EINHELL AGILLO 18/200 Kasutusjuhend

Bränd
EINHELL
Mudel
AGILLO 18/200
Tüüp
Kasutusjuhend
AGILLO 18/200
Art.-Nr.: 34.113.10 (Solo) I.-Nr.: 21020
3
DK/ Original betjeningsvejledning
N Akku-le
S Original-bruksanvisning
Batteridriven röjsåg
FIN Alkuperäiskäyttöohje
Akkuviikate
EE Originaalkasutusjuhend
Akutrimmer
Anl_Agillo_18_200_SPK3.indb 1 09.07.2020 11:49:10
EE
- 47 -
Sisukord
1. Ohutusjuhised
2. Seadme kirjeldus ja tarnekomplekt
3. Sihipärane kasutamine
4. Tehnilised andmed
5. Enne kasutuselevõttu
6. Käitamine
7. Puhastus, hooldus ja varuosade tellimine
8. Jäätmekäitlus ja taaskasutus
9. Transport ja hoiundamine
10. Rikked
11. Laadija näidik
Oht! - vigastusohu vähendamiseks lugege kasutusjuhendit
Lapsed ei tohi seda seadet kasutada. Lapsi tuleb jälgida, kontrolli-
maks, et nad seadmega ei mängiks. Lapsed ei tohi seadet puhastada
ega hooldustöid teha. Seadet ei tohi kasutada piiratud füüsiliste, sen-
soorsete või vaimsete võimetega isikud või ebapiisavate kogemuste
ja teadmistega isikud, välja arvatud juhul, kui nad töötavad pädeva
isiku järelevalve all või juhendamisel.
Anl_Agillo_18_200_SPK3.indb 47 09.07.2020 11:49:26
EE
- 48 -
Oht!
Vigastuste ja kahjustuste vältimiseks tuleb
seadme kasutamisel võtta tarvitusele mõningad
ohutusabinõud. Seepärast lugege kasutusjuhend
/ ohutusjuhised hoolikalt läbi. Hoidke need korra-
likult alles, et informatsioon oleks teil igal hetkel
käeulatuses. Kui peaksite seadme teisele isikule
edasi andma, siis andke talle ka kasutusjuhend /
ohutusjuhised. Me ei võta endale vastutust õnne-
tuste või kahjude eest, mis tekivad käesoleva
juhendi ja ohutusjuhiste mittejärgimisel.
1. Ohutusjuhised
Vastavad ohutuseeskirjad leiate kaasasolevast
brošüürist.
Oht!
Lugege kõiki ohutusjuhiseid ja juhendeid.
Ohutusjuhiste ja juhendite eiramine võib põhjus-
tada elektrilöögi, põletuse ja/või raskeid vigastusi.
Hoidke kõik ohutusjuhised ja juhendid alles.
Seadmel asuvate hoiatussiltide seletus
(joonis 27):
1. Hoiatus!
2. Lugege enne kasutuselevõttu kasutusjuhen-
dit!
3. Kandke silma-, pea- ja kõrvakaitsmeid!
4. Kandke tugevaid jalanõusid!
5. Kandke kaitsekindaid!
6. Kaitske seadet vihma ja niiskuse eest!
7. Ettevaatust – eemalepaiskuvad detailid.
8. Vahe masina ja läheduses asuvate isikute
vahel peab olema vähemalt 15 m!
9. Tööriist töötab pärast väljalülitamist veel mõn-
da aega edasi!
10. Ettevaatust, tagasilöögi oht!
11. Ärge kasutage saelehti.
2. Seadme kirjeldus ja
tarnekomplekt
2.1 Seadme kirjeldus (joonised 1/2)
1 Akukinnitus
2 Toitelüliti
3 Sisselülitustõkis
4 Rihmahoidik
5 Lisakäepideme hoidik
6 Ülemine juhtraud
7 Juhtraua ühendusdetail
8 Umbmutter
9 Alumine juhtraud
10 Mootori korpus
11 Poolikarp
12 Lukustushoob
13 Jõhvi kaitsekate
14 Jõhvinuga
15 Kaitsekate
16 Lisakäepide
17 Nuppkruvi
18 Trimmipea
19 Jőhv
20 Kanderihm
21 Lőikenuga
22 Multifunktsionaalne tööriist
23 Surveplaat
24 Surveplaadi kate
25 Kuuskantmutter M10, isekinnituv
26 Kaablikinnitusklambrid
2.2 Tarnekomplekt
Kontrollige loendi alusel, kas tarnekomplektis on
kõik vajalikud osad. Juhul, kui mõni osa on puu-
du, pöörduge hiljemalt 5 tööpäeva jooksul pärast
kauba ostmist meie teeninduskeskusesse või lä-
himasse pädevasse ehitusmaterjalide kauplusse
ning esitage kehtiv ostukviitung. Järgige siinkohal
juhendi lõpus esitatud garantiitingimustes olevat
garantiitabelit.
Avage pakend ja võtke seade ettevaatlikult
välja.
Eemaldage pakkematerjal ning pakke- ja
transporditoed (kui on olemas).
Kontrollige, kas tarnekomplekt on terviklik.
Kontrollige, ega seadmel ja tarvikutel pole
transpordikahjustusi.
Hoidke pakend võimalusel kuni garantiiaja
lõpuni alles.
Oht!
Seade ja pakkematerjal ei ole laste mänguas-
jad! Lapsed ei tohi kilekottide, fooliumi ja
pisidetailidega mängida! Oht alla neelata ja
lämbuda!
