AL-KO BC 4535 II Premium Kasutusjuhend

Bränd
AL-KO
Kategooria
murutrimmerid
Mudel
BC 4535 II Premium
Tüüp
Kasutusjuhend
174
Tõlge originaalkasutusjuhendist
Märkide selgitus
Tähelepanu!
Selle hoiatuse täpne järgmine võib ära hoida inimvigastusi
ja/või materiaalset kahju.
Erijuhised paremaks arusaamiseks ja käsitsemi-
seks.
Otstarbekohane kasutamine
See seade on ette nähtud murupindade pügamiseks ja
niitmiseks eravalduses.
Seadme igasugune muu kasutus ei ole otstarbekohane.
Tähelepanu!
Seadet ei tohi kasutada äritegevuses.
Seadmel asuvate sümbolite tähendus
Tähelepanu!
Lugege kasutusjuhendit
Kandke kaitseprille, kaitsekiivrit ja
kuulmiskaitsevahendeid
Kandke kindaid
Kandke turvajalanõusid
Hoidke kehaosad ja riietus
lõikeseadmest eemal
Oht eemalepaiskuvate esemete tõttu
15m(50ft)
Kaugus seadme ja kolmandate isikute
vahel peab olema vähemalt 15 m
Sissejuhatus
Lugege enne seadme kasutusele võtmist kasutusjuhend
läbi. See on ohutu töötamise ja tõrgeteta käsitsemise
eeldus.
Pange tähele ohutusjuhiseid ja hoiatusi nii käesolevas
juhendis kui ka seadmel.
See juhend on kirjeldatud toote lahutamatu osa ja
müümisel tuleb see ostjale üle anda.
Ohutusjuhised
Kasutage seadet vaid siis, kui see on tehniliselt lait-
matus seisukorras.
Ärge võtke ohutus- ja kaitseseadiseid maha.
Seadet ei tohi käitada teiste lõikeriistade ega lisasead-
metega.
Kandke otstarbekohast tööriietust:
pikki pükse, tugevaid jalanõusid, kindaid;
kaitsekiivrit, kaitseprille, kuulmiskaitsevahendeid.
Seiske töötamisel kindlas asendis.
Ärge käsitsege seadet, kui olete alkoholi, narkootikumide
või ravimite mõju all.
Käsitsege seadet alati mõlema käega.
Hoidke käepidemed kuivad ja puhtad.
Hoidke kehaosad ja riietus lõikeseadmest eemal.
Hoidke kõrvalised isikud ohutsoonist eemal.
Eemaldage töötsoonist võõrkehad.
Hoidke kaitseplaat, trimmipea ja mootor alati niitmis-
jääkidest puhas.
Seadme juurest lahkudes:
lülitage mootor välja;
oodake, kuni lõikeseade on seisma jäänud;
Ärge jätke seadet järelevalveta.
Ärge laske masinat kasutada lastel ega teistel inimestel,
kes ei tunne kasutusjuhendit. Kohalikud seadused
võivad kasutaja miinimumvanuse kindlaks määrata.
Enne kasutamist kontrollige, kas seadme kõik kruvid,
mutrid ja poldid on korralikult kinni.
Kontrollige enne kasutamist, kas seadmel on kulumis-
jälgi või kahjustusi.
Enne seadme või lõiketera transportimist või hoiule
asetamist pange terakaitse alati peale.
175
EST
474 218_a
Ohutus- ja kaitseseadised
Tähelepanu!
Ohutus- ja kaitseseadiseid ei tohi maha võtta – vigastusoht!
Kivikaitse
kaitseb kasutajat eemalepaiskuvate esemete eest.
Sisseehitatud lõiketera lõikab lõikejõhvi lubatud pikkuselt
ära.
Hädapidur
Hädaolukorras lülitage süütelüliti asendisse "STOP".
