäonhuomattavakoneenhallinnan
menettämisenjakaatumisenvaara.Tällaiset
onnettomuudetvoivataiheuttaavakavan
tapaturmantaikuoleman.Käyttäjäonvastuussa
turvallisestakäytöstärinteissä.Koneenkäyttö
rinteissäedellyttääerityistähuolellisuutta.Toimi
seuraavastiennenkoneenkäyttöärinteessä:
Luejasisäistäkäyttöoppaassajakoneessa
olevatrinnekäytönohjeet.
Määritäalueenlikimääräinenrinnekulma
kulmanosoittimella.
Äläkoskaankäytärinteillä,joidenkaltevuus
onyli15astetta.
Arvioileikkuupaikanolosuhteetjamääritä
niidenperusteella,onkorinneturvallinen
koneenkäyttöön.Teearviointihuolellisestija
harkiten.Maastonmuutokset,kutenkosteus,
saattavatvaikuttaanopeastikoneentoimintaan
rinteessä.
Tunnistavaaratrinteenjuurella.Äläkäytä
konettapudotusten,ojien,vallien,vesiesteiden
taimuidenvaarojenlähellä.Konevoikaatua
yllättäen,jospyörämeneereunanylitaijosreuna
sortuu.Pidäkoneturvallisenetäisyyden(kahden
koneenleveyden)päässävaara-alueista.Leikkaa
tällaistenalueidenruohotyönnettävälläkoneella
taikäsikäyttöisellätrimmerillä.
g229111
Kuva16
1.TurvallinenalueKäytäleikkuriatälläalueellaalle15
asteenrinteissä.
2.Vaara-alueKäytätyönnettävääruohonleikkuriaja/tai
käsikäyttöistätrimmeriäyli15asteenrinteissä.
3.Vesi
4.W=koneenleveys
5.Pidäkoneturvallisenetäisyyden(kahdenkoneenleveyden)
päässävaara-alueista.
Vältäkoneenkäynnistämistä,pysäyttämistätai
kääntämistärinteissä.Vältänopeudentaisuunnan
äkillistämuuttamista.Käännyhitaastijavähän
kerrallaan.
Äläkäytäkonettaolosuhteissa,joissapito,ohjaus
taivakausovatkyseenalaisia.Huomaa,että
koneenkäyttömärässäruohossa,poikittain
rinteissätaialamäessäsaattaajohtaakoneen
pidonmenettämiseen.Pidonmenetys
vetopyörissäsaattaaaiheuttaaluisumisenja
jarrujenjaohjauksenhallinnanmenetyksen.Kone
voiluisua,vaikkavetopyörätonpysäytetty.
Poistataimerkitseesteet,kutenojat,kuopat,urat,
töyssyt,kivettaimuutpiilevätvaarat.Korkea
ruohovoipeittääesteet.Maastonepätasaisuudet
voivatkaataakoneen.
Oleerityisenvarovainenkäytettäessälisävarus-
teitatai-laitteita,kutenruohonkeräysjärjestelmiä.
Nevoivatvaikuttaakoneenvakauteenjaaiheuttaa
hallinnanmenetyksen.Käytävastapainoja
ohjeidenmukaisesti.
Josmahdollista,pidäleikkuupöytälaskettuna
alasrinteissäkäytönaikana.Leikkuupöydän
nostaminenrinteissäkäytönaikanavoiheikentää
koneenvakautta.
18
Hinausturvallisuus
Äläkiinnitähinattavaalaitettamuuallekoneeseen
kuinvetokoukkuun.
Äläkäytäkonettahinaukseen,elleisiihenole
asennettuvetokoukkua.
Äläylitähinattavienlaitteidenpainoajarinteissä
vetämistäkoskeviasuosituksia.Hinauspaino
eisaaollasuurempikuinkoneenjakäyttäjän
yhteispaino.
Äläkoskaanpäästälapsiataimuitahenkilöitä
hinattavanlaitteenlähelle.
Rinteissähinattavanlaitteenpainovoijohtaa
pidonmenetykseen,kaatumisriskinkasvuunja
ajoneuvonhallinnanmenetykseen.Vähennä
hinattavanlaitteenpainoajahidastavauhtia.
Pysäytysmatkavoikasvaahinatunkuorman
painonkasvaessa.Ajahitaastijavaraa
pysähtymiseenlisääetäisyyttä.
Teeleveitäkäännöksiä,jottalisälaiteeikoskettaisi
konetta.
Ruohonleikkurinteräkyt-
kimen(voimanulosotto)
käyttö
Teräkytkin(voimanulosotto)käynnistääjapysäyttää
leikkuuterätjavoimanulosottoakäyttävätlisälaitteet.
Teräkytkimen(voimanulosotto)
kytkentä
g008945
Kuva17
Huomaa:Kytketerätainakaasuvivunollessa
NOPEA-asennossa(Kuva18).
g295538
Kuva18
Teräkytkimen(voimanulosotto)
vapautus
g009174
Kuva19
Kaasuvivunkäyttö
KaasuvipuavoidaansiirtääNOPEA-jaHIDAS-asentojen
välillä(Kuva20).
KäytäainaNOPEA-asentoa,kunkytket
voimanulosoton.
g295539
Kuva20
Rikastimenkäyttö
Käynnistäkylmämoottoririkastimella.
19
1.Kytkerikastinvetämällärikastinnuppiaylös
ennenavainkytkimenkääntämistä(Kuva21).
Huomaa:Varmista,ettärikastinkytketään
täysin.Nuppiaonehkäpidettäväylhäällä
avainkytkintäkäytettäessä.
2.Vapautarikastinpainamallasitäalas,kun
moottorikäynnistynyt(Kuva21).
g295540
Kuva21
1.PÄÄLLÄ-asento2.POIS-asento
Moottorinkäynnistys
Huomaa:Lämmintaikuumamoottorieivälttämättä
tarvitserikastusta.
Tärkeää:Äläkäytäkäynnistintäkerralla
yli5sekunninajan.Käynnistysmoottorin
käyttöyli5sekunninajanvoivaurioittaa
käynnistysmoottoria.Josmoottoriei
käynnisty,odota10sekunninajanennen
käynnistysmoottorinkäyttöäuudelleen.
g295541
Kuva22
Moottorinsammutus
1.Vapautaterätsiirtämälläteräkytkin
POIS-asentoon(Kuva19).
2.Siirräliikkeenohjausvivutulospäin
PYSÄKÖINTI-asentoon.
3.SiirräkaasuvipuNOPEA-asentoon.
4.KäännäavainPYSÄYTYS-asentoonjairrota
avain.
VAROITUS
Lapsetjasivullisetvoivatloukkaantua,jos
hesiirtävättaiyrittävätkäyttääkonettasen
ollessailmanvalvontaa.
Irrotaainaavainjakytkeseisontajarru,kun
jätätkoneenilmanvalvontaa.
20
/