ZANKER KOB25723XK Kasutusjuhend

Bränd
ZANKER
Kategooria
mikseri / köögikombaini tarvikud
Mudel
KOB25723XK
Tüüp
Kasutusjuhend
KOB25723XK
Käyttöohje
Uuni
Bruksanvisn‐
ing
Inbyggnad‐
sugn
Sisältö
Turvallisuustiedot 2
Turvallisuusohjeet 3
Asennus 5
Tuotekuvaus 6
Käyttöpaneeli 7
Käyttöönotto 7
Päivittäinen käyttö 8
Kellotoiminnot 8
Lisävarusteiden käyttäminen 10
Lisätoiminnot 11
Vihjeitä ja neuvoja 11
Hoito ja puhdistus 18
Vianmääritys 21
Energiatehokkuus 21
Oikeus muutoksiin pidätetään.
VIERAILE VERKKOSIVULLAMME:
Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja korjausohjeita:
www.zanker.de/support
Turvallisuustiedot
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen asennusta ja käyttöä.
Valmistaja ei ota vastuuta henkilövahingoista tai vahingoista, jotka
aiheutuvat virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita aina
varmassa ja helppopääsyisessä paikassa tulevia käyttökertoja varten.
Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus
Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset,
sensoriset tai henkiset kyvyt eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen
tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat käyttää tätä laitetta
ainoastaan silloin, kun heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo
ja ohjaa heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään sen
käyttöön liittyvät vaarat. Laite on pidettävä alle 8-vuotiaiden lasten ja
erittäin vakavasti liikuntarajoitteisten henkilöiden ulottumattomissa, ellei
heitä valvota jatkuvasti.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa ja hävittää
asianmukaisesti.
VAROITUS: Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luota silloin, kun se
on toiminnassa tai se jäähtyy. Laitteen kosketettavissa olevat osat voivat
kuumentua käytön aikana.
Jos laitteessa on lapsilukko, se tulee kytkeä päälle.
Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa laitteeseen käyttäjän
huoltotoimenpiteitä.
2
Yleiset turvallisuusohjeet
Asennuksen ja johdon vaihtamisen saa suorittaa vain ammattitaitoinen
henkilö.
VAROITUS: Laite ja näkyvissä olevat osat kuumenevat käytön aikana.
Varo koskettamasta uunin lämmitysvastuksia.
Käytä aina uunikintaita, kun käsittelet lisävarusteita tai uunivuokia.
Irrota pistoke pistorasiasta ennen laitteen huoltoa.
VAROITUS: Varmista ennen lampun vaihtoa, että laite on pois päältä.
Näin vältät mahdollisen sähköiskun.
Älä käytä laitetta ennen kuin se on asennettu kalusteeseen.
Laitteen puhdistuksessa ei saa käyttää painepesuria.
Älä käytä hankausaineita tai teräviä metallikaapimia lasiluukun
puhdistamisessa, sillä ne voivat naarmuttaa pintaa, mistä voi olla
seurauksena luukun lasin särkyminen.
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa sähkövaaran välttämiseksi vaihtaa vain
valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
Poista kannatinkiskot vetämällä ensin kannatinkiskon etuosasta ja sen
jälkeen takaosa irti sivuseinistä. Kiinnitä kannattimet takaisin paikalleen
suorittamalla toimenpiteet päinvastaisessa järjestyksessä.
Turvallisuusohjeet
Asennus
VAROITUS! Asennuksen saa suorittaa
vain ammattitaitoinen henkilö.
Poista kaikki pakkausmateriaalit.
Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai käyttää.
Noudata koneen mukana toimitettuja
asennusohjeita.
Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on raskas. Käytä
aina suojakäsineitä ja suojaavia jalkineita.
Älä koskaan vedä laitetta sen kahvasta kiinni pitäen.
Asenna laite turvalliseen ja sopivaan paikkaan, joka
täyttää asennusvaatimukset.
Noudata mainittuja vähimmäisetäisyyksiä muihin
laitteisiin ja kalusteisiin.
Tarkista ennen laitteen asentamista, että
uuninluukku avautuu esteettä.
Laitteessa on sähkötoiminen jäähdytysjärjestelmä.
Sitä on käytettävä verkkovirralla.
Kaapin vähimmäiskorkeus
(työtason alla olevan kaa-
pin vähimmäiskorkeus)
590 (600) mm
Kaapin leveys 560 mm
Kaapin syvyys 550 (550) mm
Laitteen etuosan korkeus 598 mm
Laitteen takaosan korkeus 579 mm
Laitteen etuosan leveys 594 mm
Laitteen takaosan leveys 558 mm
Laitteen syvyys 561 mm
Laitteen asennussyvyys 540 mm
Leveys luukun ollessa au-
ki
1007 mm
3
Tuuletusaukon vähim-
mäiskoko. Aukko alaosas-
sa takana
560x20 mm
Virtajohdon pituus. Johto
sijaitsee oikeassa kulmas-
sa takana
1100 mm
Kiinnitysruuvit 4x25 mm
Sähköliitäntä
VAROITUS! Tulipalo- ja sähköiskuvaara.
