ZANKER KOB65963XK Kasutusjuhend

Bränd
ZANKER
Kategooria
mikseri / köögikombaini tarvikud
Mudel
KOB65963XK
Tüüp
Kasutusjuhend
KOB65963XK
Käyttöohje
Uuni
Bruksanvisn‐
ing
Inbyggnad‐
sugn
Sisältö
Turvallisuustiedot 2
Turvallisuusohjeet 3
Asennus 6
Tuotekuvaus 7
Käyttöpaneeli 7
Käyttöönotto 8
Päivittäinen käyttö 8
Kellotoiminnot 10
Lisävarusteiden käyttäminen 11
Lisätoiminnot 12
Vihjeitä ja neuvoja 13
Hoito ja puhdistus 23
Vianmääritys 26
Energiatehokkuus 27
Oikeus muutoksiin pidätetään.
VIERAILE VERKKOSIVULLAMME:
Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja korjausohjeita:
www.zanker.de/support
Turvallisuustiedot
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen asennusta ja käyttöä.
Valmistaja ei ota vastuuta henkilövahingoista tai vahingoista, jotka
aiheutuvat virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita aina
varmassa ja helppopääsyisessä paikassa tulevia käyttökertoja varten.
Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus
Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset,
sensoriset tai henkiset kyvyt eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen
tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat käyttää tätä laitetta
ainoastaan silloin, kun heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo
ja ohjaa heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään sen
käyttöön liittyvät vaarat. Laite on pidettävä alle 8-vuotiaiden lasten ja
erittäin vakavasti liikuntarajoitteisten henkilöiden ulottumattomissa, ellei
heitä valvota jatkuvasti.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa ja hävittää
asianmukaisesti.
VAROITUS: Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luota silloin, kun se
on toiminnassa tai se jäähtyy. Laitteen kosketettavissa olevat osat voivat
kuumentua käytön aikana.
Jos laitteessa on lapsilukko, se tulee kytkeä päälle.
Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa laitteeseen käyttäjän
huoltotoimenpiteitä.
2
Yleiset turvallisuusohjeet
Asennuksen ja johdon vaihtamisen saa suorittaa vain ammattitaitoinen
henkilö.
VAROITUS: Laite ja näkyvissä olevat osat kuumenevat käytön aikana.
Varo koskettamasta uunin lämmitysvastuksia.
Käytä aina uunikintaita, kun käsittelet lisävarusteita tai uunivuokia.
Irrota pistoke pistorasiasta ennen laitteen huoltoa.
VAROITUS: Varmista ennen lampun vaihtoa, että laite on pois päältä.
Näin vältät mahdollisen sähköiskun.
Älä käytä laitetta ennen kuin se on asennettu kalusteeseen.
Laitteen puhdistuksessa ei saa käyttää painepesuria.
Älä käytä hankausaineita tai teräviä metallikaapimia lasiluukun
puhdistamisessa, sillä ne voivat naarmuttaa pintaa, mistä voi olla
seurauksena luukun lasin särkyminen.
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa sähkövaaran välttämiseksi vaihtaa vain
valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
Poista kannatinkiskot vetämällä ensin kannatinkiskon etuosasta ja sen
jälkeen takaosa irti sivuseinistä. Kiinnitä kannattimet takaisin paikalleen
suorittamalla toimenpiteet päinvastaisessa järjestyksessä.
Turvallisuusohjeet
Asennus
VAROITUS! Asennuksen saa suorittaa
vain ammattitaitoinen henkilö.
Poista kaikki pakkausmateriaalit.
Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai käyttää.
Noudata koneen mukana toimitettuja
asennusohjeita.
Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on raskas. Käytä
aina suojakäsineitä ja suojaavia jalkineita.
Älä koskaan vedä laitetta sen kahvasta kiinni pitäen.
Asenna laite turvalliseen ja sopivaan paikkaan, joka
täyttää asennusvaatimukset.
Noudata mainittuja vähimmäisetäisyyksiä muihin
laitteisiin ja kalusteisiin.
Tarkista ennen laitteen asentamista, että
uuninluukku avautuu esteettä.
Laitteessa on sähkötoiminen jäähdytysjärjestelmä.
Sitä on käytettävä verkkovirralla.
