Stanley FMC040 Kasutusjuhend

Kategooria
Elektrilised tööriistad
Tüüp
Kasutusjuhend
2
Eesti keel (originaaljuhend) 4
Русский язык (Перевод с оригинала инструкции) 9
4
EESTI KEEL
Ettenähtud otstarve
Stanley Fat Maxi löökmutrikeeraja on mõeldud kruvide ja
mutrite keeramiseks. See tööriist on mõeldud nii profes-
sionaalsetele kasutajatele kui ka mitteprofessionaalsetele
erakasutajatele.
Ohutusjuhised
Üldised hoiatused elektritööriistade kasutamise
kohta
Hoiatus! Lugege läbi kõik hoiatused ja juhised.
Kõigi juhiste täpne järgimine aitab vältida elektri-
löögi, tulekahju ja/või raske kehavigastuse ohtu.
Hoidke kõik hoiatused ja juhised tuleviku tarvis alles.
Hoiatustes kasutatud mõiste „elektritööriist” viitab võrgutoitel
töötavatele (juhtmega) ja akutoitel töötavatele
(juhtmeta) elektritööriistadele.
1. Tööala ohutus
a) Tööala peab olema puhas ja hästi valgustatud. Kor-
rast ära ja pimedad tööalad võivad põhjustada õnnetusi.
b) Ärge kasutage elektritööriistu plahvatusohtlikus
keskkonnas, näiteks tuleohtlike vedelike, gaaside
või tolmu läheduses. Elektritööriistad tekitavad säde-
meid, mis võivad süüdata tolmu või aurud.
c) Hoidke lapsed ja kõrvalseisjad elektritööriista
kasutamise ajal eemal. Tähelepanu hajumisel võite
kaotada kontrolli tööriista üle.
2. Elektriohutus
a) Elektritööriista pistikud peavad vastama pistikupe-
sale. Ärge kunagi muutke pistikut mis tahes moel.
Ärge kasutage maandatud elektriöriistade puhul
adapterpistikut. Muutmata kujul pistikud ja kontaktid
vähendavad elektrilöögi ohtu.
b) Vältige kehalist kontakti maandatud pindadega
nagu torud, radiaatorid, pliidid ja külmkapid. Elektri-
löögi oht tõuseb, kui teie keha on maaga ühenduses.
c) Ärge hoidke elektriöriistu vihma käes ega
märgades tingimustes. Elektritööriista sattunud vesi
suurendab elektrilöögi ohtu.
d) Kasutage toitekaablit õigesti. Ärge kunagi kasutage
elektritööriista toitekaablit selle kandmiseks, tõm-
bamiseks ega pistiku eemaldamiseks seinakontak-
tist. Kaitske kaablit kuumuse, õli, teravate nurkade
ja liikuvate osade eest. Kahjustatud või sassis kaablid
suurendavad elektrilöögi ohtu.
e) Kui te kasutate tööriista väljas, kasutage kindlasti
välitingimustesse sobivat pikenduskaablit. litingi-
mustesse sobiva pikenduskaabli kasutamine vähendab
elektrilöögi ohtu.
f) Kui elektriöriista niisketes tingimustes kasutami-
ne on vältimatu, kasutage rikkevoolukaitset (RCD).
Rikkevoolukaitsme kasutamine vähendab elektrilöögi
ohtu.
3. Isiklik ohutus
a) Säilitage valvsus, jälgige, mida te teete, ning
kasutage elektritööriista mõistlikult. Ärge kasutage
elektritööriista väsinuna ega alkoholi, narkootiku-
mide või arstimite mõju all olles. Kui elektritööriis-
taga töötamise ajal tähelepanu kas või hetkeks hajub,
võite saada raskeid kehavigastusi.
b) Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke alati
nägemiskaitset. Isikukaitsevahendid nagu tolmumask,
mittelibisevad jalanõud, kiiver ja kuulmiskaitse vähen-
davad õigetes tingimustes kasutades kehavigastusi.
c) Vältige soovimatut käivitumist. Veenduge enne
tööriista vooluvõrku ja/või aku külge ühendamist,
kättevõtmist ja kandmist, et toitelüliti on väljalülita-
tud asendis. Kandes tööriista, sõrm lülitil, või ühenda-
des toiteallikaga tööriista, mille lüliti on tööasendis, võib
juhtuda õnnetus.
