Avent SCD499/00 Kasutusjuhend

Bränd
Avent
Kategooria
beebitelefonid
Mudel
SCD499/00
Tüüp
Kasutusjuhend
44

Firma Philips Avent on pühendunud vanematele vajaliku kindlustunde tagamiseks hoolivate ja
töökindlate toodete valmistamisele. Selle rma Philips Avent beebijälgijaga võite ööpäevaringselt
oma beebit selgelt kuulda, ilma mingisuguse häiriva mürata. DECT-tehnoloogia hoiab ära interferentsi
teiste juhtmevabade raadioseadmete vahel ja kindlustab selge signaali keskseadme ja beebiseadme
vahel.

A Beebiseade
1 Sisse/välja nupp
3
2 Temperatuurisensor
3 Märgutuli „ON (sees)”
4 Helitugevuse +/– nupud
5 Nupp „PAGE (otsing)”
6 Ekraan
7 Öötuli
8 Mängi/peatus nupp
E
9 Hällilaulu nupp
K
10 Öötule nupp
Q
11 Mikrofon
12 Adapter
13 Väike pistik
14 Patareipesa kaas
15 Väikese pistiku pesa
16 Patareipesa
B Keskseade
1 Helitugevuse tulbad
2 Ekraan
3 Kõnenupp
4 Nupp „MENU (menüü)”
5 Sisse/välja nupp
3
6 Märgutuli „LINK (side)”
7 Ava rihmaklambri või kaelanööri kinnitamiseks
8 Helitugevuse +/– nupud
9 Nupp „OK (kinnitus)”
10 Mikrofon
11 Kõlar
12 Patareipesa
13 Rihmaklamber
14 Patareipesa kaas
15 Kaelanöör
16 Adapter
17 Laadija
18 Märgutuli „POWER (toide)”
C Ekraan
1
Ñ° ruumi temperatuuri näidik
2
Q Öötule näidik
3
K Hällilaulu näidik
4
T Patarei näidik
5
o Helitugevuse näidik
6
R Mikrofoni tundlikkuse näidik
7
U Toatemperatuur kõrgem kui menüüs seadistatud

8 I Toatemperatuur madalam kui menüüs seadistatud
9
O Sõnum „Seadmete vahel puudub side”
10
{ Sõnum „Helitugevuse tase”
11
S Sõnum „Hällilaul katkestatud”
D Reisikott

Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit ja hoidke see edaspidiseks alles.
Beebijälgijat võite kasutada kui abivahendit. Seade ei asenda vastutusvõimelist ja korralikku
täiskasvanu järelvalvet ja selliselt seda kasutada ei tohi.
Enne seadme ühendamist kontrollige, kas beebiseadme adapteri ja laadija pinge vastab
kohaliku elektrivõrgu pingele.
Kasutage ja hoidke seadet temperatuuril 10 °C kuni 40 °C.
Seadet võite kasutada toitepinge vahemikus 220 V kuni 240 V.
Ärge jätke beebijälgijat väga kuuma ega külma kohta või otsese päikesepaiste kätte.
Veenduge selles, et beebiseade ja adapteri juhe oleksid väljaspool beebi käeulatust (vähemalt
ühe meetri kaugusel).
Kunagi ärge pange beebiseadet beebi voodisse või mänguaeda.
Kunagi ärge katke beebijälgijat käteräti või tekiga.
Ärge kastke seadet vette ega mõne muu vedeliku sisse.
Kunagi ärge kasutage beebijälgijat märgades kohtades või vee ääres.
Elektrilöögiohu vältimiseks ärge avage beebijälgija beebi- ja keskseadme korpust, v.a
patareipesa.
Beebiseadme elektrivõrku ühendamiseks kasutage ainult komplektisolevat adapterit.
Keskseadme laadimiseks kasutage ainult komplektisolevat laadijat.
Adapterites on transformaator. Ärge ohtlike olukordade vältimiseks lõigake toitejuhtme
pistiku vahetamiseks adaptereid küljest ära.
Beebiseadme adapteri kahjustumisel vahetage see ohtlike olukordade vältimiseks alati mõne
originaalmudeli vastu.
Kui laadija või laadija adapter on kahjustatud, siis ohtlike olukordade vältimiseks vahetage
need alati originaalsete vastu.
Plahvatusohu vältimiseks pange beebijälgijasse õiget tüüpi taaslaetamatud patareid.
Keskseadmes kasutage alati õiget tüüpi taaslaetavaid patareisid.
Kuna pidev saatmine pole lubatud, siis võite beebit kuulata ainult siis, kui ta häält teeb.

