Omron Healthcare HEM-7154-E Kasutusjuhend

Bränd
Omron Healthcare
Mudel
HEM-7154-E
Tüüp
Kasutusjuhend
1
M3 (HEM-7154-E)
Lue käyttöohjeet ja ennen käyttöä.
Käyttöohje
Automaattinen olkavarren verenpainemittari
FI
Symbolit
FI1
FI
1. Johdanto
Kiitämme OMRONin automaattisen olkavarren verenpainemittarin
hankinnasta. Verenpainemittari mittaa verenpainetta oskillometrisellä
menetelmällä. Tämä tarkoittaa, että mittari havaitsee veren liikkeen
olkavarsivaltimossa ja muuntaa liikkeet digitaaliseksi lukemaksi.
1.1 Turvallisuusohjeet
Tässä käyttöohjeessa on tärkeitä tietoja OMRONin automaattisesta
olkavarren verenpainemittarista. Mittarin turvallinen ja asianmukainen
käyttö edellyttää kaikkien turvallisuus- ja käyttöohjeiden LUKEMISTA
ja YMMÄRTÄMISTÄ. Jos et ymmärrä näitä ohjeita tai sinulla
on kysyttävää, ota yhteys OMRON-vähittäisliikkeeseen tai
-jälleenmyyjään ennen mittarin käyttöä. Kysy lääkäriltä lisätietoja
omasta verenpaineestasi.
1.2 Käyttötarkoitus
Tämä laite on verenpaineen ja pulssin mittaamiseen tarkoitettu
digitaalimittari aikuisille. Laite havaitsee epäsäännöllisen sydämen
sykkeen mittauksen aikana ja antaa varoitussignaalin lukemien
yhteydessä. Laite on tarkoitettu pääasiassa tavalliseen kotikäyttöön.
1.3 Vastaanottaminen ja tarkastus
Poista mittari pakkauksesta ja tarkista, että siinä ei ole vaurioita.
Jos mittari on vaurioitunut, ÄLÄ KÄYTÄ sitä ja ota yhteys OMRON-
vähittäisliikkeeseen tai -jälleenmyyjään.
2. Tärkeitä turvallisuustietoja
Lue tämän käyttöohjeen kohta ”Tärkeitä turvallisuustietoja ennen
mittarin käyttöä. Noudata näitä käyttöohjeita tarkkaan turvallisuutesi
takia.
Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. KYSY LÄÄKÄRILTÄ
lisätietoja omasta verenpaineestasi.
2.1 Varoitus
On merkki mahdollisesti
vaarallisesta tilanteesta, joka voi
aiheuttaa kuoleman tai vakavan
vamman, jos sitä ei vältetä.
ÄLÄ käytä mittaria vauvoilla, lapsilla tai henkilöillä, jotka eivät pysty
ilmaisemaan itseään.
ÄLÄ muuta lääkitystä tämän verenpainemittarin lukemien perusteella.
Noudata lääkärin määräämää lääkitystä. VAIN lääkärillä on riittävä
pätevyys diagnosoida ja hoitaa korkeaa verenpainetta.
ÄLÄ käytä tätä mittaria loukkaantuneeseen tai hoitoa saavaan käteen.
ÄLÄ aseta mansettia käsivarteen tiputuksen tai verensiirron aikana.
ÄLÄ käytä mittaria, jos samalla alueella on korkeataajuisia kirurgisia
laitteita tai magneettikuvaus- tai tietokonetomografialaitteita.
Mittari saattaisi tällöin toimia virheellisesti ja/tai näyttää epätarkan
lukeman.
ÄLÄ käytä mittaria ympäristöissä, joissa on korkea happipitoisuus,
tailähellä tulenarkoja kaasuja.
Keskustele lääkärin kanssa ennen mittarin käyttöä, jos sinulla on jokin
seuraavista: ennenaikaiset eteis- tai kammiolyönnit, eteisvärinä tai
muu yleinen rytmihäiriö, valtimonkovettumistauti, heikko perfuusio,
diabetes, raskaus, raskausmyrkytys tai munuaissairaus. HUOMAA,
että nämä sairaudet tai tilat sekä potilaan liikkuminen, tärinä ja värinä
voivat vaikuttaa mittauslukemaan.
ÄLÄ KOSKAAN diagnosoi tai hoida itseäsi mittarin näyttämien
lukemien perusteella. Keskustele asiasta AINA lääkärin kanssa.
Kuristumisen välttämiseksi säilytä ilmaletkua ja verkkolaitteen
johtoa vauvojen ja lasten ulottumattomissa.
Tuote sisältää pieniä osia, jotka voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran,
jos vauvat tai lapset nielaisevat osia.
Verkkolaitteen (lisävaruste) käsittely ja käyttö
ÄLÄ käytä verkkolaitetta, jos mittari tai verkkolaitteen johto on
vaurioitunut. Jos mittari tai johto on vaurioitunut, katkaise laitteesta
virta ja irrota verkkolaite pistorasiasta välittömästi.
Kytke verkkolaite sopivaan jännitelähteeseen. ÄLÄ käytä pistorasiaa,
jossa on useita paikkoja pistokkeille.
ÄLÄ KOSKAAN kytke verkkolaitetta pistorasiaan tai irrota sitä siitä
kädet märkinä.
ÄLÄ pura tai yritä korjata verkkolaitetta.
FI2
FI
Pariston käsittely ja käyttö
Pidä paristot poissa vauvojen ja lasten ulottuvilta.
2.2 Huomio
Osoittaa mahdollisesti vaarallisen tilanteen,
joka voi aiheuttaa lievän tai keskivaikean
vamman käyttäjälle tai potilaalle tai mittarin
tai muiden laitteiden vaurioitumisen, jos sitä
ei vältetä.
Lopeta mittarin käyttö ja keskustele lääkärin kanssa, jos koet
ihoärsytystä tai käyttö tuntuu epämiellyttävältä.
Keskustele lääkärin kanssa ennen mittarin käyttöä olkavarressa,
jossa on verisuoniyhteys tai valtimo-laskimosuntti tai jonka
kautta annetaan suonensisäistä hoitoa, koska mittari aiheuttaa
väliaikaisen verenkiertohäiriön ja voi tällaisissa tapauksissa johtaa
loukkaantumiseen.
Keskustele lääkärin kanssa ennen mittarin käyttöä, jos sinulle on
suoritettu rinnanpoistoleikkaus.
Keskustele lääkärin kanssa ennen mittarin käyttöä, jos sinulla
on vakavia verenkiertohäiriöitä tai verisairaus, koska mansetin
täyttyminen voi aiheuttaa mustelmia
.
ÄLÄ tee mittauksia useammin kuin on tarpeen, koska seurauksena
voi olla verenkiertohäiriöistä johtuvia mustelmia.
Täytä mansetti VASTA sitten, kun se on asetettu olkavarren ympärille.
Poista mansetti, jos se ei ala täyttymään mittauksen aikana
.
Jos mittariin tulee toimintahäiriö, se voi kuumentua. ÄLÄ kosketa
mittaria, jos siinä on toimintahäiriö.
ÄLÄ käytä mittaria muuhun kuin verenpaineen mittaamiseen.
Varmista, että 30cm:n etäisyydellä mittarista ei ole verenpaineen
mittauksen aikana matkapuhelimia tai muita sähkölaitteita, jotka
muodostavat sähkömagneettisen kentän. Mittari saattaisi tällöin
toimia virheellisesti ja/tai näyttää epätarkan lukeman.
ÄLÄ pura tai yritä korjata mittaria tai muita osia. Se saattaa johtaa
virheelliseen lukemaan.
ÄLÄ käytä mittaria käyttää paikoissa, joissa on kosteutta tai vaara,
että vettä roiskuu mittariin. Se voi vaurioittaa mittaria.
ÄLÄ käytä mittaria liikkuvassa ajoneuvossa, kuten autossa tai
lentokoneessa.
ÄLÄ pudota mittaria tai altista sitä voimakkaille iskuille tai tärinälle.
ÄLÄ käytä mittaria paikoissa, joissa kosteus tai lämpötila on korkea
tai alhainen. Katso kohtaa 6.
Tarkkaile olkavartta mittauksen aikana sen varmistamiseksi, että
mittari ei aiheuta pitkäaikaista verenkierron heikkenemistä.
ÄLÄ käytä mittaria sairaaloissa tai lääkärien vastaanotoilla tai muissa
vastaavissa ympäristöissä, joissa mittari olisi toistuvassa käytössä.
ÄLÄ käytä mittaria samanaikaisesti muiden sähköisten
lääkintälaitteiden kanssa. Se voi johtaa virheelliseen toimintaan
ja/tai epätarkkoihin lukemiin.
Vältä kylvyssä käyntiä, älä juo alkoholia tai kofeiinia, tupakoi,
harrasta liikuntaa äläkä syö 30 minuuttiin ennen mittausta.
Lepää vähintään viisi minuuttia ennen mittaamista.
Poista tiukka tai paksu vaatetus käsivarren ympäriltä mittauksen
ajaksi.
Pysy paikallasi ÄLÄKÄ puhu mittauksen aikana.
Käytä mansettia VAIN sellaisilla henkilöillä, joiden olkavarren
ympärysmitta on mansetin määritetyllä alueella.
Varmista ennen mittausta, että mittari on jäähtynyt tai lämmennyt
huoneenlämpötilaan. Mittauksen tekeminen suuren lämpötilan
muutoksen jälkeen voi johtaa epätarkkaan lukemaan. Jos mittaria on
säilytetty säilytyksen enimmäis- tai vähimmäislämpötilassa, OMRON
suosittelee, että mittarin annetaan lämmetä tai jäähtyä noin kahden
tunnin ajan ennen sen käyttöä käyttöolosuhteissa määritetyssä
lämpötilassa. Lisätietoja käyttö- ja säilytys-/kuljetuslämpötilasta on
kohdassa 6.
