Thermex London II paigaldusjuhend

Tüüp
paigaldusjuhend
London II
Dansk
Svenska
Norsk
Suomi
Español
- 3 -
- 4 -



 


- 5 -


 

- 6 -
 


- 7 -



- 8 -






- 9 -





- 10 -
GENERELLE OPLYSNINGER
Læs omhyggeligt indholdet af denne brugsanvisning, da den
giver vigtige oplysninger vedrørende sikkerheden ved instal-
lering, brug og vedligeholdelse. Opbevar brugsanvisningen
til senere brug. Apparatet er udarbejdet til at kunne fungere;
udsugende (udledning af luft til eksterne omgivelser Fig.1B),
filtrerende (intern cirkulation af luft Fig.1A) og med udvendig
motor (Fig.1C).
OPLYSNINGER VEDRØRENDE SIKKERHED
1. Udvis forsigtighed hvis der samtidigt med emhætten er en
varmekilde eller flamme i funktion, som er afhængig af luften
i omgivelserne og forsynet med energi, der ikke er elektrisk,
eftersom emhætten fjerner den luft fra omgivelserne, som
flammen eller varmekilden har brug for til forbrænding. Det
negative tryk i lokalet må ikke overstige 4 Pa (4x10-5 bar).
For størst mulig sikkerhed, sørg for en passende ventilation
af rummet. Hvad angår udsugningen til eksterne omgivelser
følg de gældende normer.
Før modellen tilsluttes el-nettet:
- Kontrollèr informationsetiketten (placeret indeni apparatet),
for at sikre, at spændingen og styrken er i overensstemmelse
med el-nettet og at stikkontakterne er egnede. Hvis De er i
tvivl, konsultèr en kvalificeret elektriker.
- Hvis forsyningsledningen er beskadiget, skal den udskiftes
med en ledning eller en særlig samling fra fabrikanten eller
et autoriseret servicecenter.
- Tilslut forsyningsenheden ved hjælp af et stik med en 3A
sikring eller til de to tofaseledninger, som er beskyttet af en
3A sikring.
2. Pas på!
I nogle situationer kan elektriske apparater udgøre en fare.
A) Undgå at kontrollere filtrenes tilstand mens emhætten
er i funktion.
B) Rør ikke ved pærer eller tilstødende områder under eller
lige efter længerevarende brug af belysningsanlægget.
C) Det er ikke tilladt at tilberede madvarer for åben ild
under emhætten.
D) Undgå åben ild, da det kan beskadige filtrene og med-
føre fare for brand.
E) Hold altid øje med maden under friturestegning for at
undgå, at olien antændes.
F) Træk stikket ud af stikkontakten, inden der foretages
vedligeholdelse.
G) Apparatet må ikke bruges af børn eller af personer, der
ikke har de mentale eller fysiske egenskaber til korrekt
brug, uden overvågning.
H) Hold øje med børnene for at sikre, at de ikke leger med
apparatet.
I) Når emhætten anvendes samtidigt med apparater, der
bruger gas eller andre brændstoffer, skal rummet have
tilstrækkelig udluftning.
L) Hvis rengøring ikke udføres i overensstemmelse med
anvisningerne, kan det medføre brandfare.
Dette apparat er udviklet i overensstemmelse med det euro-
pæiske direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk
udstyr (WEEE). Ved at sikre sig, at dette produkt bortskaffes
på korrekt vis, bidrager brugeren til at forhindre eventuelle
negative miljømæssige og sundhedsmæssige påvirkninger.
Symbolet på produktet eller på dokumentationen, der
følger med produktet, angiver, at produktet ikke skal
behandles som husholdningsaffald, men at det skal
bortskaffes på passende vis på genbrugsstationer til elektriske
og elektroniske apparater. Apparatet skal bortskaffes i overens-
stemmelse med de gældende regler for bortskaffelse af affald.
For yderligere oplysninger om håndtering, genvinding og
genbrug af dette produkt, bedes man kontakte de lokale
myndigheder, teknisk forvaltning eller forretningen, hvor
produktet er købt.
INSTRUKTION VED INSTALLERING
•Monteringenogudførelsenafdeelektriskeforbindelser,
skal udføres af specialiseret personale.
• Indenmangårfremmedmonteringen,skalmaniføresig
beskyttelseshandsker.
•Denelektriskeforbindelse:
Bemærk! Kontroller typeskiltet inden i apparatet.
- Hvis der på skiltet findes symbolet , betyder det, at appa-
ratet ikke skal jordes. Følg anvisningerne for isoleringsklasse II.
- Hvis der på skiltet IKKE vises symbolet , skal man følge
anvisningerne for isoleringsklasse I.
Isoleringsklasse II
- Apparatet er udarbejdet i klasse II, derfor skal der ikke tilsluttes
et kabel til jordforbindelsen.
Man skal nemt kunne nå ind til stikket efter installation af
apparatet.
Hvis apparatet er udstyret med ledning uden stik, skal man
ved tilkobling til strømforsyningen sørge for, at der mellem ap-
paratet og strømforsyningen er installeret en flerpolet afbryder
med en åbning på minimum 3mm mellem kontakterne, som
passer til belastningen og overholder de gældende regler.
- Tilslutning til el-nettet skal udføres som følgende:
BRUN = L Fase
BLÅ = N Neutal.
Isoleringsklasse I
Dette apparat er konstrueret i klasse I og skal derfor tilsluttes
til et stik med jordforbindelse.
- Tilslutningen til strømforsyningen skal udføres på følgende
måde:
BRUN = L Fase
BLÅ = N Neutal
GUL/GRØN = jord.
Den neutrale ledning skal tilsluttes til klemrækken med sym-
bolet N mens den GUL/GRØNNE skal tilsluttes til klemrækken
ud for jordsymbolet .
Når den elektriske tilslutning udføres, skal man sikre sig, at
strømstikket har jordforbindelse. Efter montering af emhætten
skal man sikre sig, at stikkontakten nemt kan nås. Ved direkte
tilslutning til strømforsyningen skal der mellem apparatet og
strømforsyningsnettet monteres en flerpolet afbryder med en
minimumsafstand mellem kontakterne på 3mm, der kan klare
DANSK DK
- 11 -
belastningen og overholder de gældende regler.
Minimums distancen mellem kogeoverfladen, målt fra selve
kogepladerne, og den nederste del af emhætten, skal være
mindst 45 cm. Hvis der anvendes et forbindelsesrør bestående
af to eller flere dele, skal den øverste del placeres udenpå den
nederste. Tilslut ikke udledningen fra emhætten med et rør,
hvori der cirkulerer varm luft eller som anvendes til at udlede
røg fra apparater, der ikke bruger elektrisk energi.
- I de tilfælde, hvor apparatet skal installeres i en udsugende
version, forberedes åbningen til udledning af luft.
Det anbefales at anvende en luftudsugningsslange med
samme diameter som luftudgangshullet. Hvis der anvendes en
mindre slange, kan det forringe produktets ydelse og medføre
øget støj.
OBS!
Inden monteringen påbegyndes, gøres følgende for nem-
mere at kunne håndtere emhætten:
1. Tag fedtfilteret af ved at trække i håndtaget, som vist i figur
2 - punkt 1.
2. Hvis produktet har filtre med aktivt kul (B-C), fjernes de,
som vist i figur 2 - punkt 2B-2C.
3. Løsn denkuppelformededelM, som vist i figur 2 - punkt 4.
•Fastøringtilvæggen(Fig.3):
Afmærk emhættens nederste kant på væggen figur 3 - fase 1
(idet der tages højde for minimumsafstanden til kogefladen).
- Anbring skabelonen på væggen, så kanten flugter med den
kant, der blev afmærket i forrige punkt.
- Afmærk og bor de 4 fastgøringshuller figur 3 - fase 2.
- Fastgør de 4 rawlplugs og de 2 skruer A-B uden at stramme
dem helt figur 3 - fase 2.
- Placér apparatet på væggen og fastgør det endeligt ved at
stramme de 2 skruer B figur 3 - fase 3-4 og de 2 sikkerheds-
skruer B figur 3 - fase 5.
- Der skal anvendes skruer og rawlplugs, der passer til vægty-
pen (f.eks. armeret beton, gipsvæg osv.).
Hvis der følger skruer og rawlplugs med, skal man først
sikre sig, at de passer til den type væg, som emhætten skal
monteres på.
•FastøringtilvæggenOPTIONAL Fig.4):
Denne emhættemodel har som optionel forskellige bærere
til indstilling, der kan fås ved henvendelse hos forhandleren.
Afmærk emhættens nederste kant på væggen figur 3 - fase 1
(idet der tages højde for minimumsafstanden til kogefladen).
- Anbring skabelonen på væggen, så kanten flugter med den
kant, der blev afmærket i forrige punkt.
- Afmærk og bor de 4 fastgøringshuller figur 3 - fase 2.
- Tag de to indstillingbærere C og fastgør dem på emhættens
holder vha. skruer D som vist på g. 4 - fase 1. Vær opmærksom
på, at de to indstillingskruer D ikke er helt skruet i.
- Tag emhætten og hæng den op på de to skruer B g.4 - fase 2.
- Hæng emhætten vandret vha. de to indstillingsskruer D
g.4 - fase 3.
- Når emhætten hænger lige, fastskrues de 2 skruer B fig.
4 - fase 4 og fastgør derefter emhætten til muren vjh. de 2
sikkerhedskruer B fig. 4 - fase 5.
- Der skal anvendes skruer og rawlplugs, der passer til vægty-
pen (f.eks. armeret beton, gipsvæg osv.).
