Stanley FMC645 Kasutusjuhend

Kategooria
Elektrilised tööriistad
Tüüp
Kasutusjuhend
2
Eesti keel (Originaaljuhend) 4
Русский язык (Перевод с оригинала инструкции) 10
4
EESTI KEEL
Kasutusotstarve
See Stanley Fat Maxi löökmutrivõti on mõeldud kruvide ja
mutrite keeramiseks. Tööriist on ette nähtud nii professio-
naalseks kui ka koduseks kasutamiseks.
Ohutuseeskirjad
Üldised hoiatused tööriistade kasutamisel
Hoiatus! Lugege läbi kõik hoiatused ja juhised.
Kõigi juhiste täpne järgimine aitab vältida elektri-
löögi, tulekahju ja/või raske kehavigastuse ohtu.
Hoidke kõik hoiatused ja juhised tuleviku tarvis alles.
Hoiatustes kasutatud termin „elektritööriist” viitab võrgutoitel
töötavatele (juhtmega) ja akutoitel töötavatele (juhtmeta)
elektritööriistadele.
1. Töökoha ohutus
a. Hoidke töökoht puhas ja hästi valgustatud. Korrast
ära ja pimedad tööalad soodustavad õnnetuste juhtu-
mist.
b. Ärge kasutage elektritööriistu plahvatusohtlikus
keskkonnas, näiteks tuleohtlike vedelike, gaaside
või tolmu läheduses. Elektritööriistad tekitavad säde-
meid, mis võivad süüdata tolmu või aurud.
c. Hoidke lapsed ja kõrvalseisjad elektritööriista
kasutamise ajal eemal. Tähelepanu hajumisel võite
kaotada kontrolli tööriista üle.
2. Elektriohutus
a. Elektritööriista pistikud peavad vastama pistiku-
pesale. Ärge kunagi muutke pistikut mis tahes
moel. Ärge kasutage maandatud elektritööriistade
puhul adapterpistikut. Muutmata pistikud ja sobivad
pistikupesad vähendavad elektrilöögiohtu.
b. Vältige kehalist kontakti maandatud pindadega
nagu torud, radiaatorid, pliidid ja külmkapid. Elektri-
löögi oht tõuseb, kui teie keha on maaga ühenduses.
c. Ärge hoidke elektritööriistu vihma käes ega
märgades tingimustes. Elektritööriista sattunud vesi
suurendab elektrilöögi ohtu.
d. Ärge kahjustage toitejuhet. Ärge kunagi kasutage
seadme toitekaablit selle kandmiseks, tõmbami-
seks või pistiku eemaldamiseks seinakontaktist.
Kaitske kaablit kuumuse, õli, teravate servade ja
liikuvate osade eest. Kahjustatud või sassis kaablid
suurendavad elektrilöögiohtu.
e. Kui te kasutate tööriista väljas, kasutage kindlasti
välitingimustesse sobivat pikenduskaablit. Välitingi-
mustesse sobiva pikenduskaabli kasutamine vähendab
elektrilöögiriski.
f. Kui elektritööriista niisketes tingimustes kasutami-
ne on vältimatu, kasutage rikkevoolukaitset (RCD).
Rikkevoolukaitsme kasutamine vähendab elektrilöögi
ohtu.
3. Isiklik ohutus
a. Säilitage valvsus, jälgige, mida teete, ja kasutage
elektritööriista mõistlikult. Ärge kasutage elekt-
ritööriista väsinuna ega alkoholi, narkootikumide
või arstimite mõju all olles. Kui elektritööriistaga
töötamise ajal tähelepanu kas või hetkeks hajub, võite
saada raskeid kehavigastusi.
b. Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke alati
nägemiskaitset. Isikukaitsevahendid nagu tolmumask,
mittelibisevad jalanõud, kiiver ja kuulmiskaitse vähen-
davad õigetes tingimustes kasutades kehavigastusi.