ÄLÄ käytä mittaria sen käyttöiän päättymisen jälkeen. Katso
kohtaa6.
ÄLÄ taita mansettia tai ilmaletkua liikaa.
ÄLÄ taita tai kierrä ilmaletkua mittauksen aikana. Muuten
seurauksena voi olla verenkierron keskeytymisen aiheuttama
vamma.
Irrota ilmaletkun liitin vetämällä letkun kannassa olevasta
muovisesta ilmaletkun liittimestä, ei letkusta.
Käytä VAIN tälle mittarille määritettyä verkkolaitetta, mansettia,
paristoja ja lisävarusteita. Muiden verkkolaitteiden, mansettien ja
paristojen käyttö voi vaurioittaa mittaria ja/tai olla haitaksi mittarille.
Käytä VAIN tälle mittarille tarkoitettua mansettia. Muiden mansettien
käyttö voi johtaa virheellisiin lukemiin.
FI3
Mansetti voi aiheuttaa käsivarteen mustelmia, jos se täytetään
vaadittua suurempaan paineeseen. HUOMAUTUS: Katso lisätietoja
käyttöohjeen
kohdasta 11 ”Jos systolinen paine on yli
210mmHg”.
Lue kohta 7 ”Tuotteen oikea hävittäminen ja noudata sitä, kun
hävität laitetta tai sen käytettyjä lisävarusteita tai valinnaisia osia.
Verkkolaitteen (lisävaruste) käsittely ja käyttö
Työnnä verkkolaitteen pistoke kokonaan pistorasiaan.
Kun irrotat verkkolaitetta pistorasiasta, vedä varovasti
verkkolaitteesta. ÄLÄ vedä verkkolaitteen johdosta.
Kun käsittelet verkkolaitteen johtoa:
Älä vaurioita sitä. / Älä riko sitä. / Älä tee siihen muutoksia.
ÄLÄ purista sitä. / Älä taita tai vedä sitä voimakkaasti. / Älä kierrä sitä.
ÄLÄ käytä sitä, jos se on kierretty kerälle.
ÄLÄ aseta sen päälle painavia esineitä.
Pyyhi pölyt verkkolaitteesta.
Kun verkkolaite ei ole käytössä, irrota se pistorasiasta.
Irrota verkkolaite pistorasiasta ennen mittarin puhdistamista.
Pariston käsittely ja käyttö
ÄLÄ aseta paristojen napoja väärinpäin.
Käytä mittarissa VAIN neljää AA-kokoista alkali- tai mangaaniparistoa.
ÄLÄ käytä muun tyyppisiä paristoja. ÄLÄ käytä uusia ja vanhoja
paristoja samanaikaisesti. ÄLÄ käytä erimerkkisiä paristoja
samanaikaisesti.
Poista paristot, jos mittaria ei käytetä pitkään aikaan.
Jos paristonestettä joutuu silmiisi, huuhtele ne heti runsaalla
määrällä puhdasta vettä. Ota välittömästi yhteys lääkäriin.
Jos pariston nestettä joutuu iholle, huuhdo iho välittömästi runsaalla
määrällä puhdasta, haaleaa vettä. Jos ärsytys, vamma tai kipu jatkuu,
ota yhteys lääkäriin.
ÄLÄ käytä paristoja niiden viimeisen käyttöpäivän jälkeen.
Tarkasta paristot säännöllisesti ja varmista, että ne ovat hyvässä
kunnossa.
2.3 Yleiset varotoimet
Kun mittaat oikeasta käsivarresta, ilmaletkun on oltava
kyynärtaipeen sivulla. Varo asettamasta käsivarttasi ilmaletkun
päälle.
Verenpaine voi vaihdella oikean ja vasemman olkavarren välillä,
mikä voi johtaa erilaiseen mittauslukemaan. Käytä mittauksiin aina
samaa olkavartta. Jos mittauslukemat olkavarsien välillä poikkeavat
toisistaan huomattavasti, kysy lääkäriltä, kumpaa olkavartta
kannattaa käyttää mittaukseen.
Kun käytät lisävarusteena saatavaa verkkolaitetta, älä sijoita
mittaria paikkaan, jossa verkkolaite on vaikea kytkeä pistorasiaan ja
irrottaasiitä.
Pariston käsittely ja käyttö
Käytetyt paristot on hävitettävä paikallisten säädösten mukaisesti.
Toimitettujen paristojen käyttöikä voi olla lyhyempi kuin uusien
paristojen.
Muista pitää kirjaa vedenpaineesi ja pulssisi arvoista, jotta voit
ilmoittaa ne lääkärille. Yksittäinen mittaus ei anna tarkkaa osoitusta
todellisesta verenpaineestasi.
Pidä kirjaa useista lukemista tietyllä ajanjaksolla käyttämällä
verenpainepäiväkirjaa. Voit ladata päiväkirjan PDF-muodossa
osoitteesta www.omron-healthcare.com.
FI4
FI
3. Virhesanomat ja vianetsintä
Jos mittauksen aikana ilmenee mitään alla kuvatuista ongelmista, tarkista, ettei 30cm:n etäisyydellä ole mitään muita sähkölaitteita. Jos ongelma
ei poistu, katso lisätietoja seuraavasta taulukosta.
Näyttö/ongelma Mahdollinen syy Ratkaisu
tulee näkyviin tai
mansetti ei täyty.
[START/STOP]-painiketta painettiin,
kun mansettia ei ole asetettu.
Katkaise mittarista virta painamalla uudelleen
[START/STOP]-painiketta. Kun olet liittänyt ilmaletkun
liittimen tiukasti paikalleen ja asettanut mansetin oikein,
paina [START/STOP]-painiketta.
Ilmaletkun liitintä ei ole liitetty
kunnolla mittariin.
Työnnä ilmaletkun liitin tukevasti paikoilleen.
Mansettia ei ole asetettu oikein
paikalleen.
Aseta mansetti oikein ja tee uusi mittaus. Katso
käyttöohjeen
kohtaa 5.
Mansetista vuotaa ilmaa.
Vaihda mansetti uuteen. Katso käyttöohjeen
kohtaa12.
tulee näkyviin
tai mittausta ei
voi suorittaa,
kun mansetti on
täyttynyt.
Liikut tai puhut mittauksen aikana,
jolloin mansetti ei täyty riittävästi.
Pysy paikallasi äläkä puhu mittauksen aikana. Jos
”E2” näkyy toistuvasti, täytä mansettia käsin, kunnes
systolinen paine on 30–40mmHg edellisiä lukemia
suurempi. Katso käyttöohjeen
kohtaa 11.
Mittausta ei voi tehdä, koska
systolinen paine on yli 210mmHg.
tulee näkyviin
Mansetin täyttöpaine ylittää
suurimman sallitun paineen.
Älä kosketa mansettia ja/tai taivuta ilmaletkua mittauksen
aikana. Jos täytät mansetin käsin, katso käyttöohjeen
kohtaa 11.
tulee näkyviin
Liikut tai puhut mittauksen aikana.
Tärinät häiritsevät mittausta.
Pysy paikallasi äläkä puhu mittauksen aikana.
tulee näkyviin
Pulssia ei tunnisteta oikein.
Aseta mansetti oikein ja tee uusi mittaus. Katso
käyttöohjeen
kohtaa 5. Pysy liikkumatta ja istu oikein
mittauksen aikana.
Jos -symboli näkyy jatkuvasti, suosittelemme
ottamaan yhteyttä lääkäriin.
/ /
tulee näkyviin
ei vilku mittauksen
aikana
FI5
Näyttö/ongelma Mahdollinen syy Ratkaisu
tulee näkyviin
Mittarissa on toimintahäiriö. Paina [START/STOP]-painiketta uudelleen. Jos
”Er”-symboli tulee uudelleen näkyviin, ota yhteys
OMRON-vähittäisliikkeeseen tai -jälleenmyyjään.
vilkkuu
Paristojen varaus on alhainen. Suosittelemme vaihtamaan kaikki neljä paristoa uusiin.
Katso käyttöohjeen
kohtaa 3.
tulee näkyviin
tai mittarin
virta katkeaa
odottamatta
mittauksen aikana
Paristot ovat tyhjentyneet. Vaihda välittömästi kaikki neljä paristoa uusiin. Katso
käyttöohjeen
kohtaa 3.
Mitään ei näytetä mittarin
näytössä.
Paristojen navat ovat väärinpäin. Tarkista, että paristot on asennettu oikein. Katso
käyttöohjeen
kohtaa 3.
Lukemat näyttävät liian
korkeilta tai liian matalilta.
Verenpaine vaihtelee jatkuvasti. Verenpaineeseen voi vaikuttaa moni tekijä, kuten stressi,
kellonaika ja se, miten mansetti asetetaan. Tutustu käyttöohjeen
kohtaan 2.
Muita ongelmia ilmenee.
Katkaise mittarista virta painamalla [START/STOP]-painiketta ja paina sitä sitten uudelleen,
jottavoit tehdä mittauksen. Jos ongelma ei häviä, poista kaikki paristot ja odota 30sekuntia.
Asenna paristot uudelleen.
Jos ongelma ei häviä, ota yhteys OMRON-vähittäisliikkeeseen tai -jälleenmyyjään.