Kaikki sähkökytkennät tulee jättää asiantuntevan
sähköasentajan vastuulle.
Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.
Varmista, että arvokilvessä olevat parametrit ovat
verkkovirtalähteen sähköarvojen mukaisia.
Kytke pistoke maadoitettuun pistorasiaan.
Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
Varmista, ettei pistoke ja virtajohto vaurioidu. Jos
virtajohto joudutaan vaihtamaan, vaihdon saa
suorittaa vain valtuutettu huoltoliike.
Älä anna virtajohtojen koskettaa laitteen luukkua tai
päästä niitä luukun tai laitteen alapuolella olevan
asennustilan lähelle, varsinkaan laitteen ollessa
toiminnassa tai luukun ollessa kuuma.
Jännitteenalaisten ja eristettyjen osien suojat tulee
asentaa niin, ettei niiden irrotus onnistu ilman
työkaluja.
Kytke pistoke pistorasiaan vasta asennuksen
jälkeen. Varmista, että laitteen verkkovirtakytkentä
on ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
Jos pistoke on löysästi kiinni virtajohdossa, älä
kiinnitä sitä pistorasiaan.
Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi. Vedä
aina pistokkeesta.
Käytä vain asianmukaisia eristyslaitteita:
suojakytkimet, sulakkeet (ruuvattavat sulakkeet on
irrotettava kannasta), vikavirtakytkimet ja kontaktorit.
Sähköasennuksessa on oltava erotin, joka
mahdollistaa laitteen irrottamisen sähköverkosta
kaikista navoista. Erottimen kontaktiaukon leveys on
oltava vähintään 3 mm.
Laitteen mukana toimitetaan pistoke ja virtajohto.
Asennuksen tai vaihdon johtotyypit Euroopassa:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-
F (T90), H05 BB-F
Määritä johdon poikkipinta-ala arvokilvessä olevan
kokonaistehon mukaan. Voit myös käyttää taulukkoa:
Kokonaisteho (W) Johdon läpileikkaus
(mm²)
enintään 1380 3 x 0.75
enintään 2300 3 x 1
enintään 3680 3 x 1.5
Maadoitusjohdon (vihreä/keltainen) on oltava 2 cm
pitempi vaihejohtimeen ja nollajohtimeen (sininen ja
ruskea johto) verrattuna.
Valitse
VAROITUS! Henkilövahinkojen,
palovammojen ja sähköiskujen tai
räjähdyksen vaara.
Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan
kotitalouskäyttöön.
Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia.
Varmista, ettei tuuletusaukoissa ole esteitä.
Älä jätä laitetta ilman valvontaa toiminnan aikana.
Kytke laite pois toiminnasta jokaisen käyttökerran
jälkeen.
Avaa laitteen luukku varoen laitteen ollessa
toiminnassa. Laitteesta voi tulla kuumaa ilmaa.
Älä käytä laitetta märillä käsillä tai kun se on
kosketuksissa veteen.
Älä paina avointa uunin luukkua.
Älä käytä laitetta työtasona tai säilytystasona.
Avaa laitteen luukku varoen. Alkoholia sisältävät
aineet voivat kehittää helposti syttyvän alkoholin ja
ilman seoksen.
Älä anna kipinöiden tai avotulen päästä laitteeseen
avatessasi luukkua.
Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai päälle syttyviä
tuotteita tai syttyviin tuotteisiin kostutettuja esineitä.
VAROITUS! Laite voi muutoin vaurioitua.
Estä emalipinnan vaurioituminen tai haalistuminen:
Älä aseta uunivuokia tai muita esineitä suoraan
laitteen pohjalle.
Älä aseta alumiinifoliota suoraan laitteen
pohjalle.
Älä aseta vettä suoraan kuumaan laitteeseen.
Älä säilytä kosteita astioita tai ruokia laitteessa
sen käytön jälkeen.
4
Ole varovainen, kun irrotat tai kiinnität
lisävarusteita.
Uunin emalipintojen tai ruostumattoman teräksen
värimuutokset eivät vaikuta laitteen toimintaan.
Käytä korkeareunaista uunivuokaa kosteiden
leivonnaisten paistamisessa. Hedelmä- ja
marjamehut voivat jättää pysyviä jälkiä.
Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan ruoanlaittoon.
Sitä ei saa käyttää muihin tarkoituksiin, esimerkiksi
huoneen lämmittämiseen.
