AEG EX 150 E Omaniku manuaal

Kategooria
Elektrilised lihvimismasinad
Tüüp
Omaniku manuaal
EX 150 E
Original instructions
Originalbetriebsanleitung
Notice originale
Istruzioni originali
Manual original
Manual original
Oorspronkelijke
gebruiksaanwijzing
Original brugsanvisning
Original bruksanvisning
Bruksanvisning i original
Alkuperäiset ohjeet
Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης
Orijinal işletme talimatı
Původním návodem k používání
Pôvodný návod na použitie
Instrukcją oryginalną
Eredeti használati utasítás
Izvirna navodila
Originalne pogonske upute
Instrukcijām oriģinālvalodā
Originali instrukcija
Algupärane kasutusjuhend
Оригинальное руководство по
эксплуатации
Оригинално ръководство за
експлоатация
Instrucţiuni de folosire originale
Оригинален прирачник за работа
原始的指南
8 9
1
2
VELCRO
Press carefully the fuzzy side of sanding disc against the
packaging pad,as rmly as possible.
Die Haftseite des Schleifpads vorsichtig auf den
Schleifteller auegen und so fest wie möglich andrücken.
Placer la face adhérente du disque abrasif avec précaution
sur le plateau de meulage et presser aussi fermement que
possible.
Appoggiare attentamente il lato adesivo del dischetto
levigante sul piatto levigatore e premere il più forte
possibile.
Colocar cuidadosamente la parte adherente del disco
lijador en el plato de lijar y presionar tan fuerte como sea
posible.
Colocar com cuidado o lado aderente da folha de lixa
sobre o disco de lixa e pressioná-lo o melhor possível
contra este.
Plaats de hechtende zijde van de schuurpad voorzichtig op
de schuurschijf en druk het zo vast mogelijk aan.
Sæt sliberondellens fastgørelsesside forsigtigt på
slibetallerkenen og tryk den så fast som muligt.
Legg slipepadsens klebeside forsiktig på slipeplaten og
trykk den på så fast som mulig.
Placera slipkuddens vidhäftande sida försiktigt på
sliptallriken och tryck sedan så hårt som möjligt.
Aseta hiomalaikan tarttumapinta varovasti hiomalevylle ja
paina se kiinni niin lujaan kuin suinkin mahdollista.
Toποθετήστε προσεκτικά την κολλητική πλευρά του
γυαλόχαρτου στο δίσκο λείανσης και πιέστε το όσο πιο
δυνατά γίνεται.
Zımpara diskinin yapışkan tarafını zımpara tablasının
üzerine dikkatlice oturtun ve mümkün olduğu kadar kuvvetli
bir şekilde bastırın.
Přilnavou stranu brusného kotouče položte na brusný talíř
a co nejpevněji přitlačte.
Priľnavú stranu brúsneho kotúča položte na brúsny tanier a
čo najpevnejšie pritlačte.
Stronę przyczepną podkładki szlierskiej należy przyłożyć
ostrożnie do tarczy szlierskiej i jak najsilniej docisnąć.
A csiszolópárna tapadó oldalát helyezze óvatosan a
csiszolótányérra, és a lehető legerősebben nyomja rá.
Oprijemalno stran brusilne podloge previdno položiti na
brusilni krožnik in jo čim bolj močno pritisniti na krožnik.
Stranu prianjanja brusnog runa oprezno postaviti na klizni
tanjur i pritisnuti što jače.
Pielīpošo slīpēšanas pamatnes pusi uzmanīgi novietojiet
uz slīpēšanas diska un pēc iespējas stingrāk piespiediet.
Kibiąją šlifavimo pado pusę atsargiai uždėkite ant šlifavimo
disko ir kaip galima stipriau prispauskite.
Asetage lihvpadja pehme külg ettevaatlikult lihvmasina
kettale ning suruge nii tugevalt kinni, kui võimalik.
Осторожно наложите липучку шлифовального круга на
шлифовальную тарелку и прижмите настолько сильно,
насколько это возможно.
Прилепващата страна на подложката за шлайфане се
поставя внимателно върху шлифовъчния кръг и се
притиска колкото е възможно по-силно.
Aşezaţi cu atenţie partea aderentă a suportului de material
abraziv pe discul polizorului şi apăsaţi-l cât puteţi de tare
spre acesta.
Поставете ја страната за лепење од влошката на
основата од површината за мазнење и притиснете ја
што е можно поцврсто.