FI6
FI
4. Rajoitettu takuu
Kiitos OMRON-tuotteen ostamisesta. Tämä tuote on valmistettu laadukkaista materiaaleista erittäin huolellisesti. Tuote toimii asianmukaisesti,
jossitä käytetään ja ylläpidetään käyttöohjeessa mainitulla tavalla.
OMRON antaa tuotteelle kolmen vuoden takuun ostopäivästä alkaen. OMRON takaa, että tuote on valmistettu oikein ja että työn laatu ja
materiaalit ovat asianmukaisia. Takuuajan aikana OMRON korjaa tai vaihtaa viallisen tuotteen tai vialliset osat osista ja työstä veloittamatta.
Takuu ei kata seuraavia:
A. Kuljetuskustannuksia ja -riskejä.
B. Valtuuttamattomien henkilöiden tekemän korjauksen aiheuttamien korjausten ja/tai vaurioiden kustannuksia.
C. Säännöllistä tarkastusta ja huoltoa.
D. Valinnaisten osien tai muiden päälaitteeseen kuulumattomien lisävarusteiden vikoja tai kulumista, ellei tätä ole nimenomaisesti taattu yllä.
E. Korvausvaatimuksen hylkäämisestä johtuvia kuluja (hylätyistä korvausvaatimuksista veloitetaan).
F. Minkäänlaisia onnettomuudesta tai väärinkäytöstä johtuvia vaurioita tai henkilövahinkoja.
G. Kalibrointipalvelu ei sisälly takuuseen.
H. Valinnaisilla osilla on yhden (1) vuoden takuu ostopäivästä alkaen. Valinnaisiin osiin kuuluvat muun muassa seuraavat tuotteet: mansetti ja
mansetin letku.
Jos tarvitset takuupalvelua, ota yhteys tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai valtuutettuun OMRON-jälleenmyyjään. Osoite on
tuotepakkauksessa/-tiedoissa tai sitä voi tiedustella tuotteisiin erikoistuneelta vähittäisliikkeeltä. Jos sinulla on vaikeuksia löytää
OMRON-asiakaspalvelua, ota meihin yhteys:
www.omron-healthcare.com
Takuun alainen korjaus tai vaihto ei oikeuta takuuajan jatkoon tai uusintaan.
Takuu on voimassa vain, jos koko tuote ja alkuperäinen vähittäisliikkeestä saatu lasku/kuitti palautetaan.
FI7
5. Ylläpito
5.1 Ylläpito
Suojele mittaria vaurioilta noudattamalla seuraavia ohjeita:
Mittariin tehdyt muutokset tai muunnokset, joita valmistaja ei ole hyväksynyt, mitätöivät takuun.
ÄLÄ pura tai yritä korjata mittaria tai muita osia. Se saattaa johtaa virheelliseen lukemaan.
5.2 Säilytys
Kun mittari ei ole käytössä, säilytä sitä säilytyskotelossa.
1. Irrota mansetti mittarista.
Huomio
Irrota ilmaletkun liitin vetämällä letkun kannassa olevasta muovisesta ilmaletkun liittimestä, ei letkusta.
2. Taita ilmaletku varovasti mansetin sisään. Huomaa: älä taivuta tai taita ilmaletkua liikaa.
3. Aseta mittari ja muut osat säilytyskoteloon.
Säilytä mittaria ja muita osia puhtaassa ja turvallisessa paikassa.
Älä aseta mittaria tai muita osia säilytykseen:
jos mittari ja muut osat ovat märkiä
paikkoihin, joissa mittari altistuu äärilämpötiloille, kosteudelle, suoralle auringonvalolle, pölylle tai syövyttäville höyryille, kuten valkaisuaineelle
paikkoihin, jotka ovat alttiita värähtelyille tai iskuille.
5.3 Puhdistus
Älä käytä hankaavia tai syttyviä puhdistusaineita.
Puhdista mittari ja mansetti pehmeällä ja kuivalla liinalla tai pehmeällä liinalla, jota on kostutettu miedolla (neutraalilla) puhdistusaineella,
japyyhi ne sitten kuivalla liinalla.
Älä pese mittaria, mansettia tai muita osia vedellä tai upota niitä veteen.
Älä käytä bensiiniä, ohennusaineita tai vastaavia liuottimia mittarin, mansetin tai muiden osien puhdistamiseen.
5.4 Kalibrointi ja huolto
Tämän verenpainemittarin tarkkuus on testattu huolellisesti ja se on suunniteltu pitkää käyttöikää varten.
Suosittelemme yleensä laitteen tarkastusta joka toinen vuosi, jotta voidaan varmistaa sen oikea toiminta ja tarkkuus. Ota yhteyttä valtuutettuun
OMRON-jälleenmyyjään tai OMRON-asiakaspalveluun. Löydät osoitteen pakkauksesta tai toimituksen mukana tulleista tuotetiedoista.
Huomio
FI8
FI
6. Tekniset tiedot
Tuotteen kuvaus Automaattinen olkavarren verenpainemittari
Tuoteluokka Elektroninen verenpainemittari
Malli (koodi) M3 (HEM-7154-E) Näyttö LCD-digitaalinäyttö
Mansetin painealue 0–299mmHg
Pulssin mittausalue
40–180 lyöntiä/min
Verenpaineen mittausalue
SYS: 60–260mmHg / DIA: 40–215mmHg
Tarkkuus Verenpaine: ±3mmHg / Pulssi: ±5% näytön lukemasta
Täyttö Automaattinen
sähköpumpulla
Tyhjennys
Automaattinen
paineentasausventtiili
Mittausmenetelmä Oskillometrinen menetelmä Käyttötila Jatkuva käyttö
IP-luokitus Mittari: IP20 / Lisävarusteena saatava verkkolaite: IP21 (HHP-CM01) tai IP22 (HHP-BFH01)
Luokitus DC 6V 4,0W Soveltuva osa Tyyppi BF (mansetti)
Soveltuvan osan
enimmäislämpötila
Alle +43 °C
Virtalähde Neljä 1,5V:n AA-paristoa tai lisävarusteena saatava verkkolaite (vaihtovirta, 100–240V,
50/60Hz, 0,12–0,065A)
Pariston kesto Noin 1000 mittausta (uusilla alkaliparistoilla)
Käyttöikä (käytettävyysaika) Mittari: 5vuotta / Mansetti: 5vuotta / Lisävarusteena saatava verkkolaite: 5vuotta
Käyttöolosuhteet +10…+40°C / 15–90%:n suhteellinen kosteus (ei tiivistymistä) / 800–1060hPa
Säilytys-/kuljetusolosuhteet -20…+60°C / 10–90%:n suhteellinen kosteus (ei tiivistymistä)
Sisällysluettelo
Mittari, mansetti (HEM-RML31), neljä AA-paristoa, säilytyskotelo, käyttöohje ja
Suojaus sähköiskua vastaan Sisäisen virtalähteen ME-laite (käytettäessä pelkästään paristoja)
Luokan II ME-laite (lisävarusteena saatava verkkolaite)
Paino Mittari: noin 310g (ilman paristoja) / Mansetti: noin 170g
Mitat (noin) Mittari: 105mm (L) × 87mm (K) × 153mm (P)
Mansetti: 145mm × 594mm (ilmaletku: 750mm)
Muisti Tallentaa enintään 60 lukemaa käyttäjää kohden
FI9
Huomautus
Teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilmoittamatta.
Tämä mittari on tutkittu kliinisesti ISO81060-2:2013 -standardin vaatimusten mukaisesti. Kliinisessä validointitutkimuksessa K5-vaihetta
käytettiin 85 tutkittavalle diastolisen verenpaineen määrittämistä varten.
IP-luokitus ilmoittaa laitteen suojauksen määrän standardin IEC 60529 mukaisesti. Mittari ja lisävarusteena saatava verkkolaite on suojattu
kiinteiltä vierasesineiltä, joiden läpimitta on vähintään 12,5mm (esimerkiksi sormi). Lisävarusteena saatava verkkolaite (HHP-CM01) on suojattu
pystysuoraan putoavilta vesipisaroilta, jotka voivat aiheuttaa ongelmia normaalissa käytössä. Lisävarusteena saatava verkkolaite (HHP-BFH01) on
suojattu enintään 15asteen kulmassa putoavilta vesipisaroilta, jotka voivat aiheuttaa ongelmia normaalissa käytössä.
7. Tuotteen oikea hävittäminen (sähkö- ja elektroniikkaromu, WEEE)
Jos tuotteessa tai sen asiakirjoissa on tämä merkki, sitä ei saa hävittää muun talousjätteen mukana, kun sen käyttöikä on lopussa.
Jotta vältetään kontrolloimattoman jätteenhävityksen aiheuttamat ympäristöön ja ihmisten terveyteen kohdistuvat haitat, tämä tuote
on erotettava muista jätteistä ja kierrätettävä asianmukaisesti materiaalien kestävän uudelleenkäytön edistämiseksi.
Tietoja siitä, minne ja miten tämä laite voidaan palauttaa ympäristöä kuormittamatonta kierrätystä varten, on saatavissa joko laitteen
myyntiliikkeestä tai kunnan-/kaupunginhallitukselta.
Yrityskäyttäjien tulee puolestaan ottaa yhteys tavarantoimittajaan ja tarkistaa ostosopimuksen ehdot. Tuotetta ei saa hävittää yhdessä
muiden kaupallisten jätteiden kanssa.
8. Tärkeää tietoa sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta (EMC)
HEM-7154-E täyttää sähkömagneettista yhteensopivuutta (EMC) koskevan EN60601-1-2:2015 -standardin vaatimukset.