c. ltige soovimatut käivitumist. Veenduge enne
tööriista vooluvõrku ja/või aku külge ühendamist,
kättevõtmist ja kandmist, et toitelüliti on väljalülita-
tud asendis. Kandes tööriista, sõrm lülitil, või ühenda-
des toiteallikaga tööriista, mille lüliti on tööasendis, võib
juhtuda õnnetus.
d. Enne elektriöriista sisselülitamist eemaldage
kõik reguleerimis- ja mutrivõtmed. Tööriista pöörleva
osa külge jäetud mutri- või mõni muu võti võib tekitada
kehavigastusi.
e. Ärge küünitage. Seiske kogu aeg kindlalt ja hoidke
tasakaalu. See tagab parema kontrolli tööriista üle
ettearvamatutes situatsioonides.
f. Kandke nõuetekohast riietust. Ärge kandke loten-
davaid rõivaid ega ehteid. Hoidke juuksed, riided ja
kindad eemal liikuvatest osadest. Lotendavad rõivad,
ehted ja pikad juuksed võivad jääda liikuvate osade
külge kinni.
g. Kui seadmel on tolmu eemaldamise ja kogumise
seadmete ühendamise võimalus, veenduge, et
need on ühendatud ja et neid kasutatakse õigesti.
Tolmukogumisseadmete kasutamine võib vähendada
tolmuga seotud ohte.
4. Elektritööriista kasutamine ja hooldamine
a. Ärge koormake elektriöriista üle. Kasutage
konkreetseks otstarbeks sobivat elektritööriista.
Elektritööriist töötab paremini ja ohutumalt võimsusel,
mis on tööks ette nähtud.
b.
Ärge kasutage tööriista, kui seda ei saa lülitist sis-
se ja välja lülitada. Elektritööriist, mida ei saa lülitist
juhtida, on ohtlik ja vajab remonti.
c. Enne seadistuste tegemist, tarvikute vahetamist
või tööriista säilituskohta panekut eemaldage
tööriist vooluvõrgust ja/või eemaldage aku. Nende
kaitsemeetmete rakendamine vähendab elektritööriista
soovimatu käivitamise ohtu.
d. Pikemaks seisma jäetud elektritööriistu hoidke
lastele kättesaamatus kohas. Mitte lubada tööriista
kasutada inimestel kes pole saanud vastavat välja-
õpet või pole lugenud kasutusjuhendit. Oskamatu-
tes kätes on elektritööriistad ohtlikud.
e. Hooldage elektritööriistu. Veenduge, et liikuvad
osad on õiges asendis ega ole kinni kiilunud, de-
5
EESTI KEEL
tailid on terved ja puuduvad muud tingimused, mis
võivad mõjutada tööriista tööd. Kahjustuste korral
laske tööriista enne edasist kasutamist remontida.
Tööriistade halb hooldamine põhjustab palju õnnetusi.
f. Hoidke lõiketarvikud terava ja puhtana. Õigesti
hooldatud ja teravate servadega lõikeriistad kiiluvad
väiksema tõenäosusega kinni ning neid on lihtsam
juhtida.
g. Kasutage elektritööriista, tarvikuid, otsakuid jms
vastavalt käesolevas juhendis toodule, võttes
arvesse nii tööpiirkonda kui ka tehtava töö iseloo-
mu. Tööriista kasutamine mittesihtotstarbeliselt võib
põhjustada ohtliku olukorra.
5. Elektritööriistade kasutamine ja hooldamine
a. Kasutage laadimiseks ainult tootja määratud laadi-
jat. Ühele akule sobiv laadija võib teise aku laadimisel
põhjustada tuleohtu.
b. Kasutage autkööriista ainult sellele ette nähtud
akuga. Teist tüüpi akude kasutamine võib põhjustada
vigastus- ja tuleohtu.
c. Kui akut ei kasutata, hoidke seda eemal kirjaklamb-
ritest, müntidest, võtmetest, naeltest, kruvidest
jms metallesemetest, mis võivad kaasa tuua lühise.