d) Enne elektriöriista sisselülitamist eemaldage
kõik reguleerimis- ja mutrivõtmed. Tööriista pöörleva
osa külge jäetud mutri- või mõni muu võti võib tekitada
kehavigastusi.
e) Ärge küünitage. Seiske kogu aeg kindlalt ja hoidke
tasakaalu. See tagab parema kontrolli tööriista üle
ettearvamatutes situatsioonides.
f) Kandke nõuetekohast riietust. Ärge kandke loten-
davaid rõivaid ega ehteid. Hoidke juuksed, riided ja
kindad eemal liikuvatest osadest. Lotendavad rõivad,
ehted ja pikad juuksed võivad jääda liikuvate osade
külge kinni.
g) Kui seadmel on tolmu eemaldamise ja kogumise
seadmete ühendamise võimalus, veenduge, et
need on ühendatud ja et neid kasutatakse õigesti.
Tolmukogumisseadmete kasutamine võib vähendada
tolmuga seotud ohte.
4. Elektritööriista kasutamine ja hooldamine
a) Ärge koormake elektritööriista üle. Kasutage
konkreetseks otstarbeks sobivat elektritööriista.
Elektritööriist töötab paremini ja ohutumalt võimsusel,
mis on tööks ette nähtud.
b) Ärge kasutage tööriista, kui seda ei saa lülitist sis-
se ja välja lülitada. Elektritööriist, mida ei saa lülitist
juhtida, on ohtlik ja vajab remonti.
c) Enne reguleerimist, tarvikute vahetamist ja tööriis-
ta hoiule panemist eemaldage tööriist vooluvõrgust
ja/või eemaldage aku. Nende meetmete järgimine
vähendab elektritööriista tahtmatu käivitamise ohtu.
d) Hoidke kasutusel mitteolevaid elektritööriistu
lastele kättesaamatus kohas. Ärge lubage tööriista
kasutada inimestel, kes tööriista ei tunne või pole
lugenud seda kasutusjuhendit. Oskamatutes kätes
on elektritööriistad ohtlikud.
e) Hooldage elektritööriistu. Veenduge, et liikuvad
osad on õiges asendis ega ole kinni kiilunud, de-
tailid on terved ja puuduvad muud tingimused, mis
5
EESTI KEEL
võivad mõjutada tööriista tööd. Kahjustuste korral
laske tööriista enne edasist kasutamist remontida.
Tööriistade halb hooldamine põhjustab palju õnnetusi.
f) Hoidke lõiketarvikud terava ja puhtana. Õigesti hool-
datud, teravate lõikeservadega lõiketarvikud kiiluvad
väiksema tõenäosusega kinni ja neid on lihtsam juhtida.
g) Kasutage elektriöriista, tarvikuid, otsakuid jne
vastavalt sellele kasutusjuhendile, võttes arvesse
nii töötingimusi kui ka tehtava töö iseloomu. ö-
riista kasutamine muuks kui ettenähtud otstarbeks võib
põhjustada ohtliku olukorra.
5. Akutööriista kasutamine ja hooldamine
a) Kasutage laadimiseks ainult tootja määratud laadi-
jat. Ühele akule sobiv laadija võib teise aku laadimisel
põhjustada tuleohtu.
b) Kasutage tööriistu ainult kindlaks määratud aku-
dega. Teist tüüpi akude kasutamine võib põhjustada
vigastus- ja tuleohtu.
c) Kui aku ei ole kasutusel, hoidke seda eemal metall-
esemetest, näiteks kirjaklambritest, müntidest, võt-
metest, naeltest, kruvidest ja muudest väikestest
metallesemetest, mis võivad klemmid lühistada.
Aku klemmide lühistamine võib põhjustada põletusi ja
tulekahju.
d) Valedes tingimustes võib akust eralduda vedelikku.
Vältige sellega kokkupuutumist. Juhusliku kokku-
puute korral loputage see veega maha. Kui vedelik
satub silma, pöörduge lisaks arsti poole. Akust
eraldunud vedelik võib põhjustada ärritust ja põletusi.
6. Hooldamine
a) Laske elektritööriista hooldada kvali tseeritud
remontijal, kes kasutab ainult identseid varuosi.
See tagab tööriista ohutuse säilimise.
Lisahoiatused elektritööriistade kasutamise kohta
Hoiatus! Lisahoiatused löökmutrikeerajate kohta
Löökdrelli kasutamisel kandke kuulmiskaitset.
