Powerplus POWAIR0014 Omaniku manuaal

Bränd
Powerplus
Mudel
POWAIR0014
Tüüp
Omaniku manuaal
POWAIR0014 FI
Copyright © 2020 VARO Sivu | 1 www.varo.com
1 KÄYTTÖ ..........................................................................................................3
1.1 Käyttäjän turvallisuus ....................................................................................3
1.2 Kielletyt sovellukset .......................................................................................3
2 KUVAUS (KUVA A) .........................................................................................3
3 PAKKAUKSEN SISÄLTÖ ...............................................................................3
4 YLEISET TURVALLISUUSOHJEET ...............................................................4
4.1 Työpaikka........................................................................................................4
4.2 Henkilökohtainen turvallisuus ......................................................................4
4.3 Työkalujen huolellinen käsittely ja käyttö ....................................................5
4.4 Huolto ..............................................................................................................5
4.5 Lisäturvallisuusohjeita ..................................................................................5
5 LISÄTURVALLISUUSOHJEITA PAINEILMATOIMISEN TYÖKALUN
KÄYTTÖÄ VARTEN ........................................................................................6
5.1 Tärkeää! ..........................................................................................................6
5.2 Lisäohjeita ......................................................................................................7
6 ENNEN KÄYNNISTÄMISTÄ ............................................................................7
7 ULOSTULOSUUTTIMIEN ASENTAMINEN JA VAIHTO (KUVA B) ...............8
8 KÄYNNISTYS ..................................................................................................8
9 TYÖKALUN KYTKEMINEN POIS TOIMINNASTA .........................................9
10 VOITELU..........................................................................................................9
11 TÄRKEÄÄ!!! ....................................................................................................9
12 TEKNISET TIEDOT .......................................................................................10
13 MELU .............................................................................................................10
14 PUHDISTUS JA KUNNOSSAPITO ...............................................................10
14.1 Puhdistus ......................................................................................................10
14.2 Säilytys..........................................................................................................10
POWAIR0014 FI
Copyright © 2020 VARO Sivu | 2 www.varo.com
14.3 Puhdistus ja huolto ammattilaisten toimesta ............................................10
15 VIAN TUNNISTAMINEN JA VIANETSINTÄ ..................................................10
16 LAITTEEN KÄYTÖSTÄ POISTAMINEN .......................................................11
17 YHDENMUKAISUUSILMOITUS ....................................................................12
POWAIR0014 FI
Copyright © 2020 VARO Sivu | 3 www.varo.com
PAINEILMATOIMINEN HIEKKAPUHALLIN
POWAIR0014
1 KÄYTTÖ
Tämä paineilmatoiminen (pneumaattinen) hiekkapuhallin on ilmalla toimiva ruiskutustyökalu.
Se sopii ruoste- ja maalijätteen poistamiseen pieniltä ja vaikeapääsyisiltä metalli- ja
puupinnoilta. Sen lisäksi hiekkapuhallusta käytetään, jotta saataisiin liimautuva alusta
tuleville pinnoitteille.
Puhallushiekka vedetään nousuputken läpi ja ruiskutetaan paineilman avulla.
Puhallusmateriaalin päästö suoritetaan liipaisintoiminnolla, joka ohjaa manuaalisesti
työkaluun asennettua venttiiliä.
Työkalun voimanlähteenä saa käyttää vain sopivaa paineilmaa. Kaikkea muuta tai
lisäkäyttöä pidetään vääränä. Oikea käyttö tarkoittaa käyttö-, asennus- ja kunnossapito-
ohjeiden huomioonottamista.
VAROITUS! Oman turvallisuutesi takia lue tämä käyttöohje huolellisesti,
ennen kuin alat käyttää laitetta. Anna sähkötyökalun mukana seuraavalle
henkilölle aina myös tämä käyttöohje.
1.1 Käyttäjän turvallisuus
Jotta voitaisiin estää vahingossa tapahtuva tai valvomaton käyttö, liipaisin on suunniteltu
siten, että vapautettuna se ponnahtaa heti takaisin OFF-asentoon. Käyttö lakkaa välittömästi.
