ZANKER ZK321X Kasutusjuhend

Bränd
ZANKER
Kategooria
mikseri / köögikombaini tarvikud
Mudel
ZK321X
Tüüp
Kasutusjuhend
ZK321X
Návod k
použití
Varná deska
Käyttöohje
Keittotaso
Οδηγίες
Χρήσης
Εστίες
Bruksanvisn‐
ing
Inbyggnad‐
shäll
Obsah
Bezpečnostní informace 2
Bezpečnostní pokyny 3
Instalace 5
Popis spotřebiče 6
Denní používání 7
Tipy a rady 7
Čištění a údržba 7
Odstraňování závad 8
Technické údaje 9
Energetická účinnost 9
Zmĕny vyhrazeny.
Bezpečnostní informace
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací spotřebiče
a jeho prvním použitím. Výrobce nenese odpovědnost za
žádný úraz ani škodu v důsledku nesprávné instalace nebo
použití. Návod k použití vždy uchovávejte na bezpečném a
přístupném místě pro jeho budoucí použití.
Bezpečnost dětí a postižených osob
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo osoby
se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními
schopnostmi nebo osoby bez patřičných zkušeností a
znalostí, pouze pokud tak činí pod dozorem nebo vedením,
které zohledňuje bezpečný provoz spotřebiče, a pokud
rozumí rizikům spojeným s provozem spotřebiče.
Děti ve věku tří až osmi let a osoby s rozsáhlým a
komplexním postižením bez stálého dozoru držte z dosahu
spotřebiče.
Děti mladší tří let bez stálého dozoru držte z dosahu
spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí a řádně je
zlikvidujte.
Je-li spotřebič v provozu nebo pokud chladne, nedovolte
dětem a domácím zvířatům, aby se k němu přibližovaly.
Přístupné části jsou horké.
Pokud je spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní pojistkou,
doporučuje se ji aktivovat.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly provádět
děti bez dozoru.
2
Všeobecné bezpečnostní informace
VAROVÁNÍ: Spotřebič a jeho dostupné části se mohou
během používání zahřát na vysokou teplotu. Nedotýkejte se
topných článků.
Spotřebič nepoužívejte spolu s externím časovačem nebo
samostatným dálkovým ovládáním.
VAROVÁNÍ: Příprava jídel s tuky či oleji na varné desce bez
dozoru může být nebezpečná a způsobit požár.
Oheň se NIKDY nesnažte uhasit vodou, ale vypněte
spotřebič a poté plameny zakryjte např. víkem nebo hasicí
rouškou.
POZOR: U vaření je vždy nutné vykonávat dohled. U
krátkodobého vaření je nutné vykonávat dohled nepřetržitě.
VAROVÁNÍ: Nebezpečí požáru: Nepokládejte věci na varnou
desku.
Na varnou desku nepokládejte žádné kovové předměty jako
nože, vidličky, lžíce nebo pokličky, protože by se mohly
zahřát na velmi vysokou teplotu.
K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí zařízení na páru.
Jestliže je poškozený přívodní kabel, smí ho vyměnit pouze
výrobce, servisní technik nebo osoba s podobnou příslušnou
kvalifikací, jinak by mohlo dojít k úrazu.
VAROVÁNÍ: Používejte pouze kryt varné desky přímo od
výrobce varného spotřebiče nebo takový kryt, který výrobce
spotřebiče v pokynech k použití označil jako vhodný,
případně kryt, který je součástí spotřebiče. Při použití
nesprávného krytu varné desky může dojít k nehodě.
Bezpečnostní pokyny
Instalace
VAROVÁNÍ! Tento spotřebič smí
instalovat jen kvalifikovaná
osoba.
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
poranění nebo poškození
spotřebiče.
Odstraňte veškerý obalový materiál.
Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
Dodržujte minimální vzdálenosti od
ostatních spotřebičů a nábytku.
Při přemisťování spotřebiče buďte vždy
opatrní, protože je těžký. Vždy používejte
ochranné rukavice a uzavřenou obuv.
Utěsněte výřez v povrchu pomocí těsniva,
abyste zabránili bobtnání z důvodu
vlhkosti.
3
Chraňte dno spotřebiče před párou a
vlhkostí.
Spotřebič neinstalujte vedle dveří či pod
oknem. Zabráníte tak převržení horkého
nádobí ze spotřebiče při otevírání dveří či
okna.
Pokud je spotřebič instalován nad
zásuvkami, ujistěte se, že prostor mezi
dnem spotřebiče a horní zásuvkou
zajišťuje dostatečnou cirkulaci vzduchu.
Spodek spotřebiče se může silně zahřát.
Zajistěte instalaci samostatného panelu z
překližky, kuchyňského nosného materiálu
nebo jiného nehořlavého materiálu, který
bude zakrývat spodek spotřebiče.
Samostatný panel musí zcela zakrývat
oblast pod varnou deskou.
Připojení k elektrické síti
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
požáru nebo úrazu elektrickým
proudem.
Veškerá elektrická připojení by měla být
provedena kvalifikovaným elektrikářem.
Spotřebič musí být uzemněn.
Před každou údržbou nebo čištěním je
nutné se ujistit, že je spotřebič odpojen od
elektrické sítě.
Zkontrolujte, zda údaje na typovém štítku
souhlasí s parametry elektrické sítě.
