Avent SCF638/01 Omaniku manuaal

Bränd
Avent
Kategooria
lutipudelid
Mudel
SCF638/01
Tüüp
Omaniku manuaal
ENGLISH
For your child‘s safety and health
WARNING!
- Keep the dome cap away from children to avoid
suocation.
- Always use this product with adult supervision.
- Never use feeding teats as a soother, to prevent
choking hazard.
- Continuous and prolonged sucking of uids will cause
tooth decay.
- Always check food temperature before feeding.
- It is not recommended to use a microwave to warm up
baby‘s food or drinks. Microwaves might alter the
quality of food/drinks and destroy some valuable
nutrients and may produce localized high
temperatures. Therefore, take extra care if and when
you heat up food in a microwave. When heating up
liquid or food in the microwave, please only place the
container without screw ring, spout and cap. Always
stir heated food to ensure even heat distribution.
- Keep all components not in use out of the reach of
children.
- Do not allow child to play with small parts or walk/run
while using bottles or cups.
- Do not place in a heated oven.
- Drinks other than milk and water, such as fruit juices
and avored sugary drinks are not recommended. If
used, they should be well diluted and only used for
limited periods, not constantly sipped.
- Expressed breast milk can be stored in sterilized Philips
Avent bottles/containers in the refrigerator for up to 48
hours (not in the door) or in the freezer for up to 3
months. Never refreeze breast milk or add fresh breast
milk to already frozen milk.
- Always discard any breast milk that is left over at the
end of a feed.
- Do not use abrasive cleaning agents or anti-bacterial
cleaners. Do not place components directly on
surfaces that have been cleaned with anti-bacterial
cleaners.
- Plastic material properties may be aected by
sterilizing and high temperatures. This can aect the t
of the cap.
- Inspect the feeding teat before use and pull the
feeding teat in all directions.
- Throw away any part at the rst signs of damage or
weakness.
- Do not alter the product or parts of it in any way. This may
result in unsafe functioning of the product.
Before rst and every use
Disassemble all parts and clean them in warm soapy
water and rinse them thoroughly. Sterilize the parts in
boiling water for 5 minutes or by using a Philips Avent
sterilizer. This is to ensure hygiene. During sterilizing in
boiling water, make sure that the pan contains enough
water and prevent the bottle or
other parts from touching the side of the pan. This can
cause irreversible product deformation, defect or
damage that Philips cannot be held liable for. Make sure
that you wash your hands thoroughly and that the
surfaces are clean before contact with sterilized parts.
Place all bottle parts on a clean paper towel or on a
clean drying rack and allow them to air dry. Excessive
concentration of detergents may eventually cause
plastic components to crack. Should this occur, replace
immediately. This product is dishwasher safe - food
colourings may discolour parts. Clean and sterilize all
parts before each use. For hygiene reasons, we
recommend replacing teats after 3 months.
Assembly
When you assemble the bottle, make sure you place the
cap vertically onto the bottle so that the teat sits upright
(see image for more details). The teat is easier to
assemble if you wriggle it upwards instead of pulling it
up in a straight line.
Maintenance teat
Do not leave a feeding teat in direct sunlight or heat, or
leave in disinfectant (‘sterilizing solution’) for longer than
recommended, as this may weaken
the parts. Keep parts in dry, covered container.
Ordering accessories
The Philips Avent teats are available with dierent ow
rates to help your baby with drinking. Make sure you use
a teat with the correct ow rate when you feed your
baby.
To locate a retailer or purchase replacement bottle, teat
or any Philips Avent baby product, visit our website at
www.philips.com/avent.
Compatibility
Make sure to choose the correct teat corresponding to
the correct screw ring of your bottle: teats from the
Philips Anti-colic range only t in screw rings of the
Philips Anti-colic range, and Philips Natural teats only t
in Philips Natural screw rings. The high quality Philips
Avent bottle is compatible with most Philips Avent breast
pumps, spouts, sealing discs and cup tops.
Support
If you need information or support, please visit
www.philips.com/support.
BAHASA MELAYU
Untuk keselamatan dan kesihatan anak anda
AMARAN!
- Simpan penutup berbentuk kubah jauh dari
kanak-kanak untuk mengelak daripada lemas.
- Pastikan produk ini digunakan dengan pengawasan
orang dewasa setiap kali.
- Jangan sekali-kali menggunakan puting susu sebagai
puting penenang bayi, untuk mengelak daripada
bahaya tercekik.
- Penyedutan cecair yang berterusan dan berpanjangan
akan menyebabkan kereputan gigi.
- Suhu kandungan botol hendaklah diperiksa setiap kali
sebelum penyusuan.
- Anda tidak digalakkan menggunakan ketuhar
gelombang mikro bagi memanaskan makanan atau
minuman bayi. Ketuhar gelombang mikro mungkin
akan mengubah kualiti makanan/minuman dan
memusnahkan sesetengah zat yang penting dan boleh
menghasilkan suhu tinggi setempat. Sehubungan
dengan itu, berhati-hati jika dan sewaktu anda
memanaskan makanan dalam ketuhar gelombang
mikro. Sewaktu memanaskan cecair atau makanan
dalam gelombang ketuhar mikro, masukkan bekas
tanpa gelang skru, puting dan penutup. Sentiasa kacau
makanan yang telah dipanaskan untuk memastikan
penyebaran haba yang sekata.
- Pastikan semua komponen yang tidak digunakan jauh
dari jangkauan kanak-kanak.
- Jangan biarkan kanak-kanak bermain dengan
bahagian-bahagian kecil atau berjalan/berlari semasa
menggunakan botol atau cawan.
- Jangan letakkan di dalam ketuhar yang panas.
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
3000.029.0636.1
www.philips.com/avent
Philips Consumer Lifestyle BV
Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten, Netherlands
Trademarks owned by the Philips Group.
©2018 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved
- Enne toitmist kontrollige alati toidu temperatuuri.
- Beebi toidu ja jookide soojendamiseks pole soovitatav
kasutada mikrolaineahju. Mikrolained võivad muuta
toidu/jookide kvaliteeti ja hävitada väärtuslikke
toitained ning tekitada paiguti kõrgeid temperatuure.
Seetõttu olge toidu mikrolaineahjus soojendamisel eriti
ettevaatlik. Mikrolaineahjus vedeliku või toidu
soojendamisel pange mikrolaineahju ainult toidunõu
ilma keeratava kaane, tila ja korgita. Segage
soojendatud toit alati läbi, et kuumus jaguneks
ühtlaselt.
- Hoidke kõik mittekasutatavad osad väljaspool laste
käeulatust.
- Ärge lubage lapsel väikeste osadega mängida ega
pudeli või tassiga ringi kõndida/joosta.
- Ärge asetage toodet kuumale pliidile.
- Muud joogid peale piima ja vee, nt puuviljamahlad ja
karastusjoogid, ei ole soovitatavad. Kui neid jooke siiski
tarbitakse, tuleb need lahjendada ja kasutada ainult
lühikese ajavahemiku jooksul, mitte pidevalt rüübates.
- Väljapumbatud rinnapiima saab säilitada külmikus Philips
Aventi steriilsetes pudelites ja säilitusnõudes kuni 48
tundi (mitte uksel) või sügavkülmas kuni 3 kuud.
Rinnapiima ei tohi uuesti külmutada ega lisada
külmutatud piimale värsket rinnapiima.
- Visake alati toitmiskorra lõpus järelejäänud piim
minema.
- Ärge kasutage abrasiivseid ega antibakteriaalseid
puhastusvahendeid. Ärge asetage toote osasid otse
antibakteriaalse puhastusvahendiga puhastatud
pindadele.
- Steriliseerimine ja kõrged temperatuurid võivad
mõjutada plasti omadusi. See võib mõjutada korgi
sobivust.
- Kontrollige toitmislutti enne iga kasutamist ja venitage
seda igas suunas.
- Niipea kui komponentidel ilmneb kahjustus või defekt,
tuleb need ära visata.
- Ärge muutke toodet või komponente ühelgi viisil. Selle
tagajärjel võib toode muutuda ohtlikuks.
Enne esimest ja igakordset kasutamist
Võtke kõik osad lahti, peske neid soojas seebises vees ja
loputage põhjalikult. Steriliseerige osad, keetes neid vees
5 minutit või kasutades Philips Aventi sterilisaatorit. See
tagab hügieenilisuse. Keevas vees steriliseerimisel
veenduge, et keedunõus oleks piisavalt vett, ning jälgige,
et pudel või teised osad ei puutuks keedunõu ääre vastu.
See võib põhjustada toote pöördumatut deformeerumist,
defekte või kahjusid, mille eest Philips ei vastuta.
Veenduge, et peseksite oma käsi hoolikalt ning et pinnad,
mis puutuvad kokku steriliseeritud osadega, oleksid
puhtad. Asetage pudeli kõik osad puhtale paberrätikule
või puhtale kuivatusrestile ning laske neil õhu käes ära
kuivada. Liiga kontsentreeritud puhastusvahendid võivad
põhjustada plastosade mõranemise. Kui see peaks
juhtuma, vahetage need kohe välja. Toodet võib pesta
nõudepesumasinas – toiduvärvid võivad osade pinda
tuhmistada. Peske ja steriliseerige kõiki osi enne igat
kasutuskorda. Hügieeni kaalutlustel soovitame luti iga 3
kuu tagant välja vahetada.
Kokku panemine
Pudeli kokkupanekul veenduge, et paigaldaksite
korgi
pudelile vertikaalselt, nii et lutt jääks püstiasendisse (vt
joonist). Lutti on kergem paigaldada seda ülespoole
keerutades, mitte otse üles tõmmates.
- Enhver del skal bortskaes, straks der optræder tegn
på skader eller svaghed.
- Produktet eller dele af det må ikke ændres på nogen
måde. Dette kan potentielt forringe produktets
sikkerhed.
Før første brug og al anden brug
Alle dele skal skilles ad og rengøres i varmt sæbevand og
derefter skylles grundigt. Steriliser delene i kogende vand i 5
minutter eller ved hjælp af en Philips Avent-sterilisator. Dette
gøres af hensyn til hygiejnen. Under sterilisering i kogende
vand skal det sikres, at gryden indeholder en tilstrækkelig
mængde vand, og at asken eller andre dele ikke rører
grydens sider. Dette kan medføre uoprettelig deformering af,
defekter i eller skade på produktet, som Philips ikke kan
stilles til ansvar for. Sørg for at vaske hænder grundigt, og
sørg for, at overaderne er rene, før de kommer i kontakt
med steriliserede dele. Placer alle askedele på et stykke ren
køkkenrulle eller på et rent tørrestativ, og lad dem lufttørre.
For høj koncentration af rengøringsmidler kan efter et stykke
tid medføre, at plastkomponenterne revner. Hvis dette skulle
ske, skal komponenterne straks udskiftes. Dette produkt tåler
opvaskemaskine – farve i mad kan misfarve delene. Rengør
og steriliser alle dele før hver brug. Af hygiejnemæssige
årsager anbefaler vi at udskifte sutter efter 3 måneder.
