EINHELL AGILLO Kasutusjuhend

Bränd
EINHELL
Mudel
AGILLO
Tüüp
Kasutusjuhend
AGILLO
Art.-Nr.: 34.113.20 I.-Nr.: 11017
3
DK/ Original betjeningsvejledning
N Akku-le
S Original-bruksanvisning
Batteridriven röjsåg
FIN Alkuperäiskäyttöohje
Akkuviikate
EE Originaalkasutusjuhend
Akutrimmer
Anl_Agillo_SPK3.indb 1Anl_Agillo_SPK3.indb 1 29.03.2018 09:55:2329.03.2018 09:55:23
- 2 -
1
2
3
4
45
B
15
16
22 23 24
17
21
12
18
11
9
6
4
17
15
5 16
7
8
3
2
6 7 8
10
19
3
1
2
20
25 26
9
22
16
A
1413
15
Anl_Agillo_SPK3.indb 2Anl_Agillo_SPK3.indb 2 29.03.2018 09:55:2329.03.2018 09:55:23
- 3 -
4a
7 8a
5
6789
4b
16
5
17
26
26
6
12
C
b
a
E
F D F E F
23
21
Anl_Agillo_SPK3.indb 3Anl_Agillo_SPK3.indb 3 29.03.2018 09:55:2529.03.2018 09:55:25
- 4 -
11
8c
9
10
12
8b
2425
22
12
4
Anl_Agillo_SPK3.indb 4Anl_Agillo_SPK3.indb 4 29.03.2018 09:55:2829.03.2018 09:55:28
- 5 -
13 14
15
D
E
HF
K
17
16
3
2
18
Anl_Agillo_SPK3.indb 5Anl_Agillo_SPK3.indb 5 29.03.2018 09:55:3129.03.2018 09:55:31
- 6 -
2019
22
23 24
N
M
M
P
21
Anl_Agillo_SPK3.indb 6Anl_Agillo_SPK3.indb 6 29.03.2018 09:55:3329.03.2018 09:55:33
- 7 -
25 26
27
12
89
34
L
567
10 11
Anl_Agillo_SPK3.indb 7Anl_Agillo_SPK3.indb 7 29.03.2018 09:55:3429.03.2018 09:55:34
DK/N
- 8 -
Indholdsfortegnelse
1. Sikkerhedsanvisninger
2. Produktbeskrivelse og leveringsomfang
3. Formålsbestemt anvendelse
4. Tekniske data
5. Inden ibrugtagning
6. Betjening
7. Rengøring, vedligeholdelse og reservedelsbestilling
8. Bortska else og genanvendelse
9. Opbevaring og transport
10. Driftsforstyrrelser
11. Visning på ladeaggregat
Anl_Agillo_SPK3.indb 8Anl_Agillo_SPK3.indb 8 29.03.2018 09:55:3429.03.2018 09:55:34
DK/N
- 9 -
Fare! - Læs betjeningsvejledningen for at reducere risikoen for personskade
Denne maskine må ikke anvendes af børn. Pas på, at børn ikke bru-
ger maskinen som legetøj. Rengøring og vedligeholdelse må ikke
gennemføres af børn. Maskinen må ikke anvendes af personer med
begrænsede fysiske, sensoriske eller psykiske evner eller af perso-
ner med utilstrækkelig viden eller erfaring, medmindre de er under
opsyn eller instrueres af en person, der er ansvarlig for dem.
Anl_Agillo_SPK3.indb 9Anl_Agillo_SPK3.indb 9 29.03.2018 09:55:3429.03.2018 09:55:34
DK/N
- 10 -
Fare!
Ved brug af el-værktøj er der visse sikkerhedsfo-
ranstaltninger, der skal respekteres for at undgå
skader på personer og materiel. Læs derfor bet-
jeningsvejledningen / sikkerhedsanvisningerne
grundigt igennem. Opbevar betjeningsvejlednin-
gen et praktisk sted, så du altid kan tage den frem
efter behov. Husk at lade betjeningsvejledningen
/ sikkerhedsanvisningerne følge med værktøjet,
hvis du overdrager det til andre. Vi fraskriver
os ethvert ansvar for skader på personer eller
materiel, som måtte opstå som følge af, at anvis-
ningerne i denne betjeningsvejledning, navnlig
vedrørende sikkerhed, tilsidesættes.
1. Sikkerhedsanvisninger
Relevante sikkerhedsanvisninger nder du i det
medfølgende hæfte.
Fare!
Læs alle sikkerhedsanvisninger og øvrige an-
visninger. Følges anvisningerne, navnlig sikker-
hedsanvisningerne, ikke nøje som beskrevet, kan
elektrisk stød, brand og/eller svære kvæstelser
være følgen. Alle sikkerhedsanvisninger og
øvrige anvisninger skal gemmes.
Oplysningsskiltenes betydning på maskinen
( g. 27):
1. Advarsel!
2. Læs betjeningsvejledningen, inden du tager
maskinen i brug!
3. Bær øjen-/hoved- og høreværn!
4. Bær solidt fodtøj!
5. Brug beskyttelseshandsker!
6. Beskyt maskinen mod regn og fugt!
7. Pas på udslyngede dele.
8. Afstanden mellem maskine og omkringståen-
de personer skal være mindst 15 m!
