Efco STARK 42 BP Omaniku manuaal

Kategooria
Mikseri / köögikombaini tarvikud
Tüüp
Omaniku manuaal
STARK 4400 BP (40.2 cm
3
)
Pubbl. 62040076 - Nov/2010
H
FIN
LV
EST
LT
HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS
YTTÖ- JA HUOLTO-OPAS
LIETOŠANAS PAMĀCĪBA UN TEHNISKĀ APKOPE
KASUTUSJUHEND
OPERATORIAUS INSTRUKCIJŲ KNYGELĖ
2
H
EST
LT
FIN
LV
BEVEZETŐ
EREDETI UTASÍTÁSOK FORDÍTÁSA
A jelen kézikönyv  gyelmes elolvasása nélkül ne kezdjük el a munkát, csak így biztosítható a
fűszegélynyíró helyes használata és így lehet elkerülni a baleseteket. A jelen kézikönyv tartalmazza az
egyes részegységek működésének magyarázatát, valamint a szükséges ellenőrzésekre és a karbantartásra
vonatkozó előírásokat.
Megjegyzés A jelen kézikönyvben található leírások és illusztrációk a gyártóra nézve nem kötelező
érvényűek. A gyártó cég fenntartja a jogát arra, hogy a terméken módosításokat hajtson végre
anélkül, hogy minden alkalommal frissítené a kézikönyv tartalmát.
JOHDANTO
ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS
Lue tämä opas huolellisesti ennen työskentelyn aloittamista, jotta osaat käyttää trimmeriä oikein
ja vältät tapaturmat. Oppaassa kuvataan miten eri osat toimivat ja annetaan ohjeet tarkistuksia ja
huoltoa varten.
HUOMAA Tämän oppaan teksti ja kuvat ovat viitteellisiä. Valmistaja pidättää oikeuden suorittaa
muutoksia sitoutumatta päivittämään opasta jokaista muutosta varten.
IEVADS
ORIĢINĀLĀS INSTRUKCIJAS TULKOJUMS
Lai pareizi lietotu krūmgriezi un izvairītos no negadījumiem, neuzsāciet darbu, iepriekš uzmanīgi
neizlasot šo lietošanas pamācību. Šajā lietošanas pamācībā paskaidrots, kā darbojas dažādas ierīces
detaļas un sniegti nepieciešamie norādījumi pārbaudei un tehniskajai apkopei.
IEVĒROJIET! Šajā lietošanas pamācībā iekļautie zīmējumi un apraksti nav pilnīgi saistoši.
Ražotājs patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma laiku pa laikam veikt izmaiņas un uzlabot
šo lietošanas instrukciju.
SISSEJUHATUS
ORIGINAALJUHENDI TÕLGE
Võsalõikur-trimmeri õigeks kasutamiseks ja õnnetuste vältimiseks ei tohi seadmega tööle asuda enne
käesoleva kasutusjuhendi hoolikat läbilugemist. Kasutusjuhend sisaldab seadme erinevate osade töö
kirjeldusi ning vajaliku kontrolli ja hoolduse juhiseid.
MÄRKUS: Käesolevas kasutusjuhendis toodud joonised ja tehnilised andmed võivad erineda
tulenevalt erinevates riikides kehtestatud nõuetest ning neid võib muuta ilma valmistajapoolse
vastava märkuseta
ĮVADAS
PIRMINIŲ INSTRUKCIJŲ VERTIMAS
Tam, kad teisingai naudotumėte krūmų pjoviklį ir išvengtumėte nelaimingų atsitikimų, pradėkite
dirbt tik atidžiai perskaitę šį vadovą. Jame rasite paaiškinimus apie įvairių dalių veikimą, o taip pat
būtinų patikrinimų ir techninės priežiūros instrukcijas.
PASTABA: šiame vadove pateiktos iliustracijos ir speciřkacijos gali būti skirtingos (tai priklauso
nuo šalies reikalavimų), be to gamintojas jas gali pakeisti be įspėjimo.
FIGYELEM !!!
HALLÁSKÁROSODÁSI KOCKÁZAT
NORMÁL HASZNÁLAT ESETÉN A
GÉPKEZELŐ SZÁMÁRA A NAPI HANGERŐ
HATÁS ELÉRHETI, VAGY MEGHALADHATJA A
85 dB (A)
HUOMIO !!!
KUULOVAMMAVAARA
TAVALLISISSA KÄYTTÖOLOSUHTEISSA TÄMÄ KONE VOI
ALTISTAA KÄYTTÄJÄN HENKILÖKOHTAISELLE JA
PÄIVITTÄISELLE MELULLE, JOKA ON YHTÄ SUURI TAI SUUREMPI
KUIN
85 dB (A)
UZMANĪBU !!!
RISKS IEGŪT DZIRDES TRAUCĒJUMUS
NORMĀLAS LIETOŠANAS GADĪJUMĀ ŠĪ IERĪCE VAR LIETOTĀJAM
RADĪT RISKU, IZDALOT TROKSNI
KAS VIENĀDS VAI LIELĀKS PAR
85 dB (A)
HOIATUS !!!
OHT SAADA KUULMISKAHJUSTUSI
NORMAALSETEL KASUTUSTINGIMUSTEL VÕIB KÄESOLEVA
SEADME PÄEVANE MÜRA FOON KASUTAJA SUHTES OLLA
VÕRDNE VÕI ÜLETADA TASET
85 dB (A)
PERSPĖJIMAS !!!
GALITE PAŽEISTI SAVO KLAUSOS ORGANUS
NORMALIOMIS EKSPLOATAVIMO SĄLYGOMIS ŠIS ĮRENGINYS
GALI OPERATORIŲ VEIKTI KASDIENIU TRIUKŠMO LYGIU,
KURIS LYGUS 85 db(A) ARBA YRA DIDESNIS UŽ ŠIĄ REIKŠMĘ
85 dB (A)
原文说明的翻译
原文说明的翻译
警告!!!
警告!!!
危害听力
危害听力
85分贝
85分贝
3
JOHDANTO ____________________ 2
MERKKIEN SELITYKSET JA
TURVALLISUUSOHJEET _________ 4-5
TRIMMERIN OSAT ______________ 6
TURVAOHJEET _________________ 8
KOKOAMINEN _________________ 14
YNNISTYS ___________________ 20
MOOTTORIN SAMMUTTAMINEN 30
YTTÖ _______________________ 30
HUOLTO ______________________ 46
VARASTOINTI __________________ 58
TEKNISET TIEDOT ______________ 60
YHDENMUKAISUUSILMOITUS ___ 62
HUOLTOTAULUKKO ____________ 64
VIANMÄÄRITYS ________________ 67
TAKUUTODISTUS ______________ 70
BEVEZETÉS ____________________ 2
A SZIMBÓLUMOK ÉS BIZTONSÁGI
JELZÉSEK MAGYARÁZATA _______ 4-5
A FŰSZEGÉLYNYÍRÓ RÉSZEI _____ 6
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK ________ 8
ÖSSZESZERELÉS ________________ 14
BEINDĺTÁS _____________________ 20
A MOTOR LEÁLLÍTÁSA __________ 30
HASZNÁLAT ___________________ 30
KARBANTARTÁS________________ 46
TÁROLÁS ______________________ 58
MŰSZAKI ADATOK _____________ 60
MEGFELELÖSÉGI NYILATKOZAT _ 62
KARBANTARTÁSI TÁBLÁZAT _____ 64
PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA ______ 67
GARANCIALEVÉL ______________ 70
IEVADS ________________________ 2
SIMBOLU SKAIDROJUMS UN
DROŠĪBAS BRĪDINĀJUMI ________ 4-5
KRŪMGRIEŽA SASTĀVDAĻAS ____ 6
DROŠĪBAS PASĀKUMI ___________ 9
IERĪCES SALIKŠANA ____________ 14
IEDARBINĀŠANA _______________ 20
MOTORA APSTĀDINĀŠANA ______ 30
LIETOŠANA ____________________ 30
TEHNISKĀ APKOPE _____________ 46
GLABĀŠANA ___________________ 58
TEHNISKIE DATI _______________ 60
APSTIPRINĀJUMS PAR ATBILSTĪBU
__ 62
TEHNISKĀS APKOPES TABULA ___ 65
PROBLĒMU NOVĒRŠANA ________ 68
GARANTIJAS SERTIFIKĀTS _______ 70
ĮVADAS ________________________ 2
SIMBOLIŲ IR SAUGOS
PERSPĖJIMŲ PAAIŠKINIMAI _____ 4-5
KRŪMŲ PJOVIKLIO KOMPONENTAI 6
ATSARGUMO PRIEMONĖS _______ 10
SUMONTAVIMAS
________________ 15
U
Ž
VEDIMAS ___________________ 21
VARIKLIO SUSTABDYMAS _______ 31
NAUDOJIMAS __________________ 31
TECHNINĖ PRIE
Ž
IŪRA __________ 47
SAUGOJIMAS___________________ 59
TECHNINIAI DUOMENYS ________ 60
ATITIKTIES DEKLARACIJA _______ 62
TECHNINĖS PRIEŽIŪROS LENTELĖ
__ 66
PROBLEMŲ ŠALINIMAS _________ 69
GARANTINIS PA
Ž
YMĖJIMA ______ 71
SISSEJUHATUS _________________ 2
MBOLITE JA OHUTUSALASTE
HOIATUSTE SELETUS ___________ 4-5
VÕSALÕIKUR-TRIMMERI
KOMPONENDID ________________ 6
OHUTUSNÕUDED ______________ 10
KOOSTETÖÖD _________________ 15
KÄIVITAMINE _________________ 21
MOOTORI SEISKAMINE _________ 31
KASUTAMINE __________________ 31
HOOLDUS _____________________ 47
HOIDMINE ____________________ 59
TEHNILISED ANDMED __________ 60
VASTAVUSDEKLARATSIOON _____ 62
HOOLDUSTABEL _______________ 65
RIKETE KÕRVALDAMINE ________ 68
GARANTIITUNNISTUS __________ 71
SATURS
SISÄLLYSLUETTELO
SISUKORD
RODYKLĖ
TARTALOM
H
LV
FIN
EST
LT
内容
内容
4
H
1 -
A gép használata előtt  gyelmesen olvassuk el a használati és
karbantartási utasítást.
2 - Viseljünk védősisakot, szemüveget és fülvédőt.
3 -
Fém vagy műanyag tárcsa használatakor viseljünk védőcipőt
és kesztyűt.
4 - Figyeljünk oda a repülő tárgyakra.
5 - Személyek csak 15 m-nél távolabb tartózkodhatnak.
6 - Különösen ügyeljünk a visszarúgás jelenségére. Ez ugyanis
veszélyes lehet.
1 -
Lue käyttö- ja huolto-opas ennen koneen käyttämistä.
2 - ytä kypärää, suojalaseja ja kuulonsuojaimia.
3 -
Käytä turvajalkineita ja käsineitä kun työskentelet metalli- tai
muoviterillä.
4 - Varo esineiden sinkoutumista.
5 - Pidä kaikki henkilöt 15 metrin etäisyydellä.
6 - Varo erityisesti takapotkuilmiötä. Se voi olla vaarallinen.