Tehnilised andmed
BC 4535 II
Mootori tüüp Õhkjahutusega 2-taktiline mootor
Töömaht 42,7 cm³
Võimsus: 1,1 kW
Kuivkaal (EN ISO 11806) 7,6 kg
Töökaal ilma bensiinita 9,0 kg
Kütuse mahtuvus 1,1 l
Müratase ISO 22868 113 dB, määramatus LpA 3 dB
Helirõhu tase ISO 22868 102 dB
Vibratsioon ISO 22867 ≤ 15 m/s
2
, määramatus K 2,25 m/s
2
Jõhvi lõikelaius 41 cm
Jõhvi läbimõõt 2,5 mm
Lõiketera lõikelaius 25 cm
Käepide „Bike”-käepide
Süüde Elektrooniline
Süüteküünal L8RTC
Ajam Tsentrifugaalsidur
Mootori pöörlemiskiirus max 9500 p/min
Mootori pöörlemiskiirus tühikäigul 2800 ± 150 p/min
Tööriista (lõiketera) pöörlemiskiirus 7500 p/min
Lisatarvik lõiketera Art. nr. 112405
Lisatarvik trimmipea Art. nr. 112406
Lisatarvik kanderihm Art. nr. 411705
Tähelepanu!
Pikemal töötamisel võib vibratsioon põhjustada sõrmede, käte või käeliigeste vereringe või närvisüsteemi häireid. Võib
esineda kehaosade suremis- ja torkimistunnet, valu või nahamuutusi. Vastavate sümptomite esinemisel pöörduge arsti
poole!
176
Tõlge originaalkasutusjuhendist
Kütus ja töövedelikud
Ohutusjuhised
Hoiatus!
Bensiin on äärmiselt kergsüttiv – tulekahjuoht!
Kokkupanemine
Ülevaade osadest (joonis 1)
1 Lõiketera
2 Trimmipea
3 Kaitsekate
4 “Bike“ jalgrattakäepide
5a/5b Gaasihoob
6 Lüliti mootor "välja" ja "sisse"
7a/7b Gaasihoova lukustus
8 Kanderihm
9 Õhultri kate
10 Bensiinipaak
11 Hoob “Choke“ - “Run”
12 Kütusepump (külmkäivituse membraanpump)
Tähelepanu!
Seadet võib käitada ainult siis, kui see on täielikult kokku
pandud.
Käepideme paigaldamine
„Bike“ jalgrattakäepide (joonis 2A, B)
1. Pange kummimansett (3) võlli otsa.
2. Kinnitage alumine klamber (2) ja keskosa (4) nelja
sisekuuskantkruviga (1).
3. Asetage käepide (5) käepideme hoidikusse
ning kinnitage ülemiste klambrite (6) ja nelja
sisekuuskantkruviga (7).
Kaitsekatte paigaldamine (joonis 5)
1. Pange plekilehekesed (2) kaitsekatte (3) alla.
2. Kinnitage 4 kruviga (1) juhtraua külge.
Kaitsekattesse sisseehitatud tera lõikab lõikejõhvi auto-
maatselt optimaalselt pikkuselt ära.
Trimmipea paigaldamine
1. Eemaldage splint (joonis 4-4) ja äärik (joonis 4-3).
2. Pange kuuskantvõti (joonis 6-2) kaasaveopadruni
(joonis 6-1) avasse ning keerake trimmipea veovõlli
juhtvõlli otsa.
(Tähelepanu: vasakkeere!)
3. Trimmipea külgepanemiseks lukustage
kaasaveopadrun (joonis 6-1) kuuskantvõtmega.
Lõiketera paigaldamine
1. Võtke poolik, väike lõikekaitse kaitsekattelt ära
(joonis 5 ).
2. Eemaldage splint (joonis 4-4) ja äärik (joonis 4-3).
3. Asetage lõiketera kaasaveopadrunile nii, et lõiketera
ava on täpselt kaasaveopadruni juhtringi kohal.
4. Pange äärik (joonis 4-3) lõiketerale nii, et lame pool
jääb lõiketera poole.
5. Keerake kinnitusmutter juhtvõlli otsa kinni. Selleks
pange kuuskantvõti (joonis 4-5) selleks ettenähtud
avasse ja keerake võtmega kinni.
(Tähelepanu: vasakkeere!)
6. Kindlustage mutter splindiga.
Õlarihma reguleerimine (pilt A–E)
1. Tõmmake õlarihm üle vasaku õla.
2. Kinnitage konks aasa sisse.
3. Kontrollige õlarihma pikkust paari vibutusega, ilma et
mootor töötaks.
Trimmipea või lõiketera peavad liikuma maapinnaga
paralleelselt.
Tähelepanu!
Kasutage töötamise ajal alati õlarihma.
