Efco IP 1210 S Omaniku manuaal

Kategooria
Kõrgsurvepesurid
Tüüp
Omaniku manuaal

See käsiraamat sobib ka

159
EST
HOIATUS!
ORIGINAALJUHENDI TÕLGE
Lugege ja järgige kirjutatut dokumendis
KASUTUSJUHEND: OHUTUJUHISED.
1 ÜLDTEAVE
Täname, et ostsite meie toote. Kinnitame teile, et toote disainimisel ja valmistamisel pöörasime suurt
tähelepanu operaatori ohutuse ja toote kasutustõhususe tagamisele ja keskkonnakaitsele.
Toote pikaajalise töökvaliteedi tagamiseks lugege need juhised tähelepanelikult läbi ja järgige neid.
Eelkõige tuleb tähelepanu pöörata järgmise sümboliga tähistatud osadele:
HOIATUS!
Nendes osades on toodud olulised juhised ohutuse kohta pesuri kasutamisel.
Tootja ei vastuta kahjustuste eest, mis tulenevad:
• nende juhiste eiramisest;
• survepesuri kasutamisest otstarbel, mida ei ole kirjeldatud peatükis „Otstarve“;
• töökohal kehtivate ohutuseeskirjade ja õnnetuste vältimise eeskirjade eiramisest;
• valest paigaldusest;
• ettenähtud hooldustööde tegemata jätmisest;
• ümberseadistamisest või tegevustest, milleks tootja pole luba andnud;
muude kui originaalvaruosade kasutamisest või sellele survepesuri mudelile sobimatute varuosade
kasutamisest;
• remonttöödest, mida ei ole teinud kvalitseeritud tehnik.
1.1 TOOTJA AADRESS
Tootja aadress on toodud selle kasutusjuhendi lõpus olevad vastavuskinnituses.
1.2 SELLE KASUTUS- JA HOOLDUSJUHENDI KASUTAMINE JA SÄILITAMINE
See kasutus- ja hooldusjuhend kuulub survepesuriga kokku ja juhendit tuleb hoida kindlas kohas, et seda
saaks vajadusel uuesti lugeda.
Kasutus- ja hooldusjuhendis on toodud oluline teave operaatori ja teda ümbritsevate isikute ohutuse ja
keskkonnakaitse kohta.
Juhendi kaotamisel tuleb edasimüüjalt või volitatud teeninduskeskusest küsida juhendi koopia.
Kui annate survepesuri kolmandale isikule, andke sellega kaasa ka see kasutus- ja hooldusjuhend.
Oleme juhiste koostamisel olnud väga tähelepanelikud. Kui leiate sellele vaatamata vigu, teavitage sellest
tootjat või volitatud teeninduskeskust.
Tootja jätab endale õiguse neid juhiseid ilma ette teatamata muuta, uuendada või parandada.
Juhiste kopeerimine, kaasa arvatud osaline, ilma tootja eelneva loata ei ole lubatud.
1.3 SÜMBOLID JA MÕISTED
1.3.1 Sümbolid
Sümbol:
HOIATUS!
teksti teatud osade kõrval tähistab, et vastavate juhiste ja märkide eiramisel on kindel oht saada vigastada.
Sümbol:
ETTEVAATUST!
teksti teatud osade kõrval tähistab, et vastavate juhiste eiramisel on oht survepesurit kahjustada.
1.3.2 Mõisted
Kvalitseeritud tehnik: isik, tavaliselt teeninduskeskusest, kes on saanud vastava väljaõppe ja kes on
volitatud tegema survepesuri spetsiaalseid hooldus- ja remonttöid. Kõik elektriliste osadega seonduvad
tööd peab tegema kvalitseeritud tehnik, kes on ühtlasi ka kvalitseeritud elektrik, näiteks isik, kes
on saanud ametialase väljaõppe ja on volitatud kontrollima, paigaldama ja parandama elektriseadmeid
nõuetekohaselt ja vastavalt eeskirjadele, mis kehtivad selles riigis, kus survepesur on paigaldatud.
EST
160
Total Stop: seadis, mis katkestab pesuri töö iga kord, kui pesupüstoli juhthoob vabastatakse.
Easy Start: abivahend pesuri käivitamisel, alandab seadme esimestel tööhetkedel rõhku.
2 OMADUSED JA TEHNILINE SPETSIFIKATSIOON
PW 121C
IP 1210S
PW 136C
IP 1360S
PW 145C
IP 1450S
ELEKTRIÜHENDUS
Voolutoide 230 V / 1~50 Hz
Neeldunud võimsus 1,7 kW 2,0 kW 2,3 kW
Kaitse 16 A
HÜDRAULILINE ÜHENDUS
Sissevoolava vee maksimumtemperatuur 50 °C / 122 °F
Sissevoolava vee miinimumtemperatuur 5 °C / 41 °F
Sissevoolava vee miinimumhulk 450 l/h / 120 US gph 500 l/h / 132 US gph 560 l/h / 148 US gph
Sissevoolava vee maksimumsurve 0,8 MPa / 8 bar / 116 psi
Maksimaalne täitesügavus 0 m / 0 ft
JÕUDLUS
Veevool 360 l/h / 95 US gph 410 l/h / 108 US gph 480 l/h / 127 US gph
Maksimumsurve 13 MPa / 130 bars / 1885 psi 14 MPa / 140 bars / 2031 psi 15 MPa / 150 bars / 2175 psi
Pesupüstoli tagasilöök 16 N 19 N 23 N
Müratase 93 dB (A)
Operaatori käe vibratsioon 0,73 m/s² 1,31 m/s² 1,7 m/s²
KAAL JA MÕÕTMED
Pikkus x laius x kõrgus 310 x 308 x 820 mm / 12 x 12 x 32 in
Kaal 12 kg / 26 lb 13 kg / 29 lb 14 kg / 31 lb
Pesuaine pudeli maht 0,35 l / 0,09 US gal
Kõik omadused ja tehniline spetsikatsioon on ainult näited. Tootja jätab endale õiguse seadet vajadusel muuta.