See rma Philips Avent seade vastab kõikidele elektromagnetilisi välju (EMF) käsitlevatele
standarditele. Kui seadet käsitsetakse õigesti ja vastavalt käesolevale kasutusjuhendile, on seadet
kaasaegsete teaduslike teooriate järgi ohutu kasutada.

Beebiseade
Beebiseadet võite kasutada nii patarei- kui ka võrgutoitel. Isegi siis, kui te ei kavatse seadet
patareitoitel kasutada, soovitame patareid sisestada. See kindlustab automaatse toitevarunduse
juhuks kui võrgutoide kaob.

1 Sisestage väike pistik beebiseadmesse ja adapter seinakontakti (Jn 2).

Beebiseade töötab nelja 1,5-voldise R6-tüüpi AA-suuruses patareiga (ei kuulu komplekti). Soovitame
tungivalt kasutada Philipsi LR6-tüüpi PowerLife-patareisid.
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
 45
Veenduge selles, et te käed oleksid patareide sisestamise ajal kuivad.
1 Avamiseks keerake patareipesa peopesaga vasakule, asendisse [ Á OPEN (avatud)]. (Jn 3)
2 Eemaldage kaas.
3 Sisestage neli 1,5-voldist R6 tüüpi AA-suuruses patareid (Jn 4).
Pange kaks patareid ülestikku, kuid veenduge, et patarei + ja - poolused oleksid õiges suunas.
4 Pange patareipesa kaas seadmele tagasi ja sulgemiseks pöörake seda peopesaga paremale
[CLOSE (suletud) ª]. (Jn 5)
Märkus: Kui patareid hakkavad tühjaks saama, siis ilmub ekraanile patarei sümbol.


Keskseade töötab kahe komplektisoleva taaslaetava 1,2 V AAA-suuruses NiMh-patareiga.
Veenduge selles, et te käed oleksid patareide sisestamise ajal kuivad.
1 Eemaldamiseks lükake patareipesa kaant allapoole (Jn 6).
2 Sisestage kaks taaslaetavat patareid (Jn 7).
Veenduge selles, et patareide + ja - poolused oleksid õiges suunas.
3 Lükake keskseadme taga asuva patareipesa kaas tahapoole, kuni see klõpsatusega kohale
lukustub (Jn 8).
4 Pange laadija adapter seinakontakti ja keskseade laadijasse (Jn 9).
Laadija „POWER (toide)” märgutuli sütib põlema.
5 Jätke keskseade laadijasse, kuni akud on täielikult laetud.


Laadimiseks kulub tavaliselt kaheksa tundi, kuid kui keskseade on laadimise ajal sisse lülitatud,
siis kestab laadimine kauem. Et laadimisaega võimalikult lühikeseks muuta, lülitage keskseade
laadimise ajaks välja.
Märgutuli „POWER (toide)” jääb põlema isegi siis, kui patareid on täis laetud.
Kui patareid on täis laetud, võite keskseadet vähemalt 24 tundi kasutada.
Märkus: 24-tunnine tööaeg põhineb eeldusel, et beebiseade on 25% ajast saaterežiimis ning on
ülejäänud aja ooterežiimis (kui beebi ei tee sel ajal mingit häält).
Märkus: Kui keskseadme patareid on esmakordselt laetud, on tööaeg väiksem kui 24 tundi. Patareid
saavutavad oma täismahtuvuse alles pärast seda, kui olete neid vähemalt neli korda laadinud ja
tühjendanud.
Märkus: Kui ekraanilolev patarei näidik näitab tühja patareid ja keskseade annab helisignaali, siis on
patareid tühjaks saanud. Asetage keskseade laadijasse.
Märkus: Kui keskseade ei asu laadijas, lähevad patareid pidevalt tühjemaks, isegi siis kui keskseade on
välja lülitatud.