9. Værktøjet har efterløb!
10. Vær forsigtig før tilbagestød!
11. Benyt ikke savklinger.
2. Produktbeskrivelse og
leveringsomfang
2.1 Produktbeskrivelse ( g. 1/2)
1 Akkumulatorbatteriholder
2 Tænd/Sluk-knap
3 Indkoblingsspærre
4 Remholder
5 Holder hjælpegreb
6 Styrestang oppe
7 Stangforbindelsesstykke
8 Omløber
9 Styrestang nede
10 Motorhus
11 Spolehus
12 Låsearm
13 Trådbeskyttelsesafdækning
14 Trådkniv
15 Beskyttelseskappe
16 Hjælpegreb
17 Grebskrue
18 Trådspole
19 Tråd
20 Bærerem
21 Skærekniv
22 Multifunktionsværktøj
23 Trykplade
24 Trykpladeafdækning
25 Sekskantmøtrik M10 selvsikrende
26 Klemme til fastgørelse af ledning
2.2 Leveringsomfang
Kontroller på grundlag af det beskrevne leve-
ringsomfang, at varen er komplet. Hvis nogle dele
mangler, bedes du senest inden 5 hverdage efter
købet af varen henvende dig til vores servicecen-
ter eller det sted, hvor du har købt varen, med
forevisning af gyldig købskvittering. Vær her op-
mærksom på garantioversigten, der er indeholdt i
serviceinformationerne bagest i vejledningen.
Åbn pakken, og tag forsigtigt maskinen ud af
emballagen.
Fjern emballagematerialet samt emballage-/
og transportsikringer (hvis sådanne forefin-
des).
Kontroller, at der ikke mangler noget.
Kontroller maskine og tilbehør for transports-
kader.
Opbevar så vidt muligt emballagen indtil ga-
rantiperiodens udløb.
Fare!
Maskinen og emballagematerialet er ikke
legetøj! Børn må ikke lege med plastikposer,
folier og smådele! Fare for indtagelse og
kvælning!
Trimmeroverdel med håndtag
Trimmerunderdel med trådspole
Beskyttelseskappe
Manøvrehåndtag
Bærerem
Skærekniv
Multifunktionsværktøj
Anl_Agillo_SPK3.indb 10Anl_Agillo_SPK3.indb 10 29.03.2018 09:55:3429.03.2018 09:55:34
DK/N
- 11 -
Trykplade
Afdækning til trykplade
Sekskantmøtrik M10
Kabelfastgørelsesklemme (2x)
Original betjeningsvejledning
Sikkerhedsanvisninger
3. Formålsbestemt anvendelse
Akku-leen (brug af skærekniven) er egnet til at
overskære let træ- og buskvækst, tætvoksende
ukrudt og let undervegetation.
Akku-græstrimmeren (brug af trådspole med
skæretråd) er egnet til at overskære plæner, græ-
sarealer og let ukrudt.
Maskinen er ikke beregnet til o entlige anlæg,
parker, sportspladser, gader/veje samt land- og
skovbrug.
Forudsætning for korrekt anvendelse af maskinen
er, at den medfølgende betjeningsvejledning fra
producenten læses og følges.
Pas på! På grund af fare for kvæstelser må mas-
kinen ikke bruges til følgende formål: rengøring
af fortove og som kompostkværn til ndeling af
træ- og hækmateriale. Endvidere må maskinen
ikke anvendes til planering af jordhævninger,
som f.eks. muldvarpeskud. Af sikkerhedsgrunde
må maskinen ikke anvendes som drivaggregat til
andre arbejdsværktøjer og værktøjssæt af enhver
art.
Saven må kun anvendes i overensstemmelse
med dens tiltænkte formål. Enhver anden form
for anvendelse er ikke tilladt. Vi fraskriver os eth-
vert ansvar for skader, det være sig på personer
eller materiel, som måtte opstå som følge af, at
maskinen ikke er blevet anvendt korrekt. Ansvaret
bæres alene af brugeren/ejeren.
Bemærk, at vore produkter ikke er konstrueret til
erhvervsmæssig, håndværksmæssig eller indus-
triel brug. Vi fraskriver os ethvert ansvar, såfremt
produktet anvendes i erhvervsmæssigt, hånd-
værksmæssigt, industrielt eller lignende øjemed.
Forsigtig!
Tilbageværende risici
Selv om du betjener el-værktøjet forskrifts-
mæssigt, vil der stadigvæk være en vis risiko
at tage højde for. Følgende farer kan opstå,
alt efter el-værktøjets type og konstruktions-
måde:
Lungeskader, hvis du ikke bærer støvmaske.
Høreskader, hvis du ikke bærer høreværn.
Helbredsskader, som følge af hånd-arm-
vibration, såfremt maskinen benyttes over et
længere tidsrum eller ikke håndteres og vedli-
geholdes forskriftsmæssigt.
Kvæstelser og materielle skader, der skyldes
dele, der flyver omkring.
Snitsår, hvis du ikke bærer egnet beskyttel-
sesbeklædning.
Fare!
Dette el-værktøj frembringer et elektromagne-
tisk felt under driften. Dette felt kan under visse
omstændigheder indvirke på aktive eller passive
medicinske implantater. For at reducere faren for
alvorlige eller dødelige kvæstelser anbefaler vi, at
personer med medicinske implantater konsulterer
deres læge og producenten af implantatet, inden
maskinen tages i brug.
