Stanley FMHT1-77416 Kasutusjuhend

Kategooria
Laseritase
Tüüp
Kasutusjuhend

See käsiraamat sobib ka

171
EE
Sisukord
• Laseri andmed
• Kasutaja ohutus
• Patareide ohutus
• AA-tüüpi patareide paigaldamine
• Paigaldusploki kasutamine
• Laseri sisselülitamine
• Laseri täpsuse kontrollimine
• Laseri kasutamine
• Hooldus
• Probleemide lahendamine
• Teenindus ja remont
• Tehnilised andmed
Laseri andmed
Laserid FMHT1-77416 ja FMHT1-77443 on 2. klassi
laserseadmed. Laserid on iseloodivad lasertööriistad, mida võib
kasutada horisontaalseks ja vertikaalseks loodimiseks.
Kasutaja ohutus
Ohutuseeskirjad
Allpool toodud määratlused kirjeldavad iga märksõna olulisuse
astet. Palun lugege juhendit ja pöörake tähelepanu nendele
sümbolitele.
OHT! Tähistab tõenäolist ohuolukorda, mis juhul, kui
seda ei väldita, lõppeb surma või raske
kehavigastusega.
HOIATUS! Tähistab võimalikku ohuolukorda, mis
juhul, kui seda ei väldita, võib lõppeda surma või
raske kehavigastusega.
ETTEVAATUST! Tähistab võimalikku ohuolukorda,
mis juhul, kui seda ei väldita, võib lõppeda kerge või
keskmise raskusastmega kehavigastusega.
NB! Osutab kasutusviisile, mis ei seostu kehavigastusega,
kuid mis võib põhjustada varalist kahju.
Kui teil on selle või mõne muu Stanley tööriista kohta
küsimusi või kommentaare, minge aadressile
http://www.2helpU.com.
HOIATUS!
Lugege kõiki juhiseid ja tehke need endale
selgeks. Käesolevas juhendis toodud hoiatuste
ja juhiste eiramine võib lõppeda raskete
kehavigastustega.
HOIDKE NEED JUHISED ALLES
HOIATUS!
Laserikiirgus. Ärge võtke laserloodi lahti
ega muutke selle ehitust. Selle sees pole
kasutajapoolset hooldust vajavaid osi. See võib
põhjustada raskeid silmakahjustusi.
HOIATUS!
Ohtlik kiirgus. Kui juhtseadiste kasutamisel, seadme
reguleerimisel või selle käsitsemisel ei järgita
käesolevat juhendit, võib tagajärjeks olla kokkupuude
ohtliku kiirgusega.
Laseri sildil võivad olla järgmised sümbolid.
Sümbol Tähendus
V Voldid
mW Millivatid
Laserit puudutav hoiatus
nm Lainepikkus nanomeetrites
2 Laseri klass 2
Hoiatussildid
Teie mugavuse ja ohutuse huvides on laseril järgmised
sildid.
HOIATUS! Vigastusohu vähendamiseks peab
kasutaja lugema kasutusjuhendit.
HOIATUS! LASERIKIIRGUS. ÄRGE VAADAKE
OTSE KIIRE SUUNAS. 2. klassi laserseade.
FMHT1-77443
FMHT1-77416
172
EE
Ärge kasutage laserit plahvatusohtlikus keskkonnas,
näiteks tuleohtlike vedelike, gaaside või tolmu
läheduses. See tööriist võib tekitada sädemeid, mis võivad
tolmu või aurud süüdata.
Kui laserit ei kasutata, hoidke seda lastele ja väljaõppeta
isikutele kättesaamatus kohas. Oskamatutes kätes võivad
laserid olla väga ohtlikud.
Seadet PEAVAD hooldama ainult kvalitseeritud
hooldustehnikud. Oskamatu remont või hooldus võib
lõppeda kehavigastustega. Lähima Stanley teeninduskeskuse
leiate aadressilt http://www.2helpU.com.
Ärge kasutage laserikiire vaatamiseks optilisi vahendeid,
näiteks teleskoopi või luupi. See võib põhjustada raskeid
silmakahjustusi.
Ärge asetage laserit kohta, kus keegi võib tahtlikult
või tahtmatult laserikiirde vaadata. See võib põhjustada
raskeid silmakahjustusi.
