Shark IZ201EUT DUOCLEAN MULTIFLEX Omaniku manuaal

Bränd
Shark
Kategooria
Tolmuimejad
Mudel
IZ201EUT DUOCLEAN MULTIFLEX
Tüüp
Omaniku manuaal
Anti Hair Wrap & DuoClean
Cordless Vacuum
IZ201EU Series
IZ251EU Series
sharkclean.eu
+44 (0)800 862 0453
BRUGERVEJLEDNING
GEBRAUCHSANWEISUNG
INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES
INSTRUCTIONS
ISTRUZIONI
INSTRUCTIES
INSTRUKSJONER
OHJEET
INSTRUKTIONER
0800 862 0453
Denne mærkning angiver, at dette produkt ikke må bortskaes sammen
med andet husholdningsaald i EU. For at forhindre mulig skade på
miljøet eller folkesundheden fra ukontrolleret bortskaelse af aald, skal
det genbruges ansvarligt for at fremme bæredygtig genanvendelse af
materialekilder. Ved aflevering af dit brugte apparat bedes du anvende
returnerings- og indsamlingssystemerne eller kontakte den forhandler, hvor
dette produkt blev købt. De kan sørge for, at produktet bliver genanvendt
på en miljømæssig sikker måde.
LÆS DEN GRUNDIGT, OG GEM DEN TIL
FREMTIDIGE OPSLAG.
Brugervejledningen er designet til at hjælpe dig
med at få en fuld forståelse af din nye Shark
DuoClean batterisvsuger.
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at
ringe til kundeservice på 0800 862 0453.
TEKNISKE SPECIFIKATIONER
Spænding: 25.2V
TIP: Du kan
finde model- og
serienummeret på QR-
koden på mærkaten,
som sidder under
støvbeholderen.
NOTER DISSE OPLYSNINGER
Modelnummer: _____________________________
Købsdato (behold kvitteringen): _______________
Forretning, hvor apparatet er købt: ____________
REGISTRER DIT INDKØB
registermyshark.co.uk
0800 862 0453
Scan QR-koden med en mobilenhed
Vigtige Sikkerhedsanvisninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Lær Din Shark® Batterisvsuger At Kende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Dit Litium-Ion Power Pack-Batteri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Led Batterikapacitet- Og Opladningsindikatorer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Genanvendelse af Litium-Ion-Batteriet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Opladning Af Batteriet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Strømindstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Rengøringstilstande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Brug af Flexology®-Skaftet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Flexology® Rækkevidde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Flexology® Opbevaring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Vedligeholdelse af Din Støvsuger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Tømning af Støvbeholder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Fjernelse og Rengøring af Støvbeholderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Rensning af Filtre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Gulvmundstykke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Tjek For Tilstopninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Fejlfinding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Yderligere Tilbehør Findes På Sharkaccessories.eu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Batterigaranti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
DANSK
2 3sharkclean.eu
INDHOLDSFORTEGNELSE
TAK
for dit køb af Shark Anti Hair Wrap & DuoClean Cordless batteristøvsuger
1 Denne støvsuger består af et motoriseret
mundstykke, skaft og håndholdt
støvsuger. Disse komponenter indeholder
elektriske forbindelser, ledninger og
bevægelige dele, som kan udgøre en fare
for brugeren.
2 Inden hver brug skal du omhyggeligt
efterse alle dele for eventuelle skader.
Hvis en del er beskadiget, så stop med at
bruge den.
3 Brug kun identiske reservedele.
4 Denne støvsuger indeholder ingen dele,
der kan vedligeholdes af kunden.
5 Må kun bruges som beskrevet i denne
vejledning. Brug IKKE svsugeren til
andre formål end dem, der er beskrevet
idenne vejledning.
6 Med undtagelse af filtrene og
støvopsamleren MÅ DU IKKE udsætte
nogen dele af støvsugeren for vand eller
andre væsker.
7 Hold apparatet og dets ledning uden for
børns rækkevidde. Apparatet må ikke
bruges af børn. LAD IKKE apparatet
bruges som legetøj. Det er nødvendigt
at overvåge apparatet nøje, hvis det
anvendes i nærheden af børn.
ALMINDELIG BRUG
8 Dette apparat kan bruges af personer
med nedsatte fysiske og mentale evner,
nedsat følesans eller manglende erfaring
og viden, hvis de har fået vejledning
eller instruktion i brug af apparatet på
en sikker måde og forstår de involverede
risici. Rengøring og vedligeholdelse må
ikke udføres af børn.
9 Sluk altid støvsugeren, før du forbinder
eller fjerner nogen nuværende
strømslanger, motoriserede mundstykker,
opladere, batterier eller andre elektriske
eller mekaniske dele.
10 Håndtér IKKE stikket eller støvsugeren
med våde hænder.
11 MÅ IKKE bruges, hvis støvbeholder, filtre
og børsterulle ikke er på plads.
12 Brug kun Shark
-filtre og -tilbehør. I
modsat fald ugyldiggøres garantien.
13 UNDGÅ at indsætte genstande i
mundstykket eller tilbehørsåbningerne.
MÅIKKE bruges, hvis åbningerne er blo-
keret. Hold apparatet fri for støv, fnug, hår
og andet, som mindsker luftstrømningen.
14 Anvend IKKE, hvis mundstykkets eller
tilbehørets luftstrøm er begrænset. Sluk
for støvsugeren, hvis luftvejene eller
motoriseret gulvstykke er tilstoppet.
Fjern tilstopningen, før apparatet tændes
igen.
15 Hold mundstykket og alle
støvsugeråbninger væk fra hår, ansigt,
fingre, utildækkede fødder eller løst tøj.
16 UNDGÅ BRUG, hvis støvsugeren ikke
fungerer, som den skal, er blevet tabt,
beskadiget, efterladt udenfor eller er
blevet nedsænket i vand.
17 Vær ekstra forsigtig når der rengøres på
trapper.
18 UNDGÅ at efterlade svsugeren uden
opsyn, når den er tændt.
19 Sørg for, at støvsugeren er i konstant
bevægelse over gulvtæpper for at undgå
at skade tæppets fibre.
20 Støvsugeren MÅ IKKE placeres på
ustabile overflader som f.eks. stole eller
borde.
21 Støvsug IKKE:
a) Væsker
b) Store genstande
c) Hårde eller skarpe genstande
(glas,søm, skruer eller mønter)
d) Store mængder støv (herunder sv
fra gipsvægge, aske fra pejs eller glø-
der).
UNDGÅ at bruge støvsugeren som til-
behør til elværktøj for støvopsamling.
e) Osende eller brændende genstan-
de (varmt kul, cigaretskodder eller
tændstikker)
f) Brandfarlige eller brændbare
materialer (lightervæske, benzin eller
petroleum)
g) Giftige materialer (blegemiddel,
ammoniak eller afløbsrens)
22 BRUG IKKE på følgende områder:
a) Underbelyste områder
b) Våde eller fugtige overflader
c) Udendørs områder
d) Steder, der er indelukket og kan inde-
holde eksplosive eller giftige dampe
(lightervæske, benzin, petroleum, ma-
ling, malingsfortyndere, mølbekæm-
pelsesmidler eller brændbart sv)
23 Sluk for støvmaskinen, inden den sættes
i eller fjernes fra oplader.
24 Sluk for støvsugeren, før du foretager
nogen tilpasning, rengøring,
vedligeholdelse eller fejlfinding.
25 Ved rengøring eller rutinemæssig
vedligeholdelse må du IKKE klippe andet
end hår, fiber eller snor, der er viklet
rundt om børsterullen.
26 Lad ALLE filtre lufttørre helt, før de
sættes i støvsugeren, for at forhindre
væske i at komme ind i de elektriske
dele.
27 UNDGÅ at ændre eller forsøge at
reparere støvsugeren eller batteriet
selv, med mindre som angivet i denne
manual. UNDGÅ at bruge batteriet
eller støvsugeren, hvis de er blevet
ændrede eller beskadigede. Beskadigede
eller ændrede batterier kan udvise
utilregnelig adfærd og forårsage brand,
eksplosion eller risiko for skade.
28 Sluk for alle knapper, før stikket
trækkesud.
29 Sluk altid for støvsugeren, inden
det motoriserede mundstykke eller
håndmundstykker sættes på eller
tages af.
BATTERIPAKKE
30 Batteriet er støvsugerens strømkilde.
Læsomhyggeligt og følg alle
instruktioner om opladning.
31 For at forhindre utilsigtet start skal du
sørge for, at støvsugeren er slukket,
før du samler den op eller bærer den.
UNDGÅ at bære apparatet, mens du har
fingeren på startknappen.
32 Brug kun virksomhedsnavn på opladere-
opladere DK33 -248080H-V ELLER
YLS0483A-U2880802 Brug af forkert
oplader kan resultere i manglende
opladning og/eller usikre forhold. Brug
kun Shark-batteri XBAT700EU.
33 Hold batteriet væk fra metalgenstande
som f.eks. papirclips, mønter, nøgler,
søm og skruer. Hvis batteriets poler
kortsluttes, øges risikoen for brand
ellerforbrændinger.
34 Ved forkert brug kan der udstødes
væske fra batteriet. Undgå kontakt med
denne væske, da den kan forårsage
irritation eller forbrændinger. Hvis der
finder kontakt sted, skal du skylle med
vand. Hvis væsken kommer i kontakt
med øjnene, skal der søges lægehjælp.
35 Batteriet bør ikke opbevares ved
temperaturer under 3 °C eller over 40 °C
for at sikre en lang batterilevetid.
36 UNDGÅ at oplade batteriet ved
temperaturer under 5 °C eller over 40 °C.
37 Opbevar apparatet indendørs. UNDGÅ
at bruge eller opbevare det under 3°C
(37.4°F). Sørg for, at apparatet har
opnået stuetemperatur inden brug.
38 UNDGÅ at udsætte batteriet for ild eller
temperaturer over 130 °C, da dette kan
forårsage eksplosion.
ADVARSEL
MINDSK FARE FOR BRAND, ELEKTRISK STØD ELLER PERSONSKADER:
VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER
KUN TIL HUSHOLDNINGSBRUG • LÆS VENLIGST ALLE INSTRUKTIONER,
INDENDU BRUGER DENNE STØVSUGER.