Hvis der følger skruer og rawlplugs med, skal man først
sikre sig, at de passer til den type væg, som emhætten skal
monteres på.
•Filtrerendeversion:
- Løsn den lille kuppel M og fjern rillen E (Fig.5).
- Før elforsyningskablet gennem det splejsede øje på den lille
kuppel M, som det angives på Fig.6.
- Tag kabelholderen H og anbring den mellem strømkablet og
hullet.
- Sæt den kuppelformede del M og risten E på igen og sørg for
at de hægter sig perfekt på stifterne G (Fig.6).
Filtrene skal anbringes i indsugningsgruppen, der sidder ind-
vendigt i hætten, og når disse bender sig centralt i gruppen
drejes de 90 grader indtil fastlåsning (Fig.10B).
•Optional:
Til denne emhættemodel fås afskærmning som ekstraudstyr
på efterspørgsel hos forhandleren.
Inden man installerer den dekorative pejs, skal man erne den
lille kuppel, og løsne de 4 skruer B, som blokerer fastgørings-
tapper G, som angivet på Fig.7.
•Installationpåmodellermeddekorativpejs:
Udsugende version
Den elektriske forsyning skal indrettes indenfor ydre målene
på den dekorative pejs.
Med slangen L, forbind flangen F til udstødningshullet (Fig.7).
Reguler støttebøjlens bredde til overdelen på den dekorative
pejs (Fig.8). Fastgør derefter bøjlen til væggen, ved hjælp af
skruerne A, sådan at den er i akse med emhætten, og at den
respekterer afstanden angivet på Fig.8.
Indsæt det øvre pyntepanel i det nedre pyntepanel og anbring
dem oven på emhætten (Fig.9).
- Fastspænd det nederste panel til emhætten med de medføl-
gende skruer H (Fig.9B),.
Træk overdelen til den dekorative pejs ud, helt hen til bøjlen,
og fastgør den med skruerne B (Fig.8).
Skal emhætten laves om fra aftræk til filtrering, anskaffes
kulfiltre hos forhandleren, hvorefter monteringsvejledningen
følges.
•Emhættemedfilter
Vær opmærksom!
- For at omdanne emhætten fra en emhætte med UDSUGNING
til en emhætte med FILTER skal der bestilles kulfiltre som
ekstraudstyr hos forhandleren.
Der findes 3 forskellige typer sæt - et med kassette-kulfiltre
(Fig.10B) og et med genbrugskulfiltre (vaskbare) (Fig.10C -
Fig.10D).
- Afhængigt af modellen skal RUNDE filtre med aktivt kul sæt-
tes på den udsugende enhed indvendigt i emhætten, centreres
omkring den og drejes 90°, indtil de klikker på plads (Fig.10B),
ved udskiftning udføres handlingen omvendt.
- Følg monteringsanvisningerne i KITTET for de VASKBARE,
regenererende aktive kulfiltre (Fig. 10C).
- For de genbrugelige VASKBARERUNDE filtre med aktivt
kul(fig. 10D), tag den lille madres ud og følg anvisningerne,
beskrevet i afsnittet BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE, under
"aktive genbrugskulfiltre".
BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE
Det anbefales, at apparatet sættes i funktion, inden man
begynder tilberedningen af madvarer. Det anbefales, at lade
emhætten køre i 15 minutter efter endt tilberedning, så al
mados suges ud. Korrekt funktion af emhætten afhænger af
en korrekt og jævnlig vedligeholdelse. Man skal især være
opmærksom med at udskifte fedtfilteret og det aktive kulfilter.
- 12 -
•Fedtfilteret har til opgave at tilbageholde de fedtpartikler,
der findes i luften. Filteret vil derfor blive tilstoppet med tiden,
alt efter hvor ofte emhætten anvendes.
- For at forebygge faren for eventuelle brande skal fedtfilteret
mindst hver 2. måned vaskes i hånden med flydende neutrale
ikke slibende rengøringsmidler eller i opvaskemaskine ved lav
temperatur og kort program.
- Efter nogle vaske kan der forekomme farveændringer. Dette
giver ikke ret til at kræve udskiftning af filtrene.
•Deaktivekulfiltrerenser luften, der genudledes i omgivel-
serne, og tjener til at dæmpe ubehagelige lugte, som dannes
ved madtilberednin.
- De ikke-regenererende aktive kulfiltre skal udskiftes mindst
hver 4. måned. Mætningen af det aktive kul afhænger af den
mere eller mindre længerevarende brug af emhætten, af
hvilken slags mad der tilberedes og af regelmæssigheden af
rengøringen af fedtfilteret.
- De regenererende aktive kulfiltre skal vaskes i hånden
med flydende neutrale ikke slibende rengøringsmidler eller
i opvaskemaskine ved højst 65°C (vaskecyklussen skal være
komplet uden anden opvask i maskinen). Fjern overskydende
vand uden at ødelægge filtret, fjern plastikdelene og tør
filtermåtten i ovnen i mindst 15 minutter ved en temperatur
på højst 100°C. For at opretholde det regenererende aktive
kulfilters effektive funktion skal denne operation foretages
hver 2. måned. Filtrene skal udskiftes mindst hvert 3. år, eller
når filtermåtten er beskadiget.
•Detervigtigt,atfedtfiltreneogderegenererendeaktive
kulfiltre er helt tørre, inden de genmonteres.
Emhættenskalrengøresjævnligt,bådeindvendigtog
udvendigt, med en klud opvædet i denatureret alkohol
eller et neutralt, ikke slibende rengøringsmiddel.
Lyset er beregnet til brug under tilberedning af mad og ikke
til generel oplysning af lokalet. Længerevarende brug af lyset
vil reducere lyspærernes gennemsnitlige levetid betydeligt.
Hvis apparatet er forsynet med rumoplysning, kan dette
anvendes til længerevarende generel oplysning af lokalet.
Pas på: manglende udførsel af udskiftning og rengøring af
filtrene medfører brandfare. Det anbefales derfor at overholde
de foreslåede instruktioner.
•Udskiftningafhalogenpærer(Fig.11A):
For at udskifte halogenpærerne B skal man fjerne glasset C
ved at trykke på rillerne. Udskift pærerne med pærer af samme
type. Vær opmærksom: rør ikke ved pæren med bare hænder.
•UdskiftningafLEDlamperne(Fig.11B):
Hvis apparatets version er udstyret med LED lamper, skal disse
udskiftes af en specialiseret teknikker.
•Kommandoer(Fig.12):
BEMÆRK:med denne kommando er det muligt at kontrol-
lere apparatet også med en fjernbetjener, som kan fås som
tilbehør.
Tast A = Tænd/sluk emhætten. Apparatet tændes ved hastig-
hed 1.
Tast B = Sætter motorens hastighed ned.
Display C = Viser den indstillede motorhastighed og aktive-
ring af timer/intensiv hastighed/signalering af filtrene.
Tast D = Sætter motorens hastighed op.
Ved at trykke på tast for hastighed 4 indsættes funktionen in-
tensiv i 6 minutter, derefter går apparatet automatisk tilbage
til den foregående indstillede hastighed ved aktivering. Un-
der denne funktion blinker nummer 4 på displayet.
- hvis du ønsker at deaktivere funktionen inden de 6 minutter
er gået tryk på tastB.
OBS! Nogle modeller arbejder kun op til hastighed 3, derfor er
funktionen intensiv udeladt.
Tast E = Ved indstilling af en hvilken som helst af hastighe-
derne 1-2-3 (på nær hastighed intensiv 4) aktiveres Timer
funktionen, når man trykker på en af ovennævnte taster. Når
Timer funktionen er aktiv på displayet, skal den indstillede
hastighed blinke i det øjeblik timeren aktiveres.
Efter 15 minutter ved endt tælling slukker emhætten (motor
og eventuelle tændte lys).
Hvis hastighed intensiv er i funktion, kan Timer ikke aktiveres.
- Hvis du ønsker at deaktivere funktionen før de 15 minutter er
gået tryk på tast E.
Tast F = Tænd/sluk lys.
•Mætningaffedtfiltre/aktivekulfiltre:
- Efter 30 h drift, når displayet C blinker, og ændrer driftsha-
stigheden med bogstavet F(fx 2 og F), skal fedtfiltrene ren-
gøres.
- Efter 120 h drift, når displayet C blinker, og ændrer driftsha-
stigheden med bogstavet C/F (fx2 og C/F), skal kulfiltrene
rengøres eller udskiftes.
- Når det rene filter er sat på plads igen, skal den elektroniske
hukommelse nulstilles med tændt emhætte, dette gøres ved
at holde tast B nede i cirka 3 sek.
Derefter kommer bogstavet E frem på displayet(bekræftelse
af nulstilling udført) og emhætten slukkes.
• Manuellebetjeningstaster(Fig.13):herunder gengives
symbolerne:
A= LYS-tast/ ON-OFF
B= OFF-tast/ FØRSTE HASTIGHED
C= tast for ANDEN HASTIGHED
D = tast for TREDJE HASTIGHED
Hvis emhætten slukkes, mens den står på første, anden eller
tredje hastighed, vil den starte på samme hastighed, som da
den blev slukket, når den tændes igen.
FABRIKANTENFRALÆGGERSIGETHVERTANSVARFOR
SKADERFORÅRSAGETAFMANGLENDEOVERHOLDELSE
AF OVENSTÅENDE ADVARSLER.z
- 13 -
SVERIGE S
OBSERVERA
Läs igenom denna bruksanvisning noggrant, eftersom den
innehåller viktiga anvisningar beträffande säkerheten vid
installation, användning och underhåll. Förvara bruksanvis-
ningen för framtida bruk. Apparaten har utarbetats för att
användas med frånluftsdrift (med luftutblås utomhus - Fig.1B)
och med kolfilterdrift (återcirkulation av luften till omgiv-
ningen - Fig.1A) eller med extern motor (Fig.1C).