1
- Pirms lietojat šo ierīci, uzmanīgi izlasiet lietošanas un tehniskās
apkopes pamācību.
2 - Velciet aizsargķiveri, speciālās brilles un austiņas.
3
- Velciet speciālus apavus un cimdus, lietojot metāla vai plastmasas
diskus.
4 - Uzmanieties no krītošiem priekšmetiem.
5 - Raugieties, lai citas personas atrastos 15 m attālumā no ierīces
tās darbības laikā.
6 - Pievērsiet īpašu uzmanību tādam fenomenam kā pretsitiens.
Tas var būt bīstams.
FIN
LV
EST
1
- Enne käesoleva seadmega tööle asumist tuleb kasutusjuhend läbi
lugeda.
2 - Tuleb kanda pea, silma ja kõrva kaitsevahendeid.
3
- Metall- või plastiklõiketerade kasutamisel tuleb kanda tugevaid
jalatseid ja töökindaid.
4 - Tuleb arvestada sellega, et seadmega töötamine paiskab õhku
lähipiirkonnas olevat prahti.
5 - rvalised isikud peavad seadme töökohast viibima 15 m
(50 jala) kaugusel.
6 - Hoiatus! Tagasilöök on oht.
1
- Prieš dirbdami šiuo įrenginiu perskaitykite operatoriaus instrukcijų
vadovą.
2 - Užsidėkite galvos, akių ir ausų apsaugas.
3
- Pjovimui naudodami metalinius arba plastikinius ašmenis,
avėkite tvirtus batus ir mūvėkite pirštines.
4 - Saugokitės sviedžiamų daik.
5 - Žiūrėkite, kad pašaliniai asmenys stovėtų 15 m atstumu.
6 - Perspėjimas! Atatranka kelia pavojų.
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
LT
1
3
2
5
6
中文
中文
4
H
FIN
LV
EST
LT
A SZIMBÓLUMOK ÉS BIZTONSÁGI JELZÉSEK MAGYARÁZATA
MERKKIEN SELITYKSET JA TURVALLISUUSOHJEET
SIMBOLU SKAIDROJUMS UN DROŠĪBAS NOTEIKUMI
MBOLITE JA OHUTUSALASTE HOIATUSTE SELETUS
SIMBOLIŲ IR SAUGOS PERSPĖJIMŲ PAAIŠKINIMAI
符号解释及安全警告
符号解释及安全警告
中文
中文
5
H
FIN
LV
EST
LT
A SZIMBÓLUMOK ÉS BIZTONSÁGI JELZÉSEK MAGYARÁZATA
MERKKIEN SELITYKSET JA TURVALLISUUSOHJEET
SIMBOLU SKAIDROJUMS UN DROŠĪBAS NOTEIKUMI
MBOLITE JA OHUTUSALASTE HOIATUSTE SELETUS
SIMBOLIŲ IR SAUGOS PERSPĖJIMŲ PAAIŠKINIMAI
符号解释及安全警告
符号解释及安全警告
H
FIN
LV
EST
LT
中文
中文
中文
中文
12
7 - A gép típusa: BOKORNYÍRÓ
8 - Garantált maximális zajszint
9 - CE megfelelőségi jelzés
10 - Sorozatszám
11 - Gyártási év
12 - A kimenőtengely maximális sebessége,
fordulatszám/perc.
7 - Koneen tyyppi: RUOHORAIVURI
8 - Taattu akustisen tehon taso
9 - CE-merkintä.
10 - Sarjanumero
11 - Valmistusvuosi
12 - Vetoakselin maksiminopeus, kierrosta
minuutissa.
7 - Mašīnas tips: KRŪMGRIEZIS
8 - Garantïtais akustiskās jaudas līmenis
9 - CE atbilstības marķējums.
10 - Sērijas numurs
11 - Ražošanas gads
12 - Maksimālais vārpstas ātrums, apgr./min.
7 - Masina tüüp: VÕSALÕIKUR
8 - Müratugevuse tase
9 - CE vastavusmärgis
10 - Seerianumber
11 - Valmistamisaasta
12 - Väljundvõlli maks. kiirus, RPM.
7 - Mechanizmo tipas: KRŪMŲ PJOVIKLIS
8 - Garantuotas garso galios lygis
9 - CE atitikties ženklas
10 - Serijinis numeris
11 - Pagaminimo metai
12 - Maks. darbinio veleno greitis, aps./min.
7 -
割灌机
割灌机
8 -
9 -
10 -
119
10
9
7
8
6
H
LV
FIN EST
LT
1 - Övek csatlakoztatása
2 - Föld megszakító
3 - Kipufogó védelem
4 - Gyertya
5 - Légszűrő
6 - Üzemanyagtartály dugó
7 - Üzemanyagtartály
8 - Gyorsító kar
9 - Fogantyú
10 - Továbbítócső
1 - Lenču turētājs
2 - Slēdzis
3 - Izpūtēja atveres pārvalks
4 - Sveci
5 - Gaisa ltrs
6 - Degvielas tvertnes vāciņš
7 - Degvielas tvertne
8 - Akseleratora svārsts
9 - Rokturis
10 - Pagarinātājs
A FŰSZEGÉLYNYÍRÓ RÉSZEI
KRŪMGRIEŽA SASTĀVDAS
1 - Valjaiden kiinnitys
2 - Kytkin
3 - Pakoputken suojus
4 - Sytytystulppa
5 - Ilmasuodatin
6 - Polttoainesäiliön korkki
7 - Polttoainesäiliö
8 - Kiihdytysvipu
9 - Kahva
TRIMMERIN OSAT VÕSALÕIKUR-TRIMMERI KOMPONENDID
1 - Diržų komplekto elementas
2 - Įjungimo/išjungimo
jungiklis
3 - Duslintuvo apsauga
4 - Uždegimo Žvakę
5 - Oro ltras
6 - Degalų bako dangtelis
7 - Degalų bakas
8 - Droselinė svirtis
9 - Rankena
10 - Kotas
KRŪMŲ PJOVIKLIO KOMPONENTAI
1 - Rihma kinnituskoht
2 - Pealüliti
3 - Summuti kaitse
4 - Süüteküünal
5 - Õhu lter
6 - Kütusepaagi kork
7 - Kütusepaak
8 - Gaasihoob
9 - Käepide
10 - Võlli pikendus
11 - Feltekerő biztonsági védelem
12 - Damilos tárcsa/fej
13 - Szíjak
14 - Indítókar
15 - Tisztítólámpa
16 - Szivatókar
17 - Gyorsító védelem
18 - Flexibilis áttétel
19 - Biztonsági fogantyú
10 - Varsi
11 - Kaareva turvasuojus
12 - Terä/Nailonsiimapää
13 - Valjaat
14 - Käynnistyskahva
15 - Ilmausventtiili
16 - Rikastin
17 - Kiihdyttimen suojus
18 - Taipuisa akseli
19 - Turvavipu
11 - Aptinamais drošības pārvalks
12 - Neilona diegu disks/galviņa
13 - Siksnas
14 - Startera rokturis
15 - Uzpludināšanas balons
16 - Gaisa vārsta svira
17 - Akseleratora aizsargs
18 - Elastęgais pārraides vads
19 - Aizsargierīce
11 - Kaarjas turvakaitse
12 - Lõiketera/nailonjõhviga
trimmeripea
13 - Kandetraksid
14 - Starteri käepide
15 - Läbipuhumiskolb
16 - Õhuklapi hoob
17 - Gaasi kaitse
18 - Voolikülekanne
19 - Turvatõkend
11 - Lenktoji apsauga
12 - Ašmenys/nailoninės virvės
galvutė
13 - Tvirtinamieji diržai
14 - Starterio rankena
15 - Prapūtimo „kriaušė“
16 - Droselinės sklendės svirtis
17 - Droselio apsauga
18 - Lanksčioji pavara
19 - Apsauginė iškyša
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 -
15 -
16 -
17 -
18 -
19 -
7
HUOMIO!!!
Tapaturmavaara on suurin vääränlaisia leikkuuteriä
käytettäessä! Käytä ainoastaan suositeltuja leikkuuteriä
ja suojuksia ja noudata teroitusohjeita.
FIGYELEM!!!
A balesetveszély nagyobb, ha hibás a vágófelszerelés!
Kizárólag az ajánlott vágó- és védőfelszereléseket
használja, és tartsa be az élezésre vonatkozó utasításokat.
UZMANĪBU!!!
Nepareizu griezējierīču izmantošanas gadījumā
palielinās negadījumu risks! Lietojiet tikai ieteicamas
griezējierīces un aizsargierīces un ievērojiet asināšanas
norādījumus.
TÄHELEPANU!!!
Vale lõikeseadise korral suureneb õnnetusjuhtumite
oht! Kasutage ainult tootja poolt soovitatavaid
lõikeseadiseid ja kaitseid ning pidage täpselt kinni
teritusjuhistest.
PERSPĖJIMAS!
Naudojant netinkamą pjaunamąjį priedą, padidėja
nelaimingų įvykių tikimybė! Naudokite tik
rekomenduojamus pjaunamuosius priedus ir apsaugas, taip
pat paisykite gamintojo pateiktas galandimo instrukcijų.
注意!!!
切割装置出错时,危险就会更大! 仅使用建议切割
装置并遵守磨快说明。
Ajánlott vágóadapterek - A Suositellut leikkuuterät - Ieteicamās griezējierīces - Soovitatud lisaseadmed
lõikamiseks - Rekomenduojami pjovimo priedai -
建议的切割配件
建议的切割配件
Modellek
Malli
Modeļi
Mudelid
Modelis
型号
型号
Vágóadapterek
Leikkuuterät
Griezējierīces
Lõikeseadmed
Pjovimo priedai
切割配件
切割配件
Védőburkolatok
Suojukset
Aizsargi
Kaitsed
Apsaugos
防护板
防护板
STARK 4400BP P.N. 61112059A P.N. 61042035
STARK 4400BP P.N. 4180058 P.N. 61042035
STARK 4400BP P.N. 4095673AR P.N. 61042035
*
STARK 4400BP P.N. 4095638AR P.N. 61042035
*
STARK 4400BP P.N. 4095563AR P.N. 61042035
*
STARK 4400BP P.N. 4095567AR P.N. 61042035
*
STARK 4400BP P.N. 4095635AR P.N. 4174279
STARK 4400BP P.N. 4095066AR P.N. 4174279
* 4179113A. számú védelemre nincs szükség - suojusta nro 4179113A ei tarvita - aizsardzība Nr. 4179113A nav vajadzīga - kaitse o. n.
4179113A ei ole vaja - apsauga (dalies nr. 4179113A) nereikalinga -
4179113A
Magyar
Suomi
1
2
3
4
8
1 - Ne használja a gépet, mielőtt a használatát meg nem tanulta.
A még nem tapasztalt gépkezelőnek a helyszíni használat előtt
gyakorolnia kell a gép kezelését.
2 - A gépet kizárólag jó  zikai állapotban lévő, a használatra
vonatkozó szabályokat ismerő felnőtt ember használhatja.
3 - Kimerültség esetén, alkoholos, drog, vagy gyógyszer hatása alatt
ne használjuk a fűszegélynyírót (1. ąbra).
