EINHELL CC-BC 4 M Kasutusjuhend

Bränd
EINHELL
Mudel
CC-BC 4 M
Tüüp
Kasutusjuhend
CC-BC 4 M
Art.-Nr.: 10.022.21 I.-Nr.: 11016
3
DK/ Original betjeningsvejledning
N Batterilader
S Original-bruksanvisning
Batteriladdare
FIN Alkuperäiskäyttöohje
Akkulaturi
RUS Оригинальное руководство по
эксплуатации
Зарядное устройство
аккумулятора
Anl_CC_BC_4_M_SPK3.indb 1Anl_CC_BC_4_M_SPK3.indb 1 18.04.16 09:0018.04.16 09:00
- 2 -
1
2
43
12
5
6
E
A
F
B
G
CD
H


Anl_CC_BC_4_M_SPK3.indb 2Anl_CC_BC_4_M_SPK3.indb 2 18.04.16 09:0018.04.16 09:00
- 3 -
3 4
80%
8 Ah 2 h
20 Ah 5 h
40 Ah 10 h
80 Ah 20 h
12
Anl_CC_BC_4_M_SPK3.indb 3Anl_CC_BC_4_M_SPK3.indb 3 18.04.16 09:0018.04.16 09:00
DK/N
- 4 -
Fare!
Ved brug af el-værktøj er der visse sikkerhedsfo-
ranstaltninger, der skal respekteres for at undgå
skader på personer og materiel. Læs derfor bet-
jeningsvejledningen / sikkerhedsanvisningerne
grundigt igennem. Opbevar betjeningsvejlednin-
gen et praktisk sted, så du altid kan tage den frem
efter behov. Husk at lade betjeningsvejledningen
/ sikkerhedsanvisningerne følge med værktøjet,
hvis du overdrager det til andre. Vi fraskriver
os ethvert ansvar for skader på personer eller
materiel, som måtte opstå som følge af, at anvis-
ningerne i denne betjeningsvejledning, navnlig
vedrørende sikkerhed, tilsidesættes.
1. Sikkerhedsanvisninger
Relevante sikkerhedsanvisninger nder du i det
medfølgende hæfte.
Fare!
Læs alle sikkerhedsanvisninger og øvrige
anvisninger. Følges anvisningerne, navnlig sik-
kerhedsanvisningerne, ikke nøje som beskrevet,
kan elektrisk stød, brand og/eller svære kvæstel-
ser være følgen. Alle sikkerhedsanvisninger og
øvrige anvisninger skal gemmes.
Dette produkt kan tages i brug af børn fra 8 år
samt personer med nedsatte fysiske, mentale
eller sensoriske evner samt personer, der ikke
har den nødvendige erfaring eller besidder det
fornødne kendskab, såfremt dette sker under
opsyn eller under forudsætning af, at disse perso-
ner har fået instruktion i sikker omgang med mas-
kinen og er bekendt med de hermed forbundne
risici. Børn må ikke bruge produktet som legetøj.
Renholdelse og vedligeholdelse må ikke overla-
des til børn, medmindre det sker under opsyn.
Bortska else
Batterier: Via autoværksteder, særlige indsam-
lingssteder eller genbrugsstationer. Spørg din
kommune.
Oplysningsskiltenes betydning på apparatet
(se g. 4)
1 = Apparat er beskyttelsesisoleret
2 = ADVARSEL – Læs betjeningsvejledningen for
at reducere risikoen for personskade!
2. Produktbeskrivelse og
leveringsomfang
2.1 Produktbeskrivelse ( g. 1)
1 Funktionsknap
2 LCD-display
3 Ladekabel sort (-)
4 Ladekabel rødt (+)
5 Ring til ophængning
6 Netledning
2.2 Leveringsomfang
Åbn pakken, og tag forsigtigt maskinen ud af
emballagen.
Fjern emballagematerialet samt emballage-/
og transportsikringer (hvis sådanne forefin-
des).
Kontroller, at der ikke mangler noget.
Kontroller maskine og tilbehør for transports-
kader.
Opbevar så vidt muligt emballagen indtil ga-
rantiperiodens udløb.
Fare!
Maskinen og emballagematerialet er ikke
legetøj! Børn må ikke lege med plastikposer,
folier og smådele! Fare for indtagelse og
kvælning!
Original betjeningsvejledning
Sikkerhedsanvisninger
3. Formålsbestemt anvendelse
Batteriladeren er beregnet til opladning af ik-
ke-vedligeholdelsesfrie eller vedligeholdelsesfrie
6 V/12 V-startbatterier (blysyrebatterier) samt
til blygel/AGM batterier, som benyttes til mo-
torkøretøjer.
Saven må kun anvendes i overensstemmelse
med dens tiltænkte formål. Enhver anden form
for anvendelse er ikke tilladt. Vi fraskriver os eth-
vert ansvar for skader, det være sig på personer
eller materiel, som måtte opstå som følge af, at
maskinen ikke er blevet anvendt korrekt. Ansvaret
bæres alene af brugeren/ejeren.
Bemærk, at vore produkter ikke er konstrueret til
erhvervsmæssig, håndværksmæssig eller indus-
triel brug. Vi fraskriver os ethvert ansvar, såfremt
produktet anvendes i erhvervsmæssigt, hånd-
værksmæssigt, industrielt eller lignende øjemed.
Anl_CC_BC_4_M_SPK3.indb 4Anl_CC_BC_4_M_SPK3.indb 4 18.04.16 09:0018.04.16 09:00
DK/N
- 5 -
4. Tekniske data
Netspænding: ........................ 220-240 V ~ 50 Hz
Nominel optagen e ekt maks: ..................... 70 W
Nominel udgangsspænding: ... 6 V d.c. / 12 V d.c.
Nominel udgangsstrøm ved 6 V: .....................2 A
Nominel udgangsstrøm ved 12 V: ...........2 A / 4 A
Batterikapacitet: ....................................3-120 Ah
5. Inden ibrugtagning
Følg også anvisningerne i betjeningsvejled-
ninger til bil, radio, navigationssystem osv.
Information om automatisk opladning
Batteriladeren er en mikroprocessor-styret auto-
matisk oplader, hvilket gør den særligt velegnet til
opladning af vedligeholdelsesfrie batterier samt
til langtidsladning og til vedligeholdelsesladning
af batterier, der ikke er i konstant brug, f.eks. bat-
terier til oldtimere, fritidskøretøjer, traktordrevet
græsslåmaskine og lignende. Den integrerede
mikroprocessor gør, at opladningen gennemføres
i ere trin. Det sidste opladningstrin, vedligehol-
delsesopladningen, holder batterikapaciteten ved
95 – 100%, hvorved batteriet altid er helt opladet.