Kinnitage õlarihm alles pärast mootori käivitamist
tühikäigul.
177
EST
474 218_a
Kasutuselevõtt
Tähelepanu!
Enne kasutuselevõttu tehke alati visuaalne kontroll.
Seadet ei tohi kasutada, kui lõikeriist ja/või kinnitusdetailid
on lahti, kahjustatud või kulunud.
Mootori käivitamine
Hoiatus!
Ärge laske mootoril kunagi kinnistes ruumides töötada.
Mürgistusoht!
Et mootorit mitte üle koormata, lõigake lõikejõhv
enne alustamist 13 cm pikkuseks.
Käivitusklapi asendid:
CHOKE RUN
Külmkäivitus
Tähelepanu!
Tõmmake käivitusnöör alati otse välja.
Ärge laske sel äkiliselt tagasi tõmbuda.
1. Seadke süütelüliti asendisse „Start" (joonis 7).
2. Gaasihoova kseerimine:
Vajutage lülitit „Lock off ” (2) sissepoole.
Seejärel vajutage korraga gaasihooba (3) ja
gaasihoova lukustit (4).
Vabastage lüliti „Lock off ” (2).
Gaasihoov kseerub täisgaasil.
3. Seadke käivitusklapp (1) asendisse „CHOKE"
(joonis 8).
4. Vajutage 10 korda kütusepumpa (2).
5. Tõmmake mootori nööri 3–4 korda sirgelt välja, kuni
mootor kuuldavalt ja lühiajaliselt käivitub (süüde
hakkab tööle).
6. Pärast mootori käivitumist: seadke käivitusklapp
asendisse „RUN”.
7. Tõmmake käivitusnööri, kuni mootor käivitub.
8. Juhul kui mootor ei käivitu, korrake samme 1–8.
Kasutage mootorvikatit alati kaitseplaadiga
Järgige asukohamaa seadusi tööaegade kohta
Järgige alati kaasasolevat mootoritootja kasutusjuhendit
Kontrollige enne kasutamist, kas lõikeriistal on kah jus-
tusi või mõrasid, vajaduse korral asendage kahjustatud
või kulunud osad originaalvaruosadega
Veenduge, et mootorist, paagist ega kütusevoolikutest
kütust välja ei voola
Bensiini võib segada ja hoida ainult selleks ettenähtud
anumates
Ärge kasutage kütusesegu, mis on seisnud kauem kui
90 päeva
Tankige ainult vabas õhus
Tankimise ajal ärge suitsetage
Ärge avage paagikorki, kui mootor töötab või on kuum
Vahetage kahjustatud paak või paagikork välja
Sulgege paagikork alati korralikult
Tühjendage bensiinipaaki ainult vabas õhus
Kui bensiin on välja voolanud:
ärge käivitage mootorit;
ärge proovige süüdet sisse lülitada;
puhastage seade;
laske ülejäänud kütusel aurustuda.
Kütusesegu valmistamine
Kasutage ainult kütusesegu vahekorras 50 : 1.
1. Pange tabeli järgi bensiin ja 2-taktiline õli vastavasse
anumasse.
2. Segage mõlemat komponenti põhjalikult.
Kütuse seguvahekordade tabel
Segu Bensiin Segamis-
õli
50 osa bensiini:
1 osa segamisõli
2-taktiline segamisõli
1 l 20 ml
3 l 60 ml
5 l 100 ml
178
Tõlge originaalkasutusjuhendist
Kasutusjuhend
Laske mootoril niitmise ja lõikamise ajal kogu aeg
pöörlemissageduse ülemises vahemikus töötada
Ohutusjuhised
Tähelepanu!
Pange tähele ohutusjuhiseid ja hoiatusi nii käesolevas
juhendis kui ka seadmel.
Kandke otstarbekohast tööriietust.
Seiske töötamisel kindlas asendis.
Käsitsege seadet alati mõlema käega.
Hoidke kehaosad ja riietus lõikeseadmest eemal.
Hoidke kõrvalised isikud ohutsoonist eemal.
Ärge hoidke kasutamise ajal trimmipead kunagi põlvest
kõrgemal.
Pügamine
1. Kontrollige maastikku ja määrake soovitud
lõikekõrgus.
2. Juhtige ja hoidke trimmipead soovitud kõrgusel.
3. Viibutage seadet poolkaarekujuliste liigutustega ühelt
küljelt teisele.
