Microlife NC 200 Kasutusjuhend

Kategooria
Digitaalsed keretermomeetrid
Tüüp
Kasutusjuhend
Microlife NC 200 NC 200Guarantee Card
9
AT
AK
AL
AM
AN
AO
AP
AQ
AR
AS
BT
BK
BL
BO
BP
BR
BQ
BM
BN
2
1
3
4
6
8
5
7
Name of Purchaser / Inköparens namn /
Ostajan nimi / Forhandlers navn / Kjøpers navn /
Pircēja vārds / Pirkėjo pavardė / Ostja nimi /
Ф.И.О. покупателя / Nafn kaupanda
Serial Number / Sarjanumero / Serienummer /
Serienummer / Sērijas numurs / Serijos numeris /
Seerianumber / Серийный номер / Lotunúmer
Date of Purchase / Inköpsdatum /
Ostopäivämäärä / Købsdato / Kjøpsdato /
Iegādes datums / Pardavimo data /
Ostukuupäev / Дата покупки / Kaupdagur
Specialist Dealer / Återförsäljare / Alan kauppias /
Special-forhandler / Spesialist forhandler /
Speciālists - pārstāvis / Pardavusi įstaiga /
Ametlik müügiesindaja / Специализированный
дилер / Söluaðili
44
Enne seadme kasutust lugege hoolikalt juhiseid.
BF-tüüpi kontaktosa
See Microlife termomeeter on uusima tehnoloogia alusel valmis-
tatud kvaliteettoode, mida on katsetatud rahvusvaheliste normide
järgi. Tänu oma unikaalsele tehnoloogiale tagab termomeeter alati
stabiilse mõõtetulemuse, mida ei mõjuta võimalikud soojusest
tingitud häired. Mõõteriist kontrollib end automaatselt iga kord
pärast sisselülitamist, et tagada mõõtmise määratletud täpsus.
See Microlife termomeeter on ette nähtud inimese kehatempera-
tuuri perioodiliseks mõõtmiseks ja jälgimiseks.
See termomeeter on läbinud kliinilised uuringud ning selle
ohutus ja täpsus on tõestatud, kui seda kasutada juhendis
ettenähtud viisil.
Palun lugege need kasutusjuhised hoolikalt läbi, et oskaksite kõiki
funktsioone kasutada ning oleksite teadlikud ohutusnõuetest.
Sisukord
1. Selle termomeetri eelised
Mõõtmine on sekundite küsimus
Automaatne mõõtmine kauguse kontrolliga
Palju kasutusvõimalusi (suur mõõtevahemik)
Täpne ja usaldusväärne
Mugav ja lihtne kasutada
Mõõtetulemuste taasesitus
Ohutu ja hügieeniline
Palavikust alarmeerimine
Juhis süsteemi enesekontrolliks
2. Tähtsad ohutusjuhised
3. Kuidas termomeeter temperatuuri mõõdab
4. Kontrollnäidud ja sümbolid
5. Kuupäeva ja kellaaja seadmine ja helisignaali funktsioon
6. Keha ja objekti režiimi vahetamine
7. Kasutusjuhised
Mõõtmine keha režiimiga koos automaatse mõõtmise ja
kauguse kontrolliga
Mõõtmine objekti režiimiga automaatse mõõtmiseta
8. Üleminek Celsiuse skaalalt Fahrenheiti skaalale ja vastupidi
9. Kuidas taasesitada 30 mällu salvestatud tulemust
10. Veateated
11. Puhastamine ja desinfitseerimine
12. Patarei vahetus
Microlife Kontaktivaba Digitaalne Termomeeter NC 200
EE
1
Mõõteandur
2
Kauguse lamp
3
Aparaadi indikaatori tuli
4
Näidik
5
M-nupp (mälu)
6
MODE-nupp (režiim)
7
START/IO-nupp
8
Patareipesa kate
9
Kujutatud kõik sümbolid
AT
Mõõtmiseks valmis
AK
Mõõtmine lõpetatud
AL
Keha režiim
AM
Objekti režiim
AN
«Patarei tühi» näit
AO
Üleminek Celsiuse skaalalt Fahrenheiti skaalale ja vastupidi
AP
Taasesitamise režiim
AQ
Viimase 30 lugemi taasesitus
AR
Mõõdetud temperatuur on liiga kõrge
AS
Mõõdetud temperatuur on liiga madal
BT
Keskkonnatemperatuur on liiga kõrge
BK
Keskkonnatemperatuur on liiga madal
BL
Veateate näit
BM
Tühi ekraaninäit
BN
Tühi patarei
BO
Kuupäev/kellaaeg
BP
Helisignaali režiimi seadmine
BQ
Patarei asendamine
BR
Tagasiloendus
45NC 200
EE
13. Garantii
14. Tehnilised andmed
15. www.microlife.ee
Garantiikaart (vt tagakaant)
1. Selle termomeetri eelised
Mõõtmine on sekundite küsimus
Uuenduslik infrapuna tehnoloogia võimaldab teha mõõtmisi
mõõdetavat objekti puutumata. See garanteerib mõne sekundiga
turvalise ja hügieenilise mõõtmise.