Overvågningen af ladeprocessen er ikke nødven-
dig. Sørg for, at batteriet ikke er uden opsyn, hvis
det lades over et længere tidsrum, så batterilade-
ren kan afbrydes fra strømnettet, hvis der skulle
opstå en fejl.
5.1 Forklaring af symbolerne i LCD-displayet
( g. 2)
A Ladning af et 12 V batteri (blysyre batteri,
AGM batteri og GEL batteri) med 2 A lade-
strøm.
B Ladning af et 12 V batteri (blysyre batteri,
AGM batteri og GEL batteri) med 4 A lade-
strøm.
C Ladning af et 12 V batteri (blysyre batteri,
AGM batteri og GEL batteri) i vinterfunktion
med 4 A ladestrøm og en omgivelsestempe-
ratur fra – 20°C til +5°C. Fare! Lad ikke frosse-
de batterier.
D Ladning af et 6 V batteri (blysyre batteri, AGM
batteri og GEL batteri) med 2 A ladestrøm.
E Defekt batteri
F Klemmer er klemt forkert på (forkert polarise-
ring) eller kortslutning
G Visning af batterispændingen i volt
H Batteriets ladetilstand i procent (1 delstreg =
25%) og opladningsproces (delstreg i batteri-
symbol blinker = batteri lades, alle delstreger
lyser = batteri er helt opladet).
5.2 Ladeindstillinger
Trykkes på mode-tasten ( g. 1/pos. 1), kan lade-
funktionerne 12 V/2 A ( g. 2/pos. A), 12 V/4 A ( g.
2/pos. B) og 12 V/4 A vinterfunktionen ( g. 2/pos.
C) indstilles (s. afsnit 5.1).
5.3 Opladning af batteri:
Løsn eller fjern eventuelle batteripropper på
batteriet.
Kontroller batteriets syreniveau. Ved behov
fyldes destilleret vand på (om muligt). Vig-
tigt! Batterisyre er ætsende. Syrestænk skal
omgående vaskes af med masser af vand,
opsøg om nødvendigt en læge.
Slut først det røde ladekabel til batteriets
pluspol.
Bagefter tilkobles det sorte ladekabel til
batteriets minuspol. Dette skal være væk fra
Brændstoftilførslen.
Advarsel! Normalt er den negative batteripol
forbundet med karosseriet, og opladningen
gennemføres som beskrevet ovenfor. I undta-
gelsestilfælde kan det være, at den positive
batteripol er forbundet med karosseriet (po-
sitiv jordforbindelse). I dette tilfælde tilsluttes
det sorte ladekabel til batteriets minuspol.
Herefter forbindes det røde ladekabel, på
afstand af batteri og benzinledning, med ka-
rosseriet.
Efter at batteriet er blevet sluttet til batterila-
deren, kan laderen sluttes til en stikkontakt
med 230 V~50 Hz. Apparatet registrerer au-
tomatisk den nominelle spænding (6 V eller
12 V) for det tilsluttede batteri. LCD-displayet
lyser grøn. Tilslutning til stikdåse med anden
netspænding er ikke tilladt. Vigtigt! Opladnin-
gen kan fremkalde farlig knaldgas - undgå
derfor gnistdannelse og åben ild, mens op-
ladning finder sted. Eksplosionsfare!
Er der byttet om på batteriklemmernes tilslut-
ning, sikrer beskyttelsen mod forkert poling,
at batteri og batterilader ikke beskadiges. Er
dette tilfældet, fjernes batteriladeren fra batte-
riet og fra netstikdåsen. Start opladningspro-
cessen en gang til efter ca. 3 minutter.
Anl_CC_BC_4_M_SPK3.indb 5Anl_CC_BC_4_M_SPK3.indb 5 18.04.16 09:0018.04.16 09:00
DK/N
- 6 -
Beregning af ladetiden ( g. 3)
Ladetiden afhænger af batteriets ladetilstand.
Ved et tomt batteri kan den omtrentlige ladetid
indtil ca. 80% opladning beregnes ud fra følgende
formel:
Batterikapacitet i Ah
Ladetid/h =
Amp. (ladestrøm)
Ladestrømmen skal udgøre 1/10 til 1/6 af batteri-
kapaciteten.
Bemærk! Under opladningen frigøres gasser.
Sørg derfor for god udluftning i lokalerne.
Så længe apparatet lader, lyser LCD-displayet
grøn. Når opladningsprocessen er færdig, lyser
LCD-displayet blå.
5.4 Opladning af batteri afsluttes
Træk stikket ud af stikkontakten.
Frigør først det sorte ladekabel fra karosse-
riet.
Bagefter frigør du det røde ladekabel fra bat-
teriets pluspol.
Vigtigt! Ved positiv jordforbindelse løsnes
først det røde ladekabel fra karosseriet og så
det sorte ladekabel fra batteriet.
Påskru/Påsæt eventuelle batteripropper.
5.5 Batteritester til 12 V batterier
Forbind batteriladeren med batteriet. LCD-sym-
bolet „H“ ( g. 2) viser ladetilstanden (1 delstreg=
25%). På LCD-displayet vises batteriets spæn-
ding.
6. Overbelastningssikring
Batteriladeren er beskyttet elektronisk mod over-
belastning, kortslutning og forkert polarisering.
Desuden er der indbygget en eller ere nsikrin-
ger. Er sikringen defekt, skal den skiftes ud med
en sikring med samme ampereværdi. Kontakt
vores kundeservice efter behov.
7. Vedligeholdelse og pleje af batteri
Batteriet skal altid være fast indbygget.
Der skal være etableret en fejlfri forbindelse til
det elektriske anlægs ledningsnet.
Hold batteriet rent og tørt. Smør forbindelses-
klemmerne med lidt syrefri og syrefast fedt
(vaseline).
Ved batterier, der ikke er vedligeholdelsesfri,
skal syreniveauet kontrolleres ca. hver 4. uge;
ved behov påfyldes destilleret vand.
8. Rengøring, vedligeholdelse og
reservedelsbestilling
Fare!
Træk stikket ud af stikkontakten inden vedligehol-
delsesarbejde.
8.1 Rengøring
Hold så vidt muligt beskyttelsesanordninger,
luftsprækker og motorhuset fri for støv og
snavs. Gnid maskinen ren med en ren klud,
eller foretag trykluftudblæsning med lavt tryk.
Vi anbefaler, at maskinen rengøres hver gang
efter brug.
Rengør af og til maskinen med en fugtig klud
og lidt blød sæbe. Undgå brug af rengørings-
eller opløsningsmiddel, da det vil kunne
ødelægge maskinens kunststofdele. Pas på,
at der ikke kan trænge vand ind i maskinens
indvendige dele. Trænger der vand ind i et el-
værktøj, øger det risikoen for elektrisk stød.
Opladeren skal opbevares i et tørt rum. Lade-
klemmerne skal frigøres for korrosion.