1 Kontrollige, kas olete taaslaetavad patareid keskseadmesse sisestanud.
2 Pange laadija adapter seinakontakti ja keskseade laadijasse (Jn 9).
Laadija „POWER (toide)” märgutuli sütib põlema.
,
,
,
,
,
,
,
,
46

1
Paigutage mõlemad seadmed side testimiseks ühte tuppa (Jn 10).
Veenduge selles, et beebiseade oleks keskseadmest vähemalt ühe meetri kaugusel.
2 Vajutage ja hoidke beebiseadme sisse-välja lüliti 3 nupp kaks sekundit all. (Jn 11)
Öötuli süttib korraks põlema.
Ekraan läheb heledaks ja ekraanile kuvatakse ruumi tegeliku temperatuuri näit.
ON (toide)-märgutuli süttib põlema.
3 Vajutage ja hoidke keskseadme sisse-välja lüliti 3 nupp kaks sekundit all. (Jn 12)
Helitugevuse tulbad süttivad lühikeseks ajaks siniselt põlema.
Ekraan läheb heledaks ja ekraanile kuvatakse patarei ja temperatuuri näidikud.
Ajal mil keskseade püüab beebiseadmega ühendust luua, hakkab LINK-märgutuli korraks
punaselt põlema ja seejärel roheliselt vilkuma.
Keskseadme LINK-märgutuli vilgub roheliselt kuni ühendus pole loodud. See kestab umbes 30
s. Nii keskseadme kui ka beebiseadme LINK-märgutuled hakkavad seejärel pidevalt roheliselt
põlema (Jn 13).
Kui 30 s jooksul pole ühendus loodud, hakkab keskseadme LINK-märgutuli punaselt põlema,
keskseade annab aeg-ajalt helisignaali ja keskseadme ekraanile kuvatakse sõnum
O.
4 Paigutage beebiseade beebist vähemalt ühe meetri kaugusele (Jn 14).
5 Asetage keskseade beebiseadme tööpiirkonda. Veenduge, et see oleks vähemalt ühe m
kaugusel beebiseadmest (Jn 15).
Tegevusraadiuse kohta täiendava info saamiseks lugege allpoolt pt „Tegevusraadius”.

Beebijälgija tegevusraadius lahtisel maastikul on kuni 300 m. Sõltuvalt ümbruskonnast ja teistest
takistavatest teguritest võib tegevusraadius veelgi väiksem olla. Ruumis on tegevusraadius kuni 50 m.
Kuivad materjalid Materjalide paksus Tegevusraadiuse
vähenemine
Puit, kipsplaat, kartong, klaas (ilma
metallita, traatideta või raamideta).
< 30 cm 0 – 10%
Telliskivi, vineer < 30 cm 5 – 35%
Armatuuriga betoon < 30 cm 30 – 100%
Metallvõred või trellid < 1 cm 90 – 100%
Metall- või alumiiniumplaadid < 1 cm 100%
Märja või niiske materjali korral võib tegevusraadius kuni 100% väheneda.
Omadused

1 Vajutage lühidalt beebiseadme helitugevuse „+” ja „–” nuppe, kuni beebiseadme kõlari
soovitud helitugevus on saavutatud (Jn 16).
2 Vajutage lühidalt keskseadme helitugevuse „+” ja „–” nuppe, kuni keskseadme kõlari soovitud
helitugevus on saavutatud (Jn 17).
Ekraan annab seadme helitugevuse seadistustest visuaalset tagasisidet:
A : keskseadme helitugevus on välja lülitatud, jälgides beebit vaikselt;
,
,
,
,
,
,
,
,
,
-
 47
P : minimaalne helitugevus (kesk- ja beebiseade);
}: maksimaalne helitugevus (kesk- ja beebiseade);
Märkus: Kui vajutate helitugevuse „+” ja „–” nuppudele liiga pikalt, siis helitugevust ei reguleerita.
Märkus: Beebiseadme helitugevust peate ainult kõnerežiimis (TALK) olles reguleerima (loe altpoolt).
Märkus: Kui helitugevus on liiga kõrgele tasemele seadistatud, siis seade tarbib rohkem elektrit.

