AL-KO BC 4535 II Premium Kasutusjuhend

Kategooria
Murutrimmerid
Tüüp
Kasutusjuhend

See käsiraamat sobib ka

174
Tõlge originaalkasutusjuhendist
Märkide selgitus
Tähelepanu!
Selle hoiatuse täpne järgmine võib ära hoida inimvigastusi
ja/või materiaalset kahju.
Erijuhised paremaks arusaamiseks ja käsitsemi-
seks.
Otstarbekohane kasutamine
See seade on ette nähtud murupindade pügamiseks ja
niitmiseks eravalduses.
Seadme igasugune muu kasutus ei ole otstarbekohane.
Tähelepanu!
Seadet ei tohi kasutada äritegevuses.
Seadmel asuvate sümbolite tähendus
Tähelepanu!
Lugege kasutusjuhendit
Kandke kaitseprille, kaitsekiivrit ja
kuulmiskaitsevahendeid
Kandke kindaid
Kandke turvajalanõusid
Hoidke kehaosad ja riietus
lõikeseadmest eemal
Oht eemalepaiskuvate esemete tõttu
15m(50ft)
Kaugus seadme ja kolmandate isikute
vahel peab olema vähemalt 15 m
Sissejuhatus
Lugege enne seadme kasutusele võtmist kasutusjuhend
läbi. See on ohutu töötamise ja tõrgeteta käsitsemise
eeldus.
Pange tähele ohutusjuhiseid ja hoiatusi nii käesolevas
juhendis kui ka seadmel.
See juhend on kirjeldatud toote lahutamatu osa ja
müümisel tuleb see ostjale üle anda.
Ohutusjuhised
Kasutage seadet vaid siis, kui see on tehniliselt lait-
matus seisukorras.
Ärge võtke ohutus- ja kaitseseadiseid maha.
Seadet ei tohi käitada teiste lõikeriistade ega lisasead-
metega.
Kandke otstarbekohast tööriietust:
pikki pükse, tugevaid jalanõusid, kindaid;
kaitsekiivrit, kaitseprille, kuulmiskaitsevahendeid.
Seiske töötamisel kindlas asendis.
Ärge käsitsege seadet, kui olete alkoholi, narkootikumide
või ravimite mõju all.
Käsitsege seadet alati mõlema käega.
Hoidke käepidemed kuivad ja puhtad.
Hoidke kehaosad ja riietus lõikeseadmest eemal.
Hoidke kõrvalised isikud ohutsoonist eemal.
Eemaldage töötsoonist võõrkehad.
Hoidke kaitseplaat, trimmipea ja mootor alati niitmis-
jääkidest puhas.
Seadme juurest lahkudes:
lülitage mootor välja;
oodake, kuni lõikeseade on seisma jäänud;
Ärge jätke seadet järelevalveta.
Ärge laske masinat kasutada lastel ega teistel inimestel,
kes ei tunne kasutusjuhendit. Kohalikud seadused
võivad kasutaja miinimumvanuse kindlaks määrata.
Enne kasutamist kontrollige, kas seadme kõik kruvid,
mutrid ja poldid on korralikult kinni.
Kontrollige enne kasutamist, kas seadmel on kulumis-
jälgi või kahjustusi.
Enne seadme või lõiketera transportimist või hoiule
asetamist pange terakaitse alati peale.
175
EST
474 218_a
Ohutus- ja kaitseseadised
Tähelepanu!
Ohutus- ja kaitseseadiseid ei tohi maha võtta – vigastusoht!
Kivikaitse
kaitseb kasutajat eemalepaiskuvate esemete eest.
Sisseehitatud lõiketera lõikab lõikejõhvi lubatud pikkuselt
ära.
Hädapidur
Hädaolukorras lülitage süütelüliti asendisse "STOP".