Pidä uunin luukku aina kiinni ruoanvalmistuksen
aikana.
Jos laite asennetaan kalusteen paneelin (esim.
oven) taakse, ovea ei saa koskaan sulkea laitteen
ollessa toiminnassa. Lämpöä tai kosteutta voi kertyä
suljetun kalusteen paneelin taakse ja laite, kalusteet
tai lattia voivat sen seurauksena vaurioitua. Älä sulje
kalusteen paneelia ennen kuin laite on täysin
jäähtynyt käytön jälkeen.
Hoito ja puhdistus
VAROITUS! Ne voivat aiheuttaa
henkilövahinkoja, tulipaloja tai laitteen
vaurioitumisen.
Kytke laite pois toiminnasta ja irrota pistoke
pistorasiasta ennen ylläpitotoimien aloittamista.
Tarkista, että laite on kylmä. Vaarana on lasilevyjen
rikkoutuminen.
Vaihda välittömästi vaurioituneet luukun lasipaneelit.
Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Ole varovainen irrottaessasi luukkua. Luukku on
painava!
Puhdista laite säännöllisesti, jotta pintamateriaali ei
vaurioidu.
Puhdista laite kostealla pehmeällä liinalla. Käytä
ainoastaan mietoja pesuaineita. Älä käytä
hankausainetta, hankaavia pesulappuja, liuottimia
tai metalliesineitä.
Jos käytät uuninpuhdistussuihketta, noudata
tuotepakkauksessa olevia turvallisuusohjeita.
Sisävalo
VAROITUS! Sähköiskun vaara.
Lisätietoa tämän tuotteen sisällä olevista lampuista
sekä erikseen myytävistä varalampuista: Kyseiset
lamput on suunniteltu kestämään kodinkoneissa
vaativia fyysisiä olosuhteita (esim. lämpötila, tärinä,
kosteus) tai ne antavat tietoa laitteen toimintatilasta.
Niitä ei ole tarkoitettu muihin käyttötarkoituksiin
eivätkä ne sovi huoneiden valaisemiseen.
Käytä ainoastaan ominaisuuksiltaan samanlaisia
lamppuja.
Huoltopalvelu
Kun laite on korjattava, ota yhteyttä valtuutettuun
huoltopalveluun.
Käytä vain alkuperäisiä varaosia.
Hävittäminen
VAROITUS! Henkilövahinko- tai
tukehtumisvaara.
Irrota pistoke pistorasiasta.
Leikkaa virtajohto laitteen läheltä ja hävitä se.
Poista luukun lukitus, jotta lapset ja eläimet eivät
voisi jäädä kiinni laitteen sisälle.
Asennus
VAROITUS! Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
Asentaminen kalusteeseen
589
598
594
114
19
21540
570
558
min. 550
20
min. 560
3
9
600
(*mm)
5
min. 550
20
590
min. 560
589
598
594
114
19
21540
570
558
3
9
(*mm)
Uunin kiinnittäminen kaappiin
Tuotekuvaus
Laitteen osat
1 43 52 6
7
8
9
10
11
4
3
2
1
12
1
Käyttöpaneeli
2
Virran merkkivalo / symboli
3
Uunin toimintojen väännin
4
Näyttö
5
Lämpötilan valitsin
6
Lämpötilan merkkivalo / symboli
7
Jäähdytyspuhaltimen ilma-aukot
8
Lämpövastus
9
Lamppu
10
Puhallin
11
Irrotettava kannatin
12
Kannatintasot
Lisävarusteet
Uuniritilä
Käytetään keittoastioiden, kakkuvuokien ja paistien
alustana.
Leivinpelti
Kakkuja ja pikkuleipiä varten.
6
Käyttöpaneeli
Sisäänpainettava vääntimet
Paina väännintä käyttääksesi laitetta. Väännin tulee
ulos.
Kosketuspainikkeet/painikkeet
Ajan asettaminen.
Kellotoiminnon asettaminen.
Ajan asettaminen.
Näyttö
A B
A. Kellotoiminnot
B. Ajastin
Käyttöönotto
VAROITUS! Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
Ennen ensimmäistä käyttökertaa
Uunista voi tulla hajua ja savua esikuumennuksen aikana. Varmista huoneen hyvä tuuletus.
1. vaihe 2. vaihe
3. vaihe
Aseta kello Puhdista uuni Esikuumenna tyhjä uuni
1. , - paina asettaaksesi ai-
ka. Vilkkuminen lakkaa noin 5
sekunnin kuluttua ja näytössä
näkyy aika.
1. Poista kaikki varusteet ja irro-
tettavat uunipeltien kannattimet
uunista.