Automaatne mõõtmine kauguse kontrolliga
Seade teostab automaatse mõõtmise, siis kui sobiv kaugus on
leitud 5 cm ulatuses.
Palju kasutusvõimalusi (suur mõõtevahemik)
Sellel termomeetril on suur mõõtevahemik: 0 - 100,0 °C / 32,0 -
212,0 °F. Seetõttu saab käesolevat termomeetrit kasutada kui
termomeetrit, mõõtmaks nii kehatemperatuuri kui ka pinnatempe-
ratuuri järgmistel juhtudel:
piima temperatuuri lutipudelis,
imiku vannitamiseks mõeldud vee temperatuuri,
keskkonnatemperatuuri.
Täpne ja usaldusväärne
Mõõteotsaku unikaalne ehitus ja nüüdisaegne infrapunasensor
tagavad iga kord täpse ja usaldusväärse mõõtetulemuse.
Mugav ja lihtne kasutada
Ergonoomilise ehituse tõttu on termomeetrit lihtne ja mugav
kasutada.
Selle termomeetriga saab mõõta isegi magava lapse tempera-
tuuri, häirimata und.
Termomeeter annab näidu kiiresti, mistõttu on see lapsesõbralik.
Mõõtetulemuste taasesitus
Kasutaja saab taasesitada 30 viimast mõõtetulemust koos salvestunud
kuupäeva ja kellaajaga, valides selleks termomeetri taasesitusrežiimi.
See võimaldab saada parema ülevaate temperatuurimuutustest.
Ohutu ja hügieeniline
Puudub otsene kontakt nahaga.
Pole klaasi purunemise ega elavhõbedaga kokkupuute ohtu.
Laste puhul täiesti ohutu kasutada.
Palavikust alarmeerimine
10 lühikest piip tooni ja punane ekraani taustavalgus annavad
patsiendile märku, et tema temperatuur võib olla võrdne või
kõrgem kui 37,5 °C.
Juhis süsteemi enesekontrolliks
Roheline tuluke tagaosas näitab kasutajale, et seade on õigel
kaugusel ja mõõtmine on teostatav.
2. Tähtsad ohutusjuhised
Järgige kasutusjuhendit. Antud dokument sisaldab tähtsat
informatsiooni seadme kasutuse ja ohutuse kohta. Enne
seadme kasutamist palun lugege hoolikalt juhendit ja hoidke
seda edasisteks juhisteks.
Kasutage seadet ainult selles kasutusjuhendis kirjeldatud
otstarbel. Tootja ei vastuta seadme ebaõige kasutamise taga-
järjel tekkinud kahjustuste eest.
Ärge kunagi pange seda seadet üleni vette või muudesse
vedelikesse. Puhastamisel järgige alalõigus «Puhastamine
ja desinfitseerimine» toodud juhiseid.
Ärge kasutage seadet, kui see on teie meelest kahjustunud või
täheldate sellel midagi ebatavalist.