Ärge asetage laserit peegeldava pinna lähedale, mis võib
peegeldada laserikiire kellelegi silma. See võib põhjustada
raskeid silmakahjustusi.
Kui te laserit ei kasuta, lülitage see välja. Kui jätate laseri
välja lülitamata, suureneb oht, et keegi vaatab laserikiire
suunas.
Ärge kunagi muutke laseri ehitust mis tahes moel.
Seadme ehituse muutmine võib põhjustada kokkupuute
ohtliku laserikiirgusega.
Ärge kasutage laserit laste läheduses ega laske lastel
seda kasutada. See võib põhjustada raskeid silmakahjustusi.
Ärge eemaldage ega rikkuge hoiatussilte. Kui sildid on
eemaldatud, võib kasutaja või keegi teine end teadmatusest
kiirgusohtu seada.
Asetage laser kindlalt ühetasasele pinnale. Laseri
ümberkukkumisel võivad tagajärjeks olla laseri kahjustused
ja kehavigastused.
Isiklik ohutus
Säilitage valvsus, jälgige, mida teete, ja kasutage laserit
mõistlikult. Ärge kasutage laserit väsinuna ega alkoholi,
narkootikumide või arstimite mõju all olles. Kui laseriga
töötamise ajal tähelepanu kas või hetkeks hajub, võite saada
raskeid kehavigastusi.
Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke alati kaitseprille.
Töötingimustele vastav turvavarustus (nt tolmumask,
mittelibisevad turvajalatsid, kõva peakate ja kõrvaklapid)
vähendab tervisekahjustuste ohtu.
Tööriista kasutamine ja hooldamine
Ärge kasutage laserit, kui seda ei saa toite-/transpordiluku
lülitist sisse ja välja lülitada. Tööriist, mida ei saa lülitist
juhtida, on ohtlik ja vajab remonti.
Järgige käesoleva juhendi peatükis „Hooldus“ toodud
juhiseid. Heakskiitmata osade kasutamine või peatükis
„Hooldus“ toodud juhiste mittejärgimine võib põhjustada
elektrilöögi või vigastuste ohtu.
Patareide ohutus
HOIATUS!
Patareid võivad plahvatada, lekkida või
põhjustada vigastusi ja tulekahju. Selle ohu
vähendamiseks toimige järgmiselt.
Järgige hoolikalt kõiki juhiseid ja hoiatusi patarei märgistusel
ja pakendil.
Paigaldage patareid alati õigesti, järgides seadmel ja
patareidel olevaid pooluste tähiseid (+ ja –).
Ärge lühistage patareide klemme.
Ärge laadige ühekordseid patareisid.
Ärge kasutage korraga vanu ja uusi patareisid. Vahetage kõik
patareid korraga sama tootja ja sama tüüpi patareide vastu.
Eemaldage tühjad patareid kohe ja vabanege neist kohalike
eeskirjade kohaselt.
Ärge visake patareisid tulle.
Hoidke patareisid lastele kättesaamatus kohas.
Eemaldage patareid, kui seade pole kasutusel.
AA-tüüpi patareide
paigaldamine
Paigaldage laserisse FMHT1-77416 või FMHT1-77443 uued
AA-tüüpi patareid. Laseris FMHT1-77443 võib kasutada ka
AA-tüüpi laetavaid patareisid. Laetavate patareide kasutamisel
vaadake Stanley FatMaxi laadija FMHT80690 juhendit.
1.
Keerake laser teistpidi, alumine pool üles.
2.
Kergitage laseri riivi ja avage patareipesa kate
(joonis
B
#1).
173
EE
3.
Paigaldage neli uut kvaliteetset korraliku kaubamärgiga
AA-tüüpi patareid, jälgides, et kummagi patarei pooluste
(– ja +) paigutus vastab patareipesa siseküljel olevatele
tähistele (joonis
B
#2).
4.
Suruge patareipesa kate klõpsatusega kinni (joonis
B
#3).
5.
Lükake toite-/transpordiluku lüliti paremale avatud/
sisselülitatud asendisse (joonis
A
#1b).
6.
Veenduge, et klahvistikul ei vilgu (joonis
A
#3)
(> 5%). Kui vilgub, siis on patareide laetuse tase
alla 5%.
