Wilfa Trysil 650 Kasutusjuhend

Kategooria
Split-süsteemiga konditsioneerid
Tüüp
Kasutusjuhend
Wilfa Trysil Floor Comfort
Air Conditioner
Bruksanvisning
Bruksanvisning
Betjeningsvejledning
Käytohje
Operating Instructions
LES ALLE ANVISNINGER FØR BRUK
LÄS IGENOM ALLA INSTRUKTIONER INNAN
PRODUKTEN ANVÄNDS
LÆS ALLE VEJLEDNINGER INDEN BRUG
LUE OHJEET HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ
READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING
3
Norsk Svenska Dansk Suomi English
4
Norsk
VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER – BRUK OG VEDLIKEHOLD. ......................................................... 5
VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER – UTSTYR ....................................................................................... 6
Driftstemperaturområde ................................................................................................................................. 7
Produktoversikt – innendørsenhet og utendørsenhet ................................................................................... 8
Produktoversikt – fjernkontroll ....................................................................................................................... 9
Betjeningsknapper på fjernkontrollen .......................................................................................................... 10
Utskifting av batterier ................................................................................................................................... 13
Vedlikehold ................................................................................................................................................... 13
Brukerveiledning ........................................................................................................................................... 15
Forholdsregler ved bruk ............................................................................................................................... 16
Svar på vanlige problemer ............................................................................................................................ 16
Feilkoder ....................................................................................................................................................... 17
Les alle anvisninger før bruk. Les denne bruksanvisningen nøye og ta vare på
den til senere bruk.
5
Norsk
VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER – BRUK OG VEDLIKEHOLD
Apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover samt personer med
nedsatte fysiske, sansemessige eller mentale evner eller mangel på erfaring
og kunnskap, hvis de er under tilsyn av eller har fått anvisninger om sikker
bruk av apparatet og er klar over farene forbundet med bruk.
Ikke la barn leke med apparatet.
Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten at de er under tilsyn.
Du må ikke koble klimaanlegget til en universalkontakt ettersom dette kan
føre til brann.
Koble fra strømforsyningen når du rengjør klimaanlegget for å unngå
elektrisk støt.
Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes av produsenten,
produsentens servicerepresentant eller en tilsvarende kvalisert person for å
unngå elektrisk støt.
Du må ikke vaske klimaanlegget med vann ettersom dette kan føre til
elektrisk støt.
Du må ikke spraye vann på innendørsenheten ettersom dette kan føre til
elektrisk støt eller funksjonsfeil.
Du må ikke komme i kontakt med ribbene etter at lteret er fjernet for å
unngå skade. Du må ikke bruke hårtørker eller andre varmekilder med åpne
ammer for å tørke lteret for å unngå brannfare eller skade på enheten.
Vedlikehold må utføres av kvaliserte fagfolk for å unngå personskade eller
skade på enheten.
Du må ikke reparere klimaanlegget på egenhånd. Dette kan føre til elektrisk
støt eller skade. Ta kontakt med forhandleren når klimaanlegget må
repareres.
Du må ikke stikke ngre eller gjenstander i luftinntaket eller luftuttaket
ettersom dette kan føre til personskade eller skade.
Du må ikke blokkere luft luftinntaket eller luftuttaket ettersom dette kan føre
til funksjonsfeil.
Du må ikke søle vann på fjernkontrollen ettersom dette kan føre til
funksjonsfeil på fjernkontrollen.
Hvis noe av det som er beskrevet nedenfor skulle skje, må du slå av
klimaanlegget og trekke ut støpselet fra stikkontakten umiddelbart, og
deretter kontakte forhandleren eller kvaliserte fagfolk for service.
Strømledningen er overopphetet eller skadet.
Klimaanlegget avgir unormal lyd ved bruk.
Automatsikringen går ofte.
Klimaanlegget lukter brent.
Innendørsenheten lekker.
6
Norsk
Hvis klimaanlegget brukes under unormale forhold, kan dette føre til
funksjonsfeil, elektrisk støt eller brannfare.
Du må aldri bruke metallgjenstander for å slå enheten av eller på med
nødstoppbryteren. Dette kan føre til elektrisk støt.
Du må ikke tråkke på eller legge tunge gjenstander på utendørsenhetens
topp-panel. Dette kan føre til skade eller personskade.
VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER – UTSTYR
Installasjon utføres av kvaliserte fagfolk for å unngå personskade eller
skade på enheten.
Sikkerhetsforskriftene for elektrisk utstyr må følges under installasjon av enheten.
Bruk strømforsyning og automatsikring i henhold til lokale sikkerhetsforskrifter.
Det skal installeres en automatsikring for å unngå funksjonsfeil. En allpolig
skillebryter med minst 3 mm kontaktseparering i alle poler skal kobles til fast
ledningsnett.
Inkludert en automatsikring med egnet kapasitet. Se følgende tabell.