Kaapin vähimmäiskorkeus
(työtason alla olevan kaa-
pin vähimmäiskorkeus)
590 (600) mm
Kaapin leveys 560 mm
Kaapin syvyys 550 (550) mm
Laitteen etuosan korkeus 594 mm
Laitteen takaosan korkeus 576 mm
Laitteen etuosan leveys 595 mm
Laitteen takaosan leveys 559 mm
Laitteen syvyys 569 mm
Laitteen asennussyvyys 548 mm
Leveys luukun ollessa au-
ki
1022 mm
3
Tuuletusaukon vähim-
mäiskoko. Aukko alaosas-
sa takana
560x20 mm
Virtajohdon pituus. Johto
sijaitsee oikeassa kulmas-
sa takana
1500 mm
Kiinnitysruuvit 4x25 mm
Sähköliitäntä
VAROITUS! Tulipalo- ja sähköiskuvaara.
Kaikki sähkökytkennät tulee jättää asiantuntevan
sähköasentajan vastuulle.
Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.
Varmista, että arvokilvessä olevat parametrit ovat
verkkovirtalähteen sähköarvojen mukaisia.
Kytke pistoke maadoitettuun pistorasiaan.
Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
Varmista, ettei pistoke ja virtajohto vaurioidu. Jos
virtajohto joudutaan vaihtamaan, vaihdon saa
suorittaa vain valtuutettu huoltoliike.
Älä anna virtajohtojen koskettaa laitteen luukkua tai
päästä niitä luukun tai laitteen alapuolella olevan
asennustilan lähelle, varsinkaan laitteen ollessa
toiminnassa tai luukun ollessa kuuma.
Jännitteenalaisten ja eristettyjen osien suojat tulee
asentaa niin, ettei niiden irrotus onnistu ilman
työkaluja.
Kytke pistoke pistorasiaan vasta asennuksen
jälkeen. Varmista, että laitteen verkkovirtakytkentä
on ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
Jos pistoke on löysästi kiinni virtajohdossa, älä
kiinnitä sitä pistorasiaan.
Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi. Vedä
aina pistokkeesta.
Käytä vain asianmukaisia eristyslaitteita:
suojakytkimet, sulakkeet (ruuvattavat sulakkeet on
irrotettava kannasta), vikavirtakytkimet ja kontaktorit.
Sähköasennuksessa on oltava erotin, joka
mahdollistaa laitteen irrottamisen sähköverkosta
kaikista navoista. Erottimen kontaktiaukon leveys on
oltava vähintään 3 mm.
Laitteen mukana toimitetaan pistoke ja virtajohto.
Asennuksen tai vaihdon johtotyypit Euroopassa:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-
F (T90), H05 BB-F
Määritä johdon poikkipinta-ala arvokilvessä olevan
kokonaistehon mukaan. Voit myös käyttää taulukkoa:
Kokonaisteho (W) Johdon läpileikkaus
(mm²)
enintään 1380 3 x 0.75
enintään 2300 3 x 1
enintään 3680 3 x 1.5
Maadoitusjohdon (vihreä/keltainen) on oltava 2 cm
pitempi vaihejohtimeen ja nollajohtimeen (sininen ja
ruskea johto) verrattuna.
Käyttö
VAROITUS! Henkilövahinkojen,
palovammojen ja sähköiskujen tai
räjähdyksen vaara.
Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan
kotitalouskäyttöön.
Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia.
Varmista, ettei tuuletusaukoissa ole esteitä.
Älä jätä laitetta ilman valvontaa toiminnan aikana.
Kytke laite pois toiminnasta jokaisen käyttökerran
jälkeen.
Avaa laitteen luukku varoen laitteen ollessa
toiminnassa. Laitteesta voi tulla kuumaa ilmaa.
Älä käytä laitetta märillä käsillä tai kun se on
kosketuksissa veteen.
Älä paina avointa uunin luukkua.
Älä käytä laitetta työtasona tai säilytystasona.
Avaa laitteen luukku varoen. Alkoholia sisältävät
aineet voivat kehittää helposti syttyvän alkoholin ja
ilman seoksen.
Älä anna kipinöiden tai avotulen päästä laitteeseen
avatessasi luukkua.
Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai päälle syttyviä
tuotteita tai syttyviin tuotteisiin kostutettuja esineitä.
VAROITUS! Laite voi muutoin vaurioitua.
Emalipinnan vaurioitumisen tai värimuutoksien
estäminen:
Älä aseta uunivuokia tai muita esineitä suoraan
laitteen pohjalle.
Älä aseta alumiinifoliota suoraan laitteen
pohjalle.
Älä aseta vettä suoraan kuumaan laitteeseen.
Älä säilytä kosteita astioita tai ruokia laitteessa
sen käytön jälkeen.
4
Ole varovainen, kun irrotat tai kiinnität
lisävarusteita.
Uunin emalipintojen tai ruostumattoman teräksen
värimuutokset eivät vaikuta laitteen toimintaan.