For at reducere risikoen for stød og utilsigtet betjening skal du afbryde strømmen
og fjerne ION Power Pack-batteriet, inden fejlfinding påbegyndes.
GEM DISSE ANVISNINGER
DANSK
4 50800 862 0453 sharkclean.eu
LÆR DIN SHARK® BATTERISTØVSUGER AT KENDE
1. Sæt skaftet i gulvmundstykket, og tryk det ind, indtil det klikker sikkert på plads.
2. Sæt den håndholdte støvsuger ind i toppen af skaftet, og tryk, indtil den klikker sikkert på plads.
For korrekt betjening skal du sikre dig, at alle komponenter er helt tilsluttet og klikket på plads.
DIT LITIUM-ION POWER PACK-BATTERI
Litium-Ion-batteriet er ikke fuldt opladt ved levering. Oplad helt før brug. Ved første brug skal du køre
batteriet ned, indtil det er helt afladt. Dette vil konditionere batteriet.
Dette produkt anvender et genopladeligt og genbrugeligt litium-ion-batteri. Når batteriet ikke længere kan
holde opladningen, skal det fjernes fra svsugeren og genanvendes. UNDGÅ at brænde eller kompostere
batteriet.
Når dit Litium-Ion-batteri skal udskiftes, så bortskaf eller indlevér det til genanvendelse i overensstemmelse
med lokale bestemmelser eller forskrifter. I nogle områder er det ulovligt at smide brugte litium-ionbatterier
i skraldespanden eller i husholdningsaaldet. Returner brugte batterier til en godkendt genbrugsstation eller
til forhandleren med henblik på genanvendelse. Kontakt din lokale genbrugsstation for at få oplysninger om,
hvor du kan aflevere dit brugte batteri.
Flexology® Skaft
Håndholdt
støvsuger
Anti-Hair Wrap
Gulvmundstykke
GENANVENDELSE AF LITIUM-ION-BATTERIET
LED BATTERIKAPACITET- OG OPLADNINGSINDIKATORER
BEMÆRK: En komplet opladning tager omkring 3 timer. Lithium-Ion Power Pack, som alle Lithium-Ion-batterier, falder
naturligvis i kapacitet over tid fra 100 % kapacitet, som der er i et nyt batteri.
ADVARSEL: Støvsugeren kan ikke stå oprejst af sig selv. Se side 11 for instruktion om opbevaring.
Oplader
Lav
ladning
Middel
ladning
Næsten
fuldt
Fuld
ladning
BEMÆRK: En komplet opladning tager omkring 3 timer.
I brug
Fuld
ladning
Middel
ladning
Lav
ladning
Næsten
tom
Ingen
ladning
DANSK
6 70800 862 0453 sharkclean.eu
OPLADNING AF BATTERIET
Fjern den håndholdte støvsuger fra skaftet ved at
trykke på Wand Release-knappen og træk op. Sæt
opladeren i opladningsporten på den håndholdte
støvsuger.
Sæt Lithium Ion Power Pack-opladeren
istikkontakten.
For at sætte svsugeren i opbevaringstilstand, tryk
Unlock låsen, mens den håndholdte støvsuger
foldes fremad, indtil skaftet klikker og låses. Sæt
opladeren i opladningsporten på den håndholdte
støvsuger.
For at fjerne batteriet tryk let på Frigør Batteri
knappen og træk baglæns. Sæt opladeren i
opladningsporten på batteriet.
I HÅNDHOLDT STØVSUGEROPLADER TIL LITIUM-ION POWER PACK
FLEXOLOGY® OPBEVARINGSTILSTANDUD AF STØVSUGEREN
STRØMINDSTILLINGER
Skub kontakten til toppen for at slukke for
strømmen. For at begynde at støvsuge, skal du
skubbe kontakten til den ønskede indstilling.
Hårdt Gulv/Små tæpper
Brug denne indstilling til at rengøre gulve og små
tæpper.
Tæppe
Brug denne indstilling til at samle snavs op under
overfladen på dine tæpper.
For ekstra sugestyrke, træk i Trigger på den
håndholdte støvsuger. Slip den for at vende tilbage
til normal sugestyrke.
SLUKKET HÅRDT GULV-INDSTILLING
TÆPPEINDSTILLING BOOST-TILSTAND
DANSK
8 90800 862 0453 sharkclean.eu
RENGØRINGSTILSTANDE
BEMÆRK: Alt tilbehør er kompatibelt med både skaftet og den håndholdte støvsuger.
For at rengøre gulve skal du placere foden på gulvmundstykket og vippe den håndholdte støvsuger tilbage.
Stil støvsugeren lodret og tryk på mundstykkets
frikoblingsknap, hvor bunden af skaftet møder
mundstykket. Løft opad for at løsne.
Fremragende til rengøring af fodlister, loftsventilatorer,
vindueskarme og andre vanskelige områder.
OVER-GULV MED SKAFT
Tryk på udløserknappen for at frigøre den
håndholdte støvsuger fra skaftet. Fremragende til
rengøring af trapper og møbler og andre områder
over gulvet med tilbehør.
OVER-GULV MED HÅNDHOLDT
OPREJST MED FLEXOLOGY® SKAFT
BEMÆRK: Børsterullen aktiveres kun, når den håndholdte støvsuger og skaftet er vippet tilbage.
BRUG AF FLEXOLOGY®-SKAFTET
Tryk på Flexology® skaftets lås på bagsiden af
skaftet og juster vinklen.
For at sætte svsugeren i opbevarings tilstand, tryk
på låsen, mens den håndholdte støvsuger foldes
fremad, indtil skaftet klikker og låses.
For at få svsugeren ud af opbevaringstilstand,
skal du løfte den håndholdte støvsuger indtil skaftet
klikker og låses på plads.
Justér skaftet til en lavere vinkel for let at rengøre
under møbler.
FLEXOLOGY® RÆKKEVIDDE
FLEXOLOGY® OPBEVARING
(klik)
(klik)
DANSK
10 110800 862 0453 sharkclean.eu
Tryk på handvac-frikoblingsknappen, og frigør den
håndholdte støvsuger fra skaftet.
For at fjerne støvbeholderen fra den håndholdte
støvsuger, tryk på Frigør Støvbeholder knappen nær
mundstykket på den håndholdte støvsuger. Vipstøvbe-
holderen og løft op for at fjerne den.
For at tømme støv og snavs skal du holde
støvbeholderen over skraldspanden og derefter skubbe
Lid Release fremad.
For at tømme Støvbeholderen, når den er fastgjort
til den håndholdte støvsuger, skal du placere
støvbeholderen over en skraldespand og skubbe
LidRelease fremad.
Fjern snavs fra støvskærmen ved at banke forsigtigt på
den eller tør den af med en tør klud efter behov. For
at rengøre det indre af støvbeholderen skal du skylle
den med vand. Lad lufttørre i mindst 24 timer inden
genindsætning.
TØMNING AF SVBEHOLDER
FJERNELSE OG RENGØRING AF STØVBEHOLDEREN
VEDLIGEHOLDELSE AF DIN STØVSUGER
1
1
2
2
Tryk på frikoblingsknappen til støvbeholderen, og
fjern støvbeholderen. Træk skum- og filt-filtrene ud af
bagsiden støvbeholderen.
Fjerne støvbeholderen. Træk filteret efter motoren ud af
den håndholdte motor.
VEDLIGEHOLDELSE AF DIN STØVSUGER
FILTER FORAN MOTOREN EFTER MOTOR FILTER
RENSNING AF FILTRE
For at rengøre filtre skal du kun skylle dem med vand. Lad alle filtre lufttørre helt i 24 timer, før de sættes
istøvsugeren, for at forhindre fugtighed i at komme ind i de elektriske dele.
Rengør filtrene før motoren mindst en
gang om måneden og filtrene efter motoren mindst en gang om året. Bank løst snavs af filteret mellem vask efter
behov. Hyppigere rengøring kan undertiden være nødvendigt hvis støvsugere anvendes ofte.
VIGTIGT: ANVEND IKKE sæbe ved rensning af filtrene. Brug kun vand.
BEMÆRK: Du kan besøge sharkclean.eu for at bestille udskiftningsdele og filtre.
Filt og skum filtersæt
foran motoren
Filter bag motoren Filter bag motoren
DANSK
12 130800 862 0453 sharkclean.eu
1. Sluk for støvsugeren.
2. Brug en mønt og drej mod uret for at åbne, og løft derefter dækslet af for at tilgå børsterullen.
3. Fjern blokeringer fra luftvejen.
4. Skift dækslet ved at skubbe indsatser ind i åbningerne, og tryk så fast nedefter på alle sider, før du
drejer låsene med uret for at låse. Du vil høre et klik, når låsene er sikrede.
VEDLIGEHOLDELSE AF DIN STØVSUGER
GULVMUNDSTYKKE
Hvis du støder på en hård eller skarp genstand eller bemærker, at lyden fra støvsugeren ændrer sig, tjek for
blokeringer eller objekter i børsterullen.
Kontroller for blokeringer i den håndholdte støvsuger:
1. Sluk for svsugeren.
2. Fjern den håndholdte støvsuger fra skaftet.
3. Kontroller alle indgangsåbninger til støvbeholderen, og
fjern eventuelt snavs eller blokering.
Kontroller for blokeringer i gulvmundstykket:
1. Sluk for svsugeren.
2. Frigør skaftet.
3. Brug kanten af en mønt til at åbne de tre låse i bunden af
gulvmundstykket (se side 12).
4. Fjern dækslet, og vip nakken på gulvmundstykket
tilbage.
5. Kontroller alle åbninger, og fjern eventuelt snavs eller
blokering.
6. Udskift dækslet ved at trykke hårdt ned på alle sider, og
drej låsene med uret.
TJEK FOR TILSTOPNINGER
VEDLIGEHOLDELSE AF DIN STØVSUGER
ANTI-HAIR WRAP GULVMUNDSTYKKE
Kontroller for blokeringer i skaftet:
Flexology® Skaft:
1. Sluk for svsugeren.
2. Fjern den håndholdte støvsuger og guldmundstykket
fra skaftet.
3. Kontroller tilstopningen på Flexology®-delen af skaftet
ved at klemme tapperne på hver side af slangen og
løfte slangen ud for adgang til skaftet.
