Black & Decker AST7XC Kasutusjuhend

Bränd
Black & Decker
Kategooria
Elektrilised tööriistad
Mudel
AST7XC
Tüüp
Kasutusjuhend
2
Eesti keel (Originaaljuhend) 4
Русский язык (Перевод с оригинала инструкции) 9
4
Sihtotstarbeline kasutamine
Teie Black & Deckeri tikksaag on mõeldud puu,
plasti ja metalllehtede saagimiseks. See tööriist on
mõeldud vaid lõpptarbijale.
Ohutuseeskirjad
Üldised hoiatused elektritööriistade kasu-
tamisel
Hoiatus! Lugege kõik hoiatused ja
ohutusjuhised läbi.igi juhiste täpne
järgimine aitab vältida elektrilöögi, tulekahju
ja/või raske kehavigastuse ohtu.
Hoidke kõik hoiatused ja juhised tuleviku tarvis
alles. Kõigis järgmistes hoiatustes toodud väljend
„elektritööriist“ viitab võrgutoitega (juhtmega) või
akutoitega (juhtmeta) elektritööriistale.
1. öpiirkonna ohutus
a. Veenduge, et tööala on puhas ja piisava
valgustusega. Korrast ära ja pimedad töö-
alad võivad põhjustada õnnetusi.
b. Ärge kasutage elektritööriistu plahvatus-
ohtlikus keskkonnas, näiteks tuleohtlike
vedelike, gaaside või tolmu läheduses.
Elektritööriistad tekitavad sädemeid, mis
võivad süüdata tolmu või aurud.
c. Hoidke lapsed ja kõrvalised isikud elektri-
öriistaga töötamise ajal eemal. helepa-
nu hajumisel võite kaotada kontrolli tööriista
üle.
2. Elektriohutus
a. Elektritööriista pistikud peavad vastama
vooluvõrgule. Ärge kunagi muutke pistikut
mis tahes moel. Ärge kasutage maandatud
elektritööriistade puhul adapter-pistikut.
Muutmata pistikud ja sobivad pistikupesad
vähendavad elektrilöögi ohtu.
b. Vältige maandatud pindade puudutamist
(nt torud, radiaatorid, pliidid ja külmkapid).
Kui olete on maandatud, suureneb elektrilöögi
oht.
c. Elektritööriistad ei tohi sattuda vihma ega
niiskuse kätte. Elektritööriista sattunud vesi
suurendab elektrilöögi ohtu.
d. Ärge kahjustage toitejuhet. Ärge kunagi
kasutage seadme toitejuhet selle kand-
miseks, tõmbamiseks või pistiku eemal-
damiseks seinakontaktist. Kaitske juhet
kuumuse, õli, teravate nurkade ja liikuvate
osade eest. Kahjustatud või sassis juhtmed
suurendavad elektrilöögi ohtu.
e. Kui töötate elektritööriistaga välitingimus-
tes, kasutage õues kasutamiseks sobivat
pikendusjuhet. Välitingimustesse sobiva
pikendusjuhtme kasutamine vähendab elektri-
löögi riski.
f. Kui elektriöriista niisketes tingimustes
kasutamine on vältimatu, kasutage lekke-
voolukaitset. Rikkevoolukaitsme kasutamine
vähendab elektrilöögi ohtu.
3. Isiklik ohutus
a. Säilitage valvsus, jälgige mida teete ja
kasutage elektritööriista mõistlikult. Ärge
kasutage elektritööriista väsimuse korral
või alkoholi, narkootikumide või arstimite
mõju all olles. Kui elektritööriistaga töötami-
se ajal tähelepanu kas või hetkeks hajub, võite
saada raskeid kehavigastusi.
b. Kandke isikukaitsevahendeid. Kandke
alati kaitseprille. Isikukaitsevahendid, nagu
tolmumask, libisemiskindlad jalanõud, kiiver
või kõrvakaitsevahendid, vähendavad õigetes
tingimustes kasutades isikuvigastusi.
c. Vältige seadme ootamatut käivitumist.
Veenduge, et enne tööriista vooluvõrku ja/
või aku külge ühendamist on käivituslüliti
väljalülitatud asendis. Kandes tööriista sõrm
lülitil või ühendades vooluvõrku tööriista mille
lüliti on tööasendis kutsub esile õnnetusi.
d. Eemaldage enne elektritööriista sisse-
lülitamist reguleerimis- ja mutrivõtmed.