Käytä korkeareunaista uunivuokaa kosteiden
leivonnaisten paistamisessa. Hedelmä- ja
marjamehut voivat jättää pysyviä jälkiä.
Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan ruoanlaittoon.
Sitä ei saa käyttää muihin tarkoituksiin, esimerkiksi
huoneen lämmittämiseen.
Pidä uunin luukku aina kiinni ruoanvalmistuksen
aikana.
Jos laite asennetaan kalusteen paneelin (esim.
oven) taakse, ovea ei saa koskaan sulkea laitteen
ollessa toiminnassa. Lämpöä tai kosteutta voi kertyä
suljetun kalusteen paneelin taakse ja laite, kotelointi
tai lattia voi sen seurauksena vaurioitua. Älä sulje
kalusteen paneelia ennen kuin laite on jäähtynyt
kokonaan käytön jälkeen.
Hoito ja puhdistus
VAROITUS! Ne voivat aiheuttaa
henkilövahinkoja, tulipaloja tai laitteen
vaurioitumisen.
Kytke laite pois toiminnasta ja irrota pistoke
pistorasiasta ennen ylläpitotoimien aloittamista.
Tarkista, että laite on kylmä. Vaarana on lasilevyjen
rikkoutuminen.
Vaihda välittömästi vaurioituneet luukun lasipaneelit.
Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Ole varovainen irrottaessasi luukkua. Luukku on
painava!
Puhdista laite säännöllisesti, jotta pintamateriaali ei
vaurioidu.
Puhdista laite kostealla pehmeällä liinalla. Käytä
ainoastaan mietoja pesuaineita. Älä käytä
hankausainetta, hankaavia pesulappuja, liuottimia
tai metalliesineitä.
Jos käytät uuninpuhdistussuihketta, noudata
tuotepakkauksessa olevia turvallisuusohjeita.
Sisävalo
VAROITUS! Sähköiskun vaara.
Lisätietoa tämän tuotteen sisällä olevista lampuista
sekä erikseen myytävistä varalampuista: Kyseiset
lamput on suunniteltu kestämään kodinkoneissa
vaativia fyysisiä olosuhteita (esim. lämpötila, tärinä,
kosteus) tai ne antavat tietoa laitteen toimintatilasta.
Niitä ei ole tarkoitettu muihin käyttötarkoituksiin
eivätkä ne sovi huoneiden valaisemiseen.
Käytä ainoastaan ominaisuuksiltaan samanlaisia
lamppuja.
Huoltopalvelu
Kun laite on korjattava, ota yhteyttä valtuutettuun
huoltopalveluun.
Käytä vain alkuperäisiä varaosia.
Hävittäminen
VAROITUS! Henkilövahinko- tai
tukehtumisvaara.
Irrota pistoke pistorasiasta.
Leikkaa virtajohto laitteen läheltä ja hävitä se.
Poista luukun lukitus, jotta lapset ja eläimet eivät
voisi jäädä kiinni laitteen sisälle.
5
Asennus
VAROITUS! Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
Asentaminen kalusteeseen
18
594
589
114
21548
595
+-1
min. 550
20
600
min. 560
3
5
60
20
80
520
60
198
523
(*mm)
min. 550
20
595
+-1
18
590
min. 560
594
589
114
21548
3
5
70
60
520
60
20
198
523
(*mm)
6
Uunin kiinnittäminen kaappiin
Tuotekuvaus
Laitteen osat
8
7
12
11
5
4
1
2
3
4 631 52
9
10
1
Käyttöpaneeli
2
Uunin toimintojen väännin
3
Virran merkkivalo / symboli
4
Näyttö
5
Lämpötilan valitsin
6
Lämpötilan merkkivalo / symboli
7
Lämpövastus
8
Lamppu
9
Puhallin
10
Sisätilan kuviointi
11
Irrotettava kannatin
12
Kannatintasot
Lisävarusteet
Uuniritilä
Käytetään keittoastioiden, kakkuvuokien ja paistien
alustana.
Combi-pannu
Kakkuja ja pikkuleipiä varten. Käytetään
leivonnassa, paistamisessa tai rasvankeruuastiana.
Käyttöpaneeli
Sisäänpainettava vääntimet
Paina väännintä käyttääksesi laitetta. Väännin tulee
ulos.
Kosketuspainikkeet/painikkeet
Ajan asettaminen.
7
Kellotoiminnon asettaminen.
Ajan asettaminen.
Näyttö
A B
A. Kellotoiminnot
B. Ajastin
Käyttöönotto
VAROITUS! Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
Käyttöönotto
Uunista voi tulla hajua ja savua esikuumennuksen aikana. Varmista tilan hyvä tuuletus.