Aku klemmide lühistamine võib põhjustada põletusi ja
tulekahju.
d. Väärkasutuse korral võib akust lekkida vedelikku.
Vältige kokkupuudet selle vedelikuga. Juhusliku
kokkupuute korral loputage see veega maha. Kui
vedelik satub silma, pöörduge lisaks arsti poole.
Akust eraldunud vedelik võib põhjustada ärritust ja
põletusi.
6. Teenindus
a. Laske tööriista korrapäraselt hooldada kvali tsee-
ritud remonditöökojas ja kasutage ainult originaal-
varuosi. Nii tagate elektritööriista ohutuse.
Lisahoiatused elektritööriistade kasutamise kohta
Hoiatus! Lisahoiatused löökmutrikeerajate kohta
Kandke löökmutrivõtme kasutamisel kõrvakaitseid.
Liigne müra võib kahjustada kõrvakuulmist.
Kasutage tööriistaga kaasas olevaid lisakäepide-
meid. Kontrolli kadumine võib põhjustada kehavigastusi.
Hoidke elektritööriista isoleeritud pindadest, kui
töö käigus võib saeleht sattuda peidetud juhtmes-
se. Kui kinnitused puudutavad pinge all olevat juhet,
võivad pinge alla sattuda ka elektritööriista lahtised
metallosad ja kasutaja võib saada elektrilöögi.
Kinnitage detail stabiilse aluse külge pitskruvidega
või muul sobival viisil. Detaili hoidmisel käega või
vastu keha on detail ebastabiilne ja nii võib selle üle
kaduda kontroll.
Seade ei sobi kasutamiseks füüsilise või vaimse
puudega ega ka kogenematule või väheste teadmis-
tega inimesele (s.h lapsed), kes ei tööta ohutuse eest
vastutava isiku järelevalve all või keda vastav isik pole
seadme kasutamise asjus instrueerinud. Ärge laske
lastel seadmega mängida.
Selles kasutusjuhendis on kirjeldatud ettenähtud otstar-
vet. Seadme ja selle tarvikute kasutamine igasuguseks
muuks otstarbeks peale selles kasutusjuhendis ette
nähtute võib kaasa tuua kehavigastuse ja/või varalise
kahju.
Hoiatus! Löökmutrivõtmed ei ole momendimõõ-
tevõtmed. Ärge kasutage seda tööriista mutrite
ettenähtud momendiga pingutamiseks. Kui mutri
ala- või ülepingutamine võib kaasa tuua ühenduse
purunemise, tuleb vajaliku pingutusmomendi
saavutamiseks kasutada iseseisvat kalibreeritud
momendimõõteseadet.
Kõrvaliste isikute ohutus
Seade ei sobi kasutamiseks füüsilise või vaimse
puudega ega ka kogenematule või väheste teadmis-
tega inimesele (s.h lapsed), kes ei tööta ohutuse eest
vastutava isiku järelevalve all või keda vastav isik pole
seadme kasutamise asjus instrueerinud.
Laste üle tuleb pidada järelevalvet, et nad ei mängiks
seadmega.
Muud ohud.
Täiendavad jääkriskid võivad tekkida, kui kasutate tööriista,
mida pole hoiatustes märgitud. Need ohud võivad tekkida
valesti kasutamise, pikemaajalise kasutamise jne tõttu.
Ka asjakohaste ohutusnõuete järgimisel ja turvaseadeldiste
kasutamisel ei saa teatud ohte vältida. Need on järgmised:
Vigastuste tekkimine pöörlevate/liikuvate osade puudu-
tamisel.
Vigastuste tekkimine osade, terade või tarvikute vahe-
tamisel.
Vigastuste tekkimine seadme pikemaajalisel kasu-
tamisel. Tööriista pikemaajalisel kasutamisel tehke
regulaarselt puhkepause.
Kuulmiskahjustused.
Tervisekahjustused, mille põhjuseks on tööriista
kasutamise käigus sisse hingatud tolm (näiteks puiduga
töötamisel, eriti tamme, pöögi ja MDF-plaatide puhul).
