ELEKTRA BREGENZ DBRI 6910/01 IN Kasutusjuhend

Kategooria
Pliidikubud
Tüüp
Kasutusjuhend
5019 318 33312
INSTALLATIONSBLAD
Avståndet mellan kokkärl och nedre delen av fläkten FÅR INTE VARA UNDER 50 cm för elektriska
plattor, och minst 65 cm för gasplattor, eller blandade plattor.
Om ett större avstånd än det här specificerade anges i installationsanvisningarna som medföljer
gasspisen är det detta avstånd som gäller. Vi rekommenderar att en utbildad fackman kontaktas för
installationen. Följ numreringen nedan för monteringen: (1Ö2Ö3Ö.....). Slå inte på strömmen till
fläktkåpan förrän installationen är helt avslutad.
VARNING: Kontrollera att rökrör och rörklämmor medföljer vid leverans av apparaten. Annars
måste de köpas separat.
Anmärkning: Delar märkta med symbolen “(*)” är extrautrustning som emdast levereras med vissa
modeller eller som kan köpas separat.
VARNING: Produkt med hög vikt. För flyttning och installation av fläktkåpan krävs minst två
personer.
INSTALLASJONSVEILEDNING
Minimumsavstanden mellom varmesonene på kokeapparatet og undersiden av kjøkkenventilatoren
MÅ IKKE VÆRE MINDRE enn 50 cm for elektriske komfyrer og 65 cm for gasskomfyrer og
kombinasjonskomfyrer.
Dersom installasjonsveiledningen for gassapparatet krever en større avstand enn den som er oppgitt,
må denne avstanden overholdes. Installasjonen må kun utføres av en kvalifisert tekniker. Følg
nummereringen ved montering (1Ö2Ö3Ö.....). Apparatet må ikke tilkobles strømnettet før
installasjonen er helt avsluttet.
ADVARSEL: Kontrollere om avtrekksrøret og festeklemmene følger med. I motsatt fall må slike
anskaffes.
Merk: Delene merket med symbolet “(*)” er opsjonsutstyr som kun leveres med noen modeller, eller
deler som må anskaffes.
ADVARSEL: Dette produktet er svært tungt. Flytting og installasjon av kjøkkenventilatoren må
derfor utføres av to eller flere personer.
INSTALLATIONSVEJLEDNING
Minimumafstanden mellem komfurets øverste del og emhættens nederste del SKAL VÆRE PÅ
MINDST 50 cm for elkomfurer og 65 cm for gaskomfurer eller el-/gaskomfurer.
Hvis installationsvejledningen for gaskogezonen/gaskomfuret angiver en afstand, der er større end
den anførte afstand, skal den største afstand overholdes. Det anbefales, at installationen foretages af
en kvalificeret tekniker. Ved montering skal man følge vejledningens nummerrækkefølge
(1Ö2Ö3Ö.....). Apparatet må ikke tilsluttes elforsyningen, før installationen er fuldført.
ADVARSEL: Kontrollér, om aftræksrøret og spændebåndene leveres sammen med emhætten.
Hvis dette ikke er tilfældet, skal de købes separat.
Bemærk: Delene mærket med symbolet “(*)” er valgfrit ekstraudstyr, der kun leveres med nogle af
modellerne, eller dele der skal anskaffes separat.
ADVARSEL: Da apparatet har meget stor vægt, skal flytning og montering af emhætten foretages
af mindst to eller flere personer.
S
N
DK
5019 318 33312
ASENNUSOHJEET
Keittotasolla olevien keittoastioiden pohjan ja liesituulettimen alareunan välisen etäisyyden ON
OLTAVA VÄHINTÄÄN 50 cm, kun kyseessä on sähköliesi, ja vähintään 65 cm, kun kyseessä on
kaasuliesi tai sähkö/kaasuliesi.