Samling
Når du samler sutteasken, skal du sørge for at placere
låget lodret på sutteasken, så sutten står lige op (se
billedet for ere detaljer). Sutten er nemmere at samle,
hvis du vrider den opad, i stedet for at trække den
direkte opad.
Vedligeholdelse af askesut
Efterlad ikke sutten i direkte sollys eller varme, og lad
den ikke ligge i desinfektionsvæske
(„steriliseringsvæske“) i længere tid end anbefalet, da det
kan svække delene. Delene opbevares i en tør og
tildækket beholder.
Bestilling af tilbehør
Philips Avent askesutter kan købes med forskellige
gennemstrømningshastigheder, som kan hjælpe dit barn
med at drikke. Make sure you use a teat with the correct
ow rate when you feed your baby.
Du kan nde en forhandler eller købe løse asker,
askesutter eller andre babyprodukter fra Philips Avent
ved at besøge vores websted på
www.philips.com/avent.
Kompatibilitet
Sørg for at vælge den korrekte sut, som svarer til den
korrekte skruering til din aske: Sutter fra serien af Philips
antikolikasker passer kun til skrueringe fra Philips
antikolikserien, og Philips Natural-sutter passer kun til
Philips Natural-skrueringe. Philips Avent-kvalitetsasken
er kompatible med de este Philips Avent-brystpumper,
-hældetude, -forseglingsdiske og koplåg.
Støtte
Hvis du brug for information eller support, bedes du
besøge www.philips.com/support.
EESTI
Teie lapse ohutuse ja tervise heaks
HOIATUS!
- Lämbumise ärahoidmiseks hoidke kuppelkork laste
käeulatusest kaugemal.
- Kasutage seda toodet alati täiskasvanu järelvalve all.
- Lämbumisohu vältimiseks ärge kunagi kasutage
toitmislutti tavalise lutina.
- Pidev ja pikaaegne vedeliku rüüpamine põhjustab
hammaste lagunemist.
Memesan aksesori
Puting Philips Avent disediakan dengan pelbagai kadar
aliran untuk membantu bayi anda minum. Make sure you
use a teat with the correct ow rate when you feed your
baby.
Untuk mencari peruncit atau membeli botol ganti, puting
atau mana-mana produk bayi Philips Avent, layarilah
laman web kami di www.philips.com/avent.
Keserasian
Pastikan anda memilih puting yang betul yang berkaitan
dengan gelang skru yang betul pada botol anda: puting
daripada barisan Antikembung Philips cuma sesuai
dengan gelang skru barisan Antikembung Philips dan
puting Philips Natural cuma sesuai dengan gelang skru
Philips Natural. Botol Philips Avent yang berkualiti tinggi
serasi dengan kebanyakan pam susu badan, muncung,
cakera pengedap dan penutup cawan Philips Avent.
Sokongan
Jika anda memerlukan maklumat atau sokongan, sila
lawati www.philips.com/support.
DANSK
For dit barns sikkerhed og helbred
ADVARSEL!
- Opbevar beskyttelseshætten utilgængeligt for børn for
at undgå risiko for kvælning.
- Brug altid produktet under en voksens opsyn.
- Brug aldrig askesutten som sut, da det kan udgøre en
risiko for kvælning.
- Langvarig indtagelse af væske ødelægger tænderne.
- Kontroller altid madens temperatur, inden du giver
barnet mad.
- Det anbefales ikke at varme babymad eller -drikke i
mikroovnen. Mikroovnen ændrer muligvis kvaliteten af
føde- eller drikkevarerne, tilintetgør værdifulde
næringsstoer og varmer dele af maden eller væsken op
til meget høje temperaturer. Vær derfor ekstra forsigtig, når
og hvis du varmer mad i en mikroovn. Når du varmer
væske eller mad i mikroovnen, må du kun placere selve
koppen i mikroovnen og ikke skrueringen, drikketuden
eller låget. Rør altid i opvarmet mad for at fordele varmen.
- Hold alle dele, som ikke bruges, uden for børns
rækkevidde.
- Lad ikke barnet lege med de mindre dele eller
gå/løbe, mens det bruger asker eller kopper.
- Anbring ikke i opvarmet ovn.
- Andre drikke end mælk og vand, f.eks. juice og søde
drikke tilsat smagsstoer, anbefales ikke. Hvis de
bruges, bør de være meget fortyndede, og de bør kun
bruges i begrænsede tidsperioder, så der ikke drikkes
konstant.
- Udmalket modermælk kan opbevares i steriliserede
Philips Avent-asker/beholdere i køleskabet i op til 48
timer (ikke i døren) eller i fryseren i op til 3 måneder.
Frys aldrig modermælk ned igen, og tilføj aldrig frisk
brystmælk til mælk, der allerede er frosset.
- Kasser altid eventuel overskydende mælk efter
madning af dit barn.
- Brug ikke skrappe rengøringsmidler eller
anti-bakterielle rengøringsmidler. Placer ikke
komponenter direkte på overader, der er blevet
rengjort med antibakterielle rengøringsmidler.
- Plasticmaterialets egenskaber kan påvirkes af
sterilisering og høje temperaturer. Dette kan påvirke
lågets pasform.
- Før hver brug skal sutten undersøges og trækkes i alle
retninger.
- Minuman selain susu dan air, seperti jus buah dan
minuman manis berperisa tidak disyorkan. Jika
diminum, ia harus dicairkan dengan baik dan hanya
diminum dalam tempoh yang terhad, bukan sentiasa
dihirup.
- Susu badan yang diperah boleh disimpan di dalam
botol/bekas Philips Avent yang disteril dalam peti
sejuk sehingga 48 jam (bukan disimpan di bahagian
pintu) atau dalam penyejuk beku sehingga 3 bulan.
Jangan bekukan semula susu badan atau tambah
susu badan yang baru kepada susu yang beku.
- Buang semua baki susu yang tinggal di akhir
penyusuan.
- Jangan gunakan agen pembersih yang melelas atau
pembersih anti bakteria. Jangan letakkan komponen
secara langsung atas permukaan yang telah
dibersihkan dengan pembersih anti bakteria.
- Sifat bahan plastik boleh terjejas oleh pensterilan dan
suhu tinggi. Ini boleh menjejaskan padanan
penutupnya.
- Periksa puting penyusuan sebelum digunakan dan
tarik puting penyusuan dalam semua arah.
- Buang sebarang bahagian yang rosak atau lemah
dengan segera.
- Jangan ubah produk atau bahagiannya dalam apa
keadaan sekalipun. Ini boleh menyebabkan produk
tidak berfungsi dengan selamat.
Sebelum penggunaan pertama dan setiap penggunaan
Tanggalkan dan basuh semua bahagian dan cuci dalam air
suam bersabun dan bilas dengan teliti. Sterilkan semua
bahagian di dalam air mendidih selama 5 minit atau
dengan menggunakan pensteril Avent Philips. Ini untuk
memastikan kebersihan. Semasa pensterilan dengan air
mendidih, pastikan periuk mengandungi air yang
secukupnya dan cegah botol atau bahagian lain daripada
menyentuh tepi periuk. Ini boleh menyebabkan perubahan
bentuk, kecacatan atau kerosakan kekal pada produk yang
Philips tidak boleh dipersalahkan. Pastikan anda mencuci
tangan anda dengan teliti dan permukaan dibersihkan
sebelum menyentuh bahagian yang telah disteril. Letakkan
semua bahagian botol di atas tuala kertas yang bersih atau
pada rak pengering yang bersih dan benarkannya untuk
dikeringkan oleh udara. Kepekatan detergen yang
melampau boleh menyebabkan komponen plastik untuk
retak. Sekiranya ini berlaku, gantikan dengan segera.
Produk ini boleh digunakan dengan selamat dalam mesin
basuh pinggan - pewarna makanan mungkin akan
merubah warna bahagiannya. Bersihkan dan sterilkan
semua bahagian sebelum setiap penggunaan. Untuk
tujuan kebersihan, kami mengesyorkan agar puting diganti
setiap 3 bulan.
Pemasangan
Apabila anda memasang botol tersebut, pastikan anda
meletakkan penutup secara menegak pada botol supaya
putingnya tegak (lihat imej untuk maklumat lanjut).
Puting lebih mudah dipasang jika anda menggeliang-
geliutnya ke atas dan tidak menariknya ke atas secara
lurus.
Penjagaan puting
Jangan biarkan puting penyusuan di bawah pancaran
matahari atau haba secara langsung atau biarkannya
dalam disinfektan (‚larutan pensteril‘“) lebih lama
daripada tempoh yang disyorkan, kerana ini boleh
melemahkan bahagian tersebut. Simpan di dalam bekas
yang kering dan bertutup.
Luti hooldus
Toitmislutti ei tohi jätta otsese päikesekiirguse või
kuumuse kätte ega desintseerimisvahendisse
(steriliseeriv lahus) soovitatust kauemaks, sest see võib
toodet kahjustada. Hoida toote komponente kuivas
suletud anumas.
Tarvikute tellimine
Philips Aventi lutid on saadaval erinevate voolukiirustega,
mida saab kohandada teie beebi vajadustele. Make sure
you use a teat with the correct ow rate when you feed
your baby.
Jaemüüja leidmiseks või asenduspudeli, luti või mistahes
Philips Aventi beebitoote ostmiseks külastage meie
veebilehte www.philips.com/avent.
Kokkusobivus
Kontrollige üle, et olete valinud õige luti, mis sobib
konkreetse pudeli kinnitusrõngaga: Philipsi koolikutevastaste
toodete lutid sobivad kasutamiseks ainult koos Philipsi sama
tooteseeria kinnitusrõngastega ja Philips Naturali lutid
sobivad kasutamiseks ainult koos Philips Naturali
kinnitusrõngastega. Kvaliteetne Philips Aventi lutipudel
sobib kokku enamiku Philips Aventi rinnapumpade, tilade,
sulgemisketaste ja nõude ülaosadega.
Tugi
Kui vajate teavet või abi, külastage veebilehte
www.philips.com/support.
ESPAÑOL
Para la salud y seguridad de su bebé
ADVERTENCIA
- Mantenga la tapa lejos del alcance de los niños para
evitar el riesgo de asxia.
- Utilice siempre este producto bajo la supervisión de
un adulto.
- No utilice nunca las tetinas como chupete para evitar
el riesgo de asxia.
- La succión continua y prolongada de líquidos produce
caries.
- Compruebe siempre la temperatura de los alimentos
antes de la toma.