1. vaihe 2. vaihe
3. vaihe
Aseta kello. Uunin puhdistaminen Esikuumenna tyhjää uunia.
1. Paina: .
2. , - paina asettaaksesi
tunnit. Paina:
.
3. , - paina asettaaksesi
minuutit. Paina:
.
1. Poista kaikki lisävarusteet ja ir-
rotettavat uunipeltien kannatti-
met uunista.
2. Puhdista uuni ja lisävarusteet
lämpimällä vedellä ja miedolla
pesuaineella käyttäen pehme-
ää puhdistusliinaa.
1. Aseta toiminnon maksimiläm-
pötila: .
Aika: 1 h.
2. Aseta toiminnon maksimiläm-
pötila: .
Aika: 15 min.
3. Aseta toiminnon maksimiläm-
pötila:
.
Aika: 15 min.
Kytke uuni pois toiminnasta ja odota, että se jäähtyy. Aseta lisävarusteet ja irrotettavat uunipeltien kannattimet uuniin.
Päivittäinen käyttö
VAROITUS! Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
Asettaminen: Uunitoiminto
1. vaihe Käännä uunin toimintojen väännintä uu-
nitoiminnon valitsemiseksi.
8
2. vaihe Valitse lämpötila kääntämällä väännin-
tä.
3. vaihe Kun ruoka on valmista, käännä väänti-
met Off-asentoon uunin sammuttami-
seksi.
Toiminnon asettaminen:Kiertoilma PLUS
VAROITUS! Siitä voi aiheutua palovammoja tai laite voi vaurioitua.
1. vaihe Varmista, että uuni on kylmä.
2. vaihe Täytä lokero hanavedellä.
Lokeron maksimitilavuus on 250 ml.
Lokeroon ei saa lisätä vettä käytön aika-
na tai uunin ollessa kuuma.
3. vaihe
Aseta toiminto: .
4. vaihe Käännä lämpötilan valitsinta lämpötilan asettamiseksi.
5. vaihe Esikuumenna tyhjää uunia 10 minuuttia kosteuden luomiseksi.
6. vaihe Aseta ruoka-ainekset uuniin.
Lue ohjeet kohdasta "Neuvoja ja vinkkejä". Luukkua ei saa avata ruoanvalmistuksen aikana.
7. vaihe Käännä uunin toimintojen väännin Off-asentoon ja sammuta uuni.
8. vaihe Avaa luukku varoen, kun toiminto on päättynyt. Laitteesta tuleva kosteus voi aiheuttaa palovammoja.
9. vaihe Varmista, että uuni on kylmä. Poista lokeroon jäänyt vesi.
Uunitoiminnot
Uunitoiminto Käyttötarkoitus
Pois toiminnasta
Uuni on kytketty pois toiminnas-
ta.
Uunivalo
Lampun sytyttäminen:
Uunitoiminto Käyttötarkoitus
Kiertoilma PLUS
Kosteuden lisääminen paistami-
sen aikana. Oikean värin ja ra-
pean pinnan saavuttaminen
paistamisen aikana. Mehukkuu-
den lisääminen uudelleen läm-
mityksen aikana.
9
Uunitoiminto Käyttötarkoitus
Kostea kiertoilma
Tämä toiminto säästää energi-
aa paistamisen aikana. Kun
käytät tätä toimintoa, uunin si-
sälämpötila voi poiketa lämpöti-
la-asetuksesta. Kuumennuste-
ho voi laskea. Katso lisätietoa
luvusta "Päivittäinen käyttö",
Huomautus: Kostea kiertoilma.
Alalämpö
Rapeapohjaisten kakkujen pais-
taminen ja säilöminen.
Kiertoilma
Korkeintaan kolmella kannatin-
tasolla kypsentäminen sama-
naikaisesti ja ruokien kuivaus.
Lämpötila asetetaan 20−40 °C
matalammaksi kuin toiminnossa
Ylä- /alalämpö.
Teho grillaus
Suurikokoisten luita sisältävien
lihapalojen tai lintupaistien pais-
taminen yhdellä tasolla. Grati-
nointi ja ruskistus.
Uunitoiminto Käyttötarkoitus
Maksigrilli
Ohuiden ruokien grillaus suuris-
sa erissä ja leivän paahtami-
nen.
Pizza-toiminto
Pizzan valmistaminen. Voimak-
kaaseen ruskistamiseen ja ra-
pean pohjan luomiseen.
Ylä- /alalämpö
Ruokien ja leivonnaisten paista-
minen yhdellä tasolla.
