Rowenta AIR FORCE 360 RH9051 Omaniku manuaal

Bränd
Rowenta
Kategooria
Tolmuimejad
Mudel
AIR FORCE 360 RH9051
Tüüp
Omaniku manuaal
NC00154132/07
VERSATILES CORDLESS HANDSTICKS
FR
EN
DE
NL
ES
PT
IT
TR
CS
SK
ET
LT
LV
BG
RO
SL
HR
BS
SR
p.2
p.6
p.10
p.14
p.18
p.22
p.26
p.30
p.34
p.38
p.42
p.46
p.50
p.54
p.58
p.62
p.66
p.70
p.74
p.78
p.82
p.88
p.89
Consignes de sécurité
Safety instructions
Sicherheitshinweise
Veiligheidsvoorschriften
Advertencias de seguridad
Instruções de segurança
Istruzioni di sicurezza
Güvenlik talimatları
Bezpečnostní pokyny
Bezpečnostné pokyny
Ohutuseeskirjad
Saugos patarimai
Drošības norādījumi
Инструкции за безопасност
Instrucţiuni de siguranţă
Varnostni nasveti
Sigurnosne upute
Sigurnosne upute
Bezbednosna Uputstva
Інструкції з техніки безпеки
Biztonsági utasítások
   
ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
UK
HU
AR
EL
42
OHUTUSEESKIRJAD
Turvalisuse tagamiseks vastab seade asjakohaste standardite ja määrustega kehtestatud nõuetele.
Seade on ette nähtud vaid kodumajapidamistes kasutamiseks. Lugege
ohutusjuhiseid tähelepanelikult. Juhistele mittevastav kasutamine vabastab
tootja kogu vastutusest.
Lugege käesolev ohutusjuhend tähelepanelikult läbi. Kaubamärgi omanik
ei vastuta kahju eest, kui seadet kasutatakse ebasobivalt või mitte juhendi
kohaselt.
Tolmuimeja on elektriseade; seda tuleb kasutada tavatingimustes.
Ärge kasutage seadet juhul, kui see on maha kukkunud ning saanud
nähtavaid kahjustusi või kui seadme töös esineb tõrkeid. Sellisel juhul
ärge seadet ise avage, vaid saatke see lähimasse sertifitseeritud
teenindusse, kuna remonttööde ohutuks läbiviimiseks on vaja spetsiaalseid
töövahendeid.
Remonttöid tohivad teha vaid spetsialistid, kasutades selleks originaalvaruosi.
Kui kasutaja püüab ise seadet parandada, võib see olla ohtlik. Kasutada tohib
vaid originaalvaruosi (ltrid, akud jm).
Warning: [Use only with – designation – charger]
TÄHELEPANU! Aku laadimiseks kasutage ainult seadmega kaasasolevat
eemaldatavat toiteplokki (laadijat) (lk 93/95).
Akut tuleb seadmest eemaldada, enne kui seade kõrvaldatakse kasutuselt.
Aku eemaldamise ajaks tuleb seade vooluvõrgust lahti ühendada.
Aku tuleb ohutult kõrvaldada.
Kui eemaldatava toiteseadme (laadija) juhe on kajustatud või ei tööta: kasutage
vaid eemaldatava toiteseadme (laadija) seda mudelit, mille tootja on ette
näinud ning võtke ühendust klienditoega või minge lähimasse sertitseeritud
teenindusse (kui kasutate universaalset eemaldatavat toiteseadet (laadijat), siis
muutub garantii kehtetuks).
Eemaldatavat toiteseadet (laadijat) vooluvõrgust eemaldades ärge kunagi
tõmmake elektrijuhtmest.
Enne hooldamist või puhastamist lülitage seade alati välja.
Hoidke juuksed, avarad riided, sõrmed ja muud kehaosad seadme avadest
ja liikuvatest detailidest piisavas kauguses. Ärge suunake voolikut, toru ega
lisatarvikuid silma või kõrva ning ärge asetage neid suu juurde.
Lülitage seade enne harja ühendamist ja eemaldamist alati välja.