4. Hoidke trimmipea alati maapinnaga paralleelselt.
Madal pügamine
1. Juhtige seadet kerge kaldega ettepoole, nii et see
liigub veidi maapinnast kõrgemal.
2. Pügage alati suunaga kehast eemale.
Soekäivitus
1. Seadke süütelüliti asendisse „Start”.
2. Seadke käivitusklapp asendisse „RUN”.
3. Lukustage gaasihoob, nagu on kirjeldatud
„Külmkäivituse” all.
4. Tõmmake käivitusnööri kiiresti maksimaalselt 6 korda,
mootor käivitub. Hoidke gaasihoob täiest all, kuni
mootor töötab rahulikult.
Mootor ei käivitu.
Seadke käivitusklapp asendisse „RUN”.
Tõmmake käivitusnööri 5 korda.
Mootor ei käivitu ikka veel.
Oodake 5 minutit ja proovige siis veel kord
põhjavajutatud gaasihoovaga.
Vaadake peatükki „Abi tõrgete korral”.
Mootori väljalülitamine
1. Vabastage gaasihoob ja laske mootoril tühikäiguga
töötada.
2. Lülitage süütelüliti asendisse "STOP".
Tähelepanu!
Mootor töötab veel pärast väljalülitamist – vigastusoht!
Kallakutel niites seiske alati allpool lõikeseadist.
Ärge töötage kunagi siledal, libedal künkal või kallakul.
Ärge kasutage seadet kunagi kergsüttivate vedelike või
gaaside läheduses – plahvatus- ja/või tulekahjuoht!
Pärast võõrkehaga kokkupuutumist:
lülitage mootor välja;
kontrollige, kas seade on kahjustatud.
Inimesed, kes trimmerit ei tunne, peavad käsitsemist
harjutama väljalülitatud mootoriga.
Lõikejõhvi pikendamine
1. Laske mootoril täisgaasiga töötada ja koputage
trimmipead vastu maad.
Jõhvi pikendatakse automaatselt.
Kaitseplaadi küljes asuv tera lõikab jõhvi lubatud
pikkuselt ära.
Kaitseplaadi puhastamine
1. Lülitage seade välja.
2. Eemaldage niitmisjäägid ettevaatlikult kruvitsa või
mõne teise sarnase esemega.
Puhastage kaitseplaati regulaarselt, et vältida võlli-
toru ülekuumenemist.
179
EST
474 218_a
Hooldamine ja korrashoid
Puhastage seadet pärast iga kasutamist harja ja kuiva
lapiga. Ärge kasutage puhastusvahendeid ega vett.
Õhulter
Tähelepanu!
Ärge kasutage seadet ilma õhultrita. Puhastage õhultrit
regulaarselt. Vahetage kahjustatud lter välja.
1. Eemaldage tähtkruvi, võtke kaas ära ja võtke õhulter
välja.
2. Puhastage õhultrit seebi ja veega. Ärge kasutage
bensiini!
3. Laske õhultril kuivada.
4. Pange õhulter vastupidises järjekorras kohale tagasi.
Kütuselter
Tähelepanu!
Ärge kasutage seadet ilma kütuseltrita. See võib
põhjustada raskeid mootori kahjustusi.
1. Võtke paagikork täielikult välja.
2. Valage seesolev kütus sobivasse anumasse.
3. Tõmmake lter traatkonksuga paagist välja.
4. Tõmmake lter küljest ära pööramisliigutusega.
5. Asendage lter.
Aedade ja vundamentide ääres pügamine
Tähelepanu!
Ärge puutuge vastu tugevaid ehitisi – tagasilöögioht!
1. Juhtige seadet aeglaselt ja ettevaatlikult ning ärge
laske jõhvil takistuste vastu põrgata.
Puutüvede ümbert pügamine
1. Juhtige seadet puutüvede ümber ettevaalikult ja
aeglaselt, et lõikejõhv ei puudutaks puukoort.
2. Niitke puutüvede ümbert vasakult paremale.
3. Laske jõhviots vastu muru ja umbrohtu ning kallutage
trimmipead kergelt ettepoole.
Kivimüüride, vundamentide ja puude ümber
pügamine suurendab jõhvi kulumist.