2.1 SEADME OSAD
Vt ka jooniseid 1 ja 4 selle kasutus- ja hooldusjuhendi alguses.
1 Toitejuhe
2 Pealüliti
3 Käepide
4 Pesupüstoli/toruvooliku korpus
5 Hoiatuse märgutuli
6 Voolikupool
7 Identitseerimisplaat
8 Vee väljalaskeava liitmik
9 Vahutoru korpus
10 Transpordikäepide
11 Securxi rõngasmutter
12 Vee sisselaskeava kiirühendusliitmik
13 Toitejuhtme korpus
14 Pesupüstol
17 Otsaku puhastusvarras
18 Rotojeti pöörleva otsaku ots (ainult mudel
PW136C - PW 145C - IP 1360S -IP 1450S)
19 Vahutoru
20 Pesuaine sissevõtuava reguleerimisseadis
21 Pesuaine ava
22 Veehari (ainult mudelid PW 136C - PW 145C -
IP1360S- IP 1450S)
23 Kõrgsurvevoolik
24 Kõrgsurvevooliku kiirühendusliitmik
25 Pesupüstoli hoova ohutusseadis
26 Pesupüstoli hoob
27 Otsaku tugiots
28 Toruvoolik
161
2.2 OHUTUSSEADISED
Pesuril on järgmised ohutusseadised:
a) Termokaitse
See seadis lülitab pesuri mootori ülekuumenemise korral välja.
Sel juhul toimige järgmiselt:
• lülitage pealüliti (2) asendisse “0” ja tõmmake pistik pistikupesast;
• vajutage pesupüstoli hooba (26), et järelejäänud surve välja lasta;
• oodake 10–15 minutit, kuni pesur on jahtunud;
kontrollige, et oleks järgitud peatükis „Elektrivõrgu kontrollimine ja ühendamine” toodud juhiseid,
eelkõige pikendusjuhtme kasutamisega seonduvat;
pange elektripistik pistikupessa tagasi ja korrake käivitamisprotseduuri, nagu on kirjeldatud peatükis
„Kasutamine”.
HOIATUS!
Kui see ohutusseadis aktiveerub korduvalt, ärge kasutage pesurit enne, kui kvalitseeritud tehnik on selle
üle vaadanud.
b) Surve piiramise/reguleerimise klapp
Kui see klapp on nõuetekohaselt seadistatud, saab pumbatud vedelik pumba imiseadmesse tagasi
voolata, takistades nii ohtlikul tasemel surve teket juhul, kui pesupüstoli kasutamine katkestatakse või
kui on seatud allapoole lubatud taseme surve.
c) Pesupüstoli hoova ohutusseadis
See ohutusseadis (25) blokeerib vajutamisel pesupüstoli (14) hoova (26), et takistada selle juhuslikku
käivitamist (vt ka joonis 4 pilt S)
2.3 OTSTARVE
HOIATUS!
See pesur on mõeldud kasutamiseks ainult:
- sõidukite, masinate, ehitiste, tööriistade jms puhastamiseks külma veega, vajadusel võib kooskõlas tootja
juhistega lisada ka pesuaineid;
- pesuainete jaotamiseks kooskõlas tootja juhistega;
- katlakivi eemaldamiseks ja toruummistuste likvideerimiseks sobivate tööriistade abil ja kooskõlas tootja
juhistega;
- veega abrasiivpoleerimiseks sobivate tööriistade abil ja kooskõlas tootja juhistega.
Pesurit ei tohi kasutada inimeste, loomade, voolu all olevate elektriseadmete, õrnade esemete ega
kõrgsurvepesuri enda pesemiseks.
Kõrgsurvepesur ei sobi kasutamiseks teatud olukordades nagu söövitav või plahvatusohtlik keskkond.
Enne kasutamist sõidukites, laevades või lennukites võtke ühendust tootja teeninduskeskusega, sest sellistes
kohtades võivad kehtida täiendavad kasutusjuhised.
Mis tahes muud kasutusviisi loetakse sobimatuks.
Tootja ei vastuta mis tahes kahju eest, mis on tingitud seadme sobimatust või nõuetele mitte
vastavast kasutamisest.
3 SEADME PAKENDIST VÄLJA VÕTMINE
HOIATUS!
Seadme pakendist välja võtmisel tuleb kanda kaitsekindaid ja –prille, et vältida käte ja silmade vigastamist.
Pakkematerjale (kilekotid, kinnitusvahendid jms) ei tohi jätta laste käeulatusse, sest need võivad olla
ohtlikud.
Pakkematerjalid tuleb kõrvaldada kasutuselt vastavalt kehtivatele riigisisestele eeskirjadele.
Eelkõige ei tohi kunagi laokile jätta kilekotte ega pakkematerjali, sest need on keskkonnaohtlikud.
EST
162
Kontrollige seadet pärast lahtipakkimist ja veenduge, et kõik osad on olemas.
Kahtluste korral ärge pesurit kasutage ja võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega, et kvalitseeritud
tehnik saaks seadme üle vaadata.
3.1 IDENTIFITSEERIMISSILT JA HOIATUSSILDID
Vt selle kasutus- ja hooldusjuhendi alguses olevat joonist 1.
Identifitseerimissildil (7) on toodud pesuri seerianumber ja peamine tehniline spetsifikatsioon.
Hoiatussiltidega (5) teavitatakse teid muudest ohtudest nagu: ärge kasutage kõrgsurvepesurit, kui te ei
ole lugenud selle kasutusjuhendit; ärge kasutage kõrgsurvepesurit inimeste, loomade, voolu all olevate
elektriseadmete ega kõrgsurvepesuri enda pesemiseks.
HOIATUS!
Pärast seadme lahtipakkimist kontrollige, et selle identitseerimissilt ja hoiatussildid on oma kohal ja
loetavad. Kui see nii ei ole, võtke ühendust seadme edasimüüja või volitatud teeninduskeskusega, et sildid
asendada.
Juhul kui identitseerimissilt ja hoiatussildid seadme kasutamise ajal kuluvad, võtke siltide asendamiseks
ühendust seadme edasimüüja või volitatud teeninduskeskusega..
3.2 STANDARDTARVIKUD
Kontrollige, et ostetud tootepakendis on järgmised osad:
• kõrgsurve veepesur (PW 121C - PW 136C - PW 145C - IP 1210S - IP 1360S - IP 1450S);
• kõrgsurvetoru kiirliitmikuga;
• veehari (ainult mudelid PW 136C - PW 145C - IP 1360S - IP 1450S);
• toruvoolik;
• pöörlev otsaku ots (ainult mudelid PW 136C - PW 145C - IP 1360S - IP 1450S);
• otsaku tugiots
• vahutoru;
• kasutus- ja hooldusjuhend;
• otsaku puhastusvarras;
• käepide;
• kaks käepideme kinnituskruvi.
Probleemide korral pöörduge edasimüüja poole või volitatud teeninduskeskusesse.
3.3 LISATARVIKUD
Kõrgsurvepesuri standardtarvikuid saab integreerida järgmise laia valiku tarvikutega:
• abrasiivpoleerimise toru; mõeldud pindade lihvimiseks, rooste, värvi, jääkide kõrvaldamiseks jne;
• toru tühjendamise sond: torude ja lõõride ummistuse kõrvaldamiseks;
• pöörlev veejoaga hari: õrnade pindade puhastamiseks;
• põranda puhastamise toru.
HOIATUS!
Sobimatute tarvikute kasutamisel võib pesuri töö halveneda ja isegi ohtlik olla. Kasutage ainult
seadme tootja originaaltarvikuid.
Teavet lisatarvikute üldise kasutamise, ohutusalaste hoiatuste, paigalduse ja hoolduse kohta leiate
tarvikutega kaasas olevatest dokumentidest.
4. KOKKUPANEK
4.1 TARVIKUTE PAIGALDUS
a) Sisestage käepide (3) kõrgsurvepesuri korpusele. Veenduge, et sisestate käepideme täielikult
kõrgsurvepesuri korpusesse (eespoolsed pinnad peavad olema kohakuti). Kinnitage käepide kahe
kaasasoleva kruviga (ristpea kruvikeeraja ei ole kaasas). Samm A joonisel 2.
163
b) Mudelil on kaasas toruvoolik (28), mille saab kinnitada standardse otsakutoega (27) või pöörleva otsaku
otsaga (18), kasutades selleks bajonettkinnitust.
Kinnitage sõltuvalt tehtavast tööst üks või kaks otsa, sisestades selle toruvoolikusse ja keerates päripäeva,
kuni ots tugevalt liitmikku lukustub. Kinnitage ots paika Securxi rõngasmutriga (11), keerates seda
päripäeva. Samm I joonisel 2.
Otsa eemaldamiseks keerake Securxi rõngasmutrit (11) vastupäeva ja eemaldage see. Hoidke otsa
allavajutatuna toruvooliku korpuses ja keerake seda vastupäeva kuni vabastamiseni. Seejärel eemaldage
ots täielikult. Samm H joonisel 2.
c) Rullige lahti kõrgsurvevoolik (23), ühendage kiirühendusliitmik (24) vee väljalaskeava liitmikusse (8),
kruvige allapoole ja kinnitage. Samm C joonisel 3.
d) Kruvige kõrgsurvevooliku (23) ots (ilma kiirühendusliitmikuta ots) pesupüstoli (14) keermele ja kinnitage
see tugevalt kahe 17 mm mutrivõtme abil (ei ole kaasas). Samm D joonisel 3.
4.2 VEEVÕRGU KONTROLLIMINE JA ÜHENDAMINE
ETTEVAATUST!
• Veevõrk peab tagama kõrgsurvepesurile piisava veevarustuse (vt tehnilise spetsikatsiooni tabel).
Kahtluste korral pidage nõu kvalitseeritud tehnikuga.
• Vesi ei tohi olla kuumem kui 40°C / 98 °F ega külmem kui 5°C / 41°F.
• Veevõrgu surve ei tohi ületada 8 baari / 116 psi.
• Ärge kasutage kõrgsurvepesurit maksimaalse täitesügavusega üle 0 m / 0 jala.
• Ärge kasutage kõrgsurvepesurit, kui see ei ole ühendatud veevõrku.
• Ärge kasutage kõrgsurvepesurit soolase ega musta veega. Kui kõrgsurvepesurit on kasutatud sellise
veega, laske pesuril mõni minut puhta veega töötada.
HOIATUS!
Järgige pesuri paigalduskoha riigis kehtivaid veevõrku ühendamise eeskirju.
4.3 ELEKTRITOITEVÕRGU KONTROLLIMINE JA ÜHENDAMINE *
HOIATUS!
Kvalitseeritud tehnik peab kontrollima, et elektrivõrk vastab kõrgsurvepesuri identitseerimissildil (7)
toodud andmetele. Eriti oluline on, et elektrivõrgu pinge ei erineks sildil toodud pingest rohkem kui ±5%.
Kõik elektrivõrku ühendused peab tegema kvalitseeritud elektrik standardi IEC364 eeskirjade või
kõrgsurvepesuri kasutuskoha riigis kehtiva samaväärse standardi kohaselt. Eriti oluline on, et pistikupesa,
millesse kõrgsurvepesur ühendatakse, on maanduskontaktiga ja et sellel on sobiv kaitse (vastavalt
identitseerimissildil ja tehnilise spetsikatsiooni tabelis näidatud suurusele), ja pistikupesale peab olema
kaitseks paigaldatud magnettermiline rikkevoolukaitselüliti, mille rakendumisvool ei ületa 30mA.
Kui toitejuhe on liiga lühike, võib kasutada pikendusjuhet, tingimusel, et see ei ole pikem kui 10m/32,8jalga,
traatide läbilõige on vähemalt 1,5mm² ning pistik ja pistikupesa on veekindlad. Võtke ühendust
kvalitseeritud elektrikuga, et tagada kõikide nõuete järgimine.
Sobimatute pikendusjuhtmete kasutamine võib olla ohtlik.
5 KASUTAMINE
HOIATUS!
Kõrgsurvepesuri kasutamisel tuleb olla hoolas ja tähelepanelik. Teie vastutus on tagada, et iga seadme
kasutaja on lugenud neid juhiseid ja tutvunud pesuri tööpõhimõttega. Vastasel juhul ärge lubage
kõrgsurvepesurit kasutada. Pesureid ei tohi kasutada lapsed ega selleks volitamata isikud.
Järgige lisatarvikute kasutus- ja hooldusjuhendis olevaid ohutusalaseid hoiatusi.
Ärge kasutage kõrgsurvepesurit juhul, kui
- toitejuhe või muud olulised osad nagu kõrgsurvetoru, ohutusseadised, pesupüstol ja toru on kahjustada
saanud;
EST
164
- kõrgsurvepesur on ümber või millegi vastu kukkunud;
- seadmest lekib nähtavalt vett.
Sellisel juhul peab pesurit katsetama kvalitseeritud tehnik.
Eriti oluline on olla väga tähelepanelik juhul, kui kõrgsurvepesurit kasutatakse piirkondades, kus on liikuvad
sõidukid, mis võivad toitejuhtme, kõrgsurvetoru, pesupüstoli jms purustada või neid kahjustada.
Pesurit ei tohi kasutamise ajal kunagi järelevalveta ega laste käeulatusse jätta. Eriti tähelepanelik tuleb
olla juhul, kui seadet kasutatakse lasteaedades ja hooldekodudes, sest sellistes kohtades võivad seadme
lähedale sattuda järelevalveta lapsed, vanurid ja puudega isikud.
Enne pesuri kasutamist veenduge, et see on kuivas kohas ning asetatud lamedale ja stabiilsele pinnale. Nii
väldite õnnetusi ja seadme ümberkukkumist.
Enne pesuri teisaldamist järgige peatükis Väljalülitamine” toodud juhiseid.
• Enne pesuri käivitamist riietuge nii, et on tagatud piisav kaitse juhul, kui surve all olev veejuga kontrollile
ei allu. Ärge kasutage pesurit inimeste lähedal, väljaarvatud juhul, kui ka nemad kannavad kaitseriietust.
Kõrgsurve veejoad võivad valesti kasutamisel ohtlikud olla. Ärge suunake veejuga inimeste, loomade, voolu
all olevate seadmete ega pesuri enda poole.
Hoidke pesupüstolit kasutamisel ajal tugevalt: hoova (26) kasutamisel saab operaator kõrge surve all
tagasilöögi. Tagasilöögi võimsus on toodud tehnilise spetsikatsiooni tabelis (tagasilöök on näidatud
väärtusenaN, kus 1vN=0,1kg).
Ärge suunake veejuga enda ega teiste inimeste suunas, et puhastada rõivaid või jalatseid.
Keskkonna säästmiseks tuleb sõidukimootoreid ja õlisurveahelaga seadmeid puhastada ainult sobiva
õliseparaatoriga piirkonnas.
Sõidukirehve tuleb puhastada vähemalt 50cm/19jala kauguselt, et kaitsta neid kõrgsurvejoast tulenevate
kahjustuste eest. Esmane märk rehvi kahjustada saamisest on selle värvimuutus.
Ärge suunake kõrgsurvejuga materjalide suunas, mis sisaldavad asbesti või muid kahjulikke aineid.
Ärge kasutage pesurit vihma ajal.
Pöörake erilist tähelepanu peatükis „Elektrivõrgu kontrollimine ja ühendamine toodud juhistele.
Pöörake erilist tähelepanu peatükis „Kasutamine pesuainetega” toodud juhistele.
Kui pesurit ei kasutata, tõmmake selle pistik pistikupesast. Pistik tuleb pistikupesast tõmmata ka
enne mis tahes tegevusi seadme juures. Täpsemalt, veenduge, et pealüliti (2) on asendis “0”, tõmmake
pistik pistikupesast, vajutage pesupüstolil olevat hooba (26), et järelejäänud surve välja lasta, ja viige
ohutusseadis(25) lukustatud asendisse (joonis 4 - pilt S):
- enne, kui jätate kõrgsurvepesuri järelevalveta, kas või ainult lühiajaliselt;
- pärast kasutamist. Lisaks tuleb enne puhastamist või hooldustööde tegemist oodata, kuni
kõrgsurvepesur on täiesti jahtunud.
Kasutamise ajal ärge lukustage pesupüstoli hooba (26) avatud asendisse.
Ärge tõmmake pistikut pistikupesast toitejuhtmest hoides.
Ärge pange elektripistiku ega pistikupesa vahele muundureid ega adaptereid.
Hoidke toitejuhe, pikendusjuhtmed, pistikud ja pistikupesad kuivad. Ärge puudutage neid märgade kätega.
Kahjustada saanud toitejuhtme peab ohu vältimiseks välja vahetama tootja või kvalitseeritud tehnik.
Ärge katke kõrgsurvepesurit töö ajal ega asetage seda ebapiisava ventilatsiooniga kohta.
Kõrgsurvepesuri kasutamisel suletud kohtades tuleb tagada piisav ventilatsioon.
5.1 KÄSITSEMINE
• Kõrgsurvepesuri käsitsemisel hoidke seda käepidemest (3), nagu on näidatud joonisel 5 pildil M.
• Tõstmiseks kasutage transpordikäepidet (10), nagu on näidatud joonisel 5 pildil N.
HOIATUS!
Ärge tõstke kõrgsurvepesurit käepidemest (3) hoides.
5.2 KASUTAMISELE EELNEVAD TOIMINGUD
• Rullige kõrgsurvetoru (23) täielikult lahti.
Kinnitage veetoru vee sisselaskeava kiirühendusliitmikku (12), kasutades tavalist aias kasutatavat
ühendusliitmikku. Samm E joonisel 3.
165
• Avage veekraan ja kontrollige, ega kusagilt leki. Samm F joonisel 3.
Veenduge, et pealüliti (2) on väljalülitatud (asendis “0”) ja ühendage pistik elektripistikupessa. Samm G
joonisel 3.
• Lükake pealüliti (2) asendisse “1”.
• Vajutage pesupüstoli juhthooba (26) ja oodake, kuni püstolist väljub pidev veejuga.
Seadke pealüliti (2) asendisse “0” ning ühendage toruvoolik (28) ja pesupüstol (14), kinnitades need
tihedalt. Samm B joonisel 3.
5.3 TAVAKASUTAMINE (KÕRGSURVEGA)
• Kõrgsurvepesuri taaskäivitamiseks keerake pealüliti (2) asendisse “1”.
Märkus: selles taaskäivituse etapis peatub kõrgsurvepesur kohe pärast algset kõrgpunkti, sest aktiveerus
Total Stop seadis.
• Kõrgsurvepesuri käivitamiseks ja seega ka puhastamise alustamiseks kasutage pesupüstoli hooba (26).
• Veejoa nurka on võimalik reguleerida otsaku tugiotsast (27) (joonis 4 - pildid a ja b).
5.4 KASUTAMINE PESUAINETEGA
HOIATUS!
Kõrgsurvepesur on mõeldud kasutamiseks koos tootja soovitatud pesuainetega. Muud pesuained või
kemikaalid võivad mõjutada kõrgsurvepesuri kasutusohutust.
Ärge kunagi image seadmesse vedelikke, mis sisaldavad lahusteid, bensiini, lahjendusvedelikke, atsetooni
ja diisliõli, sest sellised tooted on nebuliseerimisel väga tule- ja plahvatusohtlikud ja mürgised.
Lugege tähelepanelikult kasutatava pesuaine etiketil olevaid juhiseid ja hoiatusi.
Hoidke pesuained turvalises kohas, lastele kättesaamatult.
Pesuaine silma sattumisel loputage silma kohe veega. Pöörduge viivitamatult arsti poole ja näidake talle
pesuaine pakendit.
Pesuaine alla neelamisel ärge kutsuge esile oksendamist. Pöörduge viivitamatult arsti poole ja näidake
talle pesuaine pakendit.
Soovitatavad pesuained on üle 90% ulatuses biolagunevad.
Teavet pesuainete kasutamise kohta saate allpool olevas tabelis toodud juhistest ja pesuaine pakendi
etiketilt.
• Täitke pudel (21) soovitud pesuainega
• Reguleerige pesuaine sisseimu võimsus järgmiselt:
- ühendage varras (20) toru (19) küljest lahti;
- varda (20) L-kujuline hammas peab minema kohakuti ühe toru (19) sees oleva numbriga (1: minimaalne
sisseimuvõimsus, 6: maksimaalne sisseimuvõimsus);
- ühendage varras (20) toru (19) külge tagasi.
• Sisestage pudel (21) vahutorusse (19).
• Seadke pealüliti (2) asendisse “0” ning ühendage toru (19) ja pesupüstol (14).
• Käivitage kõrgsurve uuesti, viies pealüliti (2) asendisse “1” ja kasutades hooba (26) (sisseimu ja segamine
algab vee läbijooksul automaatselt).
5.5 KASUTAMISE KATKESTAMINE (TOTAL STOP)
Pesupüstoli hoova (26) lahtilaskmisel katkeb pesuri töö automaatselt.
Pesupüstoli hoova uuesti vajutamisel lülitub pesur uuesti tavapäraselt tööle.
HOIATUS!
Oluline on pidada meeles, et režiimis Total Stop olevat kõrgsurvepesurit on siiski võimalik kasutada.
Seepärast seadke pealüliti (2) alati asendisse “0”, tõmmake pistik pistikupesast, vajutage pesupüstolil
olevat hooba (26), et järelejäänud surve välja lasta, ja lukustage ohutusseadis (25) (joonis 4 pilt S), enne
kui seadme kas või lühiajaliselt järelevalveta jätate.
EST
166
6 VÄLJALÜLITAMINE JA HOIULEPANEK
Pärast puhastamist lülitage pesur välja ja valmistage see ette hoiulepanekuks.
6.1 VÄLJALÜLITAMINE
• Sulgege veevarustuse kraan kindlalt.
• Tühjendage pesur veest, vajutades mõni sekund pesupüstoli hooba (26).
• Seadke pealüliti (2) asendisse “0”.
• Tõmmake pistik pistikupesast.
• Vajutage pesupüstoli hooba (26), et järelejäänud surve kõrgsurvetorust (23) välja lasta.
• Kerige toitejuhe (1) hoolikalt kokku ja haakige see korpuse(13) külge.
• Oodake, kuni kõrgsurvepesur on jahtunud.
HOIATUS!
Kui pesur on jahtunud, hoolitsege selle eest, et:
- pesurit ei jäeta järelevalveta laste, vanurite ega puudega inimeste lähedale;
- pesur on stabiilses asendis ja sellel ei ole võimalust ümber kukkuda;
- pesur ei puutu kokku kergsüttivate materjalidega ega asu nende vahetus läheduses.
6.2 HOIULEPANEK
• Rullige kõrgsurvetoru (23) ettevaatlikult kokku. Ärge painutage seda.
• Kerige toitejuhe (1) kokku ja haakige see korpuse(13) külge.
Pange pesur puhtasse ja kuiva kohta, veendudes, et toitejuhe ja kõrgsurvetoru ei ole kahjustada saanud.
ETTEVAATUST!
• Pesur ei ole külmakindel.
Et vältida külmas kohas jää moodustumist pesurisse, on võimalik kõrgsurvepesurit enne peatükis
Väljalülitamine kirjeldatud toimingute tegemist töödelda mootorsõiduki külmumisvastase
vedelikuga. Enne sellist protseduuri võtke ühendust kvalitseeritud tehnikuga, sest pumbatav
vedelik võib kahjustada kõrgsurvepumba tihendeid.
Juhul kui kõrgsurvepesurit ei ole külmas kohas võimalik eespool kirjeldatud meetodi abil kaitsta, siis
tuleb see enne taaskäivitamist viia sooja ruumi ja lasta pesuri sees oleval jääl sulada.
Juhul kui neid juhiseid ei järgita, võib kõrgsurvepesur tõsiselt kahjustada saada.
7 PUHASTAMINE JA HOOLDUSTÖÖD
HOIATUS!
Enne puhastamist ja hooldustöid tuleb teha peatükis Väljalülitamine” toodud juhistes kirjeldatud
toimingud.
Eelkõige on oluline seade alati vooluvõrgust lahutada.
Kõrgsurvepesuri ohutuse tagamiseks kasutage ainult tootja originaalvaruosi või tootja soovitatud varuosi.
Ohutuse seisukohalt on olulised kummitorud, liitmik ja kõrgsurvetorud: kasutage ainult tootja originaalosi.
7.1 RUTIINSED HOOLDUSTÖÖD
Järgige peatükis Väljalülitamine“ toodud juhiseid ja pidage kinni allpool olevas tabelis toodud
soovitustest.
HOOLDUSTÖÖDE
INTERVALL
TEGEVUS
Igal kasutuskorral Kontrollige toitejuhet, kõrgsurvetoru, liitmikke, pesupüstolit, toru.
Juhul kui mõni nendest osadest on kahjustada saanud, siis ärge
kõrgsurvepesurit kasutage ja võtke ühendust kvalitseeritud tehnikuga.
(jätkub järgmisel leheküljel)
167
HOOLDUSTÖÖDE
INTERVALL
TEGEVUS
Iga nädal • Puhastage vee sisselaskeava lter
Eemaldage vee sisselaskeava kork (a) ja eemaldage tangide abil filter(b)
(vtjoonis6). Tavaliselt piisab ltri puhastamisest voolava vee või pahvaku
suruõhuga. Suurema mustuse korral kasutage katlakivi eemaldamise vahendit või
vahetage lter välja. Ostke asenduslter volitatud teeninduskeskusest, sest nii võite
olla kindel, et saate õige varuosa. Vahetage lter ja keerake liitmik tugevasti kinni.
Iga kuu Puhastage otsak.
Puhastamiseks piisab tavaliselt komplekti kuuluva varda (19) torkamisest otsaku
avasse. Kui te tulemust ei saavuta, pöörduge volitatud teeninduskeskusesse.
ETTEVAATUST!
Kõrgsurvepesur ei tohi kasutamise ajal teha liiga suurt müra ning selle alt ei tohi tilkuda suures koguses
vett ega õli.
Vastasel juhul peab kvalitseeritud tehnik seadet katsetama.
7.2 ERIHOOLDUS
HOIATUS!
Erihooldustöid tohivad teha ainult kvalitseeritud tehnikud.
Järgige allpool tabelis toodud juhiseid erihoolduseks.
HOOLDUSTÖÖDE
INTERVALL
TEGEVUS
Iga 50 tunni tagant • Kontrollige hüdraulikapumpa.
• Kontrollige pumbakinnitust.
Iga 100 tunni tagant • Vahetage pumba õli.
• Kontrollige pumba sisseimu- ja väljalaskeventiili.
• Kontrollige, kas pumba kruvid on tugevasti kinni.
• Kontrollige pumba reguleerimisventiili.
• Kontrollige ohutusseadiseid.
ETTEVAATUST!
Tabelis toodud andmed on toodud ainult näited.
8 LAHTIVÕTMINE JA KASUTUSELT KÕRVALDAMINE
Kõrgsurvepesuri tohib osadeks lahti võtta ainult vastava väljaõppega töötaja, järgides vastavas riigis
kehtivaid eeskirju.
Identitseerimissildil (7) olev sümbol
näitab, et toodet ei tohi kasutuselt kõrvaldada koos tavaliste
majapidamisjäätmetega.
Lisateavet saate kohaliku omavalitsuse jäätmekäitlusettevõttelt või toote edasimüüjalt.
HOIATUS!
• Enne kõrgsurvepesuri kasutuselt kõrvaldamist veenduge, et seda ei ole võimalik enam kasutada. Selleks
võib näiteks toitejuhtme läbi lõigata. Veenduge, et kõik seadme osad on kahjutud, sest vastasel juhul võivad
need mängivatele lastele ohtu kujutada.
EST
168
9 SEADME TÖÖS ESINEDA VÕIVAD PROBLEEMID, NENDE PÕHJUSED JA
LAHENDUSED
HOIATUS!
Enne mis tahes tegevust järgige peatükis Väljalülitamine“ toodud juhiseid. Kui survepesuri nõuetekohast
tööd ei ole võimalik allpool toodud tabelis oleva teabe abil taastada, võtke ühendust kvalitseeritud
tehnikuga.
PROBLEEMID PÕHJUSED LAHENDUSED
Pesur ei hakka tööle, kui
seada lüliti (2) asendisse
“1” .
Pidage meeles ka seadme
töö katkestamist käsitlevas
peatükis kirjeldatut (Total
Stop)».
Aktiveerunud on süsteemi,
millesse pesur on ühendatud,
ohutusseadis (kaitse,
diferentsiaallüliti jms).
Lähtestage ohutusseadis.
Juhul kui ohutusseadis uuesti aktiveerub,
ärge kasutage pesurit ja võtke ühendust
kvalitseeritud tehnikuga.
Toitejuhtme pistik ei ole
korralikult sisestatud.
Tõmmake pistik pistikupesast ja
ühendage see uuesti.
Pesur vibreerib tugevalt ja
teeb müra.
Vee sisselaskeava lter (joonis 6)
on määrdunud.
Järgige peatükis “Rutiinsed
hooldustööd toodud juhiseid”.
Veevarustus ei ole piisav. Kontrollige, et kraan oleks täielikult
avatud ja et hüdraulikavõrgu võimsus
vastab peatükis „Omadused ja
tehniline spetsifikatsioon” toodud
andmetele.
Pesuaine imamisvõime ei
ole piisav.
Pesuaine imamise
reguleerimisseadis (20) ei ole
õigesti seatud.
Vt lõiku “Pesuainega töötamine.
Pudelis ei ole pesuainet. Lisage pesuainet.
Kasutatav pesuaine on liiga paks. Kasutage tootja soovitatud pesuainet
(vt pesuaine tabel), lahjendades seda
vastavalt etiketil toodud juhistele.
Otsakust ei tule vett. Veeühendus puudub. Kontrollige, et veevõrgu kraan oleks
täiesti avatud.
Veeotsak on ummistunud. Puhastage ja/või vahetage otsak
vastavalt peatükis „Omadused ja
tehniline spetsifikatsioon“ toodud
juhistele.
Pesur jääb töötamise ajal
seisma.
Aktiveerunud on süsteemi,
millega pesur on ühendatud,
ohutusseadis (kaitse,
diferentsiaallüliti jms).
Lähtestage ohutusseadis.
Juhul kui ohutusseadis uuesti aktiveerub,
ärge kasutage pesurit ja võtke ühendust
kvalitseeritud tehnikuga.
Seadme termokaitse on
aktiveerunud.
Järgige peatükisOhutusseadised”
toodud teavet.
Pealülitit (2) keerates
hakkab mootor surisema,
aga seade ei käivitu.
Elektrisüsteem ja/või
pikendusjuhe ei ole sobivad.
Järgige peatükis “Elektritoitevõrgu
ülevaatamine ja ühendamine toodud
juhiseid.
186
" "
MUDEL - MODELIS
OSTJA - ĮSIGIJO p.
KUUPÄEV - DATA
EDASIMÜÜJA - ATSTOVAS
Ei ole mõeldud saatmiseks! Lisada garantiinõudele.
Nesiųsti! Prisegti tik siunčiant prašymą dėl techninės įrenginio garantijos.
Selle seadme disainimisel ja valmistamisel on kasutatud kõige
nüüdisaegsemat tehnoloogiat. Tootja annab oma toodetele
eraviisilise ja hobieesmärgil kasutamise korral 2-aastase garantii
alates ostukuupäevast. Professionaalse kasutamise korral on
garantii üks (1) aasta.
Piiratud garantii
1) 1) Garantiiperiood algab toote müügikuupäevast. Tootja
vahetab müügi- ja tehnilise abi võrgustiku vahendusel
tasuta kõik osad, millel on tõendatud materjali-, tehniline või
tootmisdefekt. See garantii ei mõjuta ostja seaduslikke õiguseid
seadme defektidest tulenevate tagajärgede suhtes.
2) Tehnilised töötajad parandavad seadme võimalikult kiiresti
vastavalt organisatsioonilistele vajadustele.
3) Garantiinõude esitamiseks tuleb selleks volitatud
töötajale, esitada täielikult täidetud garantiisertifikaat
koos edasimüüja templiga, lisades sellele ostukuupäevaga
ostuarve või -tšeki.
4) Garantii muutub kehtetuks juhul, kui:
on ilmselge, et seadmele ei ole nõuetekohaselt teenindustöid
tehtud;
seadet on kasutatud valel eesmärgil või mingil viisil ümber
seadistatud;
kasutatud on sobimatuid määrdeaineid ja kütuseid;
seadmele on paigaldatud muud kui originaalvaruosad
ja-tarvikud;
seadmega seonduvaid töid on teinud selleks volitamata isikud.
5) Garantii alla ei kuulu kuluvmaterjal ega loomulikult kuluvad osad.
6) Garantii ei hõlma seadme uuendamiseks või parendamiseks
tehtud töid
7) Garantii ei hõlma seadme garantiiajal tehtud mis tahes
ettevalmistus- või teenindustöid.
8) Kui seade on transportimisel kahjustada saanud, tuleb sellest
viivitamata teavitada transpordiettevõtet. Selle tingimuse
rikkumisel kaotab seadme garantii kehtivuse.
9) Garantii ei hõlma kehavigastusi ega varalist kahju, mis tuleneb
otseselt või kaudselt seadme riketest või nimetatud riketest
tulenevast ajavahemikust, millal seadet kasutada ei saa.
Eesti
GARANTIISERTIFIKAAT
SEERIANUMBER
SERIJOS Nr.
Šis įrenginys sukurtas ir pagamintas naudojant pažangiausias
technologijas. Gamintojas savo gaminiui suteikia 24 mėnesių
garantiją nuo įsigijimo datos su sąlyga, kad įrenginys bus skirtas
individualiam ir neprofesionaliam naudojimui. Jeigu įrenginys
naudojamas profesionaliai, įrenginiui suteikiama 12 mėnesių
garantija.
Bendrosios garantinės sąlygos
1) Garantija įsigalioja nuo pirkimo datos. Per prekybos ir techninės
priežiūros tinklą gamintojas nemokamai pakeis brokuotas
(nekokybiškos medžiagos arba montavimo brokas) įrenginio
dalis. Garantija neturi įtakos pirkėjo teisėms, kaip nustatyta pagal
teisės aktus, reglamentuojančius žalos, kilusios dėl įrenginio
defektų ir trūkumų, atlyginimą.
2) Techninis personalas pagalbą suteikia per pagrįstą terminą, kuris
nustatomas atsižvelgiant į organizacinį poreikį.
3) Teikiant garantinės priežiūros prašymą, būtina įgaliotajam
personalui pateikti užpildytą garantinį sertifikatą su
pardavusios įmonės antspaudu ir sąskaita arba čekiu,
kuriame būtų nurodyta įsigijimo data
4) Garantija nustoja galiojusi šiais atvejais:
aiškiai matoma, kad nebuvo atliekama techninė priežiūra;
netinkamas įrenginio naudojimas arba bet koks jo keitimas;
naudoti netinkami degalai arba tepalai;
naudoti neoriginalūs priedai ir atsarginės dalys;
darbus atliko nekvalikuotas personalas
5) Garantija netaikoma eksploatacinėms medžiagoms ir įprastai
darbo metu susidėvinčioms dalims.
6) Garantija netaikoma naujinimo ir tobulinimo darbams
7) Garantija netaikoma derinimo ir techninės priežiūros darbams,
atliekamiems garantiniu laikotarpiu
8) Apie gabenimo metu atsiradusius pažeidimus nedelsdami
informuokite vežėją, to nepadarius, garantija nustoja galioti ir
yra panaikinama
9) Garantija netaikoma sužeidimų arba netiesioginės bei
tiesioginės žalos, padarytos žmonėms arba daiktams atvejais,
kai žala padaroma dėl įrenginio gedimo arba po ilgo įrenginio
nenaudojimo.
GARANTINIS SERTIFIKATAS
Lietuvių
EMAK S.p.A.
42011 Bagnolo in Piano (RE) Italy
Tel. +39 0522 956611 - Fax +39 0522 951555
[email protected] - www.emak.it
Mod. 3056402 - Ott/2014
1610.1212.00B - 10/2014 - Rev. 00
I ATTENZIONE! – Questo manuale deve accompagnare la macchina durante tutta la sua vita.
GB WARNING! – This owner’s manual must stay with the machine for all its life.
F ATTENTION! – Le manuel doit accompagner la machine pour toute sa vie.
D ACHTUNG! - Dieses Anweisungsheft muß das Gerät während seiner gesamten Lebensdauer begleiten.
E ¡ATENCIÓN! - Este manual debe acompañar a la máquina durante toda su vida útil.
NL LET OP! - Dit handboek moet voor de gehele levensduur bij de machine blijven.
P ATENÇÃO! - Este manual deve acompanhar a máquina durante toda a sua vida útil.
GR ΠΡΟΣΟΧΗ! - Το παόν εγχερίδιο πρέπει να συνοδεύει το μηχάνημα καθ'όλη τη διάρκεια ζωής του.
CZ UPOZORNĚNÍ! - Tento návod musí být dostupný po celou dobu životnosti přístroje.
RUS UK
ВНИМAНИЕ! – Нaстoящaя инструкция дoлжнa сoпрoвoждaть издeлиe вo врeмя всeгo срoкa eгo службы.
PL UWAGA! - Niniejsza instrukcja powinna towarzyszyć urządzeniu przez cały okres jego eksploatacji.
H FIGYELEM – A jelen kézikönyvet a gép teljes élettartama idején a géppel együtt kell tárolni
SK UPOZORNENIE - Tento návod musí sprevádzať prístroj po celú dobu jeho životnosti.
LV UZMANĪBU! – Lietošanas pamācībai visu laiku jābūt komplektā ar ierīci
EST HOIATUS! – Käesolev kasutusjuhend peab olema seadme juures kogu selle kasutusaja jooksul
LT PERSPĖJIMAS! – Šį savininko vadovą būtina saugoti kartu su įrenginiu visą įrenginio tarnavimo laiką
1 / 1

Efco IP 1210 S Omaniku manuaal

Kategooria
Kõrgsurvepesurid
Tüüp
Omaniku manuaal
See käsiraamat sobib ka