- No se recomienda utilizar el microondas para calentar la
comida o las bebidas del bebé. El horno microondas
puede alterar la calidad de los alimentos o las bebidas,
destruir algunos nutrientes valiosos y generar altas
temperaturas localizadas. Por lo tanto, tenga especial
cuidado si calienta alimentos en el microondas y cuando
lo haga. Al calentar líquidos o comida en el microondas,
coloque solo el recipiente sin la rosca, la boquilla y la
tapa. Remueva siempre la comida calentada para
garantizar una distribución uniforme del calor.
- Mantenga todos los componentes que no estén en
uso fuera del alcance de los niños.
- No permita a los niños jugar con piezas pequeñas ni
andar o correr mientras utilizan biberones o vasos.
- No lo coloque en un horno caliente.
- No se recomienda utilizar bebidas que no sean leche
y agua, como zumos de frutas o bebidas azucaradas
de sabores. Si se utilizan, deben estar bien diluidas y
solo se deben utilizar durante periodos limitados; no
se deben beber constantemente.
- La leche materna se puede almacenar en biberones o
recipientes Philips Avent esterilizados en el frigoríco
(no en la puerta) durante un máximo de 48 horas o se
puede guardar en el congelador durante un máximo
de 3 meses. Nunca congele leche materna ni añada
leche materna fresca a la leche ya congelada.
- Deseche siempre la leche materna que sobre al nal
de una toma.
Suderinamumas
Įsitikinkite, kad renkatės tinkamą čiulptuką, tinkantį jūsų
buteliuko užsukamam žiedui: „Philips Anti-colic“ diapazono
čiulptukai tinka tik „Philips Anti-colic“ diapazono
užsukamiems žiedams, o „Philips Natural“ čiulptukai tinka
tik „Philips Natural“ užsukamiems žiedams. Aukštos
kokybės „Philips Avent“ buteliukas suderinamas su
dauguma „Philips Avent“ pientraukių, snapelių, sandarinimo
diskų ir puodelių dangtelių.
Palaikymas
Jei reikia informacijos ar palaikymo, apsilankykite
www.philips.com/support.
NORSK
For barnets sikkerhet og helse
ADVARSEL!
- Hold den kuppelformede hetten vekk fra barnet for å
hindre kvelning.
- Produktet må alltid brukes under tilsyn av voksne.
- For å unngå kvelningsfare, Ikke bruk askesmokken
som en smokk.
- Kontinuerlig og langvarig suging av væsker forårsaker
tannråte.
- Kontroller alltid temperaturen på maten før du mater
barnet.
- Det er ikke anbefalt å bruke mikrobølgeovn til å varme
opp mat eller drikke til spedbarn. Mikrobølger kan
endre kvaliteten på maten/drikken og ødelegge
verdifulle næringsstoer samt gi lokaliserte høye
temperaturer. Derfor bør du ta ekstra hensyn hvis og
når du varmer mat i en mikrobølgeovn. Når væske eller
mat varmes i mikrobølgeovn bør du kun sette inn
beholderen, uten skruring, tut og lokk. Rør alltid i
oppvarmet mat for å sikre jevn varmefordeling.
- Oppbevar alle deler som ikke er i bruk, utilgjengelig for
barn.
- Ikke la barn leke med små deler eller gå/løpe med
asker eller kopper.
- Ikke plasser produktet i en varm ovn.
- Andre drikker enn melk og vann, slik som fruktjuice og
smaksatte sukkerholdige drikker, anbefales ikke. Hvis
dette allikevel blir brukt, bør de være godt uttynnet og
bare brukes i begrensede perioder.
- Melk som er pumpet ut, kan oppbevares i steriliserte
Philips Avent-asker/-beholdere i kjøleskapet i opptil
48 timer (ikke i dørhyllene) eller i fryseren i opptil tre
måneder. Ikke frys ned brystmelk på nytt eller hell ny
brystmelk over i brystmelk som allerede er frossen.
- Kast alltid morsmelk som er til overs etter måltidet.
- Ikke bruk skuremidler eller antibakterielle
rengjøringsmidler. Ikke plasser komponenter direkte
på overater som har blitt rengjort med antibakterielle
rengjøringsmidler.
- Egenskapene til materialene i plast kan bli påvirket av
sterilisering og høye temperaturer. Dette kan påvirke
passformen til hetten.
- Undersøk askesmokken før hvert bruk, og dra
askesmokken i alle retninger.
- Kast alle deler ved første tegn på skade eller svakhet.
- Ikke endre produktet, eller noen av delene på noen
som helst måte. Dette kan medføre at produktet blir
farlig i bruk.
Før bruk:
Ta fra hverandre alle delene, vask dem i varmt såpevann
og skyll dem grundig. Steriliser delene i kokende vann i
5 minutter eller ved å bruke et Philips Avent-
steriliseringsapparat. Dette øker hygienen. Under
- Kiti gėrimai, nei pienas ir vanduo, pvz., vaisių sultys ir
įvairių skonių pasaldinti gėrimai, nerekomenduojami. Jei
tokius gėrimus naudojate, juos gausiai atskieskite ir
duokite vaikui gerti tik ribotą laikotarpį, ne nuolat
gurkšnoti.
- Nutrauktas motinos pienas gali būti laikomas
sterilizuotuose „Philips Avent“ buteliukuose /
talpyklose šaldytuve iki 48 valandų (ne durelėse) arba
šaldiklyje iki 3 mėn. Niekada pakartotinai
neužšaldykite motinos pieno ir nepridėkite šviežio
motinos pieno į užšaldytą.
- Po maitinimo likusį motinos pieną visuomet išpilkite.
- Nenaudokite abrazyvinių valymo medžiagų ar
antibakterinių valiklių. Nedėkite komponentų tiesiai ant
paviršių, nuvalytų antibakteriniais valikliais.
- Plastiko medžiagos savybes gali paveikti sterilizavimas
ir aukšta temperatūra. Dėl to gali nebetikti dangtelis.
- Prieš naudodami patikrinkite maitinimo čiulptuką ir
patampykite maitinimo čiulptuką visomis kryptimis.
- Išmeskite bet kokią dalį, kai pastebėsite pirmuosius
apgadinimo ar silpnumo ženklus.
- Jokiu būdu nekeiskite produkto ar jo dalių.
Tai gali lemti nesaugų produkto veikimą.
Prieš naudojant pirmą ir kiekvieną kitą kartą
Išrinkite visas dalis, išvalykite jas šiltame muiliname
vandenyje ir kruopščiai išskalaukite. Sterilizuokite dalis
verdančiame vandenyje 5 minutes arba naudodami „Philips
Avent“ sterilizatorių. Tai skirta higienai užtikrinti.
Sterilizuodami verdančiame vandenyje užtikrinkite, kad
prikaistuvyje būtų pakankamai vandens, neleiskite, kad
buteliukas ar kitos dalys liestųsi su prikaistuvio kraštais. Tai
gali lemti nepataisomą produkto deformaciją, defektą ar
apgadinimą; už tai „Philips“ atsakomybės neprisiima. Būtinai
kruopščiai nusiplaukite rankas ir įsitikinkite, kad paviršiai yra
švarūs prieš kontaktą su sterilizuotomis dalimis. Sudėkite
visas buteliuko dalis ant švaraus popierinio rankšluosčio arba
ant švaraus džiovinimo laikiklio ir leiskite joms išdžiūti ore.
Nuo per didelės valymo priemonių koncentracijos plastiko
komponentai ilgainiui gali suskilti. Taip atsitikus, iš karto juos
pakeiskite. Šį produktą galima plauti indaplovėje – maistiniai
dažai gali pakeisti dalių spalvą. Kiekvieną kartą prieš
naudodami išvalykite ir sterilizuokite visas dalis. Higienos
sumetimais rekomenduojame keisti čiulptukus po 3 mėnesių
naudojimo.
Surinkimas
Surinkdami buteliuką įsitikinkite, kad dangtelį dedate ant
buteliuko vertikaliai, kad čiulptukas būtų stačias
(išsamesnę informaciją žr. paveiksle). Čiulptuką bus
lengviau uždėti, jei jį mausite aukštyn judindami,
o ne trauksite aukštyn tiesia linija.
Čiulptukas
Nepalikite maitinimo žinduko tiesioginiuose saulės
spinduliuose ar karštyje ir nepalikite dezinfekante
priemonėje („sterilizavimo tirpale“) ilgiau, nei
rekomenduojama, nes tai gali susilpninti dalis. Laikykite
dalis sausame uždengtame inde.
Priedų užsakymas
Tiekiami skirtingo srauto „Philips Avent“ čiulptukai, kad
būtų galima pritaikyti prie vaiko gėrimo būdo. Make sure
you use a teat with the correct ow rate when you feed
your baby.
Norėdami rasti mažmenininką arba nusipirkti pakaitinį
buteliuką, čiulptuką ar bet kokį „Philips Avent“ produktą
vaikams, apsilankykite mūsų žiniatinklio svetainėje
www.philips.com/avent.
un ļaujiet tām nožūt. Pārmērīga tīrīšanas līdzekļu
koncentrācija var laika gaitā sekmēt plastmasas daļu
ieplaisāšanu. Ja tā noticis, nekavējoties nomainiet tās. Šo
izstrādājumu var mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā, taču
pārtikas krāsvielas var mainīt detaļu krāsu. Pirms katras
lietošanas mazgājiet un sterilizējiet visas detaļas. Higiēnas
apsvērumu dēļ iesakām nomainīt knupjus ik pēc trim
mēnešiem
Salikšana
Saliekot pudelīti, novietojiet vāciņu vertikāli uz pudelītes tā, lai
knupītis būtu vērsts augšup (labākam priekšstatam skatiet
attēlu). Knupīti ir vieglāk ievietot, grozot to virzienā uz augšu,
nevis velkot taisni uz augšu.
Knupīša glabāšana
Neatstājiet barošanas knupīti tiešai saules staru vai
karstuma iedarbībai pakļautās vietās un neatstājiet to
dezinfekcijas šķīdumā (sterilizējošā šķīdumā) ilgāk par
ieteicamo laiku, jo tas var sabojāt knupīša daļas.
Glabājiet visas daļas sausā, noslēgtā traukā.
Piederumu pasūtīšana
Philips Avent knupīši pieejami ar dažādiem plūsmas
ātrumiem, lai mazulim palīdzētu ar dzeršanu. Make sure
you use a teat with the correct ow rate when you feed
your baby.
Lai atrastu mazumtirgotāju vai lai iegādātos rezerves
pudelīti, knupīti vai jebkuru citu Philips Avent mazuļiem
paredzētu izstrādājumu, apmeklējiet mūsu vietni:
www.philips.com/avent.
Saderība
Rūpīgi izraugieties atbilstošajam pudeles skrūvējamajam
gredzenam piemērotu knupīti: Philips Anti-colic klāsta
knupīši der tikai Philips Anti-colic klāsta skrūvējamajiem
gredzeniem, Philips Natural klāsta knupīši der tikai Philips
Natural skrūvējamajiem gredzeniem. Augstās kvalitātes
Philips Avent pudelītes ir saderīgas ar vairākumu Philips
Avent krūts piena sūkņu, krūzīšu snīpju, vāku un vāciņu.
