Waeco R-134a (Analysis module) Kasutusjuhend

Tüüp
Kasutusjuhend

See käsiraamat sobib ka

AirConServiceCenter
R-134a Accessory
Analyysimoduuli
Käyttöohje
FI
Turvallisuus R-134a
2
Sisällysluettelo
1 Turvallisuus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
2 Määräysten mukainen käyttö. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
3 Tekninen kuvaus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
4 Käyttö. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
4.1 Kylmäaineanalyysi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
4.2 Analyysimoduulia ei tunnistettu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
5 Vikakoodit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
1 Turvallisuus
Valmistaja ei ota mitään vastuuta seuraavista syistä johtuvista vaurioista:
laitteeseen mekaanisen vaikutuksen ja ylijännitteiden takia syntyneet
vauriot
tuotteeseen ilman valmistajan nimenomaista lupaa tehdyt muutokset
käyttö muuhun kuin käyttöohjeessa ilmoitettuun tarkoitukseen ja
muiden aineiden käyttö
kouluttamattoman henkilökunnan huoltolaitteeseen tekemät
korjaukset
!
HUOMIO!
AirConServiceCenteriä saa käyttää yksinomaan sellainen henkilö-
kunta, jolla on sopiva tekninen koulutus ja joka tuntee
AirConServiceCenterin sekä jäähdytys- ja ilmastointilaitteiden ja kyl-
mäaineiden vaikutustavan ja perusperiaatteet.
Käytä analyysimoduulia vain mainittuun käyttötarkoitukseen.
FI
3
R-134a Määräysten mukainen käyttö
2 Määräysten mukainen käyttö
Analyysimoduuli on tarkoitettu kylmäaineen analysointiin ajoneuvoilmas-
tointilaitteistoissa, joissa käytetään kylmäainetta R-134a. Laite soveltuu
kaupalliseen käyttöön.
Analyysimoduulia saavat käyttää ainoastaan henkilöt, joilla on ilmastoin-
tilaitteiden huoltoa koskeva asiantuntemus.
3 Tekninen kuvaus
Analyysimoduulia käytetään kylmäaineen R-134a puhtausasteen
määrittämiseen. Se soveltuu seuraavien kylmäaineiden osuuksien
ilmaisemiseen:
R-134a
R-12
R-22
HC (hiilivedyt, esim. isobutaani tai propaani)
Air
Unknown
Analyysimoduuli laatii luettelon yksittäisten kaasujen prosenttiosuuksista.
Mahdollinen ilman osuus lisätään laskennallisesti (esim. 100 % puhdasta
kylmäainetta R-134a + 10 % ilmaa). Tämä luettelo tulostetaan näytössä
ja AirConServiceCenterin tulostimella.
FI
Käyttö R-134a
4
4 Käyttö
4.1 Kylmäaineanalyysi
I
Valmiusvalikko ilmestyy näyttöön.
1. Paina nuolinäppäintä tai päästäksesi perusvalikkoon.
2. Valitse perusvalikossa nuolinäppäimillä tai ”Muut valikot”:
3. Vahvista valintasi painamalla näppäintä ENTER.
4. Valitse nuolinäppäimellä ”Kylmäaine testi” ja vahvista se paina-
malla ENTER:
I
5. Valitse nuolinäppäimellä ”Kyllä” ja vahvista se painamalla
ENTER:
Analyysimoduulia esilämmitetään.
OHJE
Tarvittaessa irrota analyysimoduuli ilmastointilaitteesta.
Kylmäaine g. XXXX
Uusi öljy ml XXX
UV-lisäaine ml XXX
11:56:35 10/03/18
Pikakäynnistys
Erilliset valinnat
Muut valikot
ENTER-OK STOP-EXIT ?
Sis. pullon täyttö
Huuhtelu
Kylmäaine testi
ENTER-OK STOP-EXIT ?
Kylmäaine testi
Kyllä
Ei
ENTER-OK STOP-EXIT ?
OHJE
Jos valikkokohtaa ”Kylmäaine testi” ei näytetä, katso kap. ”Analyysi-
moduulia ei tunnistettu” sivulla 6.
Don’t connect to
the A/C system yet!
Warm up
Odota!
FI
5
R-134a Käyttö
Sen jälkeen näytetään seuraava ilmoitus:
6. Yhdistä analyysimoduulin huoltoliitin ajoneuvon ilmastointilaitteen
matalapaineliitäntään.
7. Avaa huoltoliitin.
8. Vahvista valintasi painamalla näppäintä ENTER.