Tööriista pöörleva osa külge jäetud mutrivõti
või mõni muu võti võib tekitada kehavigastusi.
e. Ärge küünitage. Seiske kogu aeg kindlas
asendis ja säilitage tasakaal. See tagab
parema kontrolli tööriista üle ettearvamatutes
situatsioonides.
f. Kandke nõuetekohast riietust. Ärge kand-
ke lotendavaid rõivaid ega ehteid. Hoidke
juuksed, riided ja kindad eemal liikuvatest
osadest. Laiad riided, ehted või pikad juuksed
võivad jääda liikuvate osade vahele.
g. Kui seadmetega on kaasas tolmueraldus-
liidesed ja kogumisseadmed, veenduge,
et need on ühendatud ja õigesti kasutata-
vad. Nende seadmete kasutamine vähendab
tolmuga seotud ohtusid.
4. Elektritööriista kasutamine ja hooldus
a. Ärge koormake elektritööriista üle. Ka-
sutage konkreetseks otstarbeks sobivat
elektritööriista. Elektritööriist töötab paremi-
ni ja ohutumalt võimsusel, mis on tööks ette
nähtud.
EESTI KEEL
5
b. Ärge kasutage elektritööriista, kui seda ei
saa lülitist sisse ja välja lülitada. Elektri-
tööriist, mida ei saa juhtida lülitist, on ohtlik ja
vajab remonti.
c. Enne seadme reguleerimist, tarvikute
vahetamist või hoiulepanekut ühendage
elektritööriist vooluvõrgust välja ja/või
eemaldage aku. Selline käitumine vähendab
riski masina ettenägematu käivitumise näol.
d. Hoidke elektritööriistu kasutusvälisel
ajal väljaspool laste käeulatust ning ärge
lubage elektritööriistaga töötada kõrva-
listel isikutel, kes pole elektriöriista ja
käesoleva juhendiga tutvunud. Oskama-
tutes kätes võivad elektritööriistad olla väga
ohtlikud.
e. Elektriöriistu tuleb hoida heas seisukor-
ras. Kontrollige, et liikuvad osad sobivad
kokku ja ei kiilu kinni, osad oleksid terved
ja kõiki muid tööriista tööd mõjutada
võivaid tingimusi. Kahjustuste korral laske
öriista enne edasist kasutamist remonti-
da. Paljud õnnetused on põhjustatud halvasti
hooldatud tööriista tõttu.
f. Hoidke lõiketerad teravate ja puhastena.
Õigesti hooldatud, teravate servadega lõike-
riistad kiiluvad väiksema tõenäosusega kinni
ja neid on lihtsam juhtida.
g. Kasutage elektritööriista, tarvikuid ja
otsikuid vastavalt juhistele, arvestades
ötingimusi ja teostatava töö iseloomu.
Kasutades tööriista mitte sihtotstarbeliselt
võib lõppeda raskete tagajärgedega.
5. Hooldus
a. Laske tööriista regulaarselt hooldada kva-
li tseeritud remonditöökojas ja kasutage
ainult originaalvaruosi. Nii tagate tööriista
ohutuse.
Täiendavad hoiatused elektritööriistade
kasutamisel
Hoiatus! Täiendavad ohutusnõuded tikk-
saagidele.
Hoidke elektriöriista töötamise ajal
isoleeritud käepidemetest kohtades, kus
ikeketas võib puutuda kokku varjatud
juhtmetega. Pinge all oleva juhtme lõikamine
võib pingestada elektritööriista metallist osad
ning anda kasutajale elektrilöögi.
Kasutage kruustange või muud viisi, et
töödetail kindalt kseerida ja seda toes-
tada. Kui hoiate töödetaili käsitsi või keha
vastas, on see ebastabiilne ja võib põhjustada
tööriista üle kontrolli kaotamist.
Hoidke käed lõikealast eemal. Ärge kunagi
küünitage ühelgi põhjusel tööala alla. Ärge
asetage sõrmi või pöialt liikuva tera või terak-
lambri lähedusse. Ärge tasakaalustage saagi
hoide kinni selle jalast.
Hoidke terad teravana. Nürid või kahjus-
tunud terad võivad põhjustada koormuse all
oleva sae kaldumise või seiskumise. Kasu-
tage alati töödetaili ja lõiketöö jaoks sobivaid
terasid.
Torude või juhtmete lõikamisel veenduge,
et neis ei oleks vett või ei oleks need pinge
all.