Jos kaasulieden asennusohjeissa määrätään edellä mainittua suurempi etäisyys, noudata sitä. Asennus
on suositeltavaa antaa ammattitaitoisen asentajan tehtäväksi. Suorita kokoonpano
numerojärjestyksessä (1Ö2Ö3Ö...). Älä kytke liesituuletinta sähköverkkoon ennen kuin kaikki
asennusvaiheet on suoritettu.
VAROITUS: Tarkista, kuuluvatko poistoputki ja kiinnittimet toimitukseen. Jos näin ei ole, ne on
hankittava erikseen.
Huom! Tähdellä (*) merkityt osat ovat lisävarusteita, jotka kuuluvat vain joihinkin malleihin, tai
toimitukseen kuulumattomia osia, jotka on hankittava erikseen.
VAROITUS: Liesituuletin on painava, ja sen liikuttelussa ja asennuksessa tarvitaan vähintään
kaksi henkilöä.
INSTALLATION DATA SHEET
The minimum distance between the pan supports on the cooking appliance and the lowest part of the
cooker hood MUST NOT BE less than 50 cm for electric cookers or 65 cm for gas or combination
cookers.
If the installation instructions for a gas cooker specify a greater distance, then this distance must be
observed. Contact a qualified technician for installation. To install, follow steps (Ö2Ö3Ö.....). Do not
connect the hood to the electrical power supply until installation is completed.
WARNING: Check whether the exhaust pipe and clamps are provided. If not, they must be
purchased separately.
Note: Parts marked with the symbol “(*)” are optional accessories supplied only with some models
or parts not supplied, to be purchased separately.
WARNING: Very heavy product; hood handling and installation must be carried out by at least
two persons.
FIN
GB
5019 318 33312
?
5019 318 33312
5019 318 33312
YMPÄRISTÖNSUOJELUOHJEITA
1. Pakkaus
Pakkausmateriaalit ovat 100-prosenttisesti kierrätettäviä ja niissä
on kierrätysmerkki . Hävitä ne paikallisten
jätehuoltomääräysten mukaisesti. Pidä pakkausmateriaalit
(muovipussit, polystyreenipalat jne.) poissa lasten ulottuvilta, sillä
ne voivat aiheuttaa vaaratilanteita.
2. Tuote
Tämä laite on merkitty Euroopan yhteisön sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden kierrätysdirektiivin (WEEE) 2002/96/EY
mukaisesti.
Varmistamalla, että tuote poistetaan käytöstä asianmukaisesti,
voit auttaa välttämään ympäristö- ja terveyshaittoja.
Symboli tuotteessa tai sen asiakirjoissa tarkoittaa, ettei laitetta
saa hävittää kotitalousjätteiden mukana, vaan se on toimitettava
sähkö- ja elektroniikkakomponenttien keräys- ja
kierrätyspisteeseen.
Hävitä se paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
Lisätietoja laitteen käytöstäpoistosta, jälleenkäsittelystä ja
kierrätyksestä saat jätehuoltoviranomaisilta, kotitalousjätteiden
kierrätyskeskuksesta tai liikkeestä, josta laite on ostettu.
TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA
VAROITUS: Onnettomuuksien, sähköiskujen, tapaturmien
tai vahinkojen välttämiseksi liesituuletinta käytettäessä on
noudatettava perusvarotoimia, joihin kuuluvat muun muassa
seuraavat.
1. Laite täytyy kytkeä irti sähköverkosta ennen minkään
asennus- tai huoltotoimenpiteen aloittamista.
2. Asennuksen saa suorittaa vain ammattitaitoinen teknikko ja
se on tehtävä valmistajan ohjeiden ja paikallisten voimassa
olevien turvallisuusmääräysten mukaisesti.
3. Laitteen maadoitus on pakollinen. (Se ei ole mahdollinen
luokan II liesituulettimissa).
4. Älä koskaan käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
5. Asennuksen päätyttyä sähköosat eivät saa olla käyttäjän
ulottuvilla.
6. Älä koske liesituulettimeen märillä kehon osilla äläkä käytä
sitä paljain jaloin.