Niitmine
1. Keerake trimmipea 30 kraadi paremale.
2. Seadke käepide soovitud asendisse.
Tähelepanu!
Eemaldage töötsoonist võõrkehad.
Vigastusoht / materiaalne kahju eemalepaiskuvate
võõrkehade tõttu.
Lõiketeraga niitmine
Lõiketeraga niitmisel juhitakse lõiketera horisontaalselt,
kaarekujuliste liigutustega ühelt küljelt teisele.
Tähelepanu!
Enne lõiketera kasutamist pange veel tähele järgmist.
Kasutage kanderihma.
Veenduge, et lõiketera on õigesti paigaldatud.
Kandke kaitseriietust ja kaitseprille.
Ärge kasutage umbrohu lõiketerasid võsa ja noorte
puude lõikamiseks!
Tähelepanu!
Kasutage ainult originaallõiketera ja -tarvikuid!
Mitteoriginaalosade kasutamine võib põhjustada vigas-
tusi ja seadme talitlushäireid!
Tagasilöögi vältimine
Tähelepanu!
Ärge kasutage lõiketera tugevate takistuste läheduses –
tagasilöögioht/vigastusoht!
Kinnikiilumine
Tihe taimestik, noored puud või võsa võivad lõiketera
blokeerida ja seisata.
Kinnikiilumise vältimiseks jälgige, millises suunas võsa
kasvab, ja lõigake seda vastasküljelt.
Kui lõiketera lõikamisel kinni jääb
Seisake kohe mootor.
Hoidke seadet üleval, et lõiketera ei teeks järske
liigutusi ja katki ei läheks.
Lükake kinnijäänud materjal lõikekohast eemale.
180
Tõlge originaalkasutusjuhendist
Hoidmine
Pikemaks hoidmiseks (üle talve) tehke bensiinipaak
tühjaks.
Tühjendage bensiinipaaki ainult vabas õhus.
Enne hoidmist laske mootoril maha jahtuda.
1. Tühjendage kütusepaak.
2. Käivitage mootor ja laske sel tühikäigul kuni
seiskumiseni töötada.
3. Laske mootoril maha jahtuda.
4. Keerake süüteküünal süüteküünlavõtmega lahti.
5. Pange põlemiskambrisse teelusikatäis 2-taktilist õli.
Et õli mootori sisemuses laiali läheks, tõmmake mitu
korda aeglaselt käivitusnöörist.
6. Pange süüteküünal kohale tagasi.
7. Puhastage ja hooldage seadet põhjalikult.
8. Hoidke seadet jahedas ja kuivas kohas.
Tähelepanu!
Ärge hoidke seadet lahtiste leekide või soojusallikate
lähedal – tulekahju- või plahvatusoht!
Tähelepanu! Tulekahjuoht!
Ärge hoidke täis paagiga masinat hoonetes, kus
bensiiniaurud lahtise tule või sädemetega kokku võivad
puutuda!
Hoidke mootori, summuti, akukasti ja kütusepaagi
ümbrus niitmisjääkidest, bensiinist ja õlist puhas.
Karburaatori seadistus
Karburaator on tehases optimaalselt reguleeritud.
Süüteküünal (joonis 9)
Süüteküünla elektroodide vahe = 0,635 mm [0,025“].
1. Keerake süüteküünal kinni pöördemomendiga
12–15 Nm.
2. Pange süüteküünlapistik süüteküünlale.
Jõhvi lõikamistera teritamine
1. Võtke lõiketera kaitseplaadi küljest lahti.
2. Kinnitage lõiketera kruustangide vahele ja teritage
lapikviiliga.
Viilige ainult õiges suunas.
Kõritrosside reguleerimine
Mootorvikati kõritrossid on juba tehases reguleeritud.
Kui muudetakse tugevalt jalgrattakäepideme „Bike” asen-
dit, siis võib kõritross pikeneda ja see võib põhjustada
gaasihoova talitlushäireid.
Kui vikati lõikeriist ei jää pärast käivitamist ja poolgaasi
lukusti vabastamist seisma, siis tuleb kõritrossi seadistus-
kruviga (joonis 10 -a) reguleerida.
Seejärel on taas tagatud gaasihoova õige töö.
Tähelepanu!
Vigastusoht pöörlevate lõikeriistade tõttu!