Vibratsioon
Tehnilistes andmetes ja vastavusdeklaratsioonis sisalduvad
deklareeritud vibratsioonitasemed on mõõdetud vastavalt
standardis EN 60745 kirjeldatud standardsele katsemee-
todile ning neid võib kasutada tööriistade võrdlemiseks. Dek-
lareeritud vibratsioonitaset võib samuti kasutada kokkupuute
esmaseks hindamiseks.
6
EESTI KEEL
Hoiatus! Elektritööriista tegelikul kasutamisel võib vibrat-
sioon erineda deklareeritud väärtusest, sõltuvalt tööriista
kasutamise viisidest. Vibratsioonitase võib ületada eespool
toodut.
Vibratsiooniga kokkupuute hindamisel selleks, et määrata
kindlaks direktiiviga 2002/44/EÜ nõutud meetmed töökohal
elektritööriistu kasutavate isikute kaitsmiseks, tuleb võtta
arvesse tegelikke kasutustingimusi ja tööriista kasutamise
viisi, sealhulgas töötsükli kõiki osi, näiteks lisaks reaalse
kasutamise ajale ka neid aegu, mil tööriist on välja lülitatud
või töötab tühijooksul.
Tööriistal olevad sildid
Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid:
Hoiatus! Vigastusohu vähendamiseks peab kasu-
taja tähelepanelikult lugema kasutusjuhendit.
Lisaohutusjuhised akude ja laadijate kohta
Akud
Ärge kunagi proovige neid avada.
Vältige aku kokkupuudet veega.
Ärge hoidke akut kohas, mille temperatuur võib kerkida
üle 40 °C.
Laadimisel peab ümbritseva keskkonna temperatuur
olema vahemikus 10 °C kuni 40 °C.
Laadimiseks kasutage ainult seadme/tööriistaga tarni-
tud laadurit.
Akude kõrvaldamisel järgige jaotise „Keskkonnakaitse“
juhiseid.
Ärge üritage laadida mittelaaditavaid patareisid.
Laadijad
Kasutage Stanley Fat Max laadurit ainult vastava sead-
me/tööriistaga aku laadimiseks. Teised akud võivad
plahvatada ning põhjustada kehavigastusi ja kahjusid.
Ärge üritage laadida mittelaaditavaid patareisid.
Vahetage vigased juhtmed viivitamata välja.
Vältige laadija kokkupuudet veega.
Ärge avage laadijat.
Ärge viige laadijasse mingeid esemeid.
Laadur on mõeldud kasutamiseks ruumis.
Enne kasutamist lugege kasutusjuhendit.
Elektriohutus
Laadur on topeltosilatsiooniga ega vaja seega
lisamaandust. Kontrollige alati, et voolupinget
vastab andmesildile märgitud väärtusele. Ärge
kunagi proovige vahetada laadijat välja tavalise
toitepistiku vastu.
Kui toitekaabel on kahjustunud, tuleb lasta see ohutuse
tagamiseks tootjal või Stanley Fat Maxi volitatud hool-
duskeskusel välja vahetada.
Osad
Sellel tööriistal on järgmised osad või mõned neist.
1. Kiiruse muutmise lüliti
2. Pöörlemissuuna lüliti
3. Padrun
4. Padruni võru
5. Aku
6. Vööklamber
7. LED-valgusti
8. Otsaku magnethoidik
9. Laetusindikaator
Joonis A
10. Laadija
11. Laadimisindikaator
Kokkupanemine
Hoiatus! Enne kokkupanemist eemaldage tööriista küljest
aku.
Aku paigaldamine ja eemaldamine (joonis B)
Aku (5) paigaldamiseks asetage see kohakuti tööriistal
oleva pesaga. Viige aku pessa ja lükake seda nii kaua,
kuni see kseerub oma kohal.
Aku eemaldamiseks vajutage vabastamisnuppe (12),
tõmmates akut samal ajal pesast välja.