Oma beebiga rääkimiseks (nt beebi rahustamiseks) võite kasutada keskseadme TALK-nuppu.
1 Vajutage ja hoidke TALK-nuppu all ning rääkige selgelt mikrofoni (Jn 18).
2 Vabastage TALK-nupp, kui olete rääkimise lõpetanud.
Märkus: Kui vajutate nupule „TALK”, siis te oma beebit rohkem ei kuule.

1 Vajutage lühidalt keskseadme helitugevuse vähendamise (-) nuppu alla, kuni olete helitugevuse
täielikult välja lülitanud (Jn 19).
Helitugevus on täielikult väljalülitatud siis, kui kõik helitugevuse taseme näidiku tulbad on kustunud.
Seni kuni beebiseade heli ei avasta, on kõik keskseadme helitaseme tulbad ekraanil
kustunud (Jn 20).
Kui beebiseade avastab heli, lähevad keskseadme ekraani üks või rohkem helitugevuse tulpasid
heledaks. Mida tugevam on heli, seda rohkem tulpasid heledaks lähevad.
Öötuli
1 Et öötuli sisse lülitada, vajutage lühidalt beebiseadme öötule nupule Q. (Jn 21)
Q kuvatakse mõlemale ekraanile.
2 Öötule väljalülitamiseks vajutage uuesti lühidalt öötule nupule Q.
Öötule valgus tuhmub aegamööda, kuni on täielikult kustunud.
Q kustub mõlemalt ekraanilt.
Märkus: Kui vajutate öötule nupule Q liiga pikalt, ei saa öötuld ei sisse ega välja lülitada.
Näpunäide: Kui beebiseade töötab patareitoitel, siis lülitage beebituli välja. Sellega hoiate energiat kokku.

Kui olete keskseadme kaotanud ning selle helitugevus on välja lülitatud, võite beebiseadme PAGE
(otsing) nuppu kasutada keskseadme asukoha määramiseks.
1 Vajutage lühidalt beebiseadme PAGE (otsing) nupule (Jn 22).
H kuvatakse mõlemale ekraanile.
Keskseade lähtestab automaatselt keskmise helitugevuse taseme ja annab otsingu häiresignaali.
2 Otsingu häiresignaali lõpetamiseks vajutage uuesti lühidalt nupule „PAGE” või keskseadme
suvalisele nupule.
Märkus: Kui vajutate PAGE-nupule liiga pikalt, siis keskseade ei anna otsingu häiresignaali.

1 Viiest ühe salvestatud hällilaulu valimiseks vajutage lühidalt beebiseadme hällilaulu nupule
K. (Jn 23)
2 Vajutage lühidalt nupule E „mäng/peatus” valitud hällilaulu mängimiseks. (Jn 24)
3 Vajutage lühidalt keskseadme OK-nupule hällilaulu esitamise katkestamiseks. Vajutage uuesti
OK-nupule hällilaulu esitamise jätkamiseks (Jn 25).
-
-
,
,
,
,
,
,
,
48
Kui te 60 sek jooksul ei jätka hällilaulu esitamist, lülitatakse hällilaulu funktsioon automaatselt
välja.
4 Vajutage uuesti lühidalt beebiseadme „mäng/peatus” nupule E hällilaulu esitamise
peatamiseks. (Jn 24)
Märkus: Kui vajutate hällilaulu nupule K liiga pikalt, siis ei valita ühtki hällilaulu.

Piisavalt laetud patareidega keskseadet võite maja sees või väljas endaga kaasas kanda, kui kinnitate
seadme rihmaklambriga vöökohale või riputate kaelanööriga kaela. See võimaldab ka ringi liikudes
beebit jälgida.

1 Sisestage rihmaklambri tagaküljel olev väike tihvt keskseadme taga olevasse avasse (1).
Keerake rihmaklambrit vasakule (2), kuni see klõpsatusega oma asendisse lukustub (Jn 26).

1 Pöörake rihmaklambrit paremale (1) ja tõmmake see avast (2) välja (Jn 27).

1 Sisestage rihmaklambri tagaküljel olev väike tihvt keskseadme taga olevasse avasse (1).
Keerake rihmaklambrit vasakule (2), kuni see klõpsatusega oma asendisse lukustub (Jn 28).