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
1. Var uppmärksam om utsugningskåpan fungerar samtidigt
som en brännare eller eldhärd som är beroende av omgiv-
ningsluften i rummet och som drivs med annan typ av energi
än elektrisk energi, eftersom utsugningskåpan suger upp luft
från rummet som brännaren eller eldhärden är i behov av
för sin förbränningsprocess. Undertrycket i lokalen får inte
överskrida 4 Pa (4x10 -5 bar). För att garantera säkerheten
rekommenderas därför en god ventilation av lokalen. Vad
beträffar det utvändiga utsläppet skall de i det aktuella landet
gällande normerna och föreskrifterna respekteras.
Innan apparaten kopplas till elnätet:
- Kontrollera typskylten (på insidan av apparaten) och försäkra
dig om att spänning och effekt motsvarar elnätets och att
stickkontakten passar. Rådfråga kunnig eltekniker, om du är
tveksam.
- Om nätkabeln är skadad ska den bytas ut mot en ny kabel
eller en specialsats som tillhandahålls av tillverkaren eller dess
tekniska servicetjänst.
- Anslut strömförsörjningsaggregatet via en stickkontakt med
en säkring på 3A eller till tvåfasanslutningens två trådar som
ska skyddas av en säkring på 3A.
2. Observera!
I vissa situationer kan elektrisk utrustning utgöra en fara.
A) Kåpan ska inte vara i drift när filtrens skick kontrolleras.
B) Vidrör inte glödlampor eller områden runt dessa direkt
efter längre tids användning av belysningen.
C) Det är förbjudet att tillaga flamberade rätter under
kåpan.
D) Undvik fria lågor. Dessa kan skada filtren och förorsaka
brand.
E) Vid fritering ska tillagningen hållas under konstant
uppsikt för att förhindra att oljan tar eld.
F) Koppla från kontakten från stickkontakten innan un-
derhållsmoment utförs.
G) Utrustningen är inte avsedd att användas av barn eller
oförmögna personer, utan uppsikt av en vuxen.
H) Kontrollera att barn inte leker med utrustningen.
I) När kåpan används samtidigt med utrustning som
bränner gas eller andra bränslen, ska lokalen ha en god
ventilation.
L) Om rengöringsmomenten inte utförs med respekt för
anvisningarna finns det risk för att brand uppstår.
Den här apparaten överensstämmer med europadirektivet
2002/96/EG, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).
Genom att försäkra sig om att den här produkten elimineras
pĺ rätt sätt, bidrar användaren till att förebygga eventuella
negativa följdrisker för miljö och hälsa.
Symbolen pĺ produkten eller pĺ bifogad dokumentation
indikerar att den här produkten inte ska behandlas om
hushĺllsavfall utan ska överlämnas till lämplig avfallssta-
tion för ĺtervinning av elektriska och elektroniska apparater.
Kassera enligt gällande lokala normer för avfallshantering. För
ytterligare information om hantering och ĺtervinning av pro-
dukten, kontakta det lokala kontoret, uppsamllingsstation för
hushĺllsavfall eller affären där produkten inhandlats.
INSTALLATIONS INSTRUKTIONER
•Ĺtgärderförmonteringochelanslutningmĺsteutföras
av kunnig personal.
•Sättpådigskyddshandskarinnandupåbörjarmonte-
ringsförfarandet.
•Elanslutning:
Obs! Kontrollera märkskylten som sitter inuti utrustningen:
- Om symbolen anges på märkskylten innebär detta att
utrustningen inte ska jordanslutas. Följ därför anvisningarna
i isolationsklass II.
- Om symbolen INTE anges på märkskylten ska anvisning-
arna i isolationsklass I följas.
Isoleringsklass II
- Apparaten är av typklass II, och inga kablar skall därför jord-
anslutas.
Stickkontakten ska vara lättåtkomlig efter att utrustningen
har installerats.
Om utrustningens nätkabel saknar stickkontakt, är det nödvän-
digt att installera en flerpolig brytare mellan utrustningen och
elnätet. Brytaren ska ha en min. öppning mellan kontakterna
på 3 mm, vara dimensionerad för belastningen och uppfylla
gällande lagstiftning.
- Nätanslutningen skall utföras pĺ följande sätt:
BRUN = L fas
BLĹ = N nolla.
Isoleringsklass I
Denna utrustning är konstruerad i enlighet med klass I, och
ska därför anslutas till en jordad kontakt.
- Anslutningen till elnätet ska göras på följande sätt:
BRUN = L-linje
BLÅ = N-nolla
GULGRÖN = jord.
Nollkabeln ska anslutas till klämman med N-symbolen,
medan den GULGRÖNA kabeln ska anslutas till klämman
intill jordsymbolen .
Vid elektrisk anslutning, se till att strömuttaget har jordanslut-
ning. När utsugningskåpan har monterats, se till att kontakten
för nätanslutningen sitter i ett lättåtkomligt läge. Vid direkt
anslutning till elnätet är det nödvändigt att installera en fler-
polig brytare mellan utrustningen och elnätet. Brytaren ska
ha en min. öppning mellan kontakterna på 3 mm, vara dimen-
sionerad för belastningen och uppfylla gällande lagstiftning.
Det minimala avståndet mellan kokkärlens underlag på
kokhällen och spisfläktens nedre del måste vara minst 45 cm.
I det fall ett anslutningsrör används som består av två eller flera
delar, måste den övre av delarna träs utanpå den undre delen.
Anslut inte kåpans utloppsrör till luftkanaler i vilka varmluft
cirkulerar, eller kanaler som används för att evakuera rök från
apparater som drivs med annan typ av energi än elektrisk
energi.
- 14 -
- Om apparaten ska monteras med utsugningversion ska hål
för luftuttömning anordnas.
Det rekommenderas att använda ett ventilationsrör med
samma diameter som öppningen för luftutgången. Om ett
reducerstycke används försämras utrustningens kapacitet och
bullernivån ökas.
Varning!
Innan ni påbörjar monteringen bör ni för en enklare hante-
ring av fläktkåpan utföra följande moment:
1. Ta loss fettfiltret genom att dra i handtaget såsom figur 2
visar - steg 1.
2. Om produkten är försedd med aktiva kolfilter (B-C) ska ni
ta loss dessa såsom figur 2 visar - steg 2B-2C.
3. Haka avkapselnM såsom figur 2 visar - steg 4.
•Fastsättningpåväggen(Fig.3):
Märk kåpans nedre sida på väggen (tänk på minsta avstånd
från kokplattan) figur 3 - steg 1.
- Placera fastsättningsmallen på väggen. Se till att linjen över-
ensstämmer med linjen som du har markerat i föregående
punkt.
- Märk ut och gör 4 hål för fäste figur 3 - steg 2.
- Fäst de 4 expansionspluggarna och de 2 skruvarna A-B utan
att dra åt dem helt figur 3 - steg 2.
- Placera spiskåpan vid väggen och blockera den denitivt
genom att dra åt de två skruvarna B figur 3 - steg 3-4 och
säkerhetsskruvarna B figur 3 - steg 5.
- Använd expansionsskruvar och pluggar av lämplig typ för
väggen vid de olika monteringsmomenten (t.ex. betong, gips
o.s.v.).
Om skruvarna och pluggarna bifogas produkten, se till att de
är av lämplig typ för väggen där kĺpan ska sättas upp.
•FastsättningpåväggenTILLVAL(Fig.4):
Denna typ av kåpa kan ha justerfästen som tillval som du kan
fråga efter hos din återförsäljare.
Märk kåpans nedre sida på väggen (tänk på minsta avstånd
från kokplattan) figur 3 - steg 1.
- Placera fastsättningsmallen på väggen. Se till att linjen över-
ensstämmer med linjen som du har markerat i föregående
punkt.
- Märk ut och gör 4 hål för fäste figur 3 - steg 2.
- Ta de två justerfästena C och fäst dem på kåpans stöd med
skruvarna D såsom visas i figur 4 - fas 1. Se till att de 2 juster-
skruvarna D inte är åtdragna.
- Ta apparaten och häng upp den på de två skruvarna B figur
4 - fas 2.
- Rikta in apparaten i horisontalt läge genom att verka på de
två justerskruvarna D figur 4 - fas 3.
- Efter utförd justering ska du dra åt de 2 skruvarna B figur
4 - fas 4 och fästa kåpan permanent på väggen med de två
säkerhetsskruvarna B figur 4 - fas 5.
- Använd expansionsskruvar och pluggar av lämplig typ för
väggen vid de olika monteringsmomenten (t.ex. betong, gips
o.s.v.).
Om skruvarna och pluggarna bifogas produkten, se till att de
är av lämplig typ för väggen där kĺpan ska sättas upp.
•Versionmedkolfilterdrift:
- Haka loss kupolen M och ta bort gallret E (Fig.5).
- För in matarkabeln i hålet i kupolen M som visas i Fig.6.
- Placera kabelgenomföringen H mellan elkabeln och slitsöpp-
ningen.
- Sätt tillbaka kapseln M med gallret E och var samtidigt noga
med att kapseln hakas fast ordentligt på fäststiften G (Fig.6).
Filtren måste sättas på plats i fläktenheten inuti kåpan och
skall vridas i 90 grader till stoppläge (Fig.10B).
•Tillval:
Denna kĺpmodell kan ha skorstenskĺpor som tillval. Dessa kan
beställas frĺn ĺterförsäljaren.