Ärge ühelgi juhul seadet avage.
Palaviku algstaadiumis võib ilmneda füsioloogiline nähtus nagu
veresoonte ahenemine, mille tagajärjel tekib külm nahk. Otsa-
esiselt termomeetriga saadud temperatuur võib seetõttu olla
ebaloomulikult madal.
Kui mõõtmistulemus ei ole kooskõlas patsiendi leiuga või on
liiga madal, korrake mõõtmist iga 15 minuti pärast või kontrol-
lige tulemust, mõõtes kehatemperatuuri mujalt.
See seade koosneb täppisdetailidest - käsitsege se
da ettevaat-
likult. Järgige alalõigus «
Tehnilised andmed»
kirjeldatud
hoiu- ja
kasutustingimusi!
Lapsed ei tohi seadet ilma järelevalveta kasutada; mõned selle
osad on nii väikesed, et lapsed võivad need alla neelata.
Ärge kasutage aparaati elektromagnetiliste väljade (näiteks
mobiiltelefonid, raadiosaatjad) läheduses. Hoidke aparaati
kasutamise ajal minimaalselt 3,3 meetri kaugusel nimetatud
seadmetest.
Kaitske seadet:
- ekstreemsete temperatuuride,
- põrutuste ja kukkumiste,
- määrdumise ja tolmu,
46
- otsese päikesevalguse ning
- kuuma ja külma eest.
Kui seadet pole plaanis pikka aega kasutada, võtke patareid
selle seest välja.
HOIATUS: Antud seadme poolt saadud tulemus pole diag-
noos! See ei asenda arsti konsultatiooni, eriti siis kui
tulumus ei vasta patsiendi sümptomitele. Ärge tuginege
ainult mõõtetulemusele, alati arvestage teiste esinevate
potensiaalsete sümptomitega ja patsiendi seisundiga.
Vajadusel on soovitav kutsuda arst või kiirabi.
3. Kuidas termomeeter temperatuuri mõõdab
See termomeeter mõõdab otsaesiselt ja samuti objektidelt kiirguvat
infrapunaenergiat. See energia salvestatakse läätsede abil ja
teisendatakse temperatuuri mõõtmise ühikuteks.
4. Kontrollnäidud ja sümbolid
Kujutatud kõik kontrollnäidud ja sümbolid 9: Vajutage
termomeetri START/IO-nuppu 7, et see sisse lülitada.
1 sekundiks ilmuvad näidikule kõik ekraani segmendid.
Mõõtmiseks valmis AT: Termomeeter on mõõtmiseks valmis,
kui «°C» või «°F» sümbol hakkab näidikul vilkuma ja ekraanile
ilmub režiimi ikoon (keha või objekti).
Tagsiloendus BR: Enne igat mõõtmist kuvatakse ekraanil
3 sekundi tagasiloendus (3, 2, 1).
Mõõtmine lõpetatud AK: Mõõtetulemus ilmub näidikule 4
koos püsiva «°C» või «°F» sümboliga ja režiimi ikooniga.
Kui «°C» või «°F» ikoon hakkab uuesti vilkuma on termomeeter
valmis järgmiseks kasutuseks.
«Patarei tühi» näit AN: Kui seade on sisse lülitatud, hakkab
vilkuma «patarei» sümbol, mis tuletab kasutajale meelde, et
patarei vajab asendamist.
5. Kuupäeva ja kellaaja seadmine ja helisignaali
funktsioon
Kuupäeva ja kellaaja seadmine
1. Kohe kui olete seadmesse sisestanud uued patareid, hakkab
ekraanil vilkuma aasta number BO. Te saate panna aastaarvu
paika vajutades M-nuppu 5. Kinnitamiseks ja kuu seadmiseks
vajutage MODE-nuppu 6.
2. M-nuppu 5 vajutades pange paika kuu. Nüüd vajutage
MODE-nuppu 6 kinnitamiseks ja päeva paikapanemiseks.