Huomautus: Kostea kiertoilma
Tämän toiminnon avulla noudatetaan
energiatehokkuusluokan sekä ekologisen suunnittelun
vaatimuksia standardin EU 65/2014 ja EU 66/2014
mukaisesti. Standardin EN 60350-1 mukaiset testit.
Uunin luukun on oltava kiinni ruoanlaiton aikana, jotta
toiminto ei keskeytyisi ja uunin energiatehokkuus olisi
mahdollisimman suuri.
Katso valmistusohjeet luvusta "Neuvoja ja vinkkejä",
Kostea kiertoilma. Katso yleisiä energian säästämiseen
liittyviä suosituksia luvusta "Energiatehokkuus",
Energiansäästö.
Kellotoiminnot
Kellotoiminnot
Kellotoiminto Käyttötarkoitus
Kellonaika
Kellonajan asettaminen, muuttaminen tai tarkistaminen.
Kestoaika
Uunin toiminta-ajan asettaminen.
Hälytinajastin
Ajastimen asettaminen. Tämä toiminto ei vaikuta millään tavalla uunin toimin-
taan. Tämä toiminto voidaan asettaa milloin tahansa, myös uunin ollessa pois
päältä.
10
Asettaminen: Kellotoiminnot
Muuttaminen: Kellonaika
- vilkkuu, kun uuni kytketään sähköverkkoon, sähkökatkon esiintymisen jälkeen tai kun ajastinta ei ole asetettu.
1. vaihe
- paina toistuvasti. - alkaa vilkkua.
2. vaihe
, - aseta aika painamalla.
Vilkkuminen lakkaa noin viiden sekunnin kuluttua ja näytössä näkyy aika.
- paina toistuvasti kellonajan muuttamiseksi. - alkaa vilkkua.
Asettaminen: Kestoaika
1. vaihe Aseta uunin toiminto ja lämpötila.
2. vaihe
- paina toistuvasti. - alkaa vilkkua.
3. vaihe
, - aseta kesto painamalla.
Näytössä näkyy: .
- vilkkuu asetetun ajan päättyessä. Äänimerkki kuuluu ja uuni kytkeytyy pois toiminnasta.
4. vaihe Voit sammuttaa merkkiäänen painamalla mitä tahansa painiketta.
5. vaihe Käännä säätimet Off-asentoon.
Asettaminen: Hälytinajastin
1. vaihe
- paina toistuvasti. - alkaa vilkkua.
2. vaihe
, - aseta aika painamalla.
Toiminto käynnistyy automaattisesti 5 sekunnin kuluttua.
Kun asetettu aika päättyy, laitteesta kuuluu äänimerkki.
3. vaihe Voit sammuttaa merkkiäänen painamalla mitä tahansa painiketta.
4. vaihe Käännä säätimet Off-asentoon.
Peruuttaminen: Kellotoiminnot
1. vaihe
- paina toistuvasti, kunnes kellotoiminnon symboli alkaa vilkkua.
2. vaihe
Paina ja pidä alhaalla painiketta: .
Kellotoiminto sammuu muutaman sekunnin jälkeen.
Lisävarusteiden käyttäminen
VAROITUS! Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
11
Lisävarusteiden asennus
Pieni lovi yläosassa parantaa turvallisuutta. Lovet
estävät myös kallistumisen. Ritilän yläreuna estää
keittoastioiden luisumisen kannatintasolta.
Uuniritilä:
Paina ritilä liukukiskojen väliin kannattimeen ja var-
mista, että jalat osoittavat alaspäin.
Uunipannu:
Työnnä pelti haluamasi ohjauskiskojen väliin.
Uuniritilä, Uunipannu:
Paina leivinpelti kannatinkiskon ohjauskiskojen vä-
liin ja paistoritilä yläpuolella oleviin ohjauskiskoihin.
Lisätoiminnot
Jäähdytyspuhallin
Kun uuni on toiminnassa, jäähdytyspuhallin kytkeytyy
automaattisesti toimintaan uunin pintojen pitämiseksi
viileinä. Kun kytket uunin pois toiminnasta,
jäähdytyspuhallin toimii edelleen, kunnes uuni on
jäähtynyt.
Ylikuumenemissuoja
Uunin virheellinen toiminta tai vialliset osat voivat
aiheuttaa vaarallisen ylikuumenemisen. Tämän
estämiseksi uunissa on ylikuumenemissuoja, joka
katkaisee virransyötön. Virta kytkeytyy automaattisesti
uudelleen, kun lämpötila on laskenut normaalille tasolle.
12
Vihjeitä ja neuvoja
VAROITUS! Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
Ruoanlaittoon liittyviä suosituksia
Uunissa on viisi kannatintasoa.
Laske kannatintasot uunin pohjasta alkaen.