4. Tekniske data
Spænding ..............................................36 V d.c.
Omdrejningstal n
0
................................6300 min
-1
Snitkreds-tråd Ø ........................................ 30 cm
Trådlængde ................................................... 8 m
Tråddiameter ........................................... 2,0 mm
Snitkreds-kniv .....................................Ø 25,5 cm
Beskyttelsesklasse ...........................................III
Lyde ektniveau L
WA
........................ 92,98 dB (A)
Lydtryksniveau L
pA
............................ 77,5 dB (A)
Usikkerhed K .................................... 2,31 dB (A)
Vibration a
h
..........................................9,362 m/s
2
Usikkerhed K ..........................................1,5 m/s
2
Vægt ........................................................6,09 kg
Lydtryksniveau ved brugerens øre ... 77,5 dB (A)
Usikkerhed K ........................................ 3 dB (A)
Anl_Agillo_SPK3.indb 11Anl_Agillo_SPK3.indb 11 29.03.2018 09:55:3529.03.2018 09:55:35
DK/N
- 12 -
Pas på!
Maskinen leveres uden akkumulatorbatterier og
uden ladeaggregat og må kun bruges sammen
med Li-Ion akkumulatorbatterierne (2 stk.) fra
Power-X-Change serien!
Li-Ion akkumulatorbatterierne fra Power-X-
Change serien må kun lades med Power-X-
Charger.
Maskinens støjniveau kan overskride 85 dB (A). I
givet fald er brug af støjdæmpende foranstaltnin-
ger påkrævet for brugeren. Støjen er blevet målt
iht. EN ISO 11201:2010 og EN ISO 3744:2010.
Værdien af svingningerne, som udsendes på gre-
bet, er udregnet i.h.t. EN 28662-1:1992.
Pas på!
Svingningstallet vil ændre sig i forhold til el-værk-
tøjets anvendelsesformål og kan i undtagelsestil-
fælde ligge over den angivne værdi.
Støjudvikling og vibration skal begrænses til
et minimum!
Brug kun intakte og ubeskadigede maskiner.
Vedligehold og rengør maskinen med jævne
mellemrum.
Tilpas arbejdsmåden efter maskinen.
Overbelast ikke maskinen.
Lad i givet fald maskinen underkaste et efter-
syn.
Sluk maskinen, når den ikke benyttes.
Bær handsker.
Brug øjen- og høreværn
5. Inden ibrugtagning
Maskinen leveres uden akkumulatorbatterier
og uden ladeaggregat!
Forsigtig! Alt efterfølgende monterings- og
indstillingsarbejde skal gennemføres uden akku-
mulatorbatteri –fare for kvæstelser. Brug beskyt-
telseshandsker.
5.1 Montering af beskyttelseskappe ( g. 3)
Fjern unbrakoskruen fra beskyttelseskappen.
Skub beskyttelseskappen (15) helt ind i holderen
på motorhuset og skru den fast med den forinden
fjernede unbrakoskrue ( g. 3). På undersiden af
beskyttelseskappen ndes en kniv ( g. 2/pos. 14)
til automatisk regulering af trådlængden. Denne
er udstyret med en afdækning. Fjern afdæknin-
gen, før arbejdet påbegyndes.
5.2 Montering af hjælpegreb ( g. 4 – 4b)
Løsn grebskruen ( g. 2/pos. 17) og fjern tryk-
stykket ( g. 2/pos. 5). Sæt hjælpegrebet (16) ind
i holderen (A) på en sådan måde, at plastringen
(B) ligger i noten til holderen (A). Fastgør hjælpe-
grebet (16) med trykstykket (5) ved at spænde
grebskruen (17) igen. Fastgør kabelbeskyttelses-
røret med de to vedlagte kabelfastgørelsesklem-
mer (26) som vist.
5.3 Montering af styrestang ( g. 5)
Sæt den øverste styrestang (6) ind i den nederste
styrestang (9). Skru stangforbindelsesstykket (7)
på den nederste styrestang fast med omløbermø-
trikken (8) på den øverste styrestang.
5.4 Hældning hjælpegreb indstilles ( g. 4a)
Løsn grebskruen (17) for at indstille hældningen
på hjælpegrebet på en sådan måde, at den er op-
timal til arbejdet. Indstil den ønskede hældning for
hjælpegrebet (16). Skru grebskruen (17) fast igen.
5.5 Fjernelse/montering af skæretrådenhed
( g. 6)
Bemærk: Maskinen er på fabrikken forberedt til at
arbejde med skæretråden.
Advarsel! Pas på ikke at komme til skade på
skæretrådkniven.
a) Fjernelse af skæretrådenhed
Tryk låsearmen (12) fremad og drej samtidigt
skæretrådenheden (C) til højre, til låsearmen
falder i hak. Drej skæretrådenheden til højre
væk fra motorakslen.
b) Montering af skæretrådenhed
Tryk låsearmen (12) fremad og drej samtidigt
skæretrådenheden (C) til venstre hen på
motorakslen, til låsearmen falder i hak. Drej
skæretrådenheden fast på motorakslen med
hånden. Kontroller, om skæretrådenheden
kan dreje frit, når låsearmen slippes. Er dette
ikke tilfældet, skal mekanismen kontrolleres
af en fagmand.