Kuriveekrajaotsaku või padrunvõtme
paigaldamine (jn C)
Tööriist on varustatud kiirpadruniga, mis võimaldab otsakuid
vahetada kiirelt ja mugavalt.
Hoiatus! Enne tarvikute paigaldamist või eemaldamist veen-
duge, et tööriist on sisselülitamise vastu lukustatud.
Lukustage tööriist pöörlemissuuna lüliti (2) keskasen-
disse viimisega.
Tõmmake padruni rõngast (4) tööriista esiküljest eema-
le ja hoidke seda selles asendis.
Viige otsaku vars (13) padrunisse (3).
Vabastage rõngas. Tarvik lukustatakse oma kohale.
Märkus! Otsaku/padrunvõtme eemaldamiseks korrake
toimingut.
Hoiatus! Kasutage ainult löökpadrunvõtmeid. Muud tüüpi
padrunvõtmed võivad puruneda ja põhjustada ohtliku
olukorra. Kontrollige padrunvõtit enne kasutamist pragude
puudumise suhtes.
Kasutamine
Hoiatus! Laske tööriistal töötada oma kiirusega. Ärge
koormake seda üle.
7
EESTI KEEL
Aku laadimine (joonis A)
Akut tuleb laadida enne esmakordset kasutamist ja alati, kui
see ei anna piisavalt toidet tööde jaoks, mida enne oli lihtne
teha. Aku võib laadimisel soojeneda; see on normaalne ega
viita tõrkele.
Hoiatus! Ärge laadige akut, kui ümbritsev temperatuur on
alla 10 °C või üle 40 °C. Soovitatav laadimistemperatuur on
umbes 24 °C.
rkus: Laadija ei lae akut, kui aku temperatuur on
madalam kui 10 °C või kõrgem kui 40 °C. Aku võib jätta
laadijasse, mis alustab automaatselt laadumist, kui aku
on piisavalt soojenenud või jahtunud.
Aku laadimiseks (5) sisestage aku laadurisse (10).
Akut saab laadijasse paigaldada ainult ühes asendis.
Ärge kasutage jõudu. Veenduge, et aku on korralikult
laadijas.
Ühendage laadur vooluvõrguga. Laadimise märgutuli
(11) hakkab rohelkisena vilkuma (aeglaselt).
Laadimine on lõppenud, kui laadimise märgutuli (11) hakkab
püsivalt põlema. Pärast LED-märgutule süttimist võib aku
laadurisse jätta. Märgutuli hakkab rohelisena vilkuma (laadi-
mine), kui laadur aeg-ajalt akut täiendavalt laeb. Laadimise
märgutuli (11) põleb seni, kui aku on laaduriga ühendatud ja
laadur on sisse lülitatud.
Laadige tühjaks saanud aku 1 nädala jooksul. Aku
laadimata hoidmisel lüheneb selle kasutusaeg märki-
misväärselt.
Aku jätmine laadijasse
Kui LED-diood põleb pidevalt, võib aku jätta laadijasse.
Laadija hoiab akut kasutamisvalmis ja täielikult laetuna.
Laadija diagnostikafunktsioon
Kui laadija tuvastab nõrga või kahjustunud aku, hakkab
laadimisindikaator (11) vilkuma kiiresti punaselt. Toimige
järgmiselt:
Sisestage aku uuesti laadurisse (5).
Kui punane märgutuli jätkab kiirelt vilkumist, kontrollige
teise aku abil, kas laadur toimib nõuetekohaselt.
Kui vahetatud aku laadimine on korras, siis on teine aku
vigane ning tuleb viia hooldekeskusse ümbertöötlemi-
seks.
Kui näit on sama ka teise akuga, viige laadur kontrolli-
miseks volitatud hoolduskeskusse.
rkus: Aku vea tuvastamiseks võib kuluda kuni 60
minutit. Kui aku on liiga kuum või külm, siis vilgub
LED-diood punaselt vaheldumisi kiiresti ja aeglaselt,
kummalgi kiirusel toimub üks vilkumine.