Muita EMC-standardin mukaisia asiakirjoja on saatavana osoitteesta
www.omron-healthcare.com
Sivustossa on lisätietoja HEM-7154-E-laitteen sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta.
9. Ohjeet ja valmistajan ilmoitus
Tämä verenpainemittari on suunniteltu eurooppalaisen standardin EN1060 mukaisesti: Ei-invasiiviset verenpainemittarit, Osa 1: Yleisvaatimukset
ja Osa 3: Lisävaatimukset sähkömekaanisille verenpainemittareille.
Tämä OMRON-tuote on valmistettu OMRON HEALTHCARE Co., Ltd., Japan -yrityksen tarkan laatujärjestelmän mukaisesti. OMRON-
verenpainemittarien perusosa, paineanturi, on valmistettu Japanissa.
Ilmoita kaikista tähän laitteeseen liittyvistä vakavista tapahtumista valmistajalle ja sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa sijaitset.
FI10
FI
SD1
Symbolien kuvaus
Soveltuva osa: tyyppiBF, suojausaste
sähköiskua vastaan (vuotovirta)
Luokan II laite.
Suojaus sähköiskua vastaan
IP XX
Laitekotelon tiiviyden suojaus standardin
IEC60529 mukaisesti
CE-merkki
Sarjanumero
Eränumero
Lääkinnällinen laite
Lämpötilarajoitus
Kosteusrajoitus
Ilmanpaineen rajoitus
Liitännän polariteetin merkintä
Vain sisäkäyttöön
OMRONin tavaramerkitty teknologia
verenpainemittaukseen
Laitteen kanssa yhteensopivien mansettien
tunniste
Mansetin asetusilmaisin vasenta käsivartta
varten
Mansetin merkki on asetettava valtimon
yläpuolelle
Alueen osoitin ja olkavarren valtimon
kohdistusilmaisin
,
Käsivarren
ympärysmittojen
alueen ilmaisin oikean
mansettikoon valintaa
varten
,
Valmistajan laadunvalvontamerkki
Ei valmistettu luonnonkumilateksista
Olkavarren ympärys
SD2
Käyttäjän on luettava tämä käyttöohje
Käyttäjän on noudatettava kaikkia näiden
käyttöohjeiden ohjeita turvallisuuden
varmistamiseksi.
Tasavirta
Vaihtovirta
Valmistuspäivämäärä
Kielletty toiminta
IM1-HEM-7154-E-FI-02-10/2019
Julkaisupäivä: 2019-10-24
Automatic Upper Arm
Blood Pressure Monitor
M3 (HEM-7154-E)
IM2-HEM-7154-E-E1-02-10/2019
1
Instruction Manual
Instruction Manual
2.3
Instruction Manual
2
Read Instruction manual and before use.
EL
Διαβάστε τοΕγχειρίδιο οδηγιών και πριν από τηχρήση.
PT
Leia oManual deinstruções e antes deutilizar.
DA
Læs brugervejledningen og før brug.
FI
Lue käyttöohjeet ja ennen käyttöä.
SV
Läs bruksanvisning och före användning.
KZ
ɉɚɣɞɚɥɚɧɭɚɥɞɵɧɞɚ
ɠԥɧɟ ɩɚɣɞɚɥɚɧɭɧԝɫԕɚɭɥɵԑɵɧɨԕɵԙɵɡ
UK
Перед використанням прочитайте керівництво зексплуатації і .
ل؏ϳϫ֐̡؟ϣΎϧΕϳ΍Ω٫
έϭ΍ فϠ٬̡فγϝΎϣόΗγ΍
UR
1
Package Contents
EL
Περιεχόμενα συσκευασίας
SV
Förpackningens innehåll
PT
Conteúdo daembalagem
KZ
Ԕɚɩɬɚɦɚɧɵԙԕԝɪɚɦɵ
DA
Pakkens indhold
UK
Комплект поставки
FI
Pakkauksen sisältö
ϥΎϣΎγΎ̯Ξϳ̰ϳ̡
UR
Instruction Manual
2
1
Instruction Manual
2
Preparing for aMeasurement
EL
Προετοιμασία για μέτρηση
SV
Förbereda enmätning
PT
Preparação deuma medição
KZ
Ԧɥɲɟɭɝɟɞɚɣɵɧɞɚɭ
DA
Forberedelse afen måling
UK
Підготовка довимірювання тиску
FI
Valmistautuminen mittaukseen
̵έΎϳΗ̶̯ε΋Ύϣϳ̡
UR
30 minutes before
EL
30 λεπτά πριν
PT
30 minutos antes
DA
30 minutter før
FI
30minuuttia ennen
SV
30 minuter innan
KZ
ɦɢɧɭɬɛԝɪɵɧ
UK
За 30хвилин
فϠ٬̡Պϧϣ30
UR
5 minutes before: Relax and rest.
EL
5 λεπτά πριν: Χαλαρώστε και ξεκουραστείτε.
PT
5 minutos antes: descontrair erepousar.
DA
5 minutter før: Slap afog hvil.
FI
5minuuttia ennen: rentoudu jalepää.
SV
5 minuter innan: slappna avoch vila.
KZ
ɦɢɧɭɬɛԝɪɵɧɛɨɫɚԙɫɵɩɞɟɦɚɥɭ
UK
За 5хвилин: розслабтеся тавідпочиньте
ϭέ̯ϡ΍έ΁έϭ΍ϡ΍έ΁فϠ٬̡Պϧϣ5
UR
5
Applying the Cuff onthe Left Arm
EL
Τοποθέτηση της περιχειρίδας στον αριστερό
βραχίονα
SV
Sätta påmanschetten påvänster arm
PT
Aplicação dabraçadeira nobraço esquerdo
KZ
Ɇɚɧɠɟɬɚɧɵɫɨɥԕɨɥԑɚɬɚԑɭ
DA
Påsætning afmanchetten påvenstre arm
UK
Накладення манжети наліву руку
FI
Mansetin asettaminen vasempaan olkavarteen
ΎϧΎ̴ϟϑ̯έ̡ϭίΎΑ؏ϳ΋ΎΑ
UR
1-2 cm


Click
A
B
A
Tube side ofthe cuff should be1 - 2 cmabove the inside elbow.
EL
Η πλευρά της περιχειρίδας μετον σωλήνα πρέπει ναβρίσκεται 1 - 2 cmπάνω από την εσωτερική
πλευρά του αγκώνα.
PT
O lado dotubo dabraçadeira deve estar 1 - 2 cmacima dointerior docotovelo.
DA
Slangesiden afmanchetten skal sidde 1 til 2 cmover indersiden afalbuen.
FI
Mansetin letkupuolen tulee olla 1–2cm kyynärtaipeen sisäpuolen yläpuolella.
SV
Slangsidan avmanschetten ska vara 1–2cm ovanför insidan avarmbågen.
KZ
Ɇɚɧɠɟɬɚɧɵԙɬԛɬɿɤɛɟɬɿɢɵԕɬɚɧ±ɫɦɠɨԑɚɪɵɛɨɥɭɵԕɚɠɟɬ
UK
Край манжети зтрубкою слід розташувати на1–2см вище ліктьового згину.
لف΋٫Ύ̩Ύϧϭ٫έ̡ϭ΍έՌϳϣ̶Ռϧϳγ2فγ1فγ̶ϧ٬̯̶̯έΩϧ΍ϩέΎϧ̯Ύ̯ف̩ϳϧفγΏγΎ̯ϑ̯
UR
B
Make sure that air tube ison the inside ofyour arm and wrap the cuff
securely soit can nolonger slip round.
EL
Βεβαιωθείτε ότι οσωλήνας αέρα βρίσκεται στην εσωτερική πλευρά του χεριού σας και τυλίξτε την
περιχειρίδα γερά ώστε ναμην μπορεί ναπεριστραφεί.
PT
Certifique-se deque otubo dear está naparte interior dobraço eenrole abraçadeira firmemente, para
que não deslize.
DA
Kontrollér, atluftslangen sidder påindersiden afarmen, ogvikl manchetten fast omarmen, såden ikke
kan drejes rundt.
FI
Varmista, että ilmaletku onolkavarren sisäpuolella, jakääri mansetti riittävän tiukasti, jotta seei voi
pyöriä olkavarren ympärillä.
SV
Se till att luftslangen sitter påinsidan avarmen och linda manschetten ordentligt såatt den inte längre
kan glida runt.
KZ
Ⱥɭɚɬԛɬɿɝɿԕɨɥɞɵԙɿɲɤɿɠɚԑɵɧɞɚɨɪɧɚɥɚɫԕɚɧɵɧɬɟɤɫɟɪɿɩɦɚɧɠɟɬɚɧɵɫɵɪԑɵɦɚɣɬɵɧɞɚɣɟɬɿɩ
ɦɵԕɬɚɩɨɪɚԙɵɡ
UK
Переконайтеся, щоповітряна трубка знаходиться навнутрішній поверхні руки, інадійно
обгорніть манжету так, щоб вона непроверталася.