1 Pöörake kaelanööri paremale (1) ja tõmmake see avast (2) välja (Jn 29).

See funktsioon võimaldab teil keskseadme ja beebiseadme režiimi vaikseadetele lähtestada. Seda
funktsiooni võiksite kasutada, kui te pt „Sageli esitatud küsimused” kirjeldatud lahendusi järgides ei
suuda probleeme lahendada. Kumbki seade tuleb eraldi lähtestada.
1 Vajutage ja hoidke kaks sekundit sisse-välja lüliti nuppu, 3 et seade sisse lülitada. (Jn 11)
2 Seejärel vajutage ja hoidke all helitugevuse vähendamise (-) nupp, kuni ekraanile kuvatakse
teade „Reset (lähtesta)” (Jn 30).
Nüüd on seade tehase vaikseadetele lähtestatud.
Toimige samal viisil ka teise seadmega.

Keskseade
Kõlari helitugevus: 1
Mikrofoni tundlikkus: 3
Häiresignaal: sees
Temperatuuri häire: sees
Häire „Madal temperatuur”: 14 °C
Häire „Kõrge temperatuur”: 30 °C
Beebiseade
Kõlari helitugevus: 3
Öötuli: väljas
Hällilaul: 1
,
,
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 49

Enamik funktsioonidest on nii beebiseadmest kui ka keskseadmest juhitavad, kuid mõnda funktsiooni
saate ainult keskseadme menüüvalikutest seadistada.

1 Vajutage nupule „MENU” menüü avamiseks (Jn 31).
Ekraanile kuvatakse esimene menüüvalik.
2 Kasutage – ja + nuppe soovitud menüüvaliku märgistamiseks (Jn 32).
3 Vajutage nupule „OK” valiku kinnituseks (Jn 33).
4 Kasutage nuppe „+” ja „-”, et valida soovitud seadistus.
5 Vajutage nupule „OK” valiku kinnituseks.
J kuvatakse ekraanile.
6 Vajutage veelkord nupule „MENU” menüüst väljumiseks (Jn 31).
Märkus:Alati vajutage nuppudele „MENU”, „-” ja „+” ning nupule „OK” lühidalt. Kui vajutate nuppudele
pikalt, siis need ei toimi.

1 Valige K või L vajutage nuppudele „-” ja „+”. Valitud seade
kinnituseks vajutage OK-nupule.

Hällilaulu taasesitamiseks või peatamiseks:
1 Vajutades „-” ja „+” nuppudele, valige |K ning kinnituseks vajutage OK-nupule.
2 Valige : viimati mängitud hällilaulu esitamise kordamiseks või<|
mängimise peatamiseks. Kinnituseks vajutage OK-nupule.
Teiste hällilaulude valik
1 Vajutades „-” ja „+” nuppudele, valige |K ning kinnituseks vajutage OK-nupule.
2 Vajutades „-” ja „+” nuppudele, valige ~ ning kinnituseks vajutage OK-nupule.
3 Vajutades „-” ja „+” nuppudele, valige soovitud hällilaul. Kinnitamiseks vajutage OK-nupule.

Beebiseadme mikrofoni tundlikkuse võite seadistada soovitud tasemele. Mikrofoni tundlikkust võite
seadistada alles pärast seda, kui beebiseadme ja keskseadme vahel on ühendus loodud, st siis kui
keskseadme LINK-märgutuli põleb pidevalt roheliselt.
1 Vajutades „-” ja „+” nuppudele, valige ZR ning kinnituseks vajutage OK-
nupule.
2 Valige beebiseadme mikrofoni soovitud tundlikkuse tase, vajutades nuppe „-” ja „+”.
Kinnituseks vajutage OK-nupule.
üks tuli põleb = tundlikkuse tase on minimaalne
kõik tuled põlevad = tundlikkuse tase on maksimaalne
Märkus: Kui beebiseadme mikrofoni tundlikkuse tase on liiga kõrge, võtab see vastu rohkem helisid ja
seega on tihedamini saaterežiimis. Selle tagajärjel tarbib seade rohkem voolu.
,
,
,
,
50

Kui häiresignaal on sisse lülitatud, annab keskseade signaali niipea, kui viienda taseme helisignaali tulp
hakkab siniselt põlema, hoolimata sellest, et helitugevus on välja lülitatud.
1 Vajutades „-” ja „+” nuppudele, valige X ning kinnituseks vajutage OK-nupule.
2 Valige C või V ja kinnituseks vajutage OK-nupule.