Muista että hiekkamateriaalia voi tulla edelleen säiliöstä siihen asti, kunnes paine on täysin
laskenut. Älä suuntaa suihkua ihmisiin päin. Älä suuntaa koskaan suihkua itseesi, muihin
ihmisiin tai eläimiin päin.
Noudata kaikkia turvallisuusohjeita puhallusaineen oikeassa käsittelyssä. Lue valmistajan
kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet ja noudata niitä puhallusaineen oikean käsittelyn suhteen.
Älä käytä koskaan kvartsia hiekkapuhalluksessa.
1.2 Kielletyt sovellukset
Älä käytä työkalua räjähtävässä ympäristössä, jossa on aineita kuten herkästi syttyviä
nesteitä, kaasuja ja erityisesti maali- ja pölysumuja. Nämä aineet voivat syttyä joutuessaan
kosketuksiin työkalun kuumien pintojen kanssa.
2 KUVAUS (KUVA A)
1. Kahva
2. Keruupussi puhallusaineelle
3. Ulostulosuutin
4. Liipaisin
5. Kierteinen nippa, 1/4" ulkokierre
6. Astia puhallusaineelle
3 PAKKAUKSEN SISÄLTÖ
Poista kaikki pakkausmateriaalit.
Poista jäljellä oleva pakkaus ja kuljetustuet (jos on).
Tarkasta pakkauksen sisältö.
Tarkasta ettei laite, virtajohto, pistoke eikä mikään lisävaruste ole vioittunut
kuljetuksen aikana.
POWAIR0014 FI
Copyright © 2020 VARO Sivu | 4 www.varo.com
Säilytä pakkausmateriaalit mikäli mahdollista takuukauden loppuun asti. Hävitä ne
sitten paikallisen jätelainsäädännön mukaisesti.
VAROITUS: Pakkausmateriaalit eivät ole leikkikaluja! Lapset eivät saa
leikkiä muovipusseilla! Tukehtumisvaara!
1 säiliöllä varustettu hiekkapuhallin
1 puhallusaineen keruupussi tarrakiinnittimellä
4 erilaista ulostulosuutinta
1 muoviastia jossa puhallusainetta (alumiinioksidijauhe)
1 nippa
1 käyttöohje
Jos pakkauksesta puuttuu osia tai ne ovat vioittuneet, ota yhteys
jälleenmyyjääsi.
4 YLEISET TURVALLISUUSOHJEET
VAROITUS! Käytettäessä teknisiä laitteita, seuraavia perusturvaohjeita on
noudatettava, jotta voisit suojautua sähköiskulta, loukkaantumiselta ja
tulipalolta. SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET.
4.1 Työpaikka
Pidä työpaikka puhtaana ja järjestyksessä. Epäjärjestys ja valaisemattomat
työskentelyalueet voivat aiheuttaa onnettomuuksia.
VAROITUS: Älä työskentele koskaan työkalulla räjähdysherkässä ympäristössä,
jossa on herkästi syttyviä nesteitä, kaasuja tai pölyä. Työkalut voivat aiheuttaa
kipinöitä, jotka voivat sytyttää pölyn tai sumut.
Pidä muut henkilöt, erityisesti lapset etäällä työkalua käytettäessä. Älä anna muiden
henkilöiden, erityisesti lasten, koskea työkaluun. Voit menettää työkalun hallinnan,
jos kadotat huomiokykysi.
Ota huomioon vaikutukset ympäristöön.
Varmista että työpaikka on hyvin valaistu.
4.2 Henkilökohtainen turvallisuus
Ole tarkkaavainen, katso mitä teet ja käytä tervettä järkeä, kun työskentelet
työkalulla. Älä käytä työkalua, jos olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai
lääkityksen alaisena. Huomiokyvyn menettäminen hetkeksikin työkalun käytön aikana
voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen.
Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita ja suojalaseja aina. Henkilökohtaisten
suojavarusteiden käyttö vähentää loukkaantumisvaaraa. Henkilökohtaisten
suojavarusteiden käyttö, kuten pölysuojaimen, luistamattomien jalkineiden, kypärän
tai kuulosuojaimien käyttö työkalutyypistä ja käytöstä riippuen, vähentää
onnettomuuksien vaaraa.
POWAIR0014 FI
Copyright © 2020 VARO Sivu | 5 www.varo.com
Vältä vahingossa tapahtuvaa käynnistystä. Varmista että katkaisin on OFF-
asennossa ennen kuin liität työkalun virtalähteeseen. Työkalun kantaminen sormen
ollessa katkaisimella tai työkalun liittäminen pistorasiaan katkaisimen ollessa päällä
voi aiheuttaa onnettomuuksia.
Ota pois mahdolliset säätötyökalut tai avaimet ennen kuin kytket työkalun päälle.
Säätötyökalun tai avaimen jättäminen pyörivään työkaluun voi saada aikaan vakavia
loukkaantumisia.
Vältä epätavallista asentoa. Varmista tukeva asento ja pidä hyvä tasapaino koko
ajan. Tämä mahdollistaa työkalun paremman hallinnan odottamattomissa tilanteissa.
Käytä sopivaa vaatetusta. Älä käytä väljiä vaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet
ja käsineet etäällä liikkuvista osista. Löysät vaatteet, korut tai pitkät hiukset voivat
jäädä kiinni liikkuviin osiin.
Jos on mahdollista asentaa pölynpoisto- ja keruulaitteita, varmista että ne on liitetty ja
että niitä käytetään oikein. Näiden laitteiden käyttö vähentää pölyyn liittyviä vaaroja.
Käytä suojavarusteita. Käytä suojalaseja. Käytä hengityssuojainta pölyisissä töissä.
4.3 Työkalujen huolellinen käsittely ja käyttö
Älä käytä pientehoisia työkaluja raskaaseen työhön. Oikea työkalu tekee työn
paremmin ja turvallisemmin sillä nopeudella, jolle se on tarkoitettu.
Tarkasta ettei työkalu ole vioittunut. Ennen kuin käytät työkalua uudelleen, tarkasta
huolellisesti, että suojalaitteet toimivat oikein ja tarkoituksen mukaisesti. Varmista että
liikkuvat osat toimivat oikein eivätkä juutu kiinni, jotta osat eivät vioitu. Kaikki osat on
asennettava oikein ja kaikki vaatimukset täytettävä, jotta voidaan taata työkalun
moitteeton käyttö. Asiantuntevan tavarantoimittajan on vaihdettava vialliset
katkaisimet. Älä käytä työkalua, jos katkaisinta ei voi kytkeä päälle ja pois.
Irrota työkalun virtajohto, kun sitä ei käytetä, ennen huoltoa ja lisävarusteiden tai
lisäosien vaihtamista; esim. taltan, poran, sahanterän, leikkurin vaihto. Tämä
varotoimenpide estää työkalun vahingossa tapahtuvan käynnistymisen.
Ei käytössä olevat työkalut on säilytettävä kuivassa paikassa, korkealla tai lukitussa
paikassa lasten ulottumattomissa. Älä anna henkilöiden, jotka eivät tunne
voimatyökalua tai näitä ohjeita käyttää työkalua. Voimatyökalut ovat vaarallisia
kokemattomien käyttäjien käsissä.
Pidä hyvä huoli työkalusta. Tarkasta että liikkuvat osat toimivat tasaisesti ja etteivät
ne juutu kiinni, ja että ne eivät ole rikkoutuneet tai vioittuneet. Vioittuneita työkaluja
ei saa käyttää. Korjauta vioittuneet osat ennen työkalun käyttämistä. Monien
onnettomuuksien syynä on huonosti kunnossa pidetyt työkalut.
Pidä työkalut terävinä ja puhtaina. Oikein kunnossa pidetyt työkalut, joissa on terävät
terät, ovat vähemmän alttiita juuttumaan kiinni ja niitä on helpompi ohjata.