Laser võib patareide tühjenedes veel lühikest aega
töötada, kuid laserikiired ja -täpid muutuvad peagi
tuhmiks.
Pärast uute patareide paigaldamist ja laseri
sisselülitamist muutuvad laserikiired ja -täpid uuesti
eredaks.
7.
Kui laserit ei kasutata, lükake toite-/transpordiluku lüliti
VASAKULE lukustatud/väljalülitatud asendisse (joonis
A
#1a), et patareisid säästa.
Paigaldusploki kasutamine
Laseri alumisel küljel on liigutatav plokk (joonis
D
).
Et paigaldada laser selle esiküljel olevate magnetite
(joonis
A
#2) abil vastu teraslati külge, ärge pikendage
liigutatavat plokki (joonis
D
#1). See võimaldab joondada
alumise täpi teraslati servaga.
Laseri paigaldamiseks põrandal asuva punkti kohale
(kasutades universaalset kinnitusalust või statiivi) tõmmake
liikuv plokk välja, kuni see klõpsatusega kohale asetub
(joonis
D
#2). See võimaldab kuvada laseri alumise
täpi läbi 5/8-11 paigaldusava ja pöörata laserit üle 5/8-11
paigaldusava, ilma et laseri asend vertikaalsuunas muutuks.
Laseri sisselülitamine
1.
Asetage laser siledale ja ühetasasele looditud pinnale,
nii et laser on suunatud otse ette vastasseina poole (0º
asend).
2.
Lükake toite-/transpordiluku lüliti paremale avatud/
sisselülitatud asendisse (joonis
A
#1b).
3.
Vajutage nuppu (joonis
A
#6) üks kord horisontaalse
laserikiire kuvamiseks, teist korda alumise täpi kuvamiseks
ning kolmandat korda horisontaalkiire ja alumise täpi
kuvamiseks.
4.
Kontrollige laserikiiri. Laser loodib end automaatselt.
Kui laser on nii tugevalt kaldu, et see ei suuda end ise
loodida (> 4°), siis hakkavad laserikiired kaheses rütmis
vilkuma ja klahvistikul vilgub pidevalt
(joonis
A
#4).
Kui laserikiired vilguvad, siis laser ei ole horisontaalselt
(või vertikaalselt) loodis ja seda EI TOHI KASUTADA
horisontaalse või vertikaalse asendi määramiseks ega
märgistamiseks. Paigutage laser ümber ühetasasele
pinnale.
5.
Vajutage nuppu (joonis
A
#5) üks kord vertikaalse
laserikiire kuvamiseks laseri eest, teist korda vertikaalse
laserikiire kuvamiseks laseri küljelt ja kolmandat korda
mõlema vertikaalkiire kuvamiseks.
6.
Pulssrežiimi testimiseks vajutage nuppu
(joonis
A
#7). Süttib ja laserikiired muutuvad
heledamaks, sest need vilguvad väga kiiresti.
Impulssrežiimi kasutatakse ainult detektoriga laserikiirte
projitseerimiseks pikema vahemaa taha.
7.
Kui MÕNI järgmistest väidetest VASTAB TÕELE,
tutvuge ENNE LASERI KASUTAMIST laseri täpsuse
kontrollimise juhistega.
Kasutate laserit esimest korda (juhul kui laserit on
hoitud äärmuslikul temperatuuril).
Laseri täpsust ei ole mõnda aega kontrollitud.
Laser võib olla maha pillatud.
174
EE
Laseri täpsuse kontrollimine
Lasertööriistad on tehases pitseeritud ja kalibreeritud. Töö
täpsuse tagamiseks on soovitatav kontrollida laseri täpsust
enne esmakordset kasutamist (juhul kui laser on olnud
äärmuslikul temperatuuril) ning teha seda aeg-ajalt ka
edaspidi. Käesolevas kasutusjuhendis loetletud täpsuse
kontrollimise protseduuride teostamisel järgige alltoodud
juhiseid.
Kasutage võimalikult suurt töökaugusele lähimat pindala/
kaugust. Mida suurem on pindala/kaugus, seda lihtsam on
laseri täpsust mõõta.