Atbalsts
Ja jums nepieciešama informācija vai atbalsts, lūdzu,
apmeklējiet vietni www.philips.com/support.
LIETUVIŠKAI
Jūsų vaiko saugumui ir sveikatai
ĮSPĖJIMAS!
- Laikykite gaubtelį toliau nuo vaikų, kad išvengtumėte
uždusimo.
- Visuomet naudokite šį produktą su suaugusiųjų
priežiūra.
- Niekada nenaudokite maitinimo čiulptukų kaip žindukų,
kad išvengtumėte užspringimo pavojaus.
- Nuolatinis ir per ilgas skysčio čiulpimas gali sukelti
dantų ėduonį.
- Prieš maitinimą patikrinkite maisto temperatūrą.
- Nerekomenduojama šildyti vaiko maistą ar gėrimus
mikrobangų krosnelėje. Mikrobangos gali pakeisti
maisto / gėrimų kokybę ir sunaikinti kai kurias svarbias
maisto medžiagas bei gali sudaryti lokalizuotą aukštą
temperatūrą. Todėl būkite ypač atsargūs, šildydami
maistą mikrobangų krosnelėje. Šildydami skystį ar
maistą mikrobangų krosnelėje, į ją įdėkite tik talpyklą be
užsukamo žiedo, snapelio ir dangtelio. Visada
išmaišykite pašildytą maistą, kad užtikrintumėte tolygų
šilumos pasiskirstymą.
- Laikykite visus nenaudojamus komponentus vaikams
nepasiekiamoje vietoje.
- Neleiskite vaikui žaisti smulkiomis detalėmis ar vaikščioti
/ bėgioti geriant iš buteliuko ar puodelio.
- Nedėkite į įkaitintą orkaitę.
Soporte
Si necesita información o asistencia, visite
www.philips.com/support.
LATVIEŠU
Jūsu bērna drošībai un veselībai
BRĪDINĀJUMS!
- Glabājiet kupolveida vāciņu bērniem nepieejamā
vietā, lai novērstu nosmakšanas risku.
- Vienmēr izmantojiet šo produktu pieaugušo
uzraudzībā.
- Lai izvairītos no aizrīšanās riska, neizmantojiet
barošanas knupīti māneklīša vietā.
- Nepārtraukta un ilgstoša šķidrumu sūkšana var radīt
zobu bojājumus.
- Pirms barošanas vienmēr pārbaudiet ēdiena
temperatūru.
- Neiesakām izmantot mikroviļņu krāsni zīdaiņu pārtikas
vai dzērienu uzsildīšanai. Mikroviļņi varētu izmainīt
pārtikas/dzērienu kvalitāti un iznīcināt dažas vērtīgas
barības vielas, un dažās vietās varētu veidoties ļoti
augsta temperatūra. Tāpēc esiet īpaši piesardzīgs, ja
karsējat ēdienu mikroviļņu krāsnī. Ja mikroviļņu krāsnī
sildāt šķidrumus vai ēdienus, krāsnī ievietojiet tikai
trauku, kam nav uzskrūvējamā gredzena, teknes un
vāciņa. Uzkarsēto ēdienu vienmēr samaisiet,
lai siltums tajā izkliedētos vienmērīgi.
- Visas neizmantotās sastāvdaļas glabājiet bērniem
nepieejamā vietā.
- Neļaujiet bērniem rotaļāties ar mazajām daļām,
kā arī staigāt/skriet ar pudelīti vai krūzīti rokās.
- Nelieciet sakarsētā cepeškrāsnī.
- Ieteicams lietot tikai pienu un ūdeni, nav ieteicams
lietot citus dzērienus, piemēram, augļu sulas un
aromatizētus, saldinātus dzērienus. Ja tomēr lietojat
šādus dzērienus, kārtīgi atšķaidiet un ļaujiet tos lietot
tikai ierobežotu laiku, nepieļaujiet ilgstošu dzeršanu.
- Sterilizētās Philips Avent pudelēs/traukos iepildītu mātes
pienu ledusskapī var glabāt ne ilgāk par 48 stundām (bet
ne ledusskapja durvju plauktos) vai saldētavā – ne ilgāk
par 3 mēnešiem. Nekad nesasaldējiet krūts pienu
atkārtoti vai nepievienojiet svaigu krūts pienu jau
sasaldētam krūts pienam.
- Vienmēr izmetiet krūts pienu, kas paliek pāri pēc
barošanas.
- Nekad nelietojiet abrazīvus vai antibakteriālus tīrīšanas
līdzekļus. Nelieciet daļas uz virsmām, kuras ir tīrītas,
izmantojot antibakteriālus tīrīšanas līdzekļus.
- Sterilizēšana un augstas temperatūras var ietekmēt
plastmasas īpašības. Tas var ietekmēt vāciņa
uzlikšanu.
- Pirms lietošanas pārbaudiet un pavelciet barošanas
knupi visos virzienos.
- Izmetiet jebkādu daļu, tiklīdz pamanāt bojājumu vai
nolietošanās pazīmes.
- Nekādā veidā nemodicējiet izstrādājumu vai tā daļas.
Tas var apdraudēt izstrādājuma lietošanas drošumu.
Pirms pirmās un katras nākamās lietošanas reizes
Izjauciet un notīriet visas daļas, nomazgājot tās siltā
ziepjūdenī un pēc tam rūpīgi noskalojot. Sterilizējiet detaļas
vārošā ūdenī 5 minūtes vai izmantojiet Philips Avent
sterilizēšanas ierīci. Tādējādi tiks nodrošināta higiēna.
Sterilizējot detaļas vārošā ūdenī, raugieties, lai traukā būtu
pietiekami daudz ūdens un lai pudele vai citas detaļas
nepieskartos trauka malām. Citādi var rasties
neatgriezeniska izstrādājuma deformācija, defekti vai
bojājumi, par kuriem Philips neuzņemas atbildību. Pirms
saskares ar sterilizētajām detaļām ir rūpīgi jānomazgā rokas
un virsmas, uz kurām detaļas novietosiet. Novietojiet visas
pudeles daļas uz tīra papīra dvieļa vai tīrā žāvēšanas statīvā
- No utilice agentes de limpieza abrasivos ni
limpiadores antibacterias. No ponga los componentes
en contacto directo con supercies que se hayan
limpiado con limpiadores antibacterias.
- Las propiedades del material plástico pueden verse
afectadas por la esterilización y las altas temperaturas.
Esto puede afectar al ajuste de la tapa.
- Antes del uso, compruebe la tetina y tire de ella en
todas direcciones.
- Tire cualquier pieza ante el primer indicio de deterioro
o de desperfecto.
- No modique el producto ni sus componentes en
modo alguno. Puede dar lugar a un funcionamiento
no seguro del producto.
Antes del primer uso y cada uso
Desmonte todas las piezas, límpielas con agua caliente con
jabón y enjuáguelas bien. Esterilice las piezas en agua
hirviendo durante 5 minutos o utilizando un esterilizador
Philips Avent. Esto se hace para garantizar la higiene.
Durante la esterilización en agua hirviendo, asegúrese de
que el recipiente contenga suciente agua y evite que el
biberón u otra pieza rocen la pared del recipiente. Esto
podría producir una deformación o un daño irreversibles en
el producto de los que Philips no puede considerarse
responsable. Asegúrese de lavarse bien las manos y de que
las supercies estén limpias antes de que entren en contacto
con las piezas esterilizadas. Coloque las piezas del biberón
sobre un papel absorbente limpio o en una rejilla de secado
limpia y espere hasta que se sequen. Una excesiva
concentración de detergentes puede provocar que los
componentes de plástico se agrieten. Si ocurriera,
sustitúyalos de inmediato. Este producto es apto para
lavavajillas. Los colorantes alimentarios pueden provocar la
decoloración de las piezas. Limpie y esterilice todas las
piezas antes de cada uso. Por razones de higiene,
recomendamos cambiar las tetinas cada 3 meses.
Montaje
Cuando monte el biberón, asegúrese de colocar el tapa
en posición vertical de forma que la tetina quede hacia
arriba (consulte los detalles en la imagen). Es más fácil
montar la tetina si la retuerce hacia arriba en lugar de
tirar de ella en línea recta.
Tetina de mantenimiento
No deje la tetina expuesta a la luz solar directa o al calor,
ni en contacto con un desinfectante („solución
esterilizadora“) durante más tiempo del recomendado;
esto podría debilitar las piezas. Coloque las piezas en un
recipiente cerrado y seco.
Solicitud de accesorios
Las tetinas Philips Avent están disponibles con distintos
niveles de ujo para ayudar al bebé a la hora de beber.
Make sure you use a teat with the correct ow rate when
you feed your baby.
Si quiere encontrar un distribuidor o comprar un biberón
o una tetina de repuesto, o cualquier otro producto para
bebé Philips Avent, visite nuestro sitio web en
www.philips.com/avent.
Compatibilidad
Asegúrese de elegir la tetina correcta que se
corresponda con la rosca adecuada del biberón: las
tetinas de la gama anticólico Philips solo encajan en las
roscas de la gama anticólico Philips y las tetinas Natural
de Philips solo encajan en las roscas Natural de Philips.
El biberón Philips Avent de alta calidad es compatible
con la mayoría de los extractores de leche, las boquillas,
los discos selladores y los tapones Philips Avent.
SUOMI
Varmista lapsesi turvallisuus ja terveys
VAROITUS!
- Korkki on pidettävä poissa lasten ulottuvilta
tukehtumisvaaran vuoksi.
- Aikuisen on aina valvottava tämän tuotteen käyttöä.
- Älä koskaan käytä tuttipullon tuttia tavallisena tuttina,
sillä se voi aiheuttaa tukehtumisvaaran.
- Nesteiden jatkuva ja pitkäaikainen imeminen
heikentää hampaita.
- Tarkista aina ruoan lämpötila ennen syöttämistä.
- Pikkulapsen ruokaa ja juomaa ei ole suositeltavaa
lämmittää mikroaaltouunissa. Mikroaallot voivat
muuttaa ruoan/juoman laatua ja tuhota joitakin
arvokkaita ravintoaineita. Lisäksi ruoka/juoma voi
kuumentua epätasaisesti. Noudata siis erityistä
varovaisuutta lämmittäessäsi ruokia mikroaaltouunissa.
Kun lämmität nestettä tai ruokaa mikroaaltouunissa,
aseta mikroaaltouuniin pelkkä pullo ilman
kierrerengasta, nokkaa ja kantta. Sekoita aina
lämmitettyä ruokaa, jotta lämpö jakaantuu tasaisesti.
- Säilytä käyttämättömät osat lasten ulottumattomissa.
- Älä anna lasten leikkiä pienillä osilla tai kävellä/juosta
käyttäessään pulloja tai mukeja.