Luftbryter skal inkludere magnetbånd og varmebånd som kan beskytte mot
kortslutning og overbelastning.
Klimaanlegget skal være jordet. Feil jording kan føre til elektrisk støt.
Bruk kun godkjente strømledninger.
Sørg for at strømforsyningen matcher kravene til klimaanlegget. Ustabil
strømforsyning eller feil kobling eller funksjonsfeil. Installer godkjente
strømledninger før du bruker klimaanlegget.
Koble strømførende ledning, nulleder og jordet ledning for stikkontakten.
Slå av strømforsyningen før du fortsetter å utføre arbeid i forbindelse med
elektrisitet.
Når installasjonen er avsluttet, kan du slå på strømforsyningen igjen. Hvis
strømledningen er skadet, må den skiftes av produsenten, produsentens
servicerepresentant eller en tilsvarende kvalisert person for å unngå
elektrisk støt.
Temperaturen på kjølekretsen vil være høy, så husk å holde strømledningen i
god avstand fra kobberrøret.
Apparatet skal installeres i henhold til bestemmelsene for lokalt
ledningsnett.
En luftbryter med minst 3 mm kontaktseparering i alle poler skal kobles til
fast ledningsnett.
Luftbryteren må være utstyrt med magnetisk utkobling og varmeutkobling
for å kunne hindre kortslutning eller overbelastning. Installer luftbryteren
med egnet kapasitet i henhold til informasjonen nedenfor.
Installasjonen må utføres i henhold til kravene til NEC og CEC, og kun av
autorisert personale.
7
Norsk
Klimaanlegget er et elektrisk apparat av høy kvalitet. Det må jordes med en
spesiell jordenhet av en faglært person. Enheten skal alltid være godt jordet
for å unngå elektrisk støt.
Den gul-grønne ledningen i klimaanlegget er en jordet ledning som ikke
kan brukes til andre formål.
Jordingsmotstanden skal oppfylle de lokale sikkerhetsforskriftene for
elektriske apparater.
Apparatet skal plasseres med støpselet lett tilgjengelig.
Alle ledningene på innendørs- og utendørsenheten skal kobles av en
faglært person.
Hvis strømledningen er for kort, må du ta kontakt med leverandøren for å få
en ny. Du skal unngå bruk av skjøteledning.
For klimaanlegg med støpsel, skal støpselet være lett tilgjengelig etter
installasjon.
For klimaanlegg uten støpsel, må det installeres en automatsikring.
Hvis klimaanlegget skal yttes til et annet sted, skal dette arbeidet utføres
av en faglært person for å unngå personskade eller skade på enheten.
Velg et sted som er utilgjengelig for barn og i god avstand fra kjæledyr og/
eller planter. Hvis dette ikke kan gjøres, må du sette opp en avsperring med
hensyn til sikkerheten.
Innendørsenheten skal installeres nær veggen.
OBS:
Det er veldig viktig for dine kunderettigheter at du følger rengjørings- og serviceprosedyrene nøye. Hvis ikke
kan dette medføre at du mister rettighetene dine.
KJØLEVÆSKE
• For å starte funksjonen til varmepumpeenheten, sirkulerer en spesiel kjølevæske i systemet. Kjølevæsken
som brukes er uoret R32, som er spesielt renset. Kjølevæsken er brannfarlig og luktfri. Videre kan det føre til
eksplosjoner under visse betingelser. Men brannfarligheten til kjølevæsken er veldig lav. Den kan bli påtent kun
ved brann.
• Sammenlignet med vanlige kjølevæsker er R32 en ikke-forurensende kjølevæske som ikke skader ozonlaget.
Påvirkningen på drivhuseffekten er også lavere. R32 har veldig gode termodynamiske egenskaper som fører
til en veldig høy energieffektivitet. Enhetene trenger derfor mindre påfyll.
ADVARSEL
Ikke bruk midler til å forhaste avrimingsprosessen eller til å rense anlegget, annet enn de midlene som er
anbefalt av produksjonen. Dersom reparasjon er nødvendig, kontakt ditt nærmeste autoriserte Service
Senter. Alle reparasjoner som blir gjennomført av ukvaliserte personer kan være farlige.
Denne enheten bør være oppbevart i et rom uten kontinuerlig bruk av driftskilder (for eksempel: åpen
amme eller en gassenhet). Ikke brenn eller stikk hull på enheten.
Apparater som er fylt med R32 som skal repareres; følg kun produsentens instruksjoner nøye . Vær klar over
at kjølevæsken ikke inneholder lukt og er brannfarlig.