Ujistěte se, že je spotřebič nainstalován
správně. Volné a nesprávné zapojení
napájecího kabelu či zástrčky (je-li
součástí výbavy) může mít za následek
přehřátí svorky.
Použijte správný typ napájecího kabelu.
Elektrické kabely nesmí být zamotané.
Ujistěte se, že je nainstalována ochrana
před úrazem elektrickým proudem.
Použijte svorku k odlehčení kabelu od
tahu.
Dbejte na to, aby se elektrické přívodní
kabely nebo zástrčky (jsou-li součástí
výbavy) nedotýkaly horkého spotřebiče
nebo horkého nádobí, když spotřebič
připojujete do blízké zásuvky.
Nepoužívejte rozbočovací zástrčky ani
prodlužovací kabely.
Dbejte na to, abyste nepoškodili napájecí
kabel nebo síťovou zástrčku (je-li součástí
výbavy). Pro výměnu napájecího kabelu se
obraťte na autorizované servisní středisko
nebo elektrikáře.
Ochrana před úrazem elektrickým
proudem u živých či izolovaných částí
musí být připevněna tak, aby nešla
odstranit bez použití nástrojů.
Síťovou zástrčku zapojte do síťové
zásuvky až na konci instalace spotřebiče.
Po instalaci musí zůstat síťová zástrčka
nadále dostupná.
Pokud je síťová zásuvka uvolněná,
nezapojujte do ni síťovou zástrčku.
Neodpojujte spotřebič ze zásuvky tahem
za kabel. Vždy tahejte za zástrčku.
Používejte pouze správná izolační
zařízení: ochranné vypínače vedení,
pojistky (pojistky šroubového typu se musí
odstranit z držáku), ochranné zemnicí
jističe a stykače.
Je nutné instalovat vhodný vypínač nebo
izolační zařízení k řádnému odpojení
všech napájecích vodičů spotřebiče. Toto
izolační zařízení musí mít mezeru mezi
kontakty alespoň 3 mm širokou.
Použití spotřebiče
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
zranění, popálení či úrazu
elektrickým proudem.
Před prvním použitím odstraňte veškerý
obalový materiál (je-li přítomen), štítky a
ochrannou fólii.
Tento spotřebič je určen pouze k
domácímu použití.
Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče.
Ujistěte se, že nejsou ventilační otvory
zakryté.
Zapnutý spotřebič nenechávejte bez
dozoru.
Po každém použití nastavte varnou zónu
do polohy „vypnuto“.
Na varné zóny nepokládejte příbory nebo
pokličky. Mohly by se zahřát.
Nepracujte se spotřebičem, když máte
vlhké ruce nebo když je v kontaktu s
vodou.
Nepoužívejte spotřebič jako pracovní nebo
odkládací plochu.
Vložíte-li jídlo do horkého oleje, může olej
vystříknout.
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
požáru nebo výbuchu
Tuky a oleje mohou při zahřátí uvolňovat
hořlavé páry. Když vaříte s tuky a oleji,
4
držte plameny a ohřáté předměty mimo
jejich dosah.
Páry uvolňované velmi horkými oleji se
mohou samovolně vznítit.
Použitý olej, který obsahuje zbytky
potravin, může způsobit požár při nižších
teplotách než olej, který se používá
poprvé.
Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo na
spotřebič neumísťujte hořlavé předměty
nebo předměty obsahující hořlavé látky.
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
poškození spotřebiče.
Nepokládejte horké nádoby na ovládací
panel.
Nenechte vyvařit vodu v nádobách.
Dbejte na to, aby na spotřebič nespadly
varné nádoby či jiné předměty. Mohl by se
poškodit jeho povrch.
Nezapínejte varné zóny s prázdnými
nádobami nebo zcela bez nádob.
Na spotřebič nepokládejte hliníkovou fólii.
Nepoužívejte pevnou plotýnku k přímému
vaření. Musí být používána výhradně s
vhodným nádobím.
Tento spotřebič je určen výhradně pro
přípravu jídel. Nesmí být používán k jiným
účelům, například k vytápění místností.
Varná deska nesmí přijít do styku s
kyselými tekutinami jako je ocet, citrónová
šťáva nebo s prostředky na odstraňování
vodního kamene. Mohou totiž zanechat
matné skvrny.
Čištění a údržba
VAROVÁNÍ! Z ovládacího panelu
nedemontujte tlačítka, ovladače
ani těsnění. Do spotřebiče by se
mohla dostat voda a poškodit ho.
Spotřebič čistěte pravidelně, abyste
zabránili poškození materiálu jeho
povrchu.
Před čištěním spotřebič vypněte a nechte
ho vychladnout.
Před údržbou spotřebič odpojte od
elektrické sítě.
K čištění spotřebiče nepoužívejte proud
vody nebo páru.
Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým
hadrem. Používejte pouze neutrální mycí
prostředky. Nepoužívejte žádné prostředky
s drsnými částicemi, drátěnky,
rozpouštědla nebo kovové předměty.
Obsluha
Pro opravu spotřebiče se obraťte na
autorizované servisní středisko.
Používejte výhradně originální náhradní
díly.
Likvidace
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
úrazu či udušení.
Pro informace ohledně správné likvidace
spotřebiče se obraťte na místní úřady.
Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
Odřízněte síťový kabel v blízkosti
spotřebiče a zlikvidujte jej.
Instalace
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Před instalací spotřebiče
Před instalací varné desky si z typového
štítku opište níže uvedené informace. Typový
štítek je umístěn na spodní straně varné
desky.
Model .......................................
Výrobní číslo
(PNC) .............................
Sériové číslo ............................
Vestavné varné desky
Vestavné varné desky se smějí používat
pouze po zabudování do vhodných
vestavných modulů a pracovních ploch, které
splňují příslušné normy.
5
Připojovací kabel
Varná deska se dodává s připojovacím
kabelem.
Poškozený síťový kabel vyměňte za kabel
typu H05V2V2-F, který je odolný vůči
teplotě 90 °C nebo vyšší. Obraťte se na
místní servisní středisko.
Montáž
min. 100 mm
40-50 mm
min. 650 mm
A
B
min.
28 mm
min.
20 mm
Popis spotřebiče
Uspořádání varné desky
145 mm
180 mm
1
3
2
1
Varná zóna
2
Kontrolka napájení
3
Ovladače
6
Ovladač
Symbol Funkce
0 Poloha Vypnuto
1 - 6 Nastavení teploty
Zbytkové teplo
VAROVÁNÍ! Nebezpečí popálení
zbytkovým teplem.
Denní používání
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Před prvním použitím
Na každou varnou zónu položte nádobu s
vodou, nastavte maximální výkon a nechte
varnou desku pracovat 10 minut. Tím se spálí
zbytky ve spotřebiči. Poté nechte varnou
desku pracovat při minimálním výkonu 20
minut. Během této doby může ze spotřebiče
vycházet zápach a kouř. To je normální jev.
Zajistěte dostatečné větrání.
Jak používat rychlou plotýnku
Červená tečka uprostřed plotýnky označuje
rychlou plotýnku. Rychlá plotýnka se zahřívá
rychleji než normální plotýnky. Červené tečky
jsou vyznačeny na plotýnkách. Během
používání se po určité době mohou opotřebit
nebo zcela zmizet. Na provoz varné desky to
nemá nežádoucí vliv.
Nastavení teploty
Požadovanou teplotu nastavíte nebo změníte
otočením ovladače. Chcete-li zónu vypnout,
otočte ovladačem do polohy vypnuto.
Kontrolka napájení se rozsvítí při zapnutí
jedné nebo více varných zón. Když varné
zóny vypnete, kontrolka zhasne.
Tipy a rady
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Nádobí
Dno nádoby musí být co
nejrovnější a nejsilnější.
Než nádoby položíte na povrch
varné desky, ujistěte se, že jejich
dno je čisté a suché.
POZOR! Nepoužívejte litinové
pánve, keramické nebo
kameninové hrnce, grilovací nebo
opékací pláty. Při vysokém
zahřátí může nerezová ocel
ztratit lesk.
Příklady vaření na
Nasta‐
vení
teplo‐
ty:
Použití:
1 Uchování teploty
2 Lehké ohřívání
3 Mírné vaření
4 Smažení
5 Uvedení do varu
6 Uvedení do varu / prudké smaže‐
ní / fritování
Čištění a údržba
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Všeobecné informace
Varnou desku po každém použití očistěte.
7
Varné náčiní používejte vždy s čistou
spodní stranou.
Škrábance nebo tmavé skvrny na povrchu
nemají vliv na funkci varné desky.
Nerezová ocel
Na okraje varné desky z nerezové oceli
použijte čisticí prostředek na nerezovou
ocel.
Nerezové okraje plotýnek mohou změnit
zabarvení z důvodu vysokých teplot.
Části z nerezové oceli omyjte vodou a pak
osušte měkkým hadrem.
Čištění elektrické plotýnky
1. Použijte práškový čisticí prostředek nebo
houbičku.
2. Vyčistěte varnou desku vlhkým hadříkem
s malým množstvím mycího prostředku.
3. Plotýnku zapněte na nízkou teplotu a
nechte ji vyschnout.
4. Aby byly plotýnky udržovány v dobrém
stavu, pravidelně do nich vetřete olej pro
šicí stroje. Olej vytřete pomocí savého
papíru.
Odstraňování závad
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Co dělat, když...
Problém Možná příčina Řešení
Varnou desku nelze zapnout
ani používat.
Varná deska není zapojena
do elektrické sítě nebo není
připojena správně.
Zkontrolujte, zda je varná de‐
ska správně zapojena do
elektrické sítě. Viz schéma
zapojení.
Je spálená pojistka. Zkontrolujte, zda příčinou zá‐
vady není pojistka. Pokud se
pojistka spaluje opakovaně,
obraťte se na autorizovaného
elektrikáře.
Když nenaleznete řešení...
Pokud problém nemůžete vyřešit sami,
obraťte se na autorizované servisní středisko.
Uveďte údaje z typového štítku. Ujistěte se,
že jste varnou desku používali správným
způsobem. Pokud ne, budete muset návštěvu
technika z autorizovaného servisu nebo
prodejce zaplatit, i když je spotřebič ještě v
záruce. Informace o servisním středisku a
záručních podmínkách jsou uvedeny v
záruční příručce.
8
Štítky dodávané v sáčku s
příslušenstvím
Nalepte samolepicí štítky následujícím
způsobem:
MOD.
