Efco 8465 ERGO Omaniku manuaal

Kategooria
Mikseri / köögikombaini tarvikud
Tüüp
Omaniku manuaal

See käsiraamat sobib ka

YTTÖ- JA HUOLTO-OPAS
HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS
KASUTUSJUHEND
LIETOŠANAS PAMĀCĪBA UN TEHNISKĀ APKOPE
OPERATORIAUS INSTRUKCIJŲ KNYGELĖ
Pubbl. 62030124B - Gen/2018
EST
LT
LV
H
FIN
2
H
EST
LT
FIN
LV
BEVEZETŐ
EREDETI UTASÍTÁSOK FORDÍTÁSA
A jelen kézikönyv gyelmes elolvasása nélkül ne kezdjük el a munkát, csak így biztosítható a
fűszegélynyíró helyes használata és így lehet elkerülni a baleseteket. A jelen kézikönyv tartalmazza az
egyes részegységek működésének magyarázatát, valamint a szükséges ellenőrzésekre és a karbantartásra
vonatkozó előírásokat.
Megjegyzés A jelen kézikönyvben található leírások és illusztrációk a gyártóra nézve nem kötele
érvényűek. A gyártó cég fenntartja a jogát arra, hogy a terméken módosításokat hajtson végre
anélkül, hogy minden alkalommal frissítené a kézikönyv tartalmát.
JOHDANTO
ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS
Lue tämä opas huolellisesti ennen työskentelyn aloittamista, jotta osaat käyttää trimmeriä oikein
ja vältät tapaturmat. Oppaassa kuvataan miten eri osat toimivat ja annetaan ohjeet tarkistuksia ja
huoltoa varten.
HUOMAA Tämän oppaan teksti ja kuvat ovat viitteellisiä. Valmistaja pidättää oikeuden suorittaa
muutoksia sitoutumatta päivittämään opasta jokaista muutosta varten.
IEVADS
ORIĢINĀLĀS INSTRUKCIJAS TULKOJUMS
Lai pareizi lietotu krūmgriezi un izvairītos no negadījumiem, neuzsāciet darbu, iepriekš uzmanīgi
neizlasot šo lietošanas pamācību. Šajā lietošanas pamācībā paskaidrots, kā darbojas dažādas ierīces
detaļas un sniegti nepieciešamie norādījumi pārbaudei un tehniskajai apkopei.
IEVĒROJIET! Šajā lietošanas pamācībā iekļautie zīmējumi un apraksti nav pilnīgi saistoši.
Ražotājs patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma laiku pa laikam veikt izmaiņas un uzlabot
šo lietošanas instrukciju.
SISSEJUHATUS
ORIGINAALJUHENDI TÕLGE
Võsalõikur-trimmeri õigeks kasutamiseks ja õnnetuste vältimiseks ei tohi seadmega tööle asuda enne
käesoleva kasutusjuhendi hoolikat läbilugemist. Kasutusjuhend sisaldab seadme erinevate osade töö
kirjeldusi ning vajaliku kontrolli ja hoolduse juhiseid.
MÄRKUS: Käesolevas kasutusjuhendis toodud joonised ja tehnilised andmed võivad erineda
tulenevalt erinevates riikides kehtestatud nõuetest ning neid võib muuta ilma valmistajapoolse
vastava märkuseta
ĮVADAS
PIRMINIŲ INSTRUKCIJŲ VERTIMAS
Tam, kad teisingai naudotumėte krūmų pjoviklį ir išvengtumėte nelaimingų atsitikimų, pradėkite
dirbt tik atidžiai perskaitę šį vadovą. Jame rasite paaiškinimus apie įvairių dalių veikimą, o taip pat
būtinų patikrinimų ir techninės priežiūros instrukcijas.
PASTABA: šiame vadove pateiktos iliustracijos ir speciřkacijos gali būti skirtingos (tai priklauso
nuo šalies reikalavimų), be to gamintojas jas gali pakeisti be įspėjimo.
FIGYELEM !!!
HALLÁSKÁROSODÁSI KOCKÁZAT
NORMÁL HASZNÁLAT ESETÉN A
GÉPKEZELŐ SZÁMÁRA A NAPI HANGERŐ
HATÁS ELÉRHETI, VAGY MEGHALADHATJA A
85 dB (A)
HUOMIO !!!
KUULOVAMMAVAARA
TAVALLISISSA KÄYTTÖOLOSUHTEISSA TÄMÄ KONE VOI
ALTISTAA KÄYTTÄJÄN HENKILÖKOHTAISELLE JA
PÄIVITTÄISELLE MELULLE, JOKA ON YHTÄ SUURI TAI SUUREMPI
KUIN
85 dB (A)
UZMANĪBU !!!
RISKS IEGŪT DZIRDES TRAUCĒJUMUS
NORMĀLAS LIETOŠANAS GADĪJUMĀ ŠĪ IERĪCE VAR LIETOTĀJAM
RADĪT RISKU, IZDALOT TROKSNI
KAS VIENĀDS VAI LIELĀKS PAR
85 dB (A)
HOIATUS !!!
OHT SAADA KUULMISKAHJUSTUSI
NORMAALSETEL KASUTUSTINGIMUSTEL VÕIB KÄESOLEVA
SEADME PÄEVANE MÜRA FOON KASUTAJA SUHTES OLLA
VÕRDNE VÕI ÜLETADA TASET
85 dB (A)
PERSPĖJIMAS !!!
GALITE PAŽEISTI SAVO KLAUSOS ORGANUS
NORMALIOMIS EKSPLOATAVIMO SĄLYGOMIS ŠIS ĮRENGINYS
GALI OPERATORIŲ VEIKTI KASDIENIU TRIUKŠMO LYGIU,
KURIS LYGUS 85 db(A) ARBA YRA DIDESNIS UŽ ŠIĄ REIKŠMĘ
85 dB (A)
原文说明的翻译
警告!!!