8
Norsk
PRODUKTOVERSIKT – INNENDØRSENHET OG UTENDØRSENHET
1
Fotokatalytisk luftrenselter med
titanapatitt
Disse ltrene er festet på innsiden
av luftltrene
2 Luftuttak
3 Display
4 Frontpanel
5
Spjeld - vertikale lameller (spjeldene
er festet på innsiden av luftuttaket)
6 Luftinntak
7 Luftinntak
8 Klaff - horisontal lamell
9 Kjølemodus-lampe (COOL)
10 Varmemodus-lys (Heat)
11 Tørkemodus-lampe (Dry)
12 Startlampe (Run)
13 LED-display
14 Innendørsenhet AV/PÅ-bryter
Trykk på denne bryteren én gang for å starte
klimaanlegget og trykk én gang til for å slå av
klimaanlegget
Kjølemodell i COOL-modus har en
temperaturinnstilling på 25 °C og AUTO
luftmengde
Varmepumpemodell i AUTO-modus har en
temperaturinnstilling på 25 °C og AUTO
luftmengde
15 Signalmottaker
Denne mottar signaler fra fjernkontrollen.
Når enheten mottar et signal, vil du høre et kort lydsignal.
16 Velgerbryter luftuttak
17 Temperatursensor
Denne registrerer lufttemperaturen rundt
enheten
18 Luftinntak: (bak og på siden)
19 Kjølerør og mellomkabel
20 Avløpsslange
21 Jordledning (innvendig deksel)
22 Luftuttak
17
Air outlet selection switch
16
19
20
21
22
18
N(1) 2 3
BU BK BN
3
912
10
14
15
13
11
31 2
5
6
2
4
7
8
POWER
N(1) 2 3
NL
NL
OBS!
Før du åpner frontpanelet må du stanse enheten og slå automatsikringen AV.
Du må ikke komme i kontakt med metalldelene på innsiden av innendørsenheten ettersom dette kan føre til skade.
Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes av produsenten, produsentens servicerepresentant eller en tilsvarende
kvalisert person for å unngå elektrisk støt.
Dette apparatet skal installeres i henhold til bestemmelsene for lokalt ledningsnett.
En allpolig skillebryter med minst 3 mm kontaktseparering i alle poler skal kobles til fast ledningsnett. For modeller
med støpsel, må støpselet være lett tilgjengelig etter installasjon.
Velgerbryter luftuttak
Denne innstillingen blåser
luft kun fra øvre uttak.
Denne innstillingen
bestemmer et blåse mønster
automatisk avhengig av
modus og tilstand.
Denne innstillingen
anbefales
Denne enheten er sendt
fra fabrikk med denne
innstillingen
Innendørsenhet
ledningsnett
Gul/
grønn
Åpne frontpanelet
Utendørsenhet
9
Norsk
3
15
5
4
14
7
13
12
9
8
11
10
2
1
6
16
WiFi
PRODUKTOVERSIKT – FJERNKONTROLL
1 AV/PÅ
Trykk for å starte enheten
2
Trykk for å senke temperaturen.
3 +
Trykk for å øke temperaturen.
4 MODE
Trykk for å velge driftsmodus
(AUTO/COOL/DRY/FAN/HEAT) (AUTO/KJØLING/TØRKING/
VIFTE/OPPVARMING)
5 FAN (vifte)
Trykk for å stille inn viftehastighet.
6 SWING (SVINGVINKEL)
Trykk for å stille inn vinkel.
7 I FEEL (temperaturføler)
8 OPTION (VALG)
/
9 SLEEP Trykk for å velge komforttemperatur når du sover.
10 TEMP Trykk for å vise temperaturinnstilling.
11 QUIET (STILLE)
Trykk for å stille inn stille funksjon.
12 CLOCK (klokke)
Trykk for å stille inn klokke.
13 T-ON T-OFF (timer av/på)
Trykk for å stille inn automatisk timer av/på.
14 TURBO
15 LIGHT (lys)
Trykk for å slå lyset av/på.
16 WIFI funksjon
Wi-Fi (uten
denne
funksjonen)
10
Norsk
BETJENINGSKNAPPER PÅ FJERNKONTROLLEN
OBS!
Denne er en vanlig fjernkontroll som kan brukes på klimaanlegg med multifunksjon. For enkelte funksjoner som modellen
ikke er utstyrt med, og der du trykker du på den korresponderende knappen på fjernkontrollen, vil enheten opprettholde den
opprinnelige statusen.
1 ON/OFF (av/på)
Trykk på denne knappen for å slå på enheten. Trykk på denne knappen for å slå av enheten.
2 –
Trykk på denne knappen for å senke temperaturen. Hold knappen inne i over 2 sekunder for å senke temperaturen raskere.
Du kan ikke justere temperaturen i AUTO-modus.
3 +
Trykk på denne knappen for å øke temperaturen. Hold knappen inne i over 2 sekunder for å øke temperaturen raskere. Du kan
ikke justere temperaturen i AUTO-modus.
4 MODE (modus)
Hver gang du trykker på denne knappen, velges driftsmåte i følgende sekvens: AUTO, COOL, DRY, FAN, og HEAT*:
*OBS! Kun for modeller med oppvarming.