2. Puhdista uuni ja varusteet läm-
pimällä vedellä ja miedolla pe-
suaineella käyttäen pehmeää
puhdistusliinaa.
1. Aseta toiminnon enimmäisläm-
pötila: .
Aika: 1 tunti.
2. Aseta toiminnon enimmäisläm-
pötila: .
Aika: 15 min.
Kytke uuni pois päältä ja odota, että se jäähtyy. Aseta varusteet ja irrotettavat uunipeltien kannattimet uuniin.
7
Päivittäinen käyttö
VAROITUS! Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
Asettaminen: Uunitoiminto
1. vaihe Käännä uunin toimintojen väännintä uu-
nitoiminnon valitsemiseksi.
2. vaihe Valitse lämpötila kääntämällä väännin-
tä.
3. vaihe Kun ruoka on valmista, käännä väänti-
met Off-asentoon uunin sammuttami-
seksi.
Uunitoiminnot
Uunitoiminto Käyttötarkoitus
Pois toimin-
nasta
Uuni on kytketty pois toiminnasta.
Kiertoilma
Saman paistolämpötilan vaativien
ruokien paistaminen samanaikai-
sesti useammalla kannatintasolla il-
man, että tuoksut sekoittuvat.
Ylä- /alaläm-
Ruokien ja leivonnaisten paistami-
nen yhdellä tasolla.
Alalämpö
Rapeapohjaisten kakkujen paista-
minen ja säilöminen.
Uunitoiminto Käyttötarkoitus
Teho grillaus
Suurikokoisten luita sisältävien liha-
palojen tai lintupaistien paistaminen
yhdellä tasolla. Gratinointi ja ruskis-
tus.
Maksigrilli
Ohuiden ruokien grillaus suurissa
erissä ja leivän paahtaminen.
Grilli
Ohuiden ruokien grillaus ja leivän
paahtaminen.
Kostea kier-
toilma
Tämä toiminto säästää energiaa
paistamisen aikana. Kun käytät tätä
toimintoa, uunin sisälämpötila voi
poiketa lämpötila-asetuksesta. Kuu-
mennusteho voi laskea. Katso lisä-
tietoa luvusta "Päivittäinen käyttö",
Huomautus: Kostea kiertoilma.
Huomautus: Kostea kiertoilma
Tämän toiminnon avulla noudatetaan
energiatehokkuusluokan sekä ekologisen suunnittelun
vaatimuksia standardin EU 65/2014 ja EU 66/2014
mukaisesti. Standardin EN 60350-1 mukaiset testit.
Uunin luukun on oltava kiinni ruoanlaiton aikana, jotta
toiminto ei keskeytyisi ja uunin energiatehokkuus olisi
mahdollisimman suuri.
Katso valmistusohjeet luvusta "Neuvoja ja vinkkejä",
Kostea kiertoilma. Katso yleisiä energian säästämiseen
liittyviä suosituksia luvusta "Energiatehokkuus",
Energiansäästö.
Kellotoiminnot
Kellotoiminnot
Kellotoiminto Käyttötarkoitus
Kellonaika
Kellonajan asettaminen, muuttaminen tai tarkistaminen.
8
Kellotoiminto Käyttötarkoitus
Kestoaika
Uunin toiminta-ajan asettaminen.
Hälytinajastin
Ajastimen asettaminen. Tämä toiminto ei vaikuta millään tavalla uunin toimin-
taan. Tämä toiminto voidaan asettaa milloin tahansa, myös uunin ollessa pois
päältä.
Asettaminen: Kellotoiminnot
Muuttaminen: Kellonaika
- vilkkuu, kun uuni kytketään sähköverkkoon, sähkökatkon esiintymisen jälkeen tai kun ajastinta ei ole asetettu.
1. vaihe
- paina toistuvasti. - alkaa vilkkua.
2. vaihe
, - aseta aika painamalla.
Vilkkuminen lakkaa noin viiden sekunnin kuluttua ja näytössä näkyy aika.
- paina toistuvasti kellonajan muuttamiseksi. - alkaa vilkkua.
Asettaminen: Kestoaika
1. vaihe Aseta uunin toiminto ja lämpötila.
2. vaihe
- paina toistuvasti. - alkaa vilkkua.
3. vaihe
, - aseta kesto painamalla.
Näytössä näkyy: .
- vilkkuu asetetun ajan päättyessä. Äänimerkki kuuluu ja uuni kytkeytyy pois toiminnasta.
4. vaihe Voit sammuttaa merkkiäänen painamalla mitä tahansa painiketta.
5. vaihe Käännä säätimet Off-asentoon.
Asettaminen: Hälytinajastin
1. vaihe
- paina toistuvasti. - alkaa vilkkua.
2. vaihe
, - aseta aika painamalla.