Trimmeri ülemine osa koos käepidemega
Trimmeri alumine osa koos trimmipeaga
Kaitsekate
Juhtkäepide
Kanderihm
Lőikenuga
Multifunktsionaalne tööriist
Surveplaat
Surveplaadi kate
Kuuskantmutter M10
Juhtme kinnitusklamber (2 tk)
Originaalkasutusjuhend
Anl_Agillo_18_200_SPK3.indb 48 09.07.2020 11:49:26
EE
- 49 -
Ohutusjuhised
3. Sihipärane kasutamine
Akuvikat (lõiketera kasutamine) sobib puhmaste,
tugeva umbrohu ja kerge võsa lõikamiseks.
Aku-murutrimmer (trimmipea kasutamine koos
lõikejõhviga) sobib muru, haljasalade ja kerge
umbrohu lõikamiseks.
Seade ei ole ette nähtud kasutamiseks avalikes
rajatistes, parkides, spordiplatsidel, tänavatel ning
põllu- ja metsamajanduses.
Seadme nõuetekohase kasutamise eelduseks on
tootja kasutusjuhendi järgimine.
Tähelepanu! Seadet ei tohi kasutada järgmiste
tööde tegemiseks: käiguteede puhastamine
ning okste ja hekilõikmete purustamine. Veel ei
tohi seadet kasutada maapinna ebatasasuste,
nt mutimullahunnikute tasandamiseks. Ohutuse
kaalutlustel ei tohi seadet kasutada teiste tööri-
istade ega mingisuguste instrumendikomplektide
ajamseadmena.
Masinat võib kasutada ainult sihipärasel otstarbel.
Igasugune teisel otstarbel kasutamine ei ole sihi-
pärane. Kõigi sellest tulenevate kahjude või vigas-
tuste eest vastutab kasutaja/käitaja ja mitte tootja.
Võtke palun arvesse, et meie seadmed ei ole
konstrueeritud ettevõtluses, käsitöönduses ega
tööstuses kasutamise otstarbel. Me ei anna min-
git garantiid, kui seadet kasutatakse ettevõtluses,
käsitöönduses või tööstuses jt sarnastel tegevu-
saladel.
Ettevaatust!
Jääkriskid
Ka elektriseadme eeskirjadekohasel kasut-
amisel esineb alati jääkriske. Elektriseadme
konstruktsiooni tõttu võivad tekkida järg-
mised ohud:
kopsukahjustused, juhul kui ei kasutata sobi-
vat tolmumaski;
kuulmiskahjustused, juhul kui ei kasutata so-
bivaid kőrvaklappe;
tervisekahjustused, mis tulenevad käelaba ja
käevarre vibreerimisest, juhul kui seadet ka-
sutatakse pikema aja jooksul või kasutatakse
ja hooldatakse valesti;
vigastused ja materiaalne kahju, mis on tekki-
nud lendlevate osade tõttu;
lõikevigastused, juhul kui ei kasutata kaitseri-
ietust.
Oht!
See elektriseade tekitab töö ajal elektromag-
netilise välja. See väli võib teatud asjaoludel
kahjustada aktiivseid või passiivseid meditsiinilisi
implantaate. Selleks et vähendada raskete või
surmavate vigastuste ohtu, soovitame meditsiini-
liste implantaatidega isikutel enne seadme kasut-
amist pidada nõu arsti ning implantaadi tootjaga.
4. Tehnilised andmed
Pinge ...................................................... 18 V DC
Pöörlemissagedus n
0
..........................7500 min
-1
Lõikering ................................................Ø 30 cm
Jõhvi pikkus ................................................... 8 m
Jõhvi läbimõõt .......................................... 2,0 mm
Lõikering ................................................Ø 20 cm
Kaitseklass ........................................................III
Müravõimsustase L
WA
........................ 93,1 dB (A)
Helirõhu tase L
pA
................................ 81,8 dB(A)
Hälve K .............................................. 2,05 dB(A)
Garanteeritud müratase L
WA
................. 95 dB (A)
Vibratsioon a
h
......................................2,744 m/s
2
Ebakindlus K ...........................................1,5 m/s
2
Kaal ............................................................7,0 kg
Tähelepanu!
Seade tarnitakse ilma akude ja laadijata ning
seda tohib kasutada ainult sarja Power X-Change
liitium-ioon-akudega!
Power X-Change sarja liitium-ioonakusid tohib
laadida ainult laadijaga Power X-Charger.
Masina müra võib ületada 85 db (A). Sellisel juhul
peab käitaja kasutusele võtma mürakaitsevahen-
did. Müra mõõdeti standardite ISO 22868 järgi.
Tekitatavate võngete suurus käepidemel tehti
kindlaks standardi ISO 22867 järgi.
Tähelepanu!
Võnkeväärtused muutuvad sõltuvalt elektritöö-
riista kasutuspiirkonnast ning võivad erandjuhul
nimetatud väärtusi ületada.
Anl_Agillo_18_200_SPK3.indb 49 09.07.2020 11:49:26
EE
- 50 -
Piirake müra teket ja vibratsiooni miinimu-
mini!
Kasutage ainult täiesti korras seadmeid.
Hooldage ja puhastage seadet korrapäraselt.
Kohandage oma töömeetodid seadmega.
Ärge koormake seadet üle.
Laske seadet vajaduse korral kontrollida.
Lülitage seade välja, kui seda ei kasutata.
Kandke kindaid.
Kasutage kaitseprille ja kõrvaklappe
5. Enne kasutuselevõttu
Seade tarnitakse ilma akude ja laadijata!
Ettevaatust! Kõik järgnevad paigaldus- ja
seadistustööd tuleb teha ilma akuta, vastasel ju-
hul on vigastusoht. Kasutage kaitsekindaid.