Etter oppstart vil enheten stå i AUTO-modus som standard. I AUTO-modus vil ikke innstilt temperatur vises på innendørs-
enhetens LED-display, og enheten vil automatisk velge egnet driftsmodus etter romtemperatur for et komfortabelt inneklima.
5 FAN (vifte)
Denne knappen brukes for å stille inn viftehastigheten i følgende sekvens: AUTO,
:
7
,
:
7
,
:
7
,
:
7
:
7
, og tilbake til
AUTO.
6 SWING (svingvinkel)
Trykk på denne knappen for å stille opp og ned svingvinkelen som vist nedenfor:
Dette er en universal fjernkontroll. Hvis du velger
:
7
,
:
7
, eller
vil enheten velge
:
7
.
:
7
indikerer denne svingvinkelen som:
:
7
:
7
AUTO COOL DRY FAN HEAT*
:
7
AV
Lav hastighet Lav-Middels hastighet Middels hastighet
Høy hastighetMiddels-Høy hastighet
:
7
11
Norsk
7 I FEEL
Trykk på denne knappen for å slå på I FEEL-funksjonen. Enheten vil automatisk stille inn temperaturen i henhold til registrert
temperatur. Trykk på denne knappen igjen for å slå av I FEEL-funksjonen.
8
/
Trykk på denne knappen for å slå på funksjonene HEALTH (helse) og AIR (luft) i driftsmodus. Trykk på denne knappen for å slå
på luft-funksjonen: LCD-displayet viser «
/
». Trykk på knappen igjen for å slå på helse- og luft-funksjonene samtidig: LCD-
displayet viser «
/
» og «
/
». Trykk på knappen igjen for tredje gang for å slå av helse- og luft-funksjonene samtidig. Trykk på
denne knappen en fjerde gang for å slå på helse-funksjonen; LCD-displayet viser «
/
». Trykk på denne knappen igjen for å
gjenta det ovenstående.
Denne funksjonen nnes ikke på nordiske utgaver.
9 SLEEP (hvilemodus)
Trykk på denne knappen for å velge Sleep 1 ( 1), Sleep 2 ( 2),Sleep 3 ( 3) eller avslutte Sleep. Bla mellom de ulike valgene
etter at enheten er slått på. Sleep Cancel er standardverdi.
Sleep 1 er Sleep-modus 1 i Cool, Dehumidify. Sleep-status etter kjøring i én time: hovedenhetens temperatur vil øke med
1 °C; etter to timer: temperaturen vil øke med 2 °C, og enheten vil fortsette å kjøre i denne temperaturinnstillingen. I Heat-
modus: sleep-status etter kjøring i én time: hovedenhetens temperatur vil senkes med 1 °C; etter to timer: temperaturen vil
senkes med 2 °C, og enheten vil fortsette å kjøre i denne temperaturinnstillingen.
Sleep 2 er Sleep-modus 2 der klimaanlegget vil kjøre i henhold til en rekke forhåndsinnstilte temperaturer med en
hvilemodustemperaturkurve.
Sleep 3, er Sleep-modus med egendenert (DIY) hvilemoduskurve:
(1) I Sleep 3, trykker du på og holder inne Turbo-knappen. Fjernkontrollen vil angi individuell innstilling og vise «1 hour».
Temperaturen «88» vil vise den korresponderende temperaturen etter sist innstilte hvilemoduskurve og blinke. (vil først
vises i henhold til den fabrikkinnstilte hvilemoduskurveverdien):
(2) Trykk på + og + knappene for å endre korresponderende temperatur og trykk deretter på «Turbo»-knappen for å
bekrefte;
(3) Nå vil timer-posisjonen på fjernkontrollen automatisk yttes frem 1 time, dvs, til «2 hours», «3 hours», «8 hours», osv.
Temperaturen «88» vil vise den korresponderende temperaturen etter sist innstilte hvilemoduskurve og blinke.
(4) Gjenta trinnene (2) - (3) ovenfor frem til en temperaturinnstilling på 8 timer. Innstilling av hvilemoduskurven er nå ferdig.
Fjernkontrollen vil nå vise opprinnelig timer, og temperaturdisplayet vil vise opprinnelig innstilt temperatur. Innstilling av
Sleep 3 egendenert (DIY) hvilemoduskurve kan vises:
Brukeren kan bruke innstillingsmetoden for hvilemoduskurve til å vise forhåndsinnstilt hvilemoduskurve. Angi individuell
innstillingsstatus uten å endre temperaturen. Trykk på Turbo-knappen for å bekrefte. OBS! I denne forhåndsinnstillings-/
visningsmetoden, hvis det ikke trykkes på noen knapper i løpet av 10 sekunder, vil hvilemoduskurvestatusen automatisk
avsluttes og returnere til opprinnelig visning. På samme måte i ON/OFF, hvis man trykker på Mode, Timer eller Sleep, vil
hvilemodus/visning også avsluttes.