4 - Viseljünk megfelelő ruházatot és védőfelszerelést, vastag csizmát
és nadrágot, kesztyűt, védőszemüveget, fülvédőt és védősisakot.
A ruházat legyen testhezálló, de kényelmes (lásd a 12-13. oldalt).
5 - Gyerekeknek ne engedjük meg a fűszegélynyíró használatát.
6 - A fűszegélynyíró használatakor ne engedjük meg, hogy
15 méteres sugárban emberek tartózkodjanak (2. ábra).
7 - A fűszegélynyíró használata előtt győződjünk meg róla, hogy a
rögzítőanya jól be van-e szorítva.
8 - A fűszegélynyíróra a gyártó által javasolt vágószerszámot szereljük
(lásd a 7. oldalt).
9 - Ne használjuk a fűszegélynyírót a tárcsa- és a fejvédő nélkül.
10 - A motor beindítása előtt ellenőrizzük, hogy a tárcsa szabadon
forog-e és, hogy nem ér-e hozzá idegen testhez.
11 - Munka közben a motort leállítva gyakran ellenőrizzük a tárcsát.
Amint repedés, vagy törés látszik a tárcsán, cseréljük ki (3. ábra).
12 - A gépet csak jól szellőzött helyiségben használja, ne használja
robbanás- vagy tűzveszélyes helyen, illetve zárt helyiségben
(4. ábra).
13 - Ne végezzünk semmilyen karbantartást és ne nyúljunk a tárcsához,
ha a motor működésben van.
14 - Tilos a gép kihajtó tengelyére olyan készüléket szerelni, amit nem
a gyártó szállított.
15 - Hibás, rosszul megjavított vagy összeszerelt, illetve házilagosan
módosított géppel ne dolgozzon. Semmilyen biztonsági
felszerelést ne vegyen le, ne okozzon benne kárt és ne iktassa ki.
Csak a táblázatban megjelölt vágófelszereléseket használja.
16 - A veszélyt jelző és biztonsági előírásokat tartalmazó címkéket
őrizzük meg tökéletes állapotban. Sérülés vagy rongálódás esetén
azonnal ki kell cserélni (lásd a 4-5 oldalt).
17 - Ne használjuk a gépet a kézikönyvben megjelölttől eltérő célra
(lásd a 30 oldalt).
18 - Bekapcsolt motorral ne hagyja magára a motort.
19 - A kar felszerelése nélkül soha ne indítsuk be a motort.
20 - Minden nap ellenőrizzük a fűszegélynyírót, és bizonyosodjunk
meg arról, hogy minden, biztonsági és egyéb felszerelés
működőképes.
21 - A rendes karbantartáson kívül egyéb műveleteket, javításokat ne
végezzünk. Forduljunk felhatalmazott szervizhez.
22 - Amennyiben használaton kívül kell helyezni a gépet, ne
szennyezze vele a környezetet, hanem adja át a Viszonteladónak,
aki gondoskodni fog a szabályos elhelyezéséről.
23 - Csak a gép működését és helyes használatát ismerő szakembernek
adja át, vagy kölcsönözze a gépet. Ilyen esetben a használati
utasítást is adja át, hogy a munka kezdete előtt elolvassák.
24 - Azokat a szervizelési műveleteket, melyek nincsenek benne ebben
az útmutatóban, csak a megfelelő képzettséggel rendelkező szerelő
végezheti.
25 - Ez a kézikönyv mindig legyen kéznél, és a szerszám minden
használata előtt nézzük át.
26 - Ne feledje, hogy a tulajdonos vagy a gépkezelő felel a harmadik
felek által elszenvedett balesetekért és az őket vagy tulajdonukat
ért károkért.
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
FIGYELEM - Ha jól használják a fűszegélynyírót, az egy gyors,
kényelmes és hatékony munkaeszköz. Nem rendeltetésszerű
használat illetve a biztonsági előírások be nem tartása esetén
veszélyes szerszámmá válhat. A kellemes és biztonságos
munkavégzés érdekében mindig szigorúan tartsuk be az alábbi,
és a kézikönyv többi részében lévő biztonsági előírásokat.
FIGYELEM: Az egység indítórendszere nagyon alacsony
intenzitású elektromágneses mezőt generál. Ez a mező néhány
fajta pacemaker esetében interferenciát okozhat. A súlyos, akár
halálos sérülések kockázatának elkerülésére a pacemakert
viselő személyeknek a jelen gép használata előtt egyeztetniük
kell orvosukkal és a gép gyártójával.
FIGYELEM! - Lehet, hogy a nemzeti előírások korlátozzák
a gép használatát.
1 - Älä käytä konetta ennen kuin olet oppinut
käyttämään sitä oikein. Ensi kertaa laitetta käyttävän
henkilön tulee harjoitella laitteen käyttöä työalueella.
2 - Vain hyväkuntoiset, käyttöohjeet
tuntevat aikuiset saavat käyttää konetta.
3 - Älä käytä trimmeriä, jos olet väsynyt tai alkoholin,
huumeiden tai lääkkeiden vaikutuksen alainen
(Kuva 1).
4 - Käytä sopivia vaatteita ja turvavarusteita, kuten saappaita,
paksuja housuja, suojakäsineitä ja -laseja, kuulonsuojaimia ja
kypärää. Käytä vartaloa myötäileviä, mukavia vaatteita (katso
sivuja 12-13).
5 - Älä anna lasten käyttää trimmeriä.
6 - Älä anna kenenkään oleskella 15 metriä lähempänä
työskentelyaluetta trimmerin käytön aikana (Kuva 2).
7 - Varmista ennen trimmerin käyttämistä, että terän kiinnitysmutteri
on kunnolla kiristetty.
8 - Trimmerissä saa käyttää ainoastaan valmistajan suosittelemia
teriä (katso sivuja 7).
9 - Älä käytä trimmeriä ilman terän tai siimapään suojusta.
10 - Varmista ennen moottorin käynnistämistä, että terä pyörii
TURVAOHJEET
HUOMIO - Oikein käytettynä trimmeri on nopea, kätevä ja
tehokas työkalu. Jos sitä käytetään väärin tai jos tarpeelliset
varotoimet laiminlyödään, se saattaa olla vaarallinen.
Noudata aina alla olevia ja koko oppaan sisältämiä
turvaohjeita, jotta työnteko sujuu mukavasti ja turvallisesti.
HUOMIO: Yksikön käynnistysjärjestelmä kehittää
voimakkuudeltaan hyvin heikon sähkömagneettisen
kentän. Tämä kenttä voi aiheuttaa häiriöitä joihinkin
sydämentahdistimiin. Vakavien vahinkojen ja hengenvaaran
välttämiseksi henkilöiden, joilla on sydämentahdistin,
tulee olla yhteydessä lääkäriinsä sekä sydämentahdistimen
valmistajaan ennen tämän laitteen käyttöä.
HUOMIO! – Paikalliset määräykset saattavat rajoittaa
koneen käyttöä.
Suomi
9
DROŠĪBAS NOTEIKUMI
TURVAOHJEET
Latviski
vapaasti eikä kosketa mihinkään.
11 - Tarkista terä usein työskentelyn aikana. Se tehdään moottori
sammutettuna. Vaihda terä heti, jos siinä näkyy säröjä tai
halkeamia (Kuva 3).
12 - Käytä konetta vain hyvin tuuletetussa tilassa, älä käytä sitä
räjähdysalttiilla alueella tai suljetussa tilassa (Kuva 4).
13 - Älä koske terää äläkä suorita huoltotoimenpiteitä moottorin
ollessa käynnissä.
14 - Muiden kuin valmistajan toimittamien laitteiden kytkeminen
koneen voimanottoon on kielletty.
15 - Älä käytä vahingoittunutta, huonosti korjattua tai koottua tai itse
muunnettua konetta. Älä irrota, vahingoita tai poista käytöstä
mitään turvalaitetta. Käytä ainoastaan taulukossa mainittuja
leikkuuteriä.
16 - Säilytä vaara- ja turvamerkintätarrat hyväkuntoisina. Jos
tarrat vahingoittuvat, niiden tilalle on vaihdettava uudet
mahdollisimman pian (Katso sivu 4-5).
17 - Älä käytä laitetta muihin käyttötarkoituksiin kuin tässä
käyttöoppaassa mainitut (Katso sivu 30).
18 - Älä poistu laitteen luota moottorin käydessä.
19 - Älä käynnistä moottoria, jos varsi ei ole asennettu paikalleen.
20 - Tarkista trimmeri päivittäin ja varmista, että jokainen osa,
liittyipä se turvallisuuteen tai ei, toimii moitteettomasti.
21 - Suorita vain tavallinen huolto, älä koskaan tee muita
toimenpiteitä tai korjauksia. Ota yhteys valtuutettuun
erikoiskorjaamoon.
22 - Kun kone täytyy poistaa käytöstä, älä jätä sitä luontoon, vaan
toimita se jälleenmyyjälle, joka hävittää sen oikealla tavalla.
23 - Luovuta ruohoraivuri tai lainaa sitä ainoastaan päteville
henkilöille, jotka tietävät miten se toimii ja osaavat käyttää
sitä oikein. Luovuta myös käyttöopas, joka on luettava ennen
laitteen käyttämistä.
24 - Käänny aina jälleenmyyjän puoleen, kun tarvitset lisätietoja tai
korjauksia.
25 - Säilytä tämä opas huolella ja lue se aina ennen moottorisahan
käytön aloittamista.
26 - Muista, että omistaja tai käyttäjä on vastuussa onnettomuuksista
ja ulkopuolisille tai omaisuudelle aiheutuvista vaaroista.
UZMANĪBU - Ja krūmgriezis tiek pareizi lietots, tas ir
ātrs, ērts un efektīvs instruments; ja to lieto nepareizi vai
neievērojot drošības noteikumus, tas var kļūt par bīstamu
ierīci. Lai jūsu darbs vienmēr būtu patīkams un drošs,
rūpīgi ievērojiet visus lietošanas pamācībā sniegtos drošības
noteikumus.
UZMANĪBU: Jūsu ierīces iedarbināšanas sistēma rada
elektromagnētisko lauku, kuram ir ļoti zema intensitāte.
Šis lauks var traucēt dažu „pacemaker” ierīču darbību.
Lai samazinātu smagu vai nāvējošu negadījumu risku,
personām, kas lieto pacemaker, ir jākonsultējas ar savu
ārstu un „pacemaker” ražotāju pirms šīs ierīces lietošanas.
UZMANĪBU! - Valsts likumdošana var ierobežot mašīnas
lietošanas iespējas.
1 - Pirms mašīnas lietošanas rūpīgi iepazīstieties ar tās ekspluatācijas
noteikumiem. Operatoram, kas ierīci lieto pirmo reizi, pirms
lietošanas ir jāpraktizējas.
2 - Mašīnu drīkst lietot tikai pieaugušie, kas ir labā  ziskajā stāvoklī
un, kas ir iepazinušies ar lietošanas noteikumiem.
3 - Nelietojiet krūmgriezi, ja esat noguruši, lietojuši alkoholu,
narkotikas vai zāles (1. zim).
4 - Lietojiet speciālo apģērbu un drošības aprīkojumu, tas ir, zābakus,
bieza auduma bikses, cimdus, aizsargbrilles, austiņas un speciālo
aizsargķiveri. Lietojiet piegulošu, bet ērtu apģērbu (Skat. 12.-13.
lpp.).