5.6 Beskyttelseskappe til brug med skære-
kniv ( g. 7)
Forsigtig! Skæretrådafdækningen (D) skal være
fjernet, når der arbejdes med skærekniven. Pas
på ikke at komme til skade på skæretrådkniven.
Løsn de to sikringsskruer (E) til skæretrådafdæk-
ningen.
Start i siden og tryk rastnæsen (F) forsigtigt indad
og træk skæretrådafdækningen (D) af lidt ad
gangen.
Anl_Agillo_SPK3.indb 12Anl_Agillo_SPK3.indb 12 29.03.2018 09:55:3529.03.2018 09:55:35
DK/N
- 13 -
5.7 Beskyttelseskappe til brug med skæret-
råd ( g. 7)
Forsigtig! Skæretrådafdækningen (D) skal være
anbragt, når der arbejdes med skæretråden. Pas
på ikke at komme til skade på skæretrådkniven.
Start i siden og tryk stopnæsen (F) til skæretrå-
dafdækningen ind igen og sikr den med de to
skruer (E).
5.8 Montering/fjernelse af skærekniv
Monteringen af skærekniven ses på billederne
8a - 8c. Advarsel! Pas på ikke at komme til skade
på skærekniven.
a) Montering af skærekniv
1. Sæt skærekniven (21) på.
2. Sæt trykpladen (23) på, så den ligger helt på
skærekniven.
3. Sæt trykpladeafdækningen (24) på.
4. Skru sekskantmøtrikken M10 (25) på.
5. Tryk på låsearmen (12) og lås motorakslen.
Spænd sekskantmøtrikken vha. multifunkti-
onsværktøjet (22).
6. Kontroller, om kniven (21) kan drejes frit, når
låsearmen slippes. Er dette ikke tilfældet, skal
mekanismen kontrolleres af en fagmand.
b) Fjernelse af skærekniv
Tryk låsearmen fremad, fastlås motorakslen. Drej
sekskantmøtrikken af og fjern trykpladeafdæknin-
gen, trykpladen og skærekniven.
Kontroller hver gang, inden du begynder ar-
bejdet, om:
beskyttelsesanordningerne og skæreindret-
ningen er intakte og intet mangler
alle skruesamlinger sidder godt fast
alle bevægelige dele bevæger sig uden træg-
hed.
5.9 Anbringelse af bærerem
Forsigtig! Brug altid den medleverede bærerem
under arbejdet ( g. 2/pos. 20). Sluk altid for mas-
kinen, inden du løsner bæreremmen – fare for
tilskadekomst!
Tag bæreremmen (fig. 9) på
Hægt maskinen fast i bæreremmen (fig. 10)
Med de forskellige remjusteringer på bære-
remmen indstilles de optimale arbejds- og
skærepositioner. Remholderen (fig. 11/pos. 4)
kan forskydes på den øverste stang efter be-
hov. Dette gøres ved at løsne vingemøtrikken
på remholderen, forskyde remholderen og
spænde vingemøtrikken igen.
Bæreremmens optimale længde finder du
ved at svinge selen frem og tilbage nogle
gange med motoren slukket (fig. 12).
Bæreremmen er udstyret med en lynåbningsme-
kanisme. Hvis det skulle blive nødvendigt at læg-
ge maskinen fra dig hurtigt, trækker du i det røde
selestykke ( g. 13).
5.10 Montering af akkumulatorbatterier
Skub akkumulatorbatterierne ind i holderne til høj-
re og venstre ( g. 2/pos. 1). Så snart akkumula-
torbatteriet er skubbet helt på plads ( g. 1), falder
det hørbart på plads. Akkumulatorbatteriet tages
ud ved at trykke på rasttasten ( g. 15/pos. K) og
trække akkumulatorbatteriet ud.
5.11 Opladning af akku ( g. 14)
1. Tag akkupack‘en ud af maskinen. Tryk på an-
slagsknappen.
2. Kontroller, at netspændingen, som står anført
på mærkepladen, svarer til den forhånden-
værende netspænding. Sæt stikket til lade-
aggregatet (D) i stikkontakten. Den grønne
LED-lysdiode begynder at blinke.
3. Sæt akkumulatorbatteriet (E) i ladeaggregatet
(D).
4. Under punkt „Visninger på ladeaggregat“
ndes en oversigt over LED-visningernes be-
tydning.
Under opladningen kan akkumulatorbatteriet blive
varm. Dette er helt normalt.
Hvis det ikke er muligt at oplade akkupack‘en,
skal du kontrollere,
om der er netspænding i stikkontakten
om forbindelsen til ladekontakterne er i orden.
Hvis det stadigvæk ikke er muligt at oplade akku-
pack‘en, bedes du indsende
ladeaggregatet
samt akkupack‘en
til vores kundeservice.
Sørg for at genoplade akkupack‘en i god tid for
at sikre en lang levetid. Genopladning skal under
alle omstændigheder ske, hvis du konstaterer, at
akku-græstrimmerens ydelse er nedsat. Undgå,
at akkupack‘en a ades helt. Det vil ødelægge
akkupack‘en!
Anl_Agillo_SPK3.indb 13Anl_Agillo_SPK3.indb 13 29.03.2018 09:55:3529.03.2018 09:55:35
DK/N
- 14 -
5.12 Akku-kapacitetsindikator ( g. 15)
Tryk på kontakten til akku-kapacitetsindikator
(pos. H). Akku-kapacitetsindikatoren (pos. F)
indikerer akkumulatorbatteriets ladetilstand ved
hjælp af 3 LED-lamper.