10 TEMP
Trykk på denne knappen for å velge visning av innstilt innendørstemperatur eller utendørstemperatur. Når innendørsenheten
slås på, vil den vise temperaturinnstillingen. Hvis temperaturvisningsstatusen endres fra en annen status til «
/
», vil den vise
miljøtemperaturen. Hvis enheten mottar et nytt signal fra fjernkontrollen innen 5 sekunder, vil temperaturinnstillingen vises.
Hvis brukeren ikke har stilt inn temperaturvisningsstatusen, vil enheten vise temperaturinnstillingen.
11 QUIET (stille)
Bruk denne knappen for Quiet-status, som er tilgjengelig i Auto Quiet-modus (viser « » og Auto-ikon). Quiet-modus (viser
«»-ikon) og Quiet OFF (ikon for « » vil ikke vises). Når enheten slås på, vil Quiet OFF vises som standard. OBS! Quiet-
funksjonen kan ikke stilles inn i Fan-modus og Dry-modus. Viftehastighet er ikke tilgjengelig i Quiet-modus (viser « »-ikon).
12 CLOCK (klokke)
Trykk på CLOCK-knappen og vil blinke. Innen 5 sekunder, trykker du på + eller - knappen for å stille klokken. Ved å trykke
på og holde inne én av knappene i minst 2 sekunder, kan du stille tiden opp eller ned med 1 minutt hvert 0,5 sekund, og
deretter med 10 minutter hvert 0,5 sekund. Når du har stilt inn klokkeslettet vil ikonet blinke og du må trykke på CLOCK-
knappen igjen for å bekrefte innstillingen. Deretter vil blinke kontinuerlig.
12
Norsk
13 T-ON / T-OFF (timer av/på)
Trykk på T-ON-knappen for å aktivere Auto-ON timer (automatisk timer på). Trykk på denne knappen igjen for å avslutte
automatisk timer.
Etter at du har trykket på denne knappen vil vises og «ON» vil blinke. 00:00 vil vises for innstilling av ON-tid. Innen 5
sekunder, trykker du på + eller - knappen for å stille inn tiden. Hver gang du trykker på én av knappene, vil tiden endres med
1 minutt. Trykk og hold inne knappen for å endre tidsinnstillingen raskere, først med 1 minutt og deretter 10 minutter. Trykk
deretter på TIMER ON-knappen innen 5 sekunder for å bekrefte.
Trykk på T-OFF-knappen for å aktivere Auto-OFF timer (automatisk på). Trykk på denne knappen igjen for å avslutte automatisk
timer. Innstilling av TIMER OFF er den samme prosessen som for TIMER ON.
14 TURBO
Trykk på denne knappen for å aktivere/deaktivere TURBO-funksjonen som gjør at enheten når forhåndsinnstilt temperatur på
kortest mulig tid. I COOL-modus vil enheten blåse kald luft med høy viftehastighet. I HEAT-modus vil enheten blåse varm luft
med høy viftehastighet.
15 LIGHT (lys)
Trykk på LIGHT-knappen for å lyse opp displayet, og trykk på knappen igjen for å slå av lyset. Hvis lyset slås på, vil vises.
Hvis lyset slås av, vil forsvinne.
16 WIFI
Trykk på WIFI knappen for å aktivere funksjonen. Trykk på igjen for å avslutte funksjonen. Mer info nnes i WIFI vedlegget og
wilfa.no, wilfa.com
17 Kombinasjon av knappene «+» og «-»: Låsing
Trykk på knappene + og - samtidig for å låse eller låse opp tastaturet. Hvis fjernkontrollen er låst, vil vises. I slike tilfeller kan
du trykke på en hvilken som helst knapp, og blinker tre ganger.
18 Kombinasjon av knappene «MODE» og «-»: Bytte mellom Celsius og Fahrenheit.
Når enheten er AV, trykker du på knappene «MODE» og «-» samtidig for å skifte mellom «°C » og «°F».
19 Kombinasjon av knappene «TEMP» og «CLOCK»: Energibesparende funksjon
Trykk på «TEMP» og «CLOCK» samtidig i «COOL»-modus for å starte energisparing. Displayet på fjernkontrollen vil vise «SE».
Gjenta operasjonen for å avslutte funksjonen.
20 Kombinasjon av knappene «TEMP» og «CLOCK»: 8 °C Oppvarmingsfunksjon
Trykk på «TEMP» og «CLOCK» samtidig i «HEAT»-modus for å starte 8 °C oppvarmingsfunksjon. Displayet på fjernkontrollen
vil nå vise « » og temperaturinnstilling 8 °C vil velges. Gjenta operasjonen for å avslutte funksjonen.
21 Bakgrunnsbelysning
Enheten lyser i 4 sekunder når den slås på for første gang, og i 3 sekunder neste gang den slås på.
