Kärcher KM 70/15 C Kasutusjuhend

Kategooria
Pühkijad
Tüüp
Kasutusjuhend
15
Käitaja peab seadet kasutama sihipäraselt.
Arvestama peab kohapeal valitsevate olu-
dega ning töötamisel seadmega tuleb
silmas pidada kolmandaid isikuid, eriti lap-
si.
Enne kasutamist tuleb kontrollida seadme
ja selle tööks vajalikke seadiste seisundit ja
töökindlust. Juhul kui seisund ei ole
laitmatu, ei tohi seadet või tarvikut kasu-
tada.
Seade ei sobi vedelike pühkimiseks.
Ärge pühkige põlevaid ega hõõguvaid
esemeid, nt sigaretid, tuletikud vms..
Seade ei sobi tervisele ohtlike ainete
pühkimiseks.
Hoiatus
Rihmadest, külgmistest luudadest, mahu-
tist, sangast lähtuv muljumis- ja sis-
selõikeoht.
Kasutage palun tugevaid kindaid, kui
eemaldate prahimahutist klaasi, metalli või
muid materjale.
Et vältida ohtlikke olukordi, tohib remonttö-
id ja varuosade paigaldamist teostada ai-
nult volitatud klienditeenindus.
Kasutage ainult originaalvaruosi ja -tar-
vikuid, mis on tootja poolt aktsepteeritud.
Nii väldite seadme ohutuse vähenemist.
Pakendmaterjalid on taaskasutata-
vad. Palun ärge visake pakendeid
majapidamisprahi hulka, vaid suunake
need taaskasutusse.
Vanad seadmed sisaldavad taaska-
sutatavaid materjal, mis tuleks suu-
nata taaskasutusse. Palun
likvideerige vanad seadmed seetõttu
vastavate kogumissüsteemide kaudu.
Igas riigis kehtivad vastava volitatud
müügiesindaja antud garantiitingimused.
Seadmel esinevad tõrked kõrvaldame ga-
rantiiajal tasuta, kui põhjuseks on materjali-
või valmistusviga. Garantiijuhtumi korral
palun pöörduda müüja või lähima volitatud
hooldustöökoja poole, esitades ostu
tõendava dokumendi.
Attēlus skatīt atlokāmajā lapā!
Pirms ierīces pirmās
lietošanas izlasiet instrukcijas
oriģinālvalodā, rīkojieties saskaņā ar
norādījumiem tajā un uzglabājiet to vēlākai
izmantošanai vai turpmākiem lietotājiem.
Šī slaucītājmašīna ir domāta netīru
iekštelpu un ārtelpu platību slaucīšanai.
Šī ierīce nav paredzēta tam, lai to lietotu
personas (tai skaitā bērni) ar ierobežotām
fiziskām, sensoriskām vai garīg
ām spējām
vai ar nepietiekamu pieredzi un/vai
zināšanām, ja vien viņus uzrauga par viņu
drošību atbildīga persona vai viņi ir
saņēmuši instrukcijas par ierīces
lietošanu.Bērni ir jāpieskata, lai
nodrošinātu, ka viņi nespēlējas ar ierīci.
Lietotājam jāizmanto aparāts tikai atbilstoši
noteikumiem. Viņam ir jāņem vērā
apkārtējie apstākļi, un strādājot, jāuzmanās
no trešām personām un it īpaši uz bērniem.
Pirms lietošanas ir jāpārbauda aparāta un
tā darba aprīkojuma pienācīgais st
āvoklis
un ekspluatācijas drošība. Ja to stāvoklis
nav apmierinošs, tad ierīci izmantot nav
atļauts.
Šis aparāts nav piemērots šķidrumu
saslaucīšanai.
Neslaucīt kopā degošus vai gruzdošus
priekšmetus, piemēram, cigaretes,
sērkociņus vai līdzīgus.
Šis aparāts nav piemērots veselībai
bīstamu vielu saslaucīšanai.
Brīdinājums
Iespiešanas un sagriešanas bīstamība pret
siksnu, sānu sukām, tvertni, vadrokturi.
Kad jūs vācat ārā no netīrumu tvertnes
stiklu, metālu vai līdzīgus materiālus, lūdzu,
izmantojiet cietus aizsargcimdus.
Lai izvairītos no apdraudējumiem,
labošanas darbus un maiņas detaļu iebūvi
drīkst veikt tikai autorizēts klientu
apalpošanas dienests.
Lai nemazinātos ierīces drošība, izmanto-
jiet tikai oriģinālās rezerves daļas un pi-