Ωϳίϣ؟ϳ؟̯ΎΗ؏ϳΩՊϳ̡ϟفγفϘϳέρυϭϔΣϣϭ̯ϑ̯έϭ΍ف٫ΩϭΟϭϣέΩϧ΍ف̯ϭίΎΑف̯̟΁ΏϭϳՌέ΋ϳ΍؟̯؏ϳ΋ΎϧΑ̶ϧϳϘϳϭ̯ΕΎΑα΍
UR
لف̰γ؟ϧϝγϬ̡
3
Installing Batteries
EL
Εγκατάσταση των μπαταριών
SV
Sätta ibatterierna
PT
Instalação das pilhas
KZ
Ȼɚɬɚɪɟɹɥɚɪɞɵɨɪɧɚɬɭ
DA
Isætning afbatterier
UK
Встановлення елементів живлення
FI
Paristojen asentaminen
Ύϧέ̯Ώλϧ̵έՌϳΑ
UR
AA, 1.5V × 4
6
Sitting Correctly
EL
Σωστή στάση του σώματος
SV
Rätt sittställning
PT
Como sentar-se corretamente
KZ
Ⱦԝɪɵɫɨɬɵɪɭ
DA
Sæt dig korrekt
UK
Правильне положення тіла
FI
Istuminen oikein
ΎϧϬՌϳΑفγفϘϳέρΕγέΩ
UR
Sit comfortably with your back and arm supported.
EL
Καθίστε άνετα μετην πλάτη και τον βραχίονά σας ναστηρίζονται.
PT
Sente-se confortavelmente apoiando ascostas eo braço.
DA
Sid behageligt med støtte til ryg ogarm.
FI
Istu mukavasti selkä jakäsivarsi tuettuina.
SV
Sitt bekvämt med stöd för ryggen och armen.
KZ
Ⱥɪԕɚԙɵɡɛɟɧԕɨɥɵԙɵɡɞɵɬɿɪɟɩɵԙԑɚɣɥɵɨɬɵɪɵԙɵɡ
UK
Сядьте зручно таким чином, щоб спина тарука нащось спиралися.
ل؏ϳϬՌϳΑفγϡ΍έ΁فγΩΩϣ̶̯ϭίΎΑέϭ΍έϣ̯̶ϧ̡΍
UR
Place the arm cuff atthe same level asyour heart.
EL
Τοποθετήστε την περιχειρίδα στο ίδιο επίπεδο μετην καρδιά σας.
PT
Coloque abraçadeira aomesmo nível docoração.
DA
Placer manchetten iniveau med dit hjerte.
FI
Aseta mansetti sydämen tasolle.
SV
Armmanschetten ska vara påsamma nivå som hjärtat.
KZ
Ԕɨɥɦɚɧɠɟɬɚɫɵɧɠԛɪɟɤɬɿԙɞɟԙɝɟɣɿɧɟԕɨɣɵԙɵɡ
UK
Манжета наплече має бути нарівні серця.
ل؏ϳϬ̯έέ̡΢ργΡέρ̶̯ϝΩفϧ̡΍ϭ̯ϑ̯ϭίΎΑ
UR
Keep feet flat, legs uncrossed, remain still and donot talk.
EL
Πατάτε ταπόδια σας στο πάτωμα, μησταυρώνετε ταπόδια σας, παραμείνετε ακίνητοι και
μημιλάτε.
PT
Mantenha ospés nochão, não cruze aspernas, mantenha-se imóvel enão fale.
DA
Sæt fødderne pågulvet, kryds ikke benene, forhold dig iro, ogtal ikke.
FI
Pidä jalkaterät lattiaa vasten, älä risti jalkoja, pysy paikallasi jaälä puhu.
SV
Håll fötterna plant mot golvet, benen får inte vara korsade, var stilla och prata inte.
KZ
Ⱥɹԕɬɵɫɨɡɵɩɚɣԕɚɫɬɵɪɦɚɣԕɨɡԑɚɥɦɚɣɠԥɧɟɫԧɣɥɟɫɩɟɣɨɬɵɪɵԙɵɡ
UK
Ноги слід тримати неперехрещеними, зістопами напідлозі. Нерухайтесь іне розмовляйте.
ل؏ϳέ̯؟ϧΕΎΑέϭ΍؏ϳ٫έ̟̩ˬ؏ϳέ̯ΏΎϘϧفΑϭ̯؏ϭ̴ϧΎՌˬ؏ϳϬ̯έΎՌ̡̩ϭ̯؏ϭέϳ̡
UR
8
Taking aMeasurement
EL
Λήψη μέτρησης
SV
Göra enmätning
PT
Realização deuma medição
KZ
Ԧɥɲɟɭɠɚɫɚɭ
DA
Foretag enmåling
UK
Здійснення вимірювання
FI
Mittauksen ottaminen
Ύϧϳϟε΋Ύϣϳ̡
UR
When the [START/STOP] button ispressed, the measurement istaken and saved
automatically.
EL
Όταν πατάτε τοκουμπί [START/STOP], λαμβάνεται ημέτρηση και αποθηκεύεται αυτόματα.
PT
Quando obotão [START/STOP] épremido, amedição éfeita egravada automaticamente.
DA
Når dutrykker påknappen [START/STOP], foretages oggemmes målingen automatisk.
FI
Kun [START/STOP]-painiketta painetaan, mittaus tehdään jatallennetaan automaattisesti.
SV
När knappen [START/STOP] trycks intas mätningen och sparas automatiskt.
KZ
>67$57[email protected]ɬԛɣɦɟɫɿɛɚɫɵɥԑɚɧɞɚԧɥɲɟɭɠɚɫɚɥɵɩɚɜɬɨɦɚɬɬɵɬԛɪɞɟɫɚԕɬɚɥɚɞɵ
UK
Кнопка [START/STOP] запускає вимірювання, результати якого зберігаються автоматично.
لف٫̶ΗΎΟϭ٫υϭϔΣϣΩϭΧΑΩϭΧέϭ΍ف٫̶ΗΎΟ̶ϟε΋Ύϣϳ̡ϭΗˬف٫ΎΗΎΟΏΩϥՌΑ>START/STOP@ΏΟ
UR
7
Selecting User ID(1 or2)
EL
Επιλογή ταυτότητας χρήστη (1 ή2)
SV
Välja användar-ID (1 eller 2)
PT
Selecionar aidenticação deutilizador
(1 ou2)
KZ
ɉɚɣɞɚɥɚɧɭɲɵɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɬɨɪɵɧ
ɬɚԙɞɚɭɧɟɦɟɫɟ
DA
Valg afbruger-id (1 eller 2)
UK
Вибір ідентифікатора користувача
(1або 2)
FI
Käyttäjätunnuksen valinta (1 tai 2)
Ύϧέ̯ΏΧΗϧϣ2Ύϳ1̵վΉ΁ϑέΎλ
UR
Switching user IDenables you tosave readings for 2 people.
EL
Με την εναλλαγή της ταυτότητας χρήστη μπορείτε νααποθηκεύετε μετρήσεις για 2 άτομα.
PT
Trocar aidentificação deutilizador permite guardar leituras de2 pessoas.
DA
Ved atskifte bruger-id kan dugemme målinger for 2 personer.
FI
Käyttäjätunnuksen vaihtaminen mahdollistaa kahden henkilön lukemien tallennuksen.
SV
Genom att byta användar-ID kan duspara avläsningar för 2 personer.
KZ
ɉɚɣɞɚɥɚɧɭɲɵɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɬɨɪɵɧɚɭɵɫɬɵɪɭɚɪԕɵɥɵɚɞɚɦɧɵԙɤԧɪɫɟɬɤɿɲɬɟɪɿɧɫɚԕɬɚɭԑɚ
ɛɨɥɚɞɵ
UK
Перемикання між ідентифікаторами користувачів дає змогу зберігати показання для 2осіб.
لف̰γΎΟΎϳΎ̩Αϭ̯̲ϧվϳέف΋ϟف̯Ω΍έϓ΍2؟̯؏ϳ٫فΗΎϧΑϝΑΎϗ̟΁فγفϧέ̯ϝϳΩΑΗϭ̯ΕΧΎϧη̶̯ϑέΎλ
UR
4
Setting Date and Time
EL
Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας
SV
Ställa indatum och tid
PT
Acertar adata ehora
KZ
Ʉԛɧɦɟɧɭɚԕɵɬɬɵɨɪɧɚɬɭ
DA
Indstilling afdato ogklokkeslæt
UK
Налаштування дати йчасу
FI
Päivämäärän jakellonajan asettaminen
Ύϧέ̯ՊϳγΕϗϭέϭ΍ΦϳέΎΗ
UR
Set year > month > day > hour > minute.
EL
Ρυθμίστε τοέτος > τον μήνα > την ημέρα > την ώρα > ταλεπτά.
PT
Acertar ano > mês > dia > hora > minuto.
DA
Indstil år> måned > dag > time> minut.
FI
Aseta vuosi > kuukausi > päivä > tunnit > minuutit.
SV
Ställ inår > månad > dag > timme > minut.
KZ
ɀɵɥ!ɚɣ!ɤԛɧ!ɫɚԑɚɬ!ɦɢɧɭɬɩɚɪɚɦɟɬɪɿɧɨɪɧɚɬɵԙɵɡ
UK
Введіть рік> місяць> день> годину> хвилину.
ل؏ϳέ̯ՊϳγՊϧϣ؟ՌϧϬ̳ϥΩ؟ϧϳ٬ϣϝΎγ
UR
Year
Month
Day
Hour
Minute
Back / Forward
EL
Πίσω / Μπροστά
PT
Retroceder / Avançar
DA
Tilbage / Frem
FI
Takaisin / eteenpäin
SV
Bakåt / Framåt
KZ
ȺɪɬԕɚȺɥԑɚ
UK
Назад / уперед
ف̳΁فϬ̩ϳ̡
UR
If taking measurements onthe right arm, refer to:
EL
Αν λαμβάνετε μετρήσεις από τον δεξί βραχίονα
PT
Se fizer asmedições nobraço direito, consulte:
DA
Ved målinger påhøjre arm, se:
FI
Jos teet mittaukset oikeasta olkavarresta, lue
SV
Om dumäter påhöger arm, se:
KZ
ȿɝɟɪɨԙԕɨɥɞɚԧɥɲɟɭɥɟɪɠԛɪɝɿɡɫɟԙɿɡɤɟɥɟɫɿ
ɛԧɥɿɦɞɿԕɚɪɚԙɵɡ
UK
Якщо вимірювання проводиться направій руці, див
.