Ärge puudutage pöörlevaid osi enne, kui olete tolmuimeja seisanud ja
vooluvõrgust lahti ühendanud.
Ärge puhastage märgasid pindu, ärge tõmmake imuriga sisse vett ega muid
vedelikke, kuumi aineid, peenosakesi (lubi, tsement, tuhk...), teravat puru
(klaasikillud), ohtlikke aineid (lahustid, värvieemaldid...), söövitavaid aineid
43
(happed, puhastusvahendid...), süttimis- või plahvatusohtlikke aineid
(bensiini- või piiritusepõhised ained).
Ärge kastke seadet kunagi vette ega tehke seda märjaks, samuti ei tohi
seadet jätta õue.
Toote käivitamiseks, laadimiseks, puhastamiseks ja hooldamiseks lugege
palun kasutusjuhendit.
Riikidele, kus kehtivad Euroopa Liidu eeskirjad ( märgis) :
Seadet
võivad kasutada 8-aastased ja vanemad lapsed ning piisavate kogemuste ja
teadmisteta või piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega isikud,
kui neile on seadme kasutamist põhjalikult õpetatud, neid juhendatakse
ning nad on teadlikud seadme kasutamisega seotud riskidest. Lapsed ei
tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi seadet ilma järelevalveta puhastada
ega hooldada. Hoidke seadet ja selle eemaldatavat toitejuhet (laadijat) alla 8
aasta vanuste laste käeulatusest väljas.
Teistele riikidele, kus ei kehti Euroopa Liidu eeskirjad :
Seadet ei tohi
kasutada piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega isikud
(kaasa arvatud lapsed) või vastavate teadmiste ja kogemusteta isikud, kui
nende turvalisuse eest vastutav isik neid seejuures ei jälgi või ei ole neile
seadme kasutamist eelnevalt selgitanud. Tuleb jälgida, et lapsed seadmega
ei mängiks.
LUGEGE ENNE SEADME ESMAKORDSET KASUTAMIST
Veenduge, et tolmuimeja laadija märgisepaneelil märgitud tolmuimeja tarbitav pinge (voltides) vastaks
kasutatava vooluvõrgu pingele. Vale elektriline ühendamine võib põhjustada jäädavaid kahustusi ning sel juhul
muutub garantii kehtetuks.
Tolmuimeja tuleks pärast kasutamist laadima panna, et ta oleks alati kasutusvalmis ja et aku oleks alati lõpuni
laetud - nii on tema kasutusaeg ja tolmuimemise jõudlus suurim.
Pikema äraoleku ajaks (puhkus jm) soovitame laadija vooluvõrgust lahti ühendada. Sel juhul võib pärast
kasutusaeg olla lühem, kuna seade on vahepeal tühjenenud.
Ärge puhastage tolmuimejaga suuri esemeid, mis võiksid õhu sissevõttu ummistada ja kahjustada.
Sõltuvalt mudelist :
Ärge kasutage harjaotsikut pikakarvalistel vaipadel, loomadel ega narmastel.
Kasutage asendit „Min”, kui puhastate pakse või õrnu vaipu ja vaipkatteid ja õrnu pindu. Märkus : kontrollige
regulaarselt, et otsiku rattad oleksid puhtad.
Asend „TURBO/BOOST” annab parima tulemuse igat tüüpi põrandate puhastamisel ja tolmu eemaldamisel
suure saastatuse puhul. Märkus: kui otsik jääb liigselt pinna külge kinni, viige lüliti asendisse „Min”.
Ärge käitage tolmuimejat ilma mootorit kaitsva ltrita.
Ärge peske tolmumahuti osi ega mootorit kaitsvat ltrit nõudepesumasinas.
AKUT PUUDUTAVAD OHUTUSEESKIRJAD
Seade sisaldab akusid (nikkelmetallhüdriid- või liitiumioonaku), millele pääsevad ohutuse huvides ligi vaid
professionaalsed mehaanikud. Kui aku ei püsi enam täis, tuleb aku (nikkelmetallhüdriid- või liitiumioonaku)
eemaldada. Aku väljavahetamiseks pöörduge lähimasse sertitseeritud teenindusse.