Tehnilised andmed
BC 4535 II
Mootori tüüp Õhkjahutusega 2-taktiline mootor
Töömaht 42,7 cm³
Võimsus: 1,1 kW
Kuivkaal (EN ISO 11806) 7,6 kg
Töökaal ilma bensiinita 9,0 kg
Kütuse mahtuvus 1,1 l
Müratase ISO 22868 113 dB, määramatus LpA 3 dB
Helirõhu tase ISO 22868 102 dB
Vibratsioon ISO 22867 ≤ 15 m/s
2
, määramatus K 2,25 m/s
2
Jõhvi lõikelaius 41 cm
Jõhvi läbimõõt 2,5 mm
Lõiketera lõikelaius 25 cm
Käepide „Bike”-käepide
Süüde Elektrooniline
Süüteküünal L8RTC
Ajam Tsentrifugaalsidur
Mootori pöörlemiskiirus max 9500 p/min
Mootori pöörlemiskiirus tühikäigul 2800 ± 150 p/min
Tööriista (lõiketera) pöörlemiskiirus 7500 p/min
Lisatarvik lõiketera Art. nr. 112405
Lisatarvik trimmipea Art. nr. 112406
Lisatarvik kanderihm Art. nr. 411705
Tähelepanu!
Pikemal töötamisel võib vibratsioon põhjustada sõrmede, käte või käeliigeste vereringe või närvisüsteemi häireid. Võib
esineda kehaosade suremis- ja torkimistunnet, valu või nahamuutusi. Vastavate sümptomite esinemisel pöörduge arsti
poole!
176
Tõlge originaalkasutusjuhendist
Kütus ja töövedelikud
Ohutusjuhised
Hoiatus!
Bensiin on äärmiselt kergsüttiv – tulekahjuoht!
Kokkupanemine
Ülevaade osadest (joonis 1)
1 Lõiketera
2 Trimmipea
3 Kaitsekate
4 “Bike“ jalgrattakäepide
5a/5b Gaasihoob
6 Lüliti mootor "välja" ja "sisse"
7a/7b Gaasihoova lukustus
8 Kanderihm
9 Õhultri kate
10 Bensiinipaak
11 Hoob “Choke“ - “Run”
12 Kütusepump (külmkäivituse membraanpump)
Tähelepanu!
Seadet võib käitada ainult siis, kui see on täielikult kokku
pandud.
Käepideme paigaldamine
„Bike“ jalgrattakäepide (joonis 2A, B)
1. Pange kummimansett (3) võlli otsa.
2. Kinnitage alumine klamber (2) ja keskosa (4) nelja
sisekuuskantkruviga (1).
3. Asetage käepide (5) käepideme hoidikusse
ning kinnitage ülemiste klambrite (6) ja nelja
sisekuuskantkruviga (7).
Kaitsekatte paigaldamine (joonis 5)
1. Pange plekilehekesed (2) kaitsekatte (3) alla.
2. Kinnitage 4 kruviga (1) juhtraua külge.
Kaitsekattesse sisseehitatud tera lõikab lõikejõhvi auto-
maatselt optimaalselt pikkuselt ära.
Trimmipea paigaldamine
1. Eemaldage splint (joonis 4-4) ja äärik (joonis 4-3).
2. Pange kuuskantvõti (joonis 6-2) kaasaveopadruni
(joonis 6-1) avasse ning keerake trimmipea veovõlli
juhtvõlli otsa.
(Tähelepanu: vasakkeere!)
3. Trimmipea külgepanemiseks lukustage
kaasaveopadrun (joonis 6-1) kuuskantvõtmega.
Lõiketera paigaldamine
1. Võtke poolik, väike lõikekaitse kaitsekattelt ära
(joonis 5 ).
2. Eemaldage splint (joonis 4-4) ja äärik (joonis 4-3).
3. Asetage lõiketera kaasaveopadrunile nii, et lõiketera
ava on täpselt kaasaveopadruni juhtringi kohal.
4. Pange äärik (joonis 4-3) lõiketerale nii, et lame pool
jääb lõiketera poole.
5. Keerake kinnitusmutter juhtvõlli otsa kinni. Selleks
pange kuuskantvõti (joonis 4-5) selleks ettenähtud
avasse ja keerake võtmega kinni.
(Tähelepanu: vasakkeere!)