Uunisi voi paistaa eri tavalla kuin entinen uunisi. Alla
olevat taulukot sisältävät vakioasetukset lämpötilan,
keittoajan ja kannatintason säätämiseen.
Jos taulukosta ei löydy reseptiisi sopivia asetuksia, voit
soveltaa jonkin samantyyppisen paistoksen asetuksia.
Uunissa on erityinen järjestelmä, joka kierrättää ilmaa ja
höyryä jatkuvasti. Kyseisen järjestelmän avulla ruoka
paistuu jatkuvasti kosteassa ympäristössä, minkä
ansiosta se on sisältä mehevää ja ulkopinnalta rapeaa.
Se lyhentää paistoaikaa ja pienentää energian
kulutusta.
Kakkujen leipominen
Älä avaa uunin luukkua ennen kuin 3/4 paistoajasta on
kulunut.
Jos käytät kahta leivinpeltiä samanaikaisesti, jätä niiden
väliin yksi tyhjä kannatintaso.
Lihan ja kalan kypsentäminen
Käytä grilli-/uunipannua erittäin rasvaisten ruokien
kanssa, jotta uuniin ei jää pysyviä tahroja.
Anna lihan olla noin 15 minuuttia ennen sen
leikkaamista, jotta sen neste säilyisi.
Jotta uuniin ei muodostuisi liikaa savua paistamisen
aikana, lisää grilli-/uunipannuun hiukan vettä. Jotta käry
ei tiivistyisi, lisää vettä aina sen kuivuttua loppuun.
Paistoajat
Kypsennysaika riippuu ruokalajin tyypistä, sen
koostumuksesta ja määrästä.
Tarkkaile valmistumista alustavasti kypsennyksen
aikana. Määritä parhaat asetukset (uunitoiminto,
kypsennysaika, jne.) keittoastioille, resepteille ja
määrille laitetta käyttäessä.
Kiertoilma PLUS
Käytä toista kannatintasoa.
Käytä leivinpeltiä.
KAKUT / LEIVONNAISET / LEIVÄT
(ml) (°C) (min)
Pikkuleivät / Teeleipä / Kroissantit 100 150 - 180 10 - 20
Focaccia 100 200 - 210 10 - 20
Pizza 100 230 10 - 20
Sämpylät 100 200 20 - 25
Leipä 100 180 35 - 40
Rusinakakku / Omenapiirakka / Korvapuustit, kakkuvuoassa 100 - 150 160 - 180 30 - 60
Käytä 150 ml vettä ellei muuta mainita.
13
PAKASTETUT VALMISATERIAT
(°C) (min)
Pizza 200 - 210 10 - 20
Kroissantit 170 - 180 15 - 25
Lasagne, 200 ml 180 - 200 35 - 50
Lisää 100 ml vettä.
Aseta lämpötila 110 °C.
ESIVALMISTETTUJEN RUOKIEN KYPSENNYS
(min)
Sämpylät 10 - 20
Leipä 15 - 25
Focaccia 15 - 25
liha 15 - 25
Pasta 15 - 25
Pizza 15 - 25
Riisi 15 - 25
Vihannekset 15 - 25
Lisää 200 ml vettä.
Käytä lasiastiaa.
PAISTAMINEN
(°C) (min)
Paahtopaisti 200 50 - 60
Kana 210 60 - 80
Porsaanpaisti 180 65 - 80
14
Leivonta ja paistaminen
KA-
KUT
Ylä- /alalämpö Kiertoilma
(min)
(°C) (°C)
Vatkatut leivon-
naiset
170 2 160 3 (2 ja 4) 45 - 60 Kakkuvuoka
Murotaikina 170 2 160 3 (2 ja 4) 20 - 30 Kakkuvuoka
Piimä-juustokak-
ku
170 1 165 2 60 - 80 Kakkuvuoka,
Ø 26 cm
Struudeli 175 3 150 2 60 - 80 Uunipelti
Marjapiirakka 170 2 165 2 30 - 40 Kakkuvuoka,
Ø 26 cm
Joulukakku (he-
delmäkakku), uu-
nin esikuumen-
nus tyhjänä
160 2 150 2 90 - 120 Kakkuvuoka,
Ø 20 cm
Rusinakakku, uu-
nin esikuumen-
nus tyhjänä
175 1 160 2 50 - 60 Leipävuoka
Muffinssit 170 3 140 - 150 3 20 - 30 Uunipelti
Muffinssit, kaksi
tasoa
- - 140 - 150 2 ja 4 25 - 35 Uunipelti
Muffinssit, kolme
tasoa
- - 140 - 150 1, 3 ja 5 30 - 45 Uunipelti
Pikkuleivät 140 3 140 - 150 3 30 - 35 Uunipelti
Pikkuleivät, kaksi
tasoa
- - 140 - 150 2 ja 4 35 - 40 Uunipelti
Pikkuleivät, kol-
me tasoa
- - 140 - 150 1, 3 ja 5 35 - 45 Uunipelti
Marengit 120 3 120 3 80 - 100 Uunipelti
Marengit, kaksi
tasoa, uunin esi-
kuumennus tyh-
jänä
- - 120 2 ja 4 80 - 100 Uunipelti
Pullat, uunin esi-
kuumennus tyh-
jänä
190 3 190 3 12 - 20 Uunipelti
15
KA-
KUT
Ylä- /alalämpö Kiertoilma
(min)
(°C) (°C)
Eclair-leivokset 190 3 170 3 25 - 35 Uunipelti
Eclair-leivokset,
kaksi tasoa
- - 170 2 ja 4 35 - 45 Uunipelti
Piiraat 180 2 170 2 45 - 70 Kakkuvuoka,
Ø 20 cm
Hedelmäkakku 160 1 150 2 110 - 120 Kakkuvuoka,
Ø 24 cm
Esikuumenna tyhjää uunia.