Akusid tuleb käsitseda ettevaatusega. Ärge pange akut suhu. Jälgige, et te ei tekitaks akus lühist, pannes sinna
metallesemeid. Lühise korral võib temperatuur akus ohtlikult kõrgele tõusta ning see võib põhjustada põletusi
või isegi süttimist. Kui aku lekib, ärge hõõruge kätega silmi ega limaskestasid. Peske käed a loputage silmi puhta
veega. Kui ebamugavus püsib, võtke ühendust arstiga.
ET
44
TÄHELEPANU! Seadmes oleva aku väär kasutus võib põhjustada tulekahju või keemiliste ainete põletuse.
Seda ei tohi osadeks võtta, lühist tekitada, hoida temperatuuril alla 0 °C ja üle 45 °C ega põletada. Hoidke lastele
kättesaamatus kohas. Ärge võtke osadeks ega visake tulle.
KESKKONNASÄÄSTLIKKUS
Vastavalt kehtivatele seadustele tuleb kõik kasutuskõlbmatud seadmed viia sertitseeritud teeninduskeskusse,
kus nende kõrvaldamise eest hoolt kantakse.
Säästkem keskkonda!
Seade sisaldab mitmeid korduvkasutatavaid või ringlussevõetavaid osi.
Tooge seade kogumispunkti, kus see nõuetekohaselt utiliseeritakse.
SEADMEGA TEKKISID PROBLEEMID?
Sõltuvalt mudelist :
PROBLEEMID VÕIMALIKUD PÕHJUSED LAHENDUSED
Laadija on soe.
See on täiesti normaalne. Tolmuimeja
võib jätta pikaks ajaks laadija külge,
ilma et sellega kaasneks mingeid riske.
Seade on laadijaga ühendatud, kuid
ei lae.
Laadija on seadmega valesti
ühendatud või defektne.
Veenduge, et laadija on korralikult
ühendatud või pöörduge laadija
väljavahetamiseks sertitseeritud
teenindusse.
Seade seiskub keset töötamist a
laadija tuled vilguvad väga kiiresti.
Seade võib olla üle kuumenenud.
Lülitage seade välja ja laske sellel
vähemalt tund aega jahtuda.
Seade seiskus pärast laadimise tule
vilkumist.
Seade on laadimata. Laadige tolmuimeja.
Elektrihari ei tööta nii hästi kui varem
või teeb imelikku häält.
Pöörlev hari ei tööta või voolik on
tõkestatud.
Peatage tolmuimeja ning puhastage
need.
Hari on kulunud.
Harja väljavahetamiseks pöörduge
sertitseeritud teeninduskeskusse.
Tihend on kulunud.
Tihendi väljavahetamiseks pöörduge
sertitseeritud teeninduskeskusse.
Seade lülitub tolmu imemise ajal välja. Soojusohutus toimis.
Lülitage tolmuimeja välja. Veenduge,
et miski ei takista harja liikumist, aga
kui see siiski nii on, eemaldage takistav
ese ja puhastage elektrihari, seejärel
pange tolmuimeja uuesti tööle.
45
Juhul kui tolmuimeja ei ime enam
sama tõhusalt kui enne, tekitab
ebatavalist müra või vilistab.
Toru või voolik on kohati ummistunud. Avage need.
Tolmumahuti on täis. Tühjendage ja puhastage see.
Tolmuanum on valesti paigaldatud. Pange see õigesti sisse.
Imiotsik on määrdunud.
Ühendage elektrihari lahti a
puhastage see.
Mootori kaitsmise vahtlter on täis. Puhastage see.
Kui tolmuimeja laadima panete,
vilguvad laadija tuled aktiivselt.
Laadija on vale või kahjustatud.
Laadija väljavahetamiseks pöörduge
sertitseeritud teeninduskeskusse.
Hoidke kasutusjuhend alles.
ET
/

See käsiraamat sobib ka