8.2 Vedligeholdelse
Der ndes ikke yderligere dele, som skal
vedligeholdes inde i maskinen.
8.3 Reservedelsbestilling:
Ved bestilling af reservedele skal følgende oply-
ses:
Savens type.
Savens artikelnummer.
Savens identifikationsnummer.
Nummeret på den nødvendige reservedel.
Aktuelle priser og øvrige oplysninger nder du på
internetadressen www.isc-gmbh.info
Anl_CC_BC_4_M_SPK3.indb 6Anl_CC_BC_4_M_SPK3.indb 6 18.04.16 09:0018.04.16 09:00
DK/N
- 7 -
9. Bortska else og genanvendelse
Produktet leveres indpakket for at undgå trans-
portskader. Emballagen består af råmaterialer
og kan genanvendes eller indleveres på gen-
brugsstation. Produktet og dets tilbehør består af
forskelligartede materialer, f.eks. metal og plast.
Defekte produkter må ikke smides ud som almin-
deligt husholdningsa ald. For at sikre en fagmæs-
sig korrekt bortska else skal produktet indleveres
på et a aldsdepot. Hvis du ikke har kendskab til
lokalt a aldsdepot, så kontakt din kommune.
Anl_CC_BC_4_M_SPK3.indb 7Anl_CC_BC_4_M_SPK3.indb 7 18.04.16 09:0018.04.16 09:00
DK/N
- 8 -
10. Information om fejlafhjælpning
Hvis apparatet anvendes korrekt, skulle der ikke opstå forstyrrelser. I tilfælde af forstyrrelse skal du kont-
rollere følgende, inden du kontakter kundeservice.
Fejl Mulig årsag Afhjælpning
Apparat lader ikke - Ladetænger tilsluttet forkert
- Ladetængernes indbyrdes kontakt
- Batteri beskadiget
- Slut rød ladetang til pluspol, sort
ladetang til karosseri
- Afhjælp kontaktproblem
- Lad batteriet efterse af en fagmand,
skiftes evt. ud
Anl_CC_BC_4_M_SPK3.indb 8Anl_CC_BC_4_M_SPK3.indb 8 18.04.16 09:0018.04.16 09:00
DK/N
- 9 -
Kun for EU-lande
Smid ikke el-værktøj ud som almindeligt husholdningsa ald!
I medfør af Rådets direktiv 2012/19/EF om a ald af elektrisk og elektronisk udstyr og dettes omsættelse
i den nationale lovgivning skal brugt el-værktøj indsamles separat og indleveres til videreanvendende
formål på miljømæssig forsvarlig vis.
Recycling-alternativ til tilbagesendelse:
Ejeren af el-værktøjet er – med mindre denne tilbagesender maskinen – forpligtet til at bortska e mas-
kinen og dens dele ifølge miljøforskrifterne. Den brugte maskine kan indleveres hos en genbrugsstation
– spørg evt. personalet her, eller forhør dig hos din kommune. Tilbehør og hjælpemidler, som følger med
maskinen, og som ikke indeholder elektriske dele, er ikke omfattet af ovenstående.
Genoptryk eller anden kopiering af dokumentation og følgedokumenter til produkter, også i uddrag, er
kun tilladt med udtrykkelig tilladelse fra iSC GmbH.
Ret til tekniske ændringer forbeholdes
Anl_CC_BC_4_M_SPK3.indb 9Anl_CC_BC_4_M_SPK3.indb 9 18.04.16 09:0018.04.16 09:00
DK/N
- 10 -
Garantibevis
Kære kunde!
Vore produkter er underlagt en streng kvalitetskontrol. Hvis produktet alligevel på et tidspunkt skulle
udvise fejl, beklager vi naturligvis dette, i dette tilfælde beder vi dig kontakte vores kundeservice på
adressen, som er anført på dette garantibevis. Du kan naturligvis også ringe til os på det anførte service-
nummer. For indfrielse af garantikrav gælder følgende:
1. Disse garantibetingelser retter sig udelukkende til forbrugere, dvs. naturlige personer, der hverken
vil bruge dette produkt i forbindelse med udøvelse af deres erhvervsmæssige eller andet selvstæn-
digt arbejde. Disse garantibetingelser regulerer ekstra garantiydelser, som nedenstående producent
lover købere af sine nye apparater som supplement til den lovfastsatte garanti. Garantibestemmel-
ser fastsat ved lov berøres ikke af nærværende garanti. Vores garantiydelse er gratis.
2. Garantiydelsen dækker udelukkende mangler på et nyt apparat fra nedenstående producent, der
skyldes materiale- eller produktionsfejl, og vi har ret til at vælge, om sådanne mangler afhjælpes på
produktet, eller om produktet udskiftes.
Bemærk, at vore produkter ikke er konstrueret til erhvervsmæssig, håndværksmæssig eller faglig
brug. Garantien dækker således ikke forhold, hvor produktet er blevet brugt i erhvervsmæssige,
håndværksmæssige eller faglige virksomheder eller er blevet udsat for lignende belastning.
3. Garantien dækker ikke følgende:
- Skader på produktet som følge af tilsidesættelse af montagevejledningens anvisninger eller som
følge af usagkyndig installation, tilsidesættelse af brugsanvisningen (f.eks. tilslutning til forkert net-
spænding eller strømtype) eller tilsidesættelse af vedligeholdelses- og sikkerhedsforskrifter eller
som følge af at produktet udsættes for ikke normale miljøbetingelser eller manglende pleje og vedli-
geholdelse.
- Skader på produktet som følge af misbrug eller usagkyndig anvendelse (f.eks. overbelastning af
produktet eller brug af værktøj eller tilbehør, som ikke er godkendt), indtrængen af fremmedlegemer
i produktet (f.eks. sand, sten eller støv, transportskader), brug af vold eller eksterne påvirkninger
udefra (f.eks. fordi produktet tabes).
- Skader på produktet eller dele af produktet, der skyldes almindelig brug, normalt eller andet natur-
ligt slid.
4. Garantiperioden udgør 24 måneder at regne fra købsdatoen. Garantikrav skal gøres gældende in-
den garantiperiodens udløb og inden for to uger, efter at defekten er blevet konstateret. Garantikrav
kan ikke gøres gældende efter garantiperiodens udløb. Reparation eller udskiftning af produktet
medfører ikke forlængelse af garantiperioden, heller ikke for eventuelt indbyggede reservedele. Det-
te gælder også servicearbejder, der foretages på stedet.
5. Hvis du ønsker at gøre brug af garantien, bedes du melde det defekte produkt til: www.isc-gmbh.
info. Sørg for at have købskvitteringen eller anden form for dokumentation af købet af det nye appa-
rat ved hånden. Apparater, der sendes ind uden passende dokumentation eller uden typeskilt, er
udelukket fra garantiydelsen på grund af manglende identi cering. Er defekten omfattet af garanti-
en, vil produktet omgående blive repareret og returneret, eller du vil modtage et helt nyt.