Alle 3 LED-lamper lyser:
Akkumulatorbatteriet er fuldt opladet.
2 LED-lamper eller 1 LED-lampe lyser:
Akkumulatorbatteriet råder over tilstrækkelig rest-
kapacitet.
1 LED-lampe blinker:
Akkumulatorbatteriet er a adet; oplad akkumula-
torbatteriet.
Alle LED‘er blinker:
Akkumulatorbatteriet blev helt a adet og er de-
fekt. Et defekt akkumulatorbatteri må ikke længe-
re bruges og oplades!
6. Betjening
Bemærk venligst lovmæssige bestemmelser ve-
drørende støjbeskyttelse, som kan variere lokalt.
Fare! Beskyttelseskappen skal være monteret
under arbejdet.
6.1 Maskine tændes og slukkes, omdrej-
ningstal indstilles ( g. 16)
Tænding og indstilling af omdrejningstal
Tryk på indkoblingsspærren (3) og tænd/sluk-
knappen (2) på samme tid. Omdrejningstallet
styres trinløst under arbejdet ved at trykke mere
eller mindre kraftigt på tænd/sluk-knappen. Jo
kraftigere du trykker på knappen, desto højere er
omdrejningstallet.
Slukning
Slip tænd/sluk-knappen.
6.2 Arbejdsanvisninger
Indøv arbejdsteknikkerne med slukket motor og
uden akkumulatorbatteri, inden du tager maski-
nen i brug. Slå kun tørt græs med skæretråden. Er
græsset højt, skal det slås i ere trin ( g. 17).
Forlængelse af skæretråd ( g. 18)
Fare! I trådspolen må ikke anvendes nogen form
for metaltråd, heller ikke metaltråd, der er omtruk-
ket med kunststof. Det vil kunne medføre alvorlig
kvæstelse af brugeren.
Græstrimmeren er udstyret med et halvautoma-
tisk trådforlængelsessystem (tipautomatik). Hver
gang det halvautomatiske trådforlængelsessys-
tem aktiveres, forlænges tråden automatisk, så
plænen hele tiden klippes med den optimale
snitbredde. For at forlænge skæretråden lader
du motoren køre og tipper trådspolen ned mod
jorden. Tråden forlænges automatisk. Kniven på
beskyttelseskappen afkorter tråden til den tilladte
længde. Vær opmærksom på, at hyppig aktivering
af trådforlængelsesautomatikken vil øge nedslid-
ningen af tråden.
Bemærk: Når maskinen tages i brug første gang,
afkortes eventuelt overskydende skæretråd, som
rager ud, af skæreklingen på beskyttelseskappen.
Er tråden for kort, første gang maskinen tages i
brug, så tryk på knappen på trådspolen, og træk
tråden ud med et kraftigt ryk. Når græstrimmeren
startes første gang, kortes skæretråden automa-
tisk ned til den optimale længde.
Fjern regelmæssigt alle græsrester forsigtigt fra
undersiden af beskyttelseskappen med en børste.
Forskellige skæremetoder
Forudsat at maskinen er samlet rigtigt, klipper
den ukrudt og højt græs på svært tilgængelige
steder, f.eks. langs hegn, mure og fundamen-
ter og omkring træer. Den kan også bruges til
”nedmejning” af vegetation i forbindelse med
anlægning af have eller til jordnær rømning af et
bestemt område.
Bemærk: Også selv om du er omhyggelig, slides
tråden mere end normalt ved klipning ved funda-
menter, sten- og betonmure osv.
Trimning/mejning
Sving trimmeren fra side til side i en seglagtig
bevægelse. Hold hele tiden trådspolen parallel i
forhold til jorden. Tag bestik af terrænet, og bes-
tem herudfra den ønskede skærehøjde. Før og
hold trådspolen i den ønskede højde, så du opnår
et ensartet snit ( g. 19).
Anl_Agillo_SPK3.indb 14Anl_Agillo_SPK3.indb 14 29.03.2018 09:55:3529.03.2018 09:55:35
DK/N
- 15 -
Lav trimning
Hold trimmeren lige foran dig, så den hælder let,
således at undersiden af trådspolen be nder sig
over jorden, og tråden rammer det rigtige snit-
punkt. Klip altid væk fra dig selv. Træk ikke trim-
meren ind mod dig.
Klipning ved hegn/fundament
Ved klipning skal du nærme dig trådhegn, sta-
kitter, naturstensmure og fundamenter ganske
langsomt for at komme helt tæt ind uden at støde
imod med tråden. Kommer tråden i berøring med
f.eks. sten, stenmure eller fundamenter, slides
den eller trævles op. Hvis tråden støder mod et-
værk i hegn, vil den knække.
Trimning omkring træer
Ved trimning omkring træstammer skal du nærme
dig langsomt, så tråden ikke rammer barken.
rundt om træet, mens du klipper fra venstre mod
højre. Græs og ukrudt nærmer du dig med spid-
sen af tråden; kip trådspolen let frem.
Advarsel: Nedmejningsarbejder skal udføres med
yderste forsigtighed. Hold en afstand på 30 meter
mellem dig selv og andre personer eller dyr.