PROD.NO.
SER.NO
DATA
MOD.
PROD.NO.
SER.NO
DATA
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
03 IT
MADE IN ITALY
TYPE
IP20
0049
A B C
A. Nalepte jej na záruční list a odešlete tuto
část (je-li to možné).
B. Nalepte jej na záruční list a uchovejte si
tuto část (je-li to možné).
C. Nalepte jej na návod k použití.
Technické údaje
Technické údaje varných zón
Varná zóna
Nominální výkon (maximální te‐
pelný výkon) [W]
Průměr varné zóny [mm]
Uprostřed
vpředu
1000 145
Uprostřed vzadu 1500 180
Pro dosažení nejlepších výsledků vaření
používejte nádoby, které nejsou větší než
průměr varné zóny.
Energetická účinnost
Produktové informace dle směrnice EU 66/2014 platí pouze trh v rámci EU
Označení modelu ZK321X
9
Typ varné desky Vestavná varná
deska
Počet varných zón 2
Technologie ohřevu Pevná plotýnka
Průměr kruhových varných
zón (Ø)
Uprostřed vpředu
Uprostřed vzadu
14,5 cm
18,0 cm
Spotřeba energie varných
zón (EC electric cooking)
Uprostřed vpředu
Uprostřed vzadu
194,9 Wh / kg
194,9 Wh / kg
Spotřeba energie varné
desky (EC electric hob)
194,9 Wh / kg
EN 60350-2 - Elektrické spotřebiče na vaření
pro domácnost - část 2: varné desky - metody
pro měření výkonu
Úspora energie
Během každodenního pečení můžete ušetřit
energii, budete-li se řídit níže uvedenými
radami.
Při ohřevu vody používejte pouze takové
množství, které potřebujete.
Je-li to možné, vždy zakrývejte nádoby
pokličkami.
Před zapnutím varné zóny na ni položte
varnou nádobu.
Dno varné nádoby by mělo být stejné
velikosti jako varná zóna.
Na menší varné zóny postavte menší
varné nádoby.
Postavte nádobu přímo na střed varné
zóny.
Využijte zbytkové teplo k udržování teploty
jídle nebo k jeho rozpouštění.
Poznámky k ochraně životního prostředí
Recyklujte materiály označené symbolem .
Obaly vyhoďte do příslušných odpadních
kontejnerů k recyklaci. Pomáhejte chránit
životní prostředí a lidské zdraví a recyklovat
elektrické a elektronické spotřebiče určené k
likvidaci. Spotřebiče označené příslušným
symbolem nelikvidujte spolu s domovním
odpadem. Spotřebič odevzdejte v místním
sběrném dvoře nebo kontaktujte místní úřad.
10
Sisältö
Turvallisuustiedot 11
Turvallisuusohjeet 12
Asennus 14
Laitteen kuvaus 15
Päivittäinen käyttö 15
Vihjeitä ja neuvoja
16
Hoito ja puhdistus 16
Vianmääritys 17
Tekniset tiedot 18
Energiatehokkuus 18
Oikeus muutoksiin pidätetään.
Turvallisuustiedot
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen asennusta ja käyttöä.
Valmistaja ei ota vastuuta henkilövahingoista tai vahingoista, jotka
aiheutuvat virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita aina
varmassa ja helppopääsyisessä paikassa tulevia käyttökertoja varten.
Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus
Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset,
sensoriset tai henkiset kyvyt eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen
tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat käyttää tätä laitetta
ainoastaan silloin, kun heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo
ja ohjaa heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään sen
käyttöön liittyvät vaarat.
Laite on pidettävä 3-8-vuotiaiden lasten ja erittäin vakavasti
liikuntarajoitteisten henkilöiden ulottumattomissa, ellei heitä valvota
jatkuvasti.
Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta, ellei heitä valvota
jatkuvasti.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa ja hävittää
asianmukaisesti.
Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luota silloin, kun se on
toiminnassa tai se jäähtyy. Laitteen osat ovat kuumia.
Jos laitteessa on lapsilukko, se tulee kytkeä päälle.
Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa laitteeseen käyttäjän
huoltotoimenpiteitä.
Yleiset turvallisuusohjeet
VAROITUS: Laite ja näkyvissä olevat osat kuumenevat käytön aikana.
Varo koskettamasta uunin lämmitysvastuksia.
11
Älä käytä tätä laitetta ulkoisella ajastimella tai erillisellä
kaukosäädinjärjestelmällä.
VAROITUS: Rasvalla tai öljyllä kypsentäminen ilman valvontaa voi olla
vaarallista ja se voi johtaa tulipaloon.
Älä KOSKAAN yritä sammuttaa tulta vedellä, vaan kytke laite pois
toiminnasta ja peitä sitten liekit esimerkiksi kannella tai
sammutuspeitteellä.
HUOMAUTUS: Ruoan kypsymistä tulee valvoa. Lyhytaikaista ruoan
kypsymistä on valvottava jatkuvasti.
VAROITUS: Tulipalon vaara: Älä säilytä mitään keittotason päällä.
Metalliesineitä, kuten veitsiä, haarukoita, lusikoita ja kansia ei saa asettaa
keittotasolle, koska ne voivat kuumentua.
Laitteen puhdistuksessa ei saa käyttää painepesuria.
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden välttämiseksi vaihtaa
vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen
henkilö.