Vahetult pärast masina käitamist ärge
puudutage töödetaili ega tera. Need võivad
olla kuumad.
Enne seina, põrandasse või lakke augu
puurimist, et seal pole juhtmeid ega toru-
sid või muid peidetud ohte.
Pärast lüliti vabastamist jätkab tera liiku-
mist. Kui olete tööriista välja lülitanud, oodake
kuni tera seiskub täielikult ja alles siis asetage
see maha.
Hoiatus! Kokkupuude lõikamisseadme tekitatava
tolmuga või selle sissehingamine võib ohustada
seadme kasutajat ja võimalikke kõrvalseisjaid.
Kandke tolmumaski, mis on mõeldud kaitseks tolmu
ja auruse eest; veenduge, et tööalale sisenevad
isikud oleks samuti kaitstud.
Sihtotstarve on kirjeldatud käesolevas
kasutusjuhendis. Tarvikute või lisaseadmete
kasutamine muul otstarbel kui ette nähtud
käesolevas kasutusjuhendis võib põhjustada
vigastusi või vara kahjustamist.
Kõrvaliste isikute ohutus
See seade pole mõeldud kasutamiseks isikute
(k.a lapsed) poolt, kellel on vähendatud füü-
siline, sensoorne või vaimne võimekus, kellel
puuduvad vastavad teadmised ja kogemused,
v.a juhul, kui nende ohutuse eest vastutav isik
on andnud neile seadme ohutuks kasutami-
seks juhiseid ja teostab järelvalvet.
Lapsi tuleb jälgida, et nad ei mängiks seadme-
ga.
Vibratsioon
Tehnilistes andmetes ja vastavusdeklaratsioonis
märgitud vibratsioonitaseme väärtus on mõõdetud
kooskõlas standardi 60745 näidatud standardse
katsemeetodiga ja seda võib kasutada ühe tööriista
võrdlemiseks teisega. Deklareeritud vibratsioonita-
EESTI KEEL
6
seme väärtust võib kasutada kokkupuute esmaseks
hinnanguks.
Hoiatus! Vibratsioonitaseme väärtus võib elekt-
ritööriista tegelikul kasutamisel olenevalt viisist
erineda deklareeritud väärtusest. Vibratsioonitase
võib tõusta kõrgemale näidatud tasemest.
Vibratsioonitaseme hindamisel ohutusmeetmete
määramiseks, mis on nõutud standardi 2002/44/
EÜ poolt isikute kaitsmiseks, kes töötavad pidevalt
elektritööriistadega, peab arvesse võtma kasutamise
tingimusi ja tööriista kasutamise viisi, k.a arvestama
töötsükli kõikide osadega, nagu aeg, millal tööriist on
välja lülitatud ja tühijooksuaeg koos käivitamisega.
Tööriistal olevad sildid
Hoiatus! Vigastuste ohu vähendamiseks
lugege kasutusjuhendit tähelepanelikult.
Elektriohutus
See tööriist on topeltisolatsiooniga, seetõttu
pole maandusjuhe vajalik. Kontrollige alati,
et akupinge vastaks andmesildile märgitud
väärtusele.
Kui toitejuhe on kahjustatud, tuleb lasta see
ohutuse tagamiseks tootjal või volitatud
Black & Deckeri hoolduskeskusel välja vahe-
tada.
Omadused
1. Käivituslüliti
2. Lukustusnupp
3. Saetera hoiustuskamber
4. Tallaplaat
5. Saetera juhikrull
Kokkupanek
Hoiatus! Veenduge enne järgmiste toimingute üri-
tamist, et tööriist on välja lülitatud ja vooluvõrgust
eraldatud ning saetera on seiskunud. Kasutatud
saeterad võid olla kuumad.
Saetera juhikrulliku seadistamine (joon. A & B)
Vabastage kruvi (9).
Suruge tallaplaati (4) ettepoole kuni saetera
juhikrullik (5) puutub vastu saetera tagumist
osa (7).
Pingutage kruvi (9).
Saetera paigaldamine ja eemaldamine (joon. C)
Enne saetera (7) paigaldamist või eemalda-
mist peab juhikrulliku (5) viima tagumisse
asendisse nii, et see eu puutuks vastu tera.
Vabastage (aga ärge eemaldage täielikult)
kaks kruvi (6).
Hoidke saetera (7) nii, et selle hambad oleksid
suunaga ettepoole.