4. Fjern eventuelt snavs og blokeringer.
DANSK
14 150800 862 0453 sharkclean.eu
VEDLIGEHOLDELSE AF DIN STØVSUGER
FEJLFINDING
ADVARSEL: For at reducere risikoen for stød og utilsigtet betjening skal
du afbryde strømmen og fjerne Lithium-Ion Power Pack-batteriet, inden
fejlfinding påbegyndes.
Støvsugeren suger ikke snavs op. Ingen eller let sugning. Mundstykkelys er rødt. (Se afsnittet Kontrol for
blokeringer for at få flere oplysninger.)
Kontroller filtrene for at se, om de har brug for rengøring. Følg anvisningerne for skylning og fuldstændig
lufttørring af filtrene, inden de sættes ind i støvsugeren igen.
Støvbeholderen kan være fuld. Tøm støvbeholderen.
Kontroller det gulvmundstykket for tilstopninger, og fjern dem efter behov.
Fjern snor, tæppefibre og hår, der kan være snøret rundt om børsterullen.
Kontroller forbindelsen mellem den håndholdte svsuger og skaftet for tilstopninger; fjern
tilstopningerne, hvis det er nødvendigt. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte kundeservice.
Kontroller tilstopningsadgang til skaftet for eventuelle blokeringer og fjern eventuelt snavs.
Støvsugeren løfter løse tæpper.
Sørg for, at du ikke starter Boost-tilstanden. Vær forsigtig, når løse tæpper eller gulvtæpper med fint
syede kanter støvsuges.
Sluk for apparatet for at frigøre børsterullen, og genstart ved at trykke på Power-knappen.
Børsterullen drejer ikke.
Sluk støvsugeren med det samme. Fjern eventuelle blokeringer, før støvsugeren tændes igen. Sørg for, at
den håndholdte støvsuger vippes langt tilbage, så børsterullen går i indgreb. Hvis børsterullen stadig ikke
roterer, bedes du kontakte kundeservice.
Hvis der er lamper på gulvmundstykket og de ikke lyser, er der et problem med forbindelsen mellem den
håndholdte støvsuger, skaftet og mundstykket. Prøv at frakoble delene og sætte dem sammen igen. Hvis
lamperne stadig ikke lyser, bedes du kontakte kundeservice.
Støvsugeren slukker af sig selv.
Der kan være en række årsager til, at støvsugeren slukker af sig selv, herunder tilstopninger, problemer med
batteriet og overophedning. Hvis støvsugeren slukker af sig selv, skal du udføre følgende trin:
1. Tænd for støvsugeren, og kontroller batteriindikatorlamperne, der er placeret på den håndholdte del af
støvsugeren. Hvis der er behov for genopladning, skal du tilslutte, mens støvsugeren er slukket.
2. Tøm støvbeholderen og rene filtre (Se afsnittene om Tømning af støvbeholderen og Rengøring filtre).
3. Tjek skaft, tilbehør og åbninger, og fjern eventuelle tilstopninger.
4. Lad enheden og batteriet køle af i mindst 45 minutter, indtil de igen har stuetemperatur.
5. Genstart med tænd / sluk-kontakten.
Batteriindikatorlys på den håndholdte svsuger blinker.
Den nederste LED-lampe blinker (Fig. A): Batteriet skal oplades.
Den øverste og nederste LED-lampe blinker (fig. B): Batteriets temperatur er ikke optimalt, så
opladningen afbrydes derfor midlertidigt. Lad batteriet være tilsluttet, så genoptages opladningen snart.
Hvis de øverste to eller de nederste to LED-lamper blinker (Fig. C, Fig. D), bedes du ringe til kundeservice.
BEMÆRK: Ikke alt tilbehør følger med alle enheder. Se den vedlagte hurtigstartguide for konfiguration af din enhed. For
at bestille yderligere ekstraudstyr, besøg sharkaccessories.com.
YDERLIGERE TILBEHØR FINDES PÅ SHARKACCESSORIES.EU
R S T
L M N O
HG I
Q
K
P
J
E
B
D
A
F
C
A
8" Sprækkemundstykke
B
12" sprækkemundstykke
C
18" Fleksibelt sprækkemundstykke
D
Fleksibel slange
E
Børste sprækkemundstykke
F
Støvbørste
G
Multi-Vinkel Støvbørste
H
Anti-Allergi Støvbørste
I
Værktøj til møbler
J
Bredt værktøj til møbler
K
Multi-værktøj til dyrehår
L
Motoriseret værktøj til dyrehår
M
Flexology® under-møbler-skaft
N
Home & Car Sæt
O
Præcisions svsuger
P
Påmonteret værktøjsklemme
Q
Tilbehørspose
R
Lithium-Ion-Batteri
S
Lithium-Ion Power Pack-oplader
T
Ledning til opladning
Fig. A Fig. CFig. B Fig. D
BEMÆRK: Hvis støvsugeren stadig ikke fungerer korrekt, bedes du kontakte kundeservice.
DANSK
16 170800 862 0453 sharkclean.eu
FEM (5) ÅRS BEGRÆNSET GARANTI
Når du køber et produkt i Danmark som forbruger, har du fordel af de juridiske rettigheder i forbindelse med
produktets kvalitet (dine "lovbestemte rettigheder"). Du kan gøre disse lovbestemte rettigheder gældende over for
forhandleren. Hos Shark er vi dog så sikre på vores produkters ("produkter") kvalitet, at vi giver dig en yderligere
fabriksgaranti på op til fem år (2 år som standard plus 3 år, når du registrerer ("udvidet garanti")). Denne garanti
gælder kun, hvis produktet købes i ny og ubrugt tilstand. Disse vilkår og betingelser gælder udelukkende vores
garantier - dine lovbestemte rettigheder som køber påvirkes ikke. Bemærk venligst, at den 5-årige garanti er
tilgængelig i alle EU-lande og i Storbritannien, hvis det ophører med at være et EU-land i garantiperioden.
Vilkårene nedenunder beskriver betingelserne og omfanget af vores garantier, som gives af SharkNinja Germany
GmbH, Kurt -Blaum -Platz 8, 63450 Hanau (Tyskland) ("os", "vores" eller "vi"). Den påvirker ikke dine lovbestemte
rettigheder eller din forhandlers forpligtelser og din kontrakt med dem. Det samme gælder, hvis du har købt
produktet direkte hos Shark.
Litium-ionbatteripakken er ikke dækket af den 5-årige garanti (se garanti for batteri på næste side).
Shark
®
-garantier
Et husholdningsapparat som en støvsuger udgør en stor investering. Dit nye apparat skal fungere korrekt så længe
som muligt. Garantien, der følger med apparatet, er vigtig at tage i betragtning, da den afspejler, hvor megen tiltro
producenten har til produktet og fabrikationskvaliteten.
Du kan finde online-support på www.sharkclean.eu.
Hvordan registrerer jeg min udvidede garanti?
Du kan registrere din garanti online inden for 28 dage efter købet. For at spare tid skal du vide følgende om dit
apparat:
• Modelnr.
• Serienummer (kun hvis tilgængeligt)
• Produktets købsdato (kvittering eller følgeseddel)
Hvis du vil registrere online, skal du gå til www.sharkclean.eu
VIGTIGT
• Garantien dækker dit produkt i 2 år (eller i 5 år, hvis det er registreret) fra og med købsdatoen.
Behold altid kvitteringen. Hvis du får brug for at anvende din garanti, skal vi bruge kvitteringen til at bekræfte de
oplysninger, du giver os. Hvis en gyldig kvittering ikke kan fremvises, vil det gøre din garanti ugyldig.
Hvad er fordelene ved at registrere min garanti?
Når du registrerer din garanti, kan du vælge at modtage vores nyhedsbrev med tips, råd og konkurrencer. Få de
seneste nyheder om ny Shark-teknologi og lanceringer. Registreres garantien online, får du straks bekræftelse på,
at vi har modtaget dine oplysninger
Hvor længe dækker garantien for vores produkter?
Vores tiltro til vores design og kvalitetskontrol betyder, at dit produkt er garanteret i fem år i alt (2 år plus en
udvidet garanti på 3 år).
Hvad dækker garantien?
Reparation eller udskiftning (efter Sharks valg) af dit produkt, inklusive alle dele og alt arbejde i tilfælde af defekter
i design, materialer og håndværksmæssig udførelse (inklusive transport- og forsendelsesomkostninger). Vores
garanti er en udvidelse af dine lovbestemte rettigheder som forbruger.
Hvad dækker garantien ikke?
1. Tilstopninger - Der findes oplysninger om, hvordan du fjerner tilstopninger fra støvsugeren,
i brugervejledningen.
2.
Normalt slid på børsterulle, sikring, bånd, batterier, slange osv.
3. Utilsigtet beskadigelse, fejl forårsaget af uforsigtig brug eller behandling, misbrug, forsømmelse eller håndtering
af støvsugeren, der ikke er i overensstemmelse med Shark-brugervejledningen, der blev leveret med apparatet.
4. Brug af støvsugeren til andet end normal husholdningsbrug.
5. Brug af dele, der ikke er samlet eller installeret i overensstemmelse med brugsanvisningerne.
6. Brug af dele og tilbehør, der ikke er Shark-reservedele.
7. Forkert installation (medmindre installationen er udført af Shark).
8. Reparationer eller ændringer udført af andre end Shark eller Sharks repræsentanter, medmindre du kan
dokumentere, at de reparationer eller ændringer, der er udført af andre, ikke er relaterede til den defekt, som
du gør den udvidede garanti gældende for.
9
. Litium-ION batteriet. Se næste side for garanti for batteri.
Hvad sker der, når garantien udløber?
Shark fremstiller ikke produkter, så de kun holder i begrænset tid. Vi ved, at vores kunder kan ønske at reparere
deres støvsugere, efter at garantien er udløbet. I så fald du kan finde online-support på www.sharkclean.eu
Hvor kan jeg købe originale Shark-dele og tilbehør?
Shark-dele og tilbehør er udviklet af de samme teknikere, der også har udviklet Shark-støvsugeren. Du finder et
komplet udvalg af Shark-dele, reservedele og tilbehør til alle Shark-apparater på www.sharkclean.eu.
Husk, at brug af uoriginale Shark-dele kan gøre din fabriksgaranti ugyldig. Dine lovmæssige rettigheder påvirkes
dog ikke.