- Älä aseta tuotetta kuumaan uuniin.
- Käyttö maidolle ja vedelle. Emme suosittele muille
juomille, kuten hedelmämehuille tai maustetuille
sokeripitoisille juomille. Jos muita juomia käytetään,
ne on laimennettava ja käytettävä vain rajoitetun ajan.
- Lypsettyä rintamaitoa voi säilyttää steriloiduissa
Philips Avent -pulloissa/-astioissa jääkaapissa
enintään 48 tuntia (ei ovessa) tai enintään
3 kuukautta pakastimessa. Älä pakasta rintamaitoa
uudelleen tai lisää tuoretta rintamaitoa pakastettuun
rintamaitoon.
- Heitä aina ylimääräinen maito pois syöttämisen
jälkeen.
- Älä puhdista tuotetta hankaavilla tai antibakteerisilla
puhdistusaineilla. Älä aseta osia suoraan pinnoille,
jotka on puhdistettu antibakteerisilla puhdistusaineilla.
- Sterilointi ja korkeat lämpötilat voivat vaikuttaa muovin
ominaisuuksiin. Tämä voi vaikuttaa korkin istuvuuteen.
- Tarkasta tutti ennen jokaista käyttöä ja vedä tuttia
kaikkiin suuntiin.
- Heitä mikä tahansa osa pois heti, kun huomaat siinä
vikoja tai heikkoutta.
- Älä muuta tuotetta tai sen osia millään tavalla. Muussa
tapauksessa tuotteen turvallinen toiminta voi
vaarantua.
Ennen ensimmäistä ja jokaista käyttökertaa
Pura ja puhdista kaikki osat. Pese osat lämpimällä
saippuavedellä ja huuhtele ne perusteellisesti. Steriloi osat
Philips Avent -sterilointilaitteessa tai keittämällä niitä 5
minuuttia. Tämä parantaa hygieniaa. Varmista keittämällä
suoritettavan steriloinnin aikana, että astiassa on riittävästi
vettä ja etteivät pullo ja muut osat pääse koskettamaan
astian reunoja. Tämä voi aiheuttaa tuotteessa pysyviä
muodonmuutoksia, vikoja ja vaurioita, joista Philips ei ole
vastuussa. Varmista, että peset kätesi perusteellisesti ja että
steriloitujen osien kanssa kosketuksiin joutuvat pinnat ovat
puhtaita. Anna pullon kaikkien osien kuivua asettamalla ne
puhtaan talouspaperin päälle tai puhtaaseen
kuivaustelineeseen. Liiallinen puhdistusaineiden käyttö voi
vahingoittaa muovia. Vaihda tässä tapauksessa
vahingoittuneet osat välittömästi. Tämä tuote kestää
konepesun - osat saattavat värjääntyä ruoasta. Pese ja
steriloi kaikki osat ennen jokaista käyttökertaa.
Suosittelemme tuttien vaihtamista 3 kuukauden välein
hygieniasyistä.
- Ne uporabljajte jedkih ali protibakterijskih čistilnih
sredstev. Sestavnih delov ne postavljajte neposredno
na površine, ki so očiščene s protibakterijskimi
čistilnimi sredstvi.
- S steriliziranjem pri visoki temperaturi lahko
spremenite lastnosti plastičnih materialov.
To lahko vpliva na prileganje pokrovčka.
- Cucelj za hranjenje pred uporabo preglejte in ga
povlecite v vse smeri.
- Vse dele zavrzite ob prvih znakih poškodb ali
obrabljenosti.
- Izdelka ali njegovih delov ne spreminjajte na noben
način. Posledica tega bi lahko bilo nevarno delovanje
izdelka.
Pred prvo in vsako uporabo
Vse sestavne dele razstavite ter jih očistite s toplo milnico in
temeljito izperite. Dele sterilizirajte v sterilizatorju Philips
Avent ali jih prekuhavajte pet minut. S tem zagotovite
higieno. Med steriliziranjem v vreli vodi naj bo v posodi
dovolj vode, da se steklenička ali drugi deli ne bodo dotikali
strani posode. To lahko namreč povzroči nepopravljivo
deformacijo izdelka, okvare ali škodo, za katere Philips ne
odgovarja. Temeljito si umijte roke in poskrbite, da so
površine čiste, preden pridejo v stik s steriliziranimi
sestavnimi deli. Vse dele stekleničke položite na čisto
papirnato brisačo ali na čist odcejalnik in jih pustite, da se
posušijo. Plastični sestavni deli lahko zaradi čezmerne
koncentracije čistilnih sredstev sčasoma razpokajo. V takem
primeru dele takoj zamenjajte. Primerno za pomivanje v
pomivalnem stroju – prehranska barvila lahko povzročijo
razbarvanje sestavnih delov. Vse dele pred vsako uporabo
umijte in sterilizirajte. Priporočamo, da cuclje iz higienskih
razlogov zamenjate po 3 mesecih.
Sestavljanje
Pri sestavljanju stekleničke se prepričajte, da je
pokrovček navpično nameščen na stekleničko tako, da je
cucelj obrnjen navzgor (glejte sliko za več podrobnosti).
Cucelj boste lažje sestavili, če ga s strani na stran
pomikate navzgor, namesto da ga povlečete naravnost
navzgor.
Vzdrževanje cuclja
Cuclja ne puščajte na neposredni sončni svetlobi, toploti
ali v razkužilu (sterilizacijski raztopini) dlje, kot je
priporočeno, saj lahko s tem pospešite obrabo delov. Dele
shranjujte v suhi in zaprti posodi.
Naročanje dodatne opreme
Cuclji Philips Avent so na voljo z različnimi pretoki, ki
pomagajo otroku pri pitju. Make sure you use a teat with
the correct ow rate when you feed your baby.
Če želite poiskati prodajalca ali kupiti nadomestno
stekleničko, cucelj ali kateri drug izdelek za otroke Philips
Avent, obiščite spletno mesto
www.philips.com/avent.
Združljivost
Izberite pravilen cucelj, ki ustreza pravilnemu navojnemu
obroču stekleničke: cuclji iz serije Philipsovih izdelkov
proti koliki ustrezajo samo navojnim obročem iz
Philipsove ponudbe izdelkov proti koliki, cuclji Philips
Natural pa samo navojnim obročem Philips Natural.
Visokokakovostna steklenička Philips Avent je združljiva
z večino prsnih črpalk, ustnikov, tesnilnih pokrovčkov in
pokrovov lončkov Philips Avent.
Podpora
Če potrebujete informacije ali podporo, obiščite
www.philips.com/support.
Manutenção da tetina
Não deixe as tetinas num local exposto à luz solar direta ou a
calor, nem as deixe em desinfetante („solução de
esterilização“) durante mais tempo do que o recomendado,
pois isto poderá enfraquecer as peças. Mantenha as peças
num recipiente seco e tapado.
Encomendar acessórios
As tetinas Philips Avent estão disponíveis com diferentes
níveis de uxo para ajudar o bebé a beber. Make sure
you use a teat with the correct ow rate when you feed
your baby.
Para localizar um revendedor ou comprar um biberão de
substituição, uma tetina ou qualquer produto para bebé
Philips Avent, visite o nosso Web site em
www.philips.com/avent.
Compatibilidade
Escolha a tetina correta correspondente ao anel roscado
adequado do biberão: as tetinas da gama anticólicas da
Philips só encaixam em anéis roscados da gama
anticólicas da Philips e as tetinas Natural da Philips só
encaixam em anéis roscados Natural da Philips. O
biberão Philips de alta qualidade é compatível com a
maioria das bombas tira-leite, bicos, discos vedantes e
partes superiores de copos Philips Avent.
Assistência
Se precisar de informações ou assistência, visite
www.philips.com/support.
SLOVENŠČINA
Za varnost in zdravje vašega otroka
OPOZORILO!
- Kupolasti pokrovček hranite izven dosega otrok, da
preprečite zadušitev.
- Izdelek je treba vedno uporabljati pod nadzorom
odraslih.
- Cucljev za hranjenje ne uporabljajte namesto dude, da
ne pride do zadušitve.
- Neprekinjeno in dolgotrajno sesanje tekočin povzroči
zobno gnilobo.
- Pred hranjenjem vedno preverite temperaturo hrane.
- Za pogrevanje otroške hrane ali pijače ne priporočamo
uporabe mikrovalovne pečice. Mikrovalovi lahko
spremenijo kakovost hrane/pijače in uničijo nekatere
dragocene hranilne snovi ter lahko ustvarijo visoko
temperaturo na določenih delih. Zato bodite še
posebej previdni, če in ko hrano segrevate v
mikrovalovni pečici. Če tekočino ali hrano segrevate v
mikrovalovni pečici, vanjo postavite samo posodo
brez navojnega obroča, ustnika in pokrova. Pogreto
hrano vedno premešajte, da se toplota porazdeli
enakomerno.
- Vse sestavne dele, ki niso v uporabi, hranite zunaj
dosega otrok.
- Otroku ne dovolite, da se igra z majhnimi deli ali med
hojo/tekanjem uporablja stekleničke ali lončke
.
- Izdelka ne postavljajte v segreto pečico.
- Priporočamo uporabo samo mleka in vode. Drugi
napitki, kot so sadni sokovi in aromatizirani sladki
napitki, niso priporočljivi. Če pa jih uporabljate, jih
dobro razredčite in uporabljajte samo krajše obdobje
ter ne prepogosto.
- Načrpano materino mleko lahko v steriliziranih
stekleničkah/posodicah Philips Avent v hladilniku
hranite do 48 ur (ne v vratih), v zamrzovalniku pa do tri
mesece. Materinega mleka ne zamrzujte znova in
zamrznjenemu materinemu mleku ne dodajajte
svežega.
- Preostalo materino mleko po hranjenju vedno zavrzite.
tenha especial cuidado se e quando aquecer alimentos
num micro-ondas. Ao aquecer líquidos ou alimentos no
micro-ondas, coloque apenas o recipiente sem anel de
rosca, bico e tampa. Mexa sempre os alimentos
aquecidos para garantir uma distribuição uniforme do
calor.
- Mantenha todos os componentes não utilizados fora
do alcance das crianças.
- Não permita que crianças brinquem com as peças
pequenas ou caminhem/corram enquanto utilizam
biberões ou copos.
- Não coloque num forno aquecido.
- As bebidas para além de leite e água, como sumos de
frutos e bebidas açucaradas, não são recomendadas. Se
forem utilizadas, estas deverão ser bem diluídas e
utilizadas apenas por períodos de tempo limitados, não
constantemente.
- O leite materno extraído pode ser guardado em
biberões/recipientes Philips Avent esterilizados no
frigoríco durante um período máximo de 48 horas
(não colocado na porta) ou no congelador durante
um período máximo de 3 meses. Nunca volte a
congelar leite materno nem adicione leite materno
fresco a leite materno já congelado.