Jos ”Odota” vilkkuu, kylmäainetta analysoidaan. Tämä voi kestää jopa
kaksi minuuttia.
Näyttöön ilmestyvät seuraavat ilmoitukset:
9. Sulje matalapainepikakytkin ja poista se ilmastointilaitteesta.
10. Vahvista valintasi painamalla näppäintä ENTER.
Näyttöön ilmestyvät seuraavat ilmoitukset.
I
Kun analyysi on onnistunut ja saatu päätökseen, tuloksen tulostetaan.
Kytke KP-letku
ulkoiseen uuden
R - 134a:n säiliöön!
ENTER-OK STOP-EXIT ?
Irroita KP-letku
uuden R- 134a säi-
liön liittimestä!
ENTER-OK
Kylmäaine testi
CODE: 00000
Analysis ok
R134a 100.0%
R12 0.0%
R22 0.0%
< PRINT STOP-EXIT ?
OHJE
Jos analyysi epäonnistuu, ilmoituksen ”CODE: 00000” sijaan näyte-
tään virheilmoitus. Ohjeet virheen korjaamiseen, katso kap. ”Vikakoo-
dit” sivulla 7.
FI
Käyttö R-134a
6
Esimerkki:
11. Jatka seuraavasti:
Paina nuolinäppäintä , jotta saat näkyviin seuraavan sivun.
Paina näppäintä ENTER, jotta saat tulostettua luettelon uudelleen.
Paina näppäintä STOP, kun haluat lopettaa analyysin.
4.2 Analyysimoduulia ei tunnistettu
Jos valikkokohtaa ”Kylmäaine testi” ei näytetä, AirConServiceCenter ei
ole tunnistanut analyysimoduulia.
Menettele tällöin seuraavasti:
1. Paina näppäintä STOP, jotta pääset valmiusvalikkoon.
2. Paina näppäintä C.
Kun analyysimoduuli tunnistetaan, näytössä näkyy seuraava ilmoitus.
Kylmäaine g. XXXX
Uusi öljy ml XXX
UV-lisäaine ml XXX
11:56:35 10/03/18
PS=mb. 27
TEMP=21°
Gas analyzer OK
Grphwlf#Zdhfr
Kroohihogvwu1#96
G07;5;5 Hpvghwwhq
Who1=#358:52;:<03
Id{=#358:52;:<0633
00000000000000000000
Nçowhplwwhodqdo|vh
U467d#####43313(
U45#########313(
U55#########313(
KF##########313(
DLU#########313(
XQNQRZQ#####313(
00000000000000000000
FI
7
R-134a Vikakoodit
Jos AirConServiceCenter ei vieläkään tunnista analyysimoduulia,
menettele seuraavalla tavalla:
1. Vedä pistoke irti analyysimoduulista.
2. Tarkasta pistokkeen napojen kytkentä.
3. Työnnä pistoke paikalleen.
Varmista, että pistoke lukittuu kokonaan kiinni.
4. Paina näppäintä STOP, jotta pääset valmiusvalikkoon.
5. Odota 1 min.
Käynnistä kylmäaineanalyysi uudelleen (kap. ”Kylmäaineanalyysi”
sivulla 4).
5 Vikakoodit
Häiriö Syy Aputoimet
Näytölle tulee
”Error G1”
Analyysimoduuliin ei saatu
muodostettua yhteyttä.
Tarkasta yhteys.
Onko moduulin LEDit
aktivoitu?
Näytölle tulee
”00001”
Mittausarvot ovat epävakaat. Pidä mahdolliset sähköiset
häiriölähteet kuten matkapu-
helimet ja hitsauslaitteet
etäällä laitteesta.
Näytölle tulee
”00002”
Mittausarvot ovat
suhteettoman korkeita.
Pidä mahdolliset sähköiset
häiriölähteet kuten matkapu-
helimet ja hitsauslaitteet
etäällä laitteesta.
Näytölle tulee
”00003”
Kalibrointi ympäröivällä
ilmalla epäonnistui.
Huolehti laitteen riittävästä
tuulettamisesta.
Anna mahdollisen ulosvirran-
neen kylmäaineen ensin
poistua.
Näytölle tulee
”00004”
Laite toimii suositellun
lämpötila-alueen
ulkopuolella.
Ota laite käyttöön
vain tiloissa, joiden
lämpötila on asianmukainen
(10 °C – 45 °C).
Huolehdi riittävästä tuuletuk-
sesta.
Näytölle tulee
”00005”
Kylmäainenäytteessä on
hyvin suuri osuus ilmaa tai
kylmäainemäärä oli mittauk-
seen liian pieni.
Varmista, että kylmäaineen
paine on riittävä.
Varmista, että kaikki alle
liitäntäletkut on liitetty ja ettei
niissä ole taitteita tai öljyä.
AUSTRALIA
Dometic Australia Pty. Ltd.
1 John Duncan Court
Varsity Lakes QLD 4227
+1800 212121
+61 7 5507 6001
AUSTRIA
Dometic Austria GmbH
Neudorferstrasse 108
2353 Guntramsdorf
+43 2236 908070
+43 2236 90807060
BELGIUM