Reguleerigeritrosse ainult siis, kui mootor on välja
litatud
Kontrollige funktsiooni ainult siis, kui vikat on maas
181
EST
474 218_a
Taaskasutuselevõtt
1. Võtke süüteküünal ära.
2. Tõmmake käivitusnöör kiiresti lõppu, et eemaldada
põlemiskambrisse jäänud õli.
3. Puhastage süüteküünal, kontrollige elektroodide
vahet, vajaduse korral asendage süüteküünal.
4. Valmistage seade kasutamiseks ette.
5. Täitke paak õige kütuse-õliseguga (50 : 1).
Utiliseerimine
Ärge visake vanu seadmeid
olmeprügi hulka!
Pakend, seade ja tarvikud on valmistatud
taaskasutatavatest materjalidest ning need tuleb
suunata jäätmekäitlusse.
Abi tõrgete korral
PROBLEEM VÕIMALIK PÕHJUS KÕRVALDAMINE
Mootor ei käivitu. Vale käivitusprotsess. Järgige kasutusjuhendit.
Mootor käivitub,
kuid ei jää töötama.
Õhuklapi hoova asend on vale. Seadke hoob asendisse RUN.
Määrdunud, valesti reguleeritud
või vale süüteküünal.
Puhastage/reguleerige süüteküünalt
või asendage.
Määrdunud kütuselter. Asendage lter.
Mootor käivitub,
kuid ei tööta täisvõimsusel.
Õhuklapi hoova asend on vale. Seadke hoob asendisse RUN.
Määrdunud õhulter. Puhastage või asendage lter.
Mootor töötab katkendlikult. Määrdunud, valesti reguleeritud
või vale süüteküünal.
Puhastage/reguleerige süüteküünalt
või asendage.
Liiga palju suitsu. Vale kütusesegu. Kasutage õiget kütusesegu
(vahekord 50 : 1).
Tõrgete puhul, mida ei ole selles tabelis nimetatud või mida te ei suuda ise kõrvaldada, pöörduge pädevasse
masinahooldusse.
EST
261
EÜ vastavusdeklaratsioon
Sellega teatame, et see toode, mis on meie poolt selles versioonis turustatud,
vastab EÜ-direktiividele, EÜ-ohutusstandarditele ja tootespetsiilistele normidele.
Toode
Võsalõikur
Seerianumber
G2302305
Tootja
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
89359 KOETZ
DEUTSCHLAND
Esindaja
Anton Eberle
Ichenhauser Str. 14
89359 KOETZ
DEUTSCHLAND
Tüüp
BC 4535 II
EÜ-direktiivid
2006/42/EG
2004/108/EG
2000/14/EG (13)
2002/88/EG
Kooskõlla viidud normid
ISO 11806:2009-01
ISO 14982:1998-09
Müratase
mõõdetud / tagatud
BC 4535 II 109 / 113 dB(A)
Vastavushindamine
2000 /14/EG
lisa V
Vajadusel osalenud ja
Kötz, 2010-12-14
Antonio De Filippo, Managing Director
Garantii
Mis tahes materjali- või tootmisvead seadmel kõrvaldame enne seadusega paika pandud garantii aegumistähtaega,
kas parandades või asendades lisatarvikud. Aegumistähtaeg sõltub selle riigi seadustest, kust on seade ostetud.
Garantii kehtib vaid järgnevatel juhtudel: Garantii kaotab kehtivuse järgnevatel juhtudel:
Asjakohane seadme käsitsemine
Kasutusjuhendi järgimine
Originaalvaruosade kasutamine
Seadme paranduskatsed
Seadme tehniline muutmine
Mittesihtotstarbeline kasutamine
(nt tööstuslik või kommunaalne kasutus)
Garantii ei kehti järgnevatel juhtudel:
Laki kahjustus, mis tekib seadme tavapärasel kasutamisel
Kulunud osad, mis on varuosade kaardil märgitud raamiga XXX
XXX
(X)
Põlemismootor – selle jaoks kehtivad eraldi garantiitingimused vastava mootori tootja poolt
Kui probleem vastab garantiitingimustele, pöörduge garantiilehe ja ostutšekiga vahendaja või lähima volitatud kliendi-
teeninduse poole. Selle garantii alusel ei saa müüja muuta õiguslikke nõudeid rikete kohta, mis on ostja esitanud.
/