Älä käytä työkalua töihin, joihin niitä ei ole tarkoitettu. Esimerkiksi, älä käytä
pyörösahaa puunoksien tai runkojen katkaisuun. Työkalujen käyttö muihin kuin niille
tarkoitettuihin käyttötarkoituksiin voi aiheuttaa vakavia tilanteita.
Pidä kädet kuivina, puhtaina ja vapaana öljystä ja rasvasta.
4.4 Huolto
Anna vain ammattitaitoisen henkilöstön korjata työkalusi ja käytä vain alkuperäisiä
varaosia. Tämä varmistaa, että työkalun turvallisuus säilyy.
4.5 Lisäturvallisuusohjeita
POWAIR0014 FI
Copyright © 2020 VARO Sivu | 6 www.varo.com
VAROITUS: Muiden kuin käyttöohjeissa suositeltujen lisävarusteiden ja työkalun
lisäosien käyttö voi aiheuttaa loukkaantumisvaaran. Käytä vain alkuperäisiä varaosia.
Pidä kaikki suojalaitteet työkunnossa. Älä poista tai tuki mitään suojalaitteita.
Älä jätä työkalua käyntiin ilman valvontaa. Kytke työkalu aina pois toiminnasta äläkä
jätä sitä ennen kuin se on täysin pysähtynyt.
Kiinnitä työkappale. Käytä puristimia tai penkkipuristinta pitämään työkappale
turvallisesti paikoillaan. Se on turvallisempaa kuin pitää siitä kiinni käsin ja se myös
vapauttaa molemmat kädet pitämään kiinni työkalusta.
Melu: käytä kuulosuojaimia voimatyökaluja käytettäessä.
Suojaus pölyä vastaan: käytä pölysuojainta työskenneltäessä pölyisissä
olosuhteissa. Jos työkalu on varustettu pölyn poistoliitännällä ja/tai keräyslaitteilla,
varmista että kiinnität pölynpoistolaitteen tai pölypussin.
Vioittuneet suojalaitteet ja osat on korjattava asianmukaisesti virallisessa alan
erikoisliikkeessä, paitsi jos käyttöohjeissa toisin mainitaan.
5 LISÄTURVALLISUUSOHJEITA PAINEILMATOIMISEN TYÖKALUN KÄYTTÖÄ
VARTEN
5.1 Tärkeää!
Lue käyttö- ja kunnossapito-ohjeet niin että ymmärrät ne, ennen kuin aloitat työt
paineilmatyökalulla.
Älä työskentele työkalulla räjähtävässä ympäristössä, joka sisältää herkästi syttyviä
nesteitä, kaasuja tai pölyä. Työkalut voivat synnyttää kipinöitä, jotka voivat sytyttää
pölyn tai sumut.
Varmista aina, että asentosi on tukeva ja että pidät työkalusta lujasti ja turvallisesti
kiinni, koska reaktiovoimien aiheuttamat työkalun odottamattomat liikkeet tai työkalun
lisävarusteiden tai vastalaakerin särkyminen voi aiheuttaa loukkaantumisia.
Ennen työkalun lisävarusteiden vaihtamista tai työkalun säätämistä, irrota työkalu
aina paineilmalähteestä.
Muista että on olemassa loukkaantumisvaara, jos et pidä käsiäsi etäällä
vastalaakerista, erityisesti ruuveja löysätessä pienissä tiloissa (esim. vaara että käsi
jää puristuksiin).
Ota aina ensin kädet irti työkalun lisävarusteista (holkki, taltta) voidaksesi välttää
liikkuvien osien aiheuttaman loukkaantumisvaaran.
Työkappaleen osien tai työkalun lisävarusteiden irtoaminen (holkki, taltta) aiheuttaa
vaaran lähellä oleville, koska irtoavat osat voivat singota suurella nopeudella,
erityisesti jos kysymyksessä ovat iskuvääntimet.
Pidä letkusta lujasti kiinni, kun löysäät liitintä. Piiskaava takaisinkelaus voi aiheuttaa
loukkaantumisia.
Äkilliset muutokset työkappaleessa voivat aiheuttaa työkalun odottamattoman
liikkeen, joka voi aiheuttaa vaarallisia tilanteita.