7. Älä vedä virtajohdosta pistokkeen irrottamiseksi
pistorasiasta.
8. Huoltopalvelu – älä korjaa liesituuletinta tai vaihda mitään sen
osaa ellei käyttöohjeessa erityisesti näin neuvota. Kaikki muut
huoltotoimenpiteet saa suorittaa vain pätevä teknikko.
9. Varo vahingoittamasta sähköjohtoja ja putkia seinää
poratessasi.
10. Ilmankiertokanavien on aina poistettava ilma ulos.
11. Valmistaja ei vastaa väärän käytön tai hallintalaitteiden
väärien asetusten seurauksista.
12. Laitetta eivät saa käyttää henkilöt (lapset mukaan lukien),
joiden fyysinen, aistien tai mielen terveys on heikentynyt, tai
henkilöt, joilla ei ole tarpeellista kokemusta tai taitoa, ellei
heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö ole valmentanut
heitä laitteen käyttöön tai valvo sitä.
13. Pidä lapset etäällä laitteesta.
14. Tulipalovaaran välttämiseksi käytä vain metallista imukanavaa.
15. Valvo lapsia ja varmista, etteivät he käytä laitetta leikeissään.
16. Hävitä laite paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
17. Lisätietoja laitteen käytöstäpoistosta,lleenkäsittelystä ja
kierrätyksestä saat jätehuoltoviranomaisilta,
kotitalousjätteiden kierrätyskeskuksesta tai liikkeestä, josta
laite on ostettu.
18. Säännöllinen huolto ja puhdistus takaavat liesituulettimen
moitteettoman toiminnan ja hyvän suorituskyvyn. Puhdista
pinnat säännöllisesti kuivuneesta liasta rasvakerrostumien
välttämiseksi. Irrota suodatin ja puhdista tai vaihda se
säännöllisin väliajoin.
19. Älä liekitä (flambeeraa) ruokia liesituulettimen alla. Avotuli
saattaa aiheuttaa tulipalon.
20. Huoneen ilmastoinnin on oltava riittävä, jos liesituuletinta
käytetään samanaikaisesti muiden kaasulla tai muilla
polttoaineilla toimivien laitteiden kanssa.
21. Tuulettimen imemää ilmaa ei saa poistaa kaasulla tai muilla
polttoaineilla toimivien laitteiden poistohormin kautta, vaan
liesituulettimelle on oltava oma poistoputki. On
noudatettava kaikkia ilmanpoistoon liittyviä paikallisia
määräyksiä, IEC art. 7.12.1, EN 60335-2-31.
22. Jos tuuletinta käytetään yhdessä muiden kuin sähköllä
toimivien laitteiden kanssa, huoneen alipaine ei saa ylittää
arvoa 4 Pa (4 x 10
-5
bar). Varmista, että tilan tuuletus on
riittävä.
23. Älä jätä paistinpannua ilman valvontaa paistaessasi ruokaa,
sillä ruokaöljy voi syttyä palamaan.
24. Varmista, että lamppu on jäähtynyt ennen kuin kosket siihen.
25. Älä aseta mitään esineitä liesituulettimen päälle tai
ylikuormita sitä muulla tavalla.
26. Älä käytä liesituuletinta tai anna sen olla käyttämättäkään
ilman paikalleen kiinnitettyjä lamppuja, sillä avoin
lampunkanta aiheuttaa sähköiskun vaaran.
27. Käytä aina suojakäsineitä kaikkien asennus- ja
huoltotoimenpiteiden aikana.
28. Laite ei sovi käytettäväksi ulkona.
29. Tuulettimen imemää ilmaa ei saa poistaa savupiipun tai
kaasulla tai muulla polttoaineella toimivan laitteen
poistohormin kautta.
FIN
S N DK
GB
5019 318 33312
Sähköliitäntä
Sähköverkon jännitteen tulee olla sama kuin liesituulettimen
sisäpuolelle kiinnitetyssä arvokilvessä mainittu jännitearvo.