Asetage laser siledale, ühetasasele ja kindlale pinnale,
mis on mõlemas suunas loodis.
Märgistage laserikiire keskpunkt.
Horisontaalne kiir – skaneerimissuund
Laseri horisontaalse kalibreeringu kontrollimiseks on vaja
kahte seina vahekaugusega 9 m (30 jalga). Kalibreeringu
kontrollimisel kasutatav vahekaugus ei tohi olla lühem kui
kaugus, mille puhul seadet reaalselt kasutada kavatsetakse.
1.
Asetage laser 9 m (30) seina teise otsa (joonis
E
#1).
2.
Lülitage laser sisse.
3.
Horisontaalse laserikiire kuvamiseks vajutage üks kord
nuppu .
4.
Pöörake laser külgneva seinaga paralleelselt seina
vastaskülje poole.
5.
Märgistage laserikiirel punktid
a
ja
b
, mille vahekaugus
on vähemalt 9 m (30 jalga).
6.
Pöörake laserit 180º.
7.
Reguleerige laseri kõrgust, seades laserikiire keskme
kohakuti punktiga
a
(joonis
E
#2).
8.
Märgistage laserikiirel vahetult punkti
b
all või kohal
punkt
c
(joonis
E
#3).
9.
Mõõtke ära punktide
b
ja
c
vaheline vertikaalne kaugus.
10.
PKui mõõtmistulemus on suurem kui
b
ja
c
vaheline lubatud kaugus alljärgnevas tabelis esitatud
seintevahelise kauguse puhul, tuleb laser viia probleemi
lahendamiseks volitatud teeninduskeskusesse.
Seinte vaheline
kaugus
Lubatud kaugus
punktide
b
ja
c
vahel
9 m (30 jalga) 6 mm (1/4 tolli)
12 m (40 jalga) 8 mm (5/16 tolli)
15 m (50 jalga) 10 mm (13/32 tolli)
Horisontaalne kiir – mõõtesuund
Laseri horisontaalse kalde kalibreeringu kontrollimiseks on vaja
ühte seina pikkusega vähemalt 9 m (30 jalga). Kalibreeringu
kontrollimisel kasutatav vahekaugus ei tohi olla lühem kui
kaugus, mille puhul seadet reaalselt kasutada kavatsetakse.
1.
Asetage laser 9 m (30) seina teise otsa (joonis
F
#1).
2.
Lülitage laser sisse.
3.
Horisontaalse laserikiire kuvamiseks vajutage üks kord
nuppu .
4.
Pöörake laser külgneva seinaga paralleelselt seina
vastaskülje poole.
5.
Märgistage laserikiirel punktid
a
ja
b
, mille vahekaugus
on vähemalt 9 m (30 jalga).
6.
Viige laser seina vastasküljele (joonis
F
#2).
7.
Asetage laser külgneva seinaga paralleelselt sama seina
esimese otsa poole.
8.
Reguleerige laseri kõrgust, seades laserikiire keskme
kohakuti punktiga
b
.
9.
Märgistage laserikiirel vahetult punkti
a
all või kohal
punkt
c
(joonis
F
#3).
10.
Mõõtke ära punktide
a
ja
c
vaheline kaugus.
11.
Kui mõõtmistulemus on suurem kui
a
ja
c
vaheline lubatud kaugus alljärgnevas tabelis esitatud
seintevahelise kauguse puhul, tuleb laser viia probleemi
lahendamiseks volitatud teeninduskeskusesse.
Seinte vaheline
kaugus
Lubatud kaugus
punktide
a
ja vahel
c
9 m (30 jalga) 6 mm (1/4 tolli)
12 m (40 jalga) 8 mm (5/16 tolli)
15 m (50 jalga) 10 mm (13/32 tolli)
175
EE
Vertikaalne kiir – püstlood
Laseri vertikaalset kalibreeritust saab kõige paremini kontrollida,
kui on võimalik kasutada kõrget (ideaaljuhul vähemalt 9 m (30)
kõrgust) lage ning üks inimene liigutab põrandal laserit ja teine
märgib laele laserikiire asukoha. Kalibreeringu kontrollimisel
kasutatav vahekaugus ei tohi olla lühem kui kaugus, mille puhul
seadet reaalselt kasutada kavatsetakse.