Toiminto käynnistyy automaattisesti 5 sekunnin kuluttua.
Kun asetettu aika päättyy, laitteesta kuuluu äänimerkki.
3. vaihe Voit sammuttaa merkkiäänen painamalla mitä tahansa painiketta.
4. vaihe Käännä säätimet Off-asentoon.
9
Peruuttaminen: Kellotoiminnot
1. vaihe
- paina toistuvasti, kunnes kellotoiminnon symboli alkaa vilkkua.
2. vaihe
Paina ja pidä alhaalla painiketta: .
Kellotoiminto sammuu muutaman sekunnin jälkeen.
Lisävarusteiden käyttäminen
VAROITUS! Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
Lisävarusteiden asennus
Pieni lovi yläosassa parantaa turvallisuutta. Lovet
estävät myös kallistumisen. Ritilän yläreuna estää
keittoastioiden luisumisen kannatintasolta.
Uuniritilä:
Paina ritilä liukukiskojen väliin kannattimeen ja var-
mista, että jalat osoittavat alaspäin.
Uunipelti:
Työnnä pelti haluamasi ohjauskiskojen väliin.
Uuniritilä, Uunipelti:
Paina leivinpelti kannatinkiskon ohjauskiskojen vä-
liin ja paistoritilä yläpuolella oleviin ohjauskiskoihin.
10
Lisätoiminnot
Jäähdytyspuhallin
Kun uuni on toiminnassa, jäähdytyspuhallin kytkeytyy
automaattisesti toimintaan uunin pintojen pitämiseksi
viileinä. Kun kytket uunin pois toiminnasta,
jäähdytyspuhallin toimii edelleen, kunnes uuni on
jäähtynyt.
Ylikuumenemissuoja
Uunin virheellinen toiminta tai vialliset osat voivat
aiheuttaa vaarallisen ylikuumenemisen. Tämän
estämiseksi uunissa on ylikuumenemissuoja, joka
katkaisee virransyötön. Virta kytkeytyy automaattisesti
uudelleen, kun lämpötila on laskenut normaalille tasolle.
Vihjeitä ja neuvoja
Lue turvallisuutta koskevat luvut.
Ruoanlaittoon liittyviä suosituksia
Uunissa on neljä kannatintasoa.
Laske kannatintasot uunin pohjasta alkaen.
Uunisi voi paistaa eri tavalla kuin entinen uunisi. Alla
olevat taulukot sisältävät vakioasetukset lämpötilan,
keittoajan ja kannatintason säätämiseen.
Jos taulukosta ei löydy reseptiisi sopivia asetuksia, voit
soveltaa jonkin samantyyppisen paistoksen asetuksia.
Uunissa on erityinen järjestelmä, joka kierrättää ilmaa ja
höyryä jatkuvasti. Kyseisen järjestelmän avulla ruoka
paistuu jatkuvasti kosteassa ympäristössä, minkä
ansiosta se on sisältä mehevää ja ulkopinnalta rapeaa.
Se lyhentää paistoaikaa ja pienentää energian
kulutusta.
Kakkujen leipominen
Älä avaa uunin luukkua ennen kuin 3/4 paistoajasta on
kulunut.
Jos käytät kahta leivinpeltiä samanaikaisesti, jätä niiden
väliin yksi tyhjä kannatintaso.
Lihan ja kalan kypsentäminen
Anna lihan olla noin 15 minuuttia ennen sen
leikkaamista, jotta sen neste säilyisi.
Jotta uuniin ei muodostuisi liikaa savua paistamisen
aikana, lisää grilli-/uunipannuun hiukan vettä. Jotta käry
ei tiivistyisi, lisää vettä aina sen kuivuttua loppuun.
Paistoajat
Kypsennysaika riippuu ruokalajin tyypistä, sen
koostumuksesta ja määrästä.
Tarkkaile valmistumista alustavasti kypsennyksen
aikana. Määritä parhaat asetukset (uunitoiminto,
kypsennysaika, jne.) keittoastioille, resepteille ja
määrille laitetta käyttäessä.