؏ϳϬ̰ϳΩ؟ϳˬϭΗ؏ϳ٫ف٫έفϟε΋Ύϣϳ̡έ̡ϭίΎΑ؏ϳ΋΍Ω
UR
9
1
Instruction Manual
Instruction Manual
3.
https://www.omron-healthcare.com/
Manufacturer
Κατασκευαστής
Fabricante
Producent
Valmistaja
Tillverkare
Ԧɧɞɿɪɭɲɿ
Виробник
έΎ̯ϖϳϠΧΗ
OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.
53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, KYOTO, 617-0002 JAPAN
EU-representative
Αντιπρόσωπος στην ΕΕ
Representante da UE
EU-repræsentant
EU-edustaja
EU-representant
ȿɈɞɚԑɵԧɤɿɥɞɿɝɿ
Представник у ЄС
ϥ΋ΎϣϧEU
OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.
Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp,
THE NETHERLANDS
www.omron-healthcare.com
Importer in EU
Εισαγωγέας στην ΕΕ
Importador na EU
Importør i EU
EU-maahantuoja
EU-importör
ȿɈɟɥɞɟɪɿɧɟɢɦɩɨɪɬɬɚɭɲɵ
Імпортер в ЄС
ϩΩϧϧ̯Ωϣ΁έΑΎ̯EU
Production facility
Εργοστάσιο παραγωγής
Local de produção
Produktionsanlæg
Tuotantolaitos
Produktionsenhet
Ԧɧɞɿɪɿɫɬɿɤɛԧɥɿɦɲɟɫɿ
Виробничі потужності
Εϟϭ٬γ̶ϘϳϠΧΗ
OMRON HEALTHCARE MANUFACTURING
VIETNAM CO., LTD.
No.28 VSIP II, Street 2, Vietnam-Singapore Industrial Park II,
Binh Duong Industry-Services-Urban Complex, Hoa Phu Ward,
Thu Dau Mot City, Binh Duong Province, Vietnam
Subsidiaries
Θυγατρικές
Filiais
Datterselskaber
Tytäryhtiöt
Dotterbolag
Ɏɢɥɢɚɥɞɚɪɵ
Дочірні компанії
؏Ύϳϧ̡ϣ̯̶ϠϳΫ
OMRON HEALTHCARE UK LTD.
Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, UK
www.omron-healthcare.com
OMRON MEDIZINTECHNIK
HANDELSGESELLSCHAFT mbH
Konrad-Zuse-Ring 28, 68163 Mannheim, GERMANY
www.omron-healthcare.com
OMRON SANTÉ FRANCE SAS
3, Parvis de la Gare, 94130 Nogent-sur-Marne, FRANCE
Uniquement pour le marché français:
OMRON Service Après Vente
Vert 0 800 91 43 14
www.omron-healthcare.com
9
Checking Readings
EL
Έλεγχος των μετρήσεων
SV
Kontrollera avläsningar
PT
Vericar leituras
KZ
Ʉԧɪɫɟɬɤɿɲɬɟɪɞɿɬɟɤɫɟɪɭ
DA
Kontrol afmålinger
UK
Перегляд показань
FI
Lukemien tarkastelu
Ύϧέ̯̮ϳ̩ί̴ϧվϳέ
UR
1
2
3
4
1
Appears if“SYS is135 mmHg orabove
and/or “DIA is85 mmHg* orabove.
EL
Εμφανίζεται ανησυστολική πίεση «SYS» είναι
135mmHg ήπερισσότερο ή/και ηδιαστολική
πίεση «DIA» είναι 85 mmHg* ήπερισσότερο.
PT
Aparece seovalor de"SYS" for de135mmHg
ousuperior e/ou ovalor de"DIA" for
de85mmHg* ousuperior.
DA
Vises, hvis "SYS" er135mmHg eller derover,
og/eller "DIA" er85mmHg* eller derover.
FI
Tulee näkyviin, jos SYS on135mmHg tai
korkeampi ja/tai DIA on85mmHg* tai korkeampi.
SV
Visas om”SYS” är135mmHg eller högre och/eller
”DIA är85mmHg* eller högre.
KZ
ȿɝɟɪ©6<6ªɤԧɪɫɟɬɤɿɲɿɦɦɫɵɧɛɚԑ
ɧɟɦɟɫɟɨɞɚɧɠɨԑɚɪɵɠԥɧɟɧɟɦɟɫɟ©',$ª
ɤԧɪɫɟɬɤɿɲɿɦɦɫɵɧɛɚԑɧɟɦɟɫɟɨɞɚɧ
ɠɨԑɚɪɵɛɨɥɫɚɤԧɪɫɟɬɿɥɟɞɿ
UK
Ця позначка з’являється, якщо SYS сягає
135мм рт.ст. або вище та(або) DIA сягає
85мм рт.ст.* або вище.
ف٫ϩΩΎϳίفγα΍Ύϳ
6<6PP+J
؟̯ف٫ΎΗϭ٫έ٫Ύυ
UR
لف٫ϩΩΎϳίفγα΍Ύϳ
',$PP+J
Ύϳέϭ΍
2
Appears when anirregular rhythm** isdetected during ameasurement.
Ifit appears repeatedly, OMRON recommends toconsult your physician.
EL
Εμφανίζεται όταν ανιχνεύεται ακανόνιστος ρυθμός** κατά τηδιάρκεια της μέτρησης.
Ανεμφανίζεται επανειλημμένα, ηOMRON συνιστά νασυμβουλευτείτε τον ιατρό σας.
PT
Aparece quando umritmo irregular** édetetado durante uma medição. Seaparecer
repetidamente, aOMRON recomenda que consulte oseu médico.
DA
Vises, hvis enuregelmæssig rytme** registreres under enmåling. Hvis dette vises gentagne gange,
anbefaler OMRON, atdu kontakter din læge.
FI
Tulee näkyviin, jos epäsäännöllinen rytmi** havaitaan mittauksen aikana. Jos symboli näkyy
toistuvasti, OMRON suosittelee ottamaan yhteyttä lääkäriin.
SV
Visas när enoregelbunden rytm** upptäcks under enmätning. Omden här symbolen visas
upprepade gånger rekommenderar OMRON att durådgör med din läkare.
KZ
Ԧɥɲɟɭɛɚɪɵɫɵɧɞɚɬԝɪɚԕɫɵɡɫɨԑɵɫɚɧɵԕɬɚɥԑɚɧɞɚɤԧɪɫɟɬɿɥɟɞɿȿɝɟɪɨɥԕɚɣɬɚɥɚɧɵɩ
ɤԧɪɫɟɬɿɥɫɟ20521ɤɨɦɩɚɧɢɹɫɵɞԥɪɿɝɟɪɝɟɯɚɛɚɪɥɚɫɭɞɵԝɫɵɧɚɞɵ
UK
Індикатор з’являється, якщо під час вимірювання виявлено порушення ритму**. Якщо
індикатор з’являється неодноразово, компанія OMRON рекомендує проконсультуватися
злікарем.
20521ˬϭΗف٫ΎΗϭ٫έ٫ΎυέΎΑέΎΑ؟ϳέ̳΍لف٫ΎΗϭ٫έ٫ΎυϭΗف٫ΎΗϠ̩؟Η̡Ύ̯ϝΎΗΏϳΗέΗفΑ̮ϳ΍ΏΟϥ΍έϭΩف̯ε΋Ύϣϳ̡
UR
لف٫ΎΗέ̯Εϳ΍Ω٫̶̯فϧέ̯ϩέϭηϣفγΞϟΎόϣف̯̟΁
3
Appears when your body moves during ameasurement. Remove the
arm cu, wait 2-3 minutes and try again.
EL
Εμφανίζεται όταν τοσώμα σας κινηθεί κατά τηδιάρκεια της μέτρησης. Αφαιρέστε την περιχειρίδα,
περιμένετε 2-3 λεπτά και δοκιμάστε ξανά.
PT
Aparece quando ocorpo semexe durante uma medição. Retire abraçadeira, aguarde 2-3minutos
etente denovo.
DA
Vises, hvis dubevæger kroppen under enmåling. Tag armmanchetten af, vent 2-3 minutter,
ogforsøg igen.
FI
Tulee näkyviin, jos liikutat kehoasi mittauksen aikana. Irrota mansetti, odota 2–3 minuuttia jayritä
uudelleen.
SV
Visas när durör dig under enmätning. Taav manschetten, vänta 2–3 minuter och försök igen.
KZ
ԦɥɲɟɭɛɚɪɵɫɵɧɞɚɞɟɧɟԕɨɡԑɚɥԑɚɧɞɚɤԧɪɫɟɬɿɥɟɞɿԔɨɥɦɚɧɠɟɬɚɫɵɧɚɥɵɩɬɚɫɬɚɩ
±ɦɢɧɭɬɤԛɬɿԙɿɡɫɨɞɚɧɫɨԙԥɪɟɤɟɬɬɿԕɚɣɬɚɥɚԙɵɡ
UK
Ця позначка з’являється, якщо ваше тіло рухається під час вимірювання тиску. Зніміть
манжету, зачекайте 2–3хвилини таспробуйте щераз.