1.
Asetage laser siledale, ühetasasele ja kindlale pinnale, mis
on mõlemas suunas loodis (joonis
G
#1).
2.
Lülitage laser sisse.
3.
Vajutage kolm korda nuppu eesmise ja külgmise
vertikaalkiire kuvamiseks.
4.
Vajutage kaks korda nuppu alumise täpi kuvamiseks.
5.
Märgistage loodi pinnal alumise täpi asukoht
a
(joonis
G
#2).
6.
Märgistage lael eesmise ja külgmise laserikiire
ristumiskohas kaks lühikest joont
b
ja
c
.
7.
Tõstke laser üles ja pöörake seda 180º ning paigutage
alumine täpp täpselt alumise täpi eelmise asukoha, punkti
a
kohale, nagu näidatud joonisel
G
#3.
8.
Leidke lael kahe laserikiire asukohad. Kui need ei ole
märgistatud joontega
b
ja
c
paralleelsed, pöörake
laserit, kuni laserikiired asetsevad joontega
b
ja
c
paralleelselt.
9.
Märgistage lael kiirte ristumiskohas kaks lühikest joont
d
ja
e
.
10.
Mõõtke ära märgistatud joonte
b
ja
d
ning märgistatud
joonte
c
ja
e
vaheline kaugus.
11.
Kui mõõtmistulemus on suurem kui märgitud joonte
vaheline lubatud kaugus alljärgnevas tabelis esitatud
vastava lae kõrguse puhul, tuleb laser viia probleemi
lahendamiseks volitatud teeninduskeskusesse.
Lae kõrgus
Lubatud kaugus
märgistatud joonte vahel
2,5 m (8 jalga) 1,5 mm (1/16 tolli)
3 m (10 jalga) 2,0 mm (3/32 tolli)
4 m (14 jalga) 2,5 mm (1/8 tolli)
6 m (20 jalga) 4 mm (5/32 tolli)
9 m (30 jalga) 6 mm (1/4 tolli)
90º vertikaalkiirte vahel
90º täpsuse kontrollimiseks on vaja vähemalt 6 x 3 m
(20 x 10 jalga) vaba põrandapinda eesmise ja külgmise
vertikaalkiire vahel.
1.
Asetage laser siledale, ühetasasele ja kindlale pinnale, mis
on mõlemas suunas loodis, nagu näidatud joonisel
H
#1.
2.
Lülitage laser sisse.
3.
Vajutage kolm korda nuppu eesmise ja külgmise
vertikaalkiire kuvamiseks.
4.
Vajutage kaks korda nuppu alumise täpi kuvamiseks.
5.
Märgistage eesmisel laserikiirel kolm punkti
a
,
b
ja
c
, nii et
b
on laserikiire keskpunktis.
6.
Paigutage laser nii, et alumine täpp asub punkti
b
kohal
ja eesmine laserikiir on kohakuti punktiga
c
(joonis
H
#2).
7.
Märgistage külgmisel laserikiirel seadmest vähemalt 3 m
(10’) kaugusel punkt
e
.
8.
Pöörake laserit 90º päripäeva.
9.
Paigutage laser nii, et alumine täpp asub punkti
b
kohal
ja eesmine laserikiir on kohakuti punktiga
e
(joonis
H
#3).
10.
Märgistage külgmisel laserikiirel punkt
f
punkti
a
lähistel.
11.
Mõõtke ära punktide
a
ja
f
vaheline kaugus.
12.
Kui mõõtmistulemus on suurem kui
a
ja
f
vaheline
lubatud kaugus alljärgnevas tabelis esitatud vastava
b
ja
a
vahelise kauguse puhul, tuleb laser viia probleemi
lahendamiseks volitatud teeninduskeskusesse.
b
ja
a
vaheline kaugus
Lubatud kaugus
a
ja
f
vahel
3 m (10 jalga) 3,2 mm (1/8 tolli)
4 m (14 jalga) 3,5 mm (5/32 tolli)
5 m (17 jalga) 4,5 mm (3/16 tolli)
6 m (20 jalga) 5,5 mm (7/32 tolli)
7 m (23 jalga) 6 mm (1/4 tolli)
176
EE
Laseri kasutamine
Kasutamisõpetus
Märgistage alati laserikiire keskpunkt.