Leivonta ja paistaminen
KAKUT
Ylä- /alalämpö Kiertoilma
(min)
(°C) (°C)
Vatkatut leivonnai-
set
170 2 165 2 (1 ja 3) 45 - 60 Kakkuvuoka
Murotaikina 170 2 160 2 (1 ja 3) 20 - 30 Kakkuvuoka
Piimä-juustokakku 170 1 165 2 70 - 80 Kakkuvuoka, Ø 26
cm
Struudeli 175 2 150 2 60 - 80 Uunipelti
11
KAKUT
Ylä- /alalämpö Kiertoilma
(min)
(°C) (°C)
Marjapiirakka 170 2 160 2 (1 ja 3) 30 - 40 Kakkuvuoka, Ø 26
cm
Hedelmäkakku 170 2 155 2 50 - 60 Kakkuvuoka, Ø 26
cm
Joulukakku (hedel-
mäkakku)
170 2 160 2 50 - 60 Kakkuvuoka, Ø 20
cm
Rusinakakku, uu-
nin esikuumennus
tyhjänä
170 2 165 2 20 - 30 Leipävuoka
Pikkuleivät, uunin
esikuumennus tyh-
jänä
150 3 140 3 (1 ja 3) 30 - 35 Uunipelti
Marengit 100 3 115 3 35 - 40 Uunipelti
Pullat, uunin esi-
kuumennus tyhjänä
190 3 180 3 80 - 100 Uunipelti
Voitaikina, uunin
esikuumennus tyh-
jänä
190 3 180 3 (1 ja 3) 15 - 20 Uunipelti
Piiraat 180 3 170 2 25 - 35 Kakkuvuoka, Ø 20
cm
Hedelmäkakku 160 1 150 2 110 - 120 Kakkuvuoka, Ø 24
cm
Täytekakkupohja 180 1 tai 2 170 2 45 - 70 Kakkuvuoka, Ø 20
cm
Esikuumenna tyhjää uunia.
LEIPÄ JA
PIZZA
Ylä- /alalämpö Kiertoilma
(min)
(°C) (°C)
Vehnäleipä, 1 - 2 kpl,
0,5 kg kpl
190 1 195 1 60 - 70 -
12
LEIPÄ JA
PIZZA
Ylä- /alalämpö Kiertoilma
(min)
(°C) (°C)
Ruisleipä, esikuu-
mennus ei ole tar-
peen
190 1 190 1 30 - 45 Leipävuoka
Sämpylät, 6 - 8 säm-
pylää
190 2 180 2 (1 ja 3) 25 - 40 Uunipelti
Pizza 190 1 190 1 20 - 30 Grilli/uunipannu
Teeleipä 200 3 190 2 10 - 20 Uunipelti
Käytä kakkuvuokaa.
PAISTOKSET
Ylä- /alalämpö Kiertoilma
(min)
(°C) (°C)
Pastapaistos 180 2 180 2 40 - 50
Vihannespaistos 200 2 200 2 45 - 60
Piiras 190 1 190 1 40 - 50
Lasagne 200 2 200 2 25 - 40
Cannelloni 200 2 200 2 25 - 40
Yorkshire pudding, 6 vanukas-
vuokaa, uunin esikuumennus
tyhjänä
220 2 210 2 20 - 30
Käytä ritilää.
LIHA
Ylä- /alalämpö Kiertoilma
(min)
(°C) (°C)
Naudanliha 200 2 190 2 50 - 70
Porsaanliha 180 2 180 2 90 - 120
Vasikanliha 190 2 175 2 90 - 120
13
LIHA
Ylä- /alalämpö Kiertoilma
(min)
(°C) (°C)
Englantilainen paahtopaisti,
raaka
210 2 200 2 44 - 50
Englantilainen paahtopaisti,
puolikypsä
210 2 200 2 51 - 55
Englantilainen paahtopaisti,
kypsä
210 2 200 2 55 - 60
LIHA
Ylä- /alalämpö Kiertoilma
(min)
(°C) (°C)
Porsaan lapapaisti kuorella 180 2 170 2 120 - 150
Porsaanpotka, 2 kappaletta 180 2 160 2 100 - 120
Lampaanreisi 190 2 190 2 110 - 130
Kokonainen kana 200 2 200 2 70 - 85
Kokonainen kalkkuna 180 1 160 1 210 - 240
Kokonainen ankka 175 2 160 2 120 - 150
Kokonainen hanhi 175 1 160 1 150 - 200
Jänis, paloina 190 2 175 2 60 - 80
Jänis, paloina 190 2 175 2 150 - 200
Kokonainen fasaani 190 2 175 2 90 - 120
KALA
Ylä- /alalämpö Kiertoilma
(min)
(°C) (°C)
Taimen / Meriruutana, 3 - 4
kalaa
190 2 175 2 (1 ja 3) 40 - 55
Tonnikala / Lohi, 4 - 6 fileetä 190 2 175 2 (1 ja 3) 35 - 60
14
Grilli
Esikuumenna tyhjää uunia.
Käytä kolmatta kannatintasoa.
Aseta lämpötila 250 °C.