5.1 Kaitsekatte paigaldamine (joonis 3)
Eemaldage kaitsekattelt sisekuuskantkruvi. Lü-
kake kaitsekate (15) kuni piirikuni kinnituspesale
mootori korpusel ja kruvige eelnevalt eemaldatud
kuuskantkruvide abil kinni (joonis 3). Kaitsekatte
alaserva küljes on nuga (joonis 2 / nr 14) jõhvi
pikkuse automaatseks reguleerimiseks. See on
varustatud kaitsekattega. Eemaldage kaitsekate
enne töö alustamist.
5.2 Lisakäepideme paigaldamine
(joonis 4a–4d)
Keerake lahti pidemekruvi (joonis 2 / nr 17) ja
eemaldage survedetail (joonis 2 / nr 5). Pange
lisakäepide (16) selliselt hoidikusse (A), et plast-
rõngas (B) on hoidiku (A) soones (joonis 4a).
Tähelepanu! Lisakäepide on valesti paigaldatud,
kui plastrõngas (B) asub väljaspool soont (N),
nagu on kujutatud joonisel 4b. Selle paigaldusvea
tõttu võib lisakäepide kasutamise ajal kahjustada
saada.
Kinnitage lisakäepide (16) koos survedetailiga
(5), keerates pidemekruvi (17) uuesti kinni. Kinni-
tage kaablitoru kaasasolevate kaablikinnitusklam-
britega (26), nagu joonisel on näidatud.
5.3 Juhtraua paigaldamine (joonis 5)
Pange ülemine juhtraud (6) alumise juhtraua
(9) sisse. Kruvige ülemise juhtraua küljes olev
juhtraua ühendusdetail (7) ülemutri (8) abil alumi-
se juhtraua külge.
5.4 Lisakäepideme kalde seadistamine
(joonis 4c)
Lisakäepidemel tööks optimaalse kalde seadist-
amiseks keerake pidemekruvi (17) lahti. Seadis-
tage lisakäepideme (16) soovitud kalle. Keerake
nuppkruvi (17) uuesti kinni.
5.5 Jõhvimooduli eemaldamine/paigaldamine
(joonis 6)
Märkus. Tehases on seade ette valmistatud ka-
sutamiseks jõhviga.
Hoiatus! Jälgige, et te ennast jõhviga ei vi-
gastaks.
a) Jõhvimooduli eemaldamine
Vajutage lukustushoob (12) ja keerake samal
ajal jõhviüksust (C) päripäeva, kuni lukustus-
hoob kseerub. Keerake jõhv päripäeva moo-
tori teljelt maha.
b) Jõhvi paigaldamine
Vajutage lukustushoob (12) ja keerake samal
ajal jõhvimoodul (C) vastupäeva mootorivõl-
lile, kuni lukustushoob kseerub. Keerake
jõhvimoodul käega mootorivõllile kinni. Kont-
rollige, kas pärast lukustushoova lahtilaskmist
saab jõhvimoodulit vabalt pöörata. Kui see nii
pole, laske mehhanismi kontrollida spetsialis-
til.
5.6 Kaitsekate koos lõikenoaga kasutamiseks
(joonis 7)
Ettevaatust! Lõikenoaga töötamisel tuleb jõhvi-
kate (D) eemaldada. Jälgige, et te ennast jõhviga
ei vigastaks.
Keerake lahti jõhvikatte mõlemad kinnituskruvid
(E).
Alustage küljelt ja vajutage lukustusnagad (F)
ettevaatlikult sisse ning tõmmake jõhvikate (D)
järk-järgult ära.
5.7 Kaitsekate koos jõhviga kasutamiseks
(joonis 7)
Ettevaatust! Jõhviga töötamisel tuleb jõhvikate
(D) paigaldada. Jälgige, et te ennast jõhviga ei vi-
gastaks. Alustage külgedelt ja vajutage jõhvikatte
kinnitusnagad (F) uuesti sisse ning kindlustage
kahe kruviga (E).
Anl_Agillo_18_200_SPK3.indb 50 09.07.2020 11:49:26
EE
- 51 -
5.8 Lõikenoa paigaldamine/eemaldamine
Lõikenoa paigaldamine on näha joonistel 8a–8d.
Järgige joonist 8e. Hoiatus! Jälgige, et te ennast
lõikenoaga ei vigastaks.
a) Lõikenoa paigaldamine
Tähtis! Kui lahtivõtmisel peaks vahetükk, mis
paikneb lõikenoa ja mootorikorpuse vahel (joonis
8e / joonis 8a / 27), olema mootoriteljel (M) ära
libisenud, pange see uuesti mootoriteljele, nagu
on näidatud joonisel.
1. Asetage lõikenuga (21) peale.
2. Surveplaat (23) tuleb peale panna nii, et kõr-
gem serv on lõikenoa poole suunatud (joonis
8d).
3. Pange surveplaadikate (24) peale.
4. Keerake kuuskantmutter M10 (25) lahti.
Hoiatus! Ohutuse tagamiseks tohib isekinni-
tuvaid mutreid põhimõtteliselt kasutada ainult
üks kord.
5. Vajutage lukustushooba (12) ja kinnitage
mootorivõll. Keerake kuuskantmutter univer-
saaltööriistaga (22) kinni.
6. Kontrollige, kas pärast lukustushoova lahti-
laskmist saab nuga (21) vabalt pöörata. Kui
see nii pole, laske mehhanismi kontrollida
spetsialistil.
b) Lõikenoa eemaldamine
Vajutage lukustushoob ja kinnitage mootorivõll.
Keerake kuuskantmutter ära ja eemaldage surve-
plaadikate, surveplaat ja lõikenuga.
Kontrollige seadmel enne igat kasutuskorda:
kaitseseadiste ja lõikeseadise laitmatut seisu-
korda ja komplekssust;
kõigi kruviühenduste kinnitust;
kõigi liikuvate osade liikuvust.