- Elimine sempre qualquer leite materno que sobre.
- Não utilize agentes de limpeza abrasivos ou
detergentes antibacterianos. Não coloque as peças
diretamente em superfícies que tenham sido limpas
com detergentes antibacterianos.
- As propriedades dos materiais em plástico podem ser
afetadas pela esterilização e pelas altas temperaturas.
Isto pode afetar o encaixe da tampa.
- Examine a tetina antes da utilização e puxe-a em
todas as direções.
- Elimine qualquer peça aos primeiros sinais de danos
ou deterioração.
- Não altere o produto nem as suas peças de forma
alguma. Isto pode danicar o funcionamento do
produto e colocar a sua segurança em risco.
Antes de cada utilização
Desmonte todas as peças, lave-as em água quente com
detergente e enxague-as cuidadosamente. Esterilize as
peças em água a ferver durante 5 minutos ou utilize um
esterilizador Philips Avent. Isto é para garantir a higiene.
Durante a esterilização em água a ferver, certique-se de
que a panela tem água suciente e evite que o biberão ou
as outras peças toquem nas laterais da panela. Isto pode
causar deformações, defeitos ou danos irreversíveis ao
produto pelos quais a Philips não se responsabiliza.
Certique-se de que lava cuidadosamente as mãos e que
as superfícies estão limpas antes de qualquer contacto
com as peças esterilizadas. Coloque todas as peças do
biberão sobre um papel de cozinha ou um escorredor
limpos e deixe-as secar completamente ao ar. As
concentrações excessivas de detergente poderão provocar
a ssura dos componentes em plástico. Caso isto ocorra,
substitua-os de imediato. Este produto é adequado para
lavar na máquina de lavar a loiça - os corantes dos
alimentos poderão descolorar as peças. Limpe e esterilize
todas as peças antes de cada utilização. Por razões de
higiene, recomendados a substituição das tetinas após um
período de 3 meses.
Montagem
Quando montar o biberão, coloque a tampa no biberão na
posição vertical para se assegurar de que a tetina
permanece também na vertical (ver imagem para obter
mais detalhes). A tetina é mais fácil de montar se puxar
cada um dos lados alternadamente em vez de a puxar
para cima de uma só vez.
sterilisering i kokende vann må du sørge for at kjelen
inneholder nok vann, samt forhindre at asken eller andre
deler kommer borti siden av kjelen. Det kan føre til
uopprettelig deformasjon, defekt eller skade på produktet
som Philips ikke kan holdes ansvarlig for. Sørg for at du
vasker hendene grundig, og at overater er rene før de
kommer i kontakt med steriliserte deler. Plasser alle
askedeler på et rent papirhåndkle, eller på en ren
tørkehylle og la dem lufttørke. Overdreven mengde med
vaskemidler kan til slutt føre til at plastkomponenter
sprekker. Hvis dette skjer, må de byttes ut øyeblikkelig.
Dette produktet kan vaskes i oppvaskmaskin –
fargestoer i maten kan føre til at delene blir misfarget.
Rengjør og steriliser alle delene før hver bruk. Av hensyn
til hygiene anbefaler vi at du bytter ut smokker etter 3
måneder.
Sette sammen asken
Når du setter sammen asken, må du sørge for at du
setter hetten loddrett på asken, slik at smokken peker
rett opp (se bilde). Det er enklere å sette på smokken
hvis du vrir den oppover i stedet for å trekke den rett
opp.
Vedlikehold av smokk
Ikke la askesmokken ligge i direkte sollys eller varme
eller i desinseringsmiddel (steriliseringsløsning) lenger
enn det som er anbefalt, siden dette kan være skadelig
for delene. Oppbevar delene i en tørr, tildekket beholder.
Bestille tilbehør
Philips Avent-smokker er tilgjengelig med forskjellig
gjennomstrømmingshastigheter for å hjelpe din baby
med å drikke. Make sure you use a teat with the correct
ow rate when you feed your baby.
Hvis du vil nne en forhandler eller kjøpe en ekstra
aske, smokk eller et annet Philips Avent-babyprodukt,
kan du besøke nettstedet vårt
www.philips.com/avent.
Kompatibilitet
Pass på at du velger riktig smokk som passer til med
skruringen til asken: smokker fra Philips antikolikk og
Classic-serien passer bare sammen med skruringer i
Philips antikolikk-serien, og Philips Natural-smokker
passer bare sammen med Philips Natural-skruringer.
Kvalitetsasken fra Philips Avent er kompatibel med de
este Avent-brystpumper, -tuter, -tetningsplater og
-kopptopper.
Støtte
Hvis du trenger støtte eller informasjon, kan du gå til
www.philips.com/support.
PORTUGUÊS
Pela segurança e saúde do seu lho
ADVERTÊNCIA!
- Mantenha a tampa afastada das crianças para evitar o
risco de asxia.
- Utilize sempre este produto com a supervisão de
adultos.
- Nunca utilize as tetinas como chupeta, de forma a
evitar potenciais perigos de asxia.
- A sucção contínua e prolongada de líquidos pode
provocar cáries nos dentes.
- Verique sempre a temperatura dos alimentos antes
de alimentar o seu lho.
- Não é recomendável utilizar um micro-ondas para
aquecer alimentos ou bebidas de bebés. Os
micro-ondas podem alterar a qualidade dos alimentos/
bebidas, destruir alguns nutrientes importantes e
produzir temperaturas elevadas localizadas. Como tal,
- У жодному разі не користуйтеся сосками для годування як
пустушками, оскільки це може призвести до задухи.
- Постійне та тривале смоктання рідин призводить до
псування зубів.
- Перш ніж годувати дитину, завжди перевіряйте
температуру їжі.
- Не рекомендовано розігрівати дитячу їжу та напої в
мікрохвильовій печі. Мікрохвилі можуть погіршувати якість їжі
та напоїв, руйнувати важливі поживні речовини та перегрівати
окремі ділянки. Вживайте додаткових заходів перестороги,
якщо використовуєте мікрохвильову піч. Коли розігріваєте
напої або їжу, ставте в мікрохвильову піч лише пляшечку, без
кільця, носика та кришки. Завжди перемішуйте їжу, щоб
забезпечити рівномірний розподіл тепла.
- Усі компоненти, що не використовуються, тримайте в
місці, недоступному для дітей.
- Не дозволяйте дитині гратися з дрібними частинами або
ходити чи бігати з пляшечками чи чашками під час
годування.
- Не ставте в розігріту пічку.
- Не рекомендовано наливати в пляшечку інші напої, крім
молока та води (наприклад, фруктові соки й ароматизовані
солодкі напої). У разі вживання таких напоїв їх слід добре
розводити й обмежувати час пиття, не дозволяючи
постійного смоктання.
- Зціджене грудне молоко можна зберігати в стерилізованих
пляшечках чи ємностях Philips Avent до 48 годин у
холодильнику (не на дверцятах) або до 3 місяців у
морозильній камері. У жодному разі не заморожуйте
грудне молоко вдруге й не додавайте свіже грудне молоко
до замороженого.
- Виливайте молоко, що залишилося після годування дитини.
- Не використовуйте абразивні чи антибактеріальні засоби
для чищення. Не кладіть компоненти безпосередньо на
поверхні, які оброблено антибактеріальними засобами для
чищення.
- Стерилізація та високі температури можуть впливати на
пластик, що може вплинути на фіксацію ковпачка.
- Перед кожним використанням соску для годування слід
оглядати й перевіряти, розтягуючи в різних напрямках.
- У разі виявлення найменших ознак пошкодження будь-якої
частини її потрібно викинути.
- У жодному разі не змінюйте виріб чи його частини. Це
може призвести до небезпечної роботи виробу.
Виконуйте ці дії перед кожним використанням
Від’єднайте всі частини, вимийте їх у теплій мильній воді та
ретельно промийте. Прокип’ятіть частини у воді впродовж
5 хвилин або простерилізуйте їх у стерилізаторі Philips Avent. Це
потрібно з міркувань гігієни. У разі кип’ятіння у воді налийте в
каструлю достатньо води й слідкуйте, щоб пляшечка чи інші
частини не торкалися стінок каструлі. Інакше це може призвести
до незворотної деформації, появи дефектів чи пошкодження
виробу, за які Philips не нестиме відповідальності. Перш ніж
торкатися стерилізованих частин, добре вимийте руки й перевірте,
чи поверхні, яких торкаються частини, чисті. Покладіть усі частини
пляшечки на чистий паперовий рушник або на чисту сушильну
рамку й зачекайте, доки вони висохнуть. Надмірна концентрація
миючих речовин із часом може призвести до утворення тріщин на
пластмасових компонентах. Якщо таке сталося, їх слід негайно
замінити. Цей виріб можна мити в посудомийній машині, проте
харчові барвники можуть спричинити втрату кольору. Мийте та
стерилізуйте всі частини перед кожним використанням. З
міркувань гігієни радимо міняти соски кожні 3 місяці.
Збирання
Збираючи пляшечку, встановлюйте ковпачок вертикально,
щоб соска була у вертикальному положенні (див. малюнок).
Соску легше встановити, якщо її просувати вгору, а не тягти
по прямій.
- Внимательно проверяйте соску перед использованием,
растягивайте ее во всех направлениях.
- При первых признаках повреждения или износа
какой-либо детали, ее необходимо заменить.
- Запрещается каким-либо образом модифицировать изделие.
Это может повлиять на безопасность его использования.
Перед каждым использованием:
Отсоедините и очистите все части. Вымойте их в теплой
мыльной воде, затем тщательно ополосните. Стерилизуйте
детали в кипящей воде 5 минут или с помощью стерилизатора
Philips Avent. Это обеспечит гигиеническую чистоту изделия.
Во время стерилизации в кипящей воде убедитесь, что в
емкости достаточно воды, а также не допускайте
прикосновения бутылочки или других деталей к стенке
емкости. Это может привести к необратимой деформации
изделия, дефектам или повреждениям, за которые компания
Philips не несет ответственности. Перед контактом со
стерильными деталями вымойте руки и очистите поверхности.
Поместите все детали бутылочки на чистое бумажное
полотенце или на чистую подставку для сушки и дайте им
высохнуть. Излишняя концентрация чистящих средств может
вызвать растрескивание пластиковых деталей. В этом случае
необходимо сразу заменить деталь. Это изделие можно мыть
в посудомоечной машине, но пищевые красители могут
вызвать обесцвечивание деталей. Мойте и стерилизуйте все
детали перед каждым использованием. В гигиенических целях
рекомендуется заменять соски каждые 3 месяца.
Сборка
Во время сборки бутылочки убедитесь, что крышка
установлена вертикально и соска направлена точно вверх
(подробнее см. на рисунке). Соску проще надевать, согнув ее,
чем натягивать в вертикальном положении.