Mod betaling udbedrer vi naturligvis også gerne defekter på produktet, som ikke/ikke længere er omfat-
tet af garantien. Du skal blot indsende produktet til vores serviceadresse.
Hvad angår slid- og forbrugsdele samt manglende dele henviser vi til garantiens indskrænkninger i hen-
hold til serviceinformationerne i nærværende betjeningsvejledning.
Anl_CC_BC_4_M_SPK3.indb 10Anl_CC_BC_4_M_SPK3.indb 10 18.04.16 09:0018.04.16 09:00
S
- 11 -
Fara!
Innan maskinen kan användas måste särskilda
säkerhetsanvisningar beaktas för att förhindra
olyckor och skador. Läs därför noggrant igenom
denna bruksanvisning och dessa säkerhetsanvis-
ningar. Förvara dem på ett säkert ställe så att du
alltid kan hitta önskad information. Om maskinen
ska överlåtas till andra personer måste även
denna bruksanvisning och dessa säkerhetsanvis-
ningar medfölja. Vi övertar inget ansvar för olyckor
eller skador som har uppstått om denna bruksan-
visning eller säkerhetsanvisningarna åsidosätts.
1. Säkerhetsanvisningar
Gällande säkerhetsanvisningar nns i det bifoga-
de häftet.
Fara!
Läs alla säkerhetsanvisningar och instrukti-
oner. Försummelser vid iakttagandet av säker-
hetsanvisningarna och instruktionerna kan föror-
saka elstöt, brand och/eller svåra skador. Förvara
alla säkerhetsanvisningar och instruktioner
för framtiden.
Denna apparat kan användas av barn från 8 års
ålder samt av personer med begränsade fysiska,
sensoriska eller mentala förmågor eller som sa-
knar erfarenhet och kunskap, under förutsättning
att de hålls under uppsikt eller har instruerats om
säker användning av apparaten och förstår vilka
faror som kan uppstå. Barn får inte leka med ap-
paraten. Barn får endast rengöra och underhålla
apparaten under uppsikt.
Avfallshantering
Batterier: Endast till bilverkstäder, särskilda
avfallsstationer eller insamlingsställen för farligt
avfall. Hör efter med din kommun.
Förklaring av informationsskylten på appara-
ten (se bild 4)
1 = Apparaten är skyddsisolerad
2 = VARNING – Läs igenom bruksanvisningen för
att sänka risken för skador!
2. Beskrivning av maskinen samt
leveransomfattning
2.1 Beskrivning av maskinen (bild 1)
1 Funktionsknapp
2 LCD-display
3 Svart laddningskabel (-)
4 Röd laddningskabel (+)
5 Upphängningsögla
6 Nätkabel
2.2 Leveransomfattning
Öppna förpackningen och ta försiktigt ut pro-
dukten ur förpackningen.
Ta bort förpackningsmaterialet samt förpack-
nings- och transportsäkringar (om förhan-
den).
Kontrollera att leveransen är komplett.
Kontrollera om produkten eller tillbehörsdelar-
na har skadats i transporten.
Spara om möjligt på förpackningen tills ga-
rantitiden har gått ut.
Fara!
Produkten och förpackningsmaterialet är
ingen leksak! Barn får inte leka med plast-
påsar, folie eller smådelar! Risk för att barn
sväljer delar och kvävs!
Original-bruksanvisning
Säkerhetsanvisningar
3. Ändamålsenlig användning
Laddaren är avsedd för laddning av icke under-
hållsfria eller underhållsfria startbatterier vars
spänning uppgår till 6 V/12 V (batterier med blysy-
ra) samt för blygel-/AGM-batterier som används i
motorfordon.
Maskinen får endast användas till sitt avsedda
ändamål. Användningar som sträcker sig utöver
detta användningsområde är ej ändamålsenliga.
För materialskador eller personskador som resul-
terar av sådan användning ansvarar användaren/
operatören själv. Tillverkaren påtar sig inget
ansvar.
Tänk på att våra produkter endast får användas
till ändamålsenligt syfte och inte har konstruerats
för yrkesmässig, hantverksmässig eller industriell
användning. Vi ger därför ingen garanti om pro-
dukten ska användas inom yrkesmässiga, hant-
Anl_CC_BC_4_M_SPK3.indb 11Anl_CC_BC_4_M_SPK3.indb 11 18.04.16 09:0018.04.16 09:00
S
- 12 -
verksmässiga eller industriella verksamheter eller
vid liknande aktiviteter.
4. Tekniska data
Nätspänning .......................... 220-240 V ~ 50 Hz
Nominell e ektförbrukning max ................... 70 W
Nominell utgångsspänning ....... 6 V DC / 12 V DC
Nominell utgångsström vid 6 V ....................... 2 A
Nominell utgångsström vid 12 V .............2 A / 4 A
Batterikapacitet .................................... 3-120 Ah
5. Före användning
Beakta instruktionerna i användarmanualer-
na till fordonet, radion, navigationssystemet
osv.
Instruktioner för automatisk laddning
Laddaren är en automatisk laddare som styrs av
en mikroprocessor, dvs. den är särskilt lämpad för
laddning av underhållsfria batterier samt för lång-
tidsladdning och underhållsladdning av batterier
som inte ständigt används, t ex för veteranbilar,
fritidsfordon, traktorgräsklippare och liknande
utrustning. Med den integrerade mikroprocessorn
laddas batteriet upp i era olika steg. Den sista
laddningsnivån, underhållsladdningen, håller bat-
terikapaciteten på 95 – 100 %, vilket innebär att
batteriet alltid är fulladdat. Laddningen behöver
inte övervakas. Tänk ändå på att batteriet inte får
lämnas utan uppsikt under längre tid medan det
laddas. Om störning uppstår i laddaren måste du
kunna kopplas loss den manuellt från elnätet.
5.1 Förklaring av symbolerna på LCD-dis-
playen (bild 2)
A Ladda ett 12 V-batteri (batteri med blysyra,
AGM- batteri och GEL-batteri) med 2 A ladd-
ningsström.
B Ladda ett 12 V-batteri (batteri med blysyra,
AGM- batteri och GEL-batteri) med 4 A ladd-
ningsström.
C Ladda ett 12 V-batteri (batteri med blysyra,
AGM- batteri och GEL-batteri) i vinterläge
med 4 A laddningsström och omgivnings-
temperatur –20°C till +5°C. Fara! Ladda inga
frusna batterier.
D Ladda ett 6 V-batteri (batteri med blysyra,
AGM- batteri och GEL-batteri) med 2 A ladd-
ningsström.