VAROITUS: Käytä ainoastaan kodinkoneen valmistajan suunnittelemia
keittotason suojia, laitteen valmistajan käyttöohjeessa määritettyjä suojia
tai keittotason mukana toimitettuja suojia. Virheellisten suojien käyttö voi
aiheuttaa onnettomuuksia.
Turvallisuusohjeet
Asennus
VAROITUS! Asennuksen saa suorittaa
vain ammattitaitoinen henkilö.
VAROITUS! Virheellinen käyttö voi
aiheuttaa henkilövahinkoja tai laitteen
vaurioitumisen.
Poista kaikki pakkausmateriaalit.
Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai käyttää.
Noudata koneen mukana toimitettuja
asennusohjeita.
Noudata mainittuja vähimmäisetäisyyksiä muihin
laitteisiin ja kalusteisiin.
Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on raskas. Käytä
aina suojakäsineitä ja suojaavia jalkineita.
Tiivistä pinnat tiivisteaineella estääksesi kosteuden
aiheuttaman turpoamisen.
Suojaa laitteen alaosa höyryltä ja kosteudelta.
Älä asenna laitetta oven viereen tai ikkunan
alapuolelle. Tällöin keittoastioiden putoaminen
laitteesta vältetään oven tai ikkunan avaamisen
yhteydessä.
Jos laite on asennettu laatikoiden yläpuolelle,
varmista, että laitteen alaosan ja ylälaatikon välinen
tila on riittävä ilmankierron kannalta.
Laitteen alaosa voi kuumentua. Varmista, että
asennat laitteen alapuolelle vanerista, keittiön
jäännösmateriaalista tai muusta syttymättömästä
materiaalista valmistetun erotuslevyn, joka estää
pääsyn laitteen alapuolelle.
Erotuslevyn tulee peittää keittotason alla oleva alue
kokonaan.
Sähköliitännät
VAROITUS! Tulipalo- ja sähköiskuvaara.
Kaikki sähkökytkennät tulee jättää asiantuntevan
sähköasentajan vastuulle.
Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.
Ennen toimenpiteiden suorittamista tulee varmistaa,
että laite on irrotettu sähköverkosta.
12
Varmista, että arvokilvessä olevat parametrit ovat
verkkovirtalähteen sähköarvojen mukaisia.
Varmista, että laite on asennettu oikein. Löysät tai
vääränlaiset virtajohdot tai pistokkeet (jos olemassa)
voivat aiheuttaa liittimen ylikuumenemisen.
Käytä oikeaa virtajohtoa.
Varo, ettei virtajohto takerru kiinni mihinkään.
Varmista, että iskusuojaus on asennettu.
Käytä kaapelissa vedonpoistajaa.
Varmista, ettei virtajohto tai pistoke (jos olemassa)
kosketa kuumaan laitteeseen tai kuumiin
keittoastioihin, kun liität laitteen lähellä oleviin
pistorasioihin.
Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
Varmista, ettei pistoke (jos olemassa) tai virtajohto
vaurioidu. Ota yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseemme tai sähköasentajaan
vaurioituneen virtajohdon vaihtamiseksi.
Jännitteenalaisten ja eristettyjen osien iskusuojat
tulee asentaa niin, ettei niiden irrotus onnistu ilman
työkaluja.
Kytke pistoke pistorasiaan vasta asennuksen
jälkeen. Varmista, että laitteen verkkovirtakytkentä
on ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
Jos pistoke on löysästi kiinni virtajohdossa, älä
kiinnitä sitä pistorasiaan.
Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi. Vedä
aina pistokkeesta.
Käytä vain asianmukaisia eristyslaitteita:
suojakytkimet, sulakkeet (ruuvattavat sulakkeet on
irrotettava kannasta), vikavirtakytkimet ja kontaktorit.
Sähköasennuksessa on oltava erotin, joka
mahdollistaa laitteen irrottamisen sähköverkosta
kaikista navoista. Erottimen kontaktiaukon leveys on
oltava vähintään 3 mm.
Käyttö
VAROITUS! Henkilövahinkojen,
palovammojen ja sähköiskujen vaara.
Poista kaikki pakkausmateriaalit, merkit ja
suojakalvot (jos olemassa) ennen käyttöönottoa.
Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan
kotitalouskäyttöön.
Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia.
Varmista, ettei tuuletusaukoissa ole esteitä.
Älä jätä laitetta ilman valvontaa toiminnan aikana.
Kytke keittoalue aina off-asentoon käytön jälkeen.
Älä aseta ruokavälineitä tai kattiloiden kansia
keittoalueille. Ne voivat kuumentua.
Älä käytä laitetta märillä käsillä tai kun se on
kosketuksissa veteen.
Älä käytä laitetta työtasona tai säilytystasona.
Öljy voi roiskua, kun asetat ruoka-aineksia kuumaan
öljyyn.
VAROITUS! Tulipalo- ja räjähdysvaara.
Kuumista rasvoista ja öljyistä voi päästä syttyviä
höyryjä. Pidä liekit tai kuumat esineet kaukana
rasvoista ja öljyistä, kun käytät niitä
ruoanvalmistukseen.
Erittäin kuumasta öljystä pääsevät höyryt voivat
sytyttää tulipalon.