3. Järgides ülaltoodud juhiseid, pange paika päev, tunnid ja minutid.
4. Kui minutid on paika reguleeritud ja vajutate START/IO-nuppu
7
,
on kuupäev ja kellaaeg paigas ja see jääb ekraanile näha.
Kui 20 sekundi jooksul ei ole ühtegi nuppu vajutatud, lülitub
seade automaatselt mõõtmiseks valmis režiimi AT.
Aja paika panemisest loobumine:
Vajutage aja paika pane-
mise režiimis START/IO-nuppu
7
. Ekraanile ilmub ajasüm-
bolina «--:--». Peale seda saate hakata mõõtma vajutades
uuesti START/IO-nuppu
7
. Kui te 30 sekundi järel mõõtma
ei hakka, lülitab aparaat end automaatselt välja.
Jooksva kuupäeva ja kellaaja muutmine: Vajutage ja
hoidke MODE-nuppu 6 umbes 8 sekundit all kuni ekraanil
hakkab vilkuma aasta arv BO. Nüüd saate sisestada uue
väärtuse järgides üleval toodud juhiseid.
Helisignaali seadmine
1. Vajutage ja hoike all MODE-nuppu 6 3 sekundit, et seadistada
«piip» helisignaal BP.
2. Helisignaali sisse- ja väljalülitamiseks vajutage M-nuppu 5.
Helisignaal on aktiveeritud kui helisignaali ikoon BP on läbikriip-
sutamata.
Kui helisignaali seadistus on valitud, siis vajutage START/
IO-nuppu 7, et siseneda «valmis mõõtmiseks» tööreziimi;
vastasel korral lülitub seade 10 sek. AT jooksul automaat-
selt tööreziimi «valmis mõõtmiseks».
6. Keha ja objekti režiimi vahetamine
1. Vajutage START/IO-nuppu 7. Näidiku 4 aktiveerimisel
ilmuvad sellele 1 sekundiks kõik ekraani segmendid.
2. Vaikimisi on seadistatud keha-töörežiim. Vajutage MODE-
nuppu 6, et ümberlülituda objekti režiimile. Et taastad keha-
režiim, vajutage veelkord MODE-nuppu.
7. Kasutusjuhised
Mõõtmine keha režiimiga koos automaatse mõõtmise ja
kauguse kontrolliga
1. Vajutage START/IO-nuppu 7. Näidiku 4 aktiveerimisel
ilmuvad sellele 1 sekundiks kõik ekraani segmendid.
2. Vilkuv «°C»/«°F» ikoon, vilkuv sinine tuli 2 ja helisignaal
nätavad, et seade on valmis mõõtmiseks AT.
3. Enne mõõtmist eemaldage otsmikult juuksed, higi või mustus,
tagamaks mõõtmise täpsuse.
4. Sättige termomeeter otsaesise keskkohta, maksimaalselt
5 cm kaugusele sellest.
47NC 200
EE
5. Seade alustab automaatselt mõõtmist, siis kui mõõte-
sensor 1 leiab sobiva kauguse 5 cm ulatuses. Ekraanil
algab tagasiloendus (3, 2, 1); 3 sekundi pärast kostub pikk piip
toon andmaks teada, et mõõtmine on lõppenud.
6. Enesemõõtmine: Roheline indikaatori tuli 3 aitab eristada
mõõtmise alguse. Hoidke termomeeterit otsmiku suunas kuni
valgus kustub.
7. Lugege salvestunud tulemust LCD ekraanilt.
8. Enne järgmist mõõtmist eemaldage termomeeter laubalt ja
oodake kuni «°C»/«°F» ikoon vilgub. Järgnevalt tehke nii nagu
kirjeldatud punktides 4-5.
9. Seadme väljalülitamiseks vajutage ja hoidke alla START/IO-
nuppu 7 3 sekundit; vastasel korral lülitub seade automaatselt
välja 60 sek. jooksul.
Mõõtmine objekti režiimiga automaatse mõõtmiseta
1. Vajutage START/IO-nuppu 7. Näidiku 4 aktiveerimisel
ilmuvad sellele 1 sekundiks kõik ekraani segmendid.