Äärmuslike temperatuurimuutuste korral võivad sisemised
osad liikuda, mis võib mõjuda tööriista täpsusele. Kontrollige
töötamisel sageli täpsust.
Kui laser on maha kukkunud, kontrollige, kas see on endiselt
kalibreeritud.
Kui laser on õigesti kalibreeritud, loodib see end ise.
Kõik laserid on tehases kalibreeritud leidma rõhtsat
asendit, kui need on asetatud pinnale, mille kõrvalekalle
horisontaalasendist on keskmiselt ± 4°. Käsitsi reguleerimine
ei ole vajalik.
Kasutage laserit siledal ja ühetasasel looditud pinnal.
Laseri väljalülitamine
Kui laserit ei kasutata, lükake toite-/transpordiluku lüliti
väljalülitatud/lukustatud asendisse (joonis
A
#1a). Kui lülitit ei
seata lukustatud asendisse, ei lülitu laser välja.
Laseri kasutamine tarvikutega
HOIATUS!
Kuna muid tarvikuid peale Stanley pakutavate ei ole
selle laseriga testitud, võib nende kasutamine koos
selle laseriga olla ohtlik.
Kasutage ainult Stanley tarvikuid, mida soovitatakse kasutada
just selle mudeliga. Tarvikud, mis sobivad ühele laserile, võivad
põhjustada kehavigastuse ohtu, kui neid kasutatakse koos
mõne teise laseriga.
Laseri alumisel küljel on 1/4-20 ja 5/8-11 sisekeermed
(joonis
C
) olemasolevate või lisanduvate Stanley tarvikute
paigaldamiseks. Kasutage ainult Stanley tarvikuid, mis on ette
nähtud just selle laseriga kasutamiseks. Järgige tarvikuga
kaasas olevaid juhiseid.
Teie laseri jaoks soovitatavaid tarvikuid saab lisatasu eest
edasimüüjalt või volitatud teeninduskeskusest. Kui vajate
mõne tarviku leidmisel abi, võtke ühendust Stanley kohaliku
teeninduskeskusega või külastage meie veebilehte:
http://www.2helpU.com.
Hooldus
Kui laserit ei kasutata, puhastage selle välimised osad niiske
lapiga, pühkige laser pehme lapiga kuivaks ja seejärel pange
see kaasasoleva karbiga hoiule.
Kuigi laseri välispind on lahustikindel, ei tohi laseri
puhastamiseks kasutada lahusteid.
Ärge hoidke laserit temperatuuril alla –20 ˚C (–5 ˚F) ega üle
60 ˚C (140 ˚F).
Töö täpsuse tagamiseks kontrollige sageli, kas laser on
kalibreeritud.
Kalibreerimise kontrolli ja teisi hooldustöid võivad teha ainult
Stanley volitatud teeninduskeskused.
Probleemide lahendamine
Laser ei lülitu sisse
Kontrollige AA-tüüpi patareisid ja veenduge, et on täidetud
järgmised tingimused.
Patareid peavad olema paigaldatud õigesti, vastavalt (+)
ja (–) märkidele patareipesa siseküljel.
Patareide klemmid peavad olema puhtad ning rooste- ja
korrosioonivabad.
Patareid on uued, kvaliteetsed ja korraliku kaubamärgiga,
et vähendada patareide lekkimise ohtu.
Veenduge, et AA-tüüpi patareid on töökorras. Kahtluse korral
proovige uusi patareisid.
Laetavate patareide kasutamisel veenduge, et patareid on
täis laetud.
Hoolitsege, et laser oleks kuiv.
Kui laserseade kuumeneb temperatuurini üle 50 ˚C (120 ˚F),
ei lülitu see sisse. Kui laserit on hoitud äärmiselt kõrgel
temperatuuril, laske laseril jahtuda. Toite-/transpordiluku
lüliti kasutamine enne laseri jahtumist töötemperatuurini ei
kahjusta laserloodi.
177
EE
Laserikiir vilgub
Laserid loodivad end kõigis suundades ise keskmiselt kuni 4°.