5.9 Kanderihma pealepanek
Ettevaatust! Kandke töö ajal alati kaasasolevat
kanderihma (joon. 2 / nr 20). Lülitage seade alati
välja, enne kui vabastate kanderihma – vigastu-
soht!
Kanderihma (joonis 9) paigaldamine
Kinnitage seade kanderihma külge (joonis
10).
Kanderihmal olevate rihmaregulaatorite abil
tuleb seadistada optimaalsed töö- ja lõikea-
sendid. Vajadusel saab rihmahoidiku (joonis
11 / nr 4) lükata ülemisele juhtrauale. Selleks
lõdvendage rihmahoidikul olev tiibmutter,
lükake rihmahoidikut ja keerake tiibmutter
uuesti kinni.
Kanderihma optimaalse pikkuse kindlaks
määramiseks tehke mõned vibutused ilma
mootorit käivitamata (joonis 12).
Kanderihm on varustatud kiiravamismehhanismi-
ga. Kui seadet on vaja kiiresti ära panna, tõmma-
ke punasest rihmast (joonis 13).
5.10 Aku paigaldamine
Lükake akud vasakul ja paremal paiknevatesse
selleks ettenähtud pesadesse (joonis 2 / nr 1).
Niipea kui aku on tervikuna sisse lükatud (joonis
1), kseerub see kuuldavalt. Aku väljavõtmiseks
vajutage lukustusnuppu (joonis 15/ K) ja tõmmake
aku välja.
5.11 Aku laadimine (joonis 15a)
1. Võtke aku seadmest välja. Selleks vajutage
lukustusnuppu.
2. Kontrollige, kas aku tüübisildil toodud võrgu-
pinge vastab olemasolevale võrgupingele.
Pange laadija toitepistik pistikupessa. Roheli-
ne valgusdiood hakkab vilkuma.
3. Pange aku laadijale.
4. Punktis “Laaduri näidik” leiate tabeli valgusdi-
oodi näidiku tähendustega laaduril.
Laadimise käigus võib aku mõningal määral soo-
jeneda. See on täiesti normaalne.
Kui aku laadimine ei peaks võimalik olema, kon-
trollige,
kas pistikupesas on vool;
kas laadija laadimiskontaktidega on võimalik
takistusteta ühendus.
Kui aku laadimine ei peaks ikka veel võimalik ole-
ma, palume teil saata
laadija
ja aku
meie klienditeenindusesse.
Aku pika kasutusaja huvides peaksite hoolitsema
aku õigeaegse laadimise eest. See on vajalik
igal juhul, kui märkate, et akuga murutrimmeri
võimsus nõrgeneb. Ärge laske akut kunagi täiesti
tühjaks. See kahjustab akut!
Asjakohaseks toimetamiseks kogumiskohta
võtke ühendust meie klienditeenindusega või
kohaga, kust seade on ostetud.
Anl_Agillo_18_200_SPK3.indb 51 09.07.2020 11:49:26
EE
- 52 -
Jälgige akude ja akuseadmete transportimi-
sel või utiliseerimisel, et need pakitaks üksi-
kult kilekotikestesse, et vältida lühiühendusi
ja tulekahju!
5.12 Aku täituvuse näidik (joonis 15b)
Vajutage aku täituvuse näidiku nupule (H). Aku
täituvuse näidik (F) annab aku laetuse tasemest
teada kolme LED-lambiga.
Kõik 3 LEDi põlevad:
Aku on täiesti täis.
2 või 1 LEDi põleb:
Aku on veel piisavalt laetud.
1 LED vilgub:
Aku on tühi, laadige akut.
Kõik LEDid vilguvad:
Aku on jäägitult tühi ja on defektne. Defektset akut
ei tohi rohkem kasutada ega laadida!
6. Käitamine
Järgige mürakaitsemääruste sätteid, mis võivad
piirkonniti erinevad olla.
Oht! Töötamisel peab olema kaitsekaas paigal-
datud.
6.1 Seadme sisse- ja väljalülitamine, pöörle-
missageduse reguleerimine (joonis 16)
Sisselülitamine ja pöörlemissageduse regu-
leerimine
Vajutage sisselülituslukku (3) ja vajutage sa-
maaegselt toitelülitit (2). Toitelüliti enam või
vähem tugeva vajutamisega saate pöörlemis-
sagedust töötamise ajal astmeteta reguleerida.
Mida rohkem te lülitit vajutate, seda suurem on
pöörete arv.
Väljalülitamine
Seejärel laske toitelüliti uuesti lahti.
6.2 Tööjuhised
Enne seadme kasutamist harjutage kõiki tööteh-
nikaid väljalülitatud mootoriga ja ilma akuta. Niitke
jõhviga ainult kuiva muru. Pika muru korral tuleb
seda astmeliselt lühemaks lõigata (joonis 17).
Lõikejõhvi pikendamine (joonis 18)
Oht! Ärge kasutage trimmipeas mingit metalltraati
ega plastümbrisega traati. See võib põhjustada
kasutajale raskeid vigastusi.
Murutrimmeril on poolautomaatne jõhvipiken-
dussüsteem (automaatne trimmipea). Poolau-
tomaatse jõhvipikendussüsteemi igakordsel
rakendamisel pikendatakse jõhvi automaatselt,
et võiksite alati muru niita optimaalses laiuses.
Lõikejõhvi pikendamiseks laske mootoril töötada
ning koputage trimmipead vastu maad. Jõhvi pi-
kendatakse automaatselt. Kaitsekatte küljes asuv
nuga lühendab jõhvi lubatud pikkuseni. Arvestage
seda, et sage jõhvipikendusautomaatika kasuta-
mine suurendab jõhvi kulumist.