Sisestage saetera (7) täielikult terahoidikusse
(8).
Esialgu pingutage vaheludimisi mõlemat kruvi
(6), seejärel pingutage kruvid (6) täielikult.
Reguleerige juhikrullikut (5) vastavalt eespool
toodud kirjeldusele.
Saetera eemaldamiseks (7) keerake kahte
kruvi (6) ühe pöörde võrra vastupäeva.
Saetera hoiustamine (joon. D)
Saeterasid on võimalik hoiustada tööriista tagaosas
asuvas hoiustuskambris (3).
Avage saetera hoiustuskambri kate (3).
Eemaldage või hoiustage saeterad (7) hoius-
tuskambrisse. (3).
Sulgege saeterade hoiustamiskambri kate (3)
ja veenduge, et see lukustuks.
Lõikejoone puhur (joon. E)
Nähtavuse parandamiseks lõikamise ajaks on
tikksaag varustatud lõikejoone puhuriga (10),
mis hoiab saagimise ajal tööala puhtana.
Muud riskid
Tööriista kasutamisel, mis pole lisatud kaasasole-
vatesse hoiatustesse, võivad kaasneda täiendavad
riskid. Need ohud võivad tekkida väärkasutamisest,
pikemaajalisest kasutamisest jne.
Vaatamata asjakohaste ohutusnõuete järgimisele ja
ohutusseadmete kasutamisele ei õnnestu teatavaid
riske vältida. Need on järgmised.
Pöörleva/liikuva osa puudutamisest tekitatud
vigastused.
Osade, terade või tarvikute vahetamisest
tekitatud vigastused.
Tööriista pikaaegsest kasutamisest tekkinud
vigastused. Kui kasutate tööriista pikemalt,
veenduge, et teete regulaarselt puhkepause.
Kuulmiskahjustused.
Tööriista kasutamisel tekkiva tolmu sissehin-
gamisest põhjustatud terviseohud (nt puidu-
tööd, eriti tamme, pöögi ja MDF-i puhul).
Kasutamine
Taldplaadi reguleerimine nurga all lõikamiseks
(joon. F)
Taldplaati (4) on võimalik reguleerida nii, et saaks
lõigata tasapinnaliselt või 45° nurga all.
Vabastage kruvi (9) (u. 3 täispööret).
EESTI KEEL
7
Tõstke natukene taldplaati (4) ja tõmmake
seda tahapoole, seejärel pöörake seda seni
kuni taldplaadi ava on 45° nurga all.
Pingutage kruvi (9).
Taldplaadi (4) asendi lähtestamine tasapinnaliseks
lõikamiseks:
Vabastage kruvi (9).
Pöörake taldplaati (4) seni kuni selle ava jõuab
0° nurga alla, seejärel lükake seda ettepoole.
Veenduge, et saetera juhtrullik (5) on õigesti
seadistatud.
Pingutage kruvi (9).
Sisse- ja väljalülitamine
Tööriista sisselülitamiseks vajutage sisse-/
väljalülitamisuppu (1).
Tööriista väljalülitamiseks vabastage sisse-/
väljalülitamisuppu (1).
Pidevaks tööks kasutage lukustamise nuppu
(2) ja vabastage sisse/väljalülitamisnupp (1).
Tööriista väljalülitamiseks, kui see on pideva
käitamise režiimis, vabastage sisse-/väljalüli-
tamisuppu (1).
Saagimine
Lõikamise ajal hoidke tööriista kinni kahe käega.
Tald peab olema tugevalt vastu lõigatavat materjali.
See ennetab sae hüplemist, vähendab vibratsiooni
ja minimaliseerib tera purunemise ohu.
Laske saekettal enne lõikamise alustamist
mõned sekundid vabalt pöörelda.
Rakendage tööriistale lõikamise ajal ainult
veidi jõudu.
Nõuanded optimaalseks kasutamiseks
Laminaatmaterjali lõikamine
Laminaatmaterjalide lõikamisel on materjali killus-
tumise oht, mis võib kahjustada silmale nähtavaid
pindu. Tavalised saeterad lõikavad suunaga üles-
poole, kui taldplaat on surutud vastu silmaga näh-
tavat pinda, kasutage terasid mis lõikavad suunaga
allapoole või:
Kasutage peent lõiketera.
Lõigake töödetaili tagumisest küljest.
Killustumise vältimiseks asetage enne lõika-
mist töödetaili mõlemale küljele puutükk või
saepuruplaat.