Iskutoiminnolla varustetut ei-pyörivät työkalut eivät ole yleensä eristetty. Siksi kaikkea
mahdollista kosketusta sähköjohtoihin on erityisesti vältettävä.
Iskutoiminnolla varustettuja ei-pyöriviä työkaluja ei saa käyttää räjähdysherkässä
ilmassa, ellei niitä ole erityisesti suunniteltu sitä tarkoitusta varten.
Työskentely iskutoiminnolla varustettujen ei-pyörivien työkalujen kanssa voi kehittää
pölyä, joka käsiteltävästä materiaalista riippuen voi olla haitallista työntekijöille.
On myös mahdollista, että työn aikana hiukkasia/palasia sinkoutuu tai putoaa
työkappaleesta tai että työkappale särkyy. Siksi on suojauduttava itse ja suojeltava
POWAIR0014 FI
Copyright © 2020 VARO Sivu | 7 www.varo.com
ympäristöä onnettomuuksilta tekemällä asianmukaiset varotoimenpiteet. Tee työalue
turvalliseksi muille ihmisille ja käytä asianmukaisia suojavarusteita.
Jos kysymyksessä on raskaat pyörimättömät iskutoiminnolla varustetut työkalut,
työkalun lisävaruste voi rikkoutua pitkäaikaisesta käytöstä johtuvan väsymyksen
vuoksi.
Pidä aina kiinni pyörimättömiä iskutoiminnolla varustettuja työkaluja itse työkalusta
eikä koskaan lisävarusteesta, koska siitä voi olla seurauksena tärinästä aiheutuva
vika.
Virtakytkin on vapautettava, jos paineen tulo keskeytyy (paineilman tulon irrotus ja
liitäntä).
Älä käytä koskaan kelloja, sormuksia, koruja tai väljiä vaatteita tämän työkalun
kanssa.
5.2 Lisäohjeita
Suojaa itseäsi ja ympäristöäsi onnettomuuden riskiltä tekemällä asianmukaiset
varotoimenpiteet.
Maksimi työpainetta, joka on merkitty työkaluun, ei saa ylittää.
Paineilmatyökaluun on aina asennettava vastapaineen alennusventtiili, jolla voi
säätää määritellyn käyttöpaineen.
Pidä paineilmaletku etäällä kuumista, öljyisistä ja terävistä reunoista. Tarkasta aina
letku ennen työkalun käyttämistä.
Käytä työkalua vain (yhdellä) kompressorilla.
Käyt paineilmasylinterien kanssa ei ole sallittu.
Pneumaattisten työkalujen käyttö herkästi syttyvien kaasujen kanssa on kielletty
(räjähdysvaara).
Käytä aina suojalaseja, kuulosuojaimia ja käsineitä.
Älä käytä paineilmatyökaluja muihin kuin niille tarkoitettuihin käyttötarkoituksiin.
Pidä paineilmatyökalut aina etäällä lapsista.
Älä suuntaa koskaan paineilmatyökaluja ihmisiä tai eläimiä kohti.
Liitä paineilmatyökalut vain pikaliittimellä.
Käytä vain alkuperäisiä varaosia korjauksiin. Muut kuin alkuperäiset varaosat voivat
aiheuttaa vaarallisen vian.
Irrota työkalu paineilmalähteestä ennen kunnossapito-, säätö- ja korjaustöitä tai jos
työkalua ei käytetä.
Käytä työkalua vain, jos se on hyvässä työkunnossa.
Jos on jotain epäilyttävää, ota yhteys asiantuntijaan ennen työkalun käyttämistä.
Vain ammattitaitoinen henkilöstö saa suorittaa korjaukset.
Kiinnitä aina huomio työkalun päällä ilmoitettuun maksimi työpaineeseen.
Älä kanna työkalua koskaan paineilmaletkusta.
6 ENNEN KÄYNNISTÄMISTÄ
Kierrä paineilmanippa työkaluun. Kääri sitä ennen työkalun kierteisiin ja nippaan
sopivaa tiivistenauhaa (esim. teflonnauha).