Käytetty öljy, jossa voi olla ruoka-aineksien jäämiä,
voi aiheuttaa tulipalon alhaisemmassa lämpötilassa
kuin ensimmäistä kertaa käytettävä öljy.
Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai päälle syttyviä
tuotteita tai syttyviin tuotteisiin kostutettuja esineitä.
VAROITUS! Laite voi muutoin vaurioitua.
Älä pidä kuumaa keittoastiaa käyttöpaneelin päällä.
Älä anna kattiloiden kiehua kuiviin.
Älä anna esineiden tai keittoastioiden pudota
laitteen päälle. Pinta voi vaurioitua.
Älä kytke keittoalueita toimintaan keittoastian
ollessa tyhjä tai ilman keittoastiaa.
Älä aseta alumiinifoliota laitteen päälle.
Ruokaa ei saa kypsentää suoraan valurautaisella
keittolevyllä. Ruoka tulee kypsentää asianmukaisia
keittoastioita käyttäen.
Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan ruoanlaittoon.
Sitä ei saa käyttää muihin tarkoituksiin, esimerkiksi
huoneen lämmittämiseen.
Älä anna happopitoisten nesteiden, esimerkiksi
viinietikan, sitruunamehun tai kalkinpoistoaineen
koskettaa keittotasoa. Ne saattavat aiheuttaa
mattapintaisia läikkiä.
Hoito ja puhdistus
VAROITUS! Painikkeita, nuppeja tai
tiivisteitä ei saa irrottaa käyttöpaneelista.
Muutoin laitteen sisälle voi päästä vettä
ja laite vaurioitua.
Puhdista laite säännöllisesti, jotta pintamateriaali
pysyisi hyväkuntoisena.
Kytke laite pois toiminnasta ja anna sen jäähtyä
ennen puhdistusta.
Kytke laite irti sähköverkosta ennen
huoltotoimenpiteiden aloittamista.
Älä suihkuta vettä tai käytä höyryä laitteen
puhdistamiseen.
Puhdista laite kostealla pehmeällä liinalla. Käytä
vain mietoja puhdistusaineita. Älä käytä
hankausainetta, hankaavia pesulappuja, liuottimia
tai metalliesineitä.
13
Huolto
Kun laite on korjattava, ota yhteyttä valtuutettuun
huoltopalveluun.
Käytä vain alkuperäisiä varaosia.
Hävittäminen
VAROITUS! Henkilövahinko- tai
tukehtumisvaara.
Kysy lisätietoa laitteen oikeaoppisesta
hävittämisestä paikalliselta viranomaiselta.
Irrota pistoke pistorasiasta.
Leikkaa virtajohto laitteen läheltä ja hävitä se.
Asennus
VAROITUS! Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
Ennen asentamista
Kirjoita alla olevat tiedot ylös arvokilvestä ennen
keittotason asentamista. Arvokilpi sijaitsee keittotason
pohjassa.
Malli .......................................
Tuotenumero .............................
Sarjanumero ...........................
Kalusteeseen sijoitettavat keittotasot
Kalusteeseen sijoitettavia keittotasoja saa käyttää
vasta, kun ne on asennettu sopiviin,
määräystenmukaisiin kalusteisiin ja työtasoihin.
Liitäntäjohto
Keittotason mukana toimitetaan liitäntäjohto.
Käytä vaurioituneen virtajohdon vaihtamiseksi
virtajohtotyyppiä: H05V2V2-F joka kestää vähintään
90 °C lämpötilan. Ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
Asennus
min. 100 mm
40-50 mm
min. 650 mm
A
B
14
min.
28 mm
min.
20 mm
Laitteen kuvaus
Keittoalueet
145 mm
180 mm
1
3
2
1
Keittoalue
2
Virran merkkivalo
3
Vääntimet
Säädin
Symboli Toiminto
0 Pois toiminnasta
1 - 6 Tehotasot
Jälkilämpö
VAROITUS! Palovammojen vaara on
olemassa jälkilämmön vuoksi.
Päivittäinen käyttö
VAROITUS! Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
Käyttöönotto
Laita vettä sisältävä keittoastia jokaiselle keittoalueelle,
aseta maksimiteho ja käytä keittotasoa 10 minuuttia.
Näin laitteesta poistuvat kaikki jäämät. Käytä keittotasoa
sen jälkeen minimitasolla 20 minuutin ajan. Tämän
aikana laitteesta voi päästä hajuja ja savua. Tämä on
normaalia. Tarkista, että ilmavirtaus on riittävä.
Pikalevy
Levyn keskellä oleva punainen piste osoittaa pikalevyn.
Pikalevy kuumenee muita levyjä nopeammin. Punaiset
pisteet on maalattu levyihin. Niiden kunto voi heikentyä
käytön aikana ja ne voivat jopa hävitä kokonaan ajan
kuluessa. Tämä ei vaikuta millään tavalla keittotason
toimintaan.
15
Tehotaso
Voit asettaa tehotason tai muuttaa sitä kääntämällä
vääntimen oikean tehotason kohdalle. Kytke se pois
päältä kääntämällä väännin Off-asentoon.
Virran merkkivalo syttyy, kun yksi tai useampi keittoalue
on kytketty päälle. Kun keittoalueet kytketään pois
toiminnasta, merkkivalo sammuu.
Vihjeitä ja neuvoja
VAROITUS! Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
Keittoastiat
Keittoastian pohjan tulee olla
mahdollisimman paksu ja tasainen.