Teil on võimalik seadistada beebiruumi temperatuurivahemik (minimaalne ja maksimaalne
temperatuur).
1 Vajutades „-” ja „+” nuppudele valige B– – ° ja kinnituseks vajutage OK-
nupule.
N kuvatakse ekraanile.
2 Kinnituseks vajutage nupule „OK”.
3 Vajutades „-” ja „+” nuppudele, seadistage soovitud minimaalne temperatuur. Kinnitamiseks
vajutage OK-nupule.
4 Vajutades „-” ja „+” nuppudele, seadistage soovitud maksimaalne temperatuur. Kinnitamiseks
vajutage OK-nupule.
Märkus:Kui valitud maksimaalne temperatuur on ruumi temperatuurist madalam, siis tarbib seade
rohkem voolu, kuna ekraan on pidevalt sisse lülitatud. Sama juhtub ka siis, kui minimaalne temperatuur
on seadistatud kõrgemale ruumi tegelikust temperatuurist.

Kui temperatuuri häiresignaal on sisse lülitatud, siis keskseade annab helisignaali, kui ruumi tegelik
temperatuur ületab seadistatud maksimaalse temperatuuri või langeb allapoole seadistatud
minimaalset temperatuuri. Kui minimaalset või maksimaalset temperatuuri pole seadistatud, siis
temperatuuri häire lülitub välja niipea, kui ruumi temperatuur langeb alla 7 °C või tõuseb kõrgemale
kui 33 °C.
1 Vajutades - ja + nuppudele valige B– – ° ja kinnituseks vajutage OK-nupule.
2 Vajutades „-” ja „+” nuppudele, valige M ning kinnituseks vajutage OK-
nupule.
3 Valige C või V ja kinnituseks vajutage OK-nupule.

Ärge kastke keskseadet ja beebiseadet vette ega puhastage neid kraani all.
Ärge kasutage pihustatavaid ja/või vedelaid puhastusvahendeid.
1 Kui beebiseade on elektrivõrku ühendatud, siis tõmmake pistik seinakontaktist ja võtke
keskseade laadijast välja.
2 Puhastage beebiseadet ja keskseadet niiske lapiga.
Enne kui panete keskseadme laadijasse tagasi, veenduge, et see on kuiv.
3 Puhastage seadet kuiva lapiga.
,
 51
Hoidmine
Samuti võite beebijälgija reisi ajaks kotti hoiustada.
Kui teil ei kavatse beebijälgijat mõni aeg kasutada, siis eemaldage patareid ja pange keskseade,
beebiseade, beebiseadme adapter ja laadija komplektisolevasse kotti.

Tööea lõpus ei tohi seadet tavalise olmeprügi hulka visata. Seade tuleb ümbertöötlemiseks
ametlikku kogumispunkti viia. Seda tehes aitate keskkonda säästa (Jn 34).
Akud sisaldavad keskkonda saastavaid aineid. Ärge heitke tühjakssaanud akusid tavaliste
kodumajapidamisheitmete hulka, vaid utiliseerige need ametlikus kogumiskohas. Alati
eemaldage akud enne, kui utiliseerite ja käitlete seadme ametlikus kogumiskohas.

Kui vajate infot või on teil mõni probleem, külastage Philipsi veebisaiti aadressil www.philips.com või
võtke ühendust oma riigi Philipsi klienditeeninduskeskusega (telefoninumbri leiate garantiilehelt). Kui
teie riigis ei ole klienditeeninduskeskust, pöörduge kohaliku Philipsi toodete edasimüüja poole
või võtke ühendust Philipsi Domestic Appliances and Personal Care BV teenindusosakonnaga.