6. Kindlustage mutter splindiga.
Õlarihma reguleerimine (pilt A–E)
1. Tõmmake õlarihm üle vasaku õla.
2. Kinnitage konks aasa sisse.
3. Kontrollige õlarihma pikkust paari vibutusega, ilma et
mootor töötaks.
Trimmipea või lõiketera peavad liikuma maapinnaga
paralleelselt.
Tähelepanu!
Kasutage töötamise ajal alati õlarihma.
Kinnitage õlarihm alles pärast mootori käivitamist
tühikäigul.
177
EST
474 218_a
Kasutuselevõtt
Tähelepanu!
Enne kasutuselevõttu tehke alati visuaalne kontroll.
Seadet ei tohi kasutada, kui lõikeriist ja/või kinnitusdetailid
on lahti, kahjustatud või kulunud.
Mootori käivitamine
Hoiatus!
Ärge laske mootoril kunagi kinnistes ruumides töötada.
Mürgistusoht!
Et mootorit mitte üle koormata, lõigake lõikejõhv
enne alustamist 13 cm pikkuseks.
Käivitusklapi asendid:
CHOKE RUN
Külmkäivitus
Tähelepanu!
Tõmmake käivitusnöör alati otse välja.
Ärge laske sel äkiliselt tagasi tõmbuda.
1. Seadke süütelüliti asendisse „Start" (joonis 7).
2. Gaasihoova kseerimine:
Vajutage lülitit „Lock off ” (2) sissepoole.
Seejärel vajutage korraga gaasihooba (3) ja
gaasihoova lukustit (4).
Vabastage lüliti „Lock off ” (2).
Gaasihoov kseerub täisgaasil.
3. Seadke käivitusklapp (1) asendisse „CHOKE"
(joonis 8).
4. Vajutage 10 korda kütusepumpa (2).
5. Tõmmake mootori nööri 3–4 korda sirgelt välja, kuni
mootor kuuldavalt ja lühiajaliselt käivitub (süüde
hakkab tööle).
6. Pärast mootori käivitumist: seadke käivitusklapp
asendisse „RUN”.
7. Tõmmake käivitusnööri, kuni mootor käivitub.
8. Juhul kui mootor ei käivitu, korrake samme 1–8.
Kasutage mootorvikatit alati kaitseplaadiga
Järgige asukohamaa seadusi tööaegade kohta
Järgige alati kaasasolevat mootoritootja kasutusjuhendit
Kontrollige enne kasutamist, kas lõikeriistal on kah jus-
tusi või mõrasid, vajaduse korral asendage kahjustatud
või kulunud osad originaalvaruosadega
Veenduge, et mootorist, paagist ega kütusevoolikutest
kütust välja ei voola
Bensiini võib segada ja hoida ainult selleks ettenähtud
anumates
Ärge kasutage kütusesegu, mis on seisnud kauem kui
90 päeva
Tankige ainult vabas õhus
Tankimise ajal ärge suitsetage
Ärge avage paagikorki, kui mootor töötab või on kuum
Vahetage kahjustatud paak või paagikork välja
Sulgege paagikork alati korralikult
Tühjendage bensiinipaaki ainult vabas õhus
Kui bensiin on välja voolanud:
ärge käivitage mootorit;
ärge proovige süüdet sisse lülitada;
puhastage seade;
laske ülejäänud kütusel aurustuda.
Kütusesegu valmistamine
Kasutage ainult kütusesegu vahekorras 50 : 1.
1. Pange tabeli järgi bensiin ja 2-taktiline õli vastavasse
anumasse.
2. Segage mõlemat komponenti põhjalikult.
Kütuse seguvahekordade tabel
Segu Bensiin Segamis-
õli
50 osa bensiini:
1 osa segamisõli
2-taktiline segamisõli
1 l 20 ml
3 l 60 ml
5 l 100 ml
178
Tõlge originaalkasutusjuhendist
Kasutusjuhend
Laske mootoril niitmise ja lõikamise ajal kogu aeg
pöörlemissageduse ülemises vahemikus töötada
Ohutusjuhised
Tähelepanu!
Pange tähele ohutusjuhiseid ja hoiatusi nii käesolevas
juhendis kui ka seadmel.