危害听力
一 般情况下, 该机器免不了要操作者承受
当于或高于日常
85分贝
水平的噪音 。
3
JOHDANTO ____________________ 2
MERKKIEN SELITYKSET JA
TURVALLISUUSOHJEET _________ 4
TRIMMERIN OSAT ______________ 6
TURVAOHJEET _________________ 8
KOKOAMINEN _________________ 14
YNNISTYS ___________________ 20
MOOTTORIN SAMMUTTAMINEN 30
KÄYTTÖ _______________________ 30
HUOLTO ______________________ 46
VARASTOINTI __________________ 56
TEKNISET TIEDOT ______________ 58
YHDENMUKAISUUSILMOITUS ___ 62
HUOLTOTAULUKKO ____________ 64
VIANMÄÄRITYS ________________ 67
TAKUUTODISTUS ______________ 70
BEVEZETÉS ____________________ 2
A SZIMBÓLUMOK ÉS BIZTONSÁGI
JELZÉSEK MAGYARÁZATA _______ 4
A FŰSZEGÉLYNYÍRÓ RÉSZEI _____ 6
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK ________ 8
ÖSSZESZERELÉS ________________ 14
BEINDĺTÁS _____________________ 20
A MOTOR LEÁLLÍTÁSA __________ 30
HASZNÁLAT ___________________ 30
KARBANTARTÁS________________ 46
ROLÁS ______________________ 56
MŰSZAKI ADATOK _____________ 58
MEGFELELÖSÉGI NYILATKOZAT _ 62
KARBANTARTÁSI TÁBLÁZAT _____ 64
PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA ______ 67
GARANCIALEVÉL ______________ 70
IEVADS ________________________ 2
SIMBOLU SKAIDROJUMS UN
DROŠĪBAS BRĪDINĀJUMI ________ 4
KRŪMGRIEŽA SASTĀVDAĻAS ____ 6
DROŠĪBAS PASĀKUMI ___________ 9
IERĪCES SALIKŠANA ____________ 14
IEDARBINĀŠANA _______________ 20
MOTORA APSTĀDINĀŠANA ______ 30
LIETOŠANA ____________________ 30
TEHNISKĀ APKOPE _____________ 46
GLABĀŠANA ___________________ 56
TEHNISKIE DATI _______________ 58
APSTIPRINĀJUMS PAR ATBILSTĪBU
__ 62
TEHNISKĀS APKOPES TABULA ___ 65
PROBLĒMU NOVĒRŠANA ________ 68
GARANTIJAS SERTIFIKĀTS _______ 70
简介___________________________ 2
符号说明及安全警告_____________ 4
割灌机组成_____________________ 6
安全措施_______________________ 11
装___________________________ 15
启动___________________________ 21
发动机熄火_____________________ 31
使用___________________________ 31
维修保养_______________________ 47
贮存___________________________ 57
技术参数_______________________ 58
合格证书_______________________ 62
保养表格_______________________ 66
问题解决办法___________________ 69
担保书_________________________ 71
ĮVADAS ________________________ 2
SIMBOLIŲ IR SAUGOS
PERSPĖJIMŲ PAAIŠKINIMAI _____ 4
KRŪMŲ PJOVIKLIO KOMPONENTAI 6
ATSARGUMO PRIEMONĖS _______ 10
SUMONTAVIMAS
________________ 15
U
Ž
VEDIMAS ___________________ 21
VARIKLIO SUSTABDYMAS _______ 31
NAUDOJIMAS __________________ 31
TECHNINĖ PRIE
Ž
RA __________ 47
SAUGOJIMAS___________________ 57
TECHNINIAI DUOMENYS ________ 58
ATITIKTIES DEKLARACIJA _______ 62
TECHNINĖS PRIEŽIŪROS LENTELĖ
__ 66
PROBLEMŲ ŠALINIMAS _________ 69
GARANTINIS PA
Ž
YMĖJIMA ______ 71
SISSEJUHATUS _________________ 2
MBOLITE JA OHUTUSALASTE
HOIATUSTE SELETUS ___________ 4
VÕSALÕIKUR-TRIMMERI
KOMPONENDID ________________ 6
OHUTUSNÕUDED ______________ 10
KOOSTETÖÖD _________________ 15
KÄIVITAMINE _________________ 21
MOOTORI SEISKAMINE _________ 31
KASUTAMINE __________________ 31
HOOLDUS _____________________ 47
HOIDMINE ____________________ 57
TEHNILISED ANDMED __________ 58
VASTAVUSDEKLARATSIOON _____ 62
HOOLDUSTABEL _______________ 65
RIKETE KÕRVALDAMINE ________ 68
GARANTIITUNNISTUS __________ 71
SATURS
SISÄLLYSLUETTELO
SISUKORD
RODYKLĖ
TARTALOM
H
LV
FIN
EST
LT
内容
4
H
1 - A gép használata előtt gyelmesen olvassuk el a használati
és karbantartási utasítást.
2 - Viseljünk védősisakot, szemüveget és fülvédőt.
3 - Fém vagy műanyag tárcsa használatakor viseljünk védőcipőt
és kesztyűt.
4 - Figyeljünk oda a repülő tárgyakra.
5 - Személyek csak 15 m-nél távolabb tartózkodhatnak.
6 - Különösen ügyeljünk a visszarúgás jelenségére. Ez ugyanis
veszélyes lehet.
1 - Lue käyttö- ja huolto-opas ennen koneen käyttämistä.
2 - ytä kypärää, suojalaseja ja kuulonsuojaimia.
3 - Käytä turvajalkineita ja käsineitä kun työskentelet metalli- tai
muoviterillä.
4 - Varo esineiden sinkoutumista.
5 - Pidä kaikki henkilöt 15 metrin etäisyydellä.
6 - Varo erityisesti takapotkuilmiötä. Se voi olla vaarallinen.
1 - Pirms lietojat šo ierīci, uzmanīgi izlasiet lietošanas un tehniskās
apkopes pamācību.
2 - Velciet aizsargķiveri, speciālās brilles un austiņas.
3 - Velciet speciālus apavus un cimdus, lietojot metāla vai
plastmasas diskus.
4 - Uzmanieties no krītošiem priekšmetiem.
5 - Raugieties, lai citas personas atrastos 15 m attālumā no ierīces
tās darbības laikā.
6 - Pievērsiet īpašu uzmanību tādam fenomenam kā pretsitiens.
Tas var būt bīstams.
FIN
LV
EST
1 - Enne käesoleva seadmega tööle asumist tuleb kasutusjuhend
läbi lugeda.
2 - Tuleb kanda pea, silma ja kõrva kaitsevahendeid.
3 - Metall- või plastiklõiketerade kasutamisel tuleb kanda
tugevaid jalatseid ja töökindaid.
4 - Tuleb arvestada sellega, et seadmega töötamine paiskab õhku
lähipiirkonnas olevat prahti.
5 - Kõrvalised isikud peavad seadme töökohast viibima 15 m
(50 jala) kaugusel.
6 - Hoiatus! Tagasilöök on oht.
1 - Prieš dirbdami šiuo įrenginiu perskaitykite operatoriaus
instrukcijų vadovą.
2 - Užsidėkite galvos, akių ir ausų apsaugas.
3 - Pjovimui naudodami metalinius arba plastikinius ašmenis,
avėkite tvirtus batus ir mūvėkite pirštines.
4 - Saugokitės sviedžiamų daiktų.
5 - Žiūrėkite, kad pašaliniai asmenys stovėtų 15 m atstumu.
6 - Perspėjimas! Atatranka kelia pavojų.
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
记注!反冲很危险。
LT
3
5
6
中文
4
H
FIN
LV
EST
LT
A SZIMBÓLUMOK ÉS BIZTONSÁGI JELZÉSEK MAGYARÁZATA
MERKKIEN SELITYKSET JA TURVALLISUUSOHJEET
SIMBOLU SKAIDROJUMS UN DROŠĪBAS NOTEIKUMI
MBOLITE JA OHUTUSALASTE HOIATUSTE SELETUS
SIMBOLIŲ IR SAUGOS PERSPĖJIMŲ PAAIŠKINIMAI
符号解释及安全警告
中文
5
H
FIN
LV
EST
LT
A SZIMBÓLUMOK ÉS BIZTONSÁGI JELZÉSEK MAGYARÁZATA
MERKKIEN SELITYKSET JA TURVALLISUUSOHJEET
SIMBOLU SKAIDROJUMS UN DROŠĪBAS NOTEIKUMI
MBOLITE JA OHUTUSALASTE HOIATUSTE SELETUS
SIMBOLIŲ IR SAUGOS PERSPĖJIMŲ PAAIŠKINIMAI
符号解释及安全警告
H
FIN
LV
EST
LT
中文
中文
7 - A gép típusa: BOKORNYÍRÓ
8 - Garanlt maximális zajszint
9 - CE megfelelőségi jelzés
10 - Sorozatszám
11 - Gyártási év
12 - A kimenőtengely maximális sebessége,
fordulatszám/perc
13 - Tisztítólámpa.
7 - Koneen ty yppi: RUOHORAIVURI
8 - Taattu akustisen tehon taso
9 - CE-merkintä.
10 - Sarjanumero
11 - Valmistusvuosi
12 - Vetoakselin maksiminopeus, kierrosta
minuutissa
13 - Ilmausventtiili.
7 - Mašīnas tips: KRŪMGRIEZIS
8 - Garantïtais akustiskās jaudas līmenis
9 - CE atbilstības marķējums.
10 - Sērijas numurs
11 - Ražošanas gads
12 - Maksimālais vārpstas ātrums, apgr./min
11 - Uzpludināšanas balons.