Innan dekorationsrören installeras är det nödvändigt att ta
bort kupolen och skruva loss de 4 skruvarna B som håller fast
spärrarna G så som visas i Fig.7.
•Installationförmodellermeddekorationsrör:
- Version med utsugsdrift
Förbered strömtillförseln inom utrymmet som upptas av
dekorationsröret.
Anslut flänsen F till luftutsläppet med hjälp av en slang L (Fig.7).
Justera bredden på det övre dekorationsrörets stödbygel
(Fig.8).
Fäst det därefter på väggen, på så sätt att det ställs axialt till
fläkten, med skruvarna A och genom att respektera avståndet
som anges i Fig.8.
Sätt i den övre dekorativa rökgången i den undre dekorativa
rökgången och ställ dem båda ovanpå fläktkåpan (Fig.9).
- Fäst underdelen i spiskåpan med de medlevererade skruvarna
H (Fig.9B).
Drag upp det övre dekorationsröret tills det når bygeln och
fäst det med skruvarna B (Fig.8).
För att modiera spiskåpan från insugande version till ltre-
rande version ska du beställa kollter från din återförsäljare
och följ sedan monteringsanvisningarna.
•Filtrerandeversion:
Observera!
- Beställ filtren med aktivt kol som tillbehör hos din återför-
säljare för att omvandla kåpan från INSUGANDE version
till FILTRERANDE. Vi tillhandahåller 3 olika satser, en med
lådkolfilter (Fig.10B) och en med kolfilter som kan återställas
(rengöras) (Fig.10C - Fig.10D).
- Beroende på vilken modell ni har, ska de CIRKULÄRA fil-
tren med aktivt kol monteras i sugenheten som sitter inuti
köksfläkten och centreras i denna och vridas 90 grader fram
till stoppläget (Fig.10B). Utför momentet i omvänd ordning
vid byte av filter.
- För regenerativt filter med aktivt kol som går att RENGÖRA
(Fig.10C), ska monteringsanvisningarna KITET följas.
- För regenererbara aktiva TVÄTTBARA RUNDA kolfilter (Fig.
10D), ta bort fiberduken och följ instruktionerna i avsnittet AN-
VÄNDNING OCH UNDERHÅLL, "regenererbara aktiva kolfilter".
ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL
Det rekommenderas att starta utrustningen innan någon
typ av livsmedel tillagas. Vi rekommenderar att du låter ap-
paraten gå i 15 minuter efter att matlagningen avslutats, så att
matoset helt sugs ut. Kåpan ska underhållas regelbundet och
på ett korrekt sätt för att fungera på bästa sätt. Detta gäller i
synnerhet avfettningsfiltret och filtret med aktivt kol.
•Avfettningsfiltret har till uppgift att stoppa fettpartiklarna
som finns i luften. Detta filter sätts igen efter en viss tid, bero-
ende på hur mycket utrustningen används.
- För att undvika risk för brand är det nödvändigt att tvätta av-
fettningsfiltret för hand med flytande neutralt icke-polerande
diskmedel eller i diskmaskin på låg temperatur och med kort
program minst en gång varannan månad.
- Efter några tvättar kan filtren ändra färg lite. Detta ger inte
rätt till reklamation för eventuell ersättning av dem.
•Deaktivakolfiltrenanvänds för att rena luften som återcir-
kuleras till rummet och har som funktion att mildra de otrevliga
- 15 -
lukter som genereras av matlagning.
- Engångskolfiltren bör bytas ut minst var 4:e månad. Det aktiva
kolets mättnad beror på hur mycket apparaten har använts,
på typen av kök samt på hur ofta avfettningsfiltret rengörs.
- De återanvändbara aktivt kolfiltrena bör diskas för hand med
neutralt icke-polerande diskmedel, eller i diskmaskin med en
högsta temperatur på 65° C (tvättprogrammet måste göras
utan annan disk). Ta bort överflödigt vatten utan att skada
filtret, ta bort plastdelarna och torka den lilla dynan i ugnen
i minst 15 minuter vid en temperatur på max 100° C. För att
behålla det återanvändbara aktiva kolfiltrets effektiva funktion
ska denna handling upprepas varannan månad. Dessa måste
bytas ut minst vart tredje år eller när den lilla dynan är skadad.
•Innandusättertillbaksavfettningsfiltrenochdeåter-
användbara aktiva kolfiltren är det viktigt att dessa har
torkat ordentligt.
•Rengörakåpanregelbundetbådepåinsidanochutsidan
med en trasa fuktad med denaturerad sprit eller milt fly-
tande rengöringsmedel som inte slipar.
Belysningen är avsedd att endast vara tänd under tillag-
ningen och inte för att lysa upp rummet i allmänhet under
en längre tid. Om belysningen är tänd under en längre tid
förkortas lampornas livslängd betydligt.
Om apparaten är försedd med innerbelysning kan denna
användas som allmän rumsbelysning under längre tid.
Viktigt! Att ignorera anvisningarna om rengöring av kåpan
samt om byte och rengöring av filtren medför brandrisk. Det
rekommenderas därför att man följer dessa instruktioner.
•Bytahalogenlampor(Fig.11A):
För att byta halogenlamporna B, bänd upp glaset C i spring-
orna. Byt ut mot lampor av samma typ.
OBS! Ta inte i lampan med bara händer.
•ByteavLED-lamporna(Fig.11B):
Om din apparat är försedd med LED-lampor är det nödvändigt
att kontakta en specialiserad tekniker när de behöver bytas ut..
•Manöverfunktioner(Fig.12):
ANMÄRKNING: med detta kommando kan du även styra
enheten med en fjärrkontroll, som kan begäras som tillbehör.
Knapp A = Slår på/av huven. Apparaten slås på vid 1:a has-
tighetsnivån.
Knapp B = Sänker hastigheten på motorn.
Display C = Anger den valda motorns hastighet och aktiverar
timer/hastighet intensiv/signalering filter.
Knapp D = Ökar motorns hastighet.
Genom att trycka på knappen för den 4:e hastighetsnivån,
införs den intensiva funktionen under 6 minuter, därefter
återgår apparaten till sin driftshastighet vid tiden för aktive-
ring. Under denna funktion blinkar nummer 4 på displayen.
- För att aktivera funktionen innan de 6 minuterna , tryck på
knappen B.
Viktigt! Vissa modeller arbetar upp till den 3:e hastighetsni-
vån, därför tillhandahålls inte den intensiva funktionen.
Knapp E = Med varje hastighetsnivå inställd 1-2-3 (exklu-
sive hast. Intensiv 4), genom att trycka på knappen aktiveras
funktionen Timer. När funktionen Timer är aktiv på displayen,
måste den inställda hastigheten blinka under aktiveringen
av timern.
Efter 15 minuter, vid slutet av räkningen, stängs huven av
(motor och eventuellt tända lampor).
Om den intensiva hastigheten är i funktion, kan Timern inte
aktiveras.
- Om man vill inaktivera funktionen innan de 15 minuterna ,
tryck på knappen E.
Knapp F = Slår på/av lamporna.
•Mättningfilterantifett/kolaktiv:
- Efter 30 driftstimmar när displayen C blinkar och alternerar
driftshastigheten med bokstaven F (ex. 2 och F), vilket inne-
bär att man måste rengöra antifett filtren.
- Efter 120 driftstimmar när displayen C blinkar och alterne-
rar driftshastigheten med bokstaven C/F (ex.2 och C/F), vilket
innebär att man måste rengöra eller byta ut i kolfiltren.
- När det rena filtret har återplacerats, måste man återställa det
elektroniska minnet med huven påslagen, genom att trycka
på knappen B i ungefär 3 sekunder.
När tiden passerat visas bokstaven E på displayen (bekräf-
telse på genomförd återställning), och huven stängs av.
•Mekaniskakommandon(Fig.13):symbologin är följande:
A= knapp LJUS / ON-OFF
B= knapp OFF / FÖRSTA HASTIGHETEN
C= knapp ANDRA HASTIGHETEN
D = knapp TREDJE HASTIGHETEN
Om kåpan stängs av i första, andra eller tredje hastigheten,
startar den, när den sätts på igen, om med samma hastighet
som var inställd när den stängdes av.
TILLVERKAREN FRÅNSÄGER SIG ALLT ANSVAR FÖR EVEN-
TUELLASKADORSOMORSAKTSP.G.A.ATTOVANSTÅENDE
INSTRUKTIONER INTE RESPEKTERATS.
- 16 -
NORSK N
GENERELT
Les denne bruksanvisningen nøye. Her gis viktig informasjon
angående sikker installering, bruk og vedlikehold av apparatet.
Ta vare på bruksanvisningen for fremtidige behov. Apparatet er
laget for å kunne brukes i avtrekksversjon (suge ut luft utenifra
- Fig.1B), filterversjon (resirkulere luft innvendig - Fig.1A) eller
versjon med ekstern motor (Fig.1C).
 SIKKERHETSINFORMASJON
1. Vær forsiktig dersom en vifte med utvendig avløp benyt-
tes i samme rom som en brenner eller en ovn som ikke går
på elektrisk strøm, da viften trekker ut luften brennern eller
ovnen trenger til forbrenningen. Det negative trykket i rommet
må ikke overstige 4 Pa (4x10 -5 bar). For sikker bruk må man
derfor sørge for tilstrekkelig ventilasjon av lokalet. Avtrekket
skal utføres i henhold til gjeldende forskrifter.
Før modellen kobles til det elektriske systemet:
- Kontroller typeskiltet (befinner seg inni apparatet) for å kon-
trollere at spenning og styrke er i samsvar med strømnettet og
at forbindelseskontakten er egnet. Er du i tvil ta kontakt med
en kvalifisert elektriker.