Varmista, että keittoastioiden pohjat ovat
puhtaita ja kuivia ennen niiden
asettamista keittotasolle.
HUOMIO! Älä käytä valurautapannuja,
saviastioita, grilli- tai paahtolevyjä.
Ruostumaton teräs voi tummua, jos sitä
kuumennetaan liikaa.
Esimerkkejä uunitoiminnoista
Lämmi-
tyste-
hot:
Käyttötarkoitus:
1 Lämpimänä pito
Lämmi-
tyste-
hot:
Käyttötarkoitus:
2 Hiljainen haudutus
3 Haudutus
4 Paistaminen / ruskistus
5 Kiehauttaminen
6 Kiehauttaminen / pikapaistaminen / uppo-
paistaminen
Hoito ja puhdistus
VAROITUS! Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
Yleistä
Puhdista keittotaso jokaisen käytön jälkeen.
Tarkista aina, että keittoastian pohja on puhdas.
Pinnan naarmut tai tummat läiskät eivät vaikuta
keittotason toimintaan.
Ruostumaton teräs
Puhdista keittotason ruostumattomat teräsosat
ruostumattomaan teräkseen sopivalla erityisellä
puhdistusaineella.
Keittolevyjen ympärillä olevat ruostumattomat
teräsreunat voivat värjäytyä hieman korkean
lämpötilan vaikutuksesta.
Pese ruostumattomat teräsosat vedellä ja kuivaa
pehmeällä liinalla.
Sähkölevyn puhdistaminen
1. Käytä puhdistusjauhetta tai puhdistussientä.
2. Puhdista keittotaso kostealla liinalla käyttäen vähän
puhdistusainetta.
3. Kuumenna keittolevy alhaiseen lämpötilaan ja anna
sen kuivua.
4. Keittolevyt voidaan säilyttää hyväkuntoisina
hieromalla niihin säännöllisesti ompelukoneen
öljyä. Pyyhi öljy pois imukykyisellä paperilla.
16
Vianmääritys
VAROITUS! Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
Käyttöhäiriöt
Ongelma Mahdollinen syy Korjaustoimenpide
Keittotaso ei kytkeydy toimintaan ei-
kä sitä voida käyttää.
Keittotasoa ei ole kytketty sähkö-
verkkoon tai se on liitetty sähköverk-
koon virheellisesti.
Tarkista, onko keittotaso kytketty oi-
kein sähköverkkoon. Katso kytken-
täkaavio.
Sulake on palanut. Tarkista, onko toimintahäiriön syynä
sulake. Jos sulake palaa aina uudel-
leen, käänny sähköalan ammattilai-
sen puoleen.
Jos ratkaisua ei löydy...
Jos ratkaisua ei löydy, ota yhteys jälleenmyyjään tai
valtuutettuun huoltopalveluun. Ilmoita arvokilpeen
merkityt tiedot. Varmista, että keittotasoa on käytetty
oikein. Muutoin valtuutetun huoltoliikkeen tai
jälleenmyyjän huollosta aiheutuvat kulut veloitetaan
myös takuuaikana. Kuluttajaneuvonnan yhteystiedot ja
takuuehdot on mainittu takuu- ja huoltokirjassa.
Lisävarustepakkauksen mukana toimitetut merkit
Kiinnitä merkit seuraavasti:
MOD.
PROD.NO.
SER.NO
DATA
MOD.
PROD.NO.
SER.NO
DATA
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
03 IT
MADE IN ITALY
TYPE
IP20
0049
A B C
A. Kiinnitä se takuukorttiin ja lähetä tämä osa (jos
soveltuu).
B. Kiinnitä se takuukorttiin ja säilytä tämä osa (jos
soveltuu).
C. Kiinnitä se ohjekirjaan.
17
Tekniset tiedot
Keittoalueiden määritykset
Keittoalue Nimellisteho (suurin tehotaso) [W] Keittoalueen halkaisija [mm]
Keskellä edessä 1000 145
Keskellä takana 1500 180
Käytä korkeintaan keittoalueen halkaisijan kokoista
keittoastiaa optimaalisten tulosten saavuttamiseksi.
Energiatehokkuus
Tuotetiedot standardin EU 66/2014 mukaisesti koskevat ainoastaan Euroopan unionin markkina-aluetta
Mallin tunnus ZK321X
Keittotasotyyppi Kalusteeseen asen-
nettava keittotaso
Keittoalueiden määrä 2
Kuumennustekniikka Valurautainen keitto-
levy
Pyöreiden keittoalueiden halkaisija
(Ø)
Keskellä edessä
Keskellä takana
14,5 cm
18,0 cm
Energiankulutus keittoaluetta kohti
(EC electric cooking)
Keskellä edessä
Keskellä takana
194,9 Wh/kg
194,9 Wh/kg
Keittotason energiankulutus (EC
electric hob)
194,9 Wh/kg
EN 60350-2 - Sähkötoimiset keittiön kodinkoneet - Osa
2: Keittotasot - Suorituskyvyn mittaustavat
Energiansäästö
Voit säästää energiaa jokapäiväisen ruoanvalmistuksen
aikana seuraavia vinkkejä noudattamalla.
Käytä veden kuumentamisen aikana ainoastaan
tarvittavaa vesimäärää.