LEIPÄ JA
PIZZA
Ylä- /alalämpö Kiertoilma
(min)
(°C) (°C)
Vehnäleipä, 1 - 2 kpl,
0,5 kg kpl
190 1 190 1 60 - 70 -
Ruisleipä, esikuu-
mennus ei ole tar-
peen
190 1 180 1 30 - 45 Leipävuoka
Sämpylät, 6 - 8 säm-
pylää
190 2 180 2 (2 ja 4) 25 - 40 Uunipelti
Pizza 230 - 250 1 230 - 250 1 10 - 20 Emalipelti
Teeleipä 200 3 190 3 10 - 20 Uunipelti
Esikuumenna tyhjää uunia.
Käytä kakkuvuokaa.
PAISTOKSET
Ylä- /alalämpö Kiertoilma
(min)
(°C) (°C)
Pastapaistos, esikuumennus ei
ole tarpeen
200 2 180 2 40 - 50
16
PAISTOKSET
Ylä- /alalämpö Kiertoilma
(min)
(°C) (°C)
Vihannespaistos, esikuumennus
ei ole tarpeen
200 2 175 2 45 - 60
Piiras 180 1 180 1 50 - 60
Lasagne 180 - 190 2 180 - 190 2 25 - 40
Cannelloni 180 - 190 2 180 - 190 2 25 - 40
Käytä toista kannatintasoa.
Käytä ritilää.
LIHA
Ylä- /alalämpö Kiertoilma
(min)
(°C) (°C)
Naudanliha 200 190 50 - 70
Porsaanliha 180 180 90 - 120
Vasikanliha 190 175 90 - 120
Englantilainen paahtopaisti, raaka 210 200 50 - 60
Englantilainen paahtopaisti, puolikypsä 210 200 60 - 70
Englantilainen paahtopaisti, kypsä 210 200 70 - 75
LIHA
Ylä- /alalämpö Kiertoilma
(min)
(°C) (°C)
Porsaan lapapaisti kuorella 180 2 170 2 120 - 150
Porsaanpotka, 2 kappaletta 180 2 160 2 100 - 120
Lampaanreisi 190 2 175 2 110 - 130
Kokonainen kana 220 2 200 2 70 - 85
Kokonainen kalkkuna 180 2 160 2 210 - 240
Kokonainen ankka 175 2 220 2 120 - 150
17
LIHA
Ylä- /alalämpö Kiertoilma
(min)
(°C) (°C)
Kokonainen hanhi 175 2 160 1 150 - 200
Jänis, paloina 190 2 175 2 60 - 80
Jänis, paloina 190 2 175 2 150 - 200
Kokonainen fasaani 190 2 175 2 90 - 120
Käytä toista kannatintasoa.
KALA
Ylä- /alalämpö Kiertoilma
(min)
(°C) (°C)
Taimen / Meriruutana, 3 - 4 kalaa 190 175 40 - 55
Tonnikala / Lohi, 4 - 6 fileetä 190 175 35 - 60
Grilli
Esikuumenna tyhjää uunia.
Käytä neljättä kannatintasoa.
Grillaa lämpötilan maksimiasetuksella.