Liigne müra võib kahjustada kõrvakuulmist.
Kasutage tööriistaga kaasas olevaid lisakäepide-
meid. Kontrolli kadumine võib põhjustada kehavigastu-
si.
Kui te teete tööd, mille käigus võib kinnitus
puutuda kokku varjatud juhtmetega, hoidke
elektritööriista ainult isoleeritud hoidepindadest.
Kui kinnitused puudutavad pinge all olevat juhet, võivad
pinge alla sattuda ka elektritööriista lahtised metallosad
ja kasutaja võib saada elektrilöögi.
Kinnitage detail stabiilse aluse külge pitskruvidega
või muul sobival viisil. Detaili hoidmisel käega või
vastu keha on detail ebastabiilne ja nii võib selle üle
kaduda kontroll.
See tööriist ei ole mõeldud kasutamiseks isikute (seal-
hulgas laste) poolt, kelle füüsilised, tajumis- või vaimsed
võimed on piiratud või kellel puuduvad teadmised ja
kogemused, välja arvatud nende ohutuse eest vastuta-
va isiku järelevalve või seadme kasutamist puudutava
juhendamise korral. Laste üle tuleb pidada järelevalvet,
et nad ei mängiks seadmega.
Ettenähtud otstarvet on kirjeldatud selles kasutusjuhen-
dis. Mis tahes tarvikute või lisaseadmete kasutamine
või tööriista kasutamine viisil, mida selles kasutusju-
hendis ei soovitata, võib põhjustada kehavigastuse või
varalise kahju ohtu.
Hoiatus! Löökmutrikeerajate puhul pole tegu
momendimõõtevõtmetega. Ärge kasutage seda
tööriista kinnituselementide kinnikeeramiseks
kindlaks määratud pöördemomendini. Kui liiga
vähe või palju kinni keeratud kinnituselemendid
võivad põhjustada ühenduse mittetoimimise, tuleb
kasutada kalibreeritud pöördemomendi mõõtmise
seadet, näiteks momendimõõtevõtit.
Teiste isikute ohutus
See seade ei ole mõeldud kasutamiseks isikute (seal-
hulgas laste) poolt, kelle füüsilised, tajumis- või vaimsed
võimed on piiratud või kellel puuduvad teadmised ja
kogemused, välja arvatud nende ohutuse eest vastuta-
va isiku järelevalve või seadme kasutamist puudutava
juhendamise korral.
Laste üle tuleb pidada järelevalvet, et nad ei mängiks
seadmega.
Muud ohud.
Tööriista kasutamisel võivad tekkida muud ohud, mida ei
ole lisatud hoiatustes kirjeldatud. Need ohud võivad tekkida
valesti kasutamise, pikemaajalise kasutamise jne tõttu.
Ka asjakohaste ohutusnõuete järgimisel ja turvaseadeldiste
kasutamisel ei saa teatud ohte vältida. Need on järgmised.
Liikuvate osade puudutamisest põhjustatud vigastused.
Detailide, terade või tarvikute vahetamisel tekkinud
vigastused.
Tööriista pikaajalisest kasutamisest põhjustatud
vigastused. Tööriista pikaajalisel kasutamisel tehke
regulaarselt puhkepause.
Kuulmiskahjustused.
Tööriista kasutamisel (näiteks puidu, eriti tamme, kase
ja MDF-plaatide töötlemisel) tekkiva tolmu sissehinga-
misest põhjustatud terviseohud.
Vibratsioon
Tehnilistes andmetes ja vastavusdeklaratsioonis sisalduvad
deklareeritud vibratsioonitasemed on mõõdetud vastavalt
standardis EN 60745 kirjeldatud standardsele katsemee-
todile ning neid võib kasutada tööriistade võrdlemiseks. Dek-
6
EESTI KEEL
lareeritud vibratsioonitaset võib samuti kasutada kokkupuute
esmaseks hindamiseks.
Hoiatus! Elektritööriista tegelikul kasutamisel võib vibrat-
sioon erineda deklareeritud väärtusest, sõltuvalt tööriista
kasutamise viisidest. Vibratsioonitase võib ületada eespool
toodut.
