Electrolux EFC9661X Kasutusjuhend

Tüüp
Kasutusjuhend
EFC 9660-9661
Bruksanvisning
Käyttöohje
2424
2424
24
electr electr
electr electr
electr
oluxolux
oluxolux
olux
FIN
TT
TT
T
ervetuloa Electrervetuloa Electr
ervetuloa Electrervetuloa Electr
ervetuloa Electr
oluxin maailmaanoluxin maailmaan
oluxin maailmaanoluxin maailmaan
oluxin maailmaan
Kiitos, että olet valinnut ensiluokkaisen
Electrolux-tuotteen, jonka toivomme
tuovan Sinulle paljon iloa
tulevaisuudessa. Electroluxilta on
saatavilla laaja valikoima elämääsi
helpottavia korkealaatuisia tuotteita.
Joitakin esimerkkejä löydät tämän
käyttöohjeen kansilehdeltä. Pyydämme
Sinua tutustumaan hetkisen uuden
laitteesi käyttöohjeeseen, jonka avulla
voit hyödyntää kaikkia sen
ominaisuuksia. Noudattamalla
käyttöohjeita uuden laitteesi käyttö on
erittäin vaivatonta ja helppoa.
Onnea ja menestystä!
electrolux electrolux
electrolux electrolux
electrolux sisällysluettelo
2525
2525
25
FIN
Sisällysluettelo
Turvallisuustietoa ............................. 26
Toiminnat......................................... 28
Näin käytät liesituuletinta.................. 29
Hoito ja puhdistus............................ 32
Lisävarusteet ................................... 36
Asennus .......................................... 37
Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia merkkejä:
Tärkeitä tietoja turvallisuusasioista sekä siitä, miten voi välttää aiheuttamasta
laitteelle vahinkoa.
Yleistietoa ja neuvoja
Ympäristönsuojeluun liittyvää tietoa
2626
2626
26
electr electr
electr electr
electr
oluxolux
oluxolux
olux turvallisuustietoa
FIN
TT
TT
T
urvallisuustietoaurvallisuustietoa
urvallisuustietoaurvallisuustietoa
urvallisuustietoa
KäyttäjälleKäyttäjälle
KäyttäjälleKäyttäjälle
Käyttäjälle
Aseta aina lieden kuumennetulle
keittolevylle/-alueelle kattila, jotta
säteilylämpö ei vahingoittaisi
liesituuletinta. Vältä avotulen käyttöä
kaasulla, öljyllä tai hiilellä toimivia liesiä
käytettäessä.
Älä koskaan jätä keittotasoilla/uunissa
paistumassa olevaa ruokaa ilman
valvontaa.
Kattilassa kuumentunut öljy voi syttyä
palamaan.
Likaisen öljyn käyttö voi lisätä
itsesyttymisen riskiä.
On ehdottoman tärkeää muistaa, että
ylikuumeneminen voi aiheuttaa
tulipalon.
TT
TT
T
uulettimen alla ei saa liekittää.uulettimen alla ei saa liekittää.
uulettimen alla ei saa liekittää.uulettimen alla ei saa liekittää.
uulettimen alla ei saa liekittää.
IrrIrr
IrrIrr
Irr
ota laite sähköverkosta aina ennenota laite sähköverkosta aina ennen
ota laite sähköverkosta aina ennenota laite sähköverkosta aina ennen
ota laite sähköverkosta aina ennen
huoltotoimenpiteitä, mukaanluettunahuoltotoimenpiteitä, mukaanluettuna
huoltotoimenpiteitä, mukaanluettunahuoltotoimenpiteitä, mukaanluettuna
huoltotoimenpiteitä, mukaanluettuna
lamppujen vaihto. Irrlamppujen vaihto. Irr
lamppujen vaihto. Irrlamppujen vaihto. Irr
lamppujen vaihto. Irr
ota sulake taiota sulake tai
ota sulake taiota sulake tai
ota sulake tai
kytke automaattikatkaisija poiskytke automaattikatkaisija pois
kytke automaattikatkaisija poiskytke automaattikatkaisija pois
kytke automaattikatkaisija pois
päältä).päältä).
päältä).päältä).
päältä).
On erittäin tärkeää. että tuuletinOn erittäin tärkeää. että tuuletin
On erittäin tärkeää. että tuuletinOn erittäin tärkeää. että tuuletin
On erittäin tärkeää. että tuuletin
puhdistetaan ja suodattimetpuhdistetaan ja suodattimet
puhdistetaan ja suodattimetpuhdistetaan ja suodattimet
puhdistetaan ja suodattimet
vaihdetaan suositelluin väliajoin.vaihdetaan suositelluin väliajoin.
vaihdetaan suositelluin väliajoin.vaihdetaan suositelluin väliajoin.
vaihdetaan suositelluin väliajoin.