GRILLI
(kg)
(min)
1. puoli
(min)
2. puoli
Naudanfileepihvit, 4 kappaletta 0,8 12 - 15 12 - 14
Naudanlihapihvit, 4 kappaletta 0,6 10 - 12 6 - 8
Makkarat, 8 - 12 - 15 10 - 12
Porsaankyljykset, 4 kappaletta 0,6 12 - 16 12 - 14
Puolikas kana, 2 1 30 - 35 25 - 30
Kebab, 4 - 10 - 15 10 - 12
Kanan rintafilee, 4 kappaletta 0,4 12 - 15 12 - 14
Hampurilaiset, 6 0,6 20 - 30 -
Kalafile, 4 kappaletta 0,4 12 - 14 10 - 12
Lämpimät leivät, 4 - 6 - 5 - 7 -
Paahtoleipä, 4 - 6 - 2 - 4 2 - 3
Teho grillaus
Esikuumenna tyhjää uunia.
Aseta lämpötila 200 °C.
Käytä kolmatta kannatintasoa.
(min)
(kg) 1. puoli 2. puoli
Rullattu paisti, kalkkuna 1 30 - 40 20 - 30
Puolikas kana, 2 1 25 - 30 20 - 30
Broilerin koivet, 6 kappaletta - 15 - 20 15 - 18
Viiriäinen, 4 kappaletta 0,5 25 - 30 20 - 25
Vihannesgratiini - 20 - 25 -
15
(min)
(kg) 1. puoli 2. puoli
Kampasimpukat - 15 - 20 -
Makrilli, 2 - 4 - 15 - 20 10 - 15
Kalaleikkeet, 4 - 6 0,8 12 - 15 8 - 10
Kostea kiertoilma - suositellut varusteet
Käytä tummia heijastamattomia vuokia ja astioita. Ne absorboivat enemmän lämpöä vaaleisiin ja heijastaviin astioihin
verrattuna.
Pizzapannu
Uunivuoka
Annosvuoat
Torttuvuoka
Tumma, heijastamaton
halkaisija 28 cm
Tumma, heijastamaton
halkaisija 26 cm
Keraaminen
halkaisija 8 cm,
korkeus 5 cm
Tumma, heijastamaton
halkaisija 28 cm
Kostea kiertoilma
Noudata alla olevan taulukon ehdotuksia parhaan
tuloksen saavuttamiseksi.
(°C) (min)
Makeat sämpylät, 12
kappaletta
leivinpelti tai uunipannu 180 2 35 - 40
Sämpylät, 9 kappalet-
ta
leivinpelti tai uunipannu 180 2 35 - 40
Pizza, pakaste, 0,35
kg
ritilä 220 2 35 - 40
Kääretorttu leivinpelti tai uunipannu 170 2 30 - 40
Brownie leivinpelti tai uunipannu 180 2 30 - 40
Kohokas, 6 kappalet-
ta
keraamiset annosvuoat ritiläl-
200 3 30 - 40
16
(°C) (min)
Torttupohja torttuvuoka ritilällä 170 2 20 - 30
Täytekakkupohja uunivuoka ritilällä 170 2 35 - 45
Höyrytetty kala, 0,3
kg
leivinpelti tai uunipannu 180 3 35 - 45
Kokonainen kala, 0,2
kg
leivinpelti tai uunipannu 180 3 35 - 45
Kalafile, 0,3 kg pizzapannu ritilällä 180 3 35 - 45
Haudutettu liha, 0,25
kg
leivinpelti tai uunipannu 200 3 40 - 50
Shashlik, 0,5 kg leivinpelti tai uunipannu 200 3 25 - 35
Pikkuleivät, 16 kap-
paletta
leivinpelti tai uunipannu 180 2 20 - 30
Macaronit, 20 kappa-
letta
leivinpelti tai uunipannu 180 2 40 - 45
Muffinssit, 12 kappa-
letta
leivinpelti tai uunipannu 170 2 30 - 40
Suolaiset leivonnai-
set, 16 kappaletta
leivinpelti tai uunipannu 170 2 35 - 45
Murotaikinapikkulei-
vät, 20 kappaletta
leivinpelti tai uunipannu 150 2 40 - 50
Tortut, 8 kappaletta leivinpelti tai uunipannu 170 2 20 - 30
Vihannekset, haudu-
tetut, 0,4 kg
leivinpelti tai uunipannu 180 3 35 - 40
Kasvismunakas pizzapannu ritilällä 200 3 30 - 45
Välimeren vihannek-
set, 0,7 kg
leivinpelti tai uunipannu 180 4 35 - 40
Tietoja testilaitokselle
Standardin IEC 60350-1 mukaiset testit.
17
(°C) (min)
Pienet ka-
kut, 20 kpl/
pelti
Ylä- /alaläm-
Uunipelti 3 170 20 - 30 -
Omenapii-
rakka, 2
vuokaa
Ø20 cm
Ylä- /alaläm-
Uuniritilä 1 170 80 - 120 -
Sokerikak-
ku, kakku-
vuoka Ø26
cm
Ylä- /alaläm-
Uuniritilä 2 170 35 - 45 -
Murokeksit Ylä- /alaläm-
Uunipelti 3 150 20 - 35 Esikuumenna uunia
10 minuutin ajan.