Selles peatükis loetletakse korduma kippuvaid küsimusi seadme kohta. Kui te ei leia oma küsimusele
vastust, palun võtke ühendust oma riigis asuva klienditeeninduskeskusega.
Küsimus Vastus
Miks ei hakka
beebiseadme ON-
märgutuli ja keskseadme
LINK-märgutuli põlema,
kui ma vajutan seadmete
sisse-välja nuppudele?
Võib-olla on keskseadme patareid tühjaks saanud ja keskseade pole
laadijasse pandud. Pange adapter seinakontakti ja keskseade laadijasse.
Seejärel vajutage beebiseadmega ühenduse loomiseks sisse-välja
nuppudele.
Võib-olla on beebiseadme patareid tühjaks saanud ning beebiseade
pole elektrivõrku ühendatud. Asendage patareid või lükake väike pistik
beebiseadmesse ja adapter seinakontakti. Seejärel vajutage
keskseadmega ühenduse loomiseks sisse-välja nupule.
Võib-olla on keskseade ja beebiseade teineteise tööpiirkonnast väljas.
Viige keskseade beebiseadmele lähemale, kuid mitte lähemale kui üks
m.
Kui LINK-märgutuli ikka ei hakka vilkuma, kasutage lähtestamise
funktsiooni seadme lähtestamiseks tehase vaikeseadetele.
Miks beebiseadme LINK-
märgutuli vilgub punaselt
ja miks ekraanile on
kuvatud sõnum (
O)?
Beebiseade ja keskseade on teineteise tööpiirkonnast väljas. Viige
keskseade beebiseadmele lähemale.
Miks beebiseadme LINK-
märgutuli vilgub punaselt?
Beebiseadme patareid on tühjaks saanud. Laadige patareid või
ühendage beebiseade elektrivõrguga (vt pt „Ettevalmistus
kasutamiseks”).
,
,
,
,
52
Küsimus Vastus
Miks keskseade teeb
katkendlikku heli?
Kui keskseade annab LINK-märgutule põlemise ajal helisignaali, ja
ekraanile on kuvatud sõnum ( O), on ühendus
beebiseadmega katkenud. Viige keskseade beebiseadmele ligemale.
Kui keskseade annab helisignaali ja ekraanile kuvatakse tühja patarei
sümbol, siis on patareid tühjaks saanud. Laadige patareid täis.
Kui lülitate helitugevuse välja ajal, mil häiresignaal on sees, hakkab
keskseade helisignaali andma iga kord, kui beebiseade on heli kinni
püüdnud ja viies helitaseme tulp hakanud siniselt põlema.
Kui olete keskseadme ruumi temperatuuri seadistanud ja
temperatuuri häiresignaal on sees, hakkab keskseade niipea helisignaali
andma, kui temperatuur langeb alla seadistatud taseme või alla 7 °C,
aga ka siis kui temperatuur tõuseb üle seadistatud taseme või üle
33 °C.
Miks keskseade teeb
kiledat müra?
Seadmed on teineteisele liiga lähedal. Veenduge selles, et beebiseade
oleks keskseadmest vähemalt ühe meetri kaugusel.
Keskseadme helitugevus on liiga kõrgele seatud. Vähendage
keskseadme helitugevust.
Miks ei kuule ma helisid?
Miks ei kuule ma beebi
nuttu?
Keskseadme helitugevus on liiga madalale seatud või välja lülitatud.
Suurendage keskseadme helitugevust.
Beebiseadme mikrofoni tundlikkuse tase on liiga madalale seatud.
Tõstke keskseadme menüüst mikrofoni tundlikkuse tase kõrgemale.
Võib-olla on keskseade ja beebiseade teineteise tööpiirkonnast väljas.
Viige keskseade beebiseadmele lähemale.
Miks keskseade reageerib
beebi häälitsustele liiga
kiiresti?
Beebiseade võtab vastu helisid, mis ei kuulu te beebile. Liigutage
beebiseade beebile lähemale (kuid järgige minimaalse ühe meetrise
kauguse nõuet).
Beebiseadme mikrofoni tundlikkuse tase on liiga madalale seatud.
Tõstke keskseadme menüüst mikrofoni tundlikkuse tase kõrgemale.