将砂布片的具有绒毛的自粘面很小心地放在磨盘上并尽可能
压紧。
10 11
6,4 mm
3,2 mm
Schwingkreis-ø
Orbital travel diameter
Diamètre d‘oscillation
Diametro orbite
Radio de las orbitas ø
ø do círculo vibratório
Schuurcirkel -ø
Svingkreds-ø
Svingekrets-Ø
Svängningscirkel-ø
Värähtelyliikkeen-ø
ÄéÜìåôñïò êýêëïõ äüíçóçò
Titreşim çapı-ı
Průměr excentricity
Priemer okruhu kmitania.
Średnica ruchu orbitalnego
Vibrációs kilengés átmérő
Vibracijski krog ø
Krug njihanja-ø
Orbitālās virsmas diametrs
Judesio apskritimo ø
Pöörlemisringi ø
Дèàìåòð îñöèëÿöèîííûõ
ïåðåìåùåíèé
Диаметър на ексцентриковия кръг
Diametru cursa orbitală
摇摆范围直径
A...B
C...D
E...F
A...B...C...D...E...F
12 13
1
2
ø 26 mm
Accessory
Zubehör
Accessoire
Accessorio
Accessorio
Acessório
Toebehoren
Tilbehør
Tilbehør
Tillbehör
Lisälaite
ÅîáñôÞìáôá
Aksesuar
Příslušenství
Príslušenstvo
Element wyposażenia
dodatkowego
Tartozék
Oprema
Pribor
Papildus aprīkojums
Priedas
Tarvikud
Дîïîëíèòåëü
Аксесоар
Accesorii
Дополнителна опрема
配件
56 57
.........................440 W
............4000-10000 min
-1
....................3,2/6,4 mm (1/8"/1/4")
......................ø 150 mm
..........................2,8 kg
...........................86 dB (A)
...........................97 dB (A)
..........................8,5 m/s
2
..........................1,5 m/s
2
EESTI EESTI
TEHNILISED ANDMED
Nimitarbimine...........................................................................
Pöörlemiskiirus tühijooksul ......................................................
Pöörlemisringi ø.......................................................................
Lihvplaadi mõõtmed ................................................................
Kaal ilma võrgujuhtmeta ..........................................................
Müra/vibratsiooni andmed
Mõõteväärtused on kindlaks tehtud vastavalt normile
EN 60 745.
Seadme tüüpiline hinnanguline (A) müratase:
Helirõhutase (K = 3 dB(A)) .....................................................
Helivõimsuse tase (K = 3 dB(A)) ............................................
Kandke kaitseks kõrvaklappe!
Vibratsiooni koguväärtus (kolme suuna vektorsumma)
mõõdetud EN 60745 järgi.
Vibratsiooni emissiooni väärtus a
h
.......................................
Määramatus K= ....................................................................
TÄHELEPANU! Lugege kõik ohutusnõuanded ja
juhendid läbi, ka juures olevast brošüüris. Ohutusnõuete
ja juhiste eiramise tagajärjeks võib olla elektrilöök, tulekahju
ja/või rasked vigastused.
Hoidke kõik ohutusnõuded ja juhised edasiseks
kasutamiseks hoolikalt alles.
SPETSIAALSED TURVAJUHISED
Kandke kaitseks kõrvaklappe. Müra mõju võib kutsuda
esile kuulmise kaotuse.
Kasutage seadmega koos tarnitud lisakäepidemeid.
Kontrolli kaotamine võib põhjustada vigastusi.
Välitingimustes asuvad pistikupesad peavad olema
varustatud rikkevoolukaitselülititega (FI, RCD, PRCD). Seda
nõutakse Teie elektriseadme installeerimiseeskirjas. Palun
pidage sellest meie seadme kasutamisel kinni.
Masinaga töötades kandke alati kaitseprille. Soovitatavad
on kaitsekindad, tugevad ja libisemiskindlad jalanõud ning
põll.
Enne kõiki töid masina kallal tõmmake pistik pistikupesast
välja.
Masin peab pistikupessa ühendamisel olema alati
väljalülitatud seisundis.
Hoidke ühendusjuhe alati masina tööpiirkonnast eemal.
Vedage juhe alati masinast tahapoole.
Enne iga kasutamist kontrollige seadet, ühendusjuhtmeid,
pikendusjuhtmeid ja pistikuid, et poleks kahjustusi ega
materjali väsimist. Kahjustatud osi laske parandada ainult
spetsialistil.