؏ϳέ̯έΎυΗϧ΍Պϧϣˬ؏ϳΩΎՌ٫ϭ̯ϑ̯ϭίΎΑلف٫̶Ηϭ٫Ε̯έΣϥ΍έϭΩف̯ε΋Ύϣϳ̡̶̯ϡγΟف̯̟΁ΏΟف٫ΎΗϭ٫έ٫ΎυΕϗϭα΍
UR
ل؏ϳέ̯εηϭ̯ϩέΎΑϭΩέϭ΍
4
Cu istight enough.
EL
Η περιχειρίδα είναι αρκετά σφιχτή.
PT
A braçadeira está bem apertada.
DA
Manchetten ertilstrækkelig stram.
FI
Mansetti onasetettu riittävän tiukasti.
SV
Manschetten sitter tillräckligt stramt.
KZ
Ɇɚɧɠɟɬɚɠɟɬɤɿɥɿɤɬɿɬɵԑɵɡ
UK
Манжету обгорнуто достатньо щільно.
لف٫Պ΋ΎՌ̶ϓΎ̯ϑ̯
UR
4
Apply cu again MORE TIGHTLY.
EL
Τοποθετήστε πάλι την περιχειρίδα ΠΙΟ
ΣΦΙΧΤΑ.
PT
Aplique abraçadeira denovo MAIS
APERTADA.
DA
Sæt manchetten STRAMMERE på.
FI
Aseta mansetti uudelleen TIUKEMMIN.
SV
Sätt påmanschetten igen och DRA
ÅTDEN MER.
KZ
ɆɚɧɠɟɬɚɧɵԕɚɣɬɚԔȺɌɌɕɊȺԔ
ɌɕԐɕɁȾȺɉɬɚԑɵԙɵɡ
UK
Обгорніть манжету щераз ЩІЛЬНІШЕ.
ل؏ϳ΋Ύ̴ϟϑ̯ϩέΎΑϭΩفγ̶ΗΧγΩϳίϣ
UR
*The high blood pressure definition isbased onthe 2018 ESH/ESC Guidelines.
EL
* Ο ορισμός της υψηλής αρτηριακής πίεσης βασίζεται στις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Εταιρείας
Υπέρτασης (ESH)/Καρδιολογίας (ESC) του 2018.
PT
*A denição detensão arterial alta baseia-se nas Orientações 2018 ESH/ESC.
DA
*Denitionen afhøjt blodtryk erbaseret på2018 ESH/ESC-retningslinjerne.
FI
*Korkean verenpaineen määritys perustuu vuoden 2018 ESH-/ESC-ohjeisiin.
SV
*Denitionen för högt blodtryck baseras påESH/ESC-riktlinjerna från 2018.
KZ
ɀɨԑɚɪɵԕɚɧԕɵɫɵɦɵɧɵԙɚɧɵԕɬɚɥɭɵ(6+(6&ɧԝɫԕɚɭɥɚɪɵɧɚɧɟɝɿɡɞɟɥɝɟɧ
UK
* Визначення високого артеріального тиску взято зкерівництв Європейського товариства
гіпертензії/ Європейського товариства кардіологів 2018р.
لف٫̶ϧΑϣέ̡ρϭρΧΎϣϧ٫έ(6+(6&ϑϳέόΗ̶̯έηϳέ̡վϠΑ̶΋Ύ٫
UR
** An irregular heartbeat rhythm isdefined asarhythm that is25% less or25%
more than the average rhythm detected during ameasurement.
EL
** Ως ακανόνιστος καρδιακός ρυθμός ορίζεται ορυθμός που είναι κατά 25% λιγότερος ήκατά 25%
περισσότερος από τον μέσο ρυθμό που ανιχνεύεται κατά τηδιάρκεια μιας μέτρησης.
PT
** Um ritmo debatimento cardíaco irregular édenido como umritmo 25% inferior ou25% superior
aoritmo médio detetado durante uma medição.
DA
** En uregelmæssig hjerterytme deneres som enhjerterytme, der er25% mindre eller 25% mere
iforhold til den gennemsnitlige hjerterytme, der registreres under enmåling.
FI
** Epäsäännöllisellä sydämenrytmillä tarkoitetaan 25% hitaampaa tai 25% nopeampaa
sydämenrytmiä verrattuna mittauksen aikana tunnistettuun keskimääräiseen sydämenrytmiin.
SV
** Oregelbundna hjärtslag ären hjärtrytm som är25% långsammare eller 25% snabbare änden
genomsnittliga hjärtrytm som identieras under enmätning.
KZ
Ɍԝɪɚԕɫɵɡɠԛɪɟɤɫɨԑɵɫɵԧɥɲɟɭɛɚɪɵɫɵɧɞɚɚɧɵԕɬɚɥԑɚɧɨɪɬɚɲɚɬɚɦɵɪɫɨԑɵɫɵɧɵԙ
ɞɚɧɤɟɦɧɟɦɟɫɟɞɚɧɠɨԑɚɪɵɫɨԑɵɫɵɪɟɬɿɧɞɟɚɧɵԕɬɚɥɚɞɵ
UK
** Порушенням ритму серцебиття вважається ритм, який на25% відрізняється від середнього
ритму, визначеного під час вимірювання артеріального тиску.
Ύϳϡ̯%25فγϝΎΗργϭ΍فϟ΍ϭفϧϠ̩؟Η̡ϭΟف٫ΎΗΎΟΎϳ̯ϥΎϳΑفγΕϳΛϳΣ̶̯ϝΎΗα΍ϭ̯ϝΎΗ̶̯ϥ̯֐ϫΩΏϳΗέΗفΑ̶̯ϝΩ
UR
لϭ٫Ύ٫έέ̯ε΋Ύϣϳ̡̶̯έηϳέ̡վϠΑέՌϳϧΎϣΎ̯̟΁؟̯ΏΟف٫ΎΗϭ٫ϩΩΎϳί%25
10
Using Memory Functions
EL
Χρήση των λειτουργιών μνήμης
SV
Använda minnesfunktioner
PT
Utilização das funções dememória
KZ
ɀɚɞɮɭɧɤɰɢɹɥɚɪɵɧɩɚɣɞɚɥɚɧɭ
DA
Brug afhukommelsesfunktioner
UK
Використання функцій пам’яті
FI
Muistitoimintojen käyttö
Ύϧέ̯ϝΎϣόΗγ΍Ύ̯ϥη̰ϧϓ̵έϭϣϳϣ
UR
Before using memory functions, select your user ID.
EL
Προτού χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες μνήμης, επιλέξτε την
ταυτότητα χρήστη σας.
PT
Antes deutilizar asfunções dememória, selecione aidenticação
deutilizador.
DA
Vælg din bruger-id før brug afhukommelsesfunktioner.
FI
Ennen kuin käytät muistitoimintoja, valitse käyttäjätunnuksesi.
SV
Innan duanvänder minnesfunktioner väljer duditt användar-ID.
KZ
ɀɚɞɮɭɧɤɰɢɹɥɚɪɵɧɩɚɣɞɚɥɚɧɭɚɥɞɵɧɞɚɩɚɣɞɚɥɚɧɭɲɵ
ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɬɨɪɵɧɬɚԙɞɚԙɵɡ
UK
Перед використанням функцій пам’яті оберіть свій
ідентифікатор користувача.
ل؏ϳέ̯ΏΧΗϧϣΕΧΎϧηϑέΎλ̶ϧ̡΍ˬفϠ٬̡فγفϧέ̯ϝΎϣόΗγ΍Ύ̯ϥη̰ϧϓ̵έϭϣϳϣ
UR
10.1 Readings Stored inMemory
EL
Μετρήσεις αποθηκευμένες στη μνήμη
PT
Leituras guardadas namemória
DA
Målinger, der ergemt ihukommelsen
FI
Muistiin tallennettujen lukemien tarkastelu
SV
Avläsningar lagrade iminnet
KZ
ɀɚɞɬɚɫɚԕɬɚɭɥɵɤԧɪɫɟɬɤɿɲɬɟɪ
UK
Показання, щозберігаються впам’яті
ί̴ϧվϳέϩΩέ̯έϭՌγ΍؏ϳϣ̵έϭϣϳϣ
UR
Up to60 readings
arestored.
EL
Αποθηκεύονται έως
60μετρήσεις.
PT
São armazenadas até
60 leituras.
DA
Op til 60 målinger
gemmes.
FI
Laite tallentaa enintään
60lukemaa.
SV
Upp till 60 avläsningar
lagras.
KZ
ɤԧɪɫɟɬɤɿɲɤɟɞɟɣɿɧ
ɫɚԕɬɚɥɚɞɵ
UK
Зберігається
до60показань.