Nedmejning
Ved nedmejning angriber du vegetationen helt
ned til jorden. Til det skal du hælde trådspolen
i en 30 graders vinkel mod højre. Stil håndta-
get i den ønskede position. Vær opmærksom
på den øgede risiko for kvæstelse af bruger,
omkringstående og dyr, samt faren for materiel
skade som følge af udslyngede genstande (f.eks.
sten) ( g. 20).
Advarsel: Fjern ikke genstande fra stier o.lign.
med maskinen!
Maskinen er et kraftfuldt redskab, og små sten
eller andre genstande kan slynges 15 meter væk
(eller mere) og herved forvolde skade på biler,
bygninger og vinduer.
Savning
Maskinen er ikke beregnet til savning.
Fastklemning
Skulle skærekniven blokere på grund af for tæt
vegetation, skal du straks slukke motoren. Fjern
græs og vegetation fra maskinen, inden du ge-
noptager arbejdet.
Imødegåelse af tilbageslag
Under arbejdet med skærekniven er der fare for
tilbageslag hvis denne rammer faste forhindringer
(træstamme, gren, træstump, sten eller lignende).
Maskinen slynges i denne forbindelse tilbage
mod værktøjets drejeretning. Dette kan føre til,
at du mister kontrollen over maskinen. Brug ikke
skærekniven i nærheden af hegn, metalpæle,
grænsesten eller fundamenter.
Til skæring af tykke stængler indtages positionen
som vist på g. 21 for at undgå tilbageslag.
7. Rengøring, vedligeholdelse og
reservedelsbestilling
Fare!
Sluk græstrimmeren, og tag akkumulatorbatteriet
ud, inden du stiller den fra dig, og inden du starter
rengøringen.
7.1 Rengøring
Hold så vidt muligt beskyttelsesanordninger,
luftsprækker og motorhuset fri for støv og
snavs. Gnid maskinen ren med en ren klud,
eller foretag trykluftudblæsning med lavt tryk.
Vi anbefaler, at maskinen rengøres hver gang
efter brug.
Rengør af og til maskinen med en fugtig klud
og lidt blød sæbe. Undgå brug af rengørings-
eller opløsningsmiddel, da det vil kunne
ødelægge maskinens kunststofdele. Pas på,
at der ikke kan trænge vand ind i maskinens
indvendige dele. Trænger der vand ind i et el-
værktøj, øger det risikoen for elektrisk stød.
Aflejringer på beskyttelsesafdækningen fjer-
nes med en børste.
7.2 Udskiftning af trådspole
Fare! Fjern akkumulatorbatterier!
1. Fig. 22 Tryk trådspolehuset sammen i de
ader, der er markeret med M, og tag spoleaf-
dækningen af.
2. Fjern den tomme trådspole og trykfjederen.
3. Fig. 23 Før trådenden på den nye trådspole
gennem øjet (P) på spoleafdækningen og lad
ca. 13 cm af tråden rage ud. Sæt trykfjederen
(N) ind i trådspolen.
4. Tryk spoleafdækningen ind i trådspolehuset
igen.
Anl_Agillo_SPK3.indb 15Anl_Agillo_SPK3.indb 15 29.03.2018 09:55:3529.03.2018 09:55:35
DK/N
- 16 -
7.3 Udskiftning af skæretråd
Fare! Fjern akkumulatorbatterier!
1. Fig. 22 Tryk trådspolehuset sammen i de
ader, der er markeret med M, og tag spoleaf-
dækningen af.
2. Fjern den tomme trådspole og trykfjederen.
3. Fjern evt. eksisterende skæretråd.
4. Fig. 24 Sæt den nye skæretråd ind i trådhol-
deren i spolen.
5. Vikl tråden under spænding op til venstre.
6. Fig. 25 Fastgør ca. 15 cm tråd i en trådholder
på kanten af spolen.
7. Fig. 23 Før trådenden på den nye trådspole
gennem øjet (P) på spoleafdækningen. Sæt
trykfjederen (N) ind i trådspolen.
8. Træk kort og kraftigt i trådenden, så den løs-
nes fra trådholderen.
9. Tryk spoleafdækningen ind i trådspolehuset
igen.
Når græstrimmeren startes første gang, kortes
skæretråden automatisk ned til den optimale
længde.
Pas på! Udslyngede dele af nylontråden kan
medføre kvæstelse!
7.4 Slibning af kappekniv
Kappekniven ( g. 2/pos. 14) kan blive sløv med
tiden. Skulle dette ske, løsner du de skruer, som
kappekniven er fastgjort til beskyttelseskappen
med. Fastgør kniven i en skruestik. Slib kniven
med en ad l, idet du sørger for at bevare vinklen
på skærekanten. Fil kun i en retning.
7.5 Vedligeholdelse
Der ndes ikke yderligere dele, som skal
vedligeholdes inde i maskinen.
7.6 Reservedelsbestilling:
Ved bestilling af reservedele skal følgende oply-
ses:
Savens type.
Savens artikelnummer.
Savens identifikationsnummer.
Nummeret på den nødvendige reservedel.
Aktuelle priser og øvrige oplysninger nder du på
internetadressen www.isc-gmbh.info
Reservetrådspole varenr.: 34.050.96
Reserveskærekniv varenr: 34.050.82
8. Bortska else og genanvendelse
Produktet leveres indpakket for at undgå trans-
portskader. Emballagen består af råmaterialer
og kan genanvendes eller indleveres på gen-
brugsstation. Produktet og dets tilbehør består af
forskelligartede materialer, f.eks. metal og plast.