7 - Masina tüüp: VÕSALÕIKUR
8 - Müratugevuse tase
9 - CE vastavusmärgis
10 - Seerianumber
11 - Valmistamisaasta
12 - Väljundvõlli maks. kiirus, RPM
13 - Läbipuhumiskolb.
7 - Mechanizmo tipas: KRŪMŲ PJOVIKLIS
8 - Garantuotas garso galios lygis
9 - CE atitikties ženklas
10 - Serijinis numeris
11 - Pagaminimo metai
12 - Maks. darbinio veleno greitis, aps./min
13 - Prapūtimo „kriaušė.
7 - 机器类型: 割灌机
8 - 保证声功率电平
9 - CE标准符合标记
10 - 系列号
11 - 制造年份
12 - 输出轴的最高速度(每分钟转速)
13 - 起动球阀
12
13
1
2
7 10
11
8
9
6
H
1 - Gyorskioldó fogantyú
2 - Föld megszakító
3 - Kipufogó védelem
4 - Gyertya
5 - Légszűrő
6 - Üzemanyagtartály dugó
7 - Üzemanyagtartály
8 - Gyorsító kar
9 - Fogantyú/Biztonsági fogantyú
10 - Továbbítócső
A FŰSZEGÉLYNYÍRÓ RÉSZEI
11 - Feltekerő biztonsági
védelem
12 - Damilos tárcsa/fej
13 - Szíjak
14 - Indítókar
15 - Tisztítólámpa
16 - Szivatókar
17 - Gyorsító védelem
18 - Flexibilis áttétel
19 - Fogantyú szállításhoz
FIN
1 - Pikairrotuskahva
2 - Kytkin
3 - Pakoputken suojus
4 - Sytytystulppa
5 - Ilmasuodatin
6 - Polttoainesäiliön korkki
7 - Polttoainesäiliö
8 - Kiihdytysvipu
9 - Kahva/Turvavipu
10 - Varsi
TRIMMERIN OSAT
11 - Kaareva turvasuojus
12 - Terä/Nailonsiimapää
13 - Valjaat
14 - ynnistyskahva
15 - Ilmausventtiili
16 - Rikastin
17 - Kiihdyttimen suojus
18 - Taipuisa akseli
19 - Kuljetuskahva
7
LV
1 - Ātrās izslēgšanas rokturis
2 - Slēdzis
3 - Izpūtēja atveres pārvalks
4 - Sveci
5 - Gaisa ltrs
6 - Degvielas tvertnes vāciņš
7 - Degvielas tvertne
8 - Akseleratora svārsts
9 - Rokturis/Aizsargierīce
10 - Pagarinātājs
KRŪMGRIEŽA SASTĀVDAS
11 - Aptinamais drošības pārvalks
12 - Neilona diegu disks/galviņa
13 - Siksnas
14 - Startera rokturis
15 - Uzpludināšanas balons
16 - Gaisa vārsta svira
17 - Akseleratora aizsargs
18 - Elastęgais pārraides vads
19 - rnēsāšanas rokturis
LT
1 - Greitojo atlaisvinimo rankena
2 - Įjungimo/išjungimo jungiklis
3 - Duslintuvo apsauga
4 - Uždegimo Žvakę
5 - Oro ltras
6 - Degalų bako dangtelis
7 - Degalų bakas
8 - Droselinė svirtis
9 - Rankena/Apsauginė iškyša
10 - Kotas
KRŪMŲ PJOVIKLIO KOMPONENTAI
11 - Lenktoji apsauga
12 - Ašmenys/nailoninės virvės
galvutė
13 - Tvirtinamieji diržai
14 - Starterio rankena
15 - Prapūtimo „kriaušė
16 - Droselinės sklendės svirtis
17 - Droselio apsauga
18 - Lanksčioji pavara
19 - Nešimo rankena
EST
VÕSALÕIKUR-TRIMMERI KOMPONENDID
1 - Kiirvabastuskäepide
2 - Pealüliti
3 - Summuti kaitse
4 - Süüteküünal
5 - Õhulter
6 - Kütusepaagi kork
7 - Kütusepaak
8 - Gaasihoob
9 - Käepide/Turvatõkend
10 - Võlli pikendus
11 - Kaarjas turvakaitse
12 - Lõiketera/nailonjõhviga
trimmeripea
13 - Kandetraksid
14 - Starteri käepide
15 - Läbipuhumiskolb
16 - Õhuklapi hoob
17 - Gaasi kaitse
18 - Voolikülekanne
19 - Transpordi käepide
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
背带
14 - 起动把手
15 - 起动球阀
16 - 节气门杆
17 -
18 -
19 -
中文
Magyar
Suomi
1
2
3
4
8
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
TURVAOHJEET
1 - Ne használja a gépet, mielőtt a használatát meg nem tanulta.
A még nem tapasztalt gépkezelőnek a helyszíni használat előtt
gyakorolnia kell a gép kezelését.
2 - A gépet kizárólag jó zikai állapotban lévő, a használatra
vonatkozó szabályokat ismerő felnőtt ember használhatja.
3 - Kimerültség esetén, alkoholos, drog, vagy gyógyszer hatása alatt
ne használjuk a fűszegélynyírót (1. ąbra).
4 - Viseljünk megfelelő ruházatot és védőfelszerelést, vastag csizmát
és nadrágot, kesztyűt, védőszemüveget, fülvédőt és védősisakot.
A ruházat legyen testhezálló, de kényelmes (lásd a 12-13. oldalt).
5 - Gyerekeknek ne engedjük meg a fűszegélynyíró használatát.
6 - A fűszegélynyíró használatakor ne engedjük meg, hogy
15 méteres sugárban emberek tartózkodjanak (2. ábra).
7 - A fűszegélynyíró használata előtt győződjünk meg róla, hogy a
rögzítőanya jól be van-e szorítva.
8 - A fűszegélynyíróra a gyártó által javasolt vágószerszámot
szereljük (lásd a 59. oldalt).
9 - Ne használjuk a fűszegélynyírót a tárcsa- és a fejvédő nélkül.
10 - A motor beindítása előtt ellenőrizzük, hogy a tárcsa szabadon
forog-e és, hogy nem ér-e hozzá idegen testhez.
11 - Munka közben a motort leállítva gyakran ellenőrizzük a tárcsát.
Amint repedés, vagy törés látszik a tárcsán, cseréljük ki (3. ábra).
12 - A gépet csak jól szellőzött helyiségben használja, ne használja
robbanás- vagy tűzveszélyes helyen, illetve zárt helyiségben
(4. ábra).
13 - Ne végezzünk semmilyen karbantartást és ne nyúljunk a
tárcsához, ha a motor működésben van.
14 - Tilos a gép kihajtó tengelyére olyan készüléket szerelni, amit
nem a gyártó szállított.
15 - Hibás, rosszul megjavított vagy összeszerelt, illetve házilagosan
módosított géppel ne dolgozzon. Semmilyen biztonsági
felszerelést ne vegyen le, ne okozzon benne kárt és ne iktassa
ki. Csak a táblázatban megjelölt vágófelszereléseket használja.
16 - A veszélyt jelző és biztonsági előírásokat tartalmazó címkéket
őrizzük meg tökéletes állapotban. Sérülés vagy rongálódás esetén
azonnal ki kell cserélni (lásd a 4-5 oldalt).
17 - Ne használjuk a gépet a kézikönyvben megjelölttől eltérő célra
(lásd a 30 oldalt).
18 - Bekapcsolt motorral ne hagyja magára a motort.
19 - A kar felszerelése nélkül soha ne indítsuk be a motort.
20 - Minden nap ellenőrizzük a fűszegélynyírót, és bizonyosodjunk
meg arról, hogy minden, biztonsági és egyéb felszerelés
működőképes.
21 - A rendes karbantartáson kívül egyéb műveleteket, javításokat
ne végezzünk. Forduljunk felhatalmazott szervizhez.