5 - Neļaujiet pusaudžiem lietot krūmgriezi.
6 - Neļaujiet citām personām atrasties 15 metru rādiusā ierīces
lietošanas laikā (2.zīm.).
7 - Pirms lietojat krūmgriezi, pārliecinieties, ka diska nostiprināšanas
bultskrūve ir labi nostiepta.
8 - Krūmgriezim jābūt aprīkotam ar griešanas
instrumentiem, ko ieteicis ražotājs (Skat.7.lpp.).
9 - Nelietojiet krūmgriezi bez diska vai galviņas pārvalka.
10 - Pirms iedarbināt motoru, pārliecinieties, ka disks brīvi griežas
un nav saskarē ar citiem priekšmetiem.
11 - Lietošanas laikā bieži pārbaudiet disku, apstādinot motoru.
Nomainiet disku, ja parādās plaisas vai lūzumi (3.zīm.).
12 - Lietojiet mašīnu tikai labi vēdināmās vietās, nelietojiet to
sprādzienbīstamā vai ugunsbīstamā atmosfērā vai slēgtās telpās
(4. att.).
13 - Neveiciet tehnisko apkopi un nepieskarieties diskam, kad motors
darbojas.
14 - Mašīnas jūgvārpstai drīkst pievienot tikai ražotāja piegādātos
piederumus.
15 - Nestrādājiet ar bojātu, slikti salabotu, slikti samontētu vai patvaļīgi
modi cētu mašīnu. Nenoņemiet, nebojājiet vai nepadariet
nederīgu nevienu drošības mehānismu. Lietojiet tabulā norādītās
griezējierīces.
16 - Glabājiet visas uzlīmes un brīdinājumus par briesmām un drošību
nevainojamā stāvoklī. Bojājumu vai pasliktinājumu gadījumā, tie
savlaicīgi jānomaina (Sk. 4.-5.lpp.).
17 - Nelietojiet ierīci citiem nolūkiem nekā norādīts lietošanas
pamācībā (Sk. 30.lpp.).
18 - Neatstājiet ierīci bez uzraudzības, kamēr dzinējs ir ieslēgts.
19 - Nedarbiniet motoru, pirms neesat pievienojuši rokturi.
20 - Ik dienas pārbaudiet krūmgriezi, lai pārliecinātos, ka drošības un
pārējās deta∫as darbojas nevainojami.
21 - Nekādā gadījumā paši neveiciet darbības vai labojumus, kas
neatbilst ikdienas apkopei. Griezieties pēc palīdzības tikai pie
pilnvarota personāla.
22 - Gadījumā, kad jāatbrīvojas no mašīnas, neizmetiet to vidē, bet
iesniedziet kompānijas pārstāvim, kas nodrošinās pareizu ierīces
utilizāciju.
23 - Nododiet vai aizdodiet krūmgriezi tikai pieredzējušiem cilvēkiem,
kuri zina, kā ierīce darbojas un prot to pareizi lietot. Kopā ar
mašīnu nododiet arī lietošanas rokasgrāmatu, kura jāizlasa pirms
darba uzsākšanas.
24 - Neskaidrību vai citu problēmu gadījuma, griezieties vienmēr pie
ierīces pārdevēja.
25 - pīgi glabājiet šo lietošanas pamācību un izlasiet to ikreiz, pirms
lietojat ierīci.
26 - Neaizmirstiet, ka mašīnas īpašnieks vai operators ir atbildīgs par
negadījumiem vai bīstamām situācijām, kurām tiek pakļautas
trešās personas vai to manta.
10
Magyar Suomi Latviski
1 2
OHUTUSNÕUDED
1 - Mechanizmą leidžiama eksploatuoti tik tuo atveju, jei gavote konkrečias
jo eksploatavimo instrukcijas. Prieš pradėdamas dirbti darbo aikštelėje,
nepatyręs operatorius privalo nuodugniai susipažinti su mechanizmo
valdymu.
2 - Mechanizmą leidžiama eksploatuoti tik suaugusiems, geros  zinės
būklės asmenims, susipažinusiems su eksploatavimo instrukcijomis.
3 - Krūmų pjoviklio niekada nenaudokite, jeigu esate pavargęarba nusilpę,
arba jeigu gėrėte alkoholio, vartojote narkotikų arba vaistų (1 pav.).
4 - vėkite tinkamus drabužius ir apsaugines priemones: batus, tvirtos
medžiagos kelnes, pirštines, apsauginius akinius, ausų apsaugas ir
apsauginį šalmą. Dėvėkite prigludusius, tačiau patogius, drabužius
(žr. 12-13 psl.).
5 - Neleiskite krūmų pjoviklio naudoti vaikams.
6 - Naudodami krūmų ploviklį žiūrėkite, kad 15 metrų spinduliu nebūtų
žmonių (2 pav.).
7 - Prieš naudodami krūmų ploviklį įsitikinkite, ar ašmenis sutvirtinantys
varžtai yra gerai priveržti.
8 - Krūmų ploviklyje turi būti įrengti gamintojo rekomenduojami pjovimo
priedai (žr. 7 psl.).
9 - Niekada nenaudokite krūmų ploviklio be ašmenų apsaugos arba
galvutės.
10 - Prieš užvesdami variklį įsitikinkite, ar ašmenys laisvai juda ir neliečia
pašalinių objektų.
ATSARGUMO PRIEMONĖS
PERSPĖJIMAS – jeigu naudojamas teisingai, krūmų pjoviklis
bus greitai veikiantis, patogus ir veiksmingas įrenginys; jeigu
naudojamas neteisingai arba nesiimant tinkamų atsargumo
priemonių, jis gali tapti pavojingas. Tam, kad dirbti būtų malonu
ir saugu, visada griežtai laikykitòs toliau šiame vadove pateiktų
saugos taisyklių.
DĖMESIO: Jūsų prietaiso degimo sistema generuoja labai silpną
elektromagnetinį lauką. Šis elektromagnetinis laukas gali trikdyti
kai kurių širdies stimuliatorių darbą. Kad būtų sumažintas
sunkių ar net mirtinų sužalojimų pavojus, prieš pradėdami
dirbti su šiuo prietaisu, žmonės, kuriems yra implantuotas
širdies stimuliatorius, turėtų pasitarti su savo gydytoju ir širdies
stimuliatoriaus gamintoju.
PERSPĖJIMAS! - Valstybiniuose reglamentuose gali būti nustatyti
šio mechanizmo naudojimo apribojimai.
Eesti keel
Lietuvių k.
3 4
11 - Töö käigus tuleb aegajalt mootor seisata ja kontrollida lõiketera.
Juba esmaste mõrade või pragude ilmnemisel tuleb lõiketera välja
vahetada (joon. 3).
12 - Seadet tohib kasutada ainult korralikult õhutatud ruumides;
keelatud on selle kasutamine plahvatusohtlikus või kergestisüttivas
keskkonnas ja suletud ruumides (Joon. 4).
13 - Mootori töötamise ajal ei tohi lõiketera puudutada ega läbi viia
hooldustoiminguid.
14 - Seadme jõuülekandele tohib kinnitada ainult tootja poole tarnitavaid
seadiseid.
15 - Keelatud on töötada vigasaanud, ebaõigesti parandatud, valesti
kokku pandud või omavoliliselt modi tseeritud seadmega. Ärge
püüdke ühtegi turvaseadist eemaldada või blokeerida. Kasutage
ainult tabelis äratoodud lõikeseadiseid.
16 - Kõiki ohusilte tuleb hoida loetavana. Kahjustuse puhul koheselt
asendada uutega (vt lk 4-5).
17 - Masinat ei tohi kasutada muul otstarbel, kui märgitud kasutusjuhendis
(vt lk 31).
18 - Ärge jätke töötava mootoriga seadet järelevalveta.
19 - Mootorit ei tohi käivitada siis, kui võlli pikendus ei ole külge
monteeritud.
20 - Võsalõikur-trimmerit tuleb igapäevaselt kontrollida veendumaks,
et kõik osad ja ohutusseadmed töötavad laitmatult.
21 - Võsalõikur-trimmeri kasutamisel ja hooldamisel ei tohi teostada
kasutusjuhistes kirjeldatutest erinevaid operatsioone. Kahtluste
puhul tuleb ametliku vahendajaga ühendust võtta.
22 - Juhul kui seade tuleb kasutuselt kõrvaldada, tehke seda
keskkonnasäästlikult ja viige seade kas müügiesindusse või
jäätmekogumispunkti.
23 - Andke või laenake võsalõikurit ainult kogenud isikutele, kes on kursis
selle talitluse ja õige kasutamisega. Seadme laenamisel andke sellega
kaasa ka juhend ja veenduge, et seda enne töö alustamist loetakse.
24 - Kõiki selliseid sae hooldus- ja remonditöid, mida käesolev
kasutusjuhend ei puuduta, tohib läbi viia üksnes vastava väljaõppe
saanud asjatundlik personal.
25 - Käesolevat kasutusjuhendit tuleb hoida käepärast ning enne selle
seadme kasutamist, tuleb sellega vajadusel uuesti tutvuda.
26 - Pidage meeles, et omanik või operaator vastutab kolmandatele
isikutele tekitatud või potentsiaalsete kehavigastuste või materiaalse
kahju eest.
1 - Ärge kasutage seadet, kui Te ei tea, kuidas täpselt sellega töötada.
Eelneva kogemuseta operaator peab enne seadmega tööle asumist
selle kasutamist harjutama.
2 - Seadet tohivad kasutada ainult täiskasvanud, heas füüsilises vormis
isikud, kes tunnevad selle kasutamisreegleid.
3 - Võsalõikur-trimmerit ei tohi kasutada füüsiliselt väsinud ega
alkoholi, narkootikume või ravimeid tarvitanud seisundis (joon. 1).
4 - Kanda tuleb ettenähtud töörõivastust ja ohutusvarustust, mille hulka
kuuluvad: saapad, vastupidavad pikad püksid, kindad, silmakaitsed,
kõrvaklapid ja kaitsekiiver. Kanda tuleb liibuvat kuid mugavat rõivastust
(vt lk 12-13).
5 - Lapsed ei tohi võsalõikur-trimmerit kasutada.
6 - Kõrvalised isikud ei tohi võsalõikur-trimmeri kasutamisel viibida
lähemal kui 15 meetri kaugusel (joon. 2).
7 - Enne võsalõikur-trimmeri kasutamist tuleb veenduda, et lõiketera
kinnituspolt on kindlalt  kseeritud.
8 - Võsalõikur-trimmeri tarviklõikeseadmed peavad olema seadme
tootja poolt heakskiidetud (vt lk 7).
9 - Võsalõikur-trimmerit ei tohi ilma lõiketera kaitse või trimmeripeata
kasutada.
10 - Enne mootori käivitamist tuleb veenduda, et lõiketera liigub vabalt
ja ei ole kõrvaliste esemetega kokkupuutes.
HOIATUS – Õige kasutuse korral on võsalõikur-trimmer
kiire, kergesti kasutatav ja tõhus töövahend; ebaõige
kasutuse või ohutusnõuete eiramise korral võib see muutuda
ohtlikuks töövahendiks. Meeldiva ja ohutu töö tagamiseks
tuleb alati rangelt järgida käesolevas kasutusjuhendis toodud
ohutusnõudeid.