Märkus. Kui te masina esimest korda kasutusele
võtate, lõikab kaitsekatte lõiketera jõhvi üleulatu-
va liiga pika otsa ära. Kui jõhv on enne esimest
kasutuselevõttu liiga lühike, vajutage trimmipeal
asuvale nupule ja tõmmake jõuliselt jõhvi välja.
Esimesel kasutamisel lühendatakse niitmisjõhvi
pikkus automaatselt optimaalseks.
Eemaldage kõik murujäägid regulaarselt harja või
muu taolise eseme abil kaitsekatte alaküljelt.
Erinevad lõikemeetodid
Kui seade on õigesti kokku pandud, lõikab see
umbrohtu ja kõrget heina raskesti ligipääseta-
vates kohtades nagu aedade, müüride ja vun-
damentide äärtes ja puude ümber. Seda võib
kasutada ka “äraniitmiseks”, et valmistada aeda
paremini vegetatsiooniks ette, või konkreetse ala
maapinnalähedaseks puhastamiseks.
Tähelepanu: Ka hoolikas vundamentide, kivi- või
betoonmüüride vms ääres lõikamine põhjustab
jõhvi tavalisest suuremat kulumist.
Trimmimine / niitmine
Viibutage trimmerit poolekaarekujuliste liigutu-
stega ühelt küljelt teisele. Hoidke trimmipea alati
maapinnaga paralleelselt. Kontrollige maastik üle
ja tehke kindlaks soovitud lõikekõrgus. Ühtlase
lõike saamiseks juhtige ja hoidke trimmipead soo-
vitud kõrgusel (joonis 19).
Madal trimmimine
Hoidke trimmerit kerge kaldega täpselt enda
ees, nii et trimmipea alumine äär oleks maapinna
kohal ja jõhv lõikaks õigelt kõrguselt. Lõigake alati
suunaga endast eemale. Ärge tõmmake trimmerit
enda poole.
Anl_Agillo_18_200_SPK3.indb 52 09.07.2020 11:49:26
EE
- 53 -
Aia / vundamendi ääres lõikamine
Võrk-, latt- ja kiviaedade ning vundamentide
äärest niitmiseks lähenege neile aeglaselt, et jõh-
viga mitte takistuse vastu minna. Kui jõhv puutub
vastu kive, müüri või vundamenti, kulub see ära
või hakkab narmendama. Vastu planku minnes
läheb jõhv katki.
Trimmimine puude ümber
Kui te puutüvede ümbert trimmite, lähenege pu-
udele aeglaselt, et jõhv ei puutuks vastu puukoort.
Käige ümber puu ja lõigake seejuures vasakult
paremale. Lähenege jõhvi otsaga heinale või um-
brohule ja kallutage trimmipead kergelt ettepoole.
Hoiatus: Olge madalal niitmisel äärmiselt ette-
vaatlik. Hoidke selliste tööde ajal 30 m vahet enda
ja teiste inimeste või loomade vahel.
Madal niitmine
Madalal niitmisel niidetakse kogu taimestik kuni
maapinnani maha. Selleks keerake trimmipea 30
kraadi paremale. Seadke käepide soovitud asen-
disse. Jälgige kasutaja, pealtvaatajate ja loomade
kõrgendatud vigastusohtu ja materiaalse kahju
ohtu eemalepaiskuvate objektide (nt kivide) tõttu
(joonis 20).
Hoiatus: Ärge eemaldage seadmega kõnnitee-
delt esemeid vms!
Seade on võimas tööriist, mis võib paisata väi-
keseid kive või muid esemeid 15 m kaugusele ja
kaugemalegi ning põhjustada vigastusi või auto-
de, hoonete ja akende kahjustusi.
Saagimine
Seade ei sobi saagimiseks.
Kinnijäämine
Kui lõiketera peaks liiga tiheda taimestiku tõttu
blokeeruma, lülitage mootor kohe välja. Puhas-
tage seade enne uuesti töölepanemist heinast ja
puhmastest.
Tagasilöögi vältimine
Lõiketera võib töötamisel tagasi lüüa, kui tera
läheb vastu kõvu takistusi (puutüvi, oks, känd,
kivi vms). Seade paiskub vastu tööriista pöörle-
misuunda tagasi. See võib põhjustada kontrolli
kaotamist seadme üle. Ärge kasutage lõiketera
aedade, metallpostide, piirikivide või vunda-
mentide läheduses.
Tihedate varte lõikamiseks asetage see tagasi-
löökide vältimiseks nii, nagu näidatud joonisel 21.
7. Puhastus, hooldus ja varuosade
tellimine
Oht!
Enne murutrimmeri hoiule panemist ja puhasta-
mist tuleb see välja lülitada, aku eemaldada.
7.1 Puhastamine
Hoidke kaitseseadised, õhupilud ja mootori-
kestad võimalikult tolmu- ja mustusevabad.
Hõõruge seade puhta rätikuga puhtaks või
puhastage suruõhuga madalal survel.
Soovitame puhastada seadet otsekohe
pärast iga kasutamist.
Puhastage seadet regulaarselt niiske rätikuga
ja vähese koguse vedelseebiga. Ärge kasu-
tage puhastusvahendeid või lahusteid; need
võivad kahjustada seadme plastdetaile. Ar-
vestage sellega, et seadme sisemusse ei tohi
vett sattuda. Vee tungimine elektriseadmesse
suurendab elektrilöögi saamise ohtu.
Eemaldage kaitsekattele jäänud jäägid har-
jaga.
7.2 Trimmipea vahetamine
Oht! Eemaldage akud!
1. Joonis 22. Vajutage trimmipeakarp M tähega
tähistatud pinnal kokku ja võtke poolikate
maha.
2. Võtke ära tühi trimmipea ja survevedru.
3. Joonis 23. Pistke uue trimmipea jõhvi ots läbi
trimmipea katte aasa (P) ja jätke jõhv umbes
13 cm välja. Asetage survevedru (N) trimmi-
peasse.