22 - Amennyiben használaton kívül kell helyezni a gépet, ne
szennyezze vele a környezetet, hanem adja át a Viszonteladónak,
aki gondoskodni fog a szabályos elhelyezéséről.
23 - Csak a gép működését és helyes használatát ismerő szakembernek
adja át, vagy kölcsönözze a gépet. Ilyen esetben a használati
utasítást is adja át, hogy a munka kezdete előtt elolvassák.
24 - Azokat a szervizelési műveleteket, melyek nincsenek benne
ebben az útmutatóban, csak a megfelelő képzettséggel rendelkező
szerelő végezheti.
25 - Ez a kézikönyv mindig legyen kéznél, és a szerszám minden
használata előtt nézzük át.
26 - Ne feledje, hogy a tulajdonos vagy a gépkezelő felel a harmadik
felek által elszenvedett balesetekért és az őket vagy tulajdonukat
ért károkért.
FIGYELEM - Ha jól használják a fűszegélynyírót, az egy
gyors, kényelmes és hatékony munkaeszköz. Nem
rendeltetésszerű használat illetve a biztonsági előírások be
nem tartása esetén veszélyes szerszámmá válhat. A kellemes
és biztonságos munkavégzés érdekében mindig szigorúan
tartsuk be az alábbi, és a kézikönyv többi részében lévő
biztonsági előírásokat.
FIGYELEM: Az egység indítórendszere nagyon alacsony
intenzitású elektromágneses mezőt generál. Ez a mező néhány
fajta pacemaker esetében interferenciát okozhat. A súlyos,
akár halálos sérülések kockázatának elkerülésére a pacemakert
viselő személyeknek a jelen gép használata előtt egyeztetniük
kell orvosukkal és a gép gyártójával.
FIGYELEM! - Lehet, hogy a nemzeti előírások korlátozzák a
gép használatát.
1 - Älä käytä konetta ennen kuin olet oppinut
käyttämään sitä oikein. Ensi kertaa laitetta käyttävän
henkilön tulee harjoitella laitteen käyttöä työalueella.
2 - Vain hyväkuntoiset, käyttöohjeet
tuntevat aikuiset saavat käyttää konetta.
3 - Älä käytä trimmeriä, jos olet väsynyt tai alkoholin,
huumeiden tai lääkkeiden vaikutuksen alainen
(Kuva 1).
4 - Käytä sopivia vaatteita ja turvavarusteita, kuten saappaita,
paksuja housuja, suojakäsineitä ja -laseja, kuulonsuojaimia ja
kypärää. Käytä vartaloa myötäileviä, mukavia vaatteita (katso
sivuja 12-13).
5 - Älä anna lasten käyttää trimmeriä.
6 - Älä anna kenenkään oleskella 15 metriä lähempänä
työskentelyaluetta trimmerin käytön aikana (Kuva 2).
7 - Varmista ennen trimmerin käyttämistä, että terän
kiinnitysmutteri on kunnolla kiristetty.
8 - Trimmerissä saa käyttää ainoastaan valmistajan suosittelemia
teriä (katso sivuja 59).
9 - Älä käytä trimmeriä ilman terän tai siimapään suojusta.
10 - Varmista ennen moottorin käynnistämistä, että terä pyörii
HUOMIO - Oikein käytettynä trimmeri on nopea, kätevä ja
tehokas työkalu. Jos sitä käytetään väärin tai jos tarpeelliset
varotoimet laiminlyödään, se saattaa olla vaarallinen.
Noudata aina alla olevia ja koko oppaan sisältämiä
turvaohjeita, jotta työnteko sujuu mukavasti ja turvallisesti.
HUOMIO: Yksikön käynnistysjärjestelmä kehittää
voimakkuudeltaan hyvin heikon sähkömagneettisen kentän.
Tämä kenttä voi aiheuttaa häiriöitä joihinkin
sydämentahdistimiin. Vakavien vahinkojen ja hengenvaaran
välttämiseksi henkilöiden, joilla on sydämentahdistin, tulee
olla yhteydessä lääkäriinsä sekä sydämentahdistimen
valmistajaan ennen tämän laitteen käyttöä.
HUOMIO! – Paikalliset määräykset saattavat rajoittaa koneen
käyttöä.
Suomi
9
DROŠĪBAS NOTEIKUMI
TURVAOHJEET
Latviski
vapaasti eikä kosketa mihinkään.
11 - Tarkista terä usein työskentelyn aikana. Se tehdään moottori
sammutettuna. Vaihda terä heti, jos siinä näkyy säröjä tai
halkeamia (Kuva 3).
12 - Käytä konetta vain hyvin tuuletetussa tilassa, älä käytä sitä
räjähdysalttiilla alueella tai suljetussa tilassa (Kuva 4).
13 - Älä koske terää äläkä suorita huoltotoimenpiteitä moottorin
ollessa käynnissä.
14 - Muiden kuin valmistajan toimittamien laitteiden kytkeminen
koneen voimanottoon on kielletty.
15 - Älä käytä vahingoittunutta, huonosti korjattua tai koottua
tai itse muunnettua konetta. Älä irrota, vahingoita tai poista
käytöstä mitään turvalaitetta. Käytä ainoastaan taulukossa
mainittuja leikkuuteriä.
16 - Säilytä vaara- ja turvamerkintätarrat hyväkuntoisina. Jos
tarrat vahingoittuvat, niiden tilalle on vaihdettava uudet
mahdollisimman pian (Katso sivu 4-5).
17 - Älä käytä laitetta muihin käyttötarkoituksiin kuin tässä
käytoppaassa mainitut (Katso sivu 30).
18 - Älä poistu laitteen luota moottorin käydessä.
19 - Älä käynnistä moottoria, jos varsi ei ole asennettu paikalleen.
20 - Tarkista trimmeri päivittäin ja varmista, että jokainen osa,
liittyipä se turvallisuuteen tai ei, toimii moitteettomasti.
21 - Suorita vain tavallinen huolto, älä koskaan tee muita
toimenpiteitä tai korjauksia. Ota yhteys valtuutettuun
erikoiskorjaamoon.
22 - Kun kone täytyy poistaa käytöstä, älä jätä sitä luontoon, vaan
toimita se jälleenmyyjälle, joka hävittää sen oikealla tavalla.
23 - Luovuta ruohoraivuri tai lainaa sitä ainoastaan päteville
henkilöille, jotka tietävät miten se toimii ja osaavat käyttää
sitä oikein. Luovuta myös käyttöopas, joka on luettava ennen
laitteen käyttämistä.
24 - Käänny aina jälleenmyyjän puoleen, kun tarvitset lisätietoja
tai korjauksia.
25 - Säilytä tämä opas huolella ja lue se aina ennen moottorisahan
käytön aloittamista.
26 - Muista, että omistaja tai käyttäjä on vastuussa onnettomuuksista
ja ulkopuolisille tai omaisuudelle aiheutuvista vaaroista.
UZMANĪBU - Ja krūmgriezis tiek pareizi lietots, tas ir ātrs,
ērts un efektīvs instruments; ja to lieto nepareizi vai
neievērojot drošības noteikumus, tas var kļūt par bīstamu
ierīci. Lai jūsu darbs vienmēr būtu patīkams un drošs, rūpīgi
ievērojiet visus lietošanas pamācībā sniegtos drošības
noteikumus.
UZMANĪBU: Jūsu ierīces iedarbināšanas sistēma rada
elektromagnētisko lauku, kuram ir ļoti zema intensitāte. Šis
lauks var traucēt dažu „pacemaker” ierīču darbību. Lai
samazinātu smagu vai nāvējošu negadījumu risku, personām,
kas lieto pacemaker, ir jākonsultējas ar savu ārstu un
„pacemaker” ražotāju pirms šīs ierīces lietošanas.
