Groupe Brandt AD1279B Omaniku manuaal

Tüüp
Omaniku manuaal
SISÄLTÖ FI
1 / OHJEITA KÄYTTÄJÄLLE
Turvallisuusohjeet ____________________________________ 63
Ympäristönsuojelu ___________________________________ 65
Laitteen kuvaus ____________________________________ 66
2 / LAITTEEN ASENNUS
Liesituulettimen asennus _______________________________ 67
3 / LAITTEEN YTTÖ
Liesituulettimen käyttö __________________________________ 68
4 / LAITTEEN HUOLTO JA PUHDISTUS
Lampun vaihto _______________________________________ 70
Laitteen huolto _______________________________________ 71
5 / VIANETSINTÄ __________________________________________ 73
6 / ASIAKASPALVELU ______________________________________ 74
Koska parannamme jatkuvasti tuotteitamme, pidätämme oikeuden tehdä niihin
muutoksia, jotka perustuvat tuotteiden teknisten ja toiminnallisten ominaisuuksien
kehittelyyn.
Varoitus:
Lue huolellisesti nämä asennus- ja käyttöohjeet ennen kuvun asennusta ja
käyttöä. Näin voit nopeasti tutustua sen toimintaan.
Suodattimien puhdistus ________________________________ 70
Hiilisudattimen vaihtaminen _____________________________ 70
62
4 / LAITTEEN HUOLTO JA PUHDISTUS
FI 1 / OHJEITA KÄYTTÄJÄLLE
Huom.:
Nämä käyttöohjeet on säilytettävä laitteen mukana. Jos laite myydään tai
luovutetaan toiselle henkilölle, on varmistettava että uusi omistaja saa myös
käyttöohjeet. Tutustu näihin ohjeisiin ennen laitteen asennusta ja käyttöä. Ohjeet
on laadittu sinun ja muiden turvallisuutta ajatellen.
TURVALLISUUSOHJEET
- Tämä laite on tarkoitettu vain
yksityiseen kotitalouskäyttöön.
- Laitetta saavat käyttää vain aikuiset. On
varmistettava, etteivät lapset koske
tuuletinta eivätkä leiki sillä. On myös
varmistettava, etteivät lapset koske
laitteen ohjauspaneelia.
- Laite tulee poistaa pakkauksesta heti
kun se vastaanotetaan ja tarkastaa se.
Mahdolliset huomautukset tai valitukset
on merkittävä toimituslistaan, josta
säilytetään kopio.
- Laite on tarkoitettu tavalliseen
kotitalouskäyttöön. Sitä ei saa käyttää
kaupallisiin tai teoilisuustarkoituksiin, eikä
muihin sellaisiin tarkoituksiin, johin sitä ei
ole suunniteltu.
- Mitään laitteen ominaisuuksia ei saa
muuttaa tai yrittää muuttaa, sillä se
saattaisi vaarantaa turvallisuuttasi.
- Ainoastaan valtuutetut ammattihenkilöt
saavat suorittaa korjauksia.
- Irrota kupu aina sähköverkosta ennen
sen puhdistamista tai muita
huoltotoimenpiteitä.
- On huolehdittava huoneen riittävästä
ilmanvaihdosta, jos kuvun kanssa
käytetään samanaikaisesti muulla kuin
hköllä toimivien laitteiden kanssa.
Tällöin kupu ei ime niiden palokaasuja.
- Älä koskaan liekitä ruokia kuvun alla.
Jos liesituuletinta käytetään kaasulieden
yläpuolella, on huolehdittava siitä, että
liekin päälla on aina keittoastia
(liesituuletin voi vahingoittua liekkien
aiheuttamasta kuumuudesta).
- Älä jätä paistumassa olevaa ruokaa
ilman valvontaa.
Ylikuumentunueet öljyt ja rasvat voivat
syttyä palamaan.
- Noudata suositeltuja
puhdistusaikavälejä ja vaihda suodatin
ohjeiden mukaisesti. Rasvojen
kerääntyminen voi aiheuttaa palovaaran.
- Kupua ei saa koskaan käyttää
polttoaineineilla (puu, hiili, ym.) toimivan
laitteen yläpuolella.
- Älä koskaan käytä liesituulettimen
puhdistukseen höyry- tai
paineilmatoimisia laitteita
(sähköturvallisuusmääräykset).
- Koska parannamme jatkuvasti
tuotteitamme, pidätämme oikeuden
muuttaa niiden teknisiä, toiminnallisia tai
esteettisiä ominaisuuksia, tekemällä
muutoksia, jotka perustuvat tuotteiden
teknisten ominaisuuksien kehittelyyn.
- Laitteen viitetietojen löytämiseksi, lue
ohjeet asiakaspalvelua käsittelevältä
sivulta.
(Sivulla on myös selitetty, mistä nämä
tiedot löytyvät laitteessa).
- Tämä laite ei sovi henkilöiden käyttöön
(lapset mukaan lukien), jotka ovat
fyysisesti tai psyykkisesti siihen
kykenemättömiä, tai joilla ei ole käyttöön
tarvittavaa kokemusta tai taitoa, ellei
mukana ole heidän turvallisuudestaan
vastaava henkilö, tai heille on etukäteen
opetettu laitteen käyttöä koskevat tiedot.
63