Ennen kuin aloitat työn työkappaleessa, tee työkappalenäyte ja tutustu työkalun
toimintaan. Se auttaa välttämään pettymyksiä työn jälkeiseen tulokseen.
TÄRKEITÄ OHJEITA KUNNOSSAPITOA JA TURVALLISTA KÄYTTÖÄ
VARTEN. Säännöllinen kunnossapito ja hoito ovat tärkeitä estettäessä
POWAIR0014 FI
Copyright © 2020 VARO Sivu | 8 www.varo.com
kitkan ja korroosion aikaan saama vahinko työkalulle. Ilman
esivalmisteluvaiheena paineensäätimen jälkeen, öljysumuvoitelulaite (ei
sisälly toimitukseen) antaa jatkuvan optimaalisen voitelutason työkalulle.
Öljysumuvoitelulaite luovuttaa hienoja öljypisaroita virtaavaan ilmaan ja
varmistaa siten säännöllisen voitelun, pidentää työkalun kestoikää ja
vähentää huoltokustannuksia.
7 ULOSTULOSUUTTIMIEN ASENTAMINEN JA VAIHTO (KUVA B)
VAROITUS: Irrota työkalu paineilman tuloaukosta ennen
ulostulosuuttimien asentamista ja vaihtoa.
Irrota asennettu ulostulosuutin käsin ja asenna haluamasi ulostulosuutin tiukasti.
8 KÄYNNISTYS
VAROITUS: Irrota työkalu paineilman tulosta ennen säiliön asentamista tai
irrottamista.
1. Työnnä puhaltimen pystyputki vastaavaan aukkoon säiliössä (Kuva C).
2. Kierrä säiliö (Kuva C) tiukasti puhaltimeen. Pikaliitin helpottaa oikeaa sulkemista.
Tarkasta että säiliö on oikein paikoillaan. Lue valmistajan kaikki turvallisuus- ja
käyttöohjeet puhallusaineen oikeasta käsittelystä ja noudata niitä.
3. Kiinnitä puhallusaineen keruupussi (Kuva D) oikein ja turvallisesti niin että suuttimen
muoviaukko on alaspäin ja tarvittaessa letkun lisäpuristimella.
4. Valitse haluamasi ulostulosuutin sovellusta varten ja kiinnitä se ulostulokohtaan
(Kuva E).
5. Aseta optimaalinen työpaine paineilman tuloon paineensäätimen avulla. Varmista
että 6 baarin maksimi työskentelypaine ei ylity. Liiallinen työskentelypaine ei lisää
suorituskykyä vaan lisää vain ilman kulutusta ja nopeuttaa työkalun kulumista.
Noudata siksi aina teknisten tietojen ohjeita.
6. Kytke paineilman tulo päälle ja anna käydä, kunnes maksimi säiliöpaine on
saavutettu ja kompressori kytkeytyy pois. Paina sitten liipaisinta (Kuva F), jotta
työkalu käynnistyy.
7. Suuntaa ulostulosuutin käsiteltävään kappaleeseen ja puhalla asianmukaisella
puhallusaineella. Lue valmistajan kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet puhallusaineen
oikeasta käsittelystä ja noudata niitä.
8. Hyvän tuloksen saamiseksi etäisyys työkalusta käsiteltävään työkappaleeseen ei
saa ylittää 20 cm.
9. Kerää käytetty puhallusaine keräyspussiin. Voit käyttää sitä uudelleen sen jälkeen
kun olet tarkastanut ja noudattanut valmistajan ohjeita.
Kun työskentelet tällä työkalulla käytä aina henkilökohtaisia
suojavarusteita, kuten hengityssuojainta, suojalaseja, kuulosuojaimia ja
käsineitä.
POWAIR0014 FI
Copyright © 2020 VARO Sivu | 9 www.varo.com
9 TYÖKALUN KYTKEMINEN POIS TOIMINNASTA
Kun olet lopettanut työsi, sammuta työkalu vapauttamalla liipaisin.
Älä jätä mitään puhallusainetta työkaluun, puhdista työkalu täysin. Löydät
asianmukaiset ohjeet vastaavasta kohdasta.