UZMANĪBU! - Valsts likumdošana var ierobežot mašīnas
lietošanas iespējas.
1 - Pirms mašīnas lietošanas rūpīgi iepazīstieties ar tās ekspluatācijas
noteikumiem. Operatoram, kas ierīci lieto pirmo reizi, pirms
lietošanas ir jāpraktizējas.
2 - Mašīnu drīkst lietot tikai pieaugušie, kas ir labā ziskajā stāvok
un, kas ir iepazinušies ar lietošanas noteikumiem.
3 - Nelietojiet krūmgriezi, ja esat noguruši, lietojuši alkoholu,
narkotikas vai zāles (1. zim).
4 - Lietojiet speciālo apģērbu un drošības aprīkojumu, tas ir, zābakus,
bieza auduma bikses, cimdus, aizsargbrilles, austiņas un speciālo
aizsargķiveri. Lietojiet piegulošu, bet ērtu apģērbu (Skat. 12.-13.
lpp.).
5 - Neļaujiet pusaudžiem lietot krūmgriezi.
6 - Neļaujiet citām personām atrasties 15 metru rādiusā ierīces
lietošanas laikā (2.zīm.).
7 - Pirms lietojat krūmgriezi, pārliecinieties, ka diska nostiprināšanas
bultskrūve ir labi nostiepta.
8 - Krūmgriezim jābūt aprīkotam ar griešanas
instrumentiem, ko ieteicis ražotājs (Skat.59.lpp.).
9 - Nelietojiet krūmgriezi bez diska vai galviņas pārvalka.
10 - Pirms iedarbināt motoru, pārliecinieties, ka disks brīvi griežas
un nav saskarē ar citiem priekšmetiem.
11 - Lietošanas laikā bieži pārbaudiet disku, apstādinot motoru.
Nomainiet disku, ja parādās plaisas vai lūzumi (3.zīm.).
12 - L ietojiet mašīnu tikai labi vēdināmās vietās, nelietojiet to
sprādzienbīstamā vai ugunsbīstamā atmosfērā vai slēgtās telpās
(4. att.).
13 - Neveiciet tehnisko apkopi un nepieskarieties diskam, kad motors
darbojas.
14 - Mašīnas jūgvārpstai drīkst pievienot tikai ražotāja piegādātos
piederumus.
15 - Nestrādājiet ar bojātu, slikti salabotu, slikti samontētu vai patvaļīgi
modicētu mašīnu. Nenoņemiet, nebojājiet vai nepadariet
nederīgu nevienu drošības mehānismu. Lietojiet tabulā norādītās
griezējierīces.
16 - Glabājiet visas uzlīmes un brīdinājumus par briesmām un drošību
nevainojamā stāvoklī. Bojājumu vai pasliktinājumu gadījumā, tie
savlaicīgi jānomaina (Sk. 4.-5.lpp.).
17 - Nelietojiet ierīci citiem nolūkiem nekā norādīts lietošanas
pamācībā (Sk. 30.lpp.).
18 - Neatstājiet ierīci bez uzraudzības, kamēr dzinējs ir ieslēgts.
19 - Nedarbiniet motoru, pirms neesat pievienojuši rokturi.
20 - Ik dienas pārbaudiet krūmgriezi, lai pārliecinātos, ka drošības
un pārējās deta∫as darbojas nevainojami.
21 - Nekādā gadījumā paši neveiciet darbības vai labojumus, kas
neatbilst ikdienas apkopei. Griezieties pēc palīdzības tikai pie
pilnvarota personāla.
22 - Gadījumā, kad jāatbrīvojas no mašīnas, neizmetiet to vidē, bet
iesniedziet kompānijas pārstāvim, kas nodrošinās pareizu ierīces
utilizāciju.
23 - Nododiet vai aizdodiet krūmgriezi tikai pieredzējušiem cilvēkiem,
kuri zina, kā ierīce darbojas un prot to pareizi lietot. Kopā ar
mašīnu nododiet arī lietošanas rokasgrāmatu, kura jāizlasa pirms
darba uzsākšanas.
24 - Neskaidrību vai citu problēmu gadījuma, griezieties vienmēr pie
ierīces pārdevēja.
25 - Rūpīgi glabājiet šo lietošanas pamācību un izlasiet to ikreiz, pirms
lietojat ierīci.
26 - Neaizmirstiet, ka mašīnas īpašnieks vai operators ir atbildīgs par
negadījumiem vai bīstamām situācijām, kurām tiek pakļautas
trešās personas vai to manta.
10
Magya r Suomi Latviski
1
2
OHUTUSNÕUDED
1 - Mechanizmą leidžiama eksploatuoti tik tuo atveju, jei gavote konkrečias
jo eksploatavimo instrukcijas. Prieš pradėdamas dirbti darbo aikštelėje,
nepatyręs operatorius privalo nuodugniai susipažinti su mechanizmo
valdymu.
2 - Mechanizmą leidžiama eksploatuoti tik suaugusiems, geros zinės
būklės asmenims, susipažinusiems su eksploatavimo instrukcijomis.
3 - Krūmų pjoviklio niekada nenaudokite, jeigu esate pavargęarba nusilpę,
arba jeigu gėrėte alkoholio, vartojote narkotikų arba vaistų (1 pav.).
4 - Dėvėkite tinkamus drabužius ir apsaugines priemones: batus, tvirtos
medžiagos kelnes, pirštines, apsauginius akinius, ausų apsaugas ir
apsauginį šalmą. Dėvėkite prigludusius, tačiau patogius, drabužius
(žr. 12-13 psl.).
5 - Neleiskite krūmų pjoviklio naudoti vaikams.
6 - Naudodami krūmų ploviklį žiūrėkite, kad 15 metrų spinduliu nebūtų
žmonių (2 pav.).
7 - Prieš naudodami krūmų ploviklį įsitikinkite, ar ašmenis sutvirtinantys
varžtai yra gerai priveržti.
8 - Krūmų ploviklyje turi būti įrengti gamintojo rekomenduojami pjovimo
priedai (žr. 59 psl.).
9 - Niekada nenaudokite krūmų ploviklio be ašmenų apsaugos arba
galvutės.
10 - Prieš užvesdami variklį įsitikinkite, ar ašmenys laisvai juda ir neliečia
ATSARGUMO PRIEMONĖS
PERSPĖJIMAS – jeigu naudojamas teisingai, krūmų pjoviklis
bus greitai veikiantis, patogus ir veiksmingas įrenginys; jeigu
naudojamas neteisingai arba nesiimant tinkamų atsargumo
priemonių, jis gali tapti pavojingas. Tam, kad dirbti būtų malonu
ir saugu, visada griežtai laikykitòs toliau šiame vadove pateiktų
saugos taisyklių.
DĖMESIO: Jūsų prietaiso degimo sistema generuoja labai silpną
elektromagnetinį lauką. Šis elektromagnetinis laukas gali trikdyti
kai kurių širdies stimuliatorių darbą. Kad būtų sumažintas sunkių
ar net mirtinų sužalojimų pavojus, prieš pradėdami dirbti su šiuo
prietaisu, žmonės, kuriems yra implantuotas širdies stimuliatorius,
turėtų pasitarti su savo gydytoju ir širdies stimuliatoriaus
gamintoju.
PERSPĖJIMAS! - Valstybiniuose reglamentuose gali būti
nustatyti
šio mechanizmo naudojimo apribojimai.
Eesti keel
Lietuvių k.
3 4
Juba esmaste mõrade või pragude ilmnemisel tuleb lõiketera välja
vahetada (joon. 3).
12 - Seadet tohib kasutada ainult korralikult õhutatud ruumides; keelatud
on selle kasutamine plahvatusohtlikus või kergestisüttivas keskkonnas
ja suletud ruumides (Joon. 4).