Jos liesituuletin on toimitettu pistokkeella varustettuna, kytke
laite määräysten mukaiseen pistorasiaan, joka sijaitsee hyvin
ulottuvilla olevassa paikassa. Jos liesituulettimeen ei kuulu
pistoketta (liitäntä suoraan sähköverkkoon), asenna määräysten
mukainen verkkokytkin, joka varmistaa irtikytkennän
sähköverkosta sähköasennusmääräysten mukaisesti luokan III
ylijännitetilanteessa.
VAROITUS: Varmista aina ennen kuin kytket
liesituulettimen sähköverkkoon tai tarkistat laitteen toiminnan,
että virtajohto on asennettu oikein eikä ole puristuksissa.
Suosittelemme, että toimenpide annetaan pätevän teknikon
tehtäväksi.
Liesituulettimen puhdistus
VAROITUS! Jos öljyä/rasvaa ei poisteta (vähintään kerran
kuussa), seurauksena voi olla tulipalo.
Käytä puhdistuksessa pehmeää liinaa ja mietoa pesuainetta. Älä
käytä hankaavia aineita tai alkoholia.
Ennen käyttöönottoa
Jotta saisit uudesta laitteestasi parhaan mahdollisen hyödyn, lue
käyttöohjeet huolellisesti. Säilytä ohjeet tulevaa tarvetta varten.
Pidä pakkausmateriaalit (muovipussit, polystyreenipalat jne.)
poissa lasten ulottuvilta, sillä ne voivat aiheuttaa vaaratilanteita.
Tarkista, ettei laite ole vahingoittunut kuljetuksen aikana.
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Tämän laitteen suunnittelussa, valmistuksessa ja markkinoinnissa
noudatetaan seuraavia määräyksiä:
- Pienjännitedirektiivin 2006/95/EY turvallisuusmääräykset
(korvaa direktiivin 73/23/ETY sekä myöhemmät lisäykset)
- EMC-direktiivin 89/336/ETY sekä muutosdirektiivin 93/68/ETY
suojausvaatimukset.
Vianmääritys
Jos liesituuletin ei toimi:
Onko pistoke kunnolla pistorasiassa?
Onko kyseessä sähkökatko?
Jos liesituuletin ei ime riittävän tehokkaasti:
Oletko valinnut oikean nopeuden?
Kaipaavatko suodattimet puhdistusta tai vaihtoa?
Ovatko ilmanpoistoaukot tukossa?
Jos lamppu ei toimi:
Onko lamppu palanut?
Onko lamppu asennettu oikein?
HUOLTOPALVELU
Ennen kuin otat yhteyttä Huoltopalveluun
1. Kokeile voitko itse korjata häiriön (katso “Vianetsintä”).
2. Kytke laite pois päältä ja käynnistä uudelleen ja tarkista sen
jälkeen, onko häiriö poistunut.
3. Jos häiriö esiintyy edelleen, ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
Ilmoita:
häiriön tyyppi,
laitteen malli, joka on merkitty laitteen sisäpuolelle
kiinnitettyyn arvokilpeen (näkyvissä, kun rasvasuodattimet
on irrotettu),
tarkka osoitteesi,
puhelin- ja suuntanumero,
huoltokoodi (arvokilvessä Service-sanan jälkeen oleva
numerosarja, joka sijaitsee liesituulettimen sisäpuolella
rasvasuodattimen takana).
Jos laite tarvitsee korjausta, ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen (näin voit olla varma, että käytetyt varaosat
ovat alkuperäisiä ja että korjaus tehdään oikein).
Näiden ohjeiden noudattamisen laiminlyönti voi heikentää
tuotteen turvallisuus- ja laatuominaisuuksia.
FIN
S N DK
GB
5019 318 33312
ASENNUS - KOKOAMISOHJEET
Liesituuletin on suunniteltu käytettäväksi imuversiona tai suodatinversiona.