Näiden määräysten noudattamattaNäiden määräysten noudattamatta
Näiden määräysten noudattamattaNäiden määräysten noudattamatta
Näiden määräysten noudattamatta
jättäminen voi lisätä rasvanjättäminen voi lisätä rasvan
jättäminen voi lisätä rasvanjättäminen voi lisätä rasvan
jättäminen voi lisätä rasvan
kerrkerr
kerrkerr
kerr
ostumista ja aiheuttaaostumista ja aiheuttaa
ostumista ja aiheuttaaostumista ja aiheuttaa
ostumista ja aiheuttaa
tulipalovaaran.tulipalovaaran.
tulipalovaaran.tulipalovaaran.
tulipalovaaran.
Tämä laite on merkitty WEEE-direktiivin
(Waste Electrical and Electronic
Equipment) 2002/96/EC mukaisesti.
Varmistamalla, että tuote poistetaan
käytöstä asianmukaisesti, voidaan
auttaa estämään sellaiset ympäristö- ja
terveyshaitat, jotka saattaisivat aiheutua
jätteiden asiattomasta käsittelystä.
Symboli tuotteessa tai sen
dokumentaatiossa tarkoittaa, ettei
laitetta saa hävittää kotitalousjätteiden
mukana. Sen sijaan tuote on
toimitettava sähkö- ja
elektroniikkakomponenttien keräys- ja
kierrätyspisteeseen.
Laitteen käytöstäpoiston suhteen on
noudatettava paikallisia
jätehuoltomääräyksiä. Lisätietoja
tuotteen käsittelystä, talteenotosta ja
kierrätyksestä saa kaupungin- tai
kunnanvirastosta, paikallisesta
jätehuoltoliikkeestä tai liikkeestä, josta
tuote ostettiin.
electroluxelectrolux
electroluxelectrolux
electrolux
turvallisuustietoa
2727
2727
27
FIN
AsentajalleAsentajalle
AsentajalleAsentajalle
Asentajalle
Imukupuversiossa tuuletin on
yhdistettävä poistoputkeen, jonka
läpimitta on mielummin sama kuin
poistoaukon läpimitta.
Huomio!Huomio!
Huomio!Huomio!
Huomio! Poistoputki ja kiinnittimet
eivät kuulu varustukseen ja ne on
hankittava erikseen.
Asennuksessa pienin sallittu etäisyys
keittotasoista/kaasuliesistä:
sähköliedetsähköliedet
sähköliedetsähköliedet
sähköliedet
500 mm500 mm
500 mm500 mm
500 mm
kaasuliedetkaasuliedet
kaasuliedetkaasuliedet
kaasuliedet
650 mm650 mm
650 mm650 mm
650 mm
Jos kaasulieden asennus vaatii
suuremman etäisyyden, on se
otettava huomioon.
Kansallisten polttoainejärjestelmiä
koskevien säädösten mukaan
huoneiston maksimi ilmanpaine on
0.004 bar.
Poistoilmaa ei saa johtaa savuhormiin
tai kaasunpoistokanaviin. Poistoilmaa
ei saa missään tapauksessa johtaa
sellaisten huoneistojen
ilmanpoistokanaviin, joihin on
asennettu polttoaineella toimivia
laitteita.
Poistoaukon asennus on tehtävä
viranomaisten määräysten
mukaisesti.
Kun laitetta käytetään
imukupuversiona,
ilmanpoistokanavan on oltava
läpimitaltaan samankokoinen kuin
tuulettimen poistoaukko.
Sekä kansalliset että alueelliset
rakennusmääräykset asettavat
lukuisia rajoituksia
savunpoistohormiin yhdistettyjen
tuulettimien ja polttoaineella toimivien
kodinkoneiden, kuten hiili- tai
öljylämmityslaitteiden tai
kaasulämmittimien käytölle samassa
huoneistossa.
Tuulettimia voidaan käyttää
turvallisesti sellaisten kodinkoneiden
kanssa, jotka on yhdistetty
savunpoistohormiin ainoastaan jos
huoneiston ja/tai asunnon (ilma/
huoneilma yhdistelmä) tuuletus on
järjestetty ulkopuolelta noin 500-600
cm
2
suuruisen tuuletusaukon kautta,
näin tuulettimen käyttö ei aiheuta
ilmanpaineen laskua.
Ota yhteys valvontaviranomaiseen tai
rakennustarkastusvirastoon, jos
asiassa on epäselvyyttä.
Säännösten mukaan polttoaineella
toimivien laitteiden käyttö
huoneistossa vaatii läpimitaltaan
samanlaisen poistoaukon kuin
tuuletusaukon läpimitta, suurempi
kuin 500-600 cm
2
suuruinen
poistoaukko voisi alentaa tuulettimen
toimintakykyä.
Suodatinversiossa tuuletin toimii
turvallisesti, eikä edellä mainittuihin
toimenpiteisiin tarvitse ryhtyä.