Kandke otstarbekohast tööriietust.
Seiske töötamisel kindlas asendis.
Käsitsege seadet alati mõlema käega.
Hoidke kehaosad ja riietus lõikeseadmest eemal.
Hoidke kõrvalised isikud ohutsoonist eemal.
Ärge hoidke kasutamise ajal trimmipead kunagi põlvest
kõrgemal.
Pügamine
1. Kontrollige maastikku ja määrake soovitud
lõikekõrgus.
2. Juhtige ja hoidke trimmipead soovitud kõrgusel.
3. Viibutage seadet poolkaarekujuliste liigutustega ühelt
küljelt teisele.
4. Hoidke trimmipea alati maapinnaga paralleelselt.
Madal pügamine
1. Juhtige seadet kerge kaldega ettepoole, nii et see
liigub veidi maapinnast kõrgemal.
2. Pügage alati suunaga kehast eemale.
Soekäivitus
1. Seadke süütelüliti asendisse „Start”.
2. Seadke käivitusklapp asendisse „RUN”.
3. Lukustage gaasihoob, nagu on kirjeldatud
„Külmkäivituse” all.
4. Tõmmake käivitusnööri kiiresti maksimaalselt 6 korda,
mootor käivitub. Hoidke gaasihoob täiest all, kuni
mootor töötab rahulikult.
Mootor ei käivitu.
Seadke käivitusklapp asendisse „RUN”.
Tõmmake käivitusnööri 5 korda.
Mootor ei käivitu ikka veel.
Oodake 5 minutit ja proovige siis veel kord
põhjavajutatud gaasihoovaga.
Vaadake peatükki „Abi tõrgete korral”.
Mootori väljalülitamine
1. Vabastage gaasihoob ja laske mootoril tühikäiguga
töötada.
2. Lülitage süütelüliti asendisse "STOP".
Tähelepanu!
Mootor töötab veel pärast väljalülitamist – vigastusoht!
Kallakutel niites seiske alati allpool lõikeseadist.
Ärge töötage kunagi siledal, libedal künkal või kallakul.
Ärge kasutage seadet kunagi kergsüttivate vedelike või
gaaside läheduses – plahvatus- ja/või tulekahjuoht!
Pärast võõrkehaga kokkupuutumist:
lülitage mootor välja;
kontrollige, kas seade on kahjustatud.
Inimesed, kes trimmerit ei tunne, peavad käsitsemist
harjutama väljalülitatud mootoriga.
Lõikejõhvi pikendamine
1. Laske mootoril täisgaasiga töötada ja koputage
trimmipead vastu maad.
Jõhvi pikendatakse automaatselt.
Kaitseplaadi küljes asuv tera lõikab jõhvi lubatud
pikkuselt ära.
Kaitseplaadi puhastamine
1. Lülitage seade välja.
2. Eemaldage niitmisjäägid ettevaatlikult kruvitsa või
mõne teise sarnase esemega.
Puhastage kaitseplaati regulaarselt, et vältida võlli-
toru ülekuumenemist.
179
EST
474 218_a
Hooldamine ja korrashoid
Puhastage seadet pärast iga kasutamist harja ja kuiva
lapiga. Ärge kasutage puhastusvahendeid ega vett.
Õhulter
Tähelepanu!
Ärge kasutage seadet ilma õhultrita. Puhastage õhultrit
regulaarselt. Vahetage kahjustatud lter välja.
1. Eemaldage tähtkruvi, võtke kaas ära ja võtke õhulter
välja.
2. Puhastage õhultrit seebi ja veega. Ärge kasutage
bensiini!
3. Laske õhultril kuivada.
4. Pange õhulter vastupidises järjekorras kohale tagasi.
Kütuselter
Tähelepanu!
Ärge kasutage seadet ilma kütuseltrita. See võib
põhjustada raskeid mootori kahjustusi.
1. Võtke paagikork täielikult välja.
2. Valage seesolev kütus sobivasse anumasse.
3. Tõmmake lter traatkonksuga paagist välja.
4. Tõmmake lter küljest ära pööramisliigutusega.
5. Asendage lter.
Aedade ja vundamentide ääres pügamine
Tähelepanu!