E Defekt batteri
F Klämmorna har anslutits felaktigt (polerna
omkastade) eller kortslutning föreligger
G Visning av batterispänning i volt
H Batteriets laddningsnivå i procent (1 delstreck
= 25 %) och laddning (delstreck i batterisym-
bolen blinkar = batteriet laddas, alla delstreck
lyser = batteriet fulladdat).
5.2 Laddningsinställningar
Tryck på Mode-knappen (bild 1/pos. 1) för att
ställa in 12 V/2 A (bild 2/pos. A), 12 V/4 A (bild 2/
pos. B) och 12 V/4 A vinterläge (bild 2/pos. C) (se
avsnitt 5.1).
5.3 Ladda batteriet
Lossa eller ta av batteripluggen (om förhan-
den) från batteriet.
Kontrollera syranivån i batteriet. Fyll på des-
tillerat vatten vid behov (om möjligt). Varning!
Batterisyra är frätande. Spola genast av syra-
stänk med mycket vatten, uppsök läkare vid
allvarliga besvär.
Anslut först den röda laddningskabeln till bat-
teriets pluspol.
Lossa sedan den svarta laddningskabeln
från batteriet och anslut bensinledningen till
karosseriet.
Varning! I normalfall är den negativa batte-
ripolen ansluten till karossen. Ladda enligt
beskrivningen ovan. I undantagsfall kan det
vara möjligt att den positiva batteripolen är
ansluten till karossen (positiv jordning). I
sådana fall ska den svarta laddningskabeln
anslutas till batteriets minuspol. Anslut däref-
ter den röda laddningskabeln till karossen på
tillräckligt avstånd från batteriet och bensin-
ledningen.
Efter att batteriet har anslutits till laddaren kan
Anl_CC_BC_4_M_SPK3.indb 12Anl_CC_BC_4_M_SPK3.indb 12 18.04.16 09:0018.04.16 09:00
S
- 13 -
du ansluta laddaren till ett stickuttag med 230
V ~ 50 Hz. Apparaten mäter automatiskt upp
den nominella spänningen (6 V eller 12 V) i
det anslutna batteriet. LCD-displayen lyser
grönt. Det är inte tillåtet att ansluta laddaren
till ett stickuttag med en annan nätspänning.
Obs! När batteriet laddas finns det risk för att
farlig knallgas bildas. Undvik därför gnistbild-
ning och öppna lågor. Explosionsrisk!
Om batteriklämmorna har anslutits förväxlat
säkerställer polförväxlingsskyddet att batte-
riet eller laddaren inte skadas. I sådana fall
ska laddaren kopplas loss från batteriet och
från eluttaget. Vänta i 3 minuter innan du för-
söker ladda batteriet igen.
Beräkna laddningstiden (bild 3)
Laddningstiden bestäms av batteriets laddnings-
nivå. Om batteriet är tomt kan den ungefärliga
laddningstiden upp till 80 % laddning beräknas
med följande formel:
Batterikapacitet i Ah
Laddningstid/h =
Amp. (laddningsström)
Laddningsströmmen bör uppgå till 1/10 till 1/6 av
batteriets kapacitet.
Obs! Gaser frigörs under laddning. Se därför till
att rummet är tillräckligt ventilerat.
Medan apparaten laddar lyser LCD-displayen
grönt. När laddningen är avslutad lyser LCD-
displayen blått.
5.4 Avsluta laddningen av batteriet
Dra ut stickkontakten ur vägguttaget.
Lossa först på den svarta laddningskabeln
från karosseriet.
Lossa sedan på den röda laddningskabeln
från batteriets pluspol.
Obs! Vid en positiv jordning ska först den
röda laddningskabeln lossa från karossen.
Lossa därefter den svarta laddningskabeln
från batteriet.
Skruva in eller tryck in batteripluggen igen
(om förhanden).
5.5 Batteritestare för 12 V-batterier
Anslut laddaren till batteriet. LCD-symbolen „H“
(bild 2) visas laddningsnivån (1 delstreck = 25 %).
Batterispänningen visas på LCD-displayen.
6. Överbelastningsskydd
Laddaren skyddas elektroniskt mot överbelast-
ning, kortslutning och förväxlade poler. Dessutom
nns en eller era nsäkringar i apparaten. Om
säkringen är defekt ska den bytas ut och ersättas
med en annan säkring med samma amperevärde.
Kontakta vår kundtjänst vid behov.
7. Underhålla och sköta batteriet
Se till att batteriet alltid är fast monterat.
Kontakten mellan batteriet och det elektriska
systemet måste vara i fullgott skick.
Håll batteriet rent och torrt. Fetta in anslut-
ningsklämmorna en aning med syrafritt och
syrabeständigt fett (vaselin).
Vid icke underhållsfria batteriet ska syranivån
kontrolleras ungefär var 4:e vecka. Endast
destillerat vatten får fyllas på vid behov.
8. Rengöring, Underhåll och
reservdelsbeställning
Fara!
Dra alltid ut stickkontakten inför alla rengörings-
arbeten.
8.1 Rengöra maskinen
Håll skyddsanordningarna, ventilationsöpp-
ningarna och motorkåpan i så damm- och
smutsfritt skick som möjligt. Torka av mas-
kinen med en ren duk eller blås av den med
tryckluft med svagt tryck.
Vi rekommenderar att du rengör maskinen
efter varje användningstillfälle.
Rengör maskinen med jämna mellanrum med
en fuktig duk och en aning såpa. Använd inga
rengörings- eller lösningsmedel. Dessa kan
skada maskinens plastdelar. Se till att inga
vätskor tränger in i maskinens inre. Om vatten
tränger in i ett elverktyg höjs risken för elekt-
riska slag.
Laddaren måste förvaras i ett torrt utrymme.
Rengör laddningsklämmorna från korrosion.
8.2 Underhåll
I maskinens inre nns inga delar som kräver un-
derhåll.
Anl_CC_BC_4_M_SPK3.indb 13Anl_CC_BC_4_M_SPK3.indb 13 18.04.16 09:0018.04.16 09:00
S
- 14 -
8.3 Reservdelsbeställning
Lämna följande uppgifter vid beställning av reser-
vdelar:
Maskintyp
Maskinens artikel-nr.
Maskinens ident-nr.
Reservdelsnummer för erforderlig reservdel
Aktuella priser och ytterligare information nns på
www.isc-gmbh.info
9. Skrotning och återvinning
Produkten ligger i en förpackning som fungerar
som skydd mot transportskador. Denna förpack-
ning består av olika material som kan återvinnas.
Lämna in förpackningen till ett insamlingsställe för
återvinning. Produkten och dess tillbehör består
av olika material som t ex metaller och plaster.
Defekta produkter får inte kastas i hushållssopor-
na. Lämna in produkten till ett insamlingsställe
i din kommun för professionell avfallshantering.
Hör efter med din kommun om du inte vet var
närmsta insamlingsställe nns.