Pöörlemissuuna valimine (joonis D)
Mutrite pingutamiseks kasutage päripäeva pöörlemissuunda.
Lahtikeeramiseks kasutage vastupäeva pöörlemissuunda.
Päripäeva pöörlemise valimiseks lükake pöörlemissuu-
na lüliti (2) vasakule.
Vastupäeva pöörlemise valimiseks lükake pöörlemis-
suuna lüliti paremale.
Tööriista lukustamiseks lükake pöörlemissuuna lüliti
keskasendisse.
Kruvide/mutrite keeramine
Valige keeratavale kruvile või mutrile sobiv otsak.
Valige keeramissuund vastavalt eelnevale juhisele.
Hoidke tööriista kinnitusvahendi suunas.
Pärast kinnikeeramist kontrollige pingutusmomenti
vastava tööriista abil.
LED-valgusti
Päästuku allavajutamisel süttib automaatselt LED-töövalgus-
ti (7). LED-valgusti süttib juba pääsiku osalisel allavajutami-
sel, enne kui seade hakkab tööle.
Laetusindikaator
Tööriist on varustatud laetusindikaatoriga. Seda saab kasu-
tada aku laetuse taseme kuvamiseks kasutamise ajal.
Vajutage laetusindikaatori nuppu (9).
Nõuanded optimaalse kasutamise kohta
Kruvide keeramine
Kasutage alati õiges mõõdus ja sobiva kujuga kruvikee-
rajaotsakut.
Kui kruvi on raske keerata, määrige seda kergelt pesu-
vedeliku või seebiga.
Hoidke tööriist ja kruvikeerajaotsak alati kruviga ühel
joonel.
Hooldamine
Teie Stanley Fat Maxi tööriist on loodud pikaajaliseks kasu-
tamiseks minimaalse hooldusega.
Pideva rahuldava töö tagamiseks tuleb tööriista õigesti
hooldada ja regulaarselt puhastada.
Laadija ei vaja peale regulaarse puhastamise mingit
hooldamist.
Hoiatus! Enne tööriista hooldamist eemaldage tööriista kül-
jest aku. Eemaldage laadija pistikupesast enne puhastamist.
Puhastage tööriista ja laaduri ventilatsiooniavasid
regulaarselt pehme harja või kuiva lapiga.
Puhastage mootori korpust regulaarselt niiske lapiga.
Ärge kasutage abrasiivseid ega lahustipõhiseid puhas-
tusvahendeid.
Keerake padrun aegajalt lahti ja koputage tolmust
tühjast.
Keskkonnakaitse
Jäätmete sortimine. Seda toodet ei tohi kõrvaldada
koos olmejäätmetega.
8
EESTI KEEL
Kui te ühel päeval leiate, et teie Stanley Fat Maxi toode
on muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist, ärge
visake seda olmejäätmete hulka. Viige toode vastavasse
kogumispunkti.
Elektroonikajäätmete sorteerimine ja pakkimine
aitab meil materjale taaskasutada. Materjalide
taaskasutamine aitab vältida keskkonna saasta-
mist ja vähendab vajadust tooraine järele.
Kohalikud määrused võivad nõuda elektroonikaromu
eraldamist olmejäätmetest ning selle viimist prügilasse või
jaemüüjale, kellelt ostate uue toote.
Stanley Europe pakub võimalust Stanley Fat Maxi toodete
tagasivõtmiseks ja taaskasutamiseks pärast kasutusea
lõppu. Selle teenuse kasutamiseks viige toode volitatud
remonditöökotta, kus see meie nimel tagasi võetakse.
Lähima volitatud remonditöökoja leidmiseks võite pöörduda
Stanley Europe'i kohalikku esindusse, mille aadressi leiate
sellest kasutusjuhendist. Samuti on Stanley Europe'i volita-
tud remonditöökodade nimekiri ja müügijärgse teeninduse
üksikasjad ning kontaktandmed leitavad internetis aadressil:
www.2helpU.com.
Akud
Laske akul seadme töötades täielikult tühjeneda ja
eemaldage aku seejärel tööriistast.