2. Vajutage MODE-nuppu 6 objekti lülitumine.
3. Vilkuv «°C»/«°F» ikoon, vilkuv sinine tuli 2 ja helisignaal
nätavad, et seade on valmis mõõtmiseks AT.
4. Asetage termomeeter mõõdetava objekti keskkohta, maksimaal-
selt 5 cm kaugusele sellest.
Vajutage START/IO-nuppu
7
.
3 sekundi pärast kostub pikk piip toon andmaks teada, et mõõt-
mine on lõppenud.
5. Lugege salvestunud tulemust LCD ekraanilt.
6. Enne järgmist mõõtmist oodake kuni «°C»/«°F» ikoon vilgub ja
järgnevalt tehke nii nagu kirjeldatud punktides 4-5.
7. Seadme väljalülitamiseks vajutage ja hoidke alla START/IO-
nuppu 7 3 sekundit; vastasel korral lülitub seade automaatselt
välja 60 sek. jooksul.
MÄRKUS:
Patsient ja termomeeter peavad olema enne mõõtmist
stabiilsetes sisetingimustes vähemalt 30 minutit.
Imikut ärge mõõtke ravimise käigus või vahetult peale seda.
Ärge kasutage termomeetrit kõrge niiskusega keskkonnas.
Mõõtmise ajal või vahetult enne seda ei tohiks patsient juua,
süüa või teha harjutusi.
Ärge võtke mõõteseadet ära enne kui olete kuulnud lõpetavat
helisignaali.
10 lühikest piip tooni ja punane ekraani taustavalgus annavad
patsiendile märku, et tema temperatuur võib olla võrdne või
kõrgem kui 37,5 °C.
Alati mõõtke temperatuuri samast kohast, kuna temperatuur
võib paiguti erineda.
Arstid soovitavad vastsündinul kuni 6 kuud mõõta temperatuuri
rektaalselt, kuna kõik ülejäänud mõõtmisviisid võivad anda
ebaselge tulemuse. Kui kasutate mittekontaktset termomeetrit
sellisel imikul, siis soovitame alati tulemus rektaalselt üle kontrollida.
Järgmistel juhtudel on soovitatav mõõta temperatuuri kolm
korda järjest ja arvestada kõrgeimat tulemust:
1. Alla kolmeaastased lapsed, kelle immuunsüsteem on nõrge-
nenud ja kelle puhul on palaviku olemasolu/puudumise
väljaselgitamine kriitilise tähtsusega.
2. Kui termomeetrit õpitakse esimest korda kasutama: kuni
mõõteriistaga harjutakse ja saavutatakse püsivad tulemused.
3. Kui tulemus on üllatavalt madal.
Erinevatest kohtadest mõõdetud tulemusi ei tohi omavahel
võrrelda, kuna normaalne kehatemperatuur varieerub eri
paigus ja erineval kellaajal päeva jooksul, olles kõrgeim
õhtul ja madalaim tund enne ärkamist.
Normaalse kehatemperatuuri vahemikud:
- Kaenla alt: 34,7 - 37,3 °C / 94,5 - 99,1 °F
- Suust: 35,5 - 37,5 °C / 95,9 - 99,5 °F
- Pärasoolest: 36,6 - 38,0 °C / 97,9 - 100,4 °F
- Microlife NC 200: 35,4 - 37,4 °C / 95,7 - 99,3 °F
8. Üleminek Celsiuse skaalalt Fahrenheiti skaalale ja
vastupidi
See termomeeter näitab temperatuuri mõõtmise tulemusi kas
Fahrenheiti või Celsiuse skaala järgi. Et minna üle °C- või °F-skaa-
lale, vajutage ja hoidke MODE-nuppu 6 all 3 sekundit; helisig-
naali ikoon on näha ekraanil. VajutageMODE-nuppu veelkord;
jookev mõõteskaala («°C» või «°F» ikoon) kuvatakse ekraanil AO.