Defekte produkter må ikke smides ud som almin-
deligt husholdningsa ald. For at sikre en fagmæs-
sig korrekt bortska else skal produktet indleveres
på et a aldsdepot. Hvis du ikke har kendskab til
lokalt a aldsdepot, så kontakt din kommune.
9. Opbevaring og transport
Produktet og dets tilbehør skal opbevares et
mørkt, tørt og frostfrit sted. Den optimale lager-
temperatur ligger mellem 5 og 30 ˚C. Opbevar
maskinen i den originale emballage.
Maskinen kan hænges op i den integrerede væg-
holder ( g. 26/pos. L).
Bær altid maskinen med den ene hånd på
håndtaget og den anden hånd på hjælpe-
grebet. Bær ikke maskinen ved at holde i
motorhuset.
Fikser maskinen, så den ikke kan rutsche,
hvis den transporteres i/på et køretøj.
Maskinen skal helst transporteres i den origi-
nale emballage.
Brug en transportbeskyttelse til metalblade
under transporten og opbevaringen.
10. Driftsforstyrrelser
Produktet kører ikke:
Kontroller, om akkumulatorbatteriet er ladet op,
og om opladeren fungerer. Hvis produktet ikke
fungerer, selv om spænding er til stede, skal du
indsende den til den angivne kundeservice.
Anl_Agillo_SPK3.indb 16Anl_Agillo_SPK3.indb 16 29.03.2018 09:55:3529.03.2018 09:55:35
DK/N
- 17 -
11. Visning på ladeaggregat
Visningsstatus
Betydning og påkrævet handling
Rød lysdi-
ode
Grøn lysdi-
ode
Slukket Blinker Standby-modus
Ladeaggregatet er forbundet med nettet og klar til drift, akkumulatorbatte-
riet er ikke i ladeaggregatet
Tændt Slukket Opladning
Ladeaggregatet lader akkumulatorbatteriet op i hurtigladningsmodus. De
pågældende ladetider ndes direkte på ladeaggregatet.
Bemærk! De faktiske ladetider kan afvige noget fra de angivede ladetider
afhængigt af den eksisterende akkuladning.
Slukket Tændt Akkumulatorbatteriet er opladt og klar til brug.
Herefter skiftes til skånende opladning, indtil fuldstændig opladning er
nået.
Lad hertil akkumulatorbatteriet blive ca. 15 min. længere på ladeaggrega-
tet.
Påkrævet handling:
Tag akkumulatorbatteriet ud af ladeaggregatet. Afbryd ladeaggregatet fra
strømforsyningsnettet.
Blinker Slukket Tilpasningsopladning
Ladeaggregatet be nder sig i funktionen for skånsom opladning.
Her oplades akkumulatorbatteriet af sikkerhedsgrunde langsommere og
skal bruge mere tid. Det kan have følgende årsager:
- Akkumulatorbatteriet er ikke blevet opladet i meget lang tid.
- Akkumulatorbatteriets temperatur ligger ikke i det ideelle område.
Påkrævet handling:
Vent, indtil ladeprocessen er færdig, akkumulatorbatteriet kan stadigvæk
oplades.
Blinker Blinker Fejl
Opladning er ikke længere mulig. Akkumulatorbatteriet er defekt.
Påkrævet handling:
Et defekt akkumulatorbatteri må ikke længere oplades.
Tag akkumulatorbatteriet ud af ladeaggregatet.
Tændt Tændt Temperaturfejl
Akkumulatorbatteriet er for varmt (f.eks. direkte solindfald) eller for koldt
(under 0° C).
Påkrævet handling:
Tag batteriet ud, og opbevar det 1 dag ved stuetemperatur (ca. 20° C).
Anl_Agillo_SPK3.indb 17Anl_Agillo_SPK3.indb 17 29.03.2018 09:55:3529.03.2018 09:55:35
DK/N
- 18 -
Kun for EU-lande
Smid ikke el-værktøj ud som almindeligt husholdningsa ald!
I medfør af Rådets direktiv 2012/19/EF om a ald af elektrisk og elektronisk udstyr og dettes omsættelse
i den nationale lovgivning skal brugt el-værktøj indsamles separat og indleveres til videreanvendende
formål på miljømæssig forsvarlig vis.
Recycling-alternativ til tilbagesendelse:
Ejeren af el-værktøjet er – med mindre denne tilbagesender maskinen – forpligtet til at bortska e mas-
kinen og dens dele ifølge miljøforskrifterne. Den brugte maskine kan indleveres hos en genbrugsstation
– spørg evt. personalet her, eller forhør dig hos din kommune. Tilbehør og hjælpemidler, som følger med
maskinen, og som ikke indeholder elektriske dele, er ikke omfattet af ovenstående.
Genoptryk eller anden kopiering af dokumentation og følgedokumenter til produkter, også i uddrag, er
kun tilladt med udtrykkelig tilladelse fra iSC GmbH.
Ret til tekniske ændringer forbeholdes
Anl_Agillo_SPK3.indb 18Anl_Agillo_SPK3.indb 18 29.03.2018 09:55:3529.03.2018 09:55:35
DK/N
- 19 -
Serviceinformationer
I alle lande, der er nævnt i garantibeviset, råder vi over kompetente servicepartnere, hvis kontaktdata
fremgår af garantibeviset. De står til din rådighed i forbindelse med enhver form for service som f.eks.
reparation, anska else af reservedele og sliddele eller køb af forbrugsmaterialer.