TO (2) ÅRS BEGRÆNSET GARANTI PÅ BATTERIET
Når du køber et produkt i Danmark som forbruger, har du fordel af de juridiske rettigheder i forbindelse med
produktets kvalitet (dine "lovbestemte rettigheder"). Du kan gøre disse lovbestemte rettigheder gældende over for
forhandleren. Hos Shark er vi dog så sikre på vores produkters ("produkter") kvalitet, at vi giver dig en yderligere
fabriksgaranti på batteriet på op til to år. Denne ga-ranti gælder kun, hvis produktet købes i ny og ubrugt tilstand.
Disse vilkår og betingelser gælder udelukkende vores fabriksgaranti på batteriet – dine lovbestemte rettigheder
som køber påvirkes ikke. Bemærk venligst, at den 2-årige garanti er tilgængelig i alle EU-lande og i Storbritannien,
hvis det ophører med at være et EU-land i garantiperioden.
Vilkårene nedenunder beskriver betingelserne og omfanget af vores batterigaranti, som gives af SharkNinja
Germany GmbH, Kurt–Blaum–Platz 8, 63450 Hanau (Tyskland) ("os", "vores" eller "vi"). Den påvirker ikke dine
lovbestemte rettigheder eller din forhandlers forpligtelser og din kontrakt med dem.
Shark
®
-garantier
Du kan finde online-support på www.sharkclean.eu.
Hvordan registrerer jeg min udvidede Shark
®
-garanti?
Du kan registrere din garanti online inden for 28 dage efter købet. For at spare tid skal du vide følgende om dit
produkt:
• Modelnr.
• Serienummer (kun hvis tilgængeligt)
• Produktets købsdato (kvittering eller følgeseddel)
Hvis du vil registrere online, skal du gå til www.sharkclean.eu
VIGTIGT
• Batterigarantien dækker dit batteri i 2 år fra og med købsdatoen.
Behold altid kvitteringen. Hvis du får brug for at anvende din garanti, skal vi bruge kvitteringen til at bekræfte de
oplysninger, du giver os. Hvis en gyldig kvittering ikke kan fremvises, vil det gøre din garanti ugyldig.
Hvad er fordelene ved at registrere min batterigaranti?
Når du registrerer din garanti, har vi dine oplysninger ved hånden, hvis der nogensinde skulle være behov for
at komme i kontakt med hinanden. Du kan også modtage råd om, hvordan du får det bedste ud af din Shark-
støvsuger, og høre de sene-ste nyheder om ny Shark-teknologi og lanceringer. Registreres garantien online, får du
straks bekræftelse på, at vi har mod-taget dine oplysninger.
Hvor længe er nye Shark litium-ION batterier dækket af garantien?
Vores tiltro til vores design og kvalitetskontrol betyder, at batteriet i din nye Shark
®
-støvsuger er garanteret i to år i alt.
Hvad er dækket af min batterigaranti?
1. Det originale litium-ionbatteri vil efter Sharks valg blive erstattet eller repareret i op til to år fra den oprindelige
købsdato (inklu-sive transport- og forsendelsesomkostninger).
2. I det sjældne tilfælde, at der tildeles et erstatningsbatteri, vil garantidækningen for erstatningsbatteriet
slutte seks måne-der efter modtagelsesdatoen for erstatningsbatteriet eller den resterende periode af den
eksisterende garanti afhængigt af, hvilken af disse perioder der er længst.
Hvad dækker batterigarantien ikke?
1. Normalt slid på litium-ionbatteriet inden for det temperaturinterval, der er angivet i afsnittet med
sikkerhedsinstruktioner.
2. Ethvert batteri, der er blevet manipuleret eller har været brugt til kommercielle formål.
3. Skader forårsaget af forkert brug, misbrug, brug af støvsugeren uden for det godkendte temperaturinterval eller
forsømme-lig håndtering, eller skader forårsaget af forkert håndtering under transport.
4. Skader påført personer eller ting udover selve batteriet.
5. Forkert installation (medmindre installationen er udført af Shark).
6. Reparationer eller ændringer udført af andre end Shark eller Sharks repræsentanter, medmindre du kan
dokumentere, at de reparationer eller ændringer, der er udført af andre, ikke er relaterede til den defekt, som du
gør batterigarantien gældende for.
Hvor kan jeg købe originale Shark-dele og tilbehør?
Shark-dele og tilbehør er udviklet af de samme teknikere, der også har udviklet Shark-støvsugeren. Du finder et
komplet udvalg af Shark-dele, reservedele og tilbehør til alle Shark-apparater på www.sharkclean.eu.
Husk, at brug af uoriginale Shark-dele kan gøre garantien ugyldig.
DANSK
18 190800 862 0453 sharkclean.eu
Die entsprechende Markierung zeigt an, dass dieses Produkt in der EU
nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Indem
Sie sicherstellen, dass dieses Gerät korrekt entsorgt wird, helfen Sie
mit, potentiellen negativen Folgen für die Umwelt und die menschliche
Gesundheit vorzubeugen, und Sie tragen verantwortlich dazu bei, dass
Materialien nachhaltig wiederverwendet werden. Benutzen Sie bitte für die
Rückgabe des Altgeräts entsprechende Rückgabe- und Sammelsysteme
oder kontaktieren Sie den Einzelhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft
haben. Diese können dieses Produkt für ein umweltfreundliches Recycling
zurücknehmen.
BITTE AUFMERKSAM DURCHLESEN UND ZUR
INFORMATION AUFBEWAHREN.
Diese Bedienungsanleitung hilft Ihnen dabei, alle
Funktionen und Merkmale des neuen kabellosen
Shark DuoClean Staubsaugers zu verstehen.
Falls Sie Fragen haben, kontaktieren Sie bitte
unseren Kundendienst unter der Rufnummer
0800 862 0453.
TECHNISCHE DATEN
Spannung: 25,2V
TIPP: Sie finden
die Modell- sowie
Seriennummer und
denQR-Code auf
dem Etikett unter
demStaubbehälter.
BEWAHREN SIE DIE FOLGENDEN INFORMATIONEN
GUT AUF
Modellnummer: ____________________________
Kaufdatum (Beleg aufbewahren): ______________
Gekauft bei: _______________________________
REGISTRIEREN SIE IHREN KAUF
registermyshark.co.uk
0800 862 0453
Scannen Sie den QR-Code mit einem Mobilgerät
Wichtige Sicherheitshinweise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Merkmale und Funktionen Ihres Kabellosen Shark Staubsaugers . . . . . . . .24
Der Lithium-Ionen-Akku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Led-Akkustand- und Ladeanzeige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Recycling Ihres Lithium-Ionen-Akkus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Akku Aufladen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Leistungs-Einstellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Reinigungsarten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Handhabung Des Flexology®-Rohrs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Flexology®-Reichweite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Flexology®-Aufbewahrung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Wartung des Staubsaugers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
So Leeren Sie den Staubbehälter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Entnehmen und Reinigen des Staubbehälters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Reinigung Der Filter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Bodendüse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Überprüfung auf Blockaden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Fehlerbehebung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Weitere Zubehörteile Verfügbar auf Sharkaccessories.eu . . . . . . . . . . . . . .35
Garantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Garantie des Akkus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
DEUTSCH
20 210800 862 0453 sharkclean.eu
INHALT
VIELEN DANK
für Ihren Kauf des kabellosen Staubsaugers Shark Anti Hair Wrap & DuoClean
1 Dieser Staubsauger besteht aus einer
motorisierten Düse, einem Rohr und einem
Handstaubsauger. Diese Komponenten ent-
halten elektrische Anschlüsse, elektrische
Leitungen und bewegliche Teile, von denen
eine Gefahr für den Benutzer ausgehen
kann.
2 Inspizieren Sie sämtliche Komponenten
vor der Verwendung auf Schäden. Ist eine
Komponente beschädigt, dürfen Sie den
Staubsauger nicht verwenden.
3 Verwenden Sie ausschließlich identische
Ersatzteile.
4 Der Staubsauger beinhaltet keine
Wartungsteile.
5 Gebrauchen Sie das Gerät nur wie in
diesem Handbuch beschrieben.
Verwenden Sie den Staubsauger
AUSSCHLIESSLICH für die in diesem
Handbuch angegebenen Zwecke.
6 Mit Ausnahme der Filter und des
Staubbehälters dürfen Teile des
Staubsaugers NICHT mit Wasser oder
anderen Flüssigkeiten in Kontakt kommen.
7 Kinder dürfen keinen Zugri auf das Gerät
und das Kabel haben. Das Gerät darf nicht
von Kindern verwendet werden. DIESES
PRODUKT DARF NICHT als Spielzeug
verwendet werden. Falls das Gerät in der
Nähe von Kindern betrieben werden soll,
müssen diese unbedingt strikt beaufsichtigt
werden.
ALLGEMEINER GEBRAUCH
8 Dieses Gerät kann unter Aufsicht oder nach
ausreichender Einweisung von Personen
mit verminderten physischen, sensorischen
oder geistigen Fähigkeiten oder einem
Mangel an Erfahrung und Kenntnissen
verwendet werden, wenn sie die damit
verbundenen Risiken kennen. Reinigung
und durch den Anwender vorzunehmende
Wartungsarbeiten dürfen von Kindern nicht
vorgenommen werden.
9 Schalten Sie den Staubsauger jedes Mal
aus, wenn Sie stromführende Schläuche,
motorisierte Düsen, Ladegeräte, Akkus oder
andere elektrische oder mechanische Teile
anschließen bzw. entfernen.
10 Berühren Sie Stecker oder Staubsauger NIE
mit nassen Händen.
11 Verwenden Sie das Gerät NIE ohne
Staubbehälter, Filter und Bürstenrolle.
12 Verwenden Sie ausschließlich Filter und
Zubehör der Marke Shark
. Ansonsten
erlischt die Garantie.
13 Stecken Sie KEINE Gegenstände in die
Düse oder Zubehörönungen. Benutzen
Sie das Gerät NICHT, wenn eine Önung
verstopft ist; halten Sie Önungen immer
frei von Staub, Fusseln, Haaren und allem,
was den Luftstrom einschränken könnte.
14 Benutzen Sie das Gerät NICHT, wenn
der Luftstrom von Düse oder Zubehör
eingeschränkt ist. Falls Luftpfade oder die
Motorbodendüse blockiert sind, schalten
Sie den Staubsauger aus. Entfernen Sie alle
Blockaden, bevor Sie das Gerät wieder in
Betrieb nehmen.