Vibratsiooniga kokkupuute hindamisel selleks, et määrata
kindlaks direktiiviga 2002/44/EÜ nõutud meetmed töökohal
elektritööriistu kasutavate isikute kaitsmiseks, tuleb võtta
arvesse tegelikke kasutustingimusi ja tööriista kasutamise
viisi, sealhulgas töötsükli kõiki osi, näiteks lisaks reaalse
kasutamise ajale ka neid aegu, mil tööriist on välja lülitatud
või töötab tühijooksul.
Tööriistal olevad sildid
Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid.
Hoiatus! Vigastusohu vähendamiseks peab
kasutaja tähelepanelikult lugema kasutusjuhen-
dit.
Lisaohutusjuhised akude ja laadijate kohta
Akud
Ärge kunagi proovige neid avada.
Vältige aku kokkupuudet veega.
Ärge hoidke neid kohtades, mille temperatuur võib
kerkida üle 40 °C.
Laadimisel peab ümbritseva keskkonna temperatuur
olema vahemikus 10 °C kuni 40 °C.
Laadimiseks kasutage ainult koos seadme/tööriistaga
tarnitud laadijat.
Akude kõrvaldamisel järgige alajaotises „Keskkonna-
kaitse“ toodud juhiseid.
Ärge püüdke laadida kahjustunud akusid.
Laadijad
Kasutage oma Stanley Fat Maxi laadijat ainult selle
seadme/öriista aku laadimiseks, millega koos laadija
tarniti. Teised akud võivad plahvatada ning põhjustada
kehavigastusi ja kahjusid.
Ärge üritage laadida mittelaaditavaid patareisid.
Laske kahjustunud juhtmed kohe välja vahetada.
Vältige laadija kokkupuudet veega.
Ärge avage laadijat.
Ärge viige laadijasse mingeid esemeid.
See laadija on mõeldud kasutamiseks ainult
siseruumides.
Enne kasutamist lugege kasutusjuhendit.
Elektriohutus
See laadija on topeltisolatsiooniga, seetõttu pole
maandusjuhe vajalik. Kontrollige alati, et võrgu-
pinge vastab andmesildile märgitud väärtusele.
Ärge kunagi proovige vahetada laadijat välja
tavalise toitepistiku vastu.
Kui toitejuhe on kahjustunud, tuleb lasta see ohutuse
tagamiseks tootjal või Stanley Fat Maxi volitatud hool-
duskeskusel välja vahetada.
Osad
Sellel tööriistal on järgmised osad või mõned neist.
1. Kiiruse regulaator
2. Pöörlemissuuna lüliti
3. Padrun
4. Padruni rõngas
5. Aku
6. Vööklamber
7. LED-valgustus
8. Magnetiline otsakuhoidja
Joonis A
9. Laadija
10. Laadimisindikaator
Kokkupanemine
Hoiatus! Enne kokkupanemist eemaldage tööriista küljest
aku.
Aku paigaldamine ja eemaldamine (joonis B)
Aku (5) paigaldamiseks asetage see kohakuti tööriistal
oleva pesaga. Viige aku pessa ja lükake seda nii kaua,
kuni see kseerub oma kohal.
Aku eemaldamiseks vajutage vabastamisnuppe (11),
tõmmates akut samal ajal pesast välja.
Kruvikeerajaotsaku ja padrunvõtme kinnitamine ja
eemaldamine (joonis C)
Tööriist on otsakute hõlpsa vahetamise tagamiseks varusta-
tud kiiresti vabastatava padruniga.
Hoiatus! Enne tarvikute paigaldamist ja eemaldamist veen-
duge lüliti aktiveerimise vältimiseks, et tööriist on lukustatud.
Lukustage tööriist pöörlemissuuna lüliti (2) keskasen-
disse viimisega.
Tõmmake padruni rõngast (4) tööriista esiküljest eema-
le ja hoidke seda selles asendis.
Viige otsaku vars (12) padrunisse (3).
Vabastage rõngas. Tarvik lukustatakse oma kohale.
Märkus. Otsaku või padrunvõtme eemaldamiseks korrake
eespool kirjeldatud samme.
Kasutamine
Hoiatus! Laske tööriistal töötada oma kiirusega. Ärge
koormake seda üle.
7
EESTI KEEL
Aku laadimine (joonis A)
Akut tuleb laadida enne esmakordset kasutamist ja alati, kui
see ei anna piisavalt toidet tööde jaoks, mida enne oli lihtne
teha. Aku võib laadimisel soojeneda; see on normaalne ega
viita tõrkele.