Vahetage mõõteskaala °C ja °F vahel vajutades M-nuppu 5. Kui
mõõteskaala on valitud, siis vajutage START/IO-nuppu 7 sisene-
maks «valmis mõõtmiseks» tööreziimi; vastasel juhul seade lültib
automaatselt 10 sekundi AT jooksul «valmis mõõtmiseks» reziimi.
9. Kuidas taasesitada 30 mällu salvestatud tulemust
Antud termomeeter on suuteline esitama teile 30 viimast näitu
koos kellaaja ja kuupäevaga.
Taasesitusrežiim AP: Kui termomeeter on välja lülitatud, vaju-
tage taasesitusrežiimile üleminekuks M-nuppu 5 Ilmub mälu
ikoon «M».
48
Näit 1 - viimane mõõtetulemus
AQ
:
Vajutage M-nuppu
5
ja
vabastage see, et taasesitada viimane mõõtetulemus. Näidikule
ilmub 1 koos mälu ikooniga.
Kui pärast viimase 30 mõõtetulemuse taasesitamist vajutada M-
nuppu 5 ja see vabastada, esitatakse mõõtetulemused uuesti
alates esimesest näitajast.
10.Veateated
Mõõdetud temperatuur on liiga kõrge AR: Näidikule ilmub
«H», kui mõõdetud temperatuur on kehatemperatuurirežiimis
üle 43 °C / 109,7 °F või objekti režiimis üle 100 °C / 212 °F.
Mõõdetud temperatuur on liiga madal AS: Näidikule ilmub
«L», kui mõõdetud temperatuur on kehatemperatuurirežiimis
alla 34,0 °C / 93,2 °F või objekti režiimis alla 0 °C / 32 °F.
Keskkonnatemperatuur on liiga kõrge BT: Näidikule ilmub
«AH», kui keskkonnatemperatuur on üle 40,0 °C / 104,0 °F.
Keskkonnatemperatuur on liiga madal BK: Näidikule ilmub
«AL», kui keskkonnatemperatuur on kehatemperatuurirežiimis
alla 15,0 °C / 59,0 °F või objekti režiimis alla 5,0 °C / 41,0 °F.
Veateade BL:
Er 0» / «Er 6»: Kui termomeetri töös on tekkinud häire.
Er 2»: Seade on vahetult asetatud otsmikule/objektile.
Hoidke mõõtmise kaugust laubast 1-5 cm ulatuses. Ärge
puutuge mõõteanduri põhjaosa (sensori piirkond).
Tühi ekraaninäit
BM
:
Palun kontrollige, kas patareid on õigesti
asetatud. Kontrollige muu hulgas patareide polaarsust (<+> ja <->).
«Patarei tühi» näit BN: Kui näidikul on püsivalt kujutatud ainult
«patarei» sümbol, tuleb patareid kohe asendada uutega.
11.Puhastamine ja desinfitseerimine
Termomeetri korpuse ja mõõteotsaku puhastamiseks kasutage
alkoholis (70% isopropüül) niisutatud svammi või puuvillalappi.
Olge ettevaatlik, et termomeetri sisemusse ei satuks vedelikku.
Ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid, vedeldit ega
benseeni. Ärge kunagi asetage seadet üleni vette või muudesse
puhastusvedelikesse. Olge ettevaatlik, et mitte kriimustada mõõte-
läätse ega näidikut.
12.Patarei vahetus
Selles seadmes on 2 uut, long-life tüüpi, AAA suuruses patareid.
Patareid tuleb kohe asendada kui näidikul on püsivalt ainult
«patarei» BN sümbol.
Eemaldage patareisahtli kate BQ nihutades etteantud suunas.
Vahetage patareid – veenduge, et patareide poolused asuksid
õigesti, nagu patareisahtlis näidatud.
Patareid ja elektroonikaseadmed tuleb hävitada kooskõlas
asjakohaste kohalike seadustega. Ärge visake neid olme-
prügi hulka.
13.Garantii
Sellele seadmele on antud
5 -aastane garantii
, mis algab ostukuu-
päevast. Garantii kehtib ainult müügiesindaja täidetud garantiikaardi
(vt tagakaas) või ostutšeki esitamisel.