15 Halten Sie die Düse und alle Önungen des
Staubsaugers von Haaren, Gesicht, Fingern,
bloßen Füßen oder loser Kleidung fern.
16 Benutzen Sie das Gerät NICHT, falls
der Staubsauger nicht ordnungsgemäß
funktioniert bzw. fallen gelassen oder
beschädigt, in Wasser getaucht oder im
Freien stehen gelassen wurde.
17 Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie
Stufen reinigen.
18 Lassen Sie den Staubsauger NICHT unbe-
aufsichtigt, während er eingeschaltet ist.
19 Halten Sie den Staubsauger, solange er
eingeschaltet ist, auf Teppichen immer in
Bewegung, damit es zu keinen Schäden an
den Teppichfasern kommt.
20 Stellen Sie den Staubsauger NICHT auf
instabile Oberflächen wie Stühle oder
Tische.
21 Verwenden Sie das Gerät NICHT,
umFolgendes aufzusaugen:
a) Flüssigkeiten
b) Große Gegenstände
c) Harte oder spitze Gegenstände
(Glas,Nägel, Schrauben oder Münzen)
d) Große Mengen an Staub (Trockenbau-
material, Kaminasche oder Glut).
NICHT als Aufsatz für Werkzeugmaschi-
nen zur Staubaufnahme verwenden.
e) Rauchende oder brennende Gegen-
stände (heiße Kohlen, Zigarettenkippen
oder Streichhölzer)
f) Entzündliche oder brennbare Materialien
(Feuerzeugflüssigkeit, Benzin oder Kero-
sin)
g) Giftige Materialien (Chlorbleiche, Am-
moniak oder Rohrreiniger)
22 Verwenden Sie das Gerät NICHT in folgen-
den Bereichen:
a) In schwach beleuchteten Bereichen
b) Auf feuchten oder nassen Oberflächen
c) In Außenbereichen
d) In Bereichen, die abgeschlossen sind
und möglicherweise explosive oder
toxische Gase oder Dämpfe enthalten
(Flüssigkeit von Feuerzeugen, Benzin,
Kerosin, Lack, Farbverdünner, Mot-
tenschutzmittel oder entflammbarer
Staub)
23 Schalten Sie den Staubsauger aus, bevor
Sie das Ladegerät anschließen oder tren-
nen.
24 Schalten Sie den Staubsauger aus, bevor
sie ihn anpassen, reinigen oder warten bzw.
Probleme beheben.
25 Schneiden Sie beim Reinigen bzw. routi-
nemäßigen Warten AUSSCHLIESSLICH
Haare, Fasern oder Fäden, die sich um die
Bürstenrolle gelegt haben.
26 Lassen Sie alle Filter vollständig an der Luft
trocknen, bevor Sie diese wieder in den
Staubsauger einsetzen, damit keine Flüs
-
sigkeiten in die elektrischen Teile gesaugt
werden.
27 Versuchen Sie NICHT, den Staubsauger bzw.
den Akku selbst zu verändern oder zu reparie
-
ren, es sei denn, der Vorgang wird in diesem
Handbuch beschrieben. V
erwenden Sie den
Akku oder Staubsauger NICHT, wenn er ver
-
ändert oder beschädigt wurde. Beschädigte
oder veränderte Akkus können zu unvorher-
sagbarem Verhalten und somit zu Bränden,
Explosionen und V
erletzungsrisiken führen.
28 Stellen Sie nach dem Gebrauch alle
Bedienelemente ab, bevor Sie den Stecker
herausziehen.
29 Schalten Sie das Gerät stets aus, bevor Sie
die motorisierte Düse oder das motorisierte
Handwerkzeug anbringen oder entfernen.
AKKU-PACK
30 Der Akku dient als Stromquelle für den
Staubsauger. Lesen Sie alle Anweisungen
zum Aufladen, und befolgen Sie sie genau.
31 Um ein versehentliches Starten zu verhin-
dern, stellen Sie sicher, dass der Staubsau-
ger ausgeschaltet ist, bevor Sie ihn hochhe-
ben oder tragen. Berühren Sie beim Tragen
des Geräts NICHT den Ein-/Ausschalter.
32 Verwenden Sie nur folgende Ladegeräte
von Charger company name: DK33
-248080H-V ODER YLS0483A-U2880802
Die Verwendung eines falschen Ladegeräts
könnte dazu führen, dass das Gerät nicht
auflädt und/oder gefährliche Situationen
entstehen. Verwenden Sie ausschließlich
den Shark Akku XBAT700EU.
33 Halten Sie den Akku fern von allen
metallischen Objekten wie Büroklammern,
Münzen, Schlüsseln, Nägeln oder
Schrauben. Das Kurzschließen der
Akkuklemmen kann zu Bränden und
Verbrennungen führen.
34 Bei falscher Handhabung könnten
Flüssigkeiten aus dem Akku austreten.
Kontakt mit solchen Flüssigkeiten muss
unbedingt vermieden werden, da er zu
Reizungen und Verbrennungen führen
kann. Bei Kontakt unbedingt gründlich mit
Wasser abwaschen. Sollte die Flüssigkeit in
die Augen geraten, suchen Sie unverzüglich
einen Arzt auf.
35 Um eine lange Lebensdauer des Akkus zu
gewährleisten, sollte der Akku nicht bei
Temperaturen unter 3°C oder über 40°C
aufbewahrt werden.
36 Laden Sie den Akku NICHT bei Temperatu-
ren unter 5°C oder über 40°C auf.
37 Lagern Sie das Gerät nicht im Freien.
Verwenden oder lagern Sie das Gerät
NICHT bei Temperaturen unter 3°C. Stellen
Sie vor Gebrauch sicher, dass das Gerät
Zimmertemperatur hat.
38 Setzen Sie den Akku NIE Flammen oder
Temperaturen über 130°C aus, da dies zu
einer Explosion führen kann.
WARNHINWEIS:
SO VERRINGERN SIE DAS BRAND-, ELEKTROSCHOCK-, VERLETZUNGS- ODER
BESCHÄDIGUNGSRISIKO:
WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
NUR IM HAUSHALT VERWENDEN • BITTE LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN VOR
DEM GEBRAUCH DIESES STAUBSAUGERS.
Um Stromschläge oder unbeabsichtigtes Einschalten zu vermeiden, schalten Sie
das Gerät vor der Wartung aus und entfernen Sie den Ionen-Akku.
DIESE ANWEISUNGEN GUT AUFBEWAHREN
DEUTSCH
22 230800 862 0453 sharkclean.eu
MERKMALE UND FUNKTIONEN IHRES KABELLOSEN SHARK STAUBSAUGERS
1. Befestigen Sie das Rohr mit der Bodendüse, drücken Sie diese ein, bis Sie einen Klick hören und die beiden Teile
miteinander einrasten.
2. Befestigen Sie den Handstaubsauger am oberen Teil des Rohrs, indem Sie ihn drücken bis Sie ein hörbares Klicken
vernehmen und dieser einrastet.
Stellen Sie für einen ordnungsgemäßen Betrieb sicher, dass alle Komponenten miteinander verbunden und die Verbindungen
fest eingerastet sind.
DER LITHIUM-IONEN-AKKU
Der Lithium-Ionen-Akku wird nicht vollständig geladen mitgeliefert. Laden Sie ihn vor dem erstmaligen
Gebrauch vollständig auf. Lassen Sie beim ersten Gebrauch den Akku so lange im Staubsauger, bis er
vollständig entleert ist. Auf diese Weise wird der Akku konditioniert.
Flexology®-Rohr
Handstaubsauger
Anti-Hair
Wrap-Bodendüse
HINWEIS: Ein kompletter Ladevorgang dauert etwa 3Stunden. Die Leistungsfähigkeit des Lithium-Ionen-Akkus wird
imLaufe der Zeit unter die 100Prozent des neuen Akkus sinken, dies ist bei Lithium-Ionen-Akkus ein normaler Vorgang.
WARNUNG: Dieser Staubsauger steht nicht von allein. Hinweise zur Aufbewahrung finden Sie auf Seite 11.
In diesem Produkt kommt ein wiederaufladbarer und wiederverwertbarer Akku zum Einsatz. Wenn der
Akku nicht mehr geladen werden kann, sollte er aus dem Staubsauger entfernt und recycelt werden. Den
Akku NICHTverbrennen oder kompostieren.
Sollten Sie Ihren Lithium-Ionen-Akku austauschen müssen, entsorgen oder recyceln Sie ihn gemäß den
örtlichen Vorschriften. In einigen Gegenden ist es illegal, Lithium-Ionen-Akkus im Hausmüll oder in festen
Siedlungsabfällen zu entsorgen. Bringen Sie zum Recycling verbrauchter Akkus diese zu einer autorisierten
Recyclinganlage oder zum Hersteller. Kontaktieren Sie Ihre örtliche Recyclingzentrum für weitere
Informationen zur Entsorgung von verbrauchten Akkus.
RECYCLING IHRES LITHIUM-IONEN-AKKUS
LED-AKKUSTAND- UND LADEANZEIGE
Wird geladen
Niedrige
Ladung
Halb
geladen
Fast voll
Voll
geladen
HINWEIS: Ein kompletter Ladevorgang dauert etwa
3Stunden.
In Verwendung
Voll
geladen
Halb
geladen
Niedrige
Ladung
Fast
leer
Leer
DEUTSCH
24 250800 862 0453 sharkclean.eu
AKKU AUFLADEN
Entfernen Sie den Handstaubsauger vom Rohr, indem
Sie den Entriegelungsknopf des Rohrs drücken und den
Handstaubsauger abziehen. Stecken Sie das Ladegerät in
den Ladeanschluss des Handstaubsaugers.
Stecken Sie das Ladegerät für den Lithium-Ionen-Akku
in eine Steckdose.
Um den Staubsauger in den Aufbewahrungsmodus zu
versetzen, drücken Sie auf die Entriegelungstaste und
klappen dabei den Handstaubsauger nach vorn, bis das
Rohr klickt und einrastet. Stecken Sie das Ladegerät in
denLadeanschluss des Handstaubsaugers.
Zum Entfernen des Akkus drücken Sie den Akku-Entriege-
lungsknopf und schieben Sie ihn zurück. Stecken Sie das
Ladegerät in den Ladeanschluss am Akku.