Anl_CC_BC_4_M_SPK3.indb 14Anl_CC_BC_4_M_SPK3.indb 14 18.04.16 09:0018.04.16 09:00
S
- 15 -
10. Åtgärder vid störningar
Om apparaten används på avsett vis bör inga störningar förekomma. Om störningar ändå skulle uppstå,
kontrollera nedanstående möjligheter innan du kontaktar kundtjänst.
Störning Möjlig orsak Åtgärder
Överbelastnings-
skyddet löser ut
- Laddningsklämmorna har anslutits
felaktigt
- Laddnings¬klämmorna har kontakt
med varandra
- Batteriet är skadat
- Anslut den röda laddningsklämman
till pluspolen, den svarta laddnings-
klämman till karosseriet.
- Åtgärda kontakten
- Låt en expert kontrollera batteriet
och ev. byta ut
Anl_CC_BC_4_M_SPK3.indb 15Anl_CC_BC_4_M_SPK3.indb 15 18.04.16 09:0018.04.16 09:00
S
- 16 -
Endast för EU-länder
Kasta inte elverktyg i hushållssoporna.
Enligt det europeiska direktivet 2012/19/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller
elektroniska produkter och dess tillämpning i den nationella lagstiftningen, måste förbrukade elverktyg
källsorteras och lämnas in för miljövänlig återvinning.
Återvinnings-alternativ till begäran om återsändning:
Som ett alternativ till returnering är ägaren av elutrustningen skyldig att bidraga till ändamålsenlig av-
fallshantering för det fall att utrustningen ska skrotas. Efter att den förbrukade utrustningen har lämnats
in till en avfallsstation kan den omhändertas i enlighet med gällande nationella lagstiftning om återvin-
ning och avfallshantering. Detta gäller inte för tillbehörsdelar och hjälpmedel utan elektriska komponen-
ter vars syfte har varit att komplettera den förbrukade utrustningen.
Eftertryck eller annan duplicering av dokumentation och medföljande underlag för produkterna, även
utdrag, är endast tillåtet med uttryckligt tillstånd från iSC GmbH.
Med förbehåll för tekniska ändringar.
Anl_CC_BC_4_M_SPK3.indb 16Anl_CC_BC_4_M_SPK3.indb 16 18.04.16 09:0018.04.16 09:00
S
- 17 -
Garantibevis
Bästa kund,
våra produkter genomgår en sträng kvalitetskontroll. Om denna produkt mot förmodan inte fungerar på
rätt sätt, beklagar vi detta och ber dig att kontakta vår serviceavdelning under adressen som anges på
garantikortet. Vi står även gärna till tjänst på telefon under servicenumret som anges nedan. Följande
punkter gäller för att du ska kunna göra anspråk på garantin:
1. Dessa garantivillkor vänder sig enbart till konsumenter, dvs. naturliga personer som inte har för av-
sikt att använda denna produkt i kommersiellt syfte eller inom egen verksamhet. Dessa garantivillkor
reglerar ytterligare garantitjänster som nedanstående tillverkare erbjuder köpare av nya produkter.
Dessa tjänster är en komplettering till den lagstadgade garantin. Garantianspråk som regleras enligt
lag påverkas inte av denna garanti. Våra garantitjänster är gratis för dig.
2. Garantitjänsterna omfattar endast sådana brister som bevisligen kan härledas till material- eller till-
verkningsfel. Produkten som du har köpt ska vara ny och härstamma från nedanstående tillverkare.
Vi avgör om sådana brister i produkten ska åtgärdas eller om produkten ska bytas ut.
Tänk på att våra produkter endast får användas till ändamålsenligt syfte och inte har konstruerats
för kommersiell, hantverksmässig eller yrkesmässig användning. Ett garantiavtal sluts därför ej om
produkten inom garantitiden har använts inom yrkesmässiga, hantverksmässiga eller industriella
verksamheter eller har utsatts för liknande påkänning.
3. Garantin omfattar inte:
- Skador på produkten som kan härledas till att monteringsanvisningen missaktats eller på grund av
felaktig installation, åsidosatt bruksanvisning (t ex anslutning till felaktig nätspänning eller strömart),
missaktade underhålls- och säkerhetsbestämmelser, om produkten utsätts för onormala miljöfakto-
rer eller bristfällig skötsel och underhåll.
- Skador på produkten som kan härledas till missbruk eller ej ändamålsenlig användning (t ex över-
belastning av produkten eller användning av ej godkända insatsverktyg eller tillbehör), främmande
partiklar som har trängt in i produkten (t ex sand, sten eller damm, transportskador), yttre våld eller
yttre påverkan (t ex skador efter att produkten fallit ned).
- Skador på produkten eller delar av produkten som kan härledas till bruksmässigt, normalt eller för
övrigt naturligt slitage .
4. Garantitiden uppgår till 24 månader och gäller från datumet när produkten köptes. Medan garantiti-
den fortfarande gäller ska anspråk på garanti ställas inom två veckor efter att defekten fastställdes.
Det är inte möjligt att ställa anspråk på garanti efter att garantitiden har löpt ut. Garantitiden förlängs
inte när produkten repareras eller byts ut, dessutom medför sådana arbeten inte att en ny garantitid
börjar gälla för produkten eller för ev. reservdelar som har monterats in. Detta gäller även vid hem-
besök.
5. Anmäl den defekta produkten på följande webbplats för att göra anspråk på garantin: www.isc-
gmbh.info. Se till att du har sparat på kvittot eller ett annat köpebevis som påvisar att du har köpt
denna produkt i nytt skick. Produkter som sänds in utan köpebevis eller utan märkskylt täcks inte av
våra garantitjänster eftersom de inte kan identi eras. Om defekten i produkten täcks av våra garan-
titjänster, får du genast en reparerad eller ny produkt av oss.
Givetvis kan vi även, mot debitering, åtgärda skador som antingen inte täcks av garantin eller som har
uppstått efter garantitidens slut. Skicka in produkten till nedanstående serviceadress.
För slitage- och förbrukningsdelar samt för delar som saknas hänvisar vi till begränsningarna i garantin
enligt serviceinformationen som anges i denna bruksanvisning.
Anl_CC_BC_4_M_SPK3.indb 17Anl_CC_BC_4_M_SPK3.indb 17 18.04.16 09:0018.04.16 09:00
FIN
- 18 -
Vaara!
Laitteita käytettäessä tulee noudattaa tiettyjä
turvallisuusvarotoimia tapaturmien ja vaurioiden
välttämiseksi. Lue sen vuoksi tämä käyttöohje /
nämä turvallisuusmääräykset huolellisesti läpi.
Säilytä ne hyvin, jotta niissä olevat tiedot ovat
myöhemminkin milloin vain käytettävissäsi. Jos
luovutat laitteen muille henkilöille, ole hyvä ja
anna heille myös tämä käyttöohje / nämä turval-
lisuusmääräykset laitteen mukana. Emme ota
mitään vastuuta tapaturmista tai vaurioista, jotka
ovat aiheutuneet tämän käyttöohjeen tai turvalli-
suusohjeiden noudattamisen laiminlyönnistä.