Hoiatus! Ärge laadige akut, kui ümbritsev temperatuur on
alla 10 °C või üle 40 °C. Soovitatav laadimistemperatuur on
umbes 24 °C.
rkus. Laadija ei lae akut, kui selle temperatuur on
alla umbes 10 °C või üle 40 °C. Aku tuleb jätta laadijas-
se ning laadija hakkab seda automaatselt laadima, kui
aku temperatuur vastavalt kas tõuseb või langeb.
Aku (5) laadimiseks asetage see laadijasse (9). Akut
saab laadijasse paigaldada ainult ühes asendis. Ärge
kasutage jõudu. Veenduge, et aku on korralikult laadi-
jas.
Ühendage laadija vooluvõrku.
Laadimisindikaator (10) vilgub (aeglaselt) roheliselt.
Kui laadimisindikaator (10) hakkab põlema pidevalt
roheliselt, siis on laadimine lõppenud. Kui LED-diood põleb
pidevalt, võib aku jätta laadijasse. Aeg-ajalt laadib laadija
akut lisaks ja sel ajal vilgub LED laadimisest signaliseerimi-
seks roheliselt. Laadimisindikaator (10) põleb nii kaua, kui
aku asub vooluvõrku ühendatud laadijas.
Laadige tühjaks saanud aku 1 nädala jooksul. Aku
laadimata hoidmisel lüheneb selle kasutusaeg märki-
misväärselt.
Aku jätmine laadijasse
Kui LED-diood põleb pidevalt, võib aku jätta laadijasse.
Laadija hoiab akut kasutamisvalmis ja täielikult laetuna.
Laadija diagnostikafunktsioon
Kui laadija tuvastab nõrga või kahjustunud aku, hakkab
laadimisindikaator (10) vilkuma kiiresti punaselt. Toimige
järgmiselt.
Asetage aku (5) uuesti laadijasse.
Kui indikaator vilgub endiselt kiiresti punaselt, kasutage
teist akut, et teha kindlaks, kas laadimisprotsess toimib
korralikult.
Kui teise aku laadimine toimub normaalselt, siis on esi-
mene aku vigane ning see tuleb viia taaskasutamiseks
teeninduskeskusesse.
Kui teise aku puhul signaliseeritakse sama, mis
esimese aku puhul, viige laadija testimiseks volitatud
teeninduskeskusesse.
rkus. Aku vea tuvastamiseks võib kuluda kuni 60
minutit. Kui aku on liiga kuum või külm, siis vilgub
LED-diood punaselt vaheldumisi kiiresti ja aeglaselt,
kummalgi kiirusel toimub üks vilkumine.
Pöörlemissuuna valimine (joonis D)
Kinnikeeramiseks kasutage päripäeva pöörlemist. Lahtikee-
ramiseks kasutage vastupäeva pöörlemist.
Päripäeva pöörlemise valimiseks lükake pöörlemissuu-
na lüliti (2) vasakule.
Vastupäeva pöörlemise valimiseks lükake pöörlemis-
suuna lüliti paremale.
Tööriista lukustamiseks lükake pöörlemissuuna lüliti
keskasendisse.
Kruvide ja mutrite keeramine
Valige keeratava kruvi või mutri jaoks sobiv otsak või
padrunvõti.
Valige päri- või vastupäeva pöörlemine, nagu on kirjel-
datud eespool.
Hoidke tööriista kinnituselemendiga samas suunas.
Pärast kinnikeeramist kontrollige pöördemomenti
momendimõõtevõtmega.
LED-valgustus
Päästiku vajutamisel süttib automaatselt LED-valgustus
(7). LED-valgustus süttib juba enne seadme käivitumist, kui
päästik on osaliselt alla vajutatud.
Nõuanded optimaalse kasutamise kohta
Kruvide keeramine
Kasutage alati õiget tüüpi ja õige suurusega kruvikeera-
jaotsakut.
Kui kruvisid on raske kinni keerata, kandke neile libes-
tamiseks väike kogus vedelat pesuvahendit või seepi.
Hoidke tööriista ja kruvikeerajaotsakut alati kruviga
samas suunas.
Hooldamine
Teie Stanley Fat Maxi tööriist on loodud pikaajaliseks
kasutamiseks minimaalse hooldamise juures. Pideva rahul-
dava töö tagamiseks tuleb selle eest hoolitseda ja seadet
regulaarselt puhastada.