Jos tuuletinta käytetään
imukupuversiona, on noudatettava
seuraavia seuraavia ohjeita, jotta
tuuletin toimii moitteettomasti:
- lyhyt ja suora ulosmenoputki
- mahdollisimman vähän mutkia
- vältä asennuksessa teräväkulmaisia
putkia, käytä vain käyriä putkia.
- käytä mahdollisimman leveitä putkia
(mielummin läpimitaltaan
samanlaisia kuin ulosmenoaukko).
Näiden perussääntöjen
noudattamatta jättäminen alentaa
huomattavasti tuulettimen tehoa ja
nostaa sen meluastetta.
2828
2828
28
electr electr
electr electr
electr
oluxolux
oluxolux
olux toiminnat
FIN
Toiminnat
Valittavissa on kaksi toimintatapaa:
Puhallus hormiliitännän (lisävarusteet)
ja ilmanpoistokanavan läpi.
Ilmankierto hiilisuodattimen läpi
(lisävarusteet).
IlmanpoistotoimintoIlmanpoistotoiminto
IlmanpoistotoimintoIlmanpoistotoiminto
Ilmanpoistotoiminto
Ilma poistuu poistoletkun kautta,
jonka on oltava kiinnitettynä
liitosrenkaaseen.
Parhaan tuloksen saavuttamiseksi
poistoletkun on oltava läpimitaltaan
samankokoinen kuin poistoaukko.
IlmankiertotoimintoIlmankiertotoiminto
IlmankiertotoimintoIlmankiertotoiminto
Ilmankiertotoiminto
Aktiivihiilisuodatin suodattaa ilman ja
puhaltaa sen takaisin keittiöön
poistoputken ylemmän ritilän kautta.
Ilmankiertotoimintoa varten tarvitaan
alkuperäinen aktiivihiilisuodatin (ks.
lisävarusteet).
liitosrengas
electrolux electrolux
electrolux electrolux
electrolux näin käytät liesituuletinta
2929
2929
29
FIN
Näin käytät liesituuletinta
Paras tulos saavutetaan käyttämällä alhaista nopeutta normaalikäytössä ja täyttä
nopeutta silloin kun hajuja on kehittynyt enemmän. Käynnistä tuuletin muutama
minuutti ennen ruoanlaiton aloittamista, siten keittiöön syntyy alipaine.
Ruoanlaiton jälkeen tuulettimen tulisi antaa toimia noin 15 minuuttia tai kunnes
hajut ovat haihtuneet.
TT
TT
T
uuleta oikein: uuleta oikein:
uuleta oikein: uuleta oikein:
uuleta oikein: Jotta liesituuletin toimisi oikein, keittiöön pitää muodostua
alipaine. Pidä sen vuoksi keittiön ikkunat suljettuna tuulettimen käydessä. Sen
sijaan on hyvä pitää ikkunaa auki viereisessä huoneessa, kun liesituuletinta
käytetään.
TT
TT
T
ärkeää tietää: ärkeää tietää:
ärkeää tietää: ärkeää tietää:
ärkeää tietää: Jos liesituuletinta käytetään samanaikaisesti esim. avotakan
kanssa, joka ottaa ilmaa sisätiloista, seurauksena voi olla takaisinimu ja savun
tunkeutuminen huoneeseen. Tähän auttaa ikkunan avaaminen. Ilmiötä ei esiinny,
kun liesituulettimessa on hiilisuodatin.
Ohjauskatkaisijat sijaitsevat yksikön etupaneelissa.
Malli EFC 9661Malli EFC 9661
Malli EFC 9661Malli EFC 9661
Malli EFC 9661
VV
VV
V
alokytkin (ON/OFF): alokytkin (ON/OFF):
alokytkin (ON/OFF): alokytkin (ON/OFF):
alokytkin (ON/OFF): valaistus päällä/pois.
Moottorin nopeuden ON/OFF painike: Moottorin nopeuden ON/OFF painike:
Moottorin nopeuden ON/OFF painike: Moottorin nopeuden ON/OFF painike:
Moottorin nopeuden ON/OFF painike: aktivoi / diskaktivoi nopeuden valitsimet.
Kytkin, imuteho 1 (ON/OFF): Kytkin, imuteho 1 (ON/OFF):
Kytkin, imuteho 1 (ON/OFF): Kytkin, imuteho 1 (ON/OFF):
Kytkin, imuteho 1 (ON/OFF): valitaan imuteho 1.
Kytkin, imuteho 2 (ON/OFF): Kytkin, imuteho 2 (ON/OFF):
Kytkin, imuteho 2 (ON/OFF): Kytkin, imuteho 2 (ON/OFF):
Kytkin, imuteho 2 (ON/OFF): valitaan imuteho 2.