IM HANDSTAUBSAUGERLADEGERÄT FÜR DEN LITHIUM-IONEN-AKKU
FLEXOLOGY® AUFBEWAHRUNGSMODUSAUSSERHALB DES STAUBSAUGERS
LEISTUNGS-EINSTELLUNGEN
Schieben Sie den Schalter nach oben, um das Gerät
auszuschalten. Um mit dem Staubsaugen zu beginnen,
schieben Sie den Schalter in die gewünschte Stellung.
Hartboden/kleine Vorleger Verwenden Sie diese Einstellung,
um Hartböden und kleine Vorleger zu reinigen.
Teppich
Verwenden Sie diese Einstellung, um Schmutzteilchen
aufzunehmen, die sich unter der Oberfläche Ihrer Teppiche
befinden.
Für eine weitere Erhöhung der Leistung ziehen Sie den
Auslöser am Handstaubsauger. Lassen Sie ihn wieder los,
um auf Standardleistung zurückzuschalten.
AUS HARTBODENEINSTELLUNG
TEPPICHEINSTELLUNG BOOST-MODUS
DEUTSCH
26 270800 862 0453 sharkclean.eu
REINIGUNGSARTEN
HINWEIS: Alle Zubehörteile passen sowohl an das Rohr als auch direkt an den Handstaubsauger.
Zum Reinigen von Böden stellen Sie einen Fuß auf die Bodendüse und neigen Sie den Handstaubsauger zurück.
Stellen Sie den Staubsauger in eine aufrechte Position und
drücken Sie an der Verbindungsstelle zwischen Rohr und
Düse auf den Knopf zum Entriegeln der Düse. Heben Sie
den Staubsauger an, um die Verbindung zu lösen.
Sehr gut geeignet für die Reinigung von Fußleisten,
Deckenventilatoren, Fensterbänken und anderen schwer
zugänglichen Bereichen.
ÜBERFLUR MIT ROHR
Drücken Sie den Knopf zum Entriegeln des Rohres, um dieses
aus dem Handstaubsauger zu entfernen. Sehr gut geeignet
für das Reinigen mit Zubehör von Treppen, Möbeln und
anderen Bereichen über dem Boden.
ÜBERFLUR HANDGERÄT
AUFRECHT MIT FLEXOLOGY®-ROHR
HINWEIS: Die Bürstenrolle erhält nur Bodenkontakt, wenn der Handstaubsauger und das Rohr nach hinten geneigt sind.
HANDHABUNG DES FLEXOLOGY®-ROHRS
Drücken Sie auf die Entriegelungstaste für das Flexology®-
Rohr auf der Rückseite des Rohrs und stellen Sie den Winkel
ein.
Um den Staubsauger in den Aufbewahrungsmodus zu
versetzen, drücken Sie auf die Entriegelungstaste und
klappen Sie dabei den Handstaubsauger nach vorn, bis
das Rohr klickt und einrastet.
Um den Staubsauger aus dem Aufbewahrungsmodus zu
nehmen, heben Sie den Handstaubsauger an, bis das Rohr
klickt und fest einrastet.
Stellen Sie einen kleineren Neigungswinkel für das Rohr ein,
um leicht unter Möbeln reinigen zu können.
FLEXOLOGY®-REICHWEITE
FLEXOLOGY®-AUFBEWAHRUNG
(Klick)
(Klick)
DEUTSCH
28 290800 862 0453 sharkclean.eu
Drücken Sie den Knopf zum Abnehmen des
Handstaubsaugers, um diesen vom Rohr zu trennen.
Zur Entnahme des Staubbehälters aus dem Handstaubsauger
drücken Sie auf den Entriegelungsknopf für den Staubbehälter
in der Nähe der Handstaubsaugerdüse. Kippen Sie den
Staubbehälter und heben Sie ihn zur Entnahme an.
Um Staub und Schmutz aus dem Staubbehälter auszuschütten,
halten Sie den Behälter über einen Mülleimer und schieben Sie
dann den Schieber zum Entriegeln des Deckels vorwärts.
Zum Leeren des Staubbehälters während sich dieser
am Handstaubsauger befindet, positionieren Sie den
Staubbehälter über einen Mülleimer und schieben den
Schieber zum Entriegeln des Deckels vorwärts.
Entfernen Sie Schutz durch leichtes Klopfen oder
gegebenenfalls Abwischen mit einem trockenen Tuch aus
dem Staubgitter. Um den Staubbehälter innen zu reinigen,
spülen Sie ihn mit Wasser aus. Legen Sie ihn auf die Seite und
lassen ihn mindestens 24 Stunden lang an der Luft trocknen,
bevor Sie ihn wieder einsetzen.
SO LEEREN SIE DEN STAUBBEHÄLTER
ENTNEHMEN UND REINIGEN DES STAUBBEHÄLTERS
WARTUNG DES STAUBSAUGERS
1
1
2
2
Drücken Sie auf den Knopf zum Entriegeln des Staubbe-
hälters und entnehmen Sie diesen. Nehmen Sie die
Schaumsto- und Filzfilter auf der Rückseite des Staubbe-
hälter heraus.
Entnehmen Sie den Staubbehälter. Entnehmen Sie den Filter
nach dem Motor aus dem Handstaubsauger.
WARTUNG DES STAUBSAUGERS
FILTER VOR MOTOR FILTER NACH MOTOR
REINIGUNG DER FILTER
Zur Reinigung der Filter spülen Sie diese nur mit Wasser aus. Lassen Sie alle Filter mindestens 24Stunden lang vollständig
an der Luft trocknen, bevor Sie diese wieder in den Staubsauger einsetzen, damit keine Flüssigkeiten in die elektrischen Teile
kommen.
Reinigen Sie die Filter vor dem Motor mindestens einmal im Monat und die Filter nach dem Motor mindestens
einmal im Jahr. Klopfen Sie bei Bedarf zwischen den einzelnen Reinigungen den losen Schmutz einfach ab. Bei intensivem
Gebrauch kann gegebenenfalls eine häufigere Reinigung erforderlich sein.
WICHTIG: VERWENDEN SIE KEINE Seife zur Reinigung der Filter. Verwenden Sie nur Wasser.
HINWEIS: Zum Bestellen von Filtern und anderen Ersatzteilen besuchen Sie sharkclean.eu
Schaumsto- und
Filzfiltersatz vor dem
Motor
Filter nach Motor Filter nach Motor
DEUTSCH
30 310800 862 0453 sharkclean.eu
1. Schalten Sie den Staubsauger aus.
2. Drehen Sie die Verschlüsse mit einer Münze gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu önen, und heben Sie die Abdeckung ab,
um auf die Bürstenrolle zuzugreifen.
3. Prüfen Sie den Luftweg auf Blockaden.
4. Bringen Sie die Abdeckung wieder an, indem Sie sie in die vorgesehenen Schlitze schieben, alle Seiten fest nach unten
drücken und dann die Verschlüsse zum Verschließen im Uhrzeigersinn drehen. Sie hören ein Klicken, wenn die Verschlüsse
eingerastet sind.
WARTUNG DES STAUBSAUGERS
BODENDÜSE
Wenn Sie beim Staubsaugen über einen harten oder spitzen Gegenstand fahren oder während des Saugens eine
Geräuschänderung feststellen, prüfen Sie den Staubsauger auf Blockaden oder Gegenstände, die sich in der Bürstenrolle
verfangen haben.
Überprüfen des Handstaubsaugers auf Blockaden:
1. Schalten Sie den Staubsauger aus.
2. Nehmen Sie den Handstaubsauger vom Rohr ab.
3. Überprüfen Sie alle Ansaugönungen zum Staubbehälter
und entfernen Sie ggf. Schutz und Blockaden.
Überprüfen der Bodendüse auf Blockaden:
1. Schalten Sie den Staubsauger aus.
2. Nehmen Sie das Rohr ab.
3. Verwenden Sie die Kante einer Münze, um die drei
Verriegelungen auf der Unterseite der Bodendüse zu önen
(siehe Seite 12).
4. Entfernen Sie die Abdeckung und kippen Sie den Hals der
Bodendüse nach hinten.
5. Überprüfen Sie alle Ansaugönungen zum Staubbehälter
undentfernen Sie Schutz und Blockaden.
6. Bringen Sie die Abdeckung wieder an, indem Sie alle Seiten
festnach unten drücken und dann die Verschlüsse im
Uhrzeigersinn drehen.
ÜBERPRÜFUNG AUF BLOCKADEN
WARTUNG DES STAUBSAUGERS
ANTI-HAIR WRAP-BODENDÜSE
Überprüfen des Rohrs auf Blockaden:
Flexology®-Rohr:
1. Schalten Sie den Staubsauger aus.
2. Nehmen Sie den Handstaubsauger und die Bodendüse
vom Rohrab.
3. Überprüfen Sie die Verstopfungsklappe im Flexology®-Abschnitt
des Rohrs, indem Sie auf die Laschen auf beiden Seiten des
Schlauchs drücken und den Schlauch herausnehmen, um auf
dasRohr zugreifen zu können.
4. Beseitigen Sie Schmutz und Blockaden.
DEUTSCH
32 330800 862 0453 sharkclean.eu
WARTUNG DES STAUBSAUGERS
FEHLERBEHEBUNG
WARNHINWEIS: Um Stromschläge oder unbeabsichtigtes Einschalten zu
vermeiden, schalten Sie das Gerät vor der Wartung aus und entfernen Sie
den Lithium-Ionen-Akku.
Der Staubsauger saugt keinen Schmutz auf. Kein Saugstrom oder nur ein leichter Saugstrom. Die Anzeige
an der Düse leuchtet rot. (Nähere Informationen finden Sie im Abschnitt Überprüfung auf Blockaden.)
Überprüfen Sie die Filter, um zu sehen, ob diese gereinigt werden müssen. Folgen Sie den Anweisungen
zum Spülenund vollständigen Lufttrocknen der Filter, bevor Sie diese wieder in den Staubsauger einsetzen.
Staubbehälter ist evtl. voll; leeren Sie den Staubbehälter.
Prüfen Sie die Bodendüse auf Blockaden, und entfernen Sie diese ggf.
Entfernen Sie alle Fäden, Teppichfasern oder Haare, die sich um die Bürstenrolle verfangen haben.