Laadija ei vaja peale regulaarse puhastamise mingit
hooldamist.
Hoiatus! Enne tööriista mis tahes hooldamist eemaldage
sellest aku. Eemaldage laadija enne puhastamist pistiku-
pesast.
Puhastage tööriista ja laadija ventilatsiooniavasid
regulaarselt pehme harja või kuiva lapiga.
Puhastage mootori korpust regulaarselt niiske lapiga.
Ärge kasutage abrasiivseid ega lahustipõhiseid puhas-
tusvahendeid.
Avage regulaarselt padrun ja koputage vastu seda, et
eemaldada padrunisse kogunenud tolm.
Keskkonnakaitse
Eraldi kogumine. Seda toodet ei tohi kõrvaldada
koos olmejäätmetega.
Kui te ühel päeval leiate, et teie Stanley Fat Maxi toode on
8
EESTI KEEL
muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist, ärge visake
seda olmejäätmete hulka. Viige toode vastavasse eraldi
kogumise kohta.
Kasutatud toodete ja pakendite eraldi kogumine
aitab materjale taaskasutada. Materjalide taas-
kasutamine aitab vältida keskkonna saastamist
ja vähendab vajadust tooraine järele.
Kohalikud õigusaktid võivad nõuda elektriseadmete
olmejäätmetest eraldi kogumist prügilates või nende viimist
jaemüüjale uue toote ostmisel.
Stanley Europe pakub võimalust Stanley Fat Maxi toodete
tagasivõtmiseks ja taaskasutamiseks pärast kasutusea
lõppu. Selle teenuse kasutamiseks viige toode volitatud
remonditöökotta, kus see meie nimel tagasi võetakse.
Lähima volitatud remonditöökoja leidmiseks võite pöörduda
Stanley Europe‘i kohalikku esindusse, mille aadressi leiate
sellest kasutusjuhendist. Samuti on Stanley Europe‘i volita-
tud remonditöökodade nimekiri ja müügijärgse teeninduse
üksikasjad ning kontaktandmed leitavad internetis aadressil
www.2helpU.com
Akud
Laske akul seadme töötades täielikult tühjeneda
ja eemaldage aku seejärel tööriistast.
NiCd-, NiMH- ja Li-ioonakud on taaskasutatavad. Viige
need volitatud remonditöökotta või kohalikku jäätmejaa-
ma.
Tehnilised andmed
FMC040 (H1)
Pinge V
AP
10,8
Kiirus vabajooksul min
-1
0-2400
Löögid min
-1
0-2500
Suurim pöördemoment
(PTI hinnang)
Nm 107
Padruni suurus mm 6,35 (Hex)
Mass kg 1,0
Laadija FMC090L tüüp 1
Sisendpinge V
VP
220-240
Väljundpinge V
AP
10,8
Vool A 2
Ligikaudne laadimisaeg min 30
Aku FMC085L
Pinge V
AP
10,8
Mahutavus Ah 1,5
Tüüp Li-ioon
Helihu tase vastavalt standardile EN 60745:
Helirõhk (L
pA
) 60,3 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A)
Helivõimsus (L
W
A) 71,3 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A)
Vibratsiooni koguärtused (kolmeteljelise vektori summa) mõõdetuna
vastavalt EN 60745:
Kruvide keeramine löögiga (a
h
,
s
) < 2,5 m/s
2
, määramatus (K) 1,5 m/s
2
EÜ vastavusdeklaratsioon
MASINADIREKTIIV
FMC040
Stanley Europe kinnitab, et jaotises „Tehnilised andmed
kirjeldatud tooted vastavad järgmistele dokumentidele:
2006/42/EÜ, EN 60745-1, EN 60745-2-2.
Samuti vastavad tooted direktiividele 2014/30/EL ja
2011/65/EL. Lisainfo saamiseks võtke palun ühendust
Stanley Europe‘iga allpool asuval aadressil või vaadake
kasutusjuhendi tagaküljel olevat infot.
Allakirjutanu on vastutav tehnilise dokumentatsiooni kokku-
panemise eest ja kinnitab seda Stanley Europe‘i nimel.
R. Laverick
Engineering Manager
Stanley Europe,
Egide Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Belgium
22/05/2014
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20

Stanley FMC040 Kasutusjuhend

Kategooria
Elektrilised tööriistad
Tüüp
Kasutusjuhend