Kytkin, imuteho 3 (ON/OFF): Kytkin, imuteho 3 (ON/OFF):
Kytkin, imuteho 3 (ON/OFF): Kytkin, imuteho 3 (ON/OFF):
Kytkin, imuteho 3 (ON/OFF): valitaan imuteho 3.
VV
VV
V
alokytkinalokytkin
alokytkinalokytkin
alokytkin
(ON/OFF)(ON/OFF)
(ON/OFF)(ON/OFF)
(ON/OFF)
Moottorin nopeudenMoottorin nopeuden
Moottorin nopeudenMoottorin nopeuden
Moottorin nopeuden
ON/OFF painikeON/OFF painike
ON/OFF painikeON/OFF painike
ON/OFF painike
Kytkin, imuteho 2Kytkin, imuteho 2
Kytkin, imuteho 2Kytkin, imuteho 2
Kytkin, imuteho 2
(ON/OFF)(ON/OFF)
(ON/OFF)(ON/OFF)
(ON/OFF)
Kytkin, imuteho 1Kytkin, imuteho 1
Kytkin, imuteho 1Kytkin, imuteho 1
Kytkin, imuteho 1
(ON/OFF)(ON/OFF)
(ON/OFF)(ON/OFF)
(ON/OFF)
Kytkin, imuteho 3Kytkin, imuteho 3
Kytkin, imuteho 3Kytkin, imuteho 3
Kytkin, imuteho 3
(ON/OFF)(ON/OFF)
(ON/OFF)(ON/OFF)
(ON/OFF)
3030
3030
30
electr electr
electr electr
electr
oluxolux
oluxolux
olux näin käytät liesituuletinta
FIN
Malli EFC 9660Malli EFC 9660
Malli EFC 9660Malli EFC 9660
Malli EFC 9660
123 456
ab
Tuuletinta voidaan säädellä myös ohjauspaneelista tai kaukosäätimellä
(kaukosäädin on lisävaruste ja se on tilattava erikseen, katso kappale “
Lisävarusteet”).
11
11
1.ON/OFF -virtakytkin. Paina painiketta enint. 1,5 sek.,virta kytkeytyy Stand-by -
asentoon (piste “
bb
bb
b” syttyy).
Paina virtakytkintä uudelleen väh. 1,5 sek. , virta kytkeytyy pois tuulettimesta
(paitsi valopainike) (näyttöikkuna on tyhjä).
22
22
2.ON/OFF valopainike
33
33
3.Näyttöikkuna
44
44
4.Käynnistys ja moottorin nopeuden valinta, tehot 1-2-3-1-2....
55
55
5.Tehotuuletus ON/OFF. Tehotuuletus toimii 5 minuuttia:
Jos tuuletin on käynnissä, kun tehotuuletus kytketään toimintaan, kytkeytyy
tuuletin takaisin aikaisemmalle teholle automaattisesti 5 minuutin kuluttua. Jos
tuuletin ei ole käytössä, kun tehotuuletus kytketään toimintaan, kytkeytyy tuuletin
pois toiminnasta automaattisesti 5 minuutin kuluttua.
Jos haluat keskeyttää tehotuuletus-toiminnon, paina painiketta
11
11
1 tai
44
44
4.
Näyttöikkunaan ilmestyy
P P
P P
P kirjain ja jäljellä oleva aika (piste “
aa
aa
a” vilkkuu).
Toiminnon päättyessä kuuluu äänimerkki.
66
66
6.Ajastin: ajastaa kaikki nopeustasot ( piste “
bb
bb
b” vilkkuu), ja sen jälkeen virta
kytkeytyy pois:
Ajastimessa on seuraavat toiminnot:
1- tehotaso 20 minuuttia
2-tehotaso 15 minuuttia
3-tehotaso 10 minuuttia
Näyttöikkunassa näkyy jäljellä oleva toiminta-aika, toiminnon päätyttyä kuuluu
äänimerkki.
Painamalla painiketta uudelleen, toiminto kytkeytyy pois.
Jos tuuletin tai sen toiminnot eivät toimi: irrota tuuletin sähköverkosta vähintään 5
sekunnin ajaksi ja käynnistä tuuletin sen jälkeen uudestaan. Odota noin 15
sekuntia ennenkuin tarkistat että tuuletin toimii oikein.
electrolux electrolux
electrolux electrolux
electrolux näin käytät liesituuletinta
3131
3131
31
FIN
Rasvasuodattimen jaRasvasuodattimen ja
Rasvasuodattimen jaRasvasuodattimen ja
Rasvasuodattimen ja
aktiivihiilisuodattimen merkkivalotaktiivihiilisuodattimen merkkivalot
aktiivihiilisuodattimen merkkivalotaktiivihiilisuodattimen merkkivalot
aktiivihiilisuodattimen merkkivalot
Tämä liesituuletin on varustettu
merkkivaloilla, jotka osoittavat milloin
rasvasuodatin on puhdistettava tai
aktiivihiilisuodatin vaihdettava (Jos
tuuletin on asennettu
aktiivihiilisuodattimella). Tuuletin
toimitetaan tehtaalta ilman
aktiivihiilisuodatinta, joten
hiilisuodattimen vaihtamisen merkkivalo
ei ole käytössä. Mikäli liesituuletinta
aiotaan käyttää aktiivihiilisuodattimilla,
vaihtamisen merkkivalo aktivoidaan
seuraavasti:
Laita tuuletin “
Stand byStand by
Stand byStand by
Stand by” asentoon.