- Dersom strømledningen er ødelagt, må denne byttes ut med
en kabel eller en spesialenhet som kan skaffes hos produsen-
ten eller serviceavdelingen til produsenten.
- Koble anordningen til strømtilførselen ved hjelp av et støpsel
med sikring 3A eller til de to ledningene til bifasen beskyttet
av en sikring 3A.
2. Advarsel!
I noen situasjoner kan elektriske apparater utgjøre en fare.
A) Ikke kontrollere filtrenes tilstand mens avtrekket er i
bruk.
B) Ikke berøre lyspærene eller de nærliggende områdene
under eller rett etter lengre bruk av belysningsanlegget.
C) Det er forbudt å steke mat med flammer under avtrek-
ket.
D) Unngå åpen ild, siden den skader filtrene og kan med-
føre brann.
E) Hold frityrsteking av mat konstant under kontroll, for å
unngå at oljen tar fyr.
F) Trekk ut støpselet fra stikkontakten før du foretar ved-
likeholdsarbeid.
G) Apparatet er ikke ment til brukes av barn eller ikke
selvstendige personer uten overvåking.
H) Overvåk barna for å være sikre på at de ikke leker med
ovnen.
I) Når avtrekket benyttes samtidig med apparater som
brenner gass eller andre brennstoffer, må rommet være
passende utluftet.
L) Hvis rengjøringsinngrepene ikke utføres i samsvar med
anvisningene, er det fare for at det kan oppstå en brann.
Dette apparatet er merket i samsvar med det europeiske dirke-
tivet EC/96/2002, Waste Electrical and Electronic Equipment”
(WEEE). Ved å forsikre seg om at dette produktet blir avsatt på
korrekt måte vil brukeren bidra til å hindre potensielt negative
effekter for miljø og helse.
Symbolet på produktet, eller i den medfølgende doku-
mentasjonen viser til at dette produktet ikke må be-
handles som husholdningsavfall, men må leveres inn til spe-
sialinnsamling for elektriske og elektroniske produkter for
resirkulering. Man må kvitte seg med apparatet slik lokale
regler for avsetting og resirkulering tilsier. For nærmere infor-
masjon om behandling, gjenvinning og resirkulering av dette
produktet må man kontakte det lokale avfallsselskap, offentlig
kontor med ansvar for søppelinnsamling eller butikken der
produktet ble kjøpt.
 INSTALLASJONSVEILEDNING
•Monteringogelektriskekoblingermåutføresavkvalifi-
sert personale.
•Brukvernehanskerundermonteringsarbeidet.
•Elektrisktilkobling:
Merk! Verifiser datamerket som finnes på innsiden av ap-
paratet:
- Hvis symbolet vises på platen, betyr det at ingen jordfor-
bindelse må gjøres på apparatet, følg derfor instruksjonene
for isolasjonsklasse II.
- Hvis symbolet IKKE vises på platen, følg instruksjonene
for isolasjonsklasse I.
Isolasjonsklasse II
- Apparatet er fremstilt i klasse II, ingen leder skal derfor kobles
til jord. Støpselet må være lett tilgjengelig etter installasjon av
apparatet. Hvis apparatet er utstyrt med en strømledning uten
støpsel, må en omnipolar bryter i passende størrelse med 3
mm minimum åpning mellom kontaktene festes mellom ap-
paratet og strømforsyningen i overensstemmelse med lasten
og strømforskriftene.
- Tilkobling til strømnettet utføres på følgende måte:
BRUN = L strømførende
BLÅ = N nulleder.
Isolasjonsklasse I
Dette apparatet tilhører klasse I, av elektriske apparater og må
derfor koples til jordet kontakt.
- Tilkoplingen til strømforsyningen må utføres på følgende
måte:
BRUN = L linje
BLÅ = N nøytral
GUL/GRØNN = jording.
Den nøytrale tråden må koples til pluggen med symbolet N
mens den GRØNN/GULE, tråden måkoples til pluggen nær
jordingssymbolet .
Ved elektrisk tilkopling må man forsikre seg om at kontakten
er jordet. Etter montering av oppsugingsviften må man kon-
trollere at el-kontakten lett kan nås i den endelige posisjonen.
Ved direkte påkopling til strømnettet er det nødvendig å
sette inn en flerpols-bryter mellom apparatet og strømnettet
med en minimumsavstand på 3 mm mellom kontaktene, og
som er egnet til strømbehovet og i overensstemmelse med
gjeldende regler.
Avstanden fra støtteoverflaten hvor kokekarene står på
kokeoverflaten og laveste punkt på kjøkkenhetten må være
minst 45 cm. Dersom det benyttes en avtrekkskanal bestående
av to eller flere deler, skal den øvre delen tres utenpå den
nedre. Koble ikke ventilatoravtrekket til et rør der det passerer
varmluft eller røyk fra apparater som ikke går på strøm.
- I anledning montering av apparatet i avtrekksversjon, forbe-
red på forhånd hullet for luftevakuering.
- 17 -
Advarsel!
For å gjøre det enklere å håndtere hetten, bør man utføre
følgende før monteringen starter:
1. Ta ut antifettfilteret ved å trekke i håndtaket, som vist i
figur 2 - fase 1.
2. Hvis produktet er utstyrt med aktive kullfilter (B-C), fjern
dem som vist i figur 2 - fase 2B-2C.
3. Hekt av kuppelMsom vist i figur 2 - fase 4.
•Veggmontering(Fig.3):
Merk av nedre del av kjøkkenventilatoren på veggen figur
3 - fase 1 (ta hensyn til minimumsavstand fra koketoppen).
- Plassere festeskinnen på veggen, se til at linjen tilsvarer den
som er merket av på veggen, som beskrevet i forrige avsnitt.
- Merk av og bruk en bor for å lage de 4 festehullene figur
3 - fase 2 .
- Fest de 4 ekspansjonspluggene og de 2 skruene A-B uten å
skru dem helt fast figur 3 - fase 2.
- Plasser apparatet på veggen og fest det permanent ved å
dra i de 2 B figur 3 - fase 3-4 skruene og i de 2 låseskruene B
figur 3 - fase 5.
- Under installasjon må man bruke skruer og ekspansjonshylser
som er egnet til den typen vegg man har (armert betong,
gipsplate, osv.).
Dersom skruer og hylser følger med produktet, må man
kontrollere at de er egnet til den typen vegg avtrekksviften
skal festes på.
•VeggmonteringEKSTRAUTSTYR(Fig.4):
Denne kjøkkenventilator-modellen kan ha planeringsbraket-
ter som ekstrautstyr. Disse får du ved forespørsel hos din
forhandler.
Merk av nedre del av kjøkkenventilatoren på veggen figur
3 - fase 1 (ta hensyn til minimumsavstand fra koketoppen).
- Plassere festeskinnen på veggen, se til at linjen tilsvarer den
som er merket av på veggen, som beskrevet i forrige avsnitt.
- Merk av og bruk en bor for å lage de 4 festehullene figur
3 - fase 2 .
- Fest de to planeringsbrakettene C på støtten til kjøkkenven-
tilatoren med skruene D som angitt i figur 4 - fase 1, sørge for
at de 2 planeringsskruene D ikke er strammet.
- Heng apparatet på de to skruene B figur 4 - fase 2.
- Nivåjustere apparatet i horisontal posisjon ved hjelp av
planeringsskruene D figur 4 - fase 3.
- Etter foretatt justering, stramme de 2 skruene B figur 4 - fase 4
og feste kjøkkenventilatoren permanent med de to sikkerhets-
skruene B figur 4 - fase 5.
- Under installasjon må man bruke skruer og ekspansjonshylser
som er egnet til den typen vegg man har (armert betong,
gipsplate, osv.).
Dersom skruer og hylser følger med produktet, må man
kontrollere at de er egnet til den typen vegg avtrekksviften
skal festes på.
•Filterversjon:
- Hekt av kuppel M og ta vekk gitter E (Fig.5).
- Før strømledningen gjennom hullet på kuppel M, som indi-
kert i Fig.6.
- Ta kabelgjennomfører H og plasser den mellom strømlednin-
gen og det avlange hullet.
- Plasser tilbake kuppel M og gitter E, pass på at de hekter seg
perfekt på festestiftene G (Fig.6).
De sentraliseres til denne og dreies 90 grader inntil utløsning
av stansmekanismen (Fig.10B).
•Ekstrautstyr:
Denne viftemodellen kan ha pyntehetter som ekstrautstyr -
disse får du ved forespørsel hos din forhandler.
Før man installerer pyntehettene må man ta vekk kuppel og
skru løs de 4 skruene B som blokkerer festestiftene G, som
vist i Fig.7.
•Installasjonavmodellermedpyntehetter:
Avtrekksversjon
Pass på at strømledningen befinner seg innenfor pyntehettens
utvendige mål.
Bruk et fleksibelt rør L og kobl flens F til luftavtrekkets hull
(Fig.7).
Reguler bredden til den øvre pyntehettens støtte (Fig.8).
Fest den deretter til veggen med skruene A. Sørg for at den
er sentrert i forhold til den eksisterende avtrekkskappen og at
avstanden som indikeres i Fig.8 overholdes.
Før den øvre dekorative kaminen inn i den nederste delen og
plasser dem over hetten (Fig.9).
- Fest det nederste røret til kappen ved å bruke skruene H som
følger med (Fig.9B).
Trekk den øvre pyntehetten ut så langt som støtten rekker og
fest den med skruene B (Fig.8).
For å skifte fra avtrekksversjon til filterversjon, spør forhand-
leren din etter filtre i aktivt karbon og følge monteringsan-
visningene.