4. Vajutage poolikate uuesti trimmipeakarpi.
7.3 Lõikejõhvi vahetamine
Oht! Eemaldage akud!
1. Joonis 22. Vajutage trimmipeakarp M tähega
tähistatud pinnal kokku ja võtke poolikate
maha.
2. Võtke ära tühi trimmipea ja survevedru.
3. Eemaldage veel võimalikult ülejäänud lõike-
jõhv.
4. Joonis 24. Pange uus lõikejõhv jõhvikinnitus-
se poolis.
5. Kerige jõhvi pinge all vastupäeva suunas.
6. Joonis 25. Kinnitage umbes 15 cm jõhvi
otsast jõhvikinnitusse pooli servas.
7. Joonis 23. Pistke uue trimmipea jõhvi ots läbi
trimmipea katte aasa (P). Asetage survevedru
(N) trimmipeasse.
8. Tõmmake jõhviotsast korraks tugevasti, et
see jõhvikinnitusest vabastada.
Anl_Agillo_18_200_SPK3.indb 53 09.07.2020 11:49:26
EE
- 54 -
9. Vajutage poolikate uuesti trimmipeakarpi.
Esimesel kasutamisel lühendatakse niitmisjõhvi
pikkus automaatselt optimaalseks.
Tähelepanu! Eemalepaiskuvad nailonjõhvi
tükid võivad põhjustada vigastusi!
7.4 Kaitsekattenoa teritamine
Kaitsekattenuga (joonis 2/ 14) võib aja jooksul
nüriks jääda. Kui te seda märkate, vabastage kru-
vid, millega on kaitsekattenuga kaitsekatte külge
kinnitatud. Kinnitage nuga kruustangide vahele.
Teritage nuga lapikviiliga ja jälgige, et järgite lõike-
serva nurka. Viilige ainult ühes suunas.
7.5 Hooldus
Seadme sisemuses ei asu muid hooldust vajavaid
osi.
7.6 Varuosade tellimine
Varuosade tellimisel on vajalikud järgmised an-
dmed:
Seadme tüüp
Seadme artiklinumber
Seadme identifitseerimisnumber
Vajamineva varuosa varuosanumber
Kehtivad hinnad ja info leiate aadressilt
www.isc-gmbh.info.
Varu-trimmipea art nr 34.050.96
Varulõikenuga art nr 34.050.83
8. Jäätmekäitlus ja taaskasutus
Transpordikahjustuste vältimiseks on seade
pakendis. See pakend on toormaterjal ja seega
taaskasutatav ning selle saab toorainetöötlusse
tagasi toimetada. Seade ja selle tarvikud koosne-
vad mitmesugustest materjalidest nagu nt metall
ja plast. Katkised seadmed ei kuulu olmeprügi
hulka. Asjatundlikuks käitlemiseks tuleks seade
anda ära vastavasse kogumiskohta. Kui Te ei tea
ühtki kogumiskohta, siis küsige teavet kohalikust
omavalitsusest.
9. Transport ja hoiundamine
Eemaldage akud. Hoidke seadet ja selle tarvikuid
pimedas, kuivas ja külmakindlas kohas. Optimaal-
ne laotemperatuur on vahemikus 5 kuni 30˚ C.
Hoidke elektritööriista originaalpakendis.
Seadme saab integreeritud seinakinnituse abil
(joonis 26/ L) üles riputada.
Kandke seadet alati ühe käega käepidemest
ja teise käega lisakäepidemest hoides. Ärge
tõstke seadet mootorikorpusest hoides.
Kindlustage seade libisemise vastu, kui trans-
pordite seda sõidukiga.
Kasutage transportimisel võimalikult origin-
aalpakendit.
Kasutage transpordi ja hoiustamise ajal me-
tallterade transpordikaitset.
10. Rikked
Seade ei tööta:
kontrollige, kas aku on laaditud ja kas laadija on
töökorras. Kui seade olemasolevast pingest hoo-
limata ei tööta, saatke see nimetatud klienditeen-
indusaadressile.
Anl_Agillo_18_200_SPK3.indb 54 09.07.2020 11:49:26
EE
- 55 -
11. Laadija näidik
Näidiku olek Tähendus ja abinõu
Punane
LED
Roheline
LED
väljalülita-
tud
Vilgub Töövalmidus
Laadija on võrku ühendatud ja töövalmis, aku ei ole laadijas
Põleb väljalülita-
tud
Laadimine
Laadija laeb akut kiirrežiimil. Vastavad laadimisajad leiate vahetult laadijalt.
Märkus! Olenevalt olemasolevast laetuse tasemest võivad tegelikud laadi-
misajad etteantud aegadest natuke erineda.
väljalülita-
tud
Põleb Aku on täis ja töövalmis.
Seejärel lülitatakse ümber õrnale laadimisele, kuni aku on täiesti täis la-
etud.
Laske selleks aku umbes 15 minutit kauem laadijal olla.
Abinõu:
Võtke aku laadijast välja. Eraldage laadija vooluvõrgust.
Vilgub väljalülita-
tud
Paindlik laadimine
Laadija asub säästva laadimise režiimil.
Akut laetakse turvalisuse tõttu aeglasemalt ja selleks kulub aega kauem.
Sellel võivad olla järgmised põhjused.
- Akut ei ole pikka aega laetud.
- Aku temperatuur ei ole ideaalses vahemikus.
Abinõu:
Oodake, kuni laadimine on lõpetatud, akut saab sellele vaatamata edasi
laadida.
Vilgub Vilgub Viga
Laadimine ei ole enam võimalik. Aku on defektne.