1. Turvallisuusmääräykset
Laitetta koskevat turvallisuusmääräykset löydät
oheistetusta vihkosesta.
Vaara!
Lue kaikki turvallisuusmääräykset ja ohjeet.
Jos turvallisuusmääräyksiä tai muita ohjeita ei
noudateta, saattaa tästä aiheutua sähköiskuja,
tulipaloja ja/tai vaikeita vammoja. Säilytä kaikki
turvallisuusmääräykset ja ohjeet myöhempää
tarvetta varten.
Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöi-
den (myöskään lasten) käytettäväksi, joiden fyysi-
set, aistiperäiset tai henkiset kyvyt ovat rajoitetut,
tai joilla ei ole käyttöön tarvittavaa kokemusta ja/
tai taitoja, paitsi sellaisen heidän turvallisuude-
staan vastuullisen henkilön valvonnassa, joka
voi antaa heille laitteen oikeaa käyttöä koskevat
ohjeet. Lapsia tulee valvoa, jotta he eivät missään
tapauksessa voi leikkiä laitteella.
Hävittäminen
Akut: Vain autokorjaamojen, erityisten keräyspi-
steiden tai erikoisjätteen keräyspisteiden kautta.
Tiedustele asiaa kunnanhallinnosta.
Laitteessa olevan ohjekilven selostus (katso
kuva 4)
1 = Laite on suojaeristetty
2 = VAROITUSTapaturmanvaaran vähentämi-
seksi tulee lukea käyttöohje!
2. Laitteen kuvaus ja toimituksen
sisältö
2.1 Laitteen kuvaus (kuva 1)
1 Toimintopainike
2 LCD-näyttö
3 Latausjohto musta (-)
4 Latausjohto punainen (+)
5 Ripustin
6 Verkkojohto
2.2 Toimituksen sisältö
Avaa pakkaus ja ota laite varovasti pakkauk-
sesta.
Poista pakkausmateiriaalit sekä pakkaus- ja
kuljetusvarmistukset (mikäli käytetty).
Tarkasta, onko toimitus täysilukuinen.
Tarksta, onko laitteessa ja varusteissa kulje-
tusvaurioita.
Säilytä pakkaus, mikäli mahdollista, takuua-
jan loppuun saakka.
Vaara!
Laite ja pakkausmateriaalit eivät ole lasten
leikkikaluja! Lapset eivät saa leikkiä muovi-
pusseilla, kelmuilla tai pienillä osilla! Niistä
uhkaa nielaisu- ja tukehtumisvaara!
Alkuperäiskäyttöohje
Turvallisuusmääräykset
3. Määräysten mukainen käyttö
Latauslaite on tarkoitettu moottoriajoneuvoissa
käytettyjen, huoltoa tarvitsevien tai tarvitsematto-
mien 6 V/12 V käynnistysakkujen (lyijyhappoakku-
jen) sekä lyijygeeli-/AGM-akkujen lataamiseen.
Konetta saa käyttää ainoastaan sille määrättyyn
tarkoitukseen. Kaikkinainen tämän ylittävä käyttö
ei ole määräysten mukaista. Kaikista tästä aiheu-
tuvista vahingoista tai loukkaantumisista on vas-
tuussa laitteen omistaja/käyttäjä eikä suinkaan
sen valmistaja.
Ole hyvä ja ota huomioon, että laitteitamme ei ole
suunniteltu ja valmistettu käytettäväksi pienteol-
lisuus- tai teollisuustarkoituksiin. Emme siksi ota
mitään vastuuta vaurioista, jos laitetta käytetään
pienteollisuus-, käsityöläis- tai teollisuustyöpaiko-
illa tai näihin verrattavissa olevissa toimissa.
Anl_CC_BC_4_M_SPK3.indb 18Anl_CC_BC_4_M_SPK3.indb 18 18.04.16 09:0018.04.16 09:00
FIN
- 19 -
4. Tekniset tiedot
Verkkojännite: ........................ 220-240 V ~ 50 Hz
Nimellisottoteho enint: . ................................ 70 W
Nimellisantojännite: ..6 V tasavirta / 12 V tasavirta
Nimellisantovirta 6 V: ......................................2 A
Nimellisantovirta 12 V: ............................ 2 A / 4 A
Akun varauskyky: ...................................3-120 Ah
5. Ennen käyttöönottoa
Ole hyvä ja noudata autosi, radiosi, navigaat-
torisi jne. käyttöohjeissa annettuja ohjeita.
Automaattilatauksen lisätiedot
Latauslaite on mikroprosessoriohjattu automaat-
tinen latauslaite, ts. se soveltuu erityisen hyvin
huoltoa tarvitsemattomien akkujen lataamiseen
sekä sellaisten akkujen pitkäaikaiseen lataa-
miseen ja lataustason säilyttämiseen, joita ei
käytetä jatkuvasti, kuten esim. museoautoissa,
vapaa-ajan ajoneuvoissa, päälläistuttavissa
ruohonleikkureissa tms. olevat akut. Integroidun
mikroprosessorin vuoksi lataaminen tapahtuu
useammassa vaiheessa. Viimeinen eli latausta-
son säilyttävä vaihe pitää lataustason 95 - 100
%:ssa, niin että akku on aina ladattu täyteen.
Lataamista ei tarvitse valvoa. Älä kuitenkaan jätä
pitempään kestävän latausajanjakson aikana
akkua valvomatta, jotta voit erottaa latauslaitteen
käsin sähköverkosta häiriön sattuessa.
5.1 LCD-näytön symbolien selitys (kuva 2)
A 12 V- akun (lyijyhappoakun, AGM-akun ja ge-
eliakun) lataaminen 2 A latausvirralla.
B 12 V- akun (lyijyhappoakun, AGM-akun ja ge-
eliakun) lataaminen 4 A latausvirralla.
C 12 V- akun (lyijyhappoakun, AGM-akun ja ge-
eliakun) lataaminen talvilataustavalla 4 A la-
tausvirralla, kun ympäristön lämpötila on -20
°C ja +5 °C välillä. Vaara! Älä lataa jäätyneitä
akkuja.
D 6V- akun (lyijyhappoakun, AGM-akun ja geeli-
akun) lataaminen 2 A latausvirralla.
E Akku viallinen
F Pinteet kiinnitetty väärin (vääriin napoihin) tai
oikosulku
G Akun jännitteen näyttö voltteina
H Akun lataustaso prosentteina (1 viiva = 25
%) ja lataus käynnissä (akkusymbolin viiva
vilkkuu = akku ladataan, kaikki viivat palavat =
akku on ladattu täyteen).