Metalli lõikamine
Pidage meeles, et metalli lõikamisele kulub
rohkem aega kui puidu lõikamisele.
Kasutage metalli lõikamiseks sobilikke terasid.
Lehtmetalli lõikamisel asetage lõigatava ma-
terjali alla puutükk.
Katke lõikejoon õlikihiga.
Hooldamine
Black & Deckeri tööriist on loodud pikaajaliseks
kasutamiseks minimaalse hooldusega.
Et tööriist teid pikka aega korralikult teeniks, tuleb
seda hooldada ja regulaarselt puhastada.
Hoiatus! Veenduge enne hooldamist või puhas-
tamist, et tööriist on välja lülitatud ja vooluvõrgust
eraldatud ning saetera on seiskunud.
Puhastage pehme harja või kuiva lapi abil
regulaarselt tööriista ja laadija ventilatsioo-
niavasid.
Puhastage regulaarselt mootori korpust niiske
lapiga. Ärge kasutage abrasiivseid ega lahus-
tipõhiseid puhastusvahendeid. Ärge kunagi
laske vedelikel sattuda tööriista sisse; ärge
kunagi kastke tööriista või selle osi vedeliku
sisse.
Keskkonnakaitse
Eraldi kogumine. Seda toodet ei tohi kõr val-
dada koos olmejäätmetega.
Kui ühel päeval leiate, et teie Black & Deckeri toode
on muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist,
ärge kõrvaldage seda koos olmeprügiga. Viige
toode vastavasse kogumispunkti.
Kasutatud toodete eraldi kogumine ja pak-
kimine aitab meil materjale taaskasutada.
Kasutatud materjalide taaskasutamine aitab
vältida keskkonna kahjustamist ja vähendab
toorainevajadusi.
Kohalikud määrused võivad nõuda koduste elektri-
tööriistade eraldi kogumist prügilatesse või jaemüüja
juures uue toote ostmisel.
Black & Decker pakub võimalust Black & Deckeri
toodete tagasivõtmiseks ja ringlussevõtuks pärast
kasutusea lõppu. Selle teenuse kasutamiseks viige
toode tagasi volitatud hooldustöökotta, kus see meie
nimel tagasi võetakse.
Lähima volitatud hooldustöökoja leidmiseks võite
örduda Black & Deckeri kohalikku esindusse,
mille aadressi leiate käesolevast kasutusjuhendist.
Samuti on Black & Deckeri volitatud remonditöö-
kodade nimekiri ja müügijärgse teeninduse üksik-
asjad ning kontaktid leitavad Internetis aadressil:
www.2helpU.com.
EESTI KEEL
8
Tehnilised andmed
AST7XC KS495 KS500
TÜÜP 2 TÜÜP 2 TÜÜP 2
Pinge V vahelduvvool 230 230 230
Tarbitav võimsus W 380 380 400
Koormuseta kiirus min
-1
3000 3000 3000
Max lõikesügavus
Puit mm 60 60 60
Teras mm 5 5 5
Alumiinium mm 10 10 10
Kaal kg 1,5 1,5 1,5
Helirõhu tase vastavalt standardile EN60745:
L
pA
(helirõhk) 87 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A)
L
pA
(helivõimsus) 98 dB(A), määramatus (K)
3 dB(A)
Vibratsiooni koguväärtused (kolmeteljelise
vektori summa) mõõdetud vastavalt standardile
EN 60745:
Puu lõikamine (a
h, CW
) 11,5 m/s
2
, määramatus (K)
1,5 m/s
2
, Lehtmetalli lõikamine (a
h, CM
) 12,8 m/s
2
,
määramatus (K ) 1,5 m/s
2
EÜ vastavusdeklaratsioon
MASINADIREKTIIV
AST7XC, KS495, KS500
Black & Decker kinnitab, et tehniliste andmetes
kirjeldatud tooted vastavad standarditele:
2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU,
EN60745-1 ja EN60745-2-11
Lisateabe saamiseks võtke ühendust Black & Dec-
keriga järgmisel aadressil või vaadake kasutusju-
hendi tagaküljel olevat teavet.
Allakirjutanu on vastutav tehnilise dokumentatsiooni
kokkupaneku eest ja kinnitab seda Black & Deckeri
nimel.
R.Laverick
Engineering Manager
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
12-07-2014
EESTI KEEL
/

See käsiraamat sobib ka