13
Norsk
UTSKIFTING AV BATTERIER
1. Fjern batteridekselet fra baksiden av fjernkontrollen (som vist på guren).
2. Ta ut de gamle batteriene.
3. Sett inn to nye AAA 1,5 V tørrbatterier, og pass på at batteriene er riktig satt inn.
4. Fest batteridekselet på nytt.
Merk:
Når du skifter ut batteriene, må du ikke bruke gamle eller andre typer batterier.
Dette kan føre til funksjonsfeil.
Hvis fjernkontrollen ikke skal brukes i lengre periode, må du ta ut batteriene for å
hindre at de utlades.
Operasjonen skal utføres innenfor fjernkontrollens mottaksområde.
Fjernkontrollen skal være minst 1 m fra TV-apparatet eller stereohøyttalerne.
Hvis fjernkontrollen ikke fungerer normalt, må du ta ut batteriene og sette dem inn
på nytt etter 30 sekunder. Hvis dette ikke løser problemet, må du skifte ut batteriene.
VEDLIKEHOLD
Før inspeksjon og vedlikehold av enheten, må du først slå AV enheten for å kutte strømforsyningen.
Enheter
Innendørsenhet, utendørsenhet og fjernkontroll
1. Tørk med en tørr, myk klut.
Frontpanel
1. Åpne frontpanelet. Skyv de to stopperne på høyre og venstre side innover
til du hører et klikk.
2. Fjern frontpanelet.
Fjern snoren.
La frontpanelet falle forover slik at du kan ta det av.
3. Rengjøring av frontpanelet.
Tørk av med en myk klut dyppet i vann
Bruk bare nøytralt rengjøringsmiddel
Hvis du vasker frontpanelet med vann, må det tørkes av med en klut
og la det tørke i skyggen etter rengjøring.
4. Fest frontpanelet på nytt.
Monter frontpanelet i sporene på enheten (3 steder).
Fest snoren på høyre side, inne i frontgrillen.
Lukk panelet forsiktig.
OBS!
Du må ikke komme i kontakt med metalldelene på innsiden av innendørsenheten ettersom dette kan føre til skade.
Når du fjerner eller monterer frontpanelet, må du bruke en solid og stabil skammel og være forsiktig med hvor du trår.
Når du fjerner eller monterer frontpanelet, må du støtte opp panelet med hånden for å hindre at det faller ned.
Du må aldri bruke varmt vann over 40 °C, benzen eller andre yktige oljer, poleringsmiddel, skrubbebørste eller lignende
under rengjøring.
Etter rengjøring må du passe på at frontpanelet er godt festet.
Fest
frontpanelet
i sporene.
Snor
Snor
14
Norsk
Filtre
1. Åpne frontpanelet.
2. Ta ut luftlteret.
Press forsiktig ned krokene på høyre og venstre side av luftlteret,
og dra oppover.
3. Ta ut det fotokatalytiske luftrenselteret med titanapatitt.
Hold i tappene på rammen og fjern hakene på 4 steder.
4. Rengjør eller skift ut alle ltrene.
Se gur.
5. Sett inn det fotokatalytiske luftrenselteret med titanapatitt på nytt og
lukk frontpanelet.
Bruk av enheten uten luftltre kan skape problemer ettersom støv kan
akkumuleres inne i innendørsenheten.
6. Vask luftltrene med vann eller rengjør med støvsuger.
Hvis støvet er vanskelig å fjerne, må du vaske luftltrene med nøytralt
rengjøringsmiddel fortynnet med lunkent vann, og deretter tørke dem
i skyggen.
Vi anbefaler å rengjøre luftltrene hver uke.
Fotokatalytisk luftrenselter med titanapatitt
Det fotokatalytiske luftrenselteret med titanapatitt bør rengjøres med vann hvert halvår. Vi anbefaler å skifte det ut hvert
tredje år.
Vedlikehold
1. Hvis det er vanskelig å fjerne smuss må du støvsuge og dyppe det i varmt eller lunkent vann i 10-15 minutter.
2. Du må ikke fjerne lteret fra rammen når du vasker med vann.
3. Etter rengjøring, rister du av vannet og tørker det i skyggen.
4. Ettersom materialet er laget av papir, må du aldri vri opp lteret for å fjern vann.
Utskifting
Fjern tappene på lterrammen og skift ut med et nytt lter. Kast det gamle lteret som brannfarlig avfall.
OBS!
Drift med skitne ltre:
kan ikke fjerne ubehagelig lukt fra luften.
kan ikke fjerne rense luften.
gir dårlig oppvarming eller kjøling.
kan forårsake ubehagelig lukt.
Fotokatalytisk
luftrenselter
med titanapatitt
Luftlter
15
Norsk
Før en lang periode uten bruk
1. Kjør i FAN-modus i ere timer på en dag med godt vær for å tørke enheten innvendig.
Trykk på MODE-knappen og velg FAN.