Imuversiona
Laite imee höyryn ja poistaa sen ulos tuulettimessa olevaan liitosrenkaaseen kiinnitettävän poistoputken kautta (poistoputki ei
sisälly toimitukseen).
Hanki poistoputki ja kiinnitä sen putken vaatimusten mukaisesti liitosrenkaaseen.
Huomio: Jos hiilisuodatin/-suodattimet on valmiiksi asennettu, ne on poistettava.
Suodatinversiona
Ilma puhdistuu kiertäessään hiilisuodattimen/-suodattimien läpi ja palaa sen jälkeen huoneilmaan.
Huomio: Varmista, että ilmankierto toimii moitteettomasti (noudata tarkkaan asennusohjeita).
Huomio! Jos liesituulettimen mukana ei toimiteta hiilisuodatinta/-suodattimia, suodatin/suodattimet on tilattava ja asennettava
ennen laitteen käyttöönottoa.
Liesituulettimen asennukseen liittyviä lisätietoja:
Kytke liesituuletin irti verkkovirrasta päävirtakytkimellä sähköliitännän suorittamisen ajaksi. Liesituulettimen mukana
toimitetaan ruuvitulpat, jotka sopivat useimpiin seinä-/kattomateriaaleihin. Suosittelemme kuitenkin, että varmistat
asiantuntevalta asentajalta seinä-/kattomateriaalin soveltuvuuden liesituulettimen kiinnittämiseen. Seinän tai katon tulee olla
tarpeeksi tukeva, jotta se kestää liesituulettimen painon. Irrota rasvasuodatin/-suodattimet.
1. Piirrä seinään lyijykynällä kattoon saakka ulottuva pystyviiva laitteen keskilinjaa vastaavasti (kuva 1).
2. Aseta porausmalli seinälle. Porausmallin pystysuoran keskiviivan tulee olla seinälle piirretyn viivan kohdalla ja porauskaavion
alemman vaakasuuntaisen viivan tulee olla liesituulettimen alareunan kohdalla.
3. Aseta alempi kiinnityskappale porausmallin päälle, katkoviivalla merkityn suorakulmion kohdalle, merkitse kaksi ulompaa
reikää ja poraa reiät.
Huom! Poraa aina kaikki asennuskaavioon merkityt reiät: liesituuletin ripustetaan kahteen ylempään reikään, ja alemmat
reiät (yleensä yksi keskireikä tai useampia sivulla olevia reikiä) on tarkoitettu lopullista kiinnitystä ja varmistusta varten.
Poista porausmalli, työnnä ruuvitulpat reikiin ja kiinnitä liesituulettimen tukikappale kahdella ruuvilla 5 x 45 mm.
4. Aseta hormin tukikappale G kattoon rajoittuvalle seinälle, käytä hormin tukikappaletta porausmallina (tukikappaleessa olevan
pienen reiän tulee olla seinään merkityn viivan kohdalla) ja merkitse lyijykynällä kaksi reikää. Poraa reiät (Ø 8 mm) ja työnnä
ruuvitulpat reikiin.
5. Kiinnitä hormin tukikappale seinään kahdella ruuvilla 5 x 45 mm.
6. Ripusta liesituuletin alempaan tukikappaleeseen.
7. Säädä liesituulettimen etäisyys seinästä.
8. Säädä liesituulettimen vaakasuoruus.
9. Kiinnitä liesituuletin lopullisesti seinään (EHDOTON TOIMENPIDE!).
10. Liitä poistoputki (poistoputkea ja kiinnittimiä ei toimiteta laitteen mukana, vaan ne on hankittava erikseen) imumoottorin
yläpuolella sijaitsevaan liitosrenkaaseen.
Mikäli liesituuletinta käytetään imuversiona, putken toinen pää on liitettävä ulosjohdettuun poistoputkeen. Jos liesituuletinta
käytetään suodatinversiona, kiinnitä hormin kiinnityskappaleeseen G ohjauslevy F ja liitä putken toinen pää ohjauslevyssä F
olevaan liitosrenkaaseen.