Ärge puutuge vastu tugevaid ehitisi – tagasilöögioht!
1. Juhtige seadet aeglaselt ja ettevaatlikult ning ärge
laske jõhvil takistuste vastu põrgata.
Puutüvede ümbert pügamine
1. Juhtige seadet puutüvede ümber ettevaalikult ja
aeglaselt, et lõikejõhv ei puudutaks puukoort.
2. Niitke puutüvede ümbert vasakult paremale.
3. Laske jõhviots vastu muru ja umbrohtu ning kallutage
trimmipead kergelt ettepoole.
Kivimüüride, vundamentide ja puude ümber
pügamine suurendab jõhvi kulumist.
Niitmine
1. Keerake trimmipea 30 kraadi paremale.
2. Seadke käepide soovitud asendisse.
Tähelepanu!
Eemaldage töötsoonist võõrkehad.
Vigastusoht / materiaalne kahju eemalepaiskuvate
võõrkehade tõttu.
Lõiketeraga niitmine
Lõiketeraga niitmisel juhitakse lõiketera horisontaalselt,
kaarekujuliste liigutustega ühelt küljelt teisele.
Tähelepanu!
Enne lõiketera kasutamist pange veel tähele järgmist.
Kasutage kanderihma.
Veenduge, et lõiketera on õigesti paigaldatud.
Kandke kaitseriietust ja kaitseprille.
Ärge kasutage umbrohu lõiketerasid võsa ja noorte
puude lõikamiseks!
Tähelepanu!
Kasutage ainult originaallõiketera ja -tarvikuid!
Mitteoriginaalosade kasutamine võib põhjustada vigas-
tusi ja seadme talitlushäireid!
Tagasilöögi vältimine
Tähelepanu!
Ärge kasutage lõiketera tugevate takistuste läheduses –
tagasilöögioht/vigastusoht!
Kinnikiilumine
Tihe taimestik, noored puud või võsa võivad lõiketera
blokeerida ja seisata.
Kinnikiilumise vältimiseks jälgige, millises suunas võsa
kasvab, ja lõigake seda vastasküljelt.
Kui lõiketera lõikamisel kinni jääb
Seisake kohe mootor.
Hoidke seadet üleval, et lõiketera ei teeks järske
liigutusi ja katki ei läheks.
Lükake kinnijäänud materjal lõikekohast eemale.
180
Tõlge originaalkasutusjuhendist
Hoidmine
Pikemaks hoidmiseks (üle talve) tehke bensiinipaak
tühjaks.
Tühjendage bensiinipaaki ainult vabas õhus.
Enne hoidmist laske mootoril maha jahtuda.
1. Tühjendage kütusepaak.
2. Käivitage mootor ja laske sel tühikäigul kuni
seiskumiseni töötada.
3. Laske mootoril maha jahtuda.
4. Keerake süüteküünal süüteküünlavõtmega lahti.
5. Pange põlemiskambrisse teelusikatäis 2-taktilist õli.
Et õli mootori sisemuses laiali läheks, tõmmake mitu
korda aeglaselt käivitusnöörist.
6. Pange süüteküünal kohale tagasi.
7. Puhastage ja hooldage seadet põhjalikult.
8. Hoidke seadet jahedas ja kuivas kohas.
Tähelepanu!
Ärge hoidke seadet lahtiste leekide või soojusallikate
lähedal – tulekahju- või plahvatusoht!
Tähelepanu! Tulekahjuoht!
Ärge hoidke täis paagiga masinat hoonetes, kus
bensiiniaurud lahtise tule või sädemetega kokku võivad
puutuda!
Hoidke mootori, summuti, akukasti ja kütusepaagi
ümbrus niitmisjääkidest, bensiinist ja õlist puhas.
Karburaatori seadistus
Karburaator on tehases optimaalselt reguleeritud.
Süüteküünal (joonis 9)
Süüteküünla elektroodide vahe = 0,635 mm [0,025“].
1. Keerake süüteküünal kinni pöördemomendiga
12–15 Nm.