Trykk på ON/OFF-knappen og start enheten.
2. Etter bruk, slår du av automatsikringen for klimaanlegget.
3. Ta ut, rengjør og sett inn luftltrene på nytt.
4. Ta ut batteriene fra fjernkontrollen.
Før bruk etter en lang periode uten bruk
Kontroller av fundamentet, stativet og annet armatur på utendørsenheten ikke er forringet eller rustet.
Kontroller at ingenting blokkerer luftinntakene og luftuttakene både på innendørsenheten og utendørsenheten.
Kontroller at vannet renner jevnt ut av avløpsslangen under COOL-modus eller DRY-modus. Hvis det ikke kommer vann
ut av avløpsslangen, kan det hende at innendørsenheten lekker. Stans enheten og ta kontakt med et serviceverksted hvis
dette skulle skje.
BRUKERVEILEDNING
Driftsprinsipp og spesialfunksjoner for kjøling
Prinsipp:
Klimaanlegget absorberer varme i rommet og sender/frigir denne varmen utendørs slik at romtemperaturen senkes. Enhetens
kjølekapasitet vil økes eller reduseres avhengig av utendørstemperaturen.
Frostsikring:
Hvis enheten kjører i COOL-modus og i lav temperatur, vil det dannes frost på varmeveksleren. Når temperaturen på
innendørsenhetens varmeveksler senkes til under nullpunktet, vil innendørsenhetens mikrocomputer stanse kompressoren og
beskytte enheten.
Driftsprinsipp og spesialfunksjoner for oppvarming
Prinsipp:
Klimaanlegget absorberer varme utendørs og sender den innendørs slik at romtemperaturen økes. Dette er varmepumpens
oppvarmingsprinsipp, og varmekapasiteten vil reduseres etter utendørstemperatur.
Hvis utendørstemperaturen blir svært lav, må du bruke også annet oppvarmingsutstyr.
Tining:
Når utendørstemperaturen er lav med høy fuktighet etter en driftsperiode, vil det dannes frost på utendørsenheten som vil
påvirke oppvarmingseffekten. Auto Defrost-funksjonen vil aktiveres og varmen vil stanses i 8-10 minutter.
Under Auto Defrost, vil viftemotorene både på innendørs- og utendørsenheten stanse.
Under tining vil indikatoren på innendørsenheten blinke og utendørsenheten kan frigi damp. Dette skjer på grunn av tining,
og er ikke en funksjonsfeil.
Etter tining vil varmen gjenopprettes automatisk.
Anti-Cool Wind-funksjon:
I Heat-modus, hvis varmeveksleren på innendørsenheten ikke oppnår en viss temperatur slik at viftemotoren på
innendørsenheten ikke starter og dermed hindrer kjøling (innen 3 minutter)
1. Oppvarmingen har akkurat startet.
2. Etter at Auto Defrost er avsluttet.
3. Oppvarming ved lave temperaturer.
Klimatypen til denne enheten er beskrevet på navneplaten.
16
Norsk
Du må ikke senke temperaturen mer enn det du har behov for. Dette kan føre til økte energikostnader.
For å distribuere kald luft i rommet, må du justere luftstrømretningen som vist med pilene (se bilde) for å spre den kalde
luften.
Rengjør luftlteret hver uke for best mulig effektivitet.
Lukk vinduer og dører mens enheten er i bruk for å hindre at kald luft strømmer ut av rommet og for å spare energi.
Trekk for gardinene eller lukk glassvinduer under kjøling for å hindre at varmen fra sollyset gir økte energikostnader.
I tilfeller der ventilasjonen er lite effektiv, må du åpne vinduet for å ventilere ut luften i rommet en gang i blant. Dette bør
kun gjøres i korte perioder for å hindre at den kalde luften strømmer ut av rommet.
FORHOLDSREGLER VED BRUK
Kontroller det elektriske systemet (spenning og frekvens). Bruk korrekt spenning som angitt på enheten under bruk av
klimaanlegget, og bruk kun sikringer med spesisert kapasitet. Du må ikke bruke ledning som erstatning for sikringer.
Slå av klimaanlegget hvis det oppstår elektriske forstyrrelser under drift. Hvis enheten ikke skal brukes i en lengre periode,
må du slå av hovedbryteren for strømforsyningen.
Du må ikke legge gjenstander i luftinntaket eller luftuttaket når klimaanlegget er i bruk. Dette kan føre til skade eller
personskade. Du må også være spesielt oppmerksom hvis det er barn i nærheten.
Du må ikke blokkere luftstrømretningen på hverken innendørs- eller utendørsenheten. Dette kan føre til lavere ytelse eller
funksjonsfeil.
Du må ikke kanalisere luftstrømmen direkte mot personer, og spesielt ikke mot barn, eldre eller pasienter.