Paina samanaikaisesti painikkeita
44
44
4 ja
55
55
5
ja pidä niitä alaspainettuina 3 sekunnin
ajan. Aluksi syttyy vain
rasvasuodattimen merkkivalo
FF
FF
F, kun
myös hiilisuodattimen merkkivalo
CC
CC
C
syttyy, vaihtamisen merkkivalo on
aktivoitu. Käytöstä poistaminen: Paina
uudelleen painikkeita
44
44
4 ja
55
55
5 3 sekunnin
ajan, kunnes hiilisuodattimen
merkkivalo
CC
CC
C sammuu.
Rasvasuodattimen merkkivalo (F)Rasvasuodattimen merkkivalo (F)
Rasvasuodattimen merkkivalo (F)Rasvasuodattimen merkkivalo (F)
Rasvasuodattimen merkkivalo (F)
Merkkivalo
FF
FF
F vilkkuu, kun rasvasuodatin
täytyy puhdistaa.
Puhdistus on suoritettava noin 40
käyttötunnin välein.
Lue rasvasuodattimen huolto-ohjeet.
Aktiivihiilisuodattimen merkkivaloAktiivihiilisuodattimen merkkivalo
Aktiivihiilisuodattimen merkkivaloAktiivihiilisuodattimen merkkivalo
Aktiivihiilisuodattimen merkkivalo
(C)(C)
(C)(C)
(C)
Aktiivihiilisuodattimen merkkivalo
CC
CC
C
vilkkuu kun hiilisuodatin täytyy vaihtaa.
Vaihto on suoritettava noin 160
käyttötunnin välein.
Lue aktiivihiilisuodattimen vaihto-ohjeet.
Suodattimen merkkivalonSuodattimen merkkivalon
Suodattimen merkkivalonSuodattimen merkkivalon
Suodattimen merkkivalon
kytkeminen poiskytkeminen pois
kytkeminen poiskytkeminen pois
kytkeminen pois
Paina suodattimien puhdistuksen tai
vaihdon jälkeen painiketta
11
11
1, 3 sekunnin
ajan, kunnes rasvasuodattimen
merkkivalo
FF
FF
F tai hiilisuodattimen
merkkivalo
CC
CC
C lakkaa vilkkumasta.
3232
3232
32
electr electr
electr electr
electr
oluxolux
oluxolux
olux hoito ja puhdistus
FIN
Hoito ja puhdistus
Katkaise liesituulettimesta virta aina ennen puhdistusta, joko irrKatkaise liesituulettimesta virta aina ennen puhdistusta, joko irr
Katkaise liesituulettimesta virta aina ennen puhdistusta, joko irrKatkaise liesituulettimesta virta aina ennen puhdistusta, joko irr
Katkaise liesituulettimesta virta aina ennen puhdistusta, joko irr
ottamallaottamalla
ottamallaottamalla
ottamalla
pistoke tai sulake.pistoke tai sulake.
pistoke tai sulake.pistoke tai sulake.
pistoke tai sulake.
Metallinen rasvasuodatinMetallinen rasvasuodatin
Metallinen rasvasuodatinMetallinen rasvasuodatin
Metallinen rasvasuodatin
Rasvasuodattimen tarkoituksena on
imeä ruoanlaiton aikana syntyneet
rasvahiukkaset.
Rasvasuodattimia on käytettävä aina
sekä ulospoistavassa että
ilmankiertoversiossa.
IrrIrr
IrrIrr
Irr
ota suodattimet seuraavastiota suodattimet seuraavasti
ota suodattimet seuraavastiota suodattimet seuraavasti
ota suodattimet seuraavasti
Paina jousikahvaa ja vedä suodatinta
alaspäin.
Suodattimien käsipesu
Liota suodattimia noin tunnin ajan
lämpimässä vedessä, johon on lisätty
käsitiskiainetta, huuhdo runsaalla
lämpimällä vedellä. Toista toimenpide
tarvittaessa. Laita suodattimet
takaisin paikalleen kun ne ovat
kuivuneet.
Suodattimien pesu
astianpesukoneessa
Laita suodattimet
astianpesukoneeseen. Valitse
tehokkain pesuohjelma ja korkein
veden lämpötila, vähintään 65 C
astetta. Toista pesu.
Laita suodattimet takaisin paikoilleen
kun ne ovat kuivuneet.