Miks keskseade reageerib
beebi nutule liiga
aeglaselt?
Beebiseadme mikrofoni tundlikkuse tase on liiga madalale seatud.
Tõstke keskseadme menüüst mikrofoni tundlikkuse tase kõrgemale.
Miks beebiseadme
patareid tühjenevad
kiiresti?
Mikrofoni tundlikkuse tase on liiga kõrgele seatud, mis põhjustab seda,
et beebiseade on tihedamini saaterežiimis. Vähendage keskseadme
menüüst mikrofoni tundlikkuse taset.
Beebiseadme helitase on liiga kõrgele seatud, mis põhjustab seda, et
beebiseade tarbib palju voolu. Vähendage beebiseadme helitugevust.
Olete seadistanud maksimaalse ruumi temperatuuri, mis on tegelikust
ruumi temperatuurist madalam või minimaalse ruumi temperatuuri,
mis on tegelikust ruumi temperatuurist kõrgem. See põhjustab
pidevat ekraani helendumist, suuremat voolutarvet ja patareide
kiiremat tühjenemist.
 53
Küsimus Vastus
Võib-olla olete öötule sisse lülitanud. Kui soovite öötuld kasutada,
soovitame beebiseadet elektrivõrgust toita.
Miks keskseadme
laadimise aeg ületab
kaheksa tundi?
Võib-olla oli keskseade laadimise ajal sisse lülitatud. Lülitage keskseade
laadimise ajaks välja.
Määratletud beebijälgija
tööpiirkond on 300 m.
Miks mu beebijälgija
töötab sellest palju
väiksema
tegevusraadiusega?
Määratletud tööpiirkond kehtib õues ja avatud maastikul. Maja sees on
tegevuspiirkond piiratud seadmete vaheliste seinte ja/või lagede
arvuga. Maja sees on tegevusraadius kuni 50 m.
Miks kaob aeg-ajalt
ühendus? Miks on heli
katkendlik?
Beebiseade ja keskseade töötavad tõenäoliselt tööpiirkonna piirialal.
Katsuge muuta seadmete asukohta või vähendage seadmetevahelist
kaugust. Palun pidage silmas, et seadmetevahelise ühenduse
taasloomine kestab vähemalt 30 s.
Mis juhtub elektrivõrgu
rikke korral?
Kui keskseade on piisavalt laetud, siis seade jätkab võrgurikke ajal tööd,
hoolimata sellest kas see on laadijas või väljas. Kui beebijälgijasse olid
patareid sisestatud, siis elektrivõrgu rikke korral lülitub beebiseade
automaatselt patareitoitele.
Kas beebijälgija on
piisavalt turvaline nii
pealtkuulamise kui ka
interferentsi suhtes?
Beebijälgijas kasutatud DECT-tehnoloogia kindlustab, et teistest
seadmetest ei tekiks mingit interferentsi või poleks võimalik pealt
kuulata.
Mõned nupud ei toimi,
kui ma neile vajutan. Mis
ma valesti olen teinud?
Peaksite kõikidele nuppudele (v.a sisse-välja ja TALK-nupp) hästi
lühidalt vajutama. Kui vajutate pikalt, siis need ei toimi.
Keskseadme eeldatav
tööaeg on vähemalt 24
tundi. Miks mu
keskseadme tööaeg on
lühem?
Kui keskseadme akud on esmakordselt laetud, on tööaeg väiksem kui
24 tundi. Patareid saavutavad oma täismahtuvuse alles pärast seda, kui
olete neid vähemalt neli korda laadinud ja tühjendanud.
Keskseadme helitase on liiga kõrgele seatud, mis põhjustab
keskseadme suurt voolutarvet. Vähendage keskseadme helitugevust.
Mikrofoni tundlikkuse tase on liiga kõrgele seatud, mis põhjustab seda,
et beebiseade on tihedamini saaterežiimis. Vähendage keskseadme
menüüst mikrofoni tundlikkuse taset.
Miks ilmub patarei
sümbol keskseadme
ekraanile, kui ma hakkan
keskseadet laadima?
Patarei sümbol ilmub keskseadme ekraanile mõne minuti pärast, kui te
laete keskseadet esmakordselt või pärast pärast pikemat kasutamata
ajavahemikku.
54
/