Уход за соской
Не подвергайте соску воздействию прямых солнечных лучей и
тепла, не оставляйте изделие в растворе дезинфицирующего
средства дольше рекомендованного времени; несоблюдение
этого условия может привести к повреждению деталей
изделия. Храните детали в сухом закрытом контейнере.
Заказ аксессуаров
В наличии имеются соски Philips Avent с разной скоростью
потока для упрощения процесса питья. Make sure you use a
teat with the correct ow rate when you feed your baby.
Чтобы найти магазин или приобрести новую бутылочку, соску
или любой продукт Philips Avent, посетите веб-сайт www.
philips.com/avent.
Совместимость
Обязательно выбирайте правильную соску, в зависимости от
фиксирующего кольца на бутылочке: соски из ассортимента
Philips Anti-colic совместимы только с фиксирующими кольцами
из ассортимента Philips Anti-colic, а соски Philips Natural можно
использовать только с фиксирующими кольцами Philips Natural.
Высококачественная бутылочка серии Philips Avent совместима с
большинством молокоотсосов, носиков, уплотнительных дисков
и крышек для чашек Philips Avent.
Поддержка
Для получения поддержки или информации посетите
веб-сайт www.philips.com/support.
УКРАЇНСЬКА
Для безпеки та здоров’я Вашої дитини
ОБЕРЕЖНО!
- Зберігайте ковпачок у місцях, недоступних для дітей, щоб
уникнути задушення.
- Цим виробом слід користуватися лише під наглядом
дорослих.
Για να βρείτε ένα κατάστημα λιανικής ή να αγοράσετε ένα
μπιμπερό, μια θηλή ή οποιοδήποτε βρεφικό προϊόν Philips
Avent αντικατάστασης, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο
www.philips.com/avent.
Συμβατότητα
Φροντίστε να επιλέξετε τη σωστή θηλή που αντιστοιχεί στον
σωστό βιδωτό δακτύλιο του μπιμπερό σας: οι θηλές από τη
σειρά Philips Anti-colic είναι συμβατές μόνο με βιδωτούς
δακτυλίους της σειράς Philips Anti-colic και οι θηλές Philips
Natural είναι συμβατές μόνο με βιδωτούς δακτυλίους της
σειράς Philips Natural. Το υψηλής ποιότητας μπιμπερό Philips
Avent είναι συμβατό με τα περισσότερα θήλαστρα, στόμια,
δίσκους σφράγισης και καπάκια Avent.
Υποστήριξη
Αν χρειάζεστε υποστήριξη ή πληροφορίες, επισκεφτείτε τη
διεύθυνση www.philips.com/support.
РУССКИЙ
Безопасность и здоровье ребенка
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
- Храните крышку в недоступном для детей месте, чтобы
исключить опасность удушья.
- Изделие следует использовать под контролем взрослых.
- Никогда не используйте соски для бутылочек в качестве
пустышек — во избежание удушья.
- Постоянное и продолжительное высасывание жидкости
приводит к кариесу.
- Перед кормлением обязательно проверяйте температуру
питания.
- Не рекомендуется использовать микроволновую печь для
подогрева напитков или питания для малыша.
Микроволновая печь может изменить качество продуктов
или напитков и уничтожить некоторые ценные питательные
вещества, а также может вызвать местный разогрев
продуктов до высоких температур. Таким образом, будьте
особенно осторожны при разогревании питания в
микроволновой печи. При разогревании жидкости или пищи
в микроволновой печи ставьте в печь только контейнер
— без колпачка, фиксирующего кольца и носика. Всегда
перемешивайте питание, чтобы обеспечить равномерное
распределение тепла.
- Неиспользуемые части изделия беречь от детей.
- Не позволяйте детям играть с мелкими частями изделия
или использовать бутылочки или кружки во время прогулок
или бега.
- Не помещайте изделие в нагретую духовку.
- Предназначено только для молока или воды. Не
рекомендуется наливать фруктовые соки или сладкие
ароматизированные напитки. Если такие напитки или соки
все же используются, они должны быть хорошо
разбавлены и не должны употребляться в течение
продолжительного времени.
- Сцеженное грудное молоко можно хранить в
простерилизованных бутылочках или контейнерах Philips
Avent в холодильнике не дольше 48 часов (не в дверце
холодильника) или в морозильной камере не дольше
3 месяцев. Не замораживайте грудное молоко повторно и
не добавляйте свежее грудное молоко в уже
замороженное.
- Всегда выливайте остатки молока, оставшиеся после
кормления.
- Не используйте абразивные чистящие средства или
антибактериальные препараты. Не помещайте компоненты
изделия непосредственно на поверхности, обработанные
антибактериальными чистящими средствами.
- Стерилизация и воздействие высокой температуры могут
повлиять на характеристики пластика. Это может повлиять
на плотность прилегания крышки.
- Μπορείτε να αποθηκεύσετε μητρικό γάλα σε
αποστειρωμένα μπιμπερό/δοχεία Philips Avent στο
ψυγείο για διάστημα έως 48 ωρών (όχι στην πόρτα του
ψυγείου) ή στην κατάψυξη για διάστημα έως
3 μηνών. Ποτέ μην επαναψύχετε μητρικό γάλα και μην
προσθέτετε φρέσκο μητρικό γάλα σε ήδη κατεψυγμένο.
- Να πετάτε πάντα το γάλα που απέμεινε στο τέλος του
ταΐσματος.
- Μην χρησιμοποιήσετε διαβρωτικά ή αντιβακτηριδιακά
καθαριστικά. Μην τοποθετείτε τα εξαρτήματα απευθείας
πάνω σε επιφάνειες που έχουν καθαριστεί με
αντιβακτηριδιακά καθαριστικά.
- Οι ιδιότητες των πλαστικών μερών μπορεί να
επηρεαστούν από την αποστείρωση και την υψηλή
θερμοκρασία. Έτσι, μπορεί να μην εφαρμόζει καλά το
καπάκι.
- Επιθεωρείτε τη θηλή πριν από τη χρήση και τεντώνετέ
την προς κάθε κατεύθυνση.
- Πετάξτε οποιοδήποτε εξάρτημα με την πρώτη ένδειξη
φθοράς ή ελαττώματος.
- Μην τροποποιείτε το προϊόν ή οποιοδήποτε από τα
εξαρτήματα με κανέναν τρόπο. Αυτό ενδέχεται να έχει
ως συνέπεια τη μη ασφαλή λειτουργία του προϊόντος.
Πριν από την πρώτη και κάθε χρήση
Αποσυναρμολογήστε όλα τα εξαρτήματα, καθαρίστε τα με
ζεστό νερό και υγρό καθαρισμού και ξεπλύνετέ τα καλά.
Αποστειρώστε όλα τα εξαρτήματα σε βραστό νερό για 5 λεπτά
ή χρησιμοποιώντας έναν αποστειρωτή Philips Avent. Με αυτόν
τον τρόπο διασφαλίζετε την υγιεινή. Κατά την αποστείρωση σε
βραστό νερό, να βεβαιώνεστε ότι η κατσαρόλα περιέχει αρκετό
νερό και να προσέχετε ώστε το μπιμπερό ή τα άλλα
εξαρτήματα να μην ακουμπούν στα τοιχώματα της κατσαρόλας.
Αυτό μπορεί να προκαλέσει ανεπανόρθωτη παραμόρφωση,
φθορά ή βλάβη στο προϊόν για την οποία η Philips δεν φέρει
καμία ευθύνη. Πλένετε πολύ καλά τα χέρια σας και να
βεβαιώνεστε ότι οι επιφάνειες είναι καθαρές πριν από την
επαφή με αποστειρωμένα εξαρτήματα. Τοποθετήστε όλα τα
εξαρτήματα του μπιμπερό σε μια καθαρή χαρτοπετσέτα ή σε
μια καθαρή σχάρα στεγνώματος και αφήστε τα να στεγνώσουν
στον αέρα. Η υπερβολική συγκέντρωση απορρυπαντικών
μπορεί να προκαλέσει θραύση των πλαστικών εξαρτημάτων.
Αν συμβεί αυτό, αντικαταστήστε αμέσως το εξάρτημα. Αυτό το
προϊόν πλένεται στο πλυντήριο πιάτων – χρωστικές ουσίες
από τα φαγητά μπορεί να αποχρωματίσουν τα εξαρτήματα.
Καθαρίζετε και αποστειρώνετε όλα τα εξαρτήματα πριν από
κάθε χρήση. Για λόγους υγιεινής, συνιστάται η αντικατάσταση
των θηλών μετά από 3 μήνες.
Συναρμολόγηση
Κατά τη συναρμολόγηση του μπιμπερό, τοποθετήστε το
καπάκι κάθετα πάνω στο μπιμπερό, έτσι ώστε η θηλή να
βρίσκεται σε όρθια θέση (συμβουλευτείτε την εικόνα για
περισσότερες λεπτομέρειες). Είναι πιο εύκολο να
συναρμολογήσετε τη θηλή, αν την τσακίσετε και την
τραβήξετε προς τα πάνω αντί να την τεντώσετε ευθεία.
Συντήρηση της θηλής
Μην αφήνετε τη θηλή εκτεθειμένη σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία
ή πηγή θερμότητας ή μέσα σε υγρό απολύμανσης („διάλυμα
αποστείρωσης“) για περισσότερη ώρα από τη συνιστώμενη,
καθώς ενδέχεται να προκληθούν αλλοιώσεις στα εξαρτήματα.
Φυλάσσετε τα εξαρτήματα σε στεγνό, καλυμμένο δοχείο.
Παραγγελία παρελκόμενων
Οι θηλές Philips Avent διατίθενται με διαφορετικούς ρυθμούς
ροής, ώστε να διευκολύνεται το τάισμα του μωρού σας. Make
sure you use a teat with the correct ow rate when you feed
your baby.
Kokoaminen
Kun kokoat pullon, varmista, että korkki on asetettu
pulloon pystysuorassa niin, että tutti on pystyssä (katso
lisätietoja kuvasta). Tutti on helpompi koota, jos hivutat
sitä vähitellen ylöspäin sen sijaan,
että vedät sitä suoraan ylöspäin.
Tutin kunnossapito
Älä jätä tuttia suoraan auringonpaisteeseen tai kuumaan
paikkaan tai desinointiaineeseen (sterilointiliuokseen)
suositeltua pidemmäksi aikaa, koska se voi heikentää
osia. Säilytä osia kuivassa, kannellisessa astiassa.
Lisävarusteiden tilaaminen
Philips Avent -tutteja on saatavilla eri virtausnopeuksilla, jotta
lapsen olisi helpompi juoda. Make sure you use a teat with
the correct ow rate when you feed your baby.
Web-sivustossamme osoitteessa www.philips.com/
avent löydät jälleenmyyjän yhteystiedot ja voit hankkia
vaihtopulloja, tutteja ja muita Philips Avent
-lastenhoitotarvikkeita.