11. Pujota höyrysuojus paikalleen ja kiinnitä se kahdella mutterilla ja kahdella ruuvilla (11a) imuyksikössä oleviin kiinnitysosiin
(11b).
12. Suorita sähköliitäntä.
13. Aseta imuyksikön päällysputket paikalleen kuvun yläpuolelle.
14. Liu'uta hormin yläosaa ylöspäin ja kiinnitä se kahdella ruuvilla (14a) hormin kiinnityskappaleeseen G (14b).
Asenna rasvasuodatin/-suodattimet ja tarkista, että liesituuletin toimii moitteettomasti.
FIN
S N DK
GB
5019 318 33312
Kuva 1
1. Käyttöpaneeli
2. Rasvasuodatin
3. Rasvasuodattimen irrotusvipu
4. Halogeenilamput
5. Höyrysuojus
6. Teleskooppihormi
7. Sivuaukot (vain suodatinmallissa)
Käyttöpaneeli
1. Ajastimen painike
Ajastin voidaan asettaa minuutin välein. Oletusarvoinen asetus on 10 minuuttia.
Ajastimen aika voidaan asettaa välille 20 minuutista yhteen minuuttiin.
Kun painat AJASTIN-painiketta, laite siirtyy asetustilaan viiden sekunnin kuluessa, jonka jälkeen voit asettaa ajan painikkeilla
miinus (-) ja plus (+). Jos mitään asetusta ei tehdä viiden sekunnin kuluessa ajastintoiminnon valitsemisesta tai ajan asettamisesta,
ajan laskenta käynnistyy.
Ajastimen ajan laskenta käynnistyy seuraavilla kahdella tavalla:
- Kun painat ensimmäisen kerran AJASTIN-painiketta (oletusarvoinen aika),
- kun painat AJASTIN-painiketta viiden sekunnin kuluessa halutun ajan asettamisesta.
Kun ajastimen aika on alkanut kulua, ajastus voidaan peruuttaa painamalla AJASTIN-painiketta.
2. Valopainike
Valokatkaisija.
3. Näyttö
Näyttää liesituulettimen tilan.
4. Miinus-painike (-): nopeuden alennus / moottorin pysäytys
Liesituuletin voidaan kytkeä pois toiminnasta painamalla miinus-painiketta (-) ja hidastamalla näin nopeutta, kunnes moottori
sammuu.
5. Plus-painike (+): nopeuden lisäys / moottorin käynnistys
Liesituuletin voidaan kytkeä toimintaan painamalla plus-painiketta (+), jolloin moottori käynnistyy 1. nopeudella.
Nopeustasot ovat 1-2-3-4, ja nopeus siirtyy seuraavalle tasolle jokaisella plus-painikkeen (+) painalluksella.
Jos plus-painiketta (+) painetaan liesituulettimen toimiessa 4. nopeudella, laitteesta kuuluu merkkiääni.
Moottorin 4. nopeus on liesituulettimen tehokkain asetus, ja se toimii tietyn ajan.
Vakioaika on 5 minuuttia, jonka jälkeen liesituuletin siirtyy 2. nopeudelle.
Jos haluat kytkeä liesituulettimen pois toiminnasta ennen tämän ajan päättymistä, paina miinus-painiketta (-).
Kuva 1
FIN
S N DK
GB
5019 318 33312
Käyttöpaneelin erikoistoiminnot
Kellon asettaminen
Kello voidaan asettaa milloin tahansa paitsi ajastimen käytön
aikana.
Kellonaika näkyy 12 tunnin muodossa välillä 1:00 ja 12:59.
Kello asetetaan painamalla ajastimen painiketta viiden
sekunnin ajan, jonka jälkeen aika asetetaan painikkeilla plus
(+) ja miinus (-).