Überprüfen Sie die Verbindung zwischen Handstaubsauger und Rohr auf Blockaden. Entfernen
Sie diese ggf. Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst.
Önen Sie die Verstopfungsklappe im Rohr und vergewissern Sie sich, dass keine Blockade vorliegt,
beseitigen Sie ggf. Schmutz.
Staubsauger hebt Sto- oder Teppichteile oder Läufer hoch.
Stellen Sie sicher, dass der Boost-Modus nicht zugeschaltet ist. Bitte saugen Sie vorsichtig über
Sto- und Teppichteile oder Läufer mit empfindlichen genähten Kanten.
Schalten Sie das Gerät aus, um die Bürstenrolle abzunehmen, und starten Sie das Gerät mit dem
Netz-/Wahlschalter erneut.
Bürstenrolle dreht sich nicht.
Schalten Sie den Staubsauger sofort aus. Entfernen Sie alle Blockaden, bevor Sie den Staubsauger wieder
anschalten. Achten Sie darauf, dass der Handstaubsauger weit genug nach hinten geneigt ist, damit die
Bürstenrolle Bodenkontakt hat. Wenn sich die Bürstenrolle noch immer nicht dreht, wenden Sie sich bitte
an den Kundendienst.
Wenn sich an der Bodendüse Anzeigen befinden, die nicht aufleuchten, besteht ein Verbindungsfehler zwischen
dem Handstaubsauger, dem Rohr und der Düse. Lösen Sie die Verbindung und schließen Sie dann die Teile wieder
an. Wenn die Anzeigen dann noch immer nicht leuchten, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst.
Der Staubsauger schaltet sich selbsttätig aus.
Der Staubsauger kann sich in verschiedenen Fällen selbsttätig ausschalten, zum Beispiel bei Blockaden, Problemen
mit dem Akku und Überhitzung. Wenn der Staubsauger sich selbsttätig ausschaltet, führen
Sie folgende Schritte durch:
1. Schalten Sie den Staubsauger ein und überprüfen Sie die Anzeigeleuchten des Akkus, die sich am Handgerät
des Staubsaugers befinden. Wenn ein Aufladen erforderlich ist, schalten Sie dazu den Staubsauger aus.
2. Leeren Sie den Staubbehälter und reinigen Sie die Filter (Siehe Abschnitte Leeren des Staubbehälters und
Reinigen der Filter).
3. Überprüfen Sie Rohr, Zubehör sowie Ansaugönungen, und entfernen Sie sämtliche Blockaden.
4. Lassen Sie das Gerät und den Akku mindestens 45Minuten lang abkühlen, bis sie wieder Zimmertemperatur
erreicht haben.
5. Starten Sie erneut mit Netz-/Wahlschalter.
Anzeigeleuchten des Akkus am Handstaubsauger blinken.
Untere LED-Leuchte blinkt (Abb. A): Akku muss geladen werden.
Obere und untere LED-Leuchten blinken (Abb. B): Die Temperatur des Akkus ist nicht optimal; daher wurde der
Ladevorgang temporär unterbrochen. Lassen Sie den Akku eingesetzt, und der Ladevorgang wird alsbald wieder
fortgesetzt.
Wenn die oberen zwei oder die unteren zwei LED-Leuchten blinken (Abb.C, Abb.D), kontaktieren Sie bitte den
Kundendienst.
HINWEIS: Nicht alle Geräte weisen das komplette Zubehör auf. Informationen zur Konfiguration Ihres Geräts finden Sie in
der beigelegten Schnellstartanleitung. Wenn Sie weiteres Zubehör bestellen möchten, besuchen Sie sharkaccessories.com.
WEITERE ZUBEHÖRTEILE VERFÜGBAR AUF SHARKACCESSORIES.EU
R S T
L M N O
HG I
Q
K
P
J
E
B
D
A
F
C
A
8" Fugendüse
B
12" Fugendüse
C
18" Flexible Fugendüse
D
Flexibler Schlauch
E
Bürsten-Fugendüse
F
Staubbürste
G
Staubbürste mit verstellbarem Winkel
H
Antiallergen-Staubbürste
I
Polsteraufsatz
J
Breiter Polsteraufsatz
K
Haustieraufsatz
L
Motorisierter Aufsatz für Tierhaare
M
Flexology® Rohr für Reinigung unter Geräten
N
Kit für Details in Haus und Fahrzeug
O
Präzisionsfugendüse
P
Am Gerät befestigte Aufsatz-Halterung
Q
Zubehörtasche
R
Lithium-Ionen-Akku
S
Ladegerät für Lithium-Ionen-Akku
T
Ladekabel
Abb. A Abb. CAbb. B Abb. D
HINWEIS: Sollte der Staubsauger noch immer nicht ordnungsgemäß funktionieren, kontaktieren Sie den Kundendienst.
DEUTSCH
34 350800 862 0453 sharkclean.eu
FÜNF (5) JAHRE EINGESCHRÄNKTE GARANTIE
Wenn Sie als Verbraucher ein Produkt in Deutschland kaufen, erhalten Sie automatisch Gewährleistungsrechte hinsichtlich der
Produktqualität (Ihre „gesetzlichen Rechte“). Sie können diese gesetzlichen Rechte Ihrem Einzelhändler gegenüber geltend machen.
Allerdings haben wir bei Shark so großes Vertrauen in die Qualität unserer Produkte (die „Produkte“), dass wir Ihnen eine zusätzliche
Herstellergarantie von bis zu 5 Jahren bieten (2 Jahre Standardgarantie plus 3 weitere Jahre nach Registrierung (die „Erweiterte Garantie“)).
Diese Garantie gilt nur, wenn das Produkt neu und unbenutzt gekauft wird. Diese Bedingungen beziehen sich nur auf unsere Garantien
- Ihre gesetzlichen Rechte als Käufer bleiben davon unberührt. Bitte beachten Sie, dass die 5-Jahres-Garantie in allen EU-Ländern und
dem Vereinigten Königreich angeboten wird, auch für den Fall, dass das Vereinigte Königreich während des Garantiezeitraums kein EU-
Mitgliedsland mehr sein wird.
In den nachstehenden Bedingungen werden die Bedingungen und der Umfang unserer Garantien beschrieben, die von der SharkNinja
Germany GmbH, Kurt-Blaum-Platz 8, 63450 Hanau (Deutschland) („uns“, „unser“, „wir“) gegeben werden. Sie beeinträchtigen keine
gesetzlichen Rechte aus dem Kaufvertrag mit dem Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, oder die Verpflichtungen Ihres
Einzelhändlers aus dem Kauf und die Ihres Kaufvertrags mit ihm. Das gilt auch, wenn Sie das Produkt direkt von Shark erworben haben.
Die 5-Jahres-Garantie gilt nicht für das Lithium-Ionen-Akku-Pack (siehe Akku-Garantie auf der nächsten Seite).
Shark
®
Garantie
Ein Haushaltsgerät wie ihr Staubsauger bedeutet eine beträchtliche Investition. Ihr neues Gerät sollte daher so lange wie möglich
funktionieren. Die Garantie spielt dabei eine wichtige Rolle und spiegelt wider, wie viel Vertrauen der Hersteller in sein Produkt und die
Herstellungsqualität hat.
Unsere Kundendienst-Helpline (0800 000 9063) ist von Montag bis Freitag von 9.00 bis 18.00 Uhr für Sie da. Der Anruf ist kostenlos, und
Sie werden sofort zu einem Mitarbeiter von Shark durchgestellt. Online-Support finden Sie auch unter www.sharkclean.eu.
Wie registriere ich meine Erweiterte Garantie?
Sie können Ihre Garantie innerhalb von 28 Tagen ab dem Kaufdatum online registrieren. Um Zeit zu sparen, halten Sie bitte die folgenden
Informationen zu Ihrem Gerät bereit:
• Modellnummer
Seriennummer (falls verfügbar)
Kaufdatum des Produkts (Kauf- oder Lieferbeleg)
Wenn Sie sich online registrieren möchten, besuchen Sie uns bitte unter www.sharkclean.eu
WICHTIG
Die Garantie für das Produkt gilt für 2 Jahre (oder für 5 Jahre bei Online-Registrierung) ab dem Kaufdatum.
Bitte bewahren Sie den Kaufbeleg immer auf. Wenn ein Garantiefall eintritt, brauchen wir den Kaufbeleg, um zu prüfen, ob die
Informationen, die Sie uns gegeben haben, korrekt sind. Wenn Sie keinen gültigen Kaufbeleg vorlegen können, verlieren Sie dadurch
Ihren Garantieanspruch.
Welche Vorteile habe ich von der Registrierung meiner Garantie?
Wenn Sie Ihre Garantie registrieren, können Sie auch unseren Newsletter mit Tipps, Ratschlägen und Gewinnspielen abonnieren. Über den
Newsletter erhalten Sie aktuelle Nachrichten zu neuen Technologien und Produkten von Shark. Wenn Sie Ihre Garantie online registrieren,
erhalten Sie sofort eine Bestätigung, dass Ihre Daten bei uns eingegangen sind.
Wie lang ist die Garantie auf unsere Produkte?
Da wir großes Vertrauen in unsere Konstruktion und Qualitätskontrolle haben, beträgt die Garantie für Ihr neues Produkt insgesamt 5 Jahre
(2 Jahre plus eine erweiterte Garantie von 3 Jahren).
Was wird durch die Garantie abgedeckt?
Reparatur oder Ersatz Ihres Produkts (nach Wahl von Shark), einschließlich aller Teile und der Arbeitszeit bei Konstruktions-, Material- und
Verarbeitungsfehlern (inklusive Transport- und Versandkosten). Unsere Garantie erhalten Sie zusätzlich zu Ihren Rechten als Verbraucher.
Was wird durch die Garantien nicht abgedeckt?
1. Blockaden (im Sinne von Gerätverstopfungen) – Näheres dazu, wie Sie Blockaden in Ihrem Staubsauger beheben können, finden Sie in
der Gebrauchsanweisung.
2. Normale Verschleißteile wie Bürsten, Sicherung, Riemen, Akkus, Schlauch usw.
3. Versehentliche Beschädigungen, Fehler durch sorgfaltswidrigen Gebrauch oder Nachlässigkeit in der Pflege, falsche, unsachgemäße
Benutzung, mangelnde Sorgfalt und achtloser Betrieb oder Umgang mit dem Staubsauger, welcher nicht in Übereinstimmung mit den
Anweisungen in der von Shark mitgelieferten Bedienungsanleitung zu Ihrem Gerät ist.