Töötamisel tekkiv tolm on sageli tervistkahjustav (nt tamme-
ja pöögipuidu, kivimite, värvkatete töötlemisel, mis võivad
sisaldada pliid või muid kahjulikke aineid) ning ei tohiks
organismi sattuda. Kasutage tolmu äraimemist ning kandke
täiendavalt sobivat tolmukaitsemaski. Kogunenud tolm
eemaldage põhjalikult, nt imemisega.
Asbesti sisaldavat materjali ei tohi töödelda.
Antud masin sobib ainult kuivlihvimiseks!
KASUTAMINE VASTAVALT OTSTARBELE
Ekstsentriline lihvija on mitmekülgne seade. Sellega saab
teostada järgmisi töid: jämelihvimist, peenlihvimist,
murenenud lakkpinna silumist, akrüülklaasist pindade
kriimustuste poleerimist jm.
Tööohutuse ja parima tulemuse saavutamiseks tuleks
lihvmasina ketast ja lihvpadja pehmet külge puhastada,
soovitatavalt kasutades õrnalt harja.
Antud seadet tohib kasutada ainult vastavalt äranäidatud
otstarbele.
VÕRKU ÜHENDAMINE
Ühendage ainult ühefaasilise vahelduvvooluga ning ainult
andmesildil toodud võrgupingega. Ühendada on võimalik ka
kaitsekontaktita pistikupesadesse, kuna nende
konstruktsioon vastab kaitseklassile II.
EÜ VASTAVUSAVALDUS
Me deklareerime ainuvastutajatena, et antud toode on
kooskõlas järgmiste normide või normdokumentidega: EN
60745, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-
3-3, vastavalt direktiivide 98/37/EÜ, 2004/108/EÜ sätetele.
Rainer Kumpf
Manager Product Development
Winnenden, 2009-01-15
TÖÖJUHISED
Kasutage ainult originaalseid AEG isekinnituva
takjaskattega lihvimis- ja poleerimistööriistu.
HOOLDUS
Hoidke masina õhutuspilud alati puhtad.
Kasutage ainult AEG tarvikuid ja tagavaraosi. Detailid, mille
väljavahetamist pole kirjeldatud, laske välja vahetada AEG
klienditeeninduspunktis (vaadake brošüüri garantii /
klienditeeninduste aadressid).
Vajaduse korral võite tellida seadme läbilõikejoonise,
näidates ära masina tüübi ja andmesildil oleva
kümnekohalise numbri. Selleks pöörduge
klienditeeninduspunkti või otse: AEG Elektrowerkzeuge,
Max-Eyth-Straße 10, D-71364 Winnenden, Germany.
SÜMBOLID
Palun lugege enne käikulaskmist
kasutamisjuhend hoolikalt läbi.
Enne kõiki töid masina kallal tõmmake
pistik pistikupesast välja.
Ärge käidelge kasutuskõlbmatuks
muutunud elektrilisi tööriistu koos
olmejäätmetega! Vastavalt Euroopa
Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2002/96/
EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete
jäätmete kohta ning direktiivi nõuete
kohaldamisele liikmesriikides tuleb
asutuskõlbmatuks muutunud elektrilised
tööriistad koguda eraldi ja
keskkonnasäästlikult korduskasutada või
ringlusse võtta.
TÄHELEPANU
Antud juhendis toodud võnketase on mõõdetud EN 60745 standardile vastava mõõtesüsteemiga ning seda võib kasutada
erinevate elektriseadmete omavahelises võrdlemises. Antud näitaja sobib ka esmaseks võnkekoormuse hindamiseks.
Antud võnketase kehtib elektriseadme kasutamisel sihtotstarbeliselt. Kui elektriseadet kasutatakse muudel otstarvetel, muude
tööriistadega või seda ei hooldata piisavalt võib võnketase siintoodust erineda. Eeltoodu võib võnketaset märkimisväärselt
tõsta terves töökeskkonnas.
Võnketaseme täpseks hindamiseks tuleks arvestada ka AEGa, mil seade on välja lülitatud või on küll sisse lülitatud, kuid ei ole
otseselt kasutuses. See võib märgatavalt vähendada kogu töökeskkonna võnketaset.
Rakendage spetsiaalseid ettevaatusabinõusid töötajate suhtes, kes puutuvad töö käigus palju kokku vibratsiooniga. Nendeks
abinõudeks võivad olla, näiteks: elektri- ja tööseadmete korraline hooldus, käte soojendamine, töövoo parem organiseerimine.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35

AEG EX 150 E Omaniku manuaal

Kategooria
Elektrilised lihvimismasinad
Tüüp
Omaniku manuaal