Puhallusaine on pidettävä kuivassa paikassa.
Kun et enää jatka työskentelyä, irrota työkalu paineilmalähteestä.
VAROITUS: Kun löysäät pikaliittimen, vältä paineilmaletkun
kontrolloimatonta takaisinkelautumista pitämällä siitä kädellä lujasti kiinni.
10 VOITELU
On suositeltavaa käyttää automaattista linjakytkettyä suodatin-säädin-voitelulaitetta (kuva
1), koska se pidentää työkalun kestoikää ja pitää työkalun jatkuvassa käytössä.
Linjakytketty voitelulaite on tarkastettava säännöllisesti ja täytettävä paineilmakäyttöisen
työkalun öljyllä.
Linjakytketyn voitelulaitteen oikea säätäminen suoritetaan asettamalla paperiarkki
poistoaukkojen viereen ja pitämällä kaasu auki noin 30 sekuntia. Voitelulaite on asetettu
oikein, kun pieni öljytahra kerääntyy paperille. On vältettävä liian suuria öljymääriä.
Jos on tilanne, että työkalua on varastoitava pitkähkö aika (yön yli, viikonloppu jne.), se tulisi
silloin voidella runsaalla öljyllä. Työkalua tulisi käyttää noin 30 sekuntia ja varmistaa, että
öljy jakautuu tasaisesti koko työkaluun. Työkalu on varastoitava puhtaassa ja kuivassa
ympäristössä.
On erittäin tärkeää, että työkalu voidellaan oikein pitämällä ilmaputken voitelulaite
täynnä ja oikein säädettynä. Ilman oikeaa voitelua työkalu ei toimi oikein ja osat
kuluvat ennenaikaisesti.
Käytä oikeaa voiteluainetta ilmaputken voitelulaitteessa. Voitelulaitteessa tulisi olla
alhainen ilmavirta tai vaihtuva ilmavirtaus, ja se on pidettävä täytettynä oikeaan
tasoon. Käytä vain suositeltuja voiteluaineita, jotka on erityisesti valmistettu
paineilmasovelluksia varten. Vastikkeet voivat vioittaa kumiseoksia työkaluissa, O-
renkaissa ja muissa kumiosissa.
11 TÄRKEÄÄ!!!
Ellei mitään suodatinta/ paineensäädintä/ voitelulaitetta asenneta paineilmajärjestelmään,
silloin paineilmakäyttöiset työkalut on voideltava 2 - 6 öljypisaralla vähintään kerran päivässä
tai kahden käyttötunnin välein. Se on tehtävä suoraan urosliittimen kautta tai käyttäen ruuvia
(ÖLJY), joka on pantu sitä varten työkalun kotelon sivulle.
Automaattinen voitelu on myös mahdollista toimitukseen kuuluvalla minivoitelulaitteella, joka
on asennettava työkalun kierreliittimen ja urosliittimen väliin. Varmista että voitelulaite on
aina täytetty sopivalla öljyllä.
Fig. 1
1. työkalu
2. pikaliitin
3. pikakytkin
4. ilmaletku
5. pikaliitin
6. pikakytkin
7. voitelulaite
8. säädin
9. suodatin
10. takavirtauksen suljin
11. paineilmakompressori
POWAIR0014 FI
Copyright © 2020 VARO Sivu | 10 www.varo.com
12 TEKNISET TIEDOT
Malli
POWAIR0014
Työpaine
3 bar
Ilman tuloaukon koko
¼”
Keskimääräinen ilman kulutus
170 l/min
Suositeltu letkun läpimitta
9 mm
Säiliön tilavuus
1000 cc
Hiekka (puhallusaine)
0,2-0,8 mm
Ulostulosuutin (läpimitta)
5.4 mm
Paineilman laatu
Puhdistettu ja ei kondensaatiota
13 MELU
Melupäästöjen arvot on mitattu asianmukaisen standardin mukaan.