4. Gebrauch des Staubsaugers zu anderen Zwecken als dem normalen Gebrauch im Haushalt.
5. Der Gebrauch von Teilen, die nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen in der Bedienungsanleitung montiert oder installiert
wurden.
6. Verwendung von Teilen und Zubehör, die keine Originalkomponenten von Shark sind.
7. Fehlerhafte Installation (außer, wenn die Installation des Produkts von Shark durchgeführt wurde).
8. Reparaturen oder Änderungen, die nicht von Shark und seinen Handelsvertretern oder Vertragshändlern, sondern von Dritten
durchgeführt wurden, es sei denn, Sie können nachweisen, dass die Reparaturen oder Änderungen, die von anderen durchgeführt
wurden, nicht mit dem Mangel zusammenhängen, für den Sie die erweiterte Garantie ausüben.
9. Der Lithium-Ionen-Akku. Konsultieren Sie die nächste Seite, um Informationen zur Akku-Garantie zu erhalten.
Was geschieht, wenn meine Garantie ausläuft?
Shark stellt keine Geräte her, die nur für eine begrenzte Zeit funktionieren. Wir wissen es zu schätzen, wenn Kunden ihre Staubsauger auch
nach Ablauf der Garantiefrist reparieren lassen möchten. Bitte kontaktieren Sie in diesem Falle unsere Kundendienst-Helpline unter der
Rufnummer 0800 000 9063, und fragen Sie nach unserem Kundenprogramm für abgelaufene Garantien.
Wo kann ich Originalersatzteile und Originalzubehör von Shark kaufen?
Shark-Ersatzteile und Zubehörteile werden von den gleichen Ingenieuren entwickelt, die auch Ihren
Shark-Staubsauger entwickelt haben. Sie finden die ganze Palette an Shark-Ersatzteilen und Zubehör für alle
Shark-Geräte unter www.sharkclean.eu.
Bitt
e beachten Sie, dass Ihre Garantie erlischt, wenn Sie keine Originalersatzteile von Shark verwenden. Ihre gesetzlichen Rechte bleiben
davon unberührt.
ZWEI (2) JAHRE EINGESCHRÄNKTE AKKU-GARANTIE
Wenn Sie als Verbraucher ein Produkt in Deutschland kaufen, erhalten Sie automatisch Ge-währleistungsrechte hinsichtlich der
Produktqualität (Ihre „gesetzlichen Rechte“). Sie können diese gesetzlichen Rechte Ihrem Einzelhändler gegenüber geltend
machen. Allerdings haben wir bei Shark so großes Vertrauen in die Qualität unserer Produkte (die „Produkte“), dass wir Ihnen
auf den Akku eine zusätzliche Herstellergarantie von zwei (2) Jahren bieten. Diese Ga-rantie gilt nur, wenn das Produkt neu und
unbenutzt gekauft wird. Diese Bedingungen bezie-hen sich nur auf unsere Akku-Garantie (die „Akku-Garantie“) – Ihre gesetzlichen
Rechte als Käufer bleiben hiervon unberührt. Bitte beachten Sie, dass die 2-Jahres-Garantie in allen EU-Ländern und dem
Vereinigten Königreich angeboten wird, auch für den Fall, dass das Verei-nigte Königreich während des Garantiezeitraums kein
EU-Mitgliedsland mehr sein wird.
In den nachstehenden Bedingungen werden die Bedingungen und der Umfang unserer Akku-Garantie beschrieben, die von
der SharkNinja Germany GmbH, Kurt-Blaum-Platz 8, 63450 Hanau (Deutschland) („uns“, „unser“, „wir“) gegeben wird. Sie
beeinträchtigen keine gesetzli-chen Rechte aus dem Kaufvertrag mit dem Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben,
oder die Verpflichtungen Ihres Einzelhändlers aus dem Kauf und die Ihres Kaufver-trags mit ihm.
Shark
®
Garantie
Unsere Kundendienst-Helpline (0800 000 9063) ist von Montag bis Freitag von 9.00 bis 18.00 Uhr für Sie da. Der Anruf ist
kostenlos, und Sie werden sofort zu einem Mitarbeiter von Shark durchgestellt. Online-Support finden Sie auch unter www.
sharkclean.eu.
Wie registriere ich meine verlängerte Akku-Garantie Garantie?
Sie können Ihre Garantie innerhalb von 28 Tagen ab dem Kaufdatum online registrieren. Um Zeit zu sparen, halten Sie bitte die
folgenden Informationen zu Ihrem Produkt bereit:
• Modellnummer
Seriennummer (falls verfügbar)
Kaufdatum des Produktes (Kauf- oder Lieferbeleg)
Wenn Sie sich online registrieren möchten, besuchen Sie uns bitte unter www.sharkclean.eu
WICHTIG
Die Herstellergarantie für den Akku gilt für zwei (2) Jahre ab dem Kaufdatum.
Bitte bewahren Sie den Kaufbeleg immer auf. Wenn ein Garantiefall eintritt, brauchen wir den Kaufbeleg, um zu prüfen, ob die
Informationen, die Sie uns gegeben haben, korrekt sind. Wenn Sie keinen gültigen Kaufbeleg vorlegen können, verlieren Sie
dadurch Ihren Garantieanspruch.
Welche Vorteile habe ich von der Registrierung meiner Akku-Garantie?
Wenn Sie Ihre Garantie registrieren, haben wir bereits alle wichtigen Daten zur Hand, falls wir mit Ihnen in Kontakt treten müssen.
Außerdem können Tipps und Ratschläge erhalten, wie Sie das Beste aus Ihrem Shark-Staubsauger herausholen können, sowie
aktuelle Nachrichten zu neuen Technologien und Produkten von Shark. Wenn Sie Ihre Garantie online registrieren, erhalten Sie
sofort eine Bestätigung, dass Ihre Daten bei uns einge-gangen sind.
Wie lange läuft die Garantie für einen neuen Shark-Lithium-Ionen-Akku?
Da wir großes Vertrauen in unsere Konstruktion und Qualitätskontrolle setzen, beträgt die Ga-rantie für den Akku in Ihrem neuen
Shark-Staubsauger insgesamt zwei (2) Jahre.
Was wird von der Akku-Garantie abgedeckt?
1. Der originale Lithium-Ionen-Akku wird für einen Zeitraum von bis zu zwei (2) Jahren ab dem ursprünglichen Kaufdatum
ausgetauscht nach Ermessen von Shark oder repariert (ein-schließlich Transport- und Versandkosten).
2. Im unwahrscheinlichen Fall, dass ein Austauschakku ausgegeben wird, endet die Ga-rantie für den Austauschakku
sechs Monate nach Empfang des Austauschakkus bzw. nach Ablauf des verbleibenden Garantiezeitraums, je nachdem,
was später eintritt.
W
as wird durch die Akku-Garantie nicht abgedeckt?
1. Gewöhnliche Abnutzung des Lithium-Ionen-Akkus im in den Sicherheitsanweisungen vor-gegebenen Temperaturbereich.
2. Jeder Akku, der manipuliert oder für kommerzielle Zwecke verwendet wurde.
3. Schäden, die durch Fehlbedienung, Missbrauch, Verwendung des Staubsaugers außer-halb des zulässigen Temperaturbereichs
oder sorglosen Umgang entstanden sind, bzw. Schäden, die durch eine falsche Handhabung beim Transport entstanden sind.
4. Verletzungen von Personen oder Beschädigungen von Sachen, die nicht der Akku selbst sind.
5. Fehlerhafte Installation (außer, wenn die Installation des Produkts von Shark durchgeführt wurde).
6. Wenn Reparaturen oder Änderungen, die nicht von Shark und seinen Handelsvertretern oder Vertragshändlern, sondern von
Dritten durchgeführt wurden, es sei denn, Sie können nachweisen, dass die Reparaturen oder Änderungen, die von anderen
durchgeführt wur-den, nicht mit dem Mangel zusammenhängen, für den Sie die Akku-Garantie ausüben.
Probleme mit Ihrem Akku
Falls Ihr Lithium-Ionen-Akku innerhalb des Garantiezeitraums unter normalen Haushaltsbedin-gungen nicht mehr ordnungsgemäß
funktioniert, rufen Sie bitte die gebührenfreie Service-Hotline unter 0800 000 9063 an, um Produktunterstützung zu erhalten.
DEUTSCH
36 370800 862 0453 sharkclean.eu
This marking indicates that this product should not be disposed with other
household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the
environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it
responsibly to promote the sustainable reuse of material sources. To return
your used device, please use the return and collection systems or contact
the retailer where this product was purchased. They can take this product
for environmental safe recycling.
Important Safety Instructions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Getting To Know Your Shark Cordless Vacuum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Your Lithium Ion Power Pack Battery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
Led Battery Power And Charging Indicators . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
Recycling Your Lithium Ion Power Pack Battery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
Charging The Battery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Power Settings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
Cleaning Modes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Using the Flexology® wand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
Flexology® Reach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
Flexology® Storage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
Maintaining Your Vacuum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
Emptying The Dust Cup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
Removing and Cleaning The Dust Cup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
Cleaning The Filters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
Floor Nozzle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Checking For Blockages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Troubleshooting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
Additional Accessories Available on Sharkaccessories.eu . . . . . . . . . . . . . . 53
Warranty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
Battery Warranty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
PLEASE READ CAREFULLY AND KEEP FOR
FUTURE REFERENCE.
This instruction manual is designed to help you
get a complete understanding of your new Shark
DuoClean Cordless Vacuum.
If you have any questions, please call the
Customer Service line on 0800 862 0453.
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Voltage: 25.2V
TIP: You can find
the model and serial
numbers on the QR
code label which is
located on the bottom
of the dust cup.
RECORD THIS INFORMATION
Model Number: ____________________________
Date of Purchase (Keep receipt): ______________
Store of Purchase: __________________________
REGISTER YOUR PURCHASE
registermyshark.co.uk
0800 862 0453
Scan QR code using mobile device
38 39
ENGLISH
0800 862 0453 sharkclean.eu
CONTENTS
THANK YOU
for purchasing the Shark Anti Hair Wrap & DuoClean Cordless Vacuum
/

See käsiraamat sobib ka