Metallinen rasvasuodatin voiMetallinen rasvasuodatin voi
Metallinen rasvasuodatin voiMetallinen rasvasuodatin voi
Metallinen rasvasuodatin voi
hieman haalistuahieman haalistua
hieman haalistuahieman haalistua
hieman haalistua
astianpesukoneessa, mutta tämä eiastianpesukoneessa, mutta tämä ei
astianpesukoneessa, mutta tämä eiastianpesukoneessa, mutta tämä ei
astianpesukoneessa, mutta tämä ei
vaikuta sen toimintakykyyn.vaikuta sen toimintakykyyn.
vaikuta sen toimintakykyyn.vaikuta sen toimintakykyyn.
vaikuta sen toimintakykyyn.
Puhdista tuulettimen sisäosa
käyttämällä ainoastaan vettä ja
käsitiskiainetta (vältä syövyttäviä
pesuaineita, hankausjauheita tai
harjoja).
EFC 9660EFC 9660
EFC 9660EFC 9660
EFC 9660
EFC 9661EFC 9661
EFC 9661EFC 9661
EFC 9661
electrolux electrolux
electrolux electrolux
electrolux hoito ja puhdistus
3333
3333
33
FIN
HiilisuodatinHiilisuodatin
HiilisuodatinHiilisuodatin
Hiilisuodatin
Koskee vain ilman takaisinkierrätystä.
Hiilisuodattimet imevät hajua ja
tuoksuja.
Tilaa ja asenna AINA alkuperäinen
hiilisuodatin (katso kappale
“Lisävarusteet”).
Hiilisuodattimien vaihto ja puhdistusHiilisuodattimien vaihto ja puhdistus
Hiilisuodattimien vaihto ja puhdistusHiilisuodattimien vaihto ja puhdistus
Hiilisuodattimien vaihto ja puhdistus
Erona muihin hiilisuodattimiin
LONGLIFE-hiilisuodattimen voi
puhdistaa ja käyttää uudelleen.
Normaalikäytössä hiilisuodatin tulee
puhdistaa kerran kahdessa
kuukaudessa.
Kätevimmin puhdistat suodattimen
astianpesukoneessa. Käytä
puhdistukseen tavallista
konetiskiainetta ja korkeinta
lämpötilaa (65 ºC).
Puhdista suodatin erikseen, jotta
siihen ei jäisi ruoantähteitä tai
vastaavaa, jolloin ne voisivat aiheuttaa
tuoksuja ja hajuja. Suodattimen
normaalin toiminnan varmistamiseksi
sitä on kuivattava uunissa 10
minuuttia enintään 100 ºC:ssa.
Noin kolmen vuoden käytön jälkeen
suodatin on vaihdettava uuteen,
koska suodattimen toiminta
heikkenee.
AsennusAsennus
AsennusAsennus
Asennus
Poista suodattimen
hh
hh
h tuki
ii
ii
i kiertämällä
kahta kahvaa
g g
g g
g 90° . Laita
hiilisuodatin suodatintuen sisään ja
laita kaikki osat takaisin paikalleen.
Aseta hiilisuodatin kehykseen ja laita
kehys takaisin paikalleen.
Poista suorittamalla toimenpiteet
päinvastaisessa järjestyksessä.
Ilmoita aina liesituulettimen mallin
koodi- ja valmistusnumero, kun tilaat
vaihtosuodattimia. Nämä tiedot
näkyvät laitteen sisäpuolella olevassa
arvokilvessä.
Hiilisuodatin voidaan hankkia
valtuutetusta huoltoliikkeestä.
g
j
h
i
g
g
g
3434
3434
34
electr electr
electr electr
electr
oluxolux
oluxolux
olux hoito ja puhdistus
FIN
HuomioHuomio
HuomioHuomio
Huomio
Laitteen puhdistusta ja suodattimien
vaihtoa koskevien määräysten
noudattamatta jättäminen voi
aiheuttaa tulipalovaaran. On siis
suositeltavaa noudattaa määräyksiä.
Valmistaja ei vastaa mahdollisista
vääristä huoltotoimenpiteistä tai
yllämainittujen normien
noudattamatta jättämisestä
aiheutuvista moottorivioista tai
tulipaloista.
Lampun vaihtoLampun vaihto
Lampun vaihtoLampun vaihto
Lampun vaihto
Irrota laite sähköverkosta.
Tarkista että lamput ovat jäähtyneet
ennen kuin kosket niihin.
Vaihda rikkinäinen lamppu uuteen.
Jos valo ei toimi, tarkista että lamput
on asennettu oikein ennenkuin otat
yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
electrolux electrolux
electrolux electrolux
electrolux hoito ja puhdistus
3535
3535
35
FIN
PuhdistusPuhdistus
PuhdistusPuhdistus
Puhdistus
Huomio: irrota laite sähköverkosta
ennen puhdistustoimenpiteitä.