ف΋̯έϭՌγ΍̮Ηί̴ϧվϳέ60
UR
ل؏ϳ٫فΗΎΟ
10.2 Average ofthe Latest 2 or3 Readings Taken
within a10 Minute Span
EL
Μέση τιμή των τελευταίων 2 ή3 μετρήσεων που έχουν ληφθεί
σεδιάστημα 10 λεπτών
PT
Média das últimas 2 ou3 leituras efetuadas num intervalo
de10minutos
DA
Gennemsnittet afde seneste 2 eller 3 målinger inden for ettidsrum
på10 minutter
FI
10minuutin aikavälillä otetun 2–3 viimeisimmän lukeman keskiarvo
SV
Medelvärde för desenaste 2 eller 3 avläsningarna som gjorts inom
ett 10-minutersintervall
KZ
ɦɢɧɭɬɚɪɚɥɵԑɵɧɞɚɠɚɫɚɥԑɚɧɟԙɫɨԙԑɵɧɟɦɟɫɟ
ɤԧɪɫɟɬɤɿɲɬɿԙɨɪɬɚɲɚɦԥɧɿ
UK
Усереднення останніх двох або трьох показань, отриманих
протягом 10хвилин
ργϭ΍̶̯ί̴ϧվϳέ3Ύϳ2ϥϳέΗϩίΎΗ̶΋̳̶ϟ؏ϳϣفλέϋف̯Պϧϣ10
UR
3 sec+
10.3 Deleting All Readings
EL
Διαγραφή όλων των μετρήσεων
PT
Eliminação detodas asleituras
DA
Sletning afalle målinger
FI
Kaikkien lukemien poistaminen
SV
Radera alla avläsningar
KZ
Ȼɚɪɥɵԕɤԧɪɫɟɬɤɿɲɬɿɠɨɸ
UK
Видалення всіх показань
Ύϧέ̯ϑΫΣϭ̯ί̴ϧվϳέ̶ϬΑγ
UR
4sec+ 4sec+

11
Other Settings
EL
Άλλες ρυθμίσεις
SV
Övriga inställningar
PT
Outras denições
KZ
Ȼɚɫԕɚɩɚɪɚɦɟɬɪɥɟɪ
DA
Andre indstillinger
UK
Інші налаштування
FI
Muut asetukset
ΕΎΑϳΗέΗ̵έγϭΩ
UR
11.1 Restoring tothe Default Settings
EL
Επαναφορά των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων
PT
Restauração das predenições
DA
Gendannelse afstandardindstillingerne
FI
Oletusasetusten palauttaminen
SV
Återställa till standardinställningarna
KZ
Ԥɞɟɩɤɿɩɚɪɚɦɟɬɪɥɟɪɞɿԕɚɥɩɵɧɚɤɟɥɬɿɪɭ
UK
Повернення доналаштувань
зазамовчуванням
Ύϧέ̯ϝΎΣΑ؏ϳϣΕΎΑϳΗέΗՊϟΎϔϳվ
UR
4sec+4sec+

12
Optional Medical Accessories
EL
Προαιρετικά ιατρικά εξαρτήματα
SV
Valfria medicinska tillbehör
PT
Acessórios médicos opcionais
KZ
Ԕɨɫɵɦɲɚɦɟɞɢɰɢɧɚɥɵԕ
ɚɤɫɟɫɫɭɚɪɥɚɪ
DA
Valgfrit medicinsk tilbehør
UK
Додаткові медичні аксесуари
FI
Valinnaiset lääkinnälliset lisävarusteet
ϥΎϣΎγϭίΎγ̶Αρ̵έΎϳΗΧ΍
UR
AC Adapter
(HHP-CM01) (HHP-BFH01)
(HEM-RML31)
22 - 42 cm
Arm Cuff
(HEM-CS24)
17 - 22 cm
Do not throw the air plug away. The air
plug can beapplicable tothe optional cu.
EL
Μην πετάξετε τοβύσμα αέρα. Τοβύσμα αέρα
μπορεί ναχρησιμοποιηθεί μετην προαιρετική
περιχειρίδα.
PT
Não deite fora acha dear. Acha dear pode
ser aplicável àbraçadeira opcional.
DA
Smid ikke luftstikket væk. Luftstikket kan
anvendes sammen med den valgfri manchet.
FI
Älä hävitä ilmaletkun liitintä. Ilmaletkun liitintä
voidaan mahdollisesti käyttää lisävarusteena
saatavan mansetin kanssa.
SV
Kasta inte bort luftkontakten. Luftkontakten
kan användas påden valfria manschetten.
KZ
ȺɭɚɚɲɚɫɵɧɥɚԕɬɵɪɦɚԙɵɡȺɭɚɚɲɚɫɵɧ
ԕɨɫɚɥԕɵɦɚɧɠɟɬɚԑɚԕɨɥɞɚɧɭԑɚɛɨɥɚɞɵ
UK
Не викидайте повітряний штекер. Повітряний
штекер підходить дододаткової манжети.
ϭ̳ϻέ̡ϑ̯̵έΎϳΗΧ΍̲Ϡ̡έ΋ϳ΍ل؏ϳΩ؟ϧ̮ϧϳϬ̡ϭ̯̲Ϡ̡̶΋΍ϭ٫
UR
لف٫ΎΗ̰γϭ٫
Error messages orother problems? Refer to:
EL
Μηνύματα σφάλματος ήάλλα προβλήματα; Ανατρέξτε στο:
PT
Mensagens deerro ououtros problemas? Consulte:
DA
Fejlmeddelelser eller andre problemer? Se:
FI
Virheilmoituksia tai muita ongelmia? Lue:
SV
Felmeddelanden eller andra problem? Se:
KZ
Ԕɚɬɟɬɭɪɚɥɵɯɚɛɚɪɥɚɪɧɟɦɟɫɟɛɚɫԕɚɩɪɨɛɥɟɦɚɥɚɪ
ɛɚɪɦɚ"Ʉɟɥɟɫɿɧɿԕɚɪɚԙɵɡ
UK
Повідомлення про помилки або інші проблеми? Див.:
؏ϳ٫فΗϳΩ؟ϟ΍ϭΣΎ̯ˮϝ΋Ύγϣέ̴ϳΩΎϳΕΎϣΎϐϳ̡ف̯̶ρϠϏ
UR
If your systolic pressure ismore than 210 mmHg:
After the arm cuff starts toinflate, press and hold the [START/STOP] button until the monitor
inflates 30 to40 mmHg higher than your expected systolic pressure.
EL
Αν ησυστολική σας πίεση είναι πάνω από 210 mmHg:
Όταν ηπεριχειρίδα αρχίσει ναδιογκώνεται, πατήστε και κρατήστε πατημένο τοκουμπί [START/STOP]
έως ότου τοπιεσόμετρο διογκώσει την περιχειρίδα 30 έως 40 mmHg υψηλότερα από την αναμενόμενη
συστολική σας πίεση.
PT
Se atensão sistólica estiver acima dos 210 mmHg:
Depois deabraçadeira começar ainsuflar, prima emantenha premido obotão [START/STOP] até que
omedidor insufle 30 a40 mmHg acima datensão sistólica esperada.
DA
Hvis det systoliske tryk ermere end 210 mmHg:
Hold knappen [START/STOP] nede, når armmanchetten begynder atblive pumpet op, til apparatet
erpumpet 30 til 40 mmHg højere opend det forventede systoliske tryk.
FI
Jos systolinen paine onyli 210mmHg:
Kun mansetti alkaa täyttyä, paina [START/STOP]-painiketta japidä sepainettuna, kunnes mittari täyttyy
30–40mmHg odotettua systolista painetta korkeammalle.
SV
Om ditt systoliska tryck ärhögre än210mmHg:
När manschetten börjar blåsas upp håller du[START/STOP]-knappen intryckt tills mätaren äruppblåst till
30–40 mmHg högre änditt förväntade systoliska tryck.
KZ
ȿɝɟɪɫɿɡɞɿԙɫɢɫɬɨɥɚɥɵԕԕɵɫɵɦɵԙɵɡɦɦɫɵɧɛɚԑɦԥɧɿɧɟɧɠɨԑɚɪɵɛɨɥɫɚ
Ԕɨɥɦɚɧɠɟɬɚɫɵɚɭɚɠɢɧɚɭɞɵɛɚɫɬɚԑɚɧɫɨԙ>67$57[email protected]ɬԛɣɦɟɫɿɧɦɨɧɢɬɨɪɫɿɡɤԛɬɤɟɧ
ɫɢɫɬɨɥɚɥɵԕԕɵɫɵɦɧɚɧɦɦɫɵɧɛɚԑɠɨԑɚɪɵԕɵɫɵɦɠɢɧɚԑɚɧɲɚɛɚɫɵɩɬԝɪɵԙɵɡ
UK
Якщо систолічний тиск перевищує 210ммрт.ст.:
після початку наповнення манжети наплече повітрям натисніть іутримуйте кнопку [START/STOP], поки
прилад непідніме тиск дозначення, яке перевищує очікуваний систолічний тиск на30–40ммрт.ст.
ϭΗϭ٫Ω΋΍ίفγ΍PP+J210έηϳέ̡̮ϟϭՌγγΎ̯̟΁έ̳΍
UR
έηϳέ̡̮ϟϭՌγγϊϗϭΗϣف̯̟΁έՌϳϧΎϣ؟̯̶
Ի
ΗΣˬ؏ϳϬ̯έέ̯ΎΑΩϭ̯ϥՌΑ>START/STOP@ˬΩόΑف̯فϧϭ٫ωϭέηΎϧϟϭϬ̡ϑ̯Ύ̯ϭίΎΑ
لف΋ΎΟϝϭϬ̡̮ΗΩ΋΍ί̶Ο̨ϳ΍ϡϳ΍ϡϳ΍
40
ΎΗ
30
فγ
Issue Date / Ημερομηνία έκδοσης / Data deedição /
Udstedelsesdato / Julkaisupäivä / Utgivningsdatum /
ɒɵԑɚɪɵɥԑɚɧɤԛɧɿ
/ Дата випуску /
˯΍έΟ΍ΦϳέΎΗ
: 2019-10-24
Made in Vietnam / Κατασκευάζεται στο Βιετνάμ / Fabricado noVietname/
FabricadonoVietname / Valmistettu Vietnamissa / Tillverkad iVietnam /
ȼɶɟɬɧɚɦɞɚɠɚɫɚɥԑɚɧ
/ Зроблено уВ’єтнамі /
ΕΎϋϭϧλϣ̶ϣΎϧΗϳϭ
/