4 / LAITTEEN HUOLTO JA PUHDISTUS
1 / OHJEITA KÄYTTÄJÄLLE FI
Huone on aina tuuletettava hyvin, kun tuuletinta käytetään yhtäaikaisesti kaasulla
tai muilla polttoaineilla toimivien laitteiden kanssa.
Huom:
Jos keittiön lämmitykseen käytetään poistoilmahormiin liitettyä laitetta
(esim.takka), täytyy kuvun kierrätys” versio olla asennettuna. Älä käytä kupua
ilman metallisia suodattimia.
65
64
4 / LAITTEEN HUOLTO JA PUHDISTUS
FI 1 / OHJEITA KÄYTTÄJÄLLE
YMPÄRISTÖNSUOJELU
- Tämän laitteen pakkausmateriaali voidaan kierrättää. Osallistu kierrättämiseen ja
ympäristönsuojeluun jättämällä materiaali asianmukaisiin jäteastioihin.
- Myos laitteessa on paljon kierrätettävää materiaalia. Tämä kuva tuotteessa merkitsee,
että sitä ei saa hävittää tavallisen talousjätteen mukana. Näin valmistajan järjestämä
laitteen kierrätys tapahtuu parhaalla mahdollisella tavalla, EU:n sähko- ja
elektroniikkalaiteromua koskevan direktiivin 2002/96/EY mukaisesti. Kysy
kunnastasi tai vähittäismyyjältäsi tietoja sinua lähimpänä sijaitsevasta
keräyspisteestä.
- Kiitämme sinua ympäristönsuojeluun osallistumisesta.
Varoitus
Asennuksen saa suoritta ainoastaan ammattitaitoinen asentaja ja tehtävään
koulutettu teknikko.
Varoitus
Poista suojakalvo suodatinpatruunasta ennen käyttöä.
65
1 / OHJEITA KÄYTTÄJÄLLE FI
LAITTEEN KUVAUS
66
67
LIESITUULETTIMEN KÄYTTÖOHJEET
Ohjauspaneelin käyttö, katso kuva. 6:
1. Liitä liesituuletin sähköverkkoon: Kun virta on
päällä, takavalo syttyy. Käyttötila menee pois
päältä, “24 tunnin järjestelmä” on näytöllä, ja laite
on valmiustilassa. Jos mitään toimintoja ei
käytetä, takavalo sammuu automaattisesti 30
sekunnin jälkeen.
2. Paina painiketta kerran, valo ja
syttyvät. Paina painiketta uudelleen, ja valo ja
“ ” sammuvat.
3. Nopeus painikkeen käyttö. Moottorilla on
kolme nopeutta : Alhainen, Keski, Suuri.
- Kun painat “ ”painiketta kerran, moottori
käynnistyy ALHAISELLA nopeudella.
- Kun painat painiketta uudelleen, moottori
käy KESKI-nopeudella.
- Kun painat “ ” painiketta vielä kerran, moottori
käy SUURELLA nopeudella.
- Kun laite on toiminnassa, voidaan painik-
etta kääntämällä valita moottorin nopeus:
“ALHAINEN KESKI SUURI - ALHAINEN -
KESKI...”
4. Paina ” virtapainiketta kerran, tuuletin alkaa
toimia sillä nopeudella, kun sitä on viimeksi
käytetty. Paina “ ” painiketta uudelleen, ja
moottori sammuu.
5. Ajastin “ ” painikkeen käyttö:
Vakioasetus on 12:00. Kun tuulettimesta
kytketään virta pois päältä, aika menee
automaattisesti takaisin asetukseen 12:00, ja se
tulee nollata.
- Kun ja painikkeet eivät toimi,
painiketta käytetään ajan asetukseen.
- Paina painiketta 2 - 5 sekunnin ajan, ajan
näytön numerot ja aika-asetuksen kaksi
ensimmäistä numeroa vilkkuvat. Kun painat “
painiketta, numero suurenee asteittain, kun
painat “ ”, numero pienenee asteittain. Muuttu-
vuus on 01 aina kun painiketta painetaan kerran;
suurin luku on 23, painikkeen käyttö toimii
vain tähän lukuun asti. Jos arvo on 00, ei
painike toimi.
Ajastin
Valo
Nopeus
Teho
Kuva 6
68
- Paina Ajastin painiketta uudelleen, ajan
näytön numerot
ja asetuksen kaksi
viimeistä numeroa vilkkuvat. Kun painat
painiketta, numero suurenee asteittain, kun
painat ”, painiketta, numero pienenee asteit-
tain. Muuttuvuus on 01 aina kun painiketta paine-
taan kerran; suurin luku on 59, painikkeen
käyttö toimii vain tähän lukuun asti. Jos arvo on
00, ei “ ” painike toimi.
- Paina Ajastin “ ” painiketta kolmannen kerran,
jolloin aika-asetus tallentuu ja poistutaan ajan
asetustilasta.
- Kun pidät Ajastin “ ” painiketta painettuna 2-5
sekunnin ajan, voit suorittaa tuntien asetuksen.
Paina toistamiseen: minuuttien asetus. Paina
kolmannen kerran: aika-asetus tallentuu ja
poistutaan ajan asetustilasta. Tämä toistuu aina,
kun painiketta painetaan. (toimenpide ei onnistu,
jos painiketta ei ensimmäisellä kerralla ole
painettu yli 2 sekunnin ajan).
69
70
71
72
73
74
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13

Groupe Brandt AD1279B Omaniku manuaal

Tüüp
Omaniku manuaal