Älä laita teräviä esineita moottorin
suojaverkkoon.
Tuulettimen ulkopuoli pestään
miedolla pesuaineella. Älä käytä
syövyttäviä pesuaineita,
hankausjauheita tai harjoja.
Puhdista silloin tällöin ohjauspaneeli ja
tuulettimen ritilä kostealla pyyhkeellä
ja miedolla pesuaineella.
On ehdottoman tärkeää puhdistaa
tuuletin ja vaihtaa suodattimet
suositelluin väliajoin. Edellämainittujen
ohjeiden noudattamatta jättäminen
voi lisätä rasvan kerrostumista ja
aiheuttaa tulipalovaaran.
3636
3636
36
electr electr
electr electr
electr
oluxolux
oluxolux
olux lisävarusteet
FIN
Lisävarusteet
HiilisuodatinHiilisuodatin
HiilisuodatinHiilisuodatin
Hiilisuodatin
Type 20
KaukosäädinKaukosäädin
KaukosäädinKaukosäädin
Kaukosäädin
RM 6940 E-Nr. 942 122 002
electrolux electrolux
electrolux electrolux
electrolux asennus
3737
3737
37
FIN
Asennus
TT
TT
T
ekniset tiedotekniset tiedot
ekniset tiedotekniset tiedot
ekniset tiedot
EFC 9660EFC 9660
EFC 9660EFC 9660
EFC 9660
EFC 9661EFC 9661
EFC 9661EFC 9661
EFC 9661
Mitat (cm):Mitat (cm):
Mitat (cm):Mitat (cm):
Mitat (cm):
Korkeus (Ilmanpoistotoiminto): 71/115 71/115
Korkeus (Ilmankiertotoiminto): 80,7/126,5 80,7/126,5
Leveys: 89,8 89,8
Syvyys: 50 50
Korkein imuteho:Korkein imuteho:
Korkein imuteho:Korkein imuteho:
Korkein imuteho:
215 W215 W
215 W215 W
215 W
200 W200 W
200 W200 W
200 W
Moottorin imuteho: 175 W 170 W
Lamput: 2 x 20 W (G4) 2 x 20 W (G4)
Sähköjohdon pituus:Sähköjohdon pituus:
Sähköjohdon pituus:Sähköjohdon pituus:
Sähköjohdon pituus:
150 cm150 cm
150 cm150 cm
150 cm
150 cm150 cm
150 cm150 cm
150 cm
Sähköliitäntä:Sähköliitäntä:
Sähköliitäntä:Sähköliitäntä:
Sähköliitäntä:
220-240 V220-240 V
220-240 V220-240 V
220-240 V
230 V230 V
230 V230 V
230 V
Laitteen mukana olevat asennustarvikkeetLaitteen mukana olevat asennustarvikkeet
Laitteen mukana olevat asennustarvikkeetLaitteen mukana olevat asennustarvikkeet
Laitteen mukana olevat asennustarvikkeet
1 ilmanohjain (jatkojohtoineen)
1 brucola kiila torx ruuveja varten
1 moottoriryhmän kiinnityslaippa
1 hormitukien laippa (3 koottavaa osaa)
5 ruuvia 5 x 45 mm
5 tulppaa Ø 8 mm
4 ruuvia 2,9 x 6,5
4 ruuvia 3,5 x 9,5
4 ruuvia 4 x 8
2 ruuvia 3,5 x 13
1 kuvun kiinnityslaippa
4 ruuvia ja holkkia kuvun kiinnitystä varten
3838
3838
38
electr electr
electr electr
electr
oluxolux
oluxolux
olux asennus
FIN
Sähköliitäntä
Huomioitavaa sähköasentajalle
Tarkista ennen liitäntää, että
sähköverkon jännite on sama kuin
tuulettimen arvokilven ilmoittama
jännite. Pistokkeella varustetut laitteet
voidaan yhdistää
standardi pistorasiaan, joka on sopivan
välimatkan päässä.
Valmistaja ei vastaa edellämainittujen
ohjeiden noudattamatta jättäminen
aiheutuvista vioista.
electrolux electrolux
electrolux electrolux
electrolux asennus
3939
3939
39
FIN
Kuvun asennus tuulettimeenKuvun asennus tuulettimeen
Kuvun asennus tuulettimeenKuvun asennus tuulettimeen
Kuvun asennus tuulettimeen
Kupu voidaan asentaa myös sen
jälkeen kun moottoriryhmä on
asennettu seinään.
Tämä helpottaa asennusta, sillä
asennettavien osien painot ja mitat ovat
suhteellisen pienet.
Kupu on sen sijaan asennettava ennen
tuulettimen kiinnittämistä seinään. Tämä
mahdollistaa sen, että tuulettimen
asento ja sijainti seinässä voidaan
tarkistaa välittömästi.
toimi seuraavalla tavalla:
Ripusta kupu tuulettimen yläpuolelle
(maalattu puoli alaspäin).