Du må ikke plassere et varmeapparat eller andre varmekilder i nærheten av enheten ettersom varmen kan deformere
plastdelene.
Problem Kontroller følgende
Fungerer ikke slik den skal Kontroller om ledningene er skadet eller om automat-
sikringen er på.
Kontroller om strømforsyningen er i orden.
Kontroller om timerbryteren er av eller på.
Klimaanlegget kjører, men kjølingen er ikke tilstrekkelig. Kontroller om den forhåndsinnstilte temperaturen er for høy.
Kontroller om sollyset skinner rett inn i rommet.
Kontroller om dører og vinduer er åpne.
Undersøk om noe blokkerer luftstrømmen.
Kontroller om avtrekksviften fungerer slik den skal.
Kontroller om luftlteret er skittent eller tilstoppet.
Det strømmer ut damp eller tåkedamp fra enheten under
bruk.
Varm luft i rommet kan blandes med kald luft, noe som kan
føre til damp.
Fjernkontrollen virker ikke. Løs eller frakoblet ledning mellom enheten og displayet.
Kontroller om batteriene er riktig satt inn.
Kontroller om batteriene er gamle og må skiftes ut.
FEILSØKING
Les følgende før du kontakter servicepersonale. Du kan nne løsningen på problemene her. Når du har gått gjennom denne
listen og enheten fortsatt ikke fungerer slik den skal, må du ta kontakt med din lokale forhandler.
17
Norsk
FEILKODER
Når klimaanleggets status ikke er normal, vil temperaturindikatoren på innendørsenheten blinke for å vise
korresponderende feilkode. Se listen nedenfor for identisering av feilkoder.
Feilkode Svar på vanlige problemer
E5 Overstrømsvern: Ustabil strømforsyning; varmevekslerne er skitne; viftehastigheten er unormal;
funksjonsfeil på kompressoren; olje- eller gasslekkasje.
E8 Beskyttelse mot høy temperaturbestandighet: Lekkasje av kjølevæske; funksjonsfeil på viftemotor;
skitne støvltre eller varmevekslere.
U8 Funksjonsfeil på innendørsenhetens viftemotor: Funksjonfeil på viftemotor; funksjonsfeil på innen-
dørsenhetens kretskort.
H6 Funksjonsfeil på innendørsenhetens viftemotor: Viftemotoren er ødelagt eller blokkert.
E6 Kommunikasjonsfeil: Feil kobling mellom innendørs- og utendørsenhet, feil på kretskort på
innendørs-/utendørsenhet.
C5 Funksjonsfeil på jumper: Manglende jumper-hette på innendørsenhetens kretskort; kretskortet er
ødelagt.
F0 Gjenoppretting av kjølevæskemodus: lekkasje eller fordeling av kjølevæske.
F1 Sensoren på innendørsenheten er ødelagt.
F2 Temperatursensoren til kjøleelementet på innendørsenheten er ødelagt.
ADVARSEL
Hvis noe av det som er beskrevet nedenfor skulle skje, må du slå av klimaanlegget og trekke ut støpselet fra stikkontakten
umiddelbart, og deretter kontakte forhandleren eller kvaliserte fagfolk for service:
Strømledningen er overopphetet eller skadet.
Klimaanlegget avgir unormal lyd ved bruk.
Automatsikringen går ofte.
Klimaanlegget lukter brent.
Innendørsenheten lekker.
Du må ikke reparere klimaanlegget på egenhånd.
Hvis klimaanlegget brukes under unormale forhold, kan dette føre til funksjonsfeil, elektrisk støt eller brannfare.
18
Norsk
AS WILFA
Industriveien 25
1481 Hagan
Norge wilfa.no
I henhold til direktivet om elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE) skal denne typen avfall samles inn og behandles for seg.
Hvis du en dag trenger å kassere apparatet, må du ikke kaste det sammen med vanlig husholdningsavfall. Lever apparatet
til et innsamlingspunkt.
4
Svenska
VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER – DRIFT OCH UNDERHÅLL. ........................................................... 5
VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR – BILAGA ............................................................................................ 6
Driftstemperaturer ......................................................................................................................................... 7
Produktöversikt – inom- och utomhusdel ....................................................................................................... 8
Produktöversikt – fjärrkontroll ........................................................................................................................ 9
Introduktion till knapparna på fjärrkontrollen .............................................................................................. 10
Byta batterier ................................................................................................................................................ 13
Underhåll ....................................................................................................................................................... 13
Drift ............................................................................................................................................................... 15
Driftsföreskrifter ........................................................................................................................................... 16
Felsökning ..................................................................................................................................................... 16
Felkoder ........................................................................................................................................................ 17
Läs igenom alla anvisningar före användning. Läs igenom noga och spara som
referens.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84

Wilfa Trysil 650 Kasutusjuhend

Kategooria
Split-süsteemiga konditsioneerid
Tüüp
Kasutusjuhend