•Filterversjon:
Advarsel!
- For å kunne omforme viften fra EKSTRAKTORVIFTE til FIL-
TERVIFTE må karbonfiltrene bestilles hos leverandøren som
tilbehør. Vi har 3 forskjellige utstyrssett, en med kullskuffiltre
(Fig.10B) og den andre med gjenvinnbare kullfiltre (vaskbare)
(Fig.10C - Fig.10D).
- Avhengig av hvilken modell man er i besittelse av, festes de
RUNDE aktive kullfiltrene til sugeenheten som er plassert inne
i viften.Sentrer filteret og vri det90 grader, helt til det hekter
seg fast, (Fig.10B). For å bytte ut filteret utføres inngrepet i
motsatt rekkefølge.
- Når det gjelder VASKBARE aktive og fornybare kullfiltre
(Fig.10C), vennligst følg de vedlagte monteringsinstruksjo-
nene.
- Når det gjelder de VASKBARE RUNDE aktive og fornybare
kullfiltrene (Fig.10D), fjern matten og følg anvisningene i av-
snittet BRUK OG VEDLIKEHOLD, "aktive og fornybare kullfiltre".
BRUK OG VEDLIKEHOLD
Vi anbefaler at kjøkkenviften slås på før du tilbereder mat.
Vi anbefaler også at apparatet får stå på i 15 minutter etter at
maten er ferdig, slik at all forurenset luft elimineres. Den effek-
tive ytelsen til kjøkkenviften avhenger av stadig vedlikehold;
antifettfilteret og det aktive karbonfilteret krever begge ekstra
vedlikehold.
•Antifettfilteret brukes til å samle opp alle fettpartikler som
finnes i lufta, og dermed er det utsatt for metning (tiden det
tar for at filteret blir fullt avhenger av måten apparatet brukes
på).
- For å unngå fare for brann, må man vaske fettfiltrene minst
hver 2. måned for hånd med et mildt, ikke-slipende flytende
vaskemiddel eller i oppvaskmaskin ved lave temperaturer og
korte sykluser.
- Etter noen vask, kan fargeendringer forekomme. Dette gir
ikke rett til erstatning.
Aktivekullfilterbrukes for å rense luften som sendes ut
i rommet igjen og har som funksjon å dempe lukten som
oppstår ved matlaging.
- Aktive kullfilter som ikke kan regenereres må byttes må
byttes ut minst hver 4.måned. Metningsnivået til kullfilteret
- 18 -
avhenger av brukshyppigheten til apparatet, typen matlaging
som utføres og hvor regelmessig antifettfiltrene rengjøres.
- Aktive kullfilter som kan regenereres må vaskes for hånd
med et mildt, ikke-slipende flytende vaskemiddel eller i opp-
vaskmaskin på maks 65°C (hele vaskesyklusen må utføres og
uten servise). Fjern overflødig vann uten å skade filteret, fjern
delene i plast, og la matten tørke i ovnen i minst 15 minutter
med en temperatur på maks 100°C. For å beholde funksjonen
til kullfilteret som kan regenereres må denne operasjonen
gjentas hver 2. måned. Disse må byttes minst hvert 3. år eller
når matten er skadet.
•Førmansetterpåplassfettfiltreneogdeaktivekullfil-
terne er det viktig at disse er helt tørre.
•Rengjørkjøkkenviftenofte,bådepåinnsidenogutsiden,
ved bruk av en klut som er fuktet i denaturalisert alkohol
eller nøytralt flytende vaskemiddel uten skureeffekt.
Belysningsanlegget er prosjektert for bruk under matlaging
og ikke for lengre opplysing av rommet. Forlenget bruk av
belysningen minsker varigheten av lyspærene betraktelig.
Dersom apparatet er utstyrt med innvendig lys kan dette
brukes over lenger tid for en generell belysning i rommet.
Advarsel: hvis man ignorerer advarslene som gjelder rengjø-
ring av hetten og bytte og rengjøring av filter kan forårsake
brann. Det anbefales derfor å følge disse instruksjonene.
•Utskiftingavhalogenelyspærer(Fig.11A):
For å skifte ut de halogene lyspærene B ta av glasset C ved
å trykke på hakkene. Skifte ut med lyspærer av samme type.
Advarsel: ikke ta på lyspærene med bare hender.
•ByttingavLEDlamper(Fig.11B):
Hvis apparatversjonen er utstyrt med LED lamper, må disse
byttes ut av en faglært tekniker.
•Kontroller(Fig.12):
MERKNAD:med denne kommandoen er det mulig å styre
enheten med en fjernkontroll. Denne må forespørres som til-
leggsutstyr.
Tast A = Slår på/av ventilatorhetten. Enheten slås på i 1. has-
tighet.
Tast B = Reduserer hastigheten til motoren.
Display C = Angir den valgte motorhastigheten og aktiverin-
gen av timer/intensiv hastighet/signalering av filtre.
Tast D = Øker hastigheten til motoren.
Ved å trykke på tasten fra 4. hastighet, innstilles den intensive
funksjonen i 6 minutter. Deretter returnerer enheten til drifts-
hastigheten den hadde ved aktiveringstidspunktet. Under
denne funksjonen blinker 4-tallet på displayet.
- Hvis du ønsker å deaktivere funksjonen før disse 6 minuttene
har gått,trykk på tast B.
Advarsel! Enkelte modeller arbeider inntil 3. hastighet og av
denne grunn er ikke den intensive funksjonen tilgjengelig.
Tast E = Med en hvilken som helst innstilt hastighet 1-2-3
(unntatt intensiv hastighet 4) ved å trykke på tasten aktiveres
Timer-funksjonen. Når Timer-funksjonen er aktivert skal den
innstilte hastigheten ved aktivering av timeren blinke.
Etter 15 minutter, ved avsluttet telling slås ventilatorhetten
av (motor og eventuelle påskrudde lys).
Hvis den intensive hastigheten er i funksjon, kan ikke timeren
aktiveres.
-Hvis du ønsker å deaktivere funksjonen før disse 15 minut-
tene har gått,trykk på tast E.
Tast F = Slår på/av lys.
•Metningavfettfiltre/filtremedaktivtkull:
- Etter 30 driftstimer og når displayC blinker vekselvis drifts-
hastigheten med bokstaven F(eks. 2 og F), , betyr dette at det
må foretas rengjøring av fettfiltrene.
- Etter 120 driftstimer og når display C blinker vekselvis drifts-
hastigheten med bokstaven C/F (eks.2 og C/F),betyr dette
at det må foretas rengjøring eller utskiftning av kullfiltrene.
- Når det rene filteret er satt på plass, må det elektroniske min-
net nullstilles med påslått ventilatorhette, ved å trykke på tast
B i ca. 3 sekunder.
Når denne tiden har gått, kommer bokstaven E opp på dis-
playet (bekreftelse utført reset) og ventilatorhetten slår seg
av.
•Mekaniskekommandoer(Fig.13):forklaring av symboler:
A= tast for LYS / ON-OFF
B= tast for OFF / FØRSTE HASTIGHET
C= tast for ANDRE HASTIGHET
D = tast for TREDJE HASTIGHET
Hvis hetten slukkes når den er plassert på første, andre eller
tredje hastighet, vil den starte ved samme hastighet når den
slås på igjen.
PRODUSENTEN FRASKRIVER SEG ETHVERT ANSVAR FOR
SKADERSOMSKYLDESATOVENNEVNTERETNINGSLINJER
IKKE ER BLITT FULGT.
SUOMI FI
YLEISIÄ TIETOJA
Lue tämä käyttöohje huolellisesti, sillä se sisältää tärkeitä
tietoja turvallisuudesta, asennuksesta, käytöstä ja
kunnossapidosta. Säilytä käyttöohje myöhempää tarvetta
varten. Laite on suunniteltu toimimaan imevä (ilman
poistaminen ulkoilmaan, kuva 1B), suodattavana (ilman
sisäinen kierrätys kuva 1A) ja ulkoisen moottorin kanssa (kuva
1C).
TURVALLISUUSTIETOJA
1. Noudata varovaisuutta, ettei liesikupu ole käytössä
samanaikaisesti kuin tulipesä tai lämmitin, jotka ovat
riippuvaisia huoneilmasta ja jotka käyttävät jotain muuta
energianlähdettä kuin sähköä. Liesikupu poistaa huonetilasta
ilmaa, jota tulipesä tai lämmitin tarvitsee palamiseen.
Huoneiston alipaine saa olla enintään 4 Pa (4 x 10-5 bar).
Huolehdi varmuuden vuoksi riittävästä tuuletuksesta. Noudata
paikallisia määräyksiä ilmanpoistosta ulkoilmaan.
Ennen laitteen kytkemistä sähköverkkoon:
- Tarkista tietokilvestä (sijaitsee laitteen sisällä), että jännite ja
virta vastaavat sähköverkkoa, ja tarkista, että pistorasiat ovat
sopivia. Jos olet epävarma, ota yhteyttä valtuutettuun
sähköasentajaan.
- Jos virtajohto on vahingoittunut, se on vaihdettava.
Vaihtaminen on annettava laitteen valmistajan tai tämän
valtuuttaman huoltoliikkeen tehtäväksi.
- Kytke virtalähde 3 A:n varokkeella varustetulla
pistokkeella, tai kahteen kaksivaihejohtimeen, jotka on
suojattu 3 A:n varokkeella.
2. Varoitus!
Sähkölaitteet voivat aiheuttaa vaaraa tietyissä tilanteissa.
A) Älä tarkista suodattimen kuntoa liesikuvun ollessa
toiminnassa.