GRILLI
(kg)
(min)
1. puoli
(min)
2. puoli
Naudanfileepihvit, 4 kappaletta 0,8 12 - 15 12 - 14
Naudanlihapihvit, 4 kappaletta 0,6 10 - 12 6 - 8
Makkarat, 8 - 12 - 15 10 - 12
Porsaankyljykset, 4 kappaletta 0,6 12 - 16 12 - 14
Puolikas kana, 2 1 30 - 35 25 - 30
Kebab, 4 - 10 - 15 10 - 12
Kanan rintafilee, 4 kappaletta 0,4 12 - 15 12 - 14
Hampurilaiset, 6 0,6 20 - 30 -
18
GRILLI
(kg)
(min)
1. puoli
(min)
2. puoli
Kalafile, 4 kappaletta 0,4 12 - 14 10 - 12
Lämpimät leivät, 4 - 6 - 5 - 7 -
Paahtoleipä, 4 - 6 - 2 - 4 2 - 3
Teho grillaus
Esikuumenna tyhjää uunia.
Käytä uunin ensimmäistä tai toista kannatintasoa.
Paistoaika voidaan laskea kertomalla alla olevan
taulukon aika fileen senttimetripaksuudella.
NAUDANLIHA
(°C) (min)
Paahtopaisti tai filee,
raaka
190 - 200 5 - 6
Paahtopaisti tai filee,
puolikypsä
180 - 190 6 - 8
Paahtopaisti tai filee,
kypsä
170 - 180 8 - 10
PORSAS
(°C) (min)
Lapa / Niska / Kinkku,
1 - 1,5 kg
160 - 180 90 - 120
Kyljykset / Siankylki, 1
- 1,5 kg
170 - 180 60 - 90
Lihamureke, 0,75 - 1
kg
160 - 170 50 - 60
Porsaan potkapaisti,
esikypsennetty, 0,75 -
1 kg
150 - 170 90 - 120
VASIKKA
(°C) (min)
Vasikanpaisti, 1 kg 160 - 180 90 - 120
Vasikan reisipaisti, 1,5
- 2 kg
160 - 180 120 - 150
LAMMAS
(°C) (min)
Lampaanreisi / Lam-
maspaisti, 1 - 1,5 kg
150 - 170 100 - 120
Lampaanselkä, 1 -
1,5 kg
160 - 180 40 - 60
KANA
(°C) (min)
Linnunliha, paloina,
0,2 - 0,25 kg kpl
200 - 220 30 - 50
Puolikas kana, 0,4 -
0,5 kg kpl
190 - 210 35 - 50
Broileri, kana, 1 - 1,5
kg
190 - 210 50 - 70
Ankka, 1,5 - 2 kg 180 - 200 80 - 100
Hanhi, 3,5 - 5 kg 160 - 180 120 - 180
Kalkkuna, 2,5 - 3,5 kg 160 - 180 120 - 150
Kalkkuna, 4 - 6 kg 140 - 160 150 - 240
19
KALA
(HAUDUTETTU) (°C) (min)
Kokonainen kala, 1 -
1,5 kg
210 - 220 40 - 60
Kuivatukseen - Kiertoilma
Peitä uunipellit leivinpaperilla.
Parempien tuloksien saavuttamiseksi on suositeltavaa
sammuttaa uuni kuivausajan puolessa välissä, avata
uunin luukku ja antaa sen jäähtyä yön yli kuivauksen
loppuun suorittamiseksi.
Käytä yhden leivinpellin kohdalla kolmatta
kannatintasoa.
Käytä kahden leivinpellin kohdalla ensimmäistä ja
neljättä kannatintasoa.
VIHANNEK-
SET (°C) (h)
Pavut 60 - 70 6 - 8
VIHANNEK-
SET (°C) (h)
Paprikat 60 - 70 5 - 6
Keittovihannekset 60 - 70 5 - 6
Sienet 50 - 60 6 - 8
Yrtit 40 - 50 2 - 3
Aseta lämpötila 60 - 70 °C.
HEDELMÄT
(h)
Luumut 8 - 10
Aprikoosit 8 - 10
Omenaviipaleet 6 - 8
Päärynät 6 - 9
Kostea kiertoilma - suositellut varusteet
Käytä tummia heijastamattomia vuokia ja astioita. Ne absorboivat enemmän lämpöä vaaleisiin ja heijastaviin astioihin
verrattuna.
Pizzapannu
Uunivuoka
Annosvuoat
Torttuvuoka
Tumma, heijastamaton
halkaisija 28 cm
Tumma, heijastamaton
halkaisija 26 cm
Keraaminen
halkaisija 8 cm,
korkeus 5 cm
Tumma, heijastamaton
halkaisija 28 cm
Kostea kiertoilma
Noudata alla olevan taulukon ehdotuksia parhaan
tuloksen saavuttamiseksi.
20
/

Teistes keeltes