Abinõu:
Defektset akut ei tohi rohkem laadida.
Võtke aku laadijast välja.
Põleb Põleb Temperatuurihäire
Aku on liiga kuum (nt otsese päikesekiirguse tõttu) või liiga külm
(madalam kui 0 °C).
Abinõu:
Eemaldage aku ja hoidke seda 1 päev toatemperatuuril (umbes 20 °C).
Anl_Agillo_18_200_SPK3.indb 55 09.07.2020 11:49:26
EE
- 56 -
Ainult Euroopa Liidu riikidele
Ärge visake elektrilisi tööriistu olmeprügi hulka!
Euroopa Liidu direktiiviga 2012/19/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta ja siseriiklikele
kohaldamistele tuleb kasutatud elektrilised tööriistad koguda kokku eraldi ja leida neile keskkonnasääst-
lik taaskasutus.
Taaskasutusalternatiiv tagasisaatmisnõudele:
Elektriseadme omanik on kohustatud omandisuhte lõppemisel alternatiivina tagasisaatmisele kaasa
aitama sobivale taaskasutusele. Seega võib vana seadme loovutada ka tagasivõtukohta, mis korraldab
selle kõrvaldamise riikliku ringlusmajanduse ja jäätmeseadusandluse tähenduses. Asjasse ei puutu va-
nade seadmete elektrikomponentideta lisaseadmed ja abivahendid.
Tootedokumentatsiooni ja kaasasolevate dokumentide kordustrükk või muul viisil paljundamine, ka osa-
liselt, on lubatud ainult iSC GmbH loal.
Tehniliste muudatuste õigus reserveeritud
Anl_Agillo_18_200_SPK3.indb 56 09.07.2020 11:49:26
EE
- 57 -
Hooldusteave
Meil on kõikides garantiitunnistusel loetletud riikides pädevad hoolduspartnerid, kelle kontaktandmed
leiate garantiitunnistuselt. Nemad on Teie käsutuses seoses mis tahes hooldusküsimustega, nagu re-
monditööd, varu- ja kuluosade muretsemine või kulumaterjalid.
Tuleb tähele panna, et selle toote korral esineb kasutamisest tulenevaid või loomulikke kulumisilmin-
guidjärgmistel detailidel ning neid detaile käsitletaksekulumaterjalina.
Kategooria Näide
Kuluosad* Aku, jõhvikinnitus
Kulumaterjal / Kuluosad* Trimmipea, lõikenuga
Puuduolevad detailid
* ei pruugi tingimata tarnekomplektiga kaasas olla!
Puuduste või rikete korral palume Teid registreerida see internetis aadressil www.isc-gmbh.info. Märki-
gekindlasti vea täpne kirjeldus ja vastake lisaks igal juhul järgmistele küsimustele.
Kas seade on töötanud või oli ta algusest peale defektne?
Kas Teile hakkas enne defekti ilmnemist midagi silma (defekti tunnused)?
Missugune tõrge Teie arvates seadmel on (põhitunnus)?
Kirjeldage seda tõrget.
Anl_Agillo_18_200_SPK3.indb 57 09.07.2020 11:49:26
EE
- 58 -
Garantiitunnistus
Lugupeetud klient!
Meie tooted läbivad range kvaliteedikontrolli. Kui seade ei peaks siiski korralikult töötama, on meil siiralt
kahju ja me palume Teil pöörduda meie klienditeenindusse selle garantiitunnistuse lõpus toodud aad-
ressil. Oleme meelsasti Teie teenistuses ka telefoni teel alltoodud teeninduse telefoninumbritel. Garanti-
inõuete esitamisel kehtib järgnev:
1. Käesolevad garantiitingimused on suunatud ainult tarbijatele, st füüsilistele isikutele, kes ei soovi
toodet kasutada oma kommerts- või muuks iseseisvaks tegevuseks. Käesolevad garantiitingimused
reguleerivad täiendavaid garantiiteenuseid, mida allpool nimetatud tootja lubab oma uute seadmete
ostjatele lisaks seaduslikule garantiile osutada. See garantii ei puuduta Teie seaduslikke garanti-
inõudeid. Meie garantiiteenus on Teile tasuta.
2. Garantiiteenus hõlmab ainult teie poolt ostetud, allpool nimetatud tootja toodetud uue seadme neid
puudusi, mis tulenevad materjali- või tootmisvigadest, ning piirneb meie valikul nende puuduste kõr-
valdamise või seadme vahetamisega.
Võtke palun arvesse, et meie seadmed ei ole konstrueeritud ettevõtluses, käsitöönduses ega kutse-
tegevuses kasutamise otstarbel. Seetõttu ei kehti garantiileping juhul, kui seadet kasutatakse garan-
tiiajal ettevõtluses, käsitöönduses või tööstuses jt sarnastel tegevusaladel.
3. Meie garantii alla ei kuulu:
- kahjud, mis on tekkinud montaažijuhendi mittejärgimise või asjatundmatu paigalduse, kasutus-
juhendi mittejärgimise (nagu nt vale võrgupinge või vooluliigi ühendamisel) või hooldusjuhendi ja
ohutusnõuete eiramise tõttu, samuti seadme jätmise tõttu ebaharilike keskkonnatingimuste kätte või
puuduliku hoolduse ja kontrolli tõttu.
- seadme kahjustused, mis on tekkinud kuritegeliku või asjatundmatu käsitsemise tõttu (nagu nt
seadme ülekoormamine või lubamatute instrumentide või tarvikute kasutamine), võõrkehade (nt liiv,
kivid või tolm, transpordikahjustused) seadmesse tungimisel, jõu kasutamisel või välisjõudude mõju
korral (nt kahjustused mahakukkumise tagajärjel).