B) B) Älä koske lamppuihin tai niiden läheisyydessä oleviin
kohtiin valaisimen oltua päällä pitkään.
C) Ruokia ei saa liekittää liesikuvun alla.
D) Vältä avotulta, koska se voi vahingoittaa suodattimia
ja aiheuttaa tulipalovaaran.
E) Älä jätä upporasvassa kypsennettäviä ruokia
valvomatta, jotta kiehuva öljy ei pääsisi syttymään.
F) Irrota pistoke pistorasiasta ennen
kunnossapitotoimien suorittamista.
G)Lapset tai henkilöt, joilla on henkis tai fyysisiä
rajoitteita käyttää laitetta oikein, eivät saa käyttää laitetta
ilman valvontaa.
H) Älä anna lasten leikkiä laitteella.
I) Huolehdi tilan riittäväs tuuletuksesta, jos
liesikupua käytetään samanaikaisesti kaasua tai
muita polttoaineita käyttävien laitteiden kanssa.
L) Jos laitetta ei puhdisteta ohjeiden mukaisesti,
seurauksena voi olla tulipalovaara.
Tämä laite vastaa EU:n sähkö-
ja elektroniikkalaiteromudirektiivin 2002/96/EY (WEEE-direktiivin)
määräyksiä. Hävittämällä tämän tuotteen asianmukaisella tavalla
autat osaltasi mahdollisten terveydelle ja ympäristölle haitallisten
vaikutusten vähentämistä.
Laitteessa tai sen mukana toimitetuissa asiakirjoissa
oleva merkki
ilmaisee, että tuotetta ei saa käsitellä kotitalousjätteenä,
vaan se pitää hävittää asianmukaisesti toimittamalla sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden kierrätyspisteeseen. Laite pitää hävittää
jätehuoltolain määräysten mukaisesti. Lisätietoja tämän tuotteen
käsittelystä, kierrätyksestä ja uudelleenkäytöstä saat paikallisilta
viranomaisilta, teknisestä neuvonnasta tai laitteen jälleenmyyjältä.
ASENNUSOHJEET
Asentaminen ja sähkökytkennät on annettava
valtuutetun henkilöstön tehtäväksi.
Asentamisen aikana on käytettävä suojakäsineitä.
Sähkökytkentä:
Huomautus! Tarkista tyyppikilpi laitteen sisällä.
- Jos kyltissä on symboli , se tarkoittaa, että laitetta ei pidä
maadoittaa. Noudata eristysluokan II ohjeita.
- Jos kyltissä EI ole symbolia , pitää noudattaa
eristysluokan I ohjeita.
Eristysluokka II
- Laite on valmistettu luokan II mukaisesti, minkä takia
johdinta ei saa kytkeä maattoon.
Pistokkeen on oltava helposti käsillä laitteen
asennuksen jälkeen.
Jos laitteen virtajohdossa ei ole pistoketta, sen kytkemisessä
verkkovirtaan on käytettävä moninapakytkintä laitteen ja
sähköverkon välissä. Moninapakytkimen napojen ilmavälin on
oltava vähintään 3 mm, ja sen on oltava mitoitettu kuormituksen
mukaan ja oltava voimassaolevien määräysten mukainen.
- Laite kytketään sähköverkkoon seuraavasti:
RUSKEA = L Vaihe
SININEN = N Nolla.
Eristysluokka I
Laite on luokan I laite, ja se on siten kytkettävä
maadoitusliitäntään.
- Kytkeminen verkkovirtaan tapahtuu seuraavasti:
RUSKEA = L-
vaihe SININEN
= N neutraali.
KELTAVIHREÄ = suojamaa.
Nollajohto on kytkettävä liittimeen, jonka symboli on N , ja
KELTAINEN/VIHREÄ johdin kytketään liittimeen, jossa
on maasymboli .
Kun sähköliitäntä tehdään, on varmistettava, että pistokkeessa on
maadoitusliitäntä. Liesikuvun asentamisen jälkeen on
varmistettava, että pistoke on helposti käsillä. Kytkettäessä laite
suoraan virransyöttöön, on laitteen ja sähköverkon väliin
asennettava moninapainen kytkin vähintään 3 mm
erotusetäisyydellä kuorman käsittelemiseksi ja asiaan liittyvien
määräysten vaatimusten täyttämiseksi.
Vähimmäisetäisyyden keittotasoon mitattuna keittolevyistä ja
kuvun matalimmasta osasta on 45 cm. Jos liesikuvun
asentamisessa käytetään kahdesta tai useista osista koostuvaa
liitosputkea, ylempi osa on aina asetettava alemman osan päälle.
Älä johda liesikuvun poistoilmaa kuumailmahormiin tai hormiin, jota
käytetään savun poistamiseen laitteista, jotka toimivat jollakin
muulla energianlähteellä kuin sähköllä.
- Laitteen imevää mallia asennettaessa on tehtävä aukko
ilman poistamista varten.
Käytettävän ilmanpoistoputken halkaisijan suositellaan
olevan samankokoinen kuin ilmanpoistoaukko.
Pienemmän putken käyttäminen voi heikentää laitteen
tehoa ja lisätä melua.
HUOMAUTUS:
Ennen asentamisen aloittamista toimi seuraavasti, niin
liesikuvun käsitteleminen on helpompaa:
1. Tartu rasvasuodattimeen vetämällä kahvasta: kuva
2 - vaihe 1.
2. Jos tuotteessa on aktiivihiilisuodattimet (B-C), irrota
ne , kuten kuvassa 2 - kohta 2B-2C.
3. Löysää kupera osa M: kuva 2 - vaihe 4.
Kiinnittäminen seinään (Kuva 3):
Merkitse liesikuvun alareunan paikka seinään, kuva 3 - vaihe
1 (ota huomioon minimietäisyys keittolevystä).
- Aseta sabluuna seinään niin, että sen reuna on
kohdakkain edellisessä kohdassa tehdyn merkinnän
kanssa.
- Merkitse ja poraa neljä kiinnitysreikää, kuva 3 - vaihe 2.
- Kiinnitä neljä ruuvitulppaa ja kaksi ruuvia A-B , mutta
älä kiristä niitä loppuun saakka, kuva 3 - vaihe 2.
- Sijoita laite seinälle ja kiinnitä se lopullisesti kiristämällä
äskeiset kaksi ruuvia B kuva 3 - vaiheet 3-4 ja 2
varmuusruuvia B kuva 3 - vaihe 5.
- Muista käyttää ruuveja ja ruuvitulppia, jotka on
tarkoitettu omaan seinätyyppiisi (esim. teräsbetoni,
kipsiseinä jne.).
Jos tuotteen mukana toimitetaan ruuvit ja ruuvitulpat, on
ensin varmistettava, että ne soveltuvat seinään, johon
liesikupu aiotaan kiinnittää.
• Kiinnittäminen seinään VAIHTOEHTO (Kuva 4):
Tähän liesikupumalliin on saatavilla valinnainen
asennuskiinnike, jonka voi tilata jälleenmyyjältä. Merkitse
liesikuvun alareunan paikka seinään, kuva 3 - vaihe 1 (ota
huomioon minimietäisyys keittolevystä).
- Aseta sabluuna seinään niin, että sen reuna on
kohdakkain edellisessä kohdassa tehdyn merkinnän
kanssa.
- Merkitse ja poraa neljä kiinnitysreikää, kuva 3 - vaihe 2.
- Kiinnitä kaksi asennuskiinnikettä C liesikuvun kannattimeen
ruuveilla D kuvan 4 - vaiheen 1 mukaisesti. Älä ruuvaa kahta
asennusruuvia D täysin kiinni.
- Ota liesikupu ja ripusta se kahteen ruuviin B; kuva 4 - vaihe 2.
- Ripusta liesikupu vaakasuoraan kahdella
asennusruuvilla D; kuva 4 - vaihe 3.
-Kun liesikupu on paikallaan, kiristä kaksi ruuvia B ; kuva
4 - vaihe 4 ja kiinnitä liesikupu lopullisesti seinään
kahdella varmuusruuvilla B; kuva 4 - vaihe 5.
- Muista käyttää ruuveja ja ruuvitulppia, jotka on
tarkoitettu omaan seinätyyppiisi (esim. teräsbetoni,
kipsiseinä jne.).
Jos tuotteen mukana toimitetaan ruuvit ja ruuvitulpat, on
ensin varmistettava, että ne soveltuvat seinään, johon
liesikupu aiotaan kiinnittää.
• Suodattava malli:
- Löysää pientä kuperaa osaa M ja irrota ritilä E (Kuva 5).
- Vie virransyöttökaapeli pienessä kuperassa osassa M
olevan silmän läpi kuvassa 6 osoitetulla tavalla.
- Vie kaapelinpidike H virtakaapelin ja reiän välistä.
- Aseta kupera osa M ja ristikko E jälleen yhteen ja
tarkista, että ne asettuvat täsmälleen pienoihin G (Kuva
6).
Suodattimet on asennettava kuvun sisäpuolella olevaan
imuryhmään, ja kun nämä on keskitetty, kierrä nii90
astetta, kunnes ne lukittuvat (Kuva 10B).
• Vaihtoehto:
Tähän liesikupumalliin saa suojuksen tilaamalla sen
lisätarvikkeena jälleenmyyjältä.
Ennen koristekappaleen asentamista irrota pieni kupu ja
löysää neljää ruuvia B, jotka ovat kiinnitystappien G
edessä kuvan 7 mukaisesti.
Koristekappaleella varustettujen mallien
asentaminen:
Imevä malli
Sähkönsyöttö on asennettava koristekappaleen
ulkomittojen sisäpuolelle.