Vær opmærksom på, at følgende dele på produktet slides som følge af brug eller udsættes for naturligt
slid resp. at følgende dele anses som forbrugsmaterialer.
Kategori Eksempel
Sliddele* Akkumulatorbatteri, trådspoleholder
Forbrugsmateriale/ forbrugsdele* Trådspole, skærekniv
Manglende dele
* er ikke nødvendigvis indeholdt i leveringsomfanget!
Konstateres mangler eller fejl, bedes du melde fejlen på internettet under www.isc-gmbh.info. Det er vig-
tigt at beskrive fejlen så nøjagtigt som muligt og i hvert fald besvare følgende spørgsmål:
Har produktet fungeret, eller var det defekt fra begyndelsen?
Har du bemærket noget usædvandligt, inden defekten opstod (symptom før defekt)?
Hvilken fejlfunktion mener du, at produktet er berørt af (hovedsymptom)?
Beskriv venligst fejlfunktionen.
Anl_Agillo_SPK3.indb 19Anl_Agillo_SPK3.indb 19 29.03.2018 09:55:3529.03.2018 09:55:35
DK/N
- 20 -
Garantibevis
Kære kunde!
Vore produkter er underlagt en streng kvalitetskontrol. Hvis produktet alligevel på et tidspunkt skulle
udvise fejl, beklager vi naturligvis dette, i dette tilfælde beder vi dig kontakte vores kundeservice på
adressen, som er anført på dette garantibevis. Du kan naturligvis også ringe til os på det anførte service-
nummer. For indfrielse af garantikrav gælder følgende:
1. Disse garantibetingelser retter sig udelukkende til forbrugere, dvs. naturlige personer, der hverken
vil bruge dette produkt i forbindelse med udøvelse af deres erhvervsmæssige eller andet selvstæn-
digt arbejde. Disse garantibetingelser regulerer ekstra garantiydelser, som nedenstående producent
lover købere af sine nye apparater som supplement til den lovfastsatte garanti. Garantibestemmel-
ser fastsat ved lov berøres ikke af nærværende garanti. Vores garantiydelse er gratis.
2. Garantiydelsen dækker udelukkende mangler på et nyt apparat fra nedenstående producent, der
skyldes materiale- eller produktionsfejl, og vi har ret til at vælge, om sådanne mangler afhjælpes på
produktet, eller om produktet udskiftes.
Bemærk, at vore produkter ikke er konstrueret til erhvervsmæssig, håndværksmæssig eller faglig
brug. Garantien dækker således ikke forhold, hvor produktet er blevet brugt i erhvervsmæssige,
håndværksmæssige eller faglige virksomheder eller er blevet udsat for lignende belastning.
3. Garantien dækker ikke følgende:
- Skader på produktet som følge af tilsidesættelse af montagevejledningens anvisninger eller som
følge af usagkyndig installation, tilsidesættelse af brugsanvisningen (f.eks. tilslutning til forkert net-
spænding eller strømtype) eller tilsidesættelse af vedligeholdelses- og sikkerhedsforskrifter eller
som følge af at produktet udsættes for ikke normale miljøbetingelser eller manglende pleje og vedli-
geholdelse.
- Skader på produktet som følge af misbrug eller usagkyndig anvendelse (f.eks. overbelastning af
produktet eller brug af værktøj eller tilbehør, som ikke er godkendt), indtrængen af fremmedlegemer
i produktet (f.eks. sand, sten eller støv, transportskader), brug af vold eller eksterne påvirkninger
udefra (f.eks. fordi produktet tabes).
- Skader på produktet eller dele af produktet, der skyldes almindelig brug, normalt eller andet natur-
ligt slid.
4. Garantiperioden udgør 24 måneder at regne fra købsdatoen. Garantikrav skal gøres gældende in-
den garantiperiodens udløb og inden for to uger, efter at defekten er blevet konstateret. Garantikrav
kan ikke gøres gældende efter garantiperiodens udløb. Reparation eller udskiftning af produktet
medfører ikke forlængelse af garantiperioden, heller ikke for eventuelt indbyggede reservedele. Det-
te gælder også servicearbejder, der foretages på stedet.
5. Hvis du ønsker at gøre brug af garantien, bedes du melde det defekte produkt til: www.isc-gmbh.
info. Sørg for at have købskvitteringen eller anden form for dokumentation af købet af det nye appa-
rat ved hånden. Apparater, der sendes ind uden passende dokumentation eller uden typeskilt, er
udelukket fra garantiydelsen på grund af manglende identi cering. Er defekten omfattet af garanti-
en, vil produktet omgående blive repareret og returneret, eller du vil modtage et helt nyt.
Mod betaling udbedrer vi naturligvis også gerne defekter på produktet, som ikke/ikke længere er omfat-
tet af garantien. Du skal blot indsende produktet til vores serviceadresse.
Hvad angår slid- og forbrugsdele samt manglende dele henviser vi til garantiens indskrænkninger i hen-
hold til serviceinformationerne i nærværende betjeningsvejledning.
Anl_Agillo_SPK3.indb 20Anl_Agillo_SPK3.indb 20 29.03.2018 09:55:3529.03.2018 09:55:35
/