TÄHELEPANU: Teie seadme süütesüsteem tekitab madala
intensiivsusega elektromagnetvälja. See võib põhjustada
häireid teatud südamestimulaatorite töös. Raskete ja
eluohtlike kehavigastuste ohu vähendamiseks peaksid
südamestimulaatorit kandvad isikut enne seadme kasutamist
konsulteerima raviarsti ja südamestimulaatori valmistajaga.
TÄHELEPANU! - Kohalik seadusandlus ei pruugi lubada
seadme täiemahulist kasutamist.
11
Eesti keel Lietuvių k.
中文
中文
11 - Kartkartėmis darbo metu sustabdykite variklį ir patikrinkite ašmenis.
Jeigu ašmenyse yra bent mažiausių įskilimų arba įtrūkimų, juos
pakeiskite (3 pav.).
12 - Mechanizmą eksploatuokite tik gerai vėdinamose vietose, jo
neeksploatuokite sprogioje ar lengvai užsiliepsnojančioje arba uždaroje
aplinkoje (4 pav.).
13 - Kai variklis veikia, niekada nelieskite ašmenų ir nebandykite atlikti
jokių techninės priežiūros veiksmų.
14 - Prie šio mechanizmo leidžiama montuoti tik gamintojo pateiktus
elementus.
15 - Pažeisto, blogai suremontuoto, netinkamai sumontuoto arba
modifikuoto mechanizmo neeksploatuokite. Nenuimkite jokių
apsaugos įtaisų, jie visada turi būti prijungti ir veikti. Naudokite tik
lentelėje nurodytus pjaunamuosius priedus.
16 - Būtina prižiūrėti visų etikečių, kurios perspėja apie pavojų sveikatai,
būklę. Jeigu jos pažeidžiamos arba susidėvi, nedelsdami jas pakeiskite
(žr. 4-5 psl.).
17 - Mechanizmo negalima naudoti darbams, kurie nenurodyti šiame
vadove (žr. 31 psl.).
18 - Nepalikite prietaiso be priežiūros su įjungtu varikliu.
19 - Variklio negalima užvesti tada, kai nesumontuota rankena.
20 - Kasdien patikrinkite krūmų pjoviklį, kad įsitikintumėte, ar visi
komponentai ir saugos įtaisai tinkamai funkcionuoja.
21 - Niekada nevykdykite darbų arba remonto, jeigu tai nėra įprasta techninė
priežiūra. Tokiais atvejais kreipkitės į įgaliotą pardavėją.
22 - Išmesdami mechanizmą, kurio tarnavimo laikas baigėsi, imkitės
priemonių, kad nepakenktumėte aplinkai. Seną įrenginį atiduokite
pardavėjui, kuris galės tinkamai jį išmesti.
23 - Šį mechanizmą eksploatuoti leidžiama tik patyrusiems asmenims,
susipažinusiems su jo veikimu bei saugiu eksploatavimu. Jei pūstuvą
kam nors paskolinate, tam asmeniui perduokite instrukcijų vadovą ir
pasirūpinkite, kad jis, prieš eksploatuodamas mechanizmą, šį vadovą
perskaitytų.
24 - Visus pjūklo aptarnavimo darbus, išskyrus tuos, kurie nurodyti šiame
vadove, turi atlikti kvali kuoti darbuotojai.
25 - Šį vadovą laikykite netoliese ir jį paskaitykite prieš kiekvieną įrenginio
eksploatavimą.
26 - Atsiminkite, kad už nelaimingus atsitikimus ar galimus pavojus, kurie
kyla trečiosioms šalims ar jų nuosavybei, yra atsakingas savaeigio
kauptuko savininkas arba su juo dirbantis žmogus.
Lietuvių k.
ATSARGUMO PRIEMONŠS
警告:如果正确使用
警告:如果正确使用
如果操作不当或者没有必要的保护,
如果操作不当或者没有必要的保护,
它将变成具危险性的器械。为了能安全、舒适地工
作,必须严格遵守使用说明书上的所有安全条例。
作,必须严格遵守使用说明书上的所有安全条例。
警告:本机的点火系统会产生强度非常低的电磁场。
警告:本机的点火系统会产生强度非常低的电磁场。
这个磁场可能会干扰某些心脏起搏器。为了减少重伤
这个磁场可能会干扰某些心脏起搏器。为了减少重伤
或死亡危险,携带心脏起搏器者在使用本机前应向自
或死亡危险,携带心脏起搏器者在使用本机前应向自
己的医生和心脏起搏器制造商咨询。
己的医生和心脏起搏器制造商咨询。
警告! - 国家规定有可能会限制本机器的使用。
警告! - 国家规定有可能会限制本机器的使用。
12-13
12-13
7
Magyar
1
2 3
Suomi
12
BIZTONSÁGI VÉDŐÖLTÖZET
Amikor a fűszegélynyíróval dolgozunk, mindig
viseljünk bevizsgált biztonsági védőöltözetet. A
védőöltözet használata nem zárja ki a sérülés kockázatát,
de baleset esetén csökkenti a sérülés mértékét. A
viszonteladótól kérjenek tanácsot a megfelelő öltözet
kiválasztásához.
A védőruha megfelelő méretű kell legyen, és nem zavarhatja
a dolgozót. Testhezálló védőruhát viseljünk. Ideális öltözék
az Efco zakó (1. ábra) és kezeslábas (2. ábra). Ne viselnk
olyan ruhát, sálat, nyakkendőt, vagy nyakláncot, amely
beakadhat. A hosszú hajat fogjuk össze és védjük (pl.
kendővel, sapkával, sisakkal, stb.).
Csúszásmentes talppal és acél kaplival ellátott védőcipőt
viseljünk (3. ąbra).
Viseljünk szemüveget vagy arcvédőt (4-5. ábra)!
Alkalmazzunk zajvédelmi eszközt; pl. fülvédőt (6. ábra)
vagy dugót. Nagyobb  gyelemre és elővigyázatosságra van
szükség a hallásvédelem alkalmazásakor, mivel korlátozott
a vészjelzések (kiáltás, hangjelzés, stb.) érzékelése.
Viseljünk olyan kesztyűt (7. ábra), amely a rezgést
maximálisan csökkenti.
Az Efco teljes skáláját biztosítja a biztonsági
felszereléseknek.
TURVALLINEN VAATETUS JA VARUSTEET
Käytä trimmerillä työskentelyn aikana aina
hyväksyttyjä suojavarusteita. Suojavarusteiden käyttö ei
estä vammojen syntymistä, mutta se voi vähentää vamman
vakavuusastetta onnettomuustapauksessa. Kysy neuvoa
laitteen jälleenmyyjältä riittävien suojavarusteiden
valinnassa.
Suojavarusteiden on oltava käyttäjälleen sopivia eikä
epämukavia käyttää. Käytä vartaloa myötäilevää
suojavaatetusta. Efco in takki (Kuva 1) ja housut (Kuva
2) ovat ihanteellisia tähän käyttöön. Älä käytä sellaisia
vaatteita, huiveja, solmioita tai kaulaketjuja, jotka voivat
tarttua puihin tai risuihin. Sido pitkät hiukset kiinni ja
suojaa ne päähineellä (esimerkiksi huivilla, lippalakilla,
kypärällä jne.).
Käytä turvakenkiä, joissa on liukuestopohjat ja
teräskärjet (Kuva 3).
Käytä suojalaseja tai kasvosuojainta (Kuvat 4-5)!
Käytä kuulonsuojaimia, esimerkiksikorvalappuja
(Kuva 6) tai -tulppia. Kuulonsuojainten käyttäminen
vaatii enemmän tarkkaavaisuutta, sillä tällöin et kuule yhtä
hyvin esimerkiksi varoitusääniä (huutoja, hälytyksiä, jne.).
Käytä käsineitä (Kuva 7), jotka vaimentavat tärinää.
Efco ilta on saatavilla kaikenlaisia turvavarusteita.
SPECIĀLAIS AIZSARGAPĢĒRBS DROŠĪBAI
Strādājot ar krūmgriezi, vienmēr jāvelk
aizsargapģērbs, kas paredzēts drošībai. Aizsargapģērba
lietošana neizslēdz negadījuma iespēju, bet novērš bojājuma
sekas, ja tas notiek. Lai izvēlētos atbilstošu aizsargapģērbu,
prasiet padomu savam ierīces pārdevējam.
Apģērbam jāpiekļaujas ķermenim, un tas nedrīkst būt par
apgrūtinājumu. Velciet atbilstošu aizsargapģērbu. Ideāli
piemērota ir jaka (1.zīm.) un kombinezons (2.zīm.) Efco.
Nevelciet drēbes, šalles, kaklasaites vai dārglietas, kuras var
sapīties zaros. Turiet garus matus sasietus aizmugurē un
aizsargājiet tos (piemēram, ar šalli, bereti vai aizsarg˙iveri,
u.c.).
Velciet speciālas kurpes vai zābakus, kuri aprīkoti ar
neslīdošām zolēm un apstrādāti ar tēraudu (3.zīm.).
Velciet speciālas brilles vai aizsargmasku! (4.-5.zīm.)!
Lietojiet aizsargierīces pret troksni, piemēram, austiņas
(6.zīm. ) vai tapiņas. Nepieciešama maksimāla uzmanība,
lietojot aizsargierīces pret troksni, jo bīstamo akustisko
signālu (kliedzieni, trauksmes signāli, utt.) uztvere ir
ierobežota.
Velciet cimdus (7.zīm.), kuri ļauj maksimāli absorbēt
vibrāciju.
Efco piedāvā pilnīgu ekipējuma komplektu drošībai.
Latviski
5
76
13
OHUTUST TAGAV KAITSERÕIVASTUS
Võsalõikur-trimmeriga töötamisel tuleb alati
kasutada ohutust tagavat kaitserõivastust. Kaitserõivastus e
kasutamine ei välista õnnetusohtu, kuid see võib muuta
õnnetusest tulenevad vigastused kergemateks. Piisava
kaitsevarustuse valimisel tuleb konsulteerida usaldusväärse
vahendajaga.
Riietus peab olema sobiv ja see ei tohi tööd takistada.
Soovitame kanda tootja poolt heakskiidetud sisselõikamist
tõkestavat riietust. Kõige tõhusamateks on Efco i
kaitsejakid (joon. 1) ja tunked (joon. 2). Ei tohi kanda
selliseid rõivaid, kaelasalle, lipse ega käevõrusid, mis võivad
haakuda okste külge. Pikad juuksed tuleb kinni siduda ja
varjata (nt fulaari, mütsi, kiivri jne alla).
Libisemiskindlate taldade ja läbistamiskindla
kaitsedetailiga ohutusjalatsid (joon. 3).
Kanda tuleb kaitseprille või näokaitset (joon. 4-5)!
Mürakaitseks tuleb kasutada mürakindlaid kõrvaklappe
(joon. 6) või kõrvatroppe. Mürakaitse kasutamisel peab
olema tunduvalt tähelepanelikum ja ettevaatlikum, sest
heliliste hoiatussignaalide (hõigete, ohusireenide jt)
tajumine on piiratud.