Yhteensopivuus
Varmista, että valitset oikean tutin tuttipullon
kierrerenkaan mukaan: Philips Anti-colic -malliston tutit
sopivat vain Philips Anti-colic--kierrerenkaisiin, ja Philips
Natural -tutit sopivat vain Philips Natural
-kierrerenkaisiin. Laadukas Philips Avent -tuttipullo on
yhteensopiva useimpien Philips Avent -rintapumppujen,
-nokkien, -tiivistelevyjen ja -kansien kanssa.
Tuki
Osoitteessa www.philips.com/support on lisätietoja ja
tukea tuotteen käyttämisestä.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Για την ασφάλεια και την υγεία του παιδιού σας
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
- Κρατάτε το καπάκι μακριά από τα παιδιά, ώστε να
αποφεύγεται ο κίνδυνος πνιγμού.
- Το προϊόν να χρησιμοποιείται πάντα υπό την επίβλεψη
ενήλικα.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ θηλές ως πιπίλες, για να
αποφευχθεί ο κίνδυνος πνιγμού.
- Η συνεχής και παρατεταμένη κατανάλωση υγρών
μπορεί να χαλάσει τα δόντια.
- Ελέγχετε πάντα τη θερμοκρασία του φαγητού πριν το
τάισμα.
- Δεν συνιστάται να χρησιμοποιείτε φούρνο μικροκυμάτων
για να ζεστάνετε το φαγητό ή τα ροφήματα μωρού. Οι
φούρνοι μικροκυμάτων μπορεί να αλλοιώσουν την
ποιότητα του φαγητού/ροφημάτων και να καταστρέψουν
ορισμένα πολύτιμα θρεπτικά συστατικά και μπορεί να
προκαλέσουν υψηλές θερμοκρασίες τοπικά. Για αυτό, να
δίνετε ιδιαίτερη προσοχή εάν και όταν θερμαίνετε φαγητό
σε φούρνο μικροκυμάτων. Όταν θερμαίνετε υγρό ή φαγητό
στο φούρνο μικροκυμάτων, να τοποθετείτε μόνο το δοχείο
χωρίς βιδωτό δακτύλιο, στόμιο και καπάκι. Πάντα να
ανακατεύετε το ζεσταμένο φαγητό για να εξασφαλίσετε
ομοιόμορφη κατανομή της θερμότητας.
- Φυλάξτε μακριά από τα παιδιά όσα εξαρτήματα δεν
χρησιμοποιείτε.
- Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τα μικρά
εξαρτήματα ή να περπατούν/να τρέχουν όσο
χρησιμοποιούν τα μπιμπερό ή/και τα κύπελλα.
- Μην τοποθετείτε το προϊόν σε ζεστό φούρνο.
- Δεν συνιστώνται άλλα ροφήματα εκτός από γάλα και
νερό (όπως π.χ. χυμοί φρούτων και ζαχαρώδη
ροφήματα). Εάν χρησιμοποιηθούν, θα πρέπει να είναι
καλά αραιωμένα και να χρησιμοποιούνται μόνο για
περιορισμένο χρόνο.
- Абразивті тазалау құралдарын немесе бактерияға қарсы
тазалағыштарды қолданбаңыз. Компоненттерді бактерияға
қарсы тазартқыштармен тазаланған беттерге тікелей
қоймаңыз.
- Пластмассалы материалдың сипаттарына
зарарсыздандыру және жоғары температура әсер етуі
мүмкін. Бұл қақпақ бекітілуіне кері әсер етуі мүмкін.
- Пайдалану алдында емізікті тексеріп, берілім аяқтарын
барлық бағытқа жылжытыңыз.
- Зақымдану немесе тозу белгілері байқалған кезде кез
келген бөлшекті лақтырып тастаңыз.
- Өнімді немесе бөлшектерді басқа жолмен ауыстырмаңыз.
Бұл өнімнің қауіпсіз емес жұмысына әкелуі мүмкін.
Алғашқы рет және әрбір пайдалану алдында
Барлық бөлшектерді бөлшектеп, оларды жылы сабынды суда
тазалап, мұқият шайыңыз. Бөлшектерді қайнаған суда 5 минут
немесе Philips Avent стерилизаторы арқылы
зарарсыздандырыңыз. Бұл — гигиенаны қамтамасыз ету үшін
қажетті қадам. Қайнаған суда зарарсыздандыру барысында табада
жеткілікті су бар екенін тексеріп, бөтелкені немесе басқа
бөлшектерді таба бүйіріне тигізбеңіз. Бұл Philips компаниясы
жауапты бола алмайтын өнімнің түзелмес деформациясына,
ақауына немесе зақымына себеп болуы мүмкін.
Зарарсыздандырылған бөлшектер ұстар алдында қолыңыз
жуылғанын және беттер таза екендігін тексеріңіз. Барлық
бөтелкені таза қағаз орамалға немесе таза құрғату сөресіне
қойып, ауада құрғатыңыз. Жуғыш заттардың шамадан тыс күшті
болуынан пластмасса бөлшектер шытынауы мүмкін. Ондай
жағдайда бірден ауыстырыңыз. Бұл өнімді ыдыс жуу машинасында
жууға болады – тамақтың түсі бөлшектерді түссіздендіреді.
Барлық бөлшектерін пайдалану алдында тазалап
зарарсыздандырыңыз. Гигиена үшін емізікті 3 айдан кейін
ауыстырып тұруға кеңес береміз.
Құрастыру
Бөтелкені құрастырғанда, емізік тігінен орналасуы үшін
қақпақты міндетті түрде тігінен қойыңыз (қосымша
мәліметтерді кескіннен қараңыз). Егер емізікті тік сызықпен
жоғары тартудың орнына оны жоғары қарай қисайтсаңыз, оны
құрастыру оңай болады.
Емізікке техникалық қызмет көрсету
Емізікті күннің сәулесі түсетін немесе ыстық болатын жерде,
сондай-ақ дезинфекциялағышта («зарарсыздандыру
ерітіндісінде») ұсынылған уақыттан ұзақ қалдырмаңыз, әйтпесе
бөлшектері жұмсарып кетеді. Бөлшектерін құрғақ, жабылатын
ыдыста сақтаңыз.
Қосалқы құрылғыларға тапсырыс беру
Philips Avent емізіктері сәбидің сусын ішуіне көмектесетін
әртүрлі ағын жылдамдығымен қолжетімді. Make sure you use a
teat with the correct ow rate when you feed your baby.
Бөлшек сауда орнын табу немесе ауыстырылатын бөтелкені,
емізікті немесе Philips Avent сәби өнімін сатып алу үшін,
www.philips.com/avent веб-сайтына кіріңіз.
Үйлесімділігі
Бөтелкенің дұрыс бұрандалы сақинасына сәйкес дұрыс емізікті
таңдаңыз: Philips ауруға қарсы ауқымының емізіктері тек Philips
ауруға қарсы ауқымының бұрандалы сақиналарына бекітіледі
және Philips табиғи емізіктері тек Philips табиғи бұрандалы
сақиналарына бекітіледі. Жоғары сапалы Philips Avent бөтелкесі
көптеген Philips Avent сүт сору құралдарымен, емізіктерімен,
тығыздауыш дискілерімен және кеудешелерімен үйлесімді.
Қолдау көрсету
Ақпарат немесе қолдау қажет болса, www.philips.com/
support веб-сайтына кіріңіз.
Догляд за соскою
Не залишайте соску для годування під прямими сонячними
променями, біля джерел тепла чи в дезінфікуючих засобах
(стерилізуючих розчинах) довше рекомендованого часу,
оскільки це може пошкодити її частини. Зберігайте частини в
сухій закритій ємності.
Замовлення приладдя
Соски Philips Avent доступні з різною інтенсивністю потоку
для полегшення пиття. Make sure you use a teat with the
correct ow rate when you feed your baby.
Щоб знайти магазин або придбати запасну пляшечку, соску
чи інший виріб Philips Avent для дітей, завітайте на веб-сайт
www.philips.com/avent.
Сумісність
Вибирайте соску, яка підходить до кільця пляшечки: соски
лінійки Philips Anti-colic підходять лише для кілець лінійки Philips
Anti-colic, а соски Philips Natural – лише для кілець Philips
Natural. Високоякісна пляшечка Philips Avent сумісна з більшістю
молоковідсмоктувачів, носиків, ущільнюючих дисків і кришок
чашок Philips Avent.
Підтримка
Якщо вам необхідна інформація чи підтримка, відвідайте
веб-сайт www.philips.com/support.
ҚАЗАҚША
Балаңыздың қауіпсіздігі мен денсаулығы үшін
ЕСКЕРТУ!
- Қақалып қалуды болдырмау үшін сопақ қақпағын
балалардан алыс сақтаңыз.
- Бұл өнімді үнемі ересектер бақылауымен пайдаланыңыз.
- Тұншығу қаупін болдырмау үшін емізіктерді ешқашан
тыныштандырғыш емізік ретінде пайдаланбаңыз.
- Сұйықтықтарды тоқтаусыз және ұзақ уақыт бойы сору
тістің бұзылуын тудырады.
- Тамақтандыру алдында тамақтың температурасын
тексеріңіз.
- Сәби тағамын немесе сусындарын жылыту үшін
микротолқынды пешті пайдалану ұсынылмайды.
Микротолқынды пеште тағам/сусындар сапасын өзгертіп,
кейбір құнды қорек заттарын бұзып, жоғары температура
көрсеткіштерін беруі мүмкін. Сол себепті, микротолқынды
пеште тағамды жылыту кезінде абай болыңыз.
Микротолқынды пеште сұйықтық немесе тағам жылыту
кезінде контейнерді бұралма сақинасыз, шүмексіз және
қақпақсыз салыңыз. Жылуды бірқалыпты тарату үшін
жылыған тағамды үнемі шайқаңыз.
- Барлық пайдаланылмайтын құрамдастарды балалар қолы
жетпейтін орында сақтаңыз.
- Бөтелкелерді немесе ыдыстарды қолданғанда
балалардың ұсақ бөлшектерді ұстап ойнауына, жүруіне
немесе жүгіруіне жол бермеңіз.
- Қызып тұрған пешке салмаңыз.
- Сүт пен судан басқа жеміс-жидек шырыны мен тәтті
сусындар сияқты сусындарды құю ұсынылмайды. Егер олар
қолданылатын болса, мұқият араластырылып, шектеулі
мерзімге ғана қолданылуы керек.
- Сүзілген ана сүтін зарарсыздандырылған Philips Avent
бөтелкелерінде/ыдыстарында тоңазытқышта
48 сағатқа дейін (есігінде емес) немесе мұздатқышта 3 айға
дейін сақтауға болады. Ана сүтін ешқашан қайта мұздатуға
немесе мұздатылып қойған сүтке жаңа сүт қосуға
болмайды.
- Емізуден кейін қалған сүт қалдығын әрқашан төгіп
тастаңыз.
/

Teistes keeltes