Mikäli mahdollista, peitä keittoastia aina kannella.
Aseta keittoastia keittoalueelle ennen alueen
kytkemistä toimintaan.
Keittoastian pohjan tulee vastata keittoalueen
halkaisijaa.
Aseta pieni keittoastia pienemmälle keittoalueelle.
Aseta keittoastia suoraan keittoalueen keskelle.
Käytä jälkilämpöä ruoan pitämiseksi lämpimänä tai
ruoan sulattamiseksi.
Ympäristönsuojelu
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty merkillä .
Kierrätä pakkaus laittamalla se asianmukaiseen
kierrätysastiaan. Suojele ympäristöä ja ihmisten
terveyttä kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromut. Älä
hävitä merkillä merkittyjä kodinkoneita
kotitalousjätteen mukana. Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä paikalliseen
viranomaiseen.
18
Περιεχόμενα
Πληροφορίες για την ασφάλεια 19
Οδηγίες για την ασφάλεια 21
Εγκατάσταση 23
Περιγραφή προϊόντος 24
Καθημερινή χρήση 24
Υποδείξεις και συμβουλές 25
Φροντίδα και καθάρισμα 25
Αντιμετωπιση προβληματων 26
Τεχνικά χαρακτηριστικά 27
Ενεργειακή απόδοση 28
Υπόκειται αε αλλαγές χωρίς προειδποίηση.
Πληροφορίες για την ασφάλεια
Πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση της συσκευής,
διαβάστε προσεκτικά τις παρεχόμενες οδηγίες. Ο
κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για τυχόν τραυματισμούς ή
ζημίες που είναι αποτέλεσμα λανθασμένης εγκατάστασης ή
χρήσης. Να φυλάσσετε πάντα αυτές τις οδηγίες σε ένα
ασφαλές μέρος με εύκολη πρόσβαση για μελλοντική αναφορά.
Ασφάλεια παιδιών και ευπαθών ατόμων
Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά
ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες
σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές δυνατότητες ή
έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν επιβλέπονται ή έχουν
λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή
τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται.
Παιδιά ηλικίας μεταξύ 3 και 8 ετών και άτομα με εκτεταμένες
και περίπλοκες αναπηρίες πρέπει να παραμένουν μακριά,
εκτός αν επιβλέπονται συνεχώς.
Παιδιά ηλικίας μικρότερης των 3 ετών πρέπει να παραμένουν
μακριά, εκτός αν επιβλέπονται συνεχώς
Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.
Φυλάσσετε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά
και απορρίψτε τα κατάλληλα.
Κρατάτε τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα μακριά από τη
συσκευή όταν λειτουργεί ή όταν ψύχεται. Τα προσβάσιμα
μέρη είναι πολύ ζεστά.
Εάν η συσκευή διαθέτει διάταξη ασφαλείας για παιδιά, θα
πρέπει να είναι ενεργοποιημένη.
19
Τα παιδιά δεν πρέπει να εκτελούν τον καθαρισμό και τη
συντήρηση που εκτελεί ο χρήστης στη συσκευή χωρίς
επίβλεψη.
Γενικές πληροφορίες για την ασφάλεια
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η συσκευή και τα προσβάσιμα μέρη της
θερμαίνονται κατά τη χρήση. Χρειάζεται προσοχή για να μην
αγγίζετε τις αντιστάσεις.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με εξωτερικό χρονοδιακόπτη
ή με ξεχωριστό σύστημα τηλεχειρισμού.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το μαγείρεμα χωρίς επιτήρηση σε εστίες
με λάδι ή λίπος μπορεί να είναι επικίνδυνο και να προκαλέσει
πυρκαγιά.
ΠΟΤΕ μην επιχειρήσετε να σβήσετε τη φωτιά με νερό, αλλά
σβήστε τη συσκευή και καλύψτε τη φλόγα, π.χ. με ένα καπάκι
ή με πυρίμαχη κουβέρτα.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η διαδικασία μαγειρέματος πρέπει να
επιβλέπεται. Μια σύντομη διαδικασία μαγειρέματος πρέπει να
επιβλέπεται συνεχώς.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος πυρκαγιάς: Μη φυλάσσετε
αντικείμενα επάνω στις επιφάνειες μαγειρέματος.
Μην τοποθετείτε πάνω στη θερμή επιφάνεια των εστιών
μεταλλικά αντικείμενα όπως μαχαίρια, πιρούνια, κουτάλια και
καπάκια γιατί μπορεί να θερμανθούν.
Μη χρησιμοποιείτε ατμοκαθαριστή για τον καθαρισμό της
συσκευής.
Εάν το ηλεκτρικό καλώδιο έχει υποστεί φθορές, θα πρέπει να
αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο του
σέρβις ή ένα κατάλληλα εξουσιοδοτημένο άτομο, ώστε να
αποφευχθούν οι κίνδυνοι.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρησιμοποιείτε μόνο προστατευτικά
εστιών του κατασκευαστή της συσκευής μαγειρέματος ή που
υποδεικνύονται από τον κατασκευαστή της συσκευής στις
οδηγίες χρήσης ως κατάλληλα ή προστατευτικά εστιών που
είναι ενσωματωμένα στη συσκευή. Η χρήση ακατάλληλων
προστατευτικών μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα.
20
/