Kanda tuleb töökindaid (joon 7), mis tagavad
maksimaalse vibratsiooni sumbumise.
Efco pakub täisulatuslikke ohutusvarustuse komplekte.
APSAUGINIAI DARBO DRABUŽIAI
Dirbdami su krūmų pjovikliu visada dėvėkite
patvirtintus apsauginius darbo drabužius. Apsauginių
drabužių dėvėjimas nepanaikina rizikos susižeisti, tačiau
tai sumažina sužeidimo apimtį nelaimingo atsitikimo atveju.
Dėl tinkamos įrangos pasirinkimo pasitarkite su savo
patikimu tiekėju.
Drabužiai turi būti tinkami, jie neturi nekliudyti. Dėvėkite
prigludusius apsauginius drabužius. Geriausiai tinka
„Efco” apsauginiai švarkai (1 pav.) ir kombinezonai (2
pav.). Nedėvėkite drabužių, kaklajuosčių, kaklaraiščių
ar apyrankių, kurios gali įstrigti šakose. Susiriškite ir
apsaugokite ilgus plaukus (pavyzdžiui, su medžiagos skraiste,
kepure, šalmu ir t.t.).
Avėkite apsauginius batus, kurių padai neslysta ir turi
nuo pradūrimų saugančius įdėklus (3 pav.).
Užsidėkite apsauginius akinius arba antveidžius (4-5 pav.)!
Naudokitės apsaugomis nuo triukšmo, pavyzdžiui,
triukšmąmažinančiomis ausų apsaugomis (6 pav.) arba
ausų užkamšalais. Naudojant ausų apsaugas reikia būti
atidesniems ir atsargesniems, nes garsiniai pavojaus signalai
(šauksmai, signalizacijos ir kt.) yra sunkiau pastebimi.
Mūvėkite tokias pirštines (7 pav.), kurios pasižymi
maksimaliu vibracijos slopinimu.
„Efco” siūlo visapusį apsauginių priemonių asortimentą.
Eesti keel
Lietuvių k.
4
Efco
Efco
14
Magyar Suomi Latviski
ÖSSZESZERELÉS
BIZTONSÁGI VÉDŐEGYSÉG FELSZERELÉSE
(1 A-B ábrá)
A (B) csavarokkal rögzítsük az erőátviteli csőhöz az (A)
védelmet, ami lehetővé teszi, hogy biztonságos körülmények
között dolgozzunk.
MEGJEGYZÉS: Csak damilszálas fejnél használjuk a
védőegységet (C, 1A ábra). A (C) védelmet a (G) csavarral
rögzítsük az (A) védelemhez.
Fa tárcsák alkalmazásánál (60-80 fogas) mindig használjuk a
megfelelő fém védelmet (1B ábra).
TÁRCSA FELSZERELÉSE (2A ábra)
Csavarja le az anyát (A) az óramutató járásának megfelelő
irányban; vegye le a kúpot (D) és az alsó peremet (E). A
felső peremre (F) szerelje fel a tárcsát (R), ellenőrizze, hogy a
forgásirány jó legyen. Szerelje fel az alsó peremet (E), a kúpot
(D), és az óramutató járásával ellentétes irányban csavarja fel
az anyát (A). A pecket (L) illessze a megfelelő furatba a tárcsa
rögzítéséhez és az anyás csavar 2,5 kgm (25 Nm) erővel való
beszorításához.
TÁRCSA FELSZERELÉS (2B. ábra):
Az óramutató járásával egy irányban csavarjuk ki az anyás
csavart (A); vegyük a kúpot (D) és az alsó peremet (E). A felső
peremre (F) szereljük fel a tárcsát (R), ellenőrizzük, hogy a
forgásirány jó legyen. Szereljük fel az (E) alsó peremet, a (D)
pot, az óramutató járásával ellentétes irányban csavarjuk fel
az (A) anyát. A tartozékként leszállított (L) pecket illesszük be
a megfelelő furatba, a tárcsa rögzítéséhez és az anyás csavar (A,
2. ábra) 2,5 kgm-rel (25 Nm) történő beszorításához.
DAMILOS FEJ FELSZERELÉSE (3A-B ábrá)
Helyezzük el az (F) felső peremet. Illesszük be az (L) fejrögzítő
pecket a megfelelő furatba és az (N) fejet az óramutató járásával
ellentétes irányban csavarjuk be kézi erővel.
KOKOAMINEN
TURVASUOJUKSEN KOKOAMINEN (Kuva 1A-B)
Kiinnitä suojus (A) ruuveilla (B) varren sellaiseen kohtaan,
jossa se takaa työskentelyn turvallisuuden.
HUOMAA: Asenna suojus (C, Kuva 1A) vain silloin
kun käytät nailonsiimapäätä. Suojus (C) kiinnitetään
ruuvilla (G) suojukseen (A).
Raivausterien (60-80 hammasta) kanssa käytetään aina
metallisuojusta (Kuva 1B).
TERÄN ASENNUS (kuva 2A)
Kierrä mutteria (A) myötäpäivään. Irrota tukikuppi (D)
ja alalaippa (E). Asenna terä (R) ylälaipan (F) päälle
varmistaen, että pyörimissuunta on oikea. Aseta alalaippa
(E) ja tukikuppi (D) paikalleen ja kiristä mutteri (A)
kiertämällä sitä vastapäivään. Työnnä mukana toimitettu
tappi (L) reikään siten, että terä lukkiutuu paikalleen ja
voit kiristää mutterin kireyteen 2,5 Kgm (25 Nm).
TERÄN ASENNUS (Kuva 2B)
Avaa pultti (A) kääntämällä sitä mtäpäivään, tukikuppi
(D) ja alalaippa (E). Asenna terä (R) ylälaipalle (F)
varmistaen, että pyörintäsuunta on oikea. Aseta
paikalleen alalaippa (E), tukikuppi (D), ja kiristä pultti
(A) kääntämällä sitä vastapäivään. Laita toimitettu tappi
(L) reikäänsä, jotta voit lukita terän ja kiristää pultin
(A, Kuva 2) arvoon 2,5 kgm (25 Nm).
NAILONSIIMAPÄÄN KOKOAMINEN (Kuva 3A-B)
Laita paikalleen ylälaippa (F). Laita pään lukitustappi (L)
reikäänsä ja ruuvaa pää (N) kiinni kääntämällä sitä käsin
vastapäivään.
IERĪCES SALIKŠANA
DROŠĪBAS SISTĒMAS UZSTĀDĪŠANA (1A-B zīm.)
Nostipriniet pārvalku (A) uz pagarinātāja ar skrūvēm (B)
pozīcijā, kas ∫auj droši strādāt.
IEVĒROJIET: lietojiet pārvalku (C, 1A zīm.) tikai kopā ar
neilona diegu galviņu. Pārvalku (C ) jāpiestiprina pie pārvalka
(A), izmantojot skrūvi (G).
Strādājot ar koka diskiem (60 - 80 zobiņi) vienmēr lietojiet
atbilstošu metāla pārvalku (1B zīm.).
DISKA MONTĀŽA (att. 2A)
Atskrūvējiet uzgriezni (A) pretēji pulksteņrādītāja virzienam;
noņemiet vāciņu (D) un apakšējo atloku (E). Uzstādiet disku
(R) uz augšējā atloka (F), pārliecinoties, ka griešanās virziens ir
pareizs. Uzstādiet apakšējo atloku (E), vāciņu (D) un pievelciet
uzgriezni (A) pretēji pulksteņrādītāja virzienam. Iespraudiet
komplektācijā esošo tapu (L) atbilstošajā atverē, lai nobloķētu
disku un pievilktu uzgriezni ar spēku 2,5 Kgm (25 Nm).
DISKA UZSTĀDĪŠANA (2B.zīm.).
Pulksteņrādītāja kustības virzienā atskrūvējiet diska
nostiprināšanas bultskrūvi (A); noņemiet kausiņu (D) un
mazāko atbalsta gredzenu (E). Piestipriniet disku (R) uz lielākā
atbalsta gredzena (F), pārliecinoties, ka rotēšanas virziens ir
pareizs. Piestipriniet mazāko atbalsta gredzenu (E), kausiņu (D),
un pieskrūvējiet diska nostiprināšanas bultskrūvi (A) pretēji
pulksteņrādītāja kustības virzienam. Ievietojiet asi aprīkojumā
(L) atbilstošajā atverē lai nostiprinātu disku un pievelciet skrūves
slēdzi (A, 2.zīm.) ar 2,5 kgm (25 Nm) piepūli.
NEILONA DIEGU GALVIŅAS UZSTĀDĪŠANA (3A-B zīm.).
Ievietojiet lielāko atbalsta gredzenu savā vietā (F). Ievietojiet
galviņas nostiprināšanas tapiņu (L) atbilstošajā atverē (8A
zīm.) vai piespiediet atbilstošo pogu (G, 8B zīm.) un ar rokām
pieskrūvējiet galviņu (N) pulksteņrādītāja kustības virzienā.
1A
1B
2A 2B
15
Eesti keel Lietuvių k.
中文
中文
KOOSTETÖÖD
TURVAKAITSE PAIGALDAMINE (joon. 1A-B)
Lõiketera kaitse (A) tuleb paigaldada võlli pikendusele kruvide
abil selliselt, et see võimaldaks võsalõikur-trimmeri kasutajal
tööoperatsioone ohutult teostada (B).
MÄRKUS: Kaitset (C, joon. 1A) kasutatakse üksnes nailonist
trimmeripea puhul. Kaitse (C) kinnitatakse kaitsele (A) kruvi
(G) abil.
Lõikeketta (hammastusega 60-80) kasutamisel, tuleb alati
paigaldada metallikaitse (vt joon. 1B).
KETTA MONTAAŽ (Joon.2A)
Keerake mutter (A) päripäeva maha; võtke ära kate (D) ja alumine
anš (E). Pange ketas (R) ülemise  anši (F) külge, jälgides seejuures
hoolega, et selle pöörlemissuund oleks õige. Pange külge alumine
anš (E) ja kate (D) ning keerake vastupäeva tagasi peale mutter
(A). Lükake komplekti kuuluv varras (L) selleks ette nähtud
avasse, et ketas paigale lukustada ja mutter 2,5 Kgm (25 Nm)
pöördemomendiga kinni keerata.
LÕIKEKETTA PAIGALDAMINE (joon. 2B)
Keerake polt (A) päripäeva lahti; eemaldage, kumerkate (D) ja
alumine äärik (E).
Kinnitage lõiketera (R) ülemisele äärikule (F) veendudes
samaaegselt, et pöörlemissuund on õige.
Kinnitage alumine äärik (E), kumerkate (D), ja  kseerige polt (A)
keerates seda vastupäeva.
Sisestage tihvt (L) vastavasse avasse, mille abil blokeeritakse
lõiketera ja võimaldatakse poldi (A, joon. 2) pingutada jõuga
2.5 kgm (25 Nm).
NAILONJÕHVIGA TRIMMERIPEA PAIGALDAMINE
(joon. 3A-B)
Asetage ülemine äärik (F) oma kohale. Asetage pea
kseerimistihvt (L) vastavasse avasse ja pingutage pead (N)
käe abil vastupäeva.