Paahtolei-
pä, 4 - 6
kpl
Grilli Uuniritilä 3 maks. 2 - 4 minuuttia
ensimmäinen
puoli; 2 - 3 mi-
nuuttia toinen
puoli
Esikuumenna uunia 3
minuutin ajan.
Naudanli-
hapihvi, 6
kpl, 0,6 kg
Grilli Ritilä ja
uunipan-
nu
3 maks. 20 - 30 Aseta ritilä uunin kol-
mannelle tasolle ja
uunipannu toiselle ta-
solle. Käännä ruoka
keittoajan puolivälis-
sä.
Esikuumenna uunia 3
minuutin ajan.
Hoito ja puhdistus
VAROITUS! Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
Puhdistukseen liittyviä huomautuksia
Puhdistusai-
neet
Puhdista uunin etupinnat lämpimällä vedellä ja miedolla pesuaineella käyttäen pehmeää puhdis-
tusliinaa. Puhdista ja tarkista luukun tiiviste uunikammion kehyksen ympärillä.
Käytä puhdistusainetta metallipintojen puhdistamiseen.
Poista tahrat miedolla pesuaineella.
18
Jokapäiväinen
käyttö
Puhdista uunin sisäosa jokaisen käytön jälkeen. Rasvan tai muiden roiskeiden kertyminen voi
johtaa tulipaloon.
Kosteutta voi tiivistyä uunin sisään tai luukun lasilevyihin. Tiivistymistä voi vähentää käyttämällä
uunia 10 minuuttia ennen ruokien kypsentämistä. Älä jätä ruokia uuniin 20 minuuttia pitemmäksi
ajaksi. Kuivaa sisäosa pehmeällä liinalla jokaisen käyttökerran jälkeen.
Lisävarusteet
Puhdista kaikki lisävarusteet käytön jälkeen ja anna niiden kuivua. Käytä pehmeää liinaa, läm-
mintä vettä ja mietoa puhdistusainetta. Lisävarusteita ei saa pestä astianpesukoneessa.
Tarttumattomia lisävarusteita ei saa puhdistaa hankaavilla puhdistusaineilla tai teräväreunaisilla
esineillä.
Irrottaminen: Kannattimet
Poista kannattimet uunin puhdistamiseksi.
1. vaihe Kytke uuni pois toiminnasta ja odota,
että se jäähtyy.
2. vaihe Vedä uunipeltien kannattimen etuosa
irti sivuseinästä.
3. vaihe Vedä kannattimen takaosa irti seinäs-
tä ja poista se.
2
1
4. vaihe Kiinnitä kannattimet takaisin paikal-
leen suorittamalla toimenpiteet päin-
vastaisessa järjestyksessä.
Irrottaminen ja asentaminen: Luukku
Uuninluukussa on kaksi lasilevyä. Voit poistaa uuninluukun ja sen sisällä olevan lasilevyn puhdistusta varten. Lue
kohdan "Luukun irrottaminen ja asentaminen" ohjeet kokonaan ennen lasilevyjen poistamista.
HUOMIO! Älä käytä uunia ilman lasipaneeleja.
1. vaihe Avaa luukku kokonaan auki ja pidä
kiinni molemmista saranoista.
2. vaihe Nosta ja käännä saranoissa olevat vivut
kokonaan.
19
3. vaihe Sulje uuninluukku puoliväliin ensim-
mäiseen avausasentoon. Nosta ja ve-
dä luukkua sen jälkeen eteenpäin ja
irrota se paikaltaan.
4. vaihe Aseta luukku tasaiselle alustalle peh-
meän kankaan päälle ja vapauta luki-
tusjärjestelmä, jotta voit irrottaa lasile-
vyn.
5. vaihe Käännä kiinnittimiä 90° ja vedä ne irti
paikoiltaan.
6. vaihe Nosta ensin varoen ja poista lasilevy
sen jälkeen.
90°
1
2
7. vaihe Puhdista lasit vedellä ja miedolla puhdistusaineella. Kuivaa lasilevyt varoen. Lasilevyjä ei saa pestä as-
tianpesukoneessa.
8. vaihe Asenna lasilevy ja uuninluukku takaisin paikalleen puhdistuksen jälkeen.
Luukun reunalista napsahtaa paikoilleen.
Varmista, että asennat sisäisen lasilevyn oikein paikoil-
leen.
A
Vaihtaminen: Lamppu
VAROITUS! Sähköiskun vaara.
Lamppu voi olla kuuma.
20
/

Teistes keeltes