2. Pange süüteküünlapistik süüteküünlale.
Jõhvi lõikamistera teritamine
1. Võtke lõiketera kaitseplaadi küljest lahti.
2. Kinnitage lõiketera kruustangide vahele ja teritage
lapikviiliga.
Viilige ainult õiges suunas.
Kõritrosside reguleerimine
Mootorvikati kõritrossid on juba tehases reguleeritud.
Kui muudetakse tugevalt jalgrattakäepideme „Bike” asen-
dit, siis võib kõritross pikeneda ja see võib põhjustada
gaasihoova talitlushäireid.
Kui vikati lõikeriist ei jää pärast käivitamist ja poolgaasi
lukusti vabastamist seisma, siis tuleb kõritrossi seadistus-
kruviga (joonis 10 -a) reguleerida.
Seejärel on taas tagatud gaasihoova õige töö.
Tähelepanu!
Vigastusoht pöörlevate lõikeriistade tõttu!
Reguleerigeritrosse ainult siis, kui mootor on välja
litatud
Kontrollige funktsiooni ainult siis, kui vikat on maas
181
EST
474 218_a
Taaskasutuselevõtt
1. Võtke süüteküünal ära.
2. Tõmmake käivitusnöör kiiresti lõppu, et eemaldada
põlemiskambrisse jäänud õli.
3. Puhastage süüteküünal, kontrollige elektroodide
vahet, vajaduse korral asendage süüteküünal.
4. Valmistage seade kasutamiseks ette.
5. Täitke paak õige kütuse-õliseguga (50 : 1).
Utiliseerimine
Ärge visake vanu seadmeid
olmeprügi hulka!
Pakend, seade ja tarvikud on valmistatud
taaskasutatavatest materjalidest ning need tuleb
suunata jäätmekäitlusse.
Abi tõrgete korral
PROBLEEM VÕIMALIK PÕHJUS KÕRVALDAMINE
Mootor ei käivitu. Vale käivitusprotsess. Järgige kasutusjuhendit.
Mootor käivitub,
kuid ei jää töötama.
Õhuklapi hoova asend on vale. Seadke hoob asendisse RUN.
Määrdunud, valesti reguleeritud
või vale süüteküünal.
Puhastage/reguleerige süüteküünalt
või asendage.
Määrdunud kütuselter. Asendage lter.
Mootor käivitub,
kuid ei tööta täisvõimsusel.
Õhuklapi hoova asend on vale. Seadke hoob asendisse RUN.
Määrdunud õhulter. Puhastage või asendage lter.
Mootor töötab katkendlikult. Määrdunud, valesti reguleeritud
või vale süüteküünal.
Puhastage/reguleerige süüteküünalt
või asendage.
Liiga palju suitsu. Vale kütusesegu. Kasutage õiget kütusesegu
(vahekord 50 : 1).
Tõrgete puhul, mida ei ole selles tabelis nimetatud või mida te ei suuda ise kõrvaldada, pöörduge pädevasse
masinahooldusse.
EST
261
EÜ vastavusdeklaratsioon
Sellega teatame, et see toode, mis on meie poolt selles versioonis turustatud,
vastab EÜ-direktiividele, EÜ-ohutusstandarditele ja tootespetsiilistele normidele.
Toode
Võsalõikur
Seerianumber
G2302305
Tootja
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
89359 KOETZ
DEUTSCHLAND
Esindaja
Anton Eberle
Ichenhauser Str. 14
89359 KOETZ
DEUTSCHLAND
Tüüp
BC 4535 II
EÜ-direktiivid
2006/42/EG
2004/108/EG
2000/14/EG (13)
2002/88/EG
Kooskõlla viidud normid
ISO 11806:2009-01
ISO 14982:1998-09
Müratase
mõõdetud / tagatud
BC 4535 II 109 / 113 dB(A)
Vastavushindamine
2000 /14/EG
lisa V
Vajadusel osalenud ja
Kötz, 2010-12-14
Antonio De Filippo, Managing Director
Garantii
Mis tahes materjali- või tootmisvead seadmel kõrvaldame enne seadusega paika pandud garantii aegumistähtaega,
kas parandades või asendades lisatarvikud. Aegumistähtaeg sõltub selle riigi seadustest, kust on seade ostetud.