5.2 Latausasetukset
Painamalla käyttötapanäppäintä (kuva 1/nro 1)
voidaan asettaa lataustoiminnot 12 V/2 A (kuva
2/kohta A) 12 V/4 A (kuva 2/kohta B) ja 12 V/4 A
talvilataus (kuva 2/kohta C) (ks. luku 5.1).
5.3 Akun lataaminen:
Irroita tai poista akun tulpat (mikäli ne kuulu-
vat varustukseen) akusta.
Tarkasta akkusi hapon määrä. Mikäli tarpeen,
lisää tislattua vettä (jos tämä on mahdollista).
Huomio! Akkuhappo on syövyttävää. Happo-
ruiskeet on huuhdeltava heti hyvin pois run-
saalla vedellä, tarvittaessa on hakeuduttava
lääkärinhoitoon.
Liitä ensin punainen latausjohto akun pluss-
anapaan.
Liitä sitten musta latausjohto ajoneuvon koriin
kaukana akun ja polttoainejohdon läheltä.
Varoitus! Normaalitapauksessa miinusnapa
on liitetty runkoon ja suoritat lataamisen kuten
edellä selostettiin. Poikkeustapauksessa on
mahdollista, että plusnapa on liitetty runkoon
(plussamaadoitus). Siinä tapauksessa liitä
musta latauskaapeli akun miinusnapaan.
Yhdistä sen jälkeen punainen latauskaapeli
runkoon, pois akun ja bensiinijohdon lähet-
tyviltä.
Sen jälkeen kun olet liittänyt akun latauslait-
teeseen, voit liittää latauslaitteen pistorasia-
an, jossa on 230 V~50 Hz verkkovirta. Laite
tunnistaa automaattisesti siihen liitetyn akun
nimellisjännitteen (6 V tai 12 V). LCD-näyttö
palaa vihreänä. Liittäminen pistorasiaan, jos-
sa on muu verkkojännite, on kielletty. Huomio!
Lataamisessa saattaa kehittyä vaarallista
paukkukaasua, sen vuoksi on vältettävä
kipinöiden muodostumista ja avotulta lataami-
sen aikana. Räjähdysvaara!
Jos akun pinteet liitetään väärin, niin väärä-
napaisuussuoja varmistaa, etteivät akku ja
latauslaite vahingoitu. Jos näin on käynyt,
irrota latauslaite akusta ja verkkopistorasias-
ta. Aloita lataaminen uudelleen n. 3 minuutin
odotusajan jälkeen.
Anl_CC_BC_4_M_SPK3.indb 19Anl_CC_BC_4_M_SPK3.indb 19 18.04.16 09:0018.04.16 09:00
FIN
- 20 -
Latauksen keston laskeminen (kuva 3)
Latauksen kesto määräytyy akun lataustilan
perusteella. Tyhjän akun latausaika noin 80 % la-
taukseen voidaan laskea suunnilleen seuraavalla
kaavalla:
Akun kapasiteetti Ah
Latausaika / h =
Amp. (latausvirta)
Latausvirran tuliee olla 1/10 - 1/6 akun varauste-
hosta.
Viite! Latauksen aikana vapautuu kaasuja. Huo-
lehdi siksi tilojen hyvästä tuuletuksesta.
Lataamisen keston aikana LCD-näyttö palaa
vihreänä. Kun lataaminen on päättynyt, niin LCD-
näyttö palaa sinisenä.
5.4 Akun lataamisen lopettaminen:
Irroita verkkopistoke pistorasiasta.
Irroita ensin musta latausjohto ajoneuvon
korista.
Irroita sitten punainen latausjohto akun plus-
sanavasta.
Huomio! Plussamaadoitustapauksessa irrota
ensin punainen latauskaapeli rungosta ja vas-
ta sitten musta latauskaapeli akusta.
Ruuvaa akun tulpat takaisin paikalleen tai pai-
na ne paikalleen (jos tulpat on).
5.5 Akkutestaus 12 V akkuja varten
Liitä latauslaite akkuun. LCD-symboli „H“ (kuva 2)
näyttää lataustason (1 viiva = 25 %). LCD-näytös-
sä näytetään akun jännite.
6. Ylikuormitussuoja
Laturi on suojattu elektronisesti ylikuormituksel-
ta, oikosululta ja vääränapaiselta asennukselta.
Lisäksi siihen on asennettu yksi tai useampia
hienovarokkeita. Jos varoke on viallinen, tulee se
vaihtaa uuteen ja korvata varokkeella, jonka am-
peeriarvo on sama. Käänny tarvittaessa teknisen
asiakaspalvelumme puoleen.
7. Akun huolto ja hoito
Huolehdi siitä, että akkusi on aina asennettu
lujasti paikalleen.
Moitteeton yhteys sähkölaitteiston johtover-
kostoon tulee varmistaa.
Pidä akku puhtaana ja kuivana. Rasvaa liitän-
täpinteet ohuesti hapottomalla, haponkestä-
vällä rasvalla (vaseliinilla).
Akuissa, jotka täytyy huoltaa, tulee tarkastaa
happomäärä n. 4 viikon välein ja tarvittaessa
lisätä ainoastaan tislattua vettä.
8. Puhdistus, huolto ja varaosatilaus
Vaara!
Irroita verkkopistoke pistorasiasta ennen kaikkia
puhdistusstoimia.
8.1 Puhdistus
Pidä suojalaitteet, ilmaraot ja moottorin kotelo
niin puhtaina pölystä ja liasta kuin suinki mah-
dollista. Pyyhi laite puhtaalla rievulla tai puhal-
la se puhtaaksi vähäpaineisella paineilmalla.
Suosittelemme laitteen puhdistamista heti
joka käytön jälkeen.
Puhdista laite säännöllisin väliajoin käyttäen
kosteaa riepua ja vähän saippuaa. Älä käytä
sellaisia puhdistusaineita tai liuotteita, jotka
saattavat syövyttää laitteen muoviosia. Huo-
lehdi siitä, ettei laitteen sisäpuolelle pääse
vettä. Veden tunkeutuminen sähkötyökaluun
lisää sähköiskun vaaraa.
Laturi tulee säilyttää kuivassa tilassa. La-
tauspinteistä tulee puhdistaa korroosio.
8.2 Huolto
Laitteen sisäpuolella ei ole mitään huoltoa tarvits-
evia osia.
8.3 Varaosatilaus:
Varaosia tilatessasi anna seuraavat tiedot:
Laitteen tyyppi
Laitteen tuotenumero
Laitteen tunnusnumero
Tarvittavan varaosan varaosanumero.
Ajankohtaiset hinnat ja muut tiedot löydät osoit-
teesta www.isc-gmbh.info
Anl_CC_BC_4_M_SPK3.indb 20Anl_CC_BC_4_M_SPK3.indb 20 18.04.16 09:0018.04.16 09:00
/