13 - Mootori töötamise ajal ei tohi lõiketera puudutada ega läbi viia
hooldustoiminguid.
14 - Seadme jõuülekandele tohib kinnitada ainult tootja poole tarnitavaid
seadiseid.
15 - Keelatud on töötada vigasaanud, ebaõigesti parandatud, valesti kokku
pandud või omavoliliselt moditseeritud seadmega. Ärge püüdke
ühtegi turvaseadist eemaldada või blokeerida. Kasutage ainult tabelis
äratoodud lõikeseadiseid.
16 - Kõiki ohusilte tuleb hoida loetavana. Kahjustuse puhul koheselt
asendada uutega (vt lk 4-5).
17 - Masinat ei tohi kasutada muul otstarbel, kui märgitud kasutusjuhendis
(vt lk 31).
18 - Ärge jätke töötava mootoriga seadet järelevalveta.
19 - Mootorit ei tohi käivitada siis, kui võlli pikendus ei ole külge
monteeritud.
20 - Võsalõikur-trimmerit tuleb igapäevaselt kontrollida veendumaks,
et kõik osad ja ohutusseadmed töötavad laitmatult.
21 - Võsalõikur-trimmeri kasutamisel ja hooldamisel ei tohi teostada
kasutusjuhistes kirjeldatutest erinevaid operatsioone. Kahtluste
puhul tuleb ametliku vahendajaga ühendust võtta.
22 - Juhul kui seade tuleb kasutuselt kõrvaldada, tehke seda
keskkonnasäästlikult ja viige seade kas müügiesindusse või
jäätmekogumispunkti.
23 - Andke või laenake võsalõikurit ainult kogenud isikutele, kes on kursis
selle talitluse ja õige kasutamisega. Seadme laenamisel andke sellega
kaasa ka juhend ja veenduge, et seda enne töö alustamist loetakse.
24 - Kõiki selliseid sae hooldus- ja remonditöid, mida käesolev
kasutusjuhend ei puuduta, tohib läbi viia üksnes vastava väljaõppe
saanud asjatundlik personal.
25 - Käesolevat kasutusjuhendit tuleb hoida käepärast ning enne selle
seadme kasutamist, tuleb sellega vajadusel uuesti tutvuda.
26 - Pidage meeles, et omanik või operaator vastutab kolmandatele
isikutele tekitatud või potentsiaalsete kehavigastuste või materiaalse
kahju eest.
1 - Ärge kasutage seadet, kui Te ei tea, kuidas täpselt sellega töötada.
Eelneva kogemuseta operaator peab enne seadmega tööle asumist
selle kasutamist harjutama.
2 - Seadet tohivad kasutada ainult täiskasvanud, heas füüsilises vormis
isikud, kes tunnevad selle kasutamisreegleid.
3 - Võsalõikur-trimmerit ei tohi kasutada füüsiliselt väsinud ega
alkoholi, narkootikume või ravimeid tarvitanud seisundis (joon.
1).
4 - Kanda tuleb ettenähtud töörõivastust ja ohutusvarustust, mille hulka
kuuluvad: saapad, vastupidavad pikad püksid, kindad, silmakaitsed,
kõrvaklapid ja kaitsekiiver. Kanda tuleb liibuvat kuid mugavat rõivastust
(vt lk 12-13).
5 - Lapsed ei tohi võsalõikur-trimmerit kasutada.
6 - Kõrvalised isikud ei tohi võsalõikur-trimmeri kasutamisel viibida
lähemal kui 15 meetri kaugusel (joon. 2).
7 - Enne võsalõikur-trimmeri kasutamist tuleb veenduda, et lõiketera
kinnituspolt on kindlalt kseeritud.
8 - Võsalõikur-trimmeri tarviklõikeseadmed peavad olema seadme
tootja poolt heakskiidetud (vt lk 59).
9 - Võsalõikur-trimmerit ei tohi ilma lõiketera kaitse või trimmeripeata
kasutada.
10 - Enne mootori käivitamist tuleb veenduda, et lõiketera liigub vabalt
ja ei ole kõrvaliste esemetega kokkupuutes.
11 - Töö käigus tuleb aegajalt mootor seisata ja kontrollida lõiketera.
HOIATUS – Õige kasutuse korral on võsalõikur-trimmer kiire,
kergesti kasutatav ja tõhus töövahend; ebaõige kasutuse või
ohutusnõuete eiramise korral võib see muutuda ohtlikuks
töövahendiks. Meeldiva ja ohutu töö tagamiseks tuleb alati rangelt
järgida käesolevas kasutusjuhendis toodud ohutusnõudeid.
TÄHELEPANU: Teie seadme süütesüsteem tekitab madala
intensiivsusega elektromagnetvälja. See võib põhjustada häireid
teatud südamestimulaatorite töös. Raskete ja eluohtlike
kehavigastuste ohu vähendamiseks peaksid südamestimulaatorit
kandvad isikut enne seadme kasutamist konsulteerima raviarsti
ja südamestimulaatori valmistajaga.
TÄHELEPANU! - Kohalik seadusandlus ei pruugi lubada seadme
täiemahulist kasutamist.
11
Eesti keel Lietuvių k.
中文
pašalinių objektų.
11 - Kartkartėmis darbo metu sustabdykite variklį ir patikrinkite ašmenis.
Jeigu ašmenyse yra bent mažiausių įskilimų arba įtrūkimų, juos
pakeiskite (3 pav.).
12 - Mechanizmą eksploatuokite tik gerai vėdinamose vietose, jo
neeksploatuokite sprogioje ar lengvai užsiliepsnojančioje arba uždaroje
aplinkoje (4 pav.).
13 - Kai variklis veikia, niekada nelieskite ašmenų ir nebandykite atlikti
jokių techninės priežiūros veiksmų.
14 - Prie šio mechanizmo leidžiama montuoti tik gamintojo pateiktus
elementus.
15 - Pažeisto, blogai suremontuoto, netinkamai sumontuoto arba
modikuoto mechanizmo neeksploatuokite. Nenuimkite jokių
apsaugos įtaisų, jie visada turi būti prijungti ir veikti. Naudokite tik
lentelėje nurodytus pjaunamuosius priedus.
16 - Būtina prižiūrėti visų etikečių, kurios perspėja apie pavojų sveikatai,
būklę. Jeigu jos pažeidžiamos arba susidėvi, nedelsdami jas pakeiskite
(žr. 4-5 psl.).
17 - Mechanizmo negalima naudoti darbams, kurie nenurodyti šiame
vadove (žr. 31 psl.).
18 - Nepalikite prietaiso be priežiūros su įjungtu varikliu.
19 - Variklio negalima užvesti tada, kai nesumontuota rankena.
20 - Kasdien patikrinkite krūmų pjoviklį, kad įsitikintumėte, ar visi
komponentai ir saugos įtaisai tinkamai funkcionuoja.
21 - Niekada nevykdykite darbų arba remonto, jeigu tai nėra įprasta
techninė priežiūra. Tokiais atvejais kreipkitės į įgaliotą pardavėją.
22 - Išmesdami mechanizmą, kurio tarnavimo laikas baigėsi, imkitės
priemonių, kad nepakenktumėte aplinkai. Seną įrenginį atiduokite
pardavėjui, kuris galės tinkamai jį išmesti.
23 - Šį mechanizmą eksploatuoti leidžiama tik patyrusiems asmenims,
susipažinusiems su jo veikimu bei saugiu eksploatavimu. Jei pūstuvą
kam nors paskolinate, tam asmeniui perduokite instrukcijų vadovą ir
pasirūpinkite, kad jis, prieš eksploatuodamas mechanizmą, šį vadovą
perskaitytų.
24 - Visus pjūklo aptarnavimo darbus, išskyrus tuos, kurie nurodyti šiame
vadove, turi atlikti kvalikuoti darbuotojai.