Kui laser on nii kaldu, et selle sisemine mehhanism ei suuda
end ise loodida, siis hakkavad laserikiired vilkuma, mis näitab,
et kalle on liiga suur. LASERI VILKUVAD KIIRED EI OLE
HORISONTAALSED EGA VERTIKAALSED JA NEID EI SAA
KASUTADA HORISONTAALSUSE EGA VERTIKAALSUSE
KINDLAKSTEGEMISEL EGA MÄRKIMISEL. Paigutage laser
tasasemale pinnale.
Laserikiired ei jää paigale
Laser on täppismõõteriist. Kui laser ei ole asetatud stabiilsele
(ja liikumatule) pinnale, siis püüab see leida rõhtsat asendit.
Kui kiir ei jää paigale, proovige paigaldada laser stabiilsemale
pinnale. Samuti püüdke tagada, et pind oleks võimalikult sile ja
ühetasane, nii et laser on stabiilne.
Teenindus ja remont
Märkus! Laseri lahtivõtmine muudab kehtetuks kõik tootega
seotud garantiid.
Et tagada toote OHUTUS ja USALDUSVÄÄRSUS, tuleb selle
remondi- ja hooldustööd ning reguleerimine lasta teha volitatud
teeninduskeskuses. Oskamatu remondi või hooldusega
kaasneb kehavigastuste oht. Lähima Stanley teeninduskeskuse
leiate aadressilt http://www.2helpU.com.
178
EE
Tehnilised andmed
FMHT1-77416 FMHT1-77443
Valgusallikas Laserdioodid
Laseri lainepikkus Nähtav valgus 630–680 nm Nähtav valgus 510–530 nm (kõik jooned)
Nähtav valgus 630–680 nm (alumine täpp)
Laseri võimsus ≤ 1,0 mW 2. KLASSI LASERSEADE
Tööpiirkond 20 m (65 jalga)
50 m (165jalga) detektoriga
30 m (100 jalga)
50 m (165jalga) detektoriga
Täpsus – kõik jooned ± 3 mm 10 m kohta (± 1/8 tolli 30 jala kohta)
Täpsus – alumine täpp ± 6 mm 10 m kohta (± 1/4 tolli 30 jala kohta)
Toiteallikas 4 AA-tüüpi (1,5 V) leelispatareid (6 V DC) 4 AA-tüüpi (1,5 V) leelispatareid (6 V DC) või
4 AA-tüüpi (1,2 V) NiMH-patareid (4,8 V DC)
Töötemperatuur –10 °C kuni 50 °C (14 °F kuni 122 °F)
Säilitustemperatuur –20 °C kuni 60 °C (–5 °F kuni 140 °F)
Keskkonnamõju Vee- ja tolmukindluse klass IP54
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148
 • Page 149 149
 • Page 150 150
 • Page 151 151
 • Page 152 152
 • Page 153 153
 • Page 154 154
 • Page 155 155
 • Page 156 156
 • Page 157 157
 • Page 158 158
 • Page 159 159
 • Page 160 160
 • Page 161 161
 • Page 162 162
 • Page 163 163
 • Page 164 164
 • Page 165 165
 • Page 166 166
 • Page 167 167
 • Page 168 168
 • Page 169 169
 • Page 170 170
 • Page 171 171
 • Page 172 172
 • Page 173 173
 • Page 174 174
 • Page 175 175
 • Page 176 176
 • Page 177 177
 • Page 178 178
 • Page 179 179
 • Page 180 180
 • Page 181 181
 • Page 182 182
 • Page 183 183
 • Page 184 184
 • Page 185 185
 • Page 186 186
 • Page 187 187
 • Page 188 188
 • Page 189 189
 • Page 190 190
 • Page 191 191
 • Page 192 192
 • Page 193 193
 • Page 194 194
 • Page 195 195
 • Page 196 196
 • Page 197 197
 • Page 198 198
 • Page 199 199
 • Page 200 200
 • Page 201 201
 • Page 202 202
 • Page 203 203
 • Page 204 204
 • Page 205 205
 • Page 206 206
 • Page 207 207
 • Page 208 208
 • Page 209 209
 • Page 210 210
 • Page 211 211
 • Page 212 212

Stanley FMHT1-77416 Kasutusjuhend

Kategooria
Laseritase
Tüüp
Kasutusjuhend
See käsiraamat sobib ka