Aikaa voidaan lisätä/vähentää minuutin portain, mutta jos
painikkeita plus (+) ja miinus (-) painetaan sekunnin ajan, aika
lisääntyy/vähenee viiden minuutin portain. Jälkimmäisessä
tapauksessa aika pyöristyy lähimpään viiteen minuuttiin.
Kellon asettamistoiminto voidaan keskeyttää painamalla
ajastimen painiketta.
Jos mitään painiketta ei paineta minuutin kuluessa, laite
hyväksyy asetetun arvon, lisää aikaan minuutin ja käynnistää
ajan laskennan.
Rasvasuodattimen hälytys
Kun moottori on toiminut 40 tuntia, näytössä näkyy viesti
Grease Filter (rasvasuodatin). Kun tämä viesti näkyy näytössä,
liesituulettimen rasvasuodatin on pestävä.
Rasvasuodattimen viesti voidaan poistaa näkyvistä painamalla
plus-painiketta (+) viiden sekunnin ajan. Rasvasuodattimen
viesti Grease Filter häviää näkyvistä, laitteesta kuuluu
vahvistusmerkkiääni, ja näytössä näkyvät normaalit toiminnot.
Rasvasuodattimen toiminta-ajan laskuri nollautuu.
Hiilisuodattimen viesti
Kun moottori on toiminut 160 tuntia, näytössä näkyy viesti
Charcoal Filter (hiilisuodatin). Kun tämä viesti näkyy näytössä,
liesituulettimen hiilisuodatin on vaihdettava.
Hiilisuodattimen viesti voidaan poistaa näkyvistä painamalla
miinus-painiketta (-) viiden sekunnin ajan.
Hiilisuodattimen viesti Charcoal Filter häviää näkyvistä,
laitteesta kuuluu vahvistusmerkkiääni, ja näytössä näkyvät
normaalit toiminnot.
Hiilisuodattimen toiminta-ajan laskuri nollautuu.
Hiilisuodattimen viestin käyttöönotto/käytöstäpoisto
Hiilisuodattimen viesti voidaan ottaa käyttöön tai poistaa
käytöstä painamalla samanaikaisesti painikkeita miinus (-) ja
plus (+) viiden sekunnin ajan. Hiilisuodattimen viestin
käyttöönotto tai käytöstäpoisto on valittava liesituulettimen
ollessa pysäytetty ja valojen ollessa sammutettu.
Hiilisuodattimen viesti ei käytössä: suodattimen hälytys ei ole
käytössä.
Merkkiäänten käyttöönotto/käytöstäpoisto
Merkkiäänet voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä
painamalla valopainiketta viiden sekunnin ajan.
Jos merkkiäänet ovat käytössä, laitteesta kuuluu piippaus ja
näytössä näkyy kahden sekunnin ajan viesti Snd.
Jos merkkiäänet eivät ole käytössä, näytössä näkyy viesti Snd,
mutta piippausta ei kuulu.
Lämpötilahälytys
Liesituulettimessa on lämpötila-anturi, joka käynnistää
moottorin 2. nopeudella, jos näyttöä ympäröivän alueen
lämpötila on yli 70 °C (järjestelmä tarkistaa anturin mittaaman
arvon 250 millisekunnin välein).
Jos liesituuletin ei ole toiminnassa, tai jos se toimii 1.
nopeudella lämpötilahälytyksen esiintyessä, liesituuletin siirtyy
2. nopeudelle ja näytössä näkyy viesti Care (varo).
Hälytystilan aikana käyttäjä voi ainoastaan nostaa
liesituulettimen nopeutta (3. ja 4. nopeudelle). Kun
liesituulettimen lämpötila palautuu hälytysrajan alle, laite palaa
hälytystä edeltäneeseen toimintaan. Kolmen minuutin
kuluttua hälytyksen esiintymisestä järjestelmä tarkistaa
näyttöä ympäröivän alueen lämpötilan uudelleen. Jos
lämpötila on alle 70 °C, hälytystä edeltäneet olosuhteet
palautuvat.