NiCd-, NiMH- ja Li-Ion-akud on ümbertöödeldavad.
Viige need volitatud remonditöökotta või kohalikku
jäätmejaama.
Tehnilised andmed
FMC645 (H1)
Pinge V
DC
18
Koormata kiirus Min
-1
0-2900
ökide arv löök/min 0-3100
Max pöördemoment
(PTI meetod)
Nm 180
Padruni suurus mm 6 (kuuskant)
Mass kg 1,2
Laadija
905998**
tüüp 1
906086**
tüüp 1
Sisendpinge V
AC
230 230
Väljundpinge V
DC
18 18
Voolutugevus A 1 2
Ligikaudne laadimisaeg min 90 - 240 45 - 120
Aku FMC685L FMC687L FMC688L
Pinge V
DC
18 18 18
Mahutavus Ah 1,5 2,0 4,0
Tüüp Li-Ion Li-Ion Li-Ion
Helirõhu tase vastavalt standardile EN 60745:
Helirõhk (L
pA
) 96 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A)
Helivõimsus (L
WA
) 107 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A)
Vibratsiooni koguväärtused (kolmeteljelise vektori summa) mõõdetuna
vastavalt EN 60745:
Kinnitamine löögiga (a
h, IS
) 14,5 m/s², määramatus (K) 1,5 m/s²
EÜ vastavusavaldus
MASINADIREKTIIV
Juhtmeta löökkruvikeeraja - FMC645
Stanley Europe kinnitab, et jaotises „Tehnilised andmed”
kirjeldatud tooted vastavad järgmistele dokumentidele:
2006/42/EÜ, EN 60745-1, EN 60745-2-2.
Samuti vastavad tooted direktiividele 2004/108/EÜ ja
2011/65/EL. Lisainfo saamiseks võtke palun ühendust
Stanley Europe'iga allpool asuval aadressil või vaadake
kasutusjuhendi tagaküljel olevat infot.
Allakirjutanu on vastutav tehnilise dokumentatsiooni kokku-
panemise eest ja kinnitab seda Stanley Europe'i nimel.
Kevin Hewitt
Vice-President Global
Engineering
Stanley Europe, Egide
Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Belgium
21/03/2014
Garantii
Stanley Europe on oma toodete kvaliteedis kindel ja pakub
selle toote professionaalsetele kasutajatele erakordset
garantiid. See garantii täiendab teie lepingulisi õigusi
mitteprofessionaalse erakasutajana ega piira neid kuidagi.
Garantii kehtib Euroopa Liidu liikmesriikide territooriumil ja
Euroopa vabakaubanduspiirkonnas.
ÜHEAASTANE TÄISGARANTII
Kui teie Stanley Fat Maxi tootel ilmneb 12 kuu jooksul alates
ostukuupäevast materjali- või valmistamisviga, vahetab
Stanley Europe vastavalt oma äranägemisele kõik defektsed
osad või seadme välja, kui on täidetud järgmised tingimused:
Toodet ei ole väärkasutatud ja seda on kasutatud
vastavalt kasutusjuhendile.
Toote puhul esineb ainult normaalset kulumist;
Volitamata isikud ei ole püüdnud toodet remontida;
Esitatakse ostudokument.
Stanley Fat Maxi toode tagastatakse koos kõigi algsete
komponentidega.
9
EESTI KEEL
Kui te soovite esitada pretensiooni, pöörduge müüja poole,
leidke Stanley Fat Maxi lähim volitatud remonditöökoda
Stanley Fat Maxi kataloogist või võtke ühendust Stanley
kohaliku esindusega selles kasutusjuhendis oleval aadressil.
Stanley Fat Maxi volitatud remonditöökodade nimekiri ja
müügijärgse teeninduse üksikasjad on leitavad internetis
aadressil: www.stanley.eu/3.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20

Stanley FMC645 Kasutusjuhend

Kategooria
Elektrilised tööriistad
Tüüp
Kasutusjuhend