25 - Šį vadovą laikykite netoliese ir jį paskaitykite prieš kiekvieną įrenginio
eksploatavimą.
26 - Atsiminkite, kad už nelaimingus atsitikimus ar galimus pavojus, kurie
kyla trečiosioms šalims ar jų nuosavybei, yra atsakingas savaeigio
kauptuko savininkas arba su juo dirbantis žmogus.
Lietuvių k.
ATSARGUMO PRIEMONŠS
1 - 没有预先经过专门学习请勿使用本机器。 没有经验
的操作者在场地上使用前应先进行练习。
2 - 机器只能由身体健康和熟悉使用规定的成年人使用。
3 - 当您感到疲乏或饮酒、吸毒、服药后,请不要使用使
4 -
(参阅第12-13页) 。
5 -
6 -
7 -
8 - (参阅第59页) 。
9 -
10 -
11 -
12 - 请仅在通风良好的场地使用机器,禁止在爆炸性气
体、可燃气体或关闭的环境中使用(图4)。
13 -
14 - 严禁把非制造商提供的任何装置安装在链锯的动力接
头上。
15 - 请勿使用受损的、修理和装配不当的及随意改动过的
机器。 不得拆除、破坏或旁路掉那些安全装置。 仅使
用表格中指出的切割装置。
16 - 所有危险警告标签必须保持完好无损。如果损坏或变
形,应立即更换(参阅第4-5页)。
17 - 除本手册注明的用途外,不得将本机擅作它用
(参阅第31页)。
18 - 不得在发动机起动的情况下废弃机器。
19 -
20 -
21 -
22 - 在吹风机使用寿命到期后弃置时,不要随意弃置,要
交给经销商,他们懂得如何合适处理弃置机器。
23 - 只能把机器交给或借给有经验、熟悉机器正确运行和
使用的人。 应把使用说明手册一同交付,并在使用前
阅读此手册。
24 - 所有的油锯保养,除了手册上所示的以外,其它的都
将由熟练人员进行。
25 - 每一次使用前请再次阅读此书。
26 - 对第三方或他们的财产造成的危险或事故应由机器的
拥有者或操作人员负责。
警告:如果正确使用
如果操作不当或者没有必要的保护,
它将变成具危险性的器械。为了能安全、舒适地工
作,必须严格遵守使用说明书上的所有安全条例。
警告:本机的点火系统会产生强度非常低的电磁场。
这个磁场可能会干扰某些心脏起搏器。为了减少重伤
或死亡危险,携带心脏起搏器者在使用本机前应向自
己的医生和心脏起搏器制造商咨询。
警告! - 国家规定有可能会限制本机器的使用。
Magyar
Suomi
12
BIZTONSÁGI VÉDŐÖLTÖZET
Amikor a fűszegélynyíróval dolgozunk, mindig
viseljünk bevizsgált biztonsági védőöltözetet. A
védőöltözet használata nem zárja ki a sérülés kockázatát,
de baleset esetén csökkenti a sérülés mértékét. A
viszonteladótól kérjenek tanácsot a megfelelő öltözet
kiválasztásához.
A védőruha megfelelő méretű kell legyen, és nem
zavarhatja a dolgozót. Testhezálló védőruhát viseljünk.
Ideális öltözék az Efco zakó (1. ábra) és kezeslábas
(2. ábra). Ne viseljünk olyan ruhát, sálat, nyakkendőt,
vagy nyakláncot, amely beakadhat. A hosszú hajat fogjuk
össze és védjük (pl. kendővel, sapkával, sisakkal, stb.).
Csúszásmentes talppal és acél kaplival ellátott
védőcipőt viseljünk (3. ąbra).
Viseljünk szemüveget vagy arcvédőt (4-5. ábra)!
Alkalmazzunk zajvédelmi eszközt; pl. fülvédőt
(6. ábra) vagy dugót. Nagyobb figyelemre és
elővigyázatosságra van szükség a hallásvédelem
alkalmazásakor, mivel korlátozott a vészjelzések (kiáltás,
hangjelzés, stb.) érzékelése.
Viseljünk olyan kesztyűt (7. ábra), amely a rezgést
maximálisan csökkenti.
Az Efco teljes skáláját biztosítja a biztonsági
felszereléseknek.
TURVALLINEN VAATETUS JA VARUSTEET
ytä trimmerillä työskentelyn aikana aina
hyväksyttyjä suojavarusteita. Suojavarusteiden käyttö
ei estä vammojen syntymistä, mutta se voi vähentää
vamman vakavuusastetta onnettomuustapauksessa. Kysy
neuvoa laitteen jälleenmyyjältä riittävien suojavarusteiden
valinnassa.
Suojavarusteiden on oltava käyttäjälleen sopivia eikä
epämukavia käyttää. Käytä vartaloa myötäilevää
suojavaatetusta. Efco in takki (Kuva 1) ja housut (Kuva
2) ovat ihanteellisia tähän käyttöön. Älä käytä sellaisia
vaatteita, huiveja, solmioita tai kaulaketjuja, jotka voivat
tarttua puihin tai risuihin. Sido pitkät hiukset kiinni ja
suojaa ne päähineellä (esimerkiksi huivilla, lippalakilla,
kypärällä jne.).
ytä turvakenkiä, joissa on liukuestopohjat ja
teräskärjet (Kuva 3).
ytä suojalaseja tai kasvosuojainta (Kuvat 4-5)!
ytä kuulonsuojaimia, esimerkiksikorvalappuja
(Kuva 6) tai -tulppia. Kuulonsuojainten käyttäminen
vaatii enemmän tarkkaavaisuutta, sillä tällöin et
kuule yhtä hyvin esimerkiksi varoitusääniä (huutoja,
hälytyksiä, jne.).
ytä käsineitä (Kuva 7), jotka vaimentavat tärinää.
Efco ilta on saatavilla kaikenlaisia turvavarusteita.
SPECIĀLAIS AIZSARGAPĢĒRBS DROŠĪBAI
Strādājot ar krūmgriezi, vienmēr jāvelk
aizsargapģērbs, kas paredzēts drošībai. Aizsargapģērba
lietošana neizslēdz negadījuma iespēju, bet novērš
bojājuma sekas, ja tas notiek. Lai izvēlētos atbilstošu
aizsargapģērbu, prasiet padomu savam ierīces pārdevējam.
Apģērbam jāpiekļaujas ķermenim, un tas nedrīkst būt par
apgrūtinājumu. Velciet atbilstošu aizsargapģērbu. Ideāli
piemērota ir jaka (1.zīm.) un kombinezons (2.zīm.) Efco.
Nevelciet drēbes, šalles, kaklasaites vai dārglietas, kuras var
sapīties zaros. Turiet garus matus sasietus aizmugurē un
aizsargājiet tos (piemēram, ar šalli, bereti vai aizsarg˙iveri,
u.c.).
Velciet speciālas kurpes vai zābakus, kuri aprīkoti ar
neslīdošām zolēm un apstrādāti ar tēraudu (3.zīm.).
Velciet speciālas brilles vai aizsargmasku! (4.-5.zīm.)!
Lietojiet aizsargierīces pret troksni, piemēram, austiņas
(6.zīm. ) vai tapiņas. Nepieciešama maksimāla uzmanība,
lietojot aizsargierīces pret troksni, jo bīstamo akustisko
signālu (kliedzieni, trauksmes signāli, utt.) uztvere ir
ierobežota.
Velciet cimdus (7.zīm.), kuri ļauj maksimāli absorbēt
vibrāciju.
Efco piedāvā pilnīgu ekipējuma komplektu drošībai.
Latviski
1 2 3
5
76
13
OHUTUST TAGAV KAITSERÕIVASTUS
Võsalõikur-trimmeriga töötamisel tuleb alati
kasutada ohutust tagavat kaitserõivastust.