Garantii on antud ainult seadmele. Garantii ei hõlma patareisid
ega pakendit.
Garantii muutub kehtetuks, kui seadet on lahti võetud või on
seda muudetud.
Garantii ei kata valest käsitsemisest, tühjaks jooksnud patarei-
dest, õnnetusjuhtumitest või kasutusjuhiste mittejärgimisest
tekkinud kahjusid.
Võtke ühendust Microlife-teenindusega.
14.Tehnilised andmed
Tüüp:
Kontaktivaba Digitaalne Termomeeter NC 200
Mõõtevahemik:
Keha režiim: 34,0 - 43 °C / 93,2 - 109,4 °F
Objekti režiim: 0 - 100,0 °C / 32 - 212,0 °F
Resolutsioon:
0,1 °C / °F
Mõõtetäpsus
(Laboratoorne):
Keha režiim:
±0,2 °C, 35,0
42,0 °C / ±0,4 °F, 95,0
107,6 °F
±0,3 °C, 34,0 34,9 °C ja 42,1 43,0 °C /
±0,5 °F, 93,2
94,8 °F ja 107,8
109,4 °F
Objekti režiim:
±1,0 °C, 0
100,0 °C / ±2 °F, 32,0
212 °F
Näidik:
Vedelkristallnäidik, neljakohaline, spetsiaalsete
ikoonidega
Akustika:
Instrument on SISSE lülitatud ja mõõtmiseks
valmis: 1 lühike piip toon
Mõõtmise lõppemine: 1 pikk piip toon (1 sek)
tähendab, et tulem on madalam kui 37,5 °C /
99,5 °F, 10 lühikest piip tooni tähendab, et tulem
on võrdne või kõrgem kui 37,5 °C / 99,5 °F.
Süsteemi viga või häire töös: 3 lühikest pi tooni
49NC 200
EE
See seade vastab kõigile Meditsiiniseadme Direktiivi 93/42/EEC
nõuetele.
Võimalikud on tehnilised modifikatsioonid.
Meditsiinitoodete kasutamise akti järgi (Medical Product User Act)
soovitatakse professionaalse kasutamise puhul teha seadme
tehnilist kontrolli iga kahe aasta järel. Käitlemisel järgige kohalikku
seadusandlust.
15.www.microlife.ee
Üksikasjalikku teavet meie termomeetrite, vererõhuaparaatide ja
teenuste kohta leiate veebilehelt www.microlife.ee.
Mälu:
Antud termomeeter on suuteline esitama teile
30 viimast näitu koos kellaaja ja kuupäevaga.
Taustavalgus:
Ekraani valgus on 1 sekund ROHELINE kui
termomeeter sisse lülitada.
Ekraani valgus on 5 sekundit ROHELINE kui
mõõtmine on lõpetatud ja tulemus madalam kui
37,5 °C / 99,5 °F.
Ekraani valgus on 5 sekundit PUNANE kui mõõt-
mine on lõpetatud ja tulemus võrdne või kõrgem
kui 37,5 °C / 99,5 °F.
Töötingimused:
Keha režiim: 15 - 40,0 °C / 59 - 104,0 °F
Objekti režiim: 5 - 40,0 °C / 41 - 104,0 °F
15 - 95 % suhteline maksimaalne niiskus
Hoiutingimused:
-25 - +55 °C / -13 - +131 °F
15 - 95 % suhteline maksimaalne niiskus
Automaatne
väljalülitus:
Ligikaudu ühe minuti möödumisel viimasest
mõõtmisest.
Patarei:
2 x 1,5 V patareidega; suurus AAA
Patareide
eluiga:
ligikaudu 2000 mõõtmist (uued patareid)
Mõõdud:
156,7 x 43 x 47 mm
Kaal:
91,5 g (patareidega), 68,5 g (ilma patareideta)
IP Klass:
IP22
Vastavus
standarditele:
ASTM E1965; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC);
IEC 60601-1-11
Teeninduse välp:
5 aastat või 12000 mõõtmist
1 / 1