Garantii kehtib vaid järgnevatel juhtudel: Garantii kaotab kehtivuse järgnevatel juhtudel:
Asjakohane seadme käsitsemine
Kasutusjuhendi järgimine
Originaalvaruosade kasutamine
Seadme paranduskatsed
Seadme tehniline muutmine
Mittesihtotstarbeline kasutamine
(nt tööstuslik või kommunaalne kasutus)
Garantii ei kehti järgnevatel juhtudel:
Laki kahjustus, mis tekib seadme tavapärasel kasutamisel
Kulunud osad, mis on varuosade kaardil märgitud raamiga XXX
XXX
(X)
Põlemismootor – selle jaoks kehtivad eraldi garantiitingimused vastava mootori tootja poolt
Kui probleem vastab garantiitingimustele, pöörduge garantiilehe ja ostutšekiga vahendaja või lähima volitatud kliendi-
teeninduse poole. Selle garantii alusel ei saa müüja muuta õiguslikke nõudeid rikete kohta, mis on ostja esitanud.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148
 • Page 149 149
 • Page 150 150
 • Page 151 151
 • Page 152 152
 • Page 153 153
 • Page 154 154
 • Page 155 155
 • Page 156 156
 • Page 157 157
 • Page 158 158
 • Page 159 159
 • Page 160 160
 • Page 161 161
 • Page 162 162
 • Page 163 163
 • Page 164 164
 • Page 165 165
 • Page 166 166
 • Page 167 167
 • Page 168 168
 • Page 169 169
 • Page 170 170
 • Page 171 171
 • Page 172 172
 • Page 173 173
 • Page 174 174
 • Page 175 175
 • Page 176 176
 • Page 177 177
 • Page 178 178
 • Page 179 179
 • Page 180 180
 • Page 181 181
 • Page 182 182
 • Page 183 183
 • Page 184 184
 • Page 185 185
 • Page 186 186
 • Page 187 187
 • Page 188 188
 • Page 189 189
 • Page 190 190
 • Page 191 191
 • Page 192 192
 • Page 193 193
 • Page 194 194
 • Page 195 195
 • Page 196 196
 • Page 197 197
 • Page 198 198
 • Page 199 199
 • Page 200 200
 • Page 201 201
 • Page 202 202
 • Page 203 203
 • Page 204 204
 • Page 205 205
 • Page 206 206
 • Page 207 207
 • Page 208 208
 • Page 209 209
 • Page 210 210
 • Page 211 211
 • Page 212 212
 • Page 213 213
 • Page 214 214
 • Page 215 215
 • Page 216 216
 • Page 217 217
 • Page 218 218
 • Page 219 219
 • Page 220 220
 • Page 221 221
 • Page 222 222
 • Page 223 223
 • Page 224 224
 • Page 225 225
 • Page 226 226
 • Page 227 227
 • Page 228 228
 • Page 229 229
 • Page 230 230
 • Page 231 231
 • Page 232 232
 • Page 233 233
 • Page 234 234
 • Page 235 235
 • Page 236 236
 • Page 237 237
 • Page 238 238
 • Page 239 239
 • Page 240 240
 • Page 241 241
 • Page 242 242
 • Page 243 243
 • Page 244 244
 • Page 245 245
 • Page 246 246
 • Page 247 247
 • Page 248 248
 • Page 249 249
 • Page 250 250
 • Page 251 251
 • Page 252 252
 • Page 253 253
 • Page 254 254
 • Page 255 255
 • Page 256 256
 • Page 257 257
 • Page 258 258
 • Page 259 259
 • Page 260 260
 • Page 261 261
 • Page 262 262
 • Page 263 263
 • Page 264 264
 • Page 265 265
 • Page 266 266

AL-KO BC 4535 II Premium Kasutusjuhend

Kategooria
Murutrimmerid
Tüüp
Kasutusjuhend
See käsiraamat sobib ka