Kaitserõivastuse kasutamine ei välista õnnetusohtu, kuid
see võib muuta õnnetusest tulenevad vigastused
kergemateks. Piisava kaitsevarustuse valimisel tuleb
konsulteerida usaldusväärse vahendajaga.
Riietus peab olema sobiv ja see ei tohi tööd takistada.
Soovitame kanda tootja poolt heakskiidetud sisselõikamist
tõkestavat riietust. Kõige tõhusamateks on Efco i
kaitsejakid (joon. 1) ja tunked (joon. 2). Ei tohi kanda
selliseid rõivaid, kaelasalle, lipse ega käevõrusid, mis
võivad haakuda okste külge. Pikad juuksed tuleb kinni
siduda ja varjata (nt fulaari, mütsi, kiivri jne alla).
Libisemiskindlate taldade ja läbistamiskindla
kaitsedetailiga ohutusjalatsid (joon. 3).
Kanda tuleb kaitseprille või näokaitset (joon. 4-5)!
Mürakaitseks tuleb kasutada mürakindlaid
kõrvaklappe (joon. 6) või kõrvatroppe. Mürakaitse
kasutamisel peab olema tunduvalt tähelepanelikum ja
ettevaatlikum, sest heliliste hoiatussignaalide (hõigete,
ohusireenide jt) tajumine on piiratud.
Kanda tuleb töökindaid (joon 7), mis tagavad
maksimaalse vibratsiooni sumbumise.
Efco pakub täisulatuslikke ohutusvarustuse komplekte.
APSAUGINIAI DARBO DRABUŽIAI
Dirbdami su krūmų pjovikliu visada dėvėkite
patvirtintus apsauginius darbo drabužius. Apsauginių
drabužių dėvėjimas nepanaikina rizikos susižeisti, tačiau
tai sumažina sužeidimo apimtį nelaimingo atsitikimo
atveju. Dėl tinkamos įrangos pasirinkimo pasitarkite su
savo patikimu tiekėju.
Drabužiai turi būti tinkami, jie neturi nekliudyti. Dėvėkite
prigludusius apsauginius drabužius. Geriausiai tinka
„Efco” apsauginiai švarkai (1 pav.) ir kombinezonai (2
pav.). Nedėvėkite drabužių, kaklajuosčių, kaklaraiščių
ar apyrankių, kurios gali įstrigti šakose. Susiriškite ir
apsaugokite ilgus plaukus (pavyzdžiui, su medžiagos
skraiste, kepure, šalmu ir t.t.).
Avėkite apsauginius batus, kurių padai neslysta ir turi
nuo pradūrimų saugančius įdėklus (3 pav.).
Užsidėkite apsauginius akinius arba antveidžius
(4-5 pav.)!
Naudokitės apsaugomis nuo triukšmo, pavyzdžiui,
triukšmąmažinančiomis ausų apsaugomis (6 pav.)
arba ausų užkamšalais. Naudojant ausų apsaugas reikia
ti atidesniems ir atsargesniems, nes garsiniai pavojaus
signalai (šauksmai, signalizacijos ir kt.) yra sunkiau
pastebimi.
Mūvėkite tokias pirštines (7 pav.), kurios pasižymi
maksimaliu vibracijos slopinimu.
„Efco” siūlo visapusį apsauginių priemonių asortimentą.
Eesti keel
Lietuvių k.
4
Efco
Efco
p.n. 3155027R
14
Magya r Suomi Latviski
ÖSSZESZERELÉS
BIZTONSÁGI VÉDŐEGYSÉG FELSZERELÉSE
(1A-B ábrá)
A (B) csavarokkal rögzítsük az erőátviteli csőhöz az
(A) védelmet, ami lehetővé teszi, hogy biztonságos
rülmények között dolgozzunk.
MEGJEGYZÉS: Csak damilszálas fejnél használjuk
a védőegységet (C, 1A ábra). A (C) védelmet a (G)
csavarral rögzítsük az (A) védelemhez.
Fa tárcsák alkalmazásánál (60-80 fogas) mindig
használjuk a megfelelő fém védelmet (1B ábra).
TÁRCSA FELSZERELÉSE (2 ábra)
Csavarja le az anyát (A) az óramutató járásának
megfelelő irányban; vegye le a kúpot (D) és az alsó
peremet (E). A felső peremre (F) szerelje fel a tárcsát
(R), ellenőrizze, hogy a forgásirány jó legyen. Szerelje
fel az alsó peremet (E), a kúpot (D), és az óramuta
járásával ellentétes irányban csavarja fel az anyát
(A). A pecket (L) illessze a megfelelő furatba a tárcsa
rögzítéséhez és az anyás csavar 2,5 kgm (25 Nm) erővel
való beszorításához.
FIGYELEM – A gallért (lásd C nyilak, 4. ábra)
a tárcsa szerelési furatába kell helyezni.
DAMILOS FEJ FELSZERELÉSE (3 ábrák)
Helyezzük el az (F) felső peremet. Illesszük be az (L)
fejrögzítő pecket a megfelelő furatba és az (N) fejet az
óramutató járásával ellentétes irányban csavarjuk be
kézi erővel.
KOKOAMINEN
TURVASUOJUKSEN KOKOAMINEN (Kuva 1A-B)
Kiinnitä suojus (A) ruuveilla (B) varren sellaiseen
kohtaan, jossa se takaa työskentelyn turvallisuuden.
HUOMAA: Asenna suojus (C, Kuva 1A) vain silloin
kun käytät nailonsiimapäätä. Suojus (C) kiinnitetään
ruuvilla (G) suojukseen (A).
Raivausterien (60-80 hammasta) kanssa käytetään aina
metallisuojusta (Kuva 1B).
TERÄN ASENNUS (kuva 2)
Kierrä mutteria (A) myötäpäivään. Irrota tukikuppi
(D) ja alalaippa (E). Asenna terä (R) ylälaipan (F)
päälle varmistaen, että pyörimissuunta on oikea. Aseta
alalaippa (E) ja tukikuppi (D) paikalleen ja kiristä
mutteri (A) kiertämällä sitä vastapäivään. Työnnä
mukana toimitettu tappi (L) reikään siten, että terä
lukkiutuu paikalleen ja voit kiristää mutterin kireyteen
2,5 Kgm (25 Nm).
HUOMIO – Holkin (katso nuolet C, kuva 4) on
asetuttava laikan asennusreikään.
NAILONSIIMAPÄÄN KOKOAMINEN (Kuva 3)
Laita paikalleen ylälaippa (F). Laita pään lukitustappi
(L) reikäänsä ja ruuvaa pää (N) kiinni kääntämällä sitä
käsin vastapäivään.
IERĪCES SALIKŠANA
DROŠĪBAS SISTĒMAS UZSTĀDĪŠANA (1A-B zīm.)
Nostipriniet pārvalku (A) uz pagarinātāja ar skrūvēm
(B) pozīcijā, kas ∫auj droši strādāt.
IEVĒROJIET: lietojiet pārvalku (C, 1A zīm.)
tikai kopā ar neilona diegu galviņu. Pārvalku (C )
jāpiestiprina pie pārvalka (A), izmantojot skrūvi (G).
Strādājot ar koka diskiem (60-80 zobiņi) vienmēr
lietojiet atbilstošu metāla pārvalku (1B zīm.).
DISKA MONTĀŽA (att. 2)
Atskrūvējiet uzgriezni (A) pretēji pulksteņrādītāja
virzienam; noņemiet vāciņu (D) un apakšējo atloku (E).
Uzstādiet disku (R) uz augšējā atloka (F), pārliecinoties,
ka griešanās virziens ir pareizs. Uzstādiet apakšējo
atloku (E), vāciņu (D) un pievelciet uzgriezni (A) pretēji
pulksteņrādītāja virