Melissa Oven 753-089 Kasutusjuhend

Bränd
Melissa
Mudel
Oven 753-089
Tüüp
Kasutusjuhend
®
DK Elektronisk mikrobølgeovn med grill ............................2
SE Elektronisk mikrovågsugn med grill..............................8
FI Sähkötoiminen mikroaaltouuni-grilli ..........................13
UK Electronic micrewave oven with grill ..........................19
DE Elektronischer Mikrowellenherd mit Grill ..................25
PL Elektroniczna kuchenka mikrofalowa z grillem ........31
ART.NR. 753-089
www.ideline.com
753089_IM6 01/02/05 15:01 Side 1
INTRODUKTION
For at du kan få mest mulig glæde af din nye mikrobølgeovn,
beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning, før du tager
mikrobølgeovnen i brug. Vær særligt opmærksom på
sikkerhedsforanstaltningerne. Vi anbefaler dig desuden at
gemme brugsanvisningen, hvis du senere skulle få brug for at
genopfriske mikrobølgeovnens funktioner.
VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER
Mikrobølgeovnen må kun bruges til det, den oprindeligt er
konstrueret til, dvs. til tilberedning af fødevarer til
husholdningsbrug.
Mikrobølgeovnen må kun bruges inden døre.
Brug ikke mikrobølgeovnen, hvis ledninger eller stik er
beskadigede, hvis mikrobølgeovnen ikke fungerer korrekt,
eller hvis den f.eks. er blevet beskadiget pga. kraftige slag el.
lign.
Bloker eller tildæk ikke nogen ventilationsåbninger eller
udgange på mikrobølgeovnen.
Tænd ikke for mikrobølgeovnen, når den er tom. For at
mikrobølgeovnen skal kunne absorbere mikrobølgerne, skal
der være noget i den (fødevarer), ellers kan den tage skade.
Hvis du gerne vil øve dig i at bruge mikrobølgeovnen, kan du
sætte en kop vand i mikrobølgeovnen og afprøve de
forskellige funktioner på den.
Brug ikke mikrobølgeovnen, hvis dørens
sikkerhedslåsesystem ikke fungerer, og mikrobølgeovnen
dermed kan tændes, selvom døren ikke er lukket. Hvis døren
er åben, kan du risikere at blive udsat for mikrobølgestråler.
Brug ikke mikrobølgeovnen, hvis der er rester af
rengøringsmiddel inden i den.
Opvarm aldrig olie eller fedt i mikrobølgeovnen.
Når mikrobølgeovnen anvendes, skal børn, der opholder sig i
nærheden af den, altid holdes under opsyn.
Forsøg aldrig at reparere mikrobølgeovnen selv.
Hvis mikrobølgeovnen, ledningen eller stikket skal repareres,
skal mikrobølgeovnen indleveres til en autoriseret reparatør.
Hvis der foretages uautoriserede indgreb i apparatet,
bortfalder garantien. Kontakt købsstedet, hvis der er tale om
en reparation, der falder ind under garantien.
Brandfare!
For at reducere risikoen for, at der opstår ild i ovnrummet, skal
du være særligt opmærksom på følgende punkter:
•Tilbered ikke maden i for lang tid eller ved for høj temperatur,
og efterlad ikke mikrobølgeovnen uden opsyn, hvis du har
anbragt papir, plastic eller andre brændbare materialer i
mikrobølgeovnen med henblik på at reducere
tilberedningstiden.
Metalklemmer og låg/folier, der indeholder metaltråde, kan
danne gnister i mikrobølgeovnen og skal derfor fjernes.
•Hvis materialer inde i mikrobølgeovnen skulle bryde i brand,
skal du lade lågen være lukket. Sluk omgående for
mikrobølgeovnen, og tag stikket ud af stikkontakten.
DK
2
INDHOLDSFORTEGNELSE
INTRODUKTION............................................................................2
VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER ............................2
Brandfare!......................................................................................2
OVERSIGT OVER MIKROBØLGEOVNENS DELE ........................3
KLARGØRING AF MIKROBØLGEOVNEN ....................................3
Placering af mikrobølgeovnen ......................................................3
Tilslutning af mikrobølgeovnen ....................................................3
Installation af glasdrejetallerken....................................................3
Indstilling af uret............................................................................3
BETJENING AF MIKROBØLGEOVNEN ........................................4
Tilberedningsfunktioner ................................................................4
Valg af funktion og effekt ..............................................................4
Tilberedning med programmer......................................................4
Tilberedning med forudindstillede programmer (auto-menu) ......5
Automatisk optøning (Defrost By W.T.) ........................................5
Optøning efter tid (Defrost By Time) ............................................5
Tilberedning med timer ................................................................5
Hurtig start ....................................................................................5
BØRNESIKRING ..........................................................................5
GODE RÅD OM TILBEREDNING AF MAD....................................5
Tilberedningstid ............................................................................5
Mikrobølgeeffekt ..........................................................................5
Generelt om tilberedning ..............................................................5
Vigtige sikkerhedsforanstaltninger ved tilberedning af mad! ........6
BRUG AF TILBEHØR VED TILBEREDNING AF MAD ..................6
Vigtigt! ..........................................................................................6
RENGØRING ................................................................................6
FØR DU HENVENDER DIG TIL EN REPARATØR..........................7
MILJØTIPS....................................................................................7
GARANTIBESTEMMELSER ..........................................................7
IMPORTØR....................................................................................7
753089_IM6 01/02/05 15:01 Side 2
OVERSIGT OVER MIKROBØLGEOVNENS DELE
A. Betjeningspanel
B. Drejeaksel
C. Drejering
D. Glasdrejetallerken
E. Rude
F. Låge
G. Låsetapper (sikkerhedslås)
H. Grillrist
BETJENINGSPANEL:
1. Display
2. Knap til automatisk optøning
(Defrost By W.T)
3. Knap til indstilling af ur/timer
(Clock/Pre-Set)
4. Knap til optøning efter tid (Defrost By
Time)
5. Knap til valg af auto-menu (Auto
Cook)
6. Startknap (Quick Start/Start)
7. Funktionsknap (Micro/Grill/Combi)
8. Stopknap (Stop/Cancel)
9. Drejeknap til indstilling af tid, effekt
og vægt (Time/Power/Weight)
SYMBOLER PÅ DISPLAYET
(a) Mikrobølger
(b) Grill
(c) Optøning
(d) Høj effekt
(e) Lav effekt
(f) Ur/timer
(g) Børnesikring
(h) Forudindstillede
programmer
(i) Gram (g)
(j) Milliliter (ml)
KLARGØRING AF MIKROBØLGEOVNEN
Hver enkelt mikrobølgeovn er kontrolleret på fabrikken, men for
en sikkerheds skyld bør du efter udpakning sikre dig, at
mikrobølgeovnen ikke er blevet beskadiget under transporten.
Kontrollér, om den har fået synlige skader (f.eks. i form af buler
eller lign.), om lågen lukker ordentligt, og om hængslerne er i
orden. Hvis det ser ud til, at mikrobølgeovnen er blevet
beskadiget, skal du kontakte den butik, hvor du har købt
mikrobølgeovnen, og vente med at tage den i brug, til den er
blevet efterset af autoriserede fagfolk.
Før ibrugtagning skal du kontrollere, at du har fjernet al
emballage og alle transportmaterialer fra mikrobølgeovnen
indvendigt og udvendigt.
Placering af mikrobølgeovnen
Mikrobølgeovnen skal stå på en vandret flade, og der skal være
et frirum på mindst 10 cm fra mikrobølgeovnens bagside, 5 cm
fra siderne og 20 cm over mikrobølgeovnen for at sikre
tilstrækkelig ventilation. Afmonter ikke mikrobølgeovnens fødder.
Mikrobølgeovnen er ikke beregnet til indbygning, og du skal
kontrollere, at ventilationsåbningerne på oversiden af kabinettet
ikke tildækkes. Hvis de tildækkes, mens mikrobølgeovnen er i
brug, er der risiko for, at den overophedes. Mikrobølgeovnen vil
herefter ikke kunne bruges, før den er kølet ned igen.
Anbring ikke mikrobølgeovnen eller ledningen i nærheden af
varme områder som f.eks. gasblus og elektriske kogeplader.
Tilslutning af mikrobølgeovnen
Mikrobølgeovnen skal tilsluttes 230 volt vekselspænding, 50 Hz.
Garantien bortfalder ved tilslutning til en forkert spænding.
Installation af glasdrejetallerken
Før du tager mikrobølgeovnen i brug, skal du sikre dig, at
•drejeringen (C) ligger i fordybningen rundt om drejeakslen (B),
og at
glasdrejetallerkenen (D) er anbragt på drejeringen.
Indstilling af uret
Når du har sat stikket til mikrobølgeovnen i stikkontakten, viser
displayet "0:00".
1. Tryk på knappen til indstilling af uret (3) én gang. Timetallet
blinker nu.
2. Drej på drejeknappen (9), indtil displayet viser det ønskede
timetal.
3. Tryk på knappen til indstilling af uret (3) igen. Nu blinker
minuttallet.
4. Drej på drejeknappen (9), indtil displayet viser det ønskede
minuttal.
5. Tryk på knappen til indstilling af uret (3) for at afslutte
indstillingen.
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ab c d e
fghi j
753089_IM6 01/02/05 15:01 Side 3
BETJENING AF MIKROBØLGEOVNEN
Mikrobølgeovnen betjenes på følgende måde.
Anbring de madvarer, der skal tilberedes, i mikrobølgeovnen,
og luk lågen (F).
•Vælg tilberedningsfunktion samt eventuelt effekt og
tilberedningstid (beskrives i detaljer nedenfor).
Mikrobølgeovnen starter automatisk.
•Tilberedningen kan til enhver tid afbrydes ved at trykke på
stopknappen (8). Ét tryk afbryder tilberedningen midlertidigt,
to tryk afbryder tilberedningen helt. Tilberedningen kan også
afbrydes midlertidigt ved at åbne lågen. En midlertidigt
afbrudt tilberedning genoptages med et tryk på startknappen
(6).
Når tilberedningstiden er gået, afbrydes mikrobølgeovnen
automatisk, og der lyder 5 bip.
Hver gang der trykkes på en af mikrobølgeovnens knapper eller
drejes på drejeknappen, lyder der et bip.
Tilberedningsfunktioner
Mikrobølgeovnen har følgende tilberedningsfunktioner:
mikrobølgefunktion, grillfunktion, kombinationsfunktion 1 og 2
(C1 og C2), manuel tilberedning, automatisk tilberedning samt
almindelig og automatisk optøning. Den længste tilberedningstid,
der kan indtastes for mikrobølgefunktionen, grillfunktionen og
kombinationsfunktionerne er 95 minutter.
Valg af funktion og effekt
1. Tryk på funktionsknappen (7), og drej på drejeknappen (9) for
at vælge funktion og/eller effekt. Se de forskellige funktioner i
tabellen nedenfor.
2. Tryk på funktionsknappen (7) igen, når displayet viser den
ønskede funktion (se "Visning på displayet" i tabellen
nedenfor).
3. Du kan nu indstille den ønskede tilberedningstid med
drejeknappen (9).
4. Tryk på startknappen (6) for at starte tilberedningen, når du
har indstillet den ønskede tilberedningstid.
Funktion Visning på displayet Mikrobølgeeffekt Grilleffekt
1P 100 100 %
2P 80 80 %
3P 50 50 %
4P 30 30 %
5P 10 10 %
6 (grillfunktion*) G 0 % 100 %
7 (komb. 1**) C - 1 55 % 45 %
8 (komb. 2***) C - 2 30 % 70 %
*Grillfunktion:
Når halvdelen af den indstillede tid for grillfunktionen er gået,
stopper ovnen og bipper 2 gange. Du har nu mulighed for at
vende maden om, så den får lige meget på begge sider.
Hvis du ikke foretager dig noget, går ovnen i gang af sig selv
igen efter 1 minut.
Efter endt tilberedning lyder der 5 bip.
**Kombinationsfunktion 1:
55 % af tilberedningen foregår med mikrobølger, 45 % med grill.
***Kombinationsfunktion 2:
30 % af tilberedningen foregår med mikrobølger, 70 % med grill.
Tilberedning med programmer
Du kan selv indstille tilberedningsprogrammer på
mikrobølgeovnen. Et tilberedningsprogram kan bestå af flere
forskellige tilberedningstrin (højst 3) med varierende
tilberedningseffekt og tid.
Eksempel:
Du vil indstille mikrobølgeovnen til først 1) at tø din mad op i 5
minutter, derefter 2) tilberede den med 100 % effekt i 20 minutter
og til sidst 3) tilberede den med 10 % effekt i 5 minutter.
Sådan gør du:
1. Tryk på knappen "Defrost By Time" (5).
2. Indstil tiden til 5 minutter ved at dreje på drejeknappen (9).
Du har nu indstillet trin 1.
3. Tryk derefter på funktionsknappen (7). Displayet viser "P 100"
for 100 % mikrobølgeeffekt (se ovenstående tabel).
4. Vælg denne effekt ved at trykke på funktionsknappen (7).
5. Indstil tiden til 20 minutter ved at dreje på drejeknappen.
Du har nu indstillet trin 2.
6. Tryk på funktionsknappen (7) igen. Displayet viser "P 100".
7. Drej på drejeknappen, indtil displayet viser "P 10" for 10 %
mikrobølgeeffekt.
8. Vælg denne effekt ved at trykke på funktionsknappen (7).
9. Indstil tiden til 5 minutter ved at dreje på drejeknappen.
Du har nu indstillet et program bestående af 3 forskellige trin. Du
kan nu enten starte programmet ved at trykke på startknappen (6)
eller annullere programmet ved at trykke på stopknappen (8).
Tilberedning med forudindstillede programmer (auto-menu)
Ved automatisk tilberedning er det ikke nødvendigt at angive
mikrobølgeeffekt og tilberedningstid. Du kan vælge mellem 8
forskellige forudindstillede tilberedningsprogrammer:
A-1: Automatisk genopvarmning (200 g, 400 g, 600 g)
A-2: Grøntsager (200 g, 300 g, 400 g)
A-3: Fisk (250 g, 350 g, 450 g)
A-4: Kød (250 g, 350 g, 450 g)
A-5: Pasta (50 g, 100 g)
A-6: Kartofler (200 g, 400 g, 600 g)
A-7: Pizza (200 g, 400 g)
A-8: Suppe (200 ml, 400 ml)
Hvis du ønsker at tilberede mad (f.eks. en pizza) ved hjælp af et
af de forudindstillede programmer, skal du gøre som beskrevet i
det følgende:
1. Vælg program ved hjælp af knappen til valg af auto-menu (5).
2. Displayet viser ”A - 1”.
3. Drej på drejeknappen (9), indtil displayet viser det ønskede
program (her A-7 for pizza).
4. Vælg programmet ved at trykke på knappen til valg af auto-
menu (5).
5. Du skal nu vælge vægten på den mad (pizza), du ønsker at
tilberede, blandt de forprogrammerede værdier. Dette gøres
ved hjælp af drejeknappen.
6. Tryk på startknappen (8), når displayet viser den ønskede
vægt.
4
753089_IM6 01/02/05 15:01 Side 4
Automatisk optøning (Defrost By W.T.)
Optøningstiden og mikrobølgeeffekten indstilles automatisk, når
vægten er angivet.
1. Anbring de frosne madvarer i mikrobølgeovnen.
2. Tryk på knappen til automatisk optøning "Defrost By W.T." (2)
DEF1 vises på displayet.
3. Vælg madvarernes vægt med drejeknappen (6). Maks. 2000
g.
4. Tryk på startknappen (8), når displayet viser den ønskede
vægt
Optøning efter tid (Defrost By Time)
1. Tryk på knappen til optøning efter tid "Defrost By Time" (4).
DEF2 vises på displayet.
2. Indstil den ønskede optøningstid ved hjælp af drejeknappen.
Maks. 95 min.
Tryk på startknappen (8), når displayet viser den ønskede
optøningstid.
Tilberedning med timer
Med denne funktion kan du indstille, på hvilket klokkeslæt den
tilberedning, du har valgt, skal starte.
1. Start med at indstille tilberedningen (se f.eks. "Tilberedning af
mad med forudindstillede programmer" for en nærmere
beskrivelse af fremgangsmåden).
2. Når du har gjort det, skal du trykke på knappen "Clock/Pre-
Set" (3). Nu blinker timetallet.
3. Drej på drejeknappen (9), indtil displayet viser det ønskede
timetal.
4. Tryk på knappen (3) igen. Nu blinker minuttallet.
5. Drej på drejeknappen (9), indtil displayet viser det ønskede
minuttal.
6. Tryk på knappen (3) for at afslutte indstillingen.
7. Tryk på startknappen (8) for at afslutte indstillingen af
timerfunktionen. Tilberedningen vil nu starte automatisk på
det angivne tidspunkt.
Hurtig start
Mikrobølgeovnen kan startes hurtigt, uden at du behøver at
programmere den.
1. Tryk på startknappen (6) én gang for hvert minut,
tilberedningen skal vare. Hvis tilberedningstiden f.eks. er 4
minutter, skal du trykke 4 gange på knappen
2. Mikrobølgeovnen starter nu med fuld mikrobølgeeffekt.
BØRNESIKRING
Børnesikringen forhindrer, at små børn bruger mikrobølgeovnen.
Mikrobølgeovnen kan ikke betjenes, så længe børnesikringen er
aktiv. Børnesikringen aktiveres ved at holde stopknappen (8) inde
i 5 sekunder. Der lyder et bip, og displayet viser en hængelås (g).
Børnesikringen deaktiveres igen ved at holde stopknappen inde i
5 sekunder.
GODE RÅD OM TILBEREDNING AF MAD
Ved tilberedning af mad i mikrobølgeovn gælder følgende
grundlæggende regler:
Tilberedningstid
Mindre mængder mad tilberedes hurtigere end store. Hvis
mængden af mad fordobles, øges tilberedningstiden tilsvarende
til næsten det dobbelte.
Mindre kødstykker, små fisk og snittede grøntsager tilberedes
hurtigere end store stykker. Af samme årsag anbefales det – hvis
man f.eks. vil lave gullasch, stuvninger, sammenkogte retter eller
lign. – at kødet skæres i stykker på maksimalt 2 x 2 cm.
Fødevarernes kompakthed er ligeledes af stor betydning for
tilberedningstiden. Jo mere kompakte fødevarerne er, jo længere
tid tager det at tilberede dem.
Hele stege kræver længere tilberedningstid end
sammenkogte retter.
En steg kræver længere tid end en ret med hakket kød.
Jo koldere fødevarerne er, jo længere skal tilberedningstiden
være. Madvarer, der har stuetemperatur, tilberedes således
hurtigere end madvarer fra køleskab eller dybfryser.
Ved tilberedning af grøntsager afhænger tilberedningstiden af
grøntsagernes friskhed. Kontrollér derfor grøntsagernes tilstand,
og læg enten lidt tid til, eller træk lidt fra.
Den korte tilberedningstid ved brug af en mikrobølgeovn
bevirker, at maden ikke koger ud.
Der kan eventuelt tilsættes lidt vand.
•Ved kogning af fisk og grøntsager er der kun brug for en
mindre mængde vand.
Mikrobølgeeffekt
Hvilken effekt der skal vælges, afhænger af tilstanden af de
fødevarer, der skal tilberedes.
I de fleste tilfælde skal maden tilberedes på fuld effekt.
Fuld effekt anvendes bl.a. til hurtig opvarmning af mad,
kogning af vand eller lignende.
Lav effekt bruges fortrinsvis til optøning samt tilberedning af
retter, hvori der indgår ost, mælk og æg. (Hele æg med skal
må ikke koges i mikrobølgeovnen, da æggene risikerer at
eksplodere). Derudover anvendes de lavere effekter også til
færdigkogning og for at bevare madens gode aroma.
Generelt om tilberedning
Hvis hele måltidet tilberedes i mikrobølgeovnen, tilrådes det
at starte med de mest kompakte madvarer som f.eks.
kartofler. Når disse er kogt, dækkes de til, hvorefter resten af
fødevarerne tilberedes.
De fleste madvarer bør dækkes til. En tæt tildækning holder
på damp og fugtighed, hvilket forkorter tilberedningstiden i
mikrobølgeovnen. Dette gælder i særdeleshed, når der er tale
om grøntsager, fiskeretter og gryderetter. Tildækning af
maden giver også en bedre fordeling af varmen og dermed et
hurtigt og godt resultat af tilberedningen.
For at opnå det bedst mulige resultat er det vigtigt at placere
maden på den rigtige måde, da mikrobølgestrålerne er
kraftigst i midten af mikrobølgeovnen. Hvis du f.eks. bager
kartofler, bør du placere dem langs kanten af
glasdrejetallerkenen, så de tilberedes ensartet.
For at få en ensartet tilberedning af kompakte retter som kød
og fjerkræ er det vigtigt at vende kødstykkerne nogle gange.
•Du kan godt bage i mikrobølgeovnen, blot ikke efter
opskrifter, hvori der indgår gær.
5
753089_IM6 01/02/05 15:01 Side 5
•Ved tilberedning af fødevarer med tyk skal, f.eks. kartofler,
æbler, hele squash eller kastanjer, bør du prikke huller i
skallen for at forhindre, at maden sprækker under
tilberedningen.
Når man laver mad i en "traditionel" ovn, er man vant til så
vidt muligt at undgå at åbne ovnlågen. Med mikrobølgeovnen
er det anderledes: Her går ingen energi eller væsentlig varme
til spilde. Det vil sige, at du kan åbne lågen til
mikrobølgeovnen og se til maden, så tit du vil.
Vigtige sikkerhedsforanstaltninger ved tilberedning af mad!
•Hvis du bruger mikrobølgeovnen til opvarmning af babymad
eller væsker i en sutteflaske, skal du altid røre rundt i
maden/væsken og kontrollere temperaturen grundigt før
servering. Hermed sikrer du, at varmen er jævnt fordelt, og
undgår skoldningsskader. Låget og/eller sutten må ikke være
sat på sutteflasken, når denne sættes ind i mikrobølgeovnen.
•Ved for lang opvarmningstid kan nogle fødevarer forkulle og
udvikle røg. Hvis det sker, skal du lade lågen være lukket og
slukke helt for mikrobølgeovnen.
Nogle fødevarer med lavt vandindhold, f.eks. chokolade i
blokke og bagværk med sødt fyld, skal varmes forsigtigt.
Ellers kan de blive ødelagt eller ødelægge beholderen.
BRUG AF TILBEHØR VED TILBEREDNING AF MAD
Inden du går i gang med at tilberede mad i beholdere, bør du
kontrollere, at de beholdere, du ønsker at anvende, er lavet af et
egnet materiale, da nogle plastarter kan blive "slatne" og
deforme, og da nogle keramiktyper kan sprække (især ved
opvarmning af små mængder mad).
For at teste om en beholder er egnet til brug i en mikrobølgeovn,
skal du gøre følgende:
Stil beholderen ind i mikrobølgeovnen.
Stil samtidig et glas, der er fyldt halvt op med vand, i
beholderen.
Start mikrobølgeovnen, og lad den køre i 15-30 sek. på
højeste effekt.
Hvis beholderen bliver meget varm at røre ved, bør du
undlade at benytte den i mikrobølgeovnen.
Når du tilbereder mad i mikrobølgeovnen, må du gerne bruge
følgende redskaber:
Glas og glasskåle
Stentøj (uglaseret og glaseret). Maden holder sig længere
varm i glaseret stentøj end i andre fade.
Plastbeholdere. De kan anvendes til mange
opvarmningsformål, men er ikke anvendelige til ovnstegning.
Bemærk! Plastbeholdere af melamin, polyethylen og phenol
kan ikke anvendes.
•Porcelæn. Alt porcelæn kan anvendes i mikrobølgeovne, dog
er ildfast porcelæn at foretrække.
Ildfaste lågfade. Glasfade, hvis låg lukker så tæt, at der ikke
kan slippe damp ud, er ideelle til grøntsager og frugt, der ikke
tilsættes væske (tilberedningstiden må dog ikke overstige 5
min.).
Bruningsfade. Man skal være meget varsom med netop
denne slags fade. Opvarm aldrig et bruningsfad i mere end 5
minutter på drejetallerkenen. En passende isolator som f.eks.
en varmeprøvet tallerken skal placeres mellem bruningsfadet
og drejetallerkenen for at undgå, at drejetallerkenen
overophedes.
Stegefilm. Anvendes specielt i forbindelse med supper,
saucer, sammenkogte retter eller ved optøning. Kan også
anvendes som løs overdækning for at forhindre fedt m.v. i at
sprøjte ud i ovnrummet.
Køkkenrulle. Er ideelt, da køkkenrulle opsuger fugt og fedt.
F.eks. kan bacon lægges lagvist med køkkenrulle mellem
hvert lag. Det bliver så helt sprødt, da det ikke ligger i "sit
eget fedt". Hjemmebagt brød kan tages direkte fra fryseren,
pakkes ind i køkkenrulle og opvarmes i mikrobølgeovnen.
Våd køkkenrulle. Kan anvendes i forbindelse med fisk eller
grøntsager. Tildækning af maden forhindrer udtørring.
Pergamentpapir. Fisk, store grøntsager som blomkål,
majskolber og lign. kan indpakkes i vådt pergamentpapir.
Stegeposer. Er ideelle til kød, fisk og grøntsager. De må
imidlertid aldrig lukkes med metalclips, men skal lukkes til
med bomuldstråd. Prik små huller i posen, og læg den i
mikrobølgeovnen på en tallerken eller et glasfad.
Vigtigt!
Når du tilbereder mad i mikrobølgeovnen, må du ikke bruge
følgende redskaber:
Forseglet glas/flasker med små åbninger, da de kan
sprænge.
Almindelige termometre
Sølvpapir/foliebakker, da mikrobølgestrålerne ikke kan
trænge igennem det og dermed ikke kan koge maden.
Genbrugspapir, da det kan indeholde små metalsplinter, der
kan forårsage gnister og/eller brand.
Lukkede dåser/beholdere med tætsluttende låg, da der kan
komme et overtryk, som får dåsen/beholderen til at sprænge.
•Metalklemmer og andre låg/folier, der indeholder metaltråde.
De kan danne gnister i mikrobølgeovnen og skal derfor
fjernes.
Skåle/beholdere og indpakninger af metal, medmindre de er
udformet specielt til brug i mikrobølgeovne. Mikrobølgerne
reflekteres og kan ikke nå ind til maden gennem metallet.
•Tallerkener, fade og skåle/beholdere med dekorationer af
metal, guld og sølv. De kan gå i stykker og/eller medføre, at
der dannes gnister i ovnrummet.
RENGØRING
Ved rengøring af mikrobølgeovnen bør du være opmærksom på
følgende punkter:
•Sluk for mikrobølgeovnen, og tag stikket ud af stikkontakten
inden rengøring.
Du må ikke bruge skurepulver, stålsvampe eller andre stærke
rengøringsmidler til rengøring af mikrobølgeovnens
indvendige og udvendige overflader, da disse
rengøringsmidler kan ridse fladerne.
Brug i stedet en klud fugtet med varmt vand, og tilsæt
eventuelt lidt opvaskemiddel, hvis mikrobølgeovnen er meget
beskidt.
Der må ikke trænge vand ind i ventilationsåbningerne.
Lad altid lågen stå åben, når du rengør betjeningspanelet, så
mikrobølgeovnen ikke starter under rengøringen.
•Drejeringen og mikrobølgeovnens indvendige bund skal
rengøres jævnligt, så glasdrejetallerkenen kan dreje uhindret
rundt.
Glasdrejetallerkenen og drejeringen kan eventuelt rengøres i
en opvaskemaskine.
6
753089_IM6 01/02/05 15:01 Side 6
FØR DU HENVENDER DIG TIL EN REPARATØR
Hvis mikrobølgeovnen ikke vil starte:
Undersøg, om stikket er sat korrekt i stikkontakten. Hvis det
ikke er tilfældet, skal du tage stikket ud, vente 10 sekunder
og derefter sætte stikket i igen.
Undersøg, om der er sprunget en sikring/om sikringsrelæet er
slået fra. Hvis det ikke er tilfældet, kan du kontrollere, om
stikkontakten fungerer, ved at slutte et andet apparat til den.
Kontrollér, om lågen er lukket helt. Hvis den ikke er det,
sørger det automatiske sikkerhedssystem (via låsetapperne)
for, at mikrobølgeovnen ikke kan startes.
Kontrollér, om betjeningspanelet er indstillet korrekt, og om
timeren er aktiveret.
Hvis mikrobølgeovnen stadig ikke fungerer, skal du henvende dig
til en reparatør.
MILJØTIPS
Når elektronikprodukter ikke længere fungerer, bør de bortskaffes
på en måde, så de belaster miljøet mindst muligt og i henhold til
de regler, der gælder i din kommune. I de fleste tilfælde kan du
komme af med produktet på din lokale genbrugsstation.
GARANTIBESTEMMELSER
Garantien gælder ikke:
hvis ovennævnte ikke iagttages
hvis der har været foretaget uautoriserede indgreb i apparatet
hvis apparatet har været misligholdt, udsat for en voldsom
behandling eller lidt anden form for overlast
hvis fejl i apparatet er opstået på grund af fejl på
ledningsnettet.
Da vi hele tiden udvikler vores produkter på funktions- og
designsiden, forbeholder vi os ret til at foretage ændringer i
produktet uden forudgående varsel.
IMPORTØR
Adexi Group
Vi tager forbehold for trykfejl
7
753089_IM6 01/02/05 15:01 Side 7
INTRODUKTION
För att du skall få ut så mycket som möjligt av mikrovågsugnen
är det lämpligt att du läser igenom denna bruksanvisning innan
du tar apparaten i bruk. Lägg extra stor vikt vid
säkerhetsföreskrifterna. Vi rekommenderar även att du sparar
bruksanvisningen för framtida bruk.
VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Mikrovågsugnen får endast användas för det den är avsedd,
dvs. matberedning för hemmabruk.
Mikrovågsugnen är endast avsedd för inomhusbruk.
Använd inte mikrovågsugnen om sladden eller stickkontakten
är skadad, om ugnen inte fungerar korrekt eller om den
skadats av tung belastning, slag eller liknande.
Blockera eller täck inte några ventilhål eller utsläpp på
mikrovågsugnen.
Starta inte mikrovågsugnen när den är tom. För att
mikrovågsugnen ska kunna absorbera mikrovågor måste det
stå någonting i den (mat), annars kan den skadas. Om du vill
testa de olika funktionerna kan du ställa in en kopp vatten i
mikrovågsugnen.
Använd inte mikrovågsugnen om systemet för säkerhetslåset
inte fungerar, eftersom det innebär att mikrovågsugnen kan
vara på även om dörren inte är stängd. Om dörren är öppen
riskerar du att utsättas för mikrovågsstrålning.
Använd inte mikrovågsugnen om det finns rester av
rengöringsmedel i den.
Värm aldrig olja eller fett i mikrovågsugnen.
Barn som befinner sig i närheten av apparaten när den är i
bruk bör hållas under uppsyn.
Försök aldrig att reparera mikrovågsugnen själv.
Om mikrovågsugnen, sladden eller stickkontakten behöver
repareras skall de lämnas till en godkänd
reparationsverkstad. Om apparaten utsätts för obehöriga
reparationer upphävs garantin. Kontakta återförsäljaren om
reparationen faller under garantivillkoren.
Brandrisk!
Notera följande punkter för att minska risken för brand i
ugnsdelen:
Tillaga inte maten för länge eller vid för hög temperatur, och
lämna inte mikrovågsugnen obevakad om du använt papper,
plast eller andra lättantändliga material i mikrovågsugnen i
syfte att minska tillagningstiden.
Metallklämmor och lock/plastfilm som innehåller metalltrådar
kan orsaka gnistor i mikrovågsugnen och måste därför tas
bort.
Om material börjar brinna i mikrovågsugnen ska du låta
dörren vara stängd. Stäng av mikrovågsugnen omedelbart
och dra ut kontakten ur eluttaget.
8
SE
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
INTRODUKTION............................................................................8
VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER ........................................8
Brandrisk!......................................................................................8
BESKRIVNING AV MIKROVÅGSUGNENS DELAR ......................9
FÖRBEREDA MIKROVÅGSUGNEN..............................................9
Placering av mikrovågsugnen ......................................................9
Anslutning av mikrovågsugnen ....................................................9
Installation av glastallrik ................................................................9
Ställa in klockan ............................................................................9
ANVÄNDA MIKROVÅGSUGNEN ..................................................9
Tillagningsfunktioner ..................................................................10
Välja funktion och effekt..............................................................10
Tillagning med program ..............................................................10
Tillagning med förinställda program (auto-tillagning)..................10
Automatisk upptining (Upptining efter vikt) ................................10
Upptining efter tid (Upptining efter tid) ......................................10
Tillagning med timer....................................................................11
Snabbstart ..................................................................................11
BARNSÄKERHETSLÅS ..............................................................11
TIPS FÖR TILLAGNING AV MAT ................................................11
Tillagningstid ..............................................................................11
Mikrovågseffekt ..........................................................................11
Allmän information om matlagning ............................................11
Viktiga säkerhetsföreskrifter vid tillagning av mat!......................11
ANVÄNDA KÄRL VID TILLAGNING AV MAT ..............................11
Viktigt! ........................................................................................12
RENGÖRING ..............................................................................12
INNAN DU GÅR TILL EN REPARATÖR ......................................12
TIPS FÖR MILJÖN ......................................................................12
GARANTIVILLKOR ......................................................................12
IMPORTÖR..................................................................................12
753089_IM6 01/02/05 15:01 Side 8
BESKRIVNING AV MIKROVÅGSUGNENS DELAR
A. Kontrollpanel
B. Spole
C. Roterande ring
D. Glastallrik
E. Fönster
F. Dörr
G. Låshakar (säkerhetslås)
H. Stekgaller
KONTROLLPANEL:
1. Display
2. Knapp för automatisk upptining
(Upptining efter vikt)
3. Knapp för inställning av klocka/timer
(Klocka/Förinställning)
4. Knapp för upptining efter tid
(Upptining efter tid)
5. Knapp för automatisk tillagning
(Auto-tillagning)
6. Startknapp (Snabbstart/Start)
7. Funktionsknapp (Mikro/Grill/Kombi)
8. Stoppknapp (Stopp/Avbryt)
9. Vred för att ställa in tid, effekt
och vikt (Tid/Effekt/Vikt)
SYMBOLER PÅ DISPLAYEN
(a) Mikrovågsugn
(b) Grill
(c) Upptining
(d) Hög effekt
(e) Låg effekt
(f) Klocka/timer
(g) Barnlås
(h) Förinställda program
(i) Gram (g)
(j) Milliliter (ml)
FÖRBEREDA MIKROVÅGSUGNEN
Varje enskild mikrovågsugn kontrolleras på fabriken, men för
säkerhets skull bör du kontrollera att mikrovågsugnen inte har
skadats under transporten när du har packat upp den.
Kontrollera om det finns någon synlig skada (t.ex. märken eller
liknande), om luckan går att stänga, samt om gångjärnen är i
ordning. Om mikrovågsugnen verkar skadad, ska du kontakta
inköpsstället. Använd inte apparaten förrän den kontrollerats av
en auktoriserad specialist.
Innan du använder mikrovågsugnen ser du till att allt
förpackningsmaterial tagits bort från den, både på ut- och
insidan.
Placering av mikrovågsugnen
Mikrovågsugnen ska placeras på en plan yta, med minst 10 cm
avstånd från baksidan till närmaste yta, 5 cm till sidorna och 20
cm till ovansidan för att garantera tillräcklig ventilation. Ta inte
bort mikrovågsugnens fötter. Ugnen får inte byggas in och du
måste se till att ventilationshålen på ovansidan inte är täckta. Om
de är täckta när mikrovågsugnen används finns det risk för
överhettning. Mikrovågsugnen kan då inte användas förrän den
svalnat.
Placera inte mikrovågsugnen eller sladden nära varma områden
som gasplattor eller elektriska spisplattor.
Anslutning av mikrovågsugnen
Mikrovågsugnen måste anslutas till ett 230 volts
växelströmsuttag, 50 Hz. Garantin gäller inte om
mikrovågsugnen ansluts till ett uttag med felaktig spänning.
Installation av glastallrik
Innan mikrovågsugnen används ska du se till att:
den roterande ringen (C) sitter i fördjupningarna runt axeln
(B), och att
glastallriken (D) sitter i den roterande ringen.
Ställa in klockan
När du har anslutit mikrovågsugnen visas "0:00" i displayen.
1. Tryck en gång på vredet för att ställa in tiden (3). Siffran som
anger timmar blinkar.
2. Vrid vredet (9) tills aktuell timme visas i displayen.
3. Tryck på vredet för att ställa in tiden (3) igen. Siffran som
anger minuter blinkar.
4. Vrid vredet (9) tills aktuell minut visas i displayen.
5. Tryck på vredet för att ställa in tiden (3) igen för att ange
inställningen.
ANVÄNDA MIKROVÅGSUGNEN
Mikrovågsugnen används på följande sätt:
Placera maten som ska tillagas i mikrovågsugnen och stäng
dörren (F).
Välj tillagningsfunktion, effekt och tillagningstid, om det
behövs (beskrivs ingående nedan). Mikrovågsugnen startar
automatiskt.
Tillagningen kan avbrytas närsomhelst genom att du trycker
på stoppknappen (8). Med ett tryck avbryts tillagningen
tillfälligt, med två tryck avbryts tillagningen permanent.
Tillagningen kan även avbrytas tillfälligt genom att du öppnar
luckan. Om tillagningen avbryts tillfälligt kan du sätta igång
tillagningen igen genom att trycka på startknappen (6).
När tillagningstiden är över stannar ugnen automatiskt och
det piper 5 gånger.
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ab c d e
fghi j
753089_IM6 01/02/05 15:01 Side 9
Varje gång du trycker på någon av knapparna på
mikrovågsugnen eller när du vrider på vredet hörs ett pip.
Tillagningsfunktioner
Mikrovågsugnen har följande tillagningsfunktioner:
mikrovågsfunktion, grillfunktion, kombinationsfunktion 1 och 2
(C1 och C2), manuell tillagning, automatisk tillagning samt allmän
och automatisk upptining. Den maximala tillagningstiden som
kan anges för mikrovågsfunktionen, grillfunktionen och
kombinationsfunktionerna är 95 minuter.
Välja funktion och effekt
1. Tryck på funktionsknappen (7) och vrid vredet (9) för att välja
funktion och/eller effekt. Se de olika funktionerna i
nedanstående tabell.
2. Tryck på funktionsknappen (7) igen när önskad funktion visas
i displayen (se "Indikering i displayen" i nedanstående tabell).
3. Nu kan du ange önskad tillagningstid med hjälp av vredet (9).
4. När du har angett önskad tillagningstid trycker du på
startknappen (6) för att påbörja tillagningen.
Funktion Indikering i displayen Mikrovågseffekt Grilleffekt
1P 100 100 %
2P 80 80 %
3P 50 50 %
4P 30 30 %
5P 10 10 %
6 (grillfunktion*) G 0 % 100 %
7 (komb. 1**) C - 1 55 % 45 %
8 (komb. 2***) C -2 30 % 70 %
*Grillfunktion:
När hälften av den angivna tiden för grillfunktionen har gått
stannar ugnen och piper två gånger. Du kan då vända på maten
så att den blir jämnt tillagad.
Om du inte gör någonting startar ugnen automatiskt igen efter 1
minut.
När tillagningen är klar hörs 5 pip.
**Kombinationsfunktion 1:
Under 55 % av tillagningstiden används mikrovågsfunktionen, 45
% grillfunktionen.
**Kombinationsfunktion 2:
Under 30 % av tillagningstiden används mikrovågsfunktionen, 70
% grillfunktionen.
Tillagning med program
Du kan själv ställa in tillagningsprogrammen på mikrovågsugnen.
Ett tillagningsprogram kan bestå av högst 3 olika
tillagningsstadier med olika tillagningseffekt och tid.
Exempel:
Du vill att ugnen först ska 1) tina maten i 5 minuter och sedan 2)
tillaga den vid 100 % effekt i 20 minuter och slutligen 3) tillaga
den vid 10 % effekt i 5 minuter.
Gör så här:
1. Tryck på knappen ”Upptining efter tid” (5).
2. Ställ in tiden till 5 minuter genom att vrida vredet (9).
Nu har du ställt in stadie 1.
3. Tryck sedan på funktionsknappen (7). I displayen visas "P
100" för 100 % mikrovågseffekt (se ovanstående tabell).
4. Tryck på funktionsknappen (7) för att välja den här effekten.
5. Ställ in tiden till 20 minuter genom att vrida vredet.
Nu har du ställt in stadie 2.
6. Tryck på funktionsknappen (7) igen. I displayen visas "P 100".
7. Vrid vredet tills "P 10" visas i displayen för 10 %
mikrovågseffekt.
8. Tryck på funktionsknappen (7) för att välja den här effekten.
9. Ställ in tiden till 5 minuter genom att vrida vredet.
Nu har du angett en program som består av 3 olika stadier. Nu
kan du starta programmet genom att trycka på startknappen (6)
eller avbryta programmet genom att trycka på stoppknappen (8).
Tillagning med förinställda program (auto-tillagning)
Med den automatiska tillagningen behöver du inte ange
mikrovågseffekt och tillagningstid. Du kan välja mellan 8 olika
förinställda tillagningsprogram:
A-1: Automatisk värmning (200 g, 400 g, 600 g)
A-2: Grönsaker (200 g, 300 g, 400 g)
A-3: Fisk (250 g, 350 g, 450 g)
A-4: Kött (250 g, 350 g, 450 g)
A-5: Pasta (50 g, 100 g)
A-6: Potatis (200 g, 400 g, 600 g)
A-7: Pizza (200 g, 400 g)
A-8: Soppa (200 ml, 400 ml)
Om du vill tillaga mat (t.ex. en pizza) med ett av de förinställda
programmen gör du så här:
1 Välj programmet med hjälp av knappen för auto-tillagning (5).
2I displayen visas ”A - 1”.
3Vrid vredet (9) tills önskat program visas i displayen (i det här
exemplet A-7 för pizza).
4 Välj programmet genom att trycka på knappen för auto-
tillagning (5).
5 Du måste välja någon av de förprogrammerade vikterna för
den maträtt (pizza) du vill tillaga. Detta gör du med vredet.
6Vrid vredet (8) tills önskad vikt visas i displayen.
Automatisk upptining (Upptining efter vikt)
Upptiningstiden och mikrovågseffekten ställs in automatiskt när
vikten anges.
1. Placera den frysta maten i mikrovågsugnen.
2. Tryck på knappen för automatisk upptining ”Upptining efter
vikt” (2). DEF1 visas i displayen.
3. Ange matens vikt med hjälp av vredet (6). Högst 2 kg.
4. Vrid vredet (8) tills önskad vikt visas i displayen.
Upptining efter tid (Upptining efter tid)
1. Tryck på knappen för upptining efter tid ”Upptining efter tid”
(4) DEF2 visas i displayen.
2. Ange önskad tillagningstid med hjälp av vredet. Högst 95
minuter.
Tryck på startknappen (8) tills önskad upptiningstid visas i
displayen.
10
753089_IM6 01/02/05 15:01 Side 10
Tillagning med timer
Den här funktionen använder du för att ange den tid då du vill att
tillagningen ska börja.
1. Starta genom att ange tillagningsprogram (i t.ex. "Tillagning
med förinställda program" beskrivs processen mer detaljerat).
2. När du har gjort det trycker du på knappen
"Klocka/Förinställning" (3). Siffran som anger timmar blinkar.
3. Vrid vredet (9) tills aktuell timme visas i displayen.
4. Tryck på knappen (3) igen. Siffran som anger minuter blinkar.
5. Vrid vredet (9) tills aktuell minut visas i displayen.
6. Tryck på knappen (3) igen för att ange inställningen.
7. Tryck på knappen (8) igen för att ställa in timerfunktionen.
Tillagningen startar automatiskt vid den tidpunkt som
angetts.
Snabbstart
Mikrovågsugnen kan snabbstartas utan att du behöver välja ett
program.
1. Tryck på startknappen (6) en gång för varje minut när du ska
ställa in tillagningstid. Om tillagningstiden t.ex. är 4 minuter
trycker du på knappen 4 gånger.
2. Mikrovågsugnen startar nu vid full effekt.
BARNSÄKERHETSLÅS
Barnsäkerhetslåset förhindrar att små barn använder
mikrovågsugnen. Mikrovågsugnen kan inte användas när
barnsäkerhetslåset är aktivt. Barnsäkerhetslåset aktiveras genom
att du håller startknappen (8) nedtryckt i 5 sekunder. Ett pip hörs
och i displayen visas ett hänglås (g). Barnsäkerhetslåset
inaktiveras igen genom att du håller startknappen (8) nedtryckt i
5 sekunder.
TIPS FÖR TILLAGNING AV MAT
När du lagar mat i mikrovågsugnen gäller följande grundregler:
Tillagningstid
Mindre mängder mat tillagas snabbare än större mängder. Om
mängden mat dubblas måste tillagningstiden ökas motsvarande,
till dubbelt så lång tid.
Mindre bitar kött, små fiskar och hackade grönsaker tillagas
mycket snabbare än större bitar. Av samma anledning
rekommenderar vi att du skär köttet i bitar som inte är större än
2 x 2 cm om du t.ex. ska göra gulasch, stuvning eller liknande.
Matens fasthet är också viktig för tillagningstiden. Ju fastare
maten är desto längre tid tar det att tillaga den.
Hela stekar har längre tillagningstid än grytor.
En stek tar längre tid än en rätt med köttfärs.
Ju kallare maten är, desto längre blir tillagningstiden. Mat som är
rumstempererad tillagas därför snabbare än mat från kylen eller
frysen.
Vid tillagning av grönsaker beror tillagningstiden på hur fräscha
grönsakerna är. Kontrollera därför hur grönsakerna verkar och
lägg till eller dra ifrån tid.
En kortare tillagningstid i mikrovågsugnen innebär att maten inte
tillagas för länge.
Om det behövs kan du tillsätta lite vatten.
När du lagar fisk och grönsaker behöver du bara använda
mycket lite vatten.
Effekt
Effektinställningen beror på vilken sorts mat som ska lagas.
I de flesta fall lagas maten på full effekt.
Full effekt används bland annat då man återuppvärmer mat
snabbt, kokar vatten eller liknande.
Låg effekt används huvudsakligen för att tina mat och tillaga
rätter som innehåller ost, mjölk och ägg. (Hela ägg med skal
kan inte kokas i mikrovågsugnen eftersom de riskerar att
explodera). Dessutom används låg effekt när sista handen
läggs vid tillagningen eller för att en rätt ska få behålla en
särskild arom.
Allmän information om matlagning
Om hela måltiden ska tillagas i mikrovågsugnen,
rekommenderar vi att du börjar med de mest kompakta
livsmedlen, såsom potatis. Täck över dem när de är klara och
tillaga resten av måltiden.
De flesta typer av mat bör vara övertäckta. Ett tättslutande
lock gör att ånga och fukt stannar kvar, vilket förkortar
tillagningstiden. Det gäller särskilt vid tillagning av grönsaker,
fiskrätter och grytor. Täcks maten så fördelas dessutom
värmen bättre och tillagningen går snabbare och resultatet
blir bättre.
För att uppnå bästa möjliga resultat är det viktigt att maten
placeras korrekt eftersom mikrovågorna är starkast mitt i
ugnen. Om du t.ex. bakar potatis bör potatisarna placeras
längs med glastallrikens kant så att de tillagas jämnt.
För att laga kompakta rätter som kött och kyckling jämnt är
det viktigt att vända på köttet några gånger.
Det går att baka i mikrovågsugnen, men inte recept som
innehåller jäst.
När du tillagar mat med ett tjockt skal, t.ex. potatis, äpplen,
hela squasher eller kastanjer, bör du nagga skalet för att
förhindra att maten exploderar under tillagningen.
När du lagar mat i en "vanlig" ugn, försöker du normalt att
öppna ugnsluckan så litet som möjligt. Det behövs inte med
mikrovågsugnen: ingen energi eller särskilt mycket värme
försvinner. Det går alltså att öppna mikrovågsugnens dörr och
kontrollera maten hur många gånger som helst.
Viktiga säkerhetsföreskrifter vid tillagning av mat!
Om du använder mikrovågsugnen för att värma barnmat eller
vätska i en nappflaska måste du alltid röra om maten/vätskan
och kontrollera temperaturen innan du matar barnet. På så
sätt fördelas värmen jämnt och du undviker skållningsskador.
Locket och/eller nappen måste alltid tas av flaskan när den
placeras i mikrovågsugnen.
Om viss mat värms för länge kan den förkolna och ryka. Om
det händer ska du låta dörren vara stängd och stänga av
mikrovågsugnen helt.
En del mat med lågt vatteninnehåll, t.ex. choklad i rutor och
bakverk med söt fyllning ska värmas försiktigt så de, eller
förpackningen, inte förstörs.
ANVÄNDA KÄRL VID TILLAGNING AV MAT
Innan du börjar tillaga mat i kärl bör du se till att de kärl du vill
använda är tillverkade av lämpligt material, viss sorts plast kan
bli mjuk och deformerad, en del typer av keramik kan gå sönder
(särskilt vid tillagning av små mängder mat).
Så här gör du för att testa om ett kärl är lämpligt att använda i
mikrovågsugnen:
•Placera kärlet i mikrovågsugnen.
Placera samtidigt ett halvfullt glas vatten i kärlet.
Starta mikrovågsugnen och kör den i 15-30 sekunder på full
effekt.
11
753089_IM6 01/02/05 15:01 Side 11
Om kärlet blir väldigt varmt att vidröra ska du inte använda
det i mikrovågsugnen.
När du tillagar mat i mikrovågsugnen ska du helst använda
följande redskap:
Glas och glasskålar
Stengods (glaserat och oglaserat). Maten håller sig varm
längre i glaserat stengods än något annat kärl.
Plastkärl De kan användas för olika slags uppvärmning men
är inte lämpliga för stekning. Observera! Det går INTE att
använda plastkärl tillverkade av melamin, polyetylen och
fenol.
Porslin Allt porslin kan användas i mikrovågsugnar, dock helst
brandsäkert porslin.
Brandsäkra täckta kärl Glaskärl med lock som sluter så tätt
att ingen ånga kommer ut är perfekta för grönsaker och frukt
som du inte lägger till något vatten till (tillagningstiden får
dock inte överskrida 5 minuter).
Stekkärl Du måste vara mycket försiktig när du använder den
här typen av kärl. Värm inte stekkärlet mer än 5 minuter på
glastallriken. Lämplig isolering, såsom en värmetestad platta
bör läggas mellan stekkärlet och glastallriken för att undvika
att glastallriken överhettas.
Plastfolie kan användas, särskilt med soppor, såser,
stuvningar eller till mat som tinas. Plastfolie kan också
användas för att förhindra att fett etc. stänker ned
mikrovågsugnens insida.
•Hushållspapper är idealiskt då papperet absorberar vätska
och fett. Till exempel kan man lägga bacon i lager med
hushållspapper mellan varje lager. Baconet blir då helt
knaperstekt eftersom det inte tillagas i sitt eget fett.
Hembakat bröd kan tas direkt från frysen, packas in i
hushållspapper och värmas i mikrovågsugnen.
Blött hushållspapper kan användas till fisk eller grönsaker.
Om maten täcks över hindras den från att torka ut.
Smörgåspapper Fisk, stora grönsaker, såsom blomkål,
majskolvar och liknande kan packas i smörgåspapper.
Stekpåsar är bra till kött, fisk och grönsaker. De får dock
aldrig tillslutas med metallklämmor. Istället kan du använda
bomullstråd. Gör små hål i påsen och placera den på en
tallrik eller ett glaskärl i mikrovågsugnen.
OBS!
När du tillagar mat i mikrovågsugnen ska du inte använda
följande redskap:
Förslutna glas/flaskor med små öppningar, då de kan
explodera.
•Vanliga termometrar
Silverfolie/folielådor, eftersom mikrovågorna inte kan tränga
igenom materialet och då tillagas inte maten.
Återvunnet papper, eftersom det kan innehålla små
metallflisor som kan orsaka gnistor och/eller brand.
•Slutna burkar/behållare med tättslutande lock, eftersom
övertryck kan orsaka att burken/behållaren exploderar.
Metallklämmor och andra lock/folie som innehåller
metalltrådar. De kan orsaka gnistor i ugnen och måste därför
tas bort.
•Metallskålar/behållare och förpackningsmaterial, om de inte
är särskilt designade för att användas i mikrovågsugn.
Mikrovågorna reflekteras och kan inte tränga igenom
metallen.
•Tallrikar, kärl och skålar/behållare med metall-, guld- och
silverdekorationer. De kan gå sönder och/eller orsaka gnistor i
mikrovågsugnen.
RENGÖRING
När du rengör mikrovågsugnen bör du tänka på följande:
Stäng av mikrovågsugnen och dra ur stickkontakten ur
eluttaget innan du rengör ugnen.
Använd aldrig skurpulver, stålborstar eller andra starka
rengöringsmedel för att rengöra in- eller utsidan av
mikrovågsugnen då de kan lämna märken.
Använd istället en trasa fuktad med varmt vatten, och använd
rengöringsmedel om mikrovågsugnen är väldigt smutsig.
Se till att inget vatten rinner ner i ventilhålen.
Ha alltid dörren öppen när du gör rent kontrollpanelen för att
undvika att mikrovågsugnen startar av misstag under
rengöringen.
Den roterande ringen och mikrovågsugnens golv måste göras
rent regelbundet så att glastallriken kan snurra fritt.
Glasstallriken och den roterande ringen kan diskas i
diskmaskin.
INNAN DU GÅR TILL EN REPARATÖR
Om mikrovågsugnen inte startar:
Kontrollera att stickkontakten sitter i eluttaget. Om den sitter
i ordentligt, ta ur stickkontakten, vänta i 10 sekunder och sätt
i den i uttaget igen.
Kontrollera om en säkring gått eller om säkringsrelät stängts
av. Om allt verkar fungera som det ska kan du testa eluttaget
genom att sätta in en annan enhet.
Kontrollera att dörren är ordentligt stängd. Är den inte det
orsakar det automatiska säkerhetssystemet (genom
låshakarna) att mikrovågsugnen inte kan starta.
Kontrollera att kontrollpanelen ställts in korrekt och om timern
aktiverats.
Om mikrovågsugnen ändå inte fungerar bör du kontakta en
reparatör.
TIPS FÖR MILJÖN
När elektroniska produkter inte längre fungerar, ska de kasseras
på ett sätt så att de orsakar minsta möjliga belastning på miljön,
enligt de lokala miljöbestämmelserna. Oftast kan du lämna in
sådana produkter till din lokala återvinningsstation.
GARANTIVILLKOR
Garantin gäller inte:
om ovanstående instruktioner inte följs
•om apparaten har modifierats
om apparaten har blivit felhanterad, utsatts för vårdslös
behandling eller fått någon form av skada.
om fel kan ha uppstått till följd av fel på nätspänningen
På grund av konstant utveckling av våra produkter både på
funktions- och designsidan förbehåller vi oss rätten till ändringar
av våra produkter utan föregående meddelande.
IMPORTÖR
Adexi Group
Vi ansvarar inte för eventuella tryckfel.
12
753089_IM6 01/02/05 15:01 Side 12
JOHDANTO
Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen laitteen ensimmäistä
käyttökertaa, niin saat parhaan hyödyn uudesta
mikroaaltouunistasi. Lue turvaohjeet erityisen huolellisesti.
Suosittelemme myös, että säilytät nämä ohjeet. Näin voit
perehtyä mikroaaltouunin eri toimintoihin myöhemminkin.
TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA
Mikroaaltouunia saa käyttää vain sen alkuperäiseen
käyttötarkoitukseen, ruuanvalmistukseen kotioloissa.
Mikroaaltouuni on tarkoitettu ainoastaan sisäkäyttöön.
Älä käytä mikroaaltouunia, jos sen virtajohto tai virtapistoke
on vaurioitunut, jos uuni ei toimi kunnolla tai jos se on
vaurioitunut esimerkiksi voimakkaan iskun seurauksena.
Älä tuki tai peitä mikroaaltouunin tuuletusaukkoja.
Älä käytä mikroaaltouunia tyhjänä. Mikroaaltouunissa on
oltava jotakin (ruokaa), johon mikroaallot voivat imeytyä.
Muutoin uuni voi vaurioitua. Jos haluat kokeilla
mikroaaltouunin eri toimintoja, aseta uuniin kupillinen vettä.
Älä käytä mikroaaltouunia, jos turvalukitusjärjestelmä ei toimi,
koska tällöin mikroaaltouuniin voi kytkeä virran, vaikka
luukkua ei ole suljettu. Jos luukku on auki uunin käydessä,
voit altistua mikroaaltosäteilylle.
Älä käytä mikroaaltouunia, jos sen sisällä on
puhdistusainejäämiä.
Älä koskaan kuumenna mikroaaltouunissa öljyä tai rasvaa.
•Valvo laitteen lähellä olevia lapsia laitetta käytettäessä.
Älä koskaan yritä korjata mikroaaltouunia itse.
Jos mikroaaltouuni, virtajohto tai virtapistoke on korjattava,
vie uuni valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Jos laitteen korjaa
joku muu kuin huoltoliikkeen edustaja, takuu ei ole enää
voimassa. Ota yhteyttä jälleenmyyjään, jos takuu korvaa
korjauksen.
Palovaara!
Noudata seuraavia ohjeita, jotta uunin sisältö ei syttyisi
tuleen:
Älä kypsennä ruokaa liian kauan tai liian suurella teholla.
Valvo kypsennystä, jos käytät mikroaaltouunissa paperia,
muovia tai muuta syttyvää materiaalia, jonka tarkoitus on
lyhentää kypsennysaikaa.
Poista metallisulkimet sekä metallilankoja sisältävät kannet ja
kalvot, sillä ne voivat aiheuttaa kipinöitä.
Jos mikroaaltouunin sisällä olevat materiaalit syttyvät tuleen,
pidä luukku suljettuna. Katkaise mikroaaltouunista
välittömästi virta ja irrota pistoke pistorasiasta.
13
FI
SISÄLLYSLUETTELO
JOHDANTO ......................................................................................13
TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA ..............................................................13
Palovaara!..........................................................................................13
MIKROAALTOUUNIN OSAT ..............................................................14
MIKROAALTOUUNIN VALMISTELEMINEN ......................................14
Mikroaaltouunin sijoittaminen............................................................14
Mikroaaltouunin kytkeminen ............................................................14
Pyörivän lasialustan asentaminen ....................................................14
Kellonajan asettaminen ....................................................................14
MIKROAALTOUUNIN KÄYTTÄMINEN ..............................................14
Kypsennystoiminnot..........................................................................15
Toiminnon ja tehon valitseminen ......................................................15
Ohjelmien käyttäminen......................................................................15
Esiasetettujen ohjelmien käyttäminen (automaattivalikko)................15
Automaattinen sulatus (Defrost By W.T.) ..........................................16
Sulatus ajan perusteella (Defrost By Time)........................................16
Ajastimen käyttäminen ......................................................................16
Pikakäynnistys ..................................................................................16
LAPSILUKITUS..................................................................................16
RUUANVALMISTUSVINKKEJÄ ........................................................17
Kypsennysaika ..................................................................................17
Mikroaaltoteho ..................................................................................17
Yleistietoja ruuan kypsentämisestä ..................................................17
Tärkeitä ruuan kypsennystä koskevia turvaohjeita ..........................17
RUUANVALMISTUKSESSA KÄYTETTÄVÄT VÄLINEET....................17
Tärkeää! ............................................................................................17
PUHDISTUS ......................................................................................17
ENNEN UUNIN TOIMITTAMISTA HUOLTOLIIKKEESEEN ................18
YMPÄRISTÖN HUOMIOIMINEN ......................................................18
TAKUUEHDOT ..................................................................................18
MAAHANTUOJA................................................................................18
753089_IM6 01/02/05 15:01 Side 13
MIKROAALTOUUNIN OSAT
A. Ohjauspaneeli
B. Pyöritysakseli
C. Pyörivä rengas
D. Pyörivä lasialusta
E. Ikkuna
F. Luukku
G. Lukitustapit (turvalukko)
H. Grilliritilä
OHJAUSPANEELI:
1. Näyttö
2. Automaattisen sulatuksen painike
(Defrost By W.T)
3. Kellon/ajastimen asetuspainike
(Clock/Pre-Set)
4. Sulatusajan valintapainike (Defrost
By Time)
5. Automaattivalikon valintapainike
(Auto Cook)
6. Käynnistyspainike (Quick Start /
Start)
7. Toimintopainike (Micro/Grill/Combi)
8. Sammutuspainike (Stop/Cancel)
9. Ajan, tehon ja painon säädin
(Time/Power/Weight)
NÄYTÖN SYMBOLIT
(a) Mikroaalto
(b) Grilli
(c) Sulatus
(d) Suuri teho
(e) Pieni teho
(f) Kello/ajastin
(g) Lapsilukko
(h) Esiasetetut ohjelmat
(i) Grammaa (g)
(j) Millilitraa (ml)
MIKROAALTOUUNIN VALMISTELEMINEN
Kaikki mikroaaltouunit on tarkistettu tehtaalla. Kun olet purkanut
mikroaaltouunin pakkauksesta, tarkista kuitenkin
turvallisuussyistä huolellisesti, ettei uuni ole vaurioitunut
kuljetuksen aikana. Tarkista, ettei uunissa ole näkyviä vaurioita
(kuten lommoja) ja että luukku sulkeutuu kunnolla ja saranat ovat
kunnossa. Jos mikroaaltouunissa on vaurioita, ota yhteyttä
liikkeeseen, josta ostit sen. Älä käytä uunia, ennen kuin
valtuutettu huoltoliike on tarkistanut sen kunnon.
Tarkista ennen mikroaaltouunin käyttämistä, että olet poistanut
kaikki pakkausmateriaalit sekä sisä- että ulkopuolelta.
Mikroaaltouunin sijoittaminen
Aseta uuni vaakasuoralle alustalle ja jätä sen taakse vähintään 10
cm, sivuille 5 cm, ja yläpuolelle 20 cm tyhjää tilaa, jotta uunin
ilmanvaihto toimii hyvin. Älä irrota mikroaaltouunin jalkoja. Tämä
uuni ei sovellu uppoasennukseen. Varmista, ettei kotelon päällä
olevia tuuletusaukkoja ole peitetty. Jos ilma ei pääse virtaamaan
vapaasti tuuletusaukoista, uuni voi ylikuumentua.
Mikroaaltouunia ei saa käyttää, ennen kuin se on jäähtynyt.
Älä sijoita mikroaaltouunia tai virtajohtoa kuumaan paikkaan,
kuten sähkölieden keittolevyjen tai kaasulieden polttimien lähelle.
Mikroaaltouunin kytkeminen
Kytke mikroaaltouuni 230 voltin sähköverkkoon
(vaihtovirtaverkkoon), jonka taajuus on 50 Hz. Jos mikroaaltouuni
kytketään sähköverkkoon, jossa on väärä jännite, takuu ei ole
voimassa.
Pyörivän lasialustan asentaminen
Varmista ennen mikroaaltouunin käyttöä, että
pyörivä rengas (C) on lasialustan pyöritysakselin (B) ympärillä
olevassa syvennyksessä ja että
pyörivä lasialusta (D) on asennettu pyörivään renkaaseen.
Kellonajan asettaminen
Kun olet liittänyt mikroaaltouunin virtajohdon pistorasiaan,
näytössä näkyy ”0:00”.
1. Aseta aika painamalla kellon asetuspainiketta (3). Tunnit
alkavat vilkkua näytössä.
2. Käännä nuppia (9), kunnes haluamasi tunnit ilmestyvät
näyttöön.
3. Aseta aika painamalla kellon asetuspainiketta (3) uudelleen.
Minuutit alkavat vilkkua näytössä.
4. Käännä nuppia (9), kunnes haluamasi minuutit ilmestyvät
näyttöön.
5. Aseta aika painamalla kellon asetuspainiketta (3) uudelleen.
MIKROAALTOUUNIN KÄYTTÄMINEN
Mikroaaltouunia käytetään seuraavalla tavalla:
Aseta kypsennettävä ruoka mikroaaltouuniin ja sulje luukku
(F).
•Valitse kypsennystoiminto, -teho ja -aika, jos tarpeen
(tarkemmat tiedot on esitetty alla). Mikroaaltouuni käynnistyy
automaattisesti.
•Voit keskeyttää kypsennyksen milloin tahansa painamalla
sammutuspainiketta (8). Jos painat painiketta kerran,
kypsennys keskeytyy väliaikaisesti. Jos painat painiketta
kahdesti, kypsennys keskeytyy kokonaan. Voit myös
keskeyttää kypsennyksen väliaikaisesti avaamalla luukun. Voit
jatkaa kypsennystä väliaikaisen keskeytyksen aikana
painamalla käynnistyspainiketta (6).
14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ab c d e
fghi j
753089_IM6 01/02/05 15:01 Side 14
Kun kypsennysaika päättyy, uuni pysähtyy automaattisesti ja
antaa viisi äänimerkkiä.
Kuulet äänimerkin aina, kun painat mikroaaltouunin painikkeita
tai käännät nuppia.
Kypsennystoiminnot
Mikroaaltouunissa on seuraavat kypsennystoiminnot:
mikroaaltouuni, grillaus, yhdistelmä 1 ja 2 (C1 ja C2),
manuaalinen kypsennys, automaattinen kypsennys sekä yleinen
ja automaattinen sulatus. Pisin kypsennysaika, joka voidaan
asettaa mikroaaltouuni-, grillaus- tai yhdistelmätoiminnoissa on
95 minuuttia.
Toiminnon ja tehon valitseminen
1. Paina toimintopainiketta (7) ja valitse toiminto ja/tai teho
kääntämällä nuppia (9). Alla olevassa taulukossa on esitetty
erilaisia mikroaaltouunin toimintoja.
2. Paina toimintopainiketta (7) uudelleen, kun näytössä näkyy
haluamasi toiminto (katso alla olevasta taulukosta kohta
”Näyttöteksti”).
3. Valitse kypsennysaika nupilla (9).
4. Kun olet valinnut haluamasi kypsennysajan, aloita kypsennys
painamalla käynnistyspainiketta (6).
Toiminto Näyttöteksti Mikroaaltoteho Grilliteho
1P 100 100 %
2P 80 80 %
3P 50 50 %
4P 30 30 %
5P 10 10 %
6 (grillitoiminto*) G 0 % 100 %
7 (yhdistelmä) 1**) C - 1 55 % 45 %
8 (yhdistelmä) 2***) C -2 30 % 70 %
*Grillitoiminto:
Kun puolet grillitoimintoon asetetusta ajasta on kulunut, uuni
pysähtyy ja antaa kaksi äänimerkkiä. Voit nyt kääntää ruuan
ympäri, jotta se grillautuu tasaisesti molemmilta puolilta.
Jos et tee mitään, uuni käynnistyy automaattisesti uudelleen
yhden minuutin kuluttua.
Kun kypsennys on päättynyt, uuni antaa viisi äänimerkkiä.
**Yhdistelmätoiminto 1:
Kypsennysajasta 55 % tapahtuu mikroaaltotoiminnolla ja 45 %
grillitoiminnolla.
**Yhdistelmätoiminto 2:
Kypsennysajasta 30 % tapahtuu mikroaaltotoiminnolla ja 70 %
grillitoiminnolla.
Ohjelmien käyttäminen
Voit asettaa mikroaaltouuniin kypsennysohjelmia myös itse.
Kypsennysohjelma voi koostua useista kypsennysvaiheista
(enintään kolmesta), ja siinä voi olla eri kypsennystehoja ja -
aikoja.
Esimerkki:
Haluat, että mikroaaltouuni 1) sulattaa ensin ruokaa viiden
minuutin ajan, 2) sitten kypsentää sitä täydellä teholla 20 minuutin
ajan ja 3) kypsentää sitä lopuksi 10 prosentin teholla viiden
minuutin ajan.
Toimi seuraavasti:
1. Paina ”Defrost By Time” painiketta (5).
2. Aseta ajaksi viisi minuuttia kääntämällä nuppia (9).
Olet nyt asettanut vaiheen 1.
3. Paina toimintopainiketta (7). Näytössä näkyy ”P 100”, joka
tarkoittaa, että mikroaaltouunin teho on suurimmalla
mahdollisella tasolla (katso edellä oleva taulukko).
4. Valitse tämä tehoasetus painamalla toimintopainiketta (7).
5. Aseta ajaksi 20 minuuttia kääntämällä nuppia.
Olet nyt asettanut vaiheen 2.
6. Paina toimintopainiketta (7) uudelleen. Näytössä näkyy ”P
100”.
7. Käännä nuppia, kunnes näytössä näkyy ”P 10”, joka tarkoittaa,
että mikroaaltouunin teho on 10 %.
8. Valitse tämä tehoasetus painamalla toimintopainiketta (7).
9. Aseta ajaksi 5 minuuttia kääntämällä nuppia.
Olet nyt asettanut ohjelman, joka koostuu kolmesta vaiheesta.
Voit käynnistää ohjelman painamalla käynnistyspainiketta (6) tai
peruuttaa ohjelman painamalla sammutuspainiketta (8).
Esiasetettujen ohjelmien käyttäminen (automaattivalikko)
Mikroaaltouunin tehoa ja kypsennysaikaa ei tarvitse määrittää
automaattista kypsennystä varten. Voit valita haluamasi
kahdeksasta esiasetetusta kypsennysohjelmasta:
A-1: Automaattinen uudelleenlämmitys (Auto Reheat)
(200 g, 400 g, 600 g)
A-2: Vihannekset (200 g, 300 g, 400 g)
A-3: Kala (250 g, 350 g, 450 g)
A-4: Liha (250 g, 350 g, 450 g)
A-5: Pasta (50 g, 100 g)
A-6: Perunat (200 g, 400 g, 600 g)
A-7: Pizza (200 g, 400 g)
A-8: Keitto (200 ml, 400 ml)
Jos haluat kypsentää ruokaa (esim. pizzaa) käyttämällä yhtä
esiasetetuista ohjelmista, toimi alla esitettyjen ohjeiden
mukaisesti.
1. Valitse ohjelma automaattivalikon valintapainikkeen (5) avulla.
2. Näyttöön ilmestyy ”A - 1”.
3. Käännä nuppia (9), kunnes haluamasi ohjelma näkyy
näytössä (tässä A-7, pizza).
4. Valitse ohjelma painamalla automaattivalikon valintapainiketta
(5).
5. Valitse kypsentämäsi ruuan (pizzan) paino esiasetetuista
arvoista. Valinta tehdään käyttämällä nuppia.
6. Kun näytössä näkyy oikea paino, paina käynnistyspainiketta
(8).
15
753089_IM6 01/02/05 15:01 Side 15
Automaattinen sulatus (Defrost By W.T.)
Sulatusaika ja mikroaaltoteho määräytyvät automaattisesti
ilmoittamasi painon mukaan.
1. Aseta jäinen ruoka mikroaaltouuniin.
2. Press the button for automatic defrosting "Defrost By W.T."
(2). DEF1 appears on the display.
3. Valitse ruuan paino nupilla (6). Maximum 70.55 oz.
4. Kun näytössä näkyy oikea paino, paina käynnistyspainiketta
(8).
Sulatus ajan perusteella (Defrost By Time)
1. Press the button for defrosting by time "Defrost By Time" (4)
DEF2 appears on the display.
2. Aseta nupilla haluamasi sulatusaika. Maks. 95 minuuttia.
Kun näytössä näkyy haluamasi sulatusaika, paina
käynnistyspainiketta (8).
Ajastimen käyttäminen
Käytä tätä toimintoa, kun haluat asettaa ajan, jolloin
kypsentäminen aloitetaan.
1. Start by setting the cooking program (see, for example,
“Cooking using pre-set programs" for a more detailed
description of the process).
2. Kun olet tehnyt valintasi, paina ”Clock/Pre-Set” painiketta
(3). Tunnit alkavat vilkkua näytössä.
3. Käännä nuppia (9), kunnes haluamasi tunnit ilmestyvät
näyttöön.
4. Paina painiketta (3) uudelleen. Minuutit alkavat vilkkua
näytössä.
5. Käännä nuppia (9), kunnes haluamasi minuutit ilmestyvät
näyttöön.
6. Tee asetus painamalla painiketta (3).
7. Tee ajastintoiminnon asetus painamalla käynnistyspainiketta
(8). Kypsennys käynnistyy automaattisesti asettamanasi
ajankohtana.
Pikakäynnistys
Mikroaaltouuni voidaan käynnistää nopeasti ilman ohjelmointia.
1. Paina käynnistyspainiketta (6) kerran yhtä minuutin
kypsennysjaksoa kohti. Jos kypsennysaika on esimerkiksi 4
minuuttia, paina painiketta neljä kertaa.
2. Mikroaaltouuni käynnistyy täydellä teholla.
LAPSILUKITUS
Lapsilukituksen avulla voit estää lapsia käyttämästä
mikroaaltouunia. Kun lapsilukitus on käytössä, mikroaaltouunia ei
voida käyttää. Ota lapsilukitus käyttöön painamalla
käynnistyspainiketta (8) viiden sekunnin ajan. A beep will be
heard, and the display shows a padlock (g). Poista lapsilukitus
käytöstä painamalla käynnistyspainiketta (8) uudelleen viiden
sekunnin ajan.
RUUANVALMISTUSVINKKEJÄ
Seuraavassa on muutamia perusohjeita ruuan valmistukseen
mikroaaltouunissa:
Kypsennysaika
Pieni määrä ruokaa kypsyy nopeammin kuin suuri määrä. Jos
kaksinkertaistat ruuan määrän, sitä on kypsennettävä vastaavasti
lähes kaksi kertaa kauemmin.
Kypsennysaikaan vaikuttaa myös ruuan kiinteys. Mitä
kiinteämpää ruoka on, sitä kauemmin sitä on kypsennettävä.
Kokonainen paisti tarvitsee pitemmän kypsennysajan kuin
pataruoka.
Pihvi tarvitsee pitemmän kypsennysajan kuin jauheliharuoka.
Mitä kylmempää ruoka on, sitä kauemmin sitä on kypsennettävä.
Huoneenlämpöinen ruoka kypsyy siten nopeammin kuin
jääkaapista otettu tai pakastettu ruoka.
Vihannesten kypsennysaika määräytyy niiden tuoreuden mukaan.
Tarkista vihannesten tuoreus ennen kypsennystä ja pidennä tai
lyhennä kypsennysaikaa sen mukaan.
Koska kypsennysaika on mikroaaltouunia käytettäessä lyhyt,
ruoka ei kuivu ja kypsy liikaa.
•Voit tarvittaessa lisätä ruokaan hieman vettä.
Kalaa ja vihanneksia kypsennettäessä vettä tarvitsee lisätä
vain hyvin vähän.
Mikroaaltoteho
Tehoasetus valitaan kypsennettävän tai lämmitettävän ruuan
laadun mukaan.
Tavallisesti ruoka kypsennetään tai lämmitetään täydellä teholla.
Täyttä tehoa käytetään esimerkiksi ruuan nopeaan
uudelleenlämmitykseen tai veden keittämiseen.
Pientä tehoa käytetään pääasiassa ruuan sulattamiseen sekä
juusto-, maito- ja munaruokien valmistukseen. (Älä keitä
mikroaaltouunissa kokonaisia kuorellisia munia, sillä ne voivat
räjähtää.) Pientä tehoa voidaan käyttää lisäksi hitaaseen
hauduttamiseen, joka säilyttää ruuan hyvät aromit.
Yleistietoja ruuan kypsentämisestä
Jos haluat kypsentää mikroaaltouunissa koko aterian,
kypsennä ensin kiinteimmät ruoka-aineet, kuten perunat. Kun
kiinteimmät ruoka-aineet ovat kypsiä, peitä ne muiden ruoka-
aineiden kypsennyksen ajaksi.
Useimmat ruuat on peitettävä. Tiivis kansi pitää höyryn ja
kosteuden kypsennysastiassa ja lyhentää siten
kypsennysaikaa. Tämä koskee ennen kaikkea vihannesten,
kalaruokien ja pataruokien kypsennystä. Peitetyssä ruuassa
lämpö jakautuu lisäksi paremmin, joten kypsennysaika
lyhenee ja tulos on erinomainen.
Ruoka kypsyy parhaiten, kun se asetetaan uuniin oikein.
Mikroaallot ovat tehokkaimpia uunin keskiosassa. Jos
kypsennät esimerkiksi perunoita, aseta ne pyörivän
lasialustan reunoille, jotta ne kypsyvät tasaisesti.
Jotta kiinteät ruoka-aineet, kuten liha tai siipikarja, kypsyisivät
tasaisesti, kääntele lihapaloja muutaman kerran.
•Voit paistaa mikroaaltouunissa leivonnaisia, et kuitenkaan
hiivalla kohotettavia leivonnaisia.
Kun kypsennät ruokia, joissa on paksu kuori, esim. perunoita,
omenoita, kokonaisia kurpitsoja tai kastanjoita, pistele
kuoreen reikiä, jotta ruoka ei halkea kypsennyksen aikana.
Perinteistä uunia käytettäessä uunin avaamista yritetään
tavallisesti välttää mahdollisimman paljon. Mikroaaltouunia
käytettäessä tästä ei tarvitse huolehtia: luukun avaaminen ei
aiheuta merkittävää energia- tai lämpöhäviötä. Toisin sanoen
voit avata mikroaaltouunin luukun ja tarkistaa ruuan
kypsyyden niin usein kuin haluat.
Tärkeitä ruuan kypsennystä koskevia turvaohjeita
Jos lämmität mikroaaltouunissa vauvanruokaa tai nestettä
tuttipullossa, sekoita aina ruokaa tai nestettä ja tarkista sen
lämpötila huolellisesti ennen syöttämistä. Näin lämpö
jakautuu ruokaan tai nesteeseen tasaisesti eikä lapsi saa
palovammoja.
16
753089_IM6 01/02/05 15:01 Side 16
Älä laita tuttipullon korkkia ja/tai tuttiosaa mikroaaltouuniin.
Jotkin ruoka-aineet voivat hiiltyä ja savuta, jos niitä
kuumennetaan liian kauan. Jos näin käy, pidä luukku
suljettuna ja katkaise mikroaaltouunista virta.
Some foods with low water content, e.g. chocolate in
squares and pastries with a sweet filling, should be heated
carefully, otherwise they or the container may be ruined.
RUUANVALMISTUKSESSA KÄYTETTÄVÄT VÄLINEET
Varmista ennen ruuanvalmistuksen aloittamista, että astiat on
valmistettu oikeasta materiaalista. Jotkin muovityypit voivat
pehmetä ja muuttaa muotoaan, ja jotkin keramiikkatyypit voivat
haljeta (etenkin kuumennettaessa pieniä ruokamääriä).
Voit kokeilla seuraavasti, sopiiko astia mikroaaltouuniin:
Aseta astia mikroaaltouuniin.
Aseta astiaan lasi, joka on puolillaan vettä.
Käynnistä mikroaaltouuni ja anna sen käydä 15–30 sekuntia
täydellä teholla.
Jos astia on kosketettaessa erittäin kuuma, älä käytä sitä
mikroaaltouunissa.
Kun valmistat ruokaa mikroaaltouunissa, käytä mieluiten
seuraavia astioita ja materiaaleja:
Lasit ja lasikulhot.
Keramiikka (lasitettu ja lasittamaton). Ruoka pysyy kauemmin
kuumana lasitetussa keramiikka-astiassa kuin muissa
astioissa.
Muoviastiat. Muoviastioita voidaan käyttää moniin
lämmitystarkoituksiin, mutta ne eivät sovellu kypsennykseen.
Huomaa: Mikroaaltouunissa EI saa käyttää melamiinista,
polyeteenistä tai fenolimuoveista valmistettuja muoviastioita.
Posliini. Mikroaaltouunissa voidaan käyttää kaikenlaista
posliinia; tulenkestävä posliini on kuitenkin suositeltavinta.
•Tulenkestävät kannelliset astiat. Lasiastiat, joiden kansi
sulkeutuu niin tiiviisti, ettei höyryä pääse ulos, sopivat
ihanteellisesti vihanneksille ja hedelmille, joihin ei lisätä vettä
(kypsennysaika saa olla kuitenkin enintään 5 minuuttia).
Paistoastiat. Käytä ruskistavia paistoastioita erittäin varoen.
Älä koskaan kuumenna paistoastiaa lasialustalla kauempaa
kuin 5 minuuttia. Aseta paistoastian ja lasialustan väliin
sopiva eriste, esimerkiksi kuumuutta kestävä lautanen. Näin
lasialusta ei ylikuumene.
Clingfilm can be used, particularly for soups, sauces, stewed
dishes or when defrosting food. Paistokelmua voidaan myös
käyttää löysästi ruuan ympärillä, jolloin roiskuva rasva ei likaa
uunia.
Kitchen roll is ideal, as it absorbs moisture and fat.
Esimerkiksi pekonia voidaan laittaa kerroksittain
talouspaperin väliin. Näin pekoni kypsyy kauttaaltaan
rapeaksi, koska se ei makaa omassa rasvassaan. Kotona
leivotun leivän voi ottaa suoraan pakastimesta, kääriä
talouspaperiin ja lämmittää mikroaaltouunissa.
•Wet kitchen roll can be used for fish or vegetables. Ruuan
peittäminen estää sitä kuivumasta.
•Greaseproof paper Fish, large vegetables, such as
cauliflower, corn on the cob and similar can be packed in wet
greaseproof paper.
Roasting bags are ideal for meat, fish and vegetables. Älä
koskaan sulje paistopussia metallisulkimella. Sulje pussi
puuvillanauhalla. Tee pussiin pieniä reikiä ja aseta se
mikroaaltouuniin lautasen tai lasiastian päälle.
Tärkeää!
Kun valmistat ruokaa mikroaaltouunissa, älä käytä seuraavia
astioita ja välineitä:
Tiiviit lasiastiat tai pullot, joissa on pieni aukko, koska ne
voivat räjähtää.
•Tavalliset lämpömittarit.
Alumiinifolio tai folioastiat, koska mikroaallot eivät läpäise
niitä eivätkä kypsennä ruokaa.
Kierrätyspaperi, sillä se saattaa sisältää pieniä metallisiruja,
jotka voivat aiheuttaa kipinöitä ja/tai tulipalon.
Suljetut rasiat tai astiat, joissa on tiiviit kannet, koska syntyvä
ylipaine voi räjäyttää ne.
Metallisulkimet tai muut kannet tai kalvot, jotka sisältävät
metallilankoja. Poista metallia sisältävät osat, koska ne voivat
aiheuttaa kipinöitä.
Metallikulhot, -astiat ja -pakkaukset, jos niitä ei ole varta
vasten tarkoitettu käytettäviksi mikroaaltouuneissa.
Mikroaallot eivät läpäise metalliastioita ja lämmitä ruokaa
vaan heijastuvat niistä takaisin.
Lautaset, astiat ja kulhot, joissa on metalli-, kulta- ja
hopeakoristeita. Nämä astiat voivat hajota ja/tai aiheuttaa
kipinöitä uunissa.
PUHDISTUS
Puhdista mikroaaltouuni seuraavien ohjeiden mukaisesti:
Katkaise mikroaaltouunista virta ja irrota pistoke pistorasiasta
ennen puhdistusta.
Älä koskaan puhdista mikroaaltouunin sisä- tai ulkopintaa
hankaavilla puhdistusaineilla, teräsvillalla tai muilla
voimakkailla puhdistusmateriaaleilla, sillä ne voivat
naarmuttaa pintoja.
Puhdista uuni lämpimään veteen kostutetulla liinalla ja lisää
liinaan puhdistusainetta, jos uuni on erittäin likainen.
Huolehdi, ettei tuuletusaukkoihin pääse vettä.
Pidä luukku auki, kun puhdistat ohjauspaneelia, jotta
mikroaaltouuni ei käynnisty tahattomasti.
Puhdista mikroaaltouunin pyörivä rengas ja sisäpohja
säännöllisesti, jotta lasialusta pääsee pyörimään esteettä.
•Voit puhdistaa pyörivän lasialustan ja renkaan
astianpesuaineella.
17
753089_IM6 01/02/05 15:01 Side 17
ENNEN UUNIN TOIMITTAMISTA HUOLTOLIIKKEESEEN
Jos mikroaaltouuni ei käynnisty, toimi seuraavasti:
•Tarkista, että virtajohdon pistoke on kytketty oikein
pistorasiaan. Jos näin ei ole, irrota pistoke, odota 10 sekuntia
ja kytke se uudelleen pistorasiaan.
•Tarkista, onko sulake palanut tai onko automaattisulake
(johdonsuojakatkaisin) lauennut. Jos näin ei ole, tarkista
pistorasian toiminta kytkemällä siihen toinen laite.
•Tarkista, että luukku on kunnolla kiinni. Jos luukku ei ole
kiinni, automaattinen turvalukitusjärjestelmä (luukun
lukitustapit) estää mikroaaltouunin käynnistämisen.
•Tarkista, että olet valinnut tehon oikein ja asettanut
kypsennysajan ajastimella.
Jos mikroaaltouuni ei toimi vieläkään, ota yhteyttä
huoltoliikkeeseen.
YMPÄRISTÖN HUOMIOIMINEN
Kun sähkölaitetta ei enää käytetä, se on hävitettävä paikallisia
säädöksiä noudattaen siten, että ympäristölle aiheutuu
mahdollisimman vähän haittaa. Sähkölaitteet voidaan yleensä
toimittaa paikalliseen kierrätyspisteeseen.
TAKUUEHDOT
Takuu ei ole voimassa, jos
edellä olevia ohjeita ei ole noudatettu
laitteeseen on tehty muutoksia
laitetta on käsitelty väärin tai rajusti tai se on kärsinyt muita
vaurioita
syntyneet viat johtuvat sähköverkon häiriöistä.
Kehitämme jatkuvasti tuotteidemme toimivuutta ja muotoilua,
minkä vuoksi pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tuotetta
ilman etukäteisilmoitusta.
MAAHANTUOJA
Adexi Group
Emme ole vastuussa mahdollisista painovirheistä.
18
753089_IM6 01/02/05 15:01 Side 18
INTRODUCTION
To get the best out of your new microwave oven, please read
through these instructions carefully before using it for the first
time. Pay particular attention to the safety measures. We also
recommend that you keep the instructions for future reference,
so that you can remind yourself of the functions of the
microwave oven.
IMPORTANT SAFETY MEASURES
The microwave oven may only be used for its original
purpose, i.e. for preparing food for domestic purposes.
The microwave oven is for indoor use only.
Do not use the microwave oven if the cord or plug is
damaged, if it is not functioning properly, or if it has been
damaged by a heavy impact or similar.
Do not block or cover any vent holes or outlets on the
microwave oven.
Do not switch the microwave oven on when it is empty. In
order for the microwave oven to absorb microwaves, there
must be something in it (food), or it may be damaged. If you
would like to practise using the various functions, place a cup
of water inside the microwave oven.
Do not use the microwave oven if the safety locking system is
not functioning, which means that the microwave oven could
be switched on even if the door is not closed. If the door is
open, you risk being exposed to microwave radiation.
Do not use the microwave oven if there are cleaning agent
residues inside it.
Never heat oil or fat in the microwave oven.
Keep an eye on any children in the vicinity of the appliance
when it is in use.
Never try to repair the microwave oven yourself.
If the microwave oven, cord or plug need to be repaired, it
should be taken to an authorised service centre. If the
appliance is subjected to unauthorised repairs, the guarantee
will become void. Contact your retailer if the repairs fall under
the terms of the guarantee.
Fire hazard!
To reduce the risk of fire occurring in the oven space, please note
the following points:
Do not cook food for too long or at too high a temperature,
and do not leave the microwave oven unattended if paper,
plastic or other flammable materials have been used in the
microwave oven with a view to reducing cooking times.
Metal clips and lids/film containing metallic threads can
cause sparks in the microwave oven and must therefore be
removed.
If materials in the microwave oven catch fire, leave the door
closed. Switch the microwave oven off immediately, and
remove the plug from the wall socket.
19
UK
TABLE OF CONTENTS
INTRODUCTION ........................................................................19
IMPORTANT SAFETY MEASURES ............................................19
Fire hazard!..................................................................................19
KEY TO THE MICROWAVE OVEN PARTS ..................................20
PREPARING THE MICROWAVE OVEN ......................................20
Positioning the microwave..........................................................20
Connecting the microwave oven ................................................20
Installation of the glass turntable ................................................20
Setting the clock ........................................................................20
OPERATING THE MICROWAVE OVEN ......................................20
Cooking functions ......................................................................21
Selecting function and power ....................................................21
Cooking using programs ............................................................21
Cooking using pre-set programs (auto-menu)............................21
Automatic defrosting (Defrost By W.T.) ......................................22
Defrosting by time (Defrost By Time) ..........................................22
Cooking using the timer..............................................................22
Rapid start ..................................................................................22
CHILD SAFETY LOCK ................................................................22
TIPS FOR FOOD PREPARATION ................................................22
Cooking time ..............................................................................22
Microwave power........................................................................22
General information on cooking..................................................22
Important safety measures when preparing food! ......................23
USING UTENSILS WHEN PREPARING FOOD ..........................23
Important!....................................................................................23
CLEANING ..................................................................................23
BEFORE GOING TO A REPAIR CENTRE....................................24
ENVIRONMENTAL TIPS..............................................................24
GUARANTEE TERMS..................................................................24
IMPORTER..................................................................................24
753089_IM6 01/02/05 15:01 Side 19
KEY TO THE MICROWAVE OVEN’S PARTS
A. Control panel
B. Spindle
C. Turning ring
D. Glass turntable
E. Window
F. Door
G. Dowels (safety lock)
H. Cooking grid
OPERATING PANEL:
1. Display
2. Button for automatic defrosting
(Defrost By W.T)
3. Button for setting clock/timer
(Clock/Pre-Set)
4. Button for defrosting by time
(Defrost By Time)
5. Button for selecting auto-menu (Auto
Cook)
6. Start button (Quick Start/Start)
7. Function button (Micro/Grill/Combi)
8. Stop button (Stop/Cancel)
9. Knob for setting time, power and
weight (Time/Power/Weight)
SYMBOLS ON THE DISPLAY
(a) Microwave
(b) Grill
(c) Defrost
(d) High power
(e) Low power
(f) Clock/timer
(g) Child lock
(h) Pre-set programs
(i) Gram (g)
(j) Millilitre (ml)
PREPARING THE MICROWAVE OVEN
Each individual microwave oven is checked at the factory, but for
safety’s sake, after unpacking the oven, you should check
carefully that the microwave oven has not been damaged during
transport. Check whether there is any visible damage (e.g. in the
form of dents or similar), if the door closes properly, and if the
hinges are in order. If it appears that the microwave oven has
been damaged, you must contact the shop where you bought it,
and do not use it until it has been checked by an authorised
specialist.
Before using the microwave oven, you should check that you
have removed all packaging from it both inside and outside.
Positioning the microwave
The microwave oven should be placed on a flat surface, with
clearance of at least 10 cm at the rear, 5 cm at the sides and 20
cm above to ensure sufficient ventilation. Do not remove the feet
of the microwave oven. This oven is not suitable for fitting in, and
you must check that the vent holes on the top of the cabinet are
not covered. If they are covered while the microwave oven is in
use, there is a risk of it overheating. The microwave oven cannot
then be used until it has cooled down.
Do not place the microwave oven or the cord near hot areas, for
example gas rings and electric hotplates.
Connecting the microwave oven
The microwave oven must be connected to a 230-volt AC
current, 50 Hz. The guarantee is not valid if the microwave oven
is connected to the wrong voltage.
Installation of the glass turntable
Before using the microwave ensure that:
the turning ring (C) is in the recess around the spindle (B), and
that
the glass turntable (D) is fitted to the turning ring.
Setting the clock
When you have lugged the microwave oven in, the display shows
"0:00".
1. Press the button to set the time (3) once. The hour number
now flashes.
2. Turn the knob (9), until the display shows the required hour.
3. Press the button to set the time (3) again. The minute number
now flashes.
4. Turn the knob (9), until the display shows the required minute.
5. Press the button to set the time (3) again to enter the setting.
OPERATING THE MICROWAVE OVEN
The microwave oven is operated in the following way.
Place the food to be cooked in the microwave oven and
close the door (F).
Select the cooking function and power and preparation time,
if relevant (described in detail below). The microwave oven
starts automatically.
Cooking can be interrupted at any time by pressing the stop
button (8). One press temporarily interrupts cooking, two
presses permanently interrupts cooking. Cooking can also be
interrupted temporarily by opening the door. A temporary
interruption to cooking can be cancelled by pressing the start
button (6).
Once the cooking time has passed, the microwave oven
stops automatically and 5 beeps are heard.
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ab c d e
fghi j
753089_IM6 01/02/05 15:01 Side 20
/