SUMONTAVIMAS
APSAUGOS PRITVIRTINIMAS (1A-B pav.)
Ašmenų apsaugą(A) su varžtu pritvirtinkite prie koto tokioje
padėtyje, kad operatorius galėtų saugiai dirbti (B).
PASTABA: apsaugą(C, 1A pav.) naudokite tik kartu su nailoninės
virvės galvute. Apsaugą(C) prie apsauginio elemento (A)
pritvirtinkite varžtu (G).
Kai naudojate diskus medžiui (22-60-80 dantukų), visada uždėkite
metalinę apsaugą (žr. 1B pav.).
AŠMENŲ MONTAVIMAS (2A pav.)
Atsukite veržlę (A) ją sukdami pagal laikrodžio rodyklę; Nuimkite
gaubtelį (D) ir apatinį  anšą (E). Ašmenis (R) uždėkite ant viršutinio
anšo (F); žiūrėkite, kad būtų teisinga sukimosi kryptis. Uždėkite
apatinį  anšą (E) ir gaubtelį (D), taip pat priveržkite vežle (A) ją
sukdami prieš laikrodžio rodyklę. Pateikiamą kaištį (L) įkiškite į skylę
ašmenims už ksuoti ir veržlę priveržkite 2,5 kgm (25 Nm) jėga.
DISKŲ PRITVIRTINIMAS (2B pav.)
Pagal laikrodžio rodyklę atlaisvinkite varžtą (A). Nuimkite gaubtelį
(D) ir apatinį  anšą (E).
Ant viršutinio  anšo (F) pritvirtinkite ašmenis (R) atkreipdami
dėmesį į tai, kad sukimosi kryptis būtų teisinga.
Pritvirtinkite apatinį  anšą (E), gaubtelį (D), ir prieš laikrodžio
rodyklę priveržkite varžtą (A).
Pateikiamą kaištį (L) įkiškite į atitinkamą skylę, kad už ksuotumėte
ašmenis ir galėtumėte varžtą (A, 2 pav.) priveržti 2,5 kgm (25 Nm)
sūkio momento jėga.
NAILONINĖS VIRVĖS GALVUTĖS PRITVIRTINIMAS
(3A-B pav.)
Viršutinį (F)  anšąįdėkite į jo vietą. Galvutės už ksavimo kaištį (L)
įkiškite į atitinkamąskylęir prieš laikrodžio rodyklęranka priveržkite
galvutę(N).
3A 3B
3A-B
16
Magyar Suomi Latviski
ÖSSZESZERELÉS
MOTOR BESZERELÉSE (8-9. ábra)
Húzza meg az (A) pecket és a tömlő (B) végét illessze a (C) kuplung-
fedlőbe, ellenlőrizve, hogy a szár és a csatlakozás jól beszoruljanak.
Az (A) pecket illessze a tömllő szár végében lévő furatba (D, 8.
ábra). Illessze a (B) tömllőt az (E) cslőbe, ellenlőrizze, hogy a (B)
rugalmas tengely vég megfelellően illeszkedik-e az erlőátviteli merev
tengelybe (9. ábra). Illessze az (F) rugót a megfelellőfuratokba,
ellenlőrizze, hogy a rugóvégek a tömllő torkolatba illeszkedjenek.
A BIZTONSÁGI FOGANTYÚ FELSZERELÉSE (10A. ábra)
Amikor a damilos fej helyett tárcsát használnak, fel kell szerelni a
"biztonsági fogantyút". A fogantyú (C) csatlakozása alatt rögzítsük
az (A) korlátot a (B) csavarokkal, ellenőrizzük, hogy a "biztonsági
fogantyú" a fűszegélynyíró baloldalára kerüljön.
A FOGANTYÚ FELSZERELÉSE (10B-11 ábra)
A továbbító csőre szereljük fel a fogantyút, majd rögzítsük a
csavarokkal (A), alátétekkel és az anyákkal. A fogan tyú helyzetét a
kezelő igényei szerint lehet beállítani. Szerelje fel a (B) védlő egységet
az erlőátviteli csőre, és rögzítse az (A) csavarokkal (11. ábra).
GYORSŐTĒ KÉBEL GYORSCSATLAKOZTATÉSA
(12-13-14 ábra)
Illessze az (A) és (B) félkábelek végét a (C) csēszkába. Helyezze a
(C) csēszkát a csatlakozás (D) vájatába, úgy, hogy az (E) gyűrű
illeszkedjen a megfelellő (F) vájatokhoz. Végül zárja le a (G) és (H)
fedeleket az egység rögzítéséhez
ELEKTROMOS KÉBELEK BESZERELÉSE
A megfelellő villásdugókkal kösse be az (A-B) elektromos kábeleket
(15. ábra).
FIGYELEM: Ellenőrizzük, hogy a fűszegélynyíró minden
alkatrésze jól van-e csatlakoztatva és a csavarok meg vannak-e
húzva.
KOKOAMINEN
MOOTTORIN KOKOAMINEN (Kuva 8-9)
Vedä tappia (A) ja työnnä taipuisan akselin pää (B)
kytkinkoteloon (C), varmista että ruoti ja liitos ovat hyvin
kiinni toisissaan. Työnnä tappi (A) taipuisan akselin
pääteruotiin (D, Kuva 8). Työnnä taipuva osa (B) putkeen
(E) ja varmista, että taipuisan akselin (B) pääte on oikein
kiinni voimansiirron jäykässä akselissa (Kuva 9). Aseta jousi
(F) aukkoihin ja varmista, että päät kiinnittyvät taipuisan
akselin uraan.
TURVAVIVUN KOKOAMINEN (Kuva 10A)
Kun käytät siimapään tilalla terälevyä, täytyy asentaa
turvavipu. Kiinnitä vipu (A) kahvan kiinnityskohdan (C)
alapuolelle ruuveilla (B) ja varmista, että “turvavipu” tulee
trimmerin vasemmalle puolelle.
KAHVAN KOKOAMINEN (Kuva 10B-11)
Kokoa kahva varteen ja kiinnitä se ruuveilla (A), välirenkailla
ja muttereilla. Kahvanasentoa voidaan säätää käyttäjän
tarpeen mukaan. Asenna varren suojus (B) paikalleen ja
kiinnitä se ruuveilla (A, Kuva 11).
KIIHDYTINKAAPELIN PIKALIITIN (Kuva 12-13-14)
Vie kaapelien (A) ja (B) päiden liittimet liukuosaan (C).
Aseta liukuosa (C) liitoksen uraan (D) siten, että renkaat (E)
osuvat uriin (F). Lukitse osat sulkemalla kannet (G) ja (H).
SÄHKÖJOHTOJEN KOKOAMINEN
Liitä sähköjohdot (A-B, Kuva 15) niiden liittimillä.
HUOMIO: Varmista, että kaikki trimmerin osat ovat
kunnolla paikallaan ja että ruuvit on kiristetty.
IERĪCES SALIKŠANA
MOTORA SAMONTŠANA (8.-9. zīm.)
Pavelciet serdeni (A) un ievietojiet elastęgā vada galu (B) sazobes
ietvarā (C) pārliecinoties, ka vada gals un savienojums ir labi
nostiprināti. Ievietojiet serdeni (A) elastęgā vada gala caurumā
(D, 8.zīm.). Ievietojiet elastęgo vadu (B) caurulē (E) pārliecinoties,
ka elastęgā roktura gals (B) ir pareizi ievietots pārraides cieta
rokturę (9 zīm.). Ievietojiet atsperi (F) attiecęgajos caurumos,
pārliecinoties, ka tās gali atrodas elastęgā vada atverē.
AIZSARGIERĪCES UZSTĀDĪŠANA (10A.zīm.)
Lietojot disku nevis neilona diegu galviņu ir nepieciešams uzstādīt
drošības aizsargierīci. Nostipriniet aizsargierīci (A) zem roktura
savienojuma (C) ar skrūvēm (B), pirms tam pārbaudot, vai pati
drošības aizsargierīce” atrodas krūmgrieža kreisajā pusē.
ROKTURA UZSTĀDĪŠANA (10B-11 zīm.)
Piestipriniet rokturi uz pagarinātāja un nostipriniet to ar skrūvēm
(A), blīvēm un uzgriezni. Roktura pozīciju var mainīt pēc
lietotāja izvēles. Nostipriniet aizsargu (B) uz pārraides caurules,
izmantojot skrūves (A, 11.zīm.)
AKSELERATORA VADA ĀTRA PIEVIENOŠANA
(12.-13.-14. zīm.)
Ievietojiet starpvadu galus (A) un (B) kursorā (C). Novietojiet
kursoru (C) savienojuma rievojumā (D) tā, lai aptveres (E)
sakristu ar atbilstoäajām rieviňām (F). Pēc tam aizveriet vāciňus
(G) un (H), lai visu nostiprinātu
ELEKTROVADU PIEVIENOŠANA
Savienojiet elektrovadus (A-B, 15.zīm.), izmantojot attiecęgās
kontaktdakäas.
UZMANĪBU: Pārliecinieties, ka visas krūmgrieža detaļas
ir labi savienotas un skrūves cieši pieskrūvētas.
8
9
10B
11
10A
17
Eesti keel Lietuvių k.
中文
中文
KOOSTETÖÖD
MOOTORI PAIGALDAMINE (joon. 8-9)
Tõmmake tihvti (A) ja sisestage voolik (B) ots siduri korpusesse
(C). Veenduge, et voolik ühendub siduriga. Sisestage tihvt (A)
vooliku otsas olevasse auku (D, joon. 8). Sisestage voolik (B)
torusse (E) veendudes, et vooliku võlli ots (B) oleks asetatud
korralikult ülekande jäika võlli (joon. 9). Sisestage vedru (F)
vastavatesse avadesse veendudes, et selle otsad sobituvad
vooliku soontesse.
TURVATÕKENDI KOOSTETÖÖD (joon. 10A)
Kui nailonjõhviga trimmeripea asemel kasutatakse lõikeketast,
tuleb paigaldada ka „ohutustõkend. Kinnitage turvatõkend
(A) kruvide (B) abil käepideme (C) kinnituse alla. Veenduge,
et „turvatõkend” jääb võsalõikur-trimmeri vasakule küljele.
KÄEPIDEMETE PAIGALDAMINE (joon. 10B-11)
Paigaldage käepide võlli torule ja kinnitage see kruvide (A),
seibide ja mutrite abil. Käepideme asend reguleeritakse nii,
et seadme kasutajal oleks mugav ja turvaline tööd teha.
Paigaldage kaitse (B) võlli torule ja kinnitage see kruvide
abil (A, joon. 11).
GAASIKAABLI KIIRKINNITUS (joon. 12-13-14)
Sisestage poolkaablite (A) ja (B) klemmid liugurisse (C).
Asetage liugur (C) ühenduse soonde (D) nii, et kaelused (E)
ühtiks soontega (F). Seejärel sulgege kõige lukustamiseks
katted (G) ja (H).
ELEKTRIKAABLID
Ühendage elektrikaablid (A-B, joon. 15) vastavate klambritega
HOIATUS: Veenduge, et kõik komponendid on õigesti
ühendatud ja kõik kruvid on pingutatud.
SUMONTAVIMAS
VARIKLIO MONTAVIMAS (8.-9. pav.)