Dometic Branch Office Belgium
Lourdesstraat 84
B-8940 Geluwe
+32 2 3598040
+32 2 3598050
BRAZIL
Dometic DO Brasil LTDA
Avenida Paulista 1754, conj. 111
SP 01310-920 Sao Paulo
+55 11 3251 3352
+55 11 3251 3362
CHINA
Dometic Waeco Trading – Shanghai
Branch
A707–709, SOHO Zhongshan Plaza,
1055 Zhongshan Road,
Shanghai, China
+86 21 6032 5088
+86 21 6032 8691
DENMARK
Dometic Denmark A/S
Nordensvej 15, Taulov
7000 Fredericia
+45 75585966
+45 75586307
FINLAND
Dometic Finland OY
Mestarintie 4
01730 Vantaa
+358 20 7413220
+358 9 7593700
FRANCE
Dometic France SAS
ZA du Pré de la Dame Jeanne
B.P. 5
60128 Plailly
+33 3 44633525
+33 3 44633518
Commercial : [email protected]
SAV/Technique : [email protected]
HONG KONG
Dometic Group Asia Pacific
Suites 2207-11 · 22/F · Tower 1
The Gateway · 25 Canton Road,
Tsim Sha Tsui · Kowloon
+852 2 4611386
+852 2 4665553
HUNGARY
Dometic Zrt. – Értékesítési iroda
1147 Budapest
Kerékgyártó u. 5.
+36 1 468 4400
+36 1 468 4401
ITALY
Dometic Italy S.r.l.
Via Virgilio, 3
47122 Forlì (FC)
+39 0543 754901
+39 0543 754983
JAPAN
Dometic KK
Maekawa-Shibaura, Bldg. 2
2-13-9 Shibaura Minato-ku
Tokyo 108-0023
+81 3 5445 3333
+81 3 5445 3339
MEXICO
Dometic Mx, S. de R. L. de C. V.
Circuito Médicos No. 6 Local 1
Colonia Ciudad Satélite
CP 53100 Naucalpan de Juárez
+52 55 5374 4108
+52 55 5374 4106
+52 55 5393 4683
NETHERLANDS & LUXEMBOURG
Dometic Benelux B.V.
Ecustraat 3
4879 NP Etten-Leur
+31 76 5029000
+31 76 5029090
NEW ZEALAND
Dometic New Zealand Ltd.
Unite E, The Gate
373 Neilson Street
Penrose 1061, Auckland
+64 9 622 1490
+64 9 622 1573
NORWAY
Dometic Norway AS
Østerøyveien 46
3236 Sandefjord
+47 33428450
+47 33428459
POLAND
Dometic Poland Sp. z o.o.
Ul. Puławska 435A
02-801 Warszawa
+48 22 414 32 00
+48 22 414 32 01
PORTUGAL
Dometic Spain, S.L.
Branch Office em Portugal
Rot. de São Gonçalo nº 1 – Esc. 12
2775-399 Carcavelos
+351 219 244 173
+351 219 243 206
RUSSIA
Dometic RUS LLC
Komsomolskaya square 6-1
107140 Moscow
+7 495 780 79 39
+7 495 916 56 53
SINGAPORE
Dometic Pte Ltd
18 Boon Lay Way 06-141 Trade Hub 21
Singapore 609966
+65 6795 3177
+65 6862 6620
SLOVAKIA & CZECH REPUBLIC
Dometic Slovakia s.r.o.
Sales Office Bratislava
Nádražná 34/A
900 28 Ivánka pri Dunaji
+421 2 45 529 680
+421 2 45 529 680
SOUTH AFRICA
Dometic (Pty) Ltd. Regional Office
Aramex Warehouse
2 Avalon Road
West Lake View 1645, Ext 11,
South Africa
Modderfontein
Johannesburg
+27 87 3530380
SPAIN
Dometic Spain S.L.
Avda. Sierra del Guadarrama 16
28691 Villanueva de la Cañada
Madrid
+34 91 833 60 89
+34 900 100 245
SWEDEN
Dometic Scandinavia AB
Gustaf Melins gata 7
42131 Västra Frölunda (Göteborg)
+46 31 7341100
+46 31 7341101
SWITZERLAND
Dometic Switzerland AG
Riedackerstrasse 7a
CH-8153 Rümlang (Zürich)
+41 44 8187171
+41 44 8187191
UNITED ARAB EMIRATES
Dometic Middle East FZCO
P. O. Box 17860
S-D 6, Jebel Ali Freezone
Dubai
+971 4 883 3858
+971 4 883 3868
UNITED KINGDOM
Dometic UK Ltd.
Dometic House · The Brewery
Blandford St. Mary
Dorset DT11 9LS
+44 344 626 0133
+44 344 626 0143
www.airconservice.de
GERMANY
Dometic WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63
D-48282 Emsdetten
+49 (0) 2572 879-0
+49 (0) 2572 879-300
Internet: www.dometic-waeco.de
4445102558FI 06/2018
  • Page 1 1
  • Page 2 2
  • Page 3 3
  • Page 4 4
  • Page 5 5
  • Page 6 6
  • Page 7 7
  • Page 8 8

Waeco R-134a (Analysis module) Kasutusjuhend

Tüüp
Kasutusjuhend
See käsiraamat sobib ka