FIN
S N DK
GB
5019 318 33312
Huolto
Huomio! Kytke laite irti sähköverkosta irrottamalla
pistoke pistorasiasta tai verkkokytkimen avulla ennen
minkään puhdistus- tai huoltotoimenpiteen
aloittamista.
Rasvasuodattimen huolto
Rasvasuodatin poistaa ruoanvalmistuksessa syntyvät
rasvahiukkaset.
Pese metallinen rasvasuodatin kerran kuukaudessa (tai kun
suodattimien tukkeutumisviesti näkyy) miedolla pesuaineella
käsin tai astianpesukoneen lyhyellä pesuohjelmalla alhaisessa
lämpötilassa.
Jos metallinen rasvasuodatin pestään astianpesukoneessa, sen
väri voi muuttua, mutta tämä ei vaikuta millään tavalla sen
suodatuskykyyn.
Rasvasuodattimen irrottaminen (kuva 2)
Irrota rasvasuodatin kääntämällä 90° nuppeja (g), joilla
suodatin on kiinnitetty liesituulettimeen, ja ota suodatin pois
vetämällä sitä alaspäin.
Asenna rasvasuodatin takaisin paikalleen toimien
päinvastaisessa järjestyksessä.
Hiilisuodattimen huolto
Poistaa ruoanvalmistuksessa syntyvät käryt ja hajut.
Perinteisistä aktiivihiilisuodattimista poiketen tämä
hiilisuodatin voidaan pestä ja käyttää uudelleen.
Liesituulettimen normaalikäytössä suodatin tulee puhdistaa
kerran kuussa. Paras tapa puhdistaa hiilisuodatin on pestä se
astianpesukoneessa korkeimmassa lämpötilassa normaalilla
konetiskiaineella. Suodattimeen mahdollisesti jääneet
ruoanmurut tai lika saattavat aiheuttaa pahaa hajua.
Suosittelemme sen vuoksi, että suodatin pestään erikseen.
Pesun jälkeen suodatin aktivoidaan uudelleen kuivaamalla sitä
uunissa 10 minuutin ajan 100 °C:n lämpötilassa.
Suodatin säilyttää hajujen imukykynsä noin kolme vuotta,
jonka jälkeen se on vaihdettava.
Hiilisuodattimen asennus* - Kuva 3
Irrota rasvasuodatin.
Aseta imutyyny rasvasuodattimen ympärille ja kiinnitä se
paikalleen kiinnitysvälineiden avulla.
Aseta päällyskansi paikalleen ja kiinnitä se lukitusjousella.
Asenna rasvasuodatin ja hiilisuodatin takaisin paikalleen.
Suodatin irrotetaan päinvastaisessa järjestyksessä.
Lamppujen vaihtaminen - Kuva 4
1. Kytke liesituuletin irti sähköverkosta.
VAROITUS: Käytä suojakäsineitä.
2. Irrota lampun suojus vipuamalla varovasti kolmesta
kuvassa esitetystä kohdasta pienen tasapäisen ruuvitaltan
avulla.
3. Irrota viallinen lamppu ja vaihda tilalle uusi samanlainen.
VAROITUS: Käytä vain halogeenilamppuja, joiden teho
on enintään 20 W ja tyyppi G4.
4. Kiinnitä lampun suojus takaisin paikalleen (suojus kiinnittyy
paikalleen napsahtaen).
Jos valo ei toimi, tarkista että lamput ovat oikein paikoillaan,
ennen kuin otat yhteyttä huoltoon.
Kuva 2
Kuva 3
Kuva 4
FIN
S N DK
GB
  • Page 1 1
  • Page 2 2
  • Page 3 3
  • Page 4 4
  • Page 5 5
  • Page 6 6
  • Page 7 7
  • Page 8 8
  • Page 9 9
  • Page 10 10

ELEKTRA BREGENZ DBRI 6910/01 IN Kasutusjuhend

Kategooria
Pliidikubud
Tüüp
Kasutusjuhend