ederumus, kurus sertificējis ražotājs.
Iepakojuma materiālus ir iespējams
atkārtoti pārstrādāt. Lūdzu, neizme-
tiet iepakojumu kopā ar mājsaimniecības
atkritumiem, bet gan nog
ādājiet to vietā,
kur tiek veikta atkritumu otrreizējā
pārstrāde.
Nolietotās ierīces satur noderīgus
materiālus, kurus iespējams
pārstrādāt un izmantot atkārtoti.
Tādēļ lūdzam utilizēt vecās ierīces ar
atbilstošu savākšanas sistēmu
starpniecību.
Mūsu pilnvarotās tirdzniecības sabiedrības
izsniegtās garantijas saistības ir spēkā
katrā valstī. Garantijas perioda laikā mēs
bez maksas novērsīsim iespējamos
darbības traucējumus Jūsu aparāt
ā, ja to
cēlonis ir materiāla vai ražošanas defekts.
Ja nepieciešams garantijas remonts,
lūdzam griezieties pie Jūsu pārdevēja vai
tuvākajā pilnvarotajā klientu apkalpošanas
dienesta iestādē, uzrādot pirkumu
apliecinošu dokumentu.
Paveikslus rasite
išlankstomame puslapyje!
Prieš pirmą kartą pradedant
naudotis prietaisu, būtina
atidžiai perskaityti originalią instrukciją, ja
vadovautis ir saugoti, kad ja galima būtų
naudotis vėliau arba perduoti naujam sa-
vininkui.
Šluojamoji mašina skirta nešvariems
paviršiams viduje ir lauke valyti.
Šis prietaisas nepritaikytas naudoti as-
menims (taip pat vaikams) su fizine, senso-
rine arba dvasine negalia arba asmenims,
neturintiems pakankamai reikiamos patir-
ties ir (arba) žinių, nebent prižiūrint už
saugą atsakingam asmeniui arba gavus šio
asmens nurodymus, kaip naudoti prietaisą.
Prižiūrėkite vaikus siekdami užtikrinti, kad
jie nežaistų su prietaisu.
Operatorius prietaisą privalo naudoti pagal
paskirtį. Jis turi paisyti aplinkos sąlygų, o
dirbdamas su prietaisu – netoliese esančių
žmonių, ypač vaikų.
Prieš pradė
dami darbą įsitikinkite, kad
prietaisas ir jo darbinės dalys yra geros
būklės ir saugūs naudoti. Jei jų būklė nėra
nepriekaištinga, prietaiso negalima naudo-
ti.
Prietaisas nepritaikytas siurbti skysčius.
Nesiurbkite degančių ar smilkstančių
daiktų, pavyzdžiui, cigarečių, degtukų ir
pan.
Prietaisas nepritaikytas siurbti sveikatai pa-
vojingas medžiagas.
Įspėjimas
Suspaudimo ir kirpimo pavojus ties diržu,
šonine šluota, maišeliu ir stumiamąja ran-
kena.
Imdami iš šiukšlių dėžė stiklą, metalą ir
panašias medžiagas, mūvėkite pirštines.
Siekiant išvengti gedimų, prietaisą remon-
tuoti ir jo atsargines detales keisti gali tik
įgaliota klientų aptarnavimo tarnyba.
Siekiant nepakenkti prietaiso saugai, nau-
dokite tik gamintojo rekomentuojamas ori-
ginalias atsargines detales ir priedus.
Pakuotės medžiagos gali būti perdir-
bamos. Neišmeskite pakuočių kartu
su buitinėmis atliekomis, bet atiduokite jas
perdirbimui.
Naudotų prietaisų sudėtyje yra
vertingų, antriniam žaliavų perdir-
bimui tinkamų medžiagų, todėl jie
turėtų būti atiduoti perdirbimo įmonėms.
Käsitsemine
Tehnohooldus ja korrashoid
Lisavarustus ja varuosad
Keskkonnakaitse
Garantii
Latviešu
Noteikumiem atbilstoša lietošana
Drošības norādījumi
Iekārtas lietošana
Apkope un kopšana
Piederumi un rezerves daļas
Vides aizsardzība
Garantija
Lietuviškai
Naudojimas pagal paskirtį
Saugos reikalavimai
Naudojimas
Priežiūra ir aptarnavimas
Priedai ir atsarginės dalys
Aplinkos apsauga
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18

Kärcher KM 70/15 C Kasutusjuhend

Kategooria
Pühkijad
Tüüp
Kasutusjuhend