- kahjustused seadmel või seadme osadel, mis on põhjustatud kasutamisest tingitud, tavalise või
muu loomuliku kulumise tagajärjel.
4. Garantiiaeg on 24 kuud ning see algab seadme ostmise kuupäevaga. Garantiinõuded tuleb esitada
garantiiajal kahe nädala jooksul pärast defekti tuvastamist. Garantiinõuete esitamine pärast garan-
tiiaja kestuse lõppu on välistatud. Seadme remont või väljavahetamine pikendab garantiiaega või
antakse nõude tõttu seadmele ja võimalikele paigaldatud varuosadele uus garantiiaeg. See kehtib
ka kliendi juures kohapeal teostatud teeninduse korral.
5. Garantiinõude esitamiseks registreerige defektne seade aadressil: www.isc-gmbh.info. Hoidke oma
seadme ostukviitung või teised ostutõendid alles. Seadmete korral, mis saadetakse ilma vastavate
tõenditeta või ilma tüübisildita, on klassi tseerimise võimaluse ebapiisavuse tõttu garantii välistatud.
Kui seadme defekt käib meie garantii alla, saate esimesel võimalusel tagasi remonditud või uue
seadme.
Enesestmõistetavalt kõrvaldame seadmel ka neid defekte, mis ei käi garantii alla või kui garantiiaeg on
läbi, kuid sel juhul tuleb Teil kulud tasuda. Selleks saatke seade meie teeninduse aadressil.
Kulu-/tarbe- ja puuduolevate detailide osas juhime tähelepanu garantiipiirangutele vastavalt selles kasu-
tusjuhendis antud hooldusteabele.
Anl_Agillo_18_200_SPK3.indb 58 09.07.2020 11:49:26
Gao/Product-ManagementWeichselgartner/General-Manager
- 59 -
D erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie und
Normen für Artikel
GB explains the following conformity according to EU directi-
ves and norms for the following product
F déclare la conformité suivante selon la directive CE et les
normes concernant l’article
I dichiara la seguente conformità secondo la direttiva UE e
le norme per l’articolo
NL verklaart de volgende overeenstemming conform EU
richtlijn en normen voor het product
E declara la siguiente conformidad a tenor de la directiva y
normas de la UE para el artículo
P declara a seguinte conformidade, de acordo com as
diretiva CE e normas para o artigo
DK attesterer følgende overensstemmelse i medfør af
EU-direktiv samt standarder for artikel
S förklarar följande överensstämmelse enl. EU-direktiv och
standarder för artikeln
FIN vakuuttaa, että tuote täyttää EU-direktiivin ja standardien
vaatimukset
EE tõendab toote vastavust EL direktiivile ja standarditele
CZ vydává následující prohlášení o shodě podle směrnice EU
a norem pro výrobek
SLO potrjuje sledečo skladnost s smernico EU in standardi za
izdelek
SK vydáva nasledujúce prehlásenie o zhode podľa smernice
EÚ a noriem pre výrobok
H a cikkekhez az EU-irányvonal és Normák szerint a
következő konformitást jelenti ki
PL deklaruje zgodność wymienionego poniżej artykułu z
następującymi normami na podstawie dyrektywy WE.
BG декларира съответното съответствие съгласно
Директива на ЕС и норми за артикул
LV paskaidro šādu atbilstību ES direktīvai un standartiem
LT apibūdina šį atitikimą EU reikalavimams ir prekės normoms
RO declară următoarea conformitate conform directivei UE şi
normelor pentru articolul
GR δηλώνει την ακόλουθη συμμόρφωση σύμφωνα με την
Οδηγία ΕΚ και τα πρότυπα για το προϊόν
HR potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i
normama za artikl
BIH potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i
normama za artikl
RS potvrđuje sledeću usklađenost prema smernicama EZ i
normama za artikal
RUS следующим удостоверяется, что следующие продукты
соответствуют директивам и нормам ЕС
UKR проголошує про зазначену нижче відповідність виробу
директивам та стандартам ЄС на виріб
MK ја изјавува следната сообрзност согласно
ЕУ-директивата и нормите за артикли
TR Ürünü ile ilgili AB direkti eri ve normları gereğince aşağıda
ıklanan uygunluğu belirtir
N erklærer følgende samsvar i henhold til EU-direktivet og
standarder for artikkel
IS Lýsir uppfyllingu EU-reglna og annarra staðla vöru
Akku-Sense AGILLO 18/200 + Ladegerät Power X-Charger (Einhell)
2014/29/EU
2005/32/EC_2009/125/EC
2014/35/EU
2006/28/EC
X
2014/30/EU
2014/32/EU
2014/53/EC
2014/68/EU
EU/2016/426
Noti ed Body:
EU/2016/425
X
2011/65/EU
X
2006/42/EC
Annex IV
Noti ed Body:
Reg. No.:
X
2000/14/EC_2005/88/EC
Annex V
X
Annex VI
Noise: measured L
WA
= 93,1 dB (A); guaranteed L
WA
= 95 dB (A)
P = KW; L/Ø = 30 cm
Noti ed Body: TÜV Süd Industrie Service GmbH (NB 0036)
2012/46/EU
Emission No.:
Standard references: EN 60745-1; EN 60335-1; EN 50636-2-91; EN 60335-2-29; EN 62233;
EN ISO 11806-1; EN 55014-1; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3
Landau/Isar, den 26.05.2020
First CE: 2020 Archive-File/Record: NAPR020796
Art.-No.: 34.113.10 I.-No.: 21010 Documents registrar: Josef Landauer
Subject to change without notice Wiesenweg 22, D-94405 Landau/Isar
ISC GmbH · Eschenstraße 6 · D-94405 Landau/Isar
Anl_Agillo_18_200_SPK3.indb 59 09.07.2020 11:49:26
/