Patraukite kaištį (A) ir lankstaus vamzdžio galą (B) įkiškite į
sankabos korpusą (C). Žiūrėkite, kad lanksčiosios jungties galas
įsitvirtintų. ļ lanksčiosios skylės galą įkiškite kaištį (A) (D, 8
pav.). Laknstųjį vamzdį (B) įkiškite į vamzdį (E) ir žiūrėkite,
kad lanksčiojo veleno galas (B) teisingai įsikištų į nelankstų
transmisijos veleną (9 pav.). Į atitinkamas skyles įkiškite
spyruoklę (F) ir žiūrėkite, kad jos galai įeitų į lankstųjį griovelį.
APSAUGINĖS IŠKYŠOS SUMONTAVIMAS (10A pav.)
Jeigu vietoj nailoninės virvės galvutės naudojate diską, būtina
uždėti „apsauginę iškyšą. Iškyšą (A) varžtais (B) pritvirtinkite
po rankenos elementu (C). Atkreipkite dėmesį, kad „apsauginė
iškyša” būtų kairėje krūmų pjoviklio pusėje.
RANKENOS PRITVIRTINIMAS ( 10B-11 pav.)
Rankeną pritvirtinkite ant koto ir ją priveržkite varžtais
(A), poveržlėmis ir veržlėmis. Rankenos padėtis nustatoma
atsižvelgiant į operatoriaus reikalavimus. Ant koto sumontuokite
apsaugą (B) ir ją pritvirtinkite varžtais (A, 11 pav.).
DROSELIO KABELIO GREITASIS PRIJUNGIMAS
(12, 13, 14 pav.)
Dviejų pusinių kabelių (A) ir (B) išvadus įkiškite į slankiklį
(C). Slankiklį (C) nustatykite jungties grioveliouse (D) taip, kad
žiedai (E) sutaptų su grioveliais (F). Tada uždarykite dangtelius
(G) ir (H), kad viską už ksuotumėte.
ELEKTROS KABELIAI
Naudomami tinkamas sąvaržas, prijunkite elektros kabelius
(A, B, 15 pav.).
PERSPĖJIMAS: įsitikinkite, ar visi komponentai yra
tinkamai sujungti ir visi varžtai priveržti.
12 13 14 15
18
Magyar Suomi Latviski
ELŐKÉSZÍTŐ MŰVELETEK
AZ ÖV BEÁLLÍTÁSA
Az öv helyes beállítása lehetővé teszi a fűszegélynyíró
kiegyensúlyozott működését, és a talajl való megfelelő
magasság tartását .
- Tegye fel az övet és az (A) csatokat úgy állítsa be
(16-17-18 ábra), hogy a fűszegélynyíró a megfeleö
magasságban ki legyen egyensúlyozva.
VALMISTELUTOIMENPITEET
VALJAAT
Valjaiden oikean säädön avulla trimmeri pysyy
tasapainossa ja sopivalla etäisyydellä maasta.
- Pukeudu valjaisiin ja säädä soljet (A, Kuva 16-17-18)
siten, että saat aikaan parhaan tasapainon ja trimmerin
oikean korkeuden.
SAGATAVOŠANĀS DARBAM
LENCES
Pareizi noregulētas lences ļauj krūmgriezim atrasties
līdzsvarā piemērotā augstumā no zemes.
- Uzvelciet siksnas un noregulējiet sprādzes
(A, 16.-17.-18.zīm.), lai iegūtu vislabāko lędzsvaru
un uzstādītu krūmgriezi pareizā augstumā.
16
17
18
19
Eesti keel Lietuvių k.
中文
中文
ETTEVALMISTUS TÖÖKS
RIHM
Rihmakomplekti õige regulatsioon võimaldab tagada
trimmeri kaalu õiget jaotust ja lõikurseadme õiget
kõrgust maapinnast .
- Pange rihmakomplekt selga ja paigutage pandlad
(A, joon. 16-17-18) võsalõikur-trimmeri parima
tasakaalu ja kõrguse saavutamiseks.
PASIRUOŠIMAS DIRBTI
DIRŽŲ KOMPLEKTAS
Teisingas diržų komplekto sureguliavimas leidžia
tinkamai subalansuoti krūmų pjoviklį ir nustatyti
tinkamą jo aukštį nuo žemės.
- Užsidėkite diržų komplektą ir sagtis (A, 16, 17, 18 pav.)
nustatykite taip, kad krūmų pjoviklio pusiausvyra ir
aukštis būtų kuo geriausi.
20
Magyar Suomi Latviski
BEINDÍTÁS
ÜZEMANYAG
FIGYELEM: a benzin fokozottan gyúlékony üzemanyag.
Legyen különösen óvatos benzin vagy üzemanyag-keverék
kezelése közben. Ne dohányozzon, és ne legyen tűz vagy
nyílt láng az üzemanyag és a gép közelében (20. ábra).
· A tűz- és égésveszély csökkentése céljából az üzemanyagot
gondosan kezelje. Különösen glékony.
· Az üzemanyagot üzemanyagra engedélyezett tartályban
rázza össze és tárolja (21. ábra).
· A szabadban, szikrától és nyílt lángtól mentes helyen keverje
össze az üzemanyagot.
· Helyezze a talajra, állítsa le a motort, és hagyja kihűlni feltöltés
előtt.
· Lassan lazítsa meg az üzemanyagdugót, hogy a nyomás
távozhasson, és hogy ne folyjon ki üzemanyag.
· Feltöltés után az üzemanyag dugót erősen szorítsa be. A rezgés
a dugó meglazulását és az üzemanyag kifolyását okozhatja.
· Az egységből kifolyt üzemanyagot törölje fel. A motor
beindítása előtt a gépet vigye 3 méterre a feltöltés helyétől
(22. ábra).
· Semmilyen körülmények között ne próbálja elégetni a kifolyt
üzemanyagot.
· Az üzemanyag kezelése és a gép működése közben ne
dohányozzon.
· Az üzemanyagot hűvös, száraz, jól szellőző helyiségben
tárolja.
· Ne tárolja az üzemanyagot olyan helyen, ahol száraz levelek,
szalma, papír stb. található.
· Az egységet és az üzemanyagot olyan helyen tárolja, ahol
az üzemanyagpára nem kerül kapcsolatba szikrával, nyílt
lánggal, fűtést szolgáló vízforralóval, elektromos motorral,
kapcsolóval, kályhával stb.
· A tartály dugóját ne vegye ki, amikor a motor működik.
· Tisztításhoz ne használjon üzemanyagot.
· Figyeljen oda, hogy az üzemanyag ne fröcskölődjön a ruhájára.
YNNISTYS
POLTTOAINE
HUOMIO: Bensiini on hyvin tulenarkaa. Noudata erityistä
varovaisuutta käsitellessäsi bensiiniä tai polttoaineseosta.
Älä tupakoi tai tuo avotulta polttoaineen tai ruohoraivurin
lähelle (Kuva 20).
· Käsittele polttoainetta varovasti välttääksesi tulipalon ja
palovammojen vaaran. Polttoaine on erittäin tulenarkaa.
· Ravistele polttoaineseosta ja laita se polttoaineelle
hyväksyttyyn säiliöön (kuva 21).
· Valmista polttoaineseos ulkona kaukana kipinöistä tai
avotulesta.
· Aseta laita maahan, sammuta moottori ja anna sen jäähtyä
ennen kuin lisäät polttoainetta.
· Avaa polttoainesäiliön korkki varovasti, jotta paine vapautuu
hitaasti ja vältat polttoaineen roiskumisen ulos säiliöstä.
· Kierrä polttoainesäiliön korkki kunnolla kiinni täytön
jälkeen.Tärinä voi aiheuttaa korkin löystymisen ja
polttoaineen vuotamisen.
· Pyyhi polttoaineroiskeet pois laitteesta. Siirrä laite kolmen
metrin päähän polttoaineen täyttöpaikasta ennen kuin
käynnistät moottorin (kuva 22).
· Älä missään olosuhteissa yritä polttaa yliroiskunutta
polttoainetta.
· Älä tupakoi polttoaineen käsittelyn tai koneen käytön aikana.
· Säilytä polttoaine puhtaassa, kuivassa ja hyvin ilmastoidussa
tilassa.
· Älä säilytä polttoainetta paikassa, jossa on kuivia lehtiä,
olkia, paperia jne.
· Säilytä laite ja polttoaine paikassa, jossa polttoainehöyryt
eivät pääse kosketukseen kipinöiden tai avotulen,
lämmityslaitteiden vedenlämmittimien, sähkömoottoreiden
tai kytkimien, uunien jne. kanssa.
· Älä poista säiliön korkkia moottorin käydessä.
· Älä käytä polttoainetta puhdistukseen.
· Varo roiskuttamasta polttoainetta vaatteillesi.
IEDARBINĀŠANA
DEGVIELA
UZMANĪBU: benzīns ir ārkārtīgi viegli uzliesmojoša
viela. Esiet ārkārtīgi uzmanīgi, strādājot ar benzīnu vai ar
degvielas maisījumu. Nesmēķējiet un nepietuviniet uguni
vai liesmu degvielai vai mašīnai (20. att.).
· Strādājot ar degvielu esiet uzmanīgi, lai samazinātu
ugunsgrēka un apdegumu gūšanas risku. Tā ir ļoti viegli
uzliesmojoša viela.
· Sakratiet degvielu un ielejiet to degvielas glabāšanai
paredzētajā kannā (21.att.).
· Samaisiet degvielu ārpus telpas, vietā, kurā nav dzirksteļu
vai liesmas avotu.
· Pirms degvielas uzpildes, nolieciet ierīci uz zemes, izslēdziet
dzinēju un ļaujiet tam atdzist.
· Lēni atskrūvējiet degvielas tvertnes vāciņu, lai izlaistu
spiedienu un izvairītos no degvielas izliešanās.
· Pēc uzpildes cieši pieskrūvējiet degvielas tvertnes vāciņu.
Vibrācija var izraisīt vāciņa izļodzīšanos un degvielas
izliešanos.
· Noslaukiet izlijušos degvielu. Pirms dzinēja iedarbināšanas
pārvietojiet mašīnu 3 metrus prom no degvielas uzpildes
vietas (att.22).
· Nekādā gadījumā nededziniet izlijušos degvielu.
· Nesmēķējiet, kamēr strādājat ar degvielu vai, kamēr mašīna
darbojas.
· Glabājiet degvielu vēsā, sausā un labi vedināmā vietā.
· Neglabājiet degvielu vietās ar sausām lapām, salmiem, papīru
utt.
· Glabājiet ierīci un degvielu vietās, kurās degvielas
iztvaikojumi nevar sasniegt dzirksteles vai liesmu, ūdens
sildīšanas boilerus, elektromotorus vai slēdžus, krāsnis utt.
· Neatveriet degvielas tvertnes vāciņu, dzinējam darbojoties.
· Nelietojiet degvielu ierīces tīrīšanai.
· Sekojiet tam, lai degvielas neizšļakstītos uz jūsu drēbēm.
20
21
22
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72

Efco STARK 42 BP Omaniku manuaal

Kategooria
Mikseri / köögikombaini tarvikud
Tüüp
Omaniku manuaal