Liitä letkulla Llaippa F poistoaukkoon (Fig.7). Säädä ylemmän
koristekappaleen leveys vastaamaan tukikannaketta (Kuva
8). Kiinnitä sitten kannake seinään ruuveilla A, niin että se
asettuu aksiaalisesti liesikuvun kanssa ja että etäisyys on
kuvan 8 mukainen.
Aseta ylempi koristepaneeli alempaan koristepaneeliin ja
aseta ne liesikuvun päälle (Kuva 9).
Kiristä alapaneeli liesikupuun mukana toimitetuilla
ruuveilla H (Kuva 9B),.
Vedä yläosa koristekappaleeseen ja kannakkeeseen asti
ja kiinnitä se ruuveilla B (Kuva 8).
Jos liesikupua muokataan kuvusta suodattavaksi, on
jälleenmyyjältä hankittava aktiivihiilisuodatin, joka
asennetaan asentamisohjeiden mukaisesti.
Suodattimella varustettu liesikupu
Ole varovainen!
- Jos haluat muuttaa POISTOLLA ULKOILMAAN
varustetun laitteen SUODATTIMELLA varustetuksi
liesikuvuksi, kysy jälleenmyyjältäsi aktiivihiilisuodattimia.
Sarjoja on kolmenlaisia - yhdessä on kasettihiilisuodatin
(Kuva 10B) ja yhdessä uudelleenkäytettävä hiilisuodatin
(pestävä) (Kuva 10C - Kuva 10D).
- Mallista riippuen tulee PYÖREÄ aktiivihiilisuodatin asettaa
liesikuvun sisällä olevaan imuyksikköön, keskittää ja kiertää 90°,
kunnes se napsahtaa paikalleen (Kuva 10B). Suodattimen vaihtoa
varten tee vaiheet päinvastaisessa järjestyksessä.
- Asenna PESTÄVÄ, uudelleenkäytettä
aktiivihiilisuodatin pakkauksessa olevan ohjeen mukaan
(Kuva 10C).
- Kun asennat uudelleenkäytettävää PESTÄVÄÄ
aktiivihiilisuodatinta (Kuva 10D), ota pois pieni
kuitukangas ja toimi kohdan KÄYT JA
KUNNOSSAPITO ohjetta kohdassa ”uudelleenkäytettävä
aktiivihiilisuodatin”.
KÄYTTÖ JA KUNNOSSAPITO
Laite on suositeltavaa käynnistää jo ennen ruoanlaiton
aloittamista. Laitteen on suositeltavaa antaa toimia 15
minuutin ajan ruoanlaiton jälkeen, jotta kaikki käryt tuulettuvat
ulos. Liesikuvun moitteeton toiminta edellyttää oikeiden
kunnossapitotoimien suorittamista säännöllisesti. Kiinnitä
erityistä huomiota rasvasuodattimen ja aktiivihiilisuodattimien
vaihtamiseen.
Rasvasuodatin poistaa ilmassa olevia rasvahiukkasia. Näin
ollen suodatin tukkeutuu ajan kuluessa sen mukaan, kuinka
usein liesikupua käytetään.
- Mahdollisen tulipalon vaaran ehkäisemiseksi
rasvasuodatin pitää pestä käsin kahden kuukauden
välein neutraalilla ja hankaamattomalla pesuaineella tai
pesukoneessa matalassa lämpötilassa pikaohjelmaa
käyttämällä.
- Suodattimessa voi esiintyä värimuutoksia muutaman
pesukerran jälkeen. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että
suodattimet pitäisi vaihtaa.
Aktiivihiilisuodattimet puhdistavat ilmaa, joka
johdetaan takaisin huoneeseen, ja vähentävät
ruoanvalmistuksesta aiheutuvia, ei-toivottuja hajuja.)
- Kertakäyttöiset aktiivihiilisuodattimet on vaihdettava
uusiin vähintään neljän kuukauden välein. Aktiivihiilen
kyllästyminen vaihtelee liesikuvun käyttötiheyden,
valmistettavien ruokien ja rasvasuodattimien
puhdistustiheyden mukaan.
- Uudelleenkäytettävät aktiivihiilisuodattimet on pestävä käsin
neutraalilla ja hankaamattomalla puhdistusaineella tai
astianpesukoneessa korkeintaan 65 °C:ssa (pesuohjelman
on mentävä kokonaan läpi ennen koneen seuraavaa
käyttökertaa). Poista ylimääräinen vesi suodattimesta
varovasti, poista muoviosat ja kuivaa suodatinmattoa uunissa
vähintään 15 minuuttia enintään 100 °C lämpötilassa. Jotta
aktiivihiilisuodattimen teho säilyisi, tämä huolto on tehtävä
joka toinen kuukausi. Suodattimet on vaihdettava vähintään
joka kolmas vuosi tai kun suodatinmatto on vaurioitunut.
On tärkeää, että rasvasuodattimet ja
aktiivihiilisuodattimet ovat täysin kuivia ennen kuin
ne asennetaan takaisin paikoilleen.
Liesikuvun ulko- ja sisäpuoli on puhdistettava
säännöllisesti denaturoidulla alkoholilla tai neutraalilla ja
hankaamattomalla pesuaineella kostutetulla liinalla.
Valaisin on tarkoitettu käytettäväksi ruoanlaiton aikana, ei
huoneiston yleisvalaisimena. Valaisimen jatkuva käyttäminen
lyhentää merkittävästi lamppujen käyttöikää.
Jos laite on varustettu huonevalaisimella, voidaan sitä
käyttää pitkäaikaisena huoneiston yleisvalaisimena.
Muista: Suodattimien vaihtamisen ja puhdistamisen
laiminlyöminen aiheuttaa tulipalovaaran. Tämän takia on
suositeltavaa noudattaa edellä olevia ohjeita.
• Halogeenilamppujen vaihtaminen (Kuva 11A):
Halogeenilamppujen B vaihtamiseksi pitää poistaa lasi C
painamalla ritilöitä. Vaihda lamput samantyyppisiin lamppuihin. Ole
varovainen: älä koske lamppuihin paljailla käsillä.
• LED-lamppujen vaihtaminen (Kuva 11B):
Jos laitteen mallissa on LED-lamput, niiden vaihtaminen
on annettava valtuutetun asentajan vaihdettavaksi.
• Komennot (Kuva 12):
HUOMAUTUS: tällä komennolla voit ohjata laitetta myös
kaukosäätimellä, joka on saatavilla lisätarvikkeena.
Painike A = Käynnistää/sammuttaa liesikuvun. Laite
käynnistyy nopeudella 1.
Painike B = Alentaa moottorin nopeutta.
Näyttö C = Näyttää valitun moottorinopeuden ja
ajastimen/intensiivitoiminnon/suodatinsignaalien aktivoinnin.
Painike D = Lisää moottorin nopeutta.
Painamalla painiketta nopeudelle 4 voit asettaa
intensiivitoiminnon 6 minuutiksi, minkä jälkeen laite palaa
automaattisesti aktivoinnin yhteydessä asetettuun nopeuteen.
Tämän toiminnon aikana näytössä vilkkuu numero 4.
- Jos haluat lopettaa toiminnon ennen kuin 6 minuuttia
on kulunut, paina painiketta B.
HUOMAUTUS: Jotkin mallit toimivat vain nopeudella 3,
ja siksi intensiivitoiminto ei ole käytettävissä.
Painike E = Jokaisella nopeustasolla 1-2-3 (lukuun ottamatta
intensiivitoimintoa 4) aktivoidaan ajastintoiminto, kun kyseistä
painiketta painetaan. Kun ajastintoiminto on aktiivisena
näytöllä, valittu nopeus vilkkuu sillä hetkellä, kun ajastin
aktivoituu.
15 minuutin kuluttua liesikupu lakkaa toimimasta
(moottori ja mahdollinen valo).
Jos intensiivitoiminto on käynnissä, ajastinta ei voi aktivoida.
- Jos haluat lopettaa toiminnon ennen kuin 15 minuuttia
on kulunut, paina painiketta E.
Painike F = Valo päälle/pois.
• Rasvasuodattimien/aktiivihiilisuodattimien
puhdistus:
- Kun laitetta on käytetty 30 h ja kun näyttöC vilkkuu ja
puhaltimen nopeus vaihtuu, kirjain F (esim. 2 ja F), on
rasvasuodatinpuhdistettava.
- Kun laitetta on käytetty 120 h ja kun näyttö C vilkkuu ja
puhaltimen nopeus vaihtuu, kirjain C/F (esim.2 ja C/F), on
hiilisuodattimet puhdistettava tai vaihdettava.
- Kun suodatin asetetaan takaisin paikalleen,
elektroninen muisti nollataan pitämällä painiketta B
painettuna n. 3 sekuntia.
Sen jälkeen kirjain E ilmestyy näytölle (vahvistaen
nollauksen tapahtuneen) ja liesikupu sammuu.
Manuaaliset käyttöpainikkeet (Kuva 13) on kerrottu
tässä:
A= VALO-painike/ ON-OFF
B= OFF/ENSIMMÄISEN NOPEUDEN
painike C= TOISEN NOPEUDEN
painike D = KOLMANNEN NOPEUDEN
painike
Jos kupu suljetaan, kun se on ensimmäisellä, toisella tai
kolmannella nopeudella, se alkaa käynnistettäessä samalla
nopeudella kuin missä se oli suljettaessa.
VALMISTAJA EI OLE VASTUUSSA VAHINGOISTA,
JOTKA AIHEUTUVAT EDELLÄ MAINITTUJEN
VAROITUSTEN LAIMINLYÖNNIST
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24

Thermex London II paigaldusjuhend

Tüüp
paigaldusjuhend