Lasissa olevien aukkojen on oltava
tuulettimessa olevien
kiinnityspisteiden kohdalla.
Laita kuvun päälle lukituslaippa ja
kiinnitä lasi neljällä ohjausholkilla ja
ruuvilla.
4040
4040
40
electr electr
electr electr
electr
oluxolux
oluxolux
olux asennus
FIN
Vain ilmanpoistoversiota varten:
Aseta hormin yläosa sillä tavoin että
poistoaukot eivät ole näkyvissä
asennuksen päätyttyä (katso myös
sarjaa A-B-C).
Poistoilmakananavan tuen/Poistoilmakananavan tuen/
Poistoilmakananavan tuen/Poistoilmakananavan tuen/
Poistoilmakananavan tuen/
kiinnityslaipan kokoaminenkiinnityslaipan kokoaminen
kiinnityslaipan kokoaminenkiinnityslaipan kokoaminen
kiinnityslaipan kokoaminen
(3 osaa):(3 osaa):
(3 osaa):(3 osaa):
(3 osaa):
Kolme osaa on kiinnitettävä neljällä
ruuvilla, tuen koko on säädettävissä ja
sen tulisi vastata teleskooppisen
poistoilmakanavan sisäistä leveyttä.
Poistoritilän asennus (3 osaa - vain
hiilisuodatinversiota varten)
Kolme osaa on kiinnitettävä kahdella
ruuvilla, poistoritilän koko on
säädettävissä ja sen tulisi olla
leveydeltään sama kuin
poistoilmakanavan tuki, johon se
kiinnitetään.
A
B
180°
C - OK!
=
=
X
X
G
4 x Ø 4x8
=
=
X
F
F
G
2 x
Ø 3,5 x 13
4 x
Ø 3,5 x 9,5
electrolux electrolux
electrolux electrolux
electrolux asennus
4141
4141
41
FIN
AsennusAsennus
AsennusAsennus
Asennus
TT
TT
T
arkista että laite on irrarkista että laite on irr
arkista että laite on irrarkista että laite on irr
arkista että laite on irr
otettu sähköverkosta ennen asennustöiden aloittamista.otettu sähköverkosta ennen asennustöiden aloittamista.
otettu sähköverkosta ennen asennustöiden aloittamista.otettu sähköverkosta ennen asennustöiden aloittamista.
otettu sähköverkosta ennen asennustöiden aloittamista.
Poista rasvasuodatin ja hiilisuodattimen tukikehikko.
Merkitse seinälle keskiviiva asennuksen helpottamiseksi
(1) (1)
(1) (1)
(1) ja aseta asennusmalli
niin, että sen keskiviiva on seinälle merkityn viivan kohdalla ja asennusmallin
alareuna on asennetun kuvun alareunan kohdalla
(2).(2).
(2).(2).
(2).
Poraa kaksi reikää Ø 8 mm ja kiinnitä tukitanko seinään ruuvien ja ruuvitulppien
avulla
(3)(3)
(3)(3)
(3). Ripusta paikalleen kupu
(4)(4)
(4)(4)
(4) ja säädä sen asento
(5-6).(5-6).
(5-6).(5-6).
(5-6).
Merkitse kuvun sisäpuolelta kaksi reikää lopullista asennusta varten
(7)(7)
(7)(7)
(7).
Siirrä kupu pois paikaltaan
(8)(8)
(8)(8)
(8), poraa kaksi reikää Ø 8 mm
(9)(9)
(9)(9)
(9), kiinnitä kaksi
ruuvitulppaa
(10)(10)
(10)(10)
(10).
Poraa kaksi Ø 8 mm:n reikää yläosaan lähelle katonrajaa, aseta kaksi
seinätulppaa (
1111
1111
11) (jos tuuletinta käytetään suodatinversiona, asenna suojakupu
FF
FF
F hormin tukeen 4 ruuvilla ja kiinnitä hormin tuki
GG
GG
G kahdella ruuvilla (
1212
1212
12).
Kiinnitä kupu uudestaan paikalleen
(13)(13)
(13)(13)
(13) ja kiinnitä se lopullisesti
paikalleen kahdella ruuvilla
(14)(14)
(14)(14)
(14).
Liitä poistoputken
(15)(15)
(15)(15)
(15) toinen pää liitosrenkaaseen
B B
B B
B ja suuntaa toinen pää ulos
(Imuversio) tai liitä se suuntauslevyn liitosrenkaaseen
F F
F F
F (Suodatinversio).
Valmistele sähköliitäntä
(16).(16).
(16).(16).
(16).
LILI2
LILI2
LI
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27

Electrolux EFC9661X Kasutusjuhend

Tüüp
Kasutusjuhend

teistes keeltes