Akustinen painetaso LpA
<70 dB(A)
HUOMIO! Käytä kuulosuojaimia, kun äänenpaine on yli 85 dB(A).
aw (Tärinätaso):
<2.5 m/s²
14 PUHDISTUS JA KUNNOSSAPITO
14.1 Puhdistus
Säännöllinen kunnossapito ja hoito on tärkeää estettäessä kitkan ja korroosion
aikaan saama vahinko työkalulle.
Voidaksesi suojata työkalun likaa vastaan, työkalu on peitettävä kelmulla joka käytön
jälkeen. Jos työkalu on yhä likainen, noudata seuraavia puhdistusohjeita:
Puhdista työkalu huolellisesti sen jälkeen kun se on irrotettu virtalähteestä ja
vapautettu paineilman tulosta.
Puhdista työkalu vain kuivalla pehmeällä pyyhkeellä tai paineilmalla.
Älä käytä koskaan syövyttäviä ja/tai hankaavia puhdistusaineita.
Ennen työkalun varastointia, voitele liikkuvat osat, erityisesti liipaisin muutamalla
pisaralla erityistä pneumaattista öljyä.
14.2 Säilytys
Suojaa työkalu pölyltä, lialta ja muulta senkaltaiselta. Peitä työkalu suojakelmulla, joka
suojaa sitä lialta ja lian aiheuttamilta vioilta ja vikatoiminnoilta.
14.3 Puhdistus ja huolto ammattilaisten toimesta
Huoltotyöt, joita ei tässä mainita, saa suorittaa vain valtuutettu huoltoliike.
15 VIAN TUNNISTAMINEN JA VIANETSINTÄ
Vika
Mahdollinen syy
Toimenpide
Liipaisinta painetaan,
mutta työkalu ei toimi
Venttiili on viallinen.
Liipaisin on viallinen.
Ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
POWAIR0014 FI
Copyright © 2020 VARO Sivu | 11 www.varo.com
Ei (tai liian alhainen)
puhallusaineen
ulosvirtausta
Pystyputki tai suutin on
tukossa.
Puhdista kyseinen osa
ohjeiden mukaan.
Paineilman tulo on liian
heikko.
Tarkasta asetukset paineen
säätimessä ja varmista, että
maksimi työpaine ei ylity.
Liitä työkalu voimakkaampaan
paineilmalähteeseen. Voitele
työkalu ohjeiden mukaan.
Materiaali on märkää tai
paakkuista.
Käytä vain kuivaa materiaalia.
Noudata vastaavan valmistajan
ohjeita.
16 LAITTEEN KÄYTÖSTÄ POISTAMINEN
Jos joudut poistamaan laitteen käytöstä pitkäaikaisen käytön jälkeen, älä hävitä sitä
tavallisen kotitalousjätteen mukana, vaan huolehdi sen hävittämisestä ympäristöä
suojaavalla tavalla.
POWAIR0014 FI
Copyright © 2020 VARO Sivu | 12 www.varo.com
17 YHDENMUKAISUUSILMOITUS
VARO Vic. Van Rompuy N.V. - Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGIA
ilmoittaa, että
Tuote: Paineilmatoiminen hiekkapuhallin
Tavaramerkki: PowerPlus
Malli: POWAIR0014
on yhdenmukaistettuihin eurooppalaisiin standardien soveltamiseen perustuvien
sovellettavien eurooppalaisten direktiivien olennaisten vaatimusten ja muiden
asiaankuuluvien säännösten mukainen. Laitteen luvaton muokkaaminen johtaa tämän
vakuutuksen mitätöitymiseen.
Euroopan yhteisön direktiivit (sekä niiden mahdolliset muutokset allekirjoituspäivään
saakka);
2006/42/EC
Eurooppalaiset yhdenmukaistetut standardit (sekä niiden mahdolliset muutokset
allekirjoituspäivään saakka);
EN 1953: 2013
Teknisten asiakirjojen haltija: Philippe Vankerkhove, VARO Vic Van Rompuy N.V.
Allekirjoittanut toimii yrityksen toimitusjohtajan puolesta,
Ludo Mertens
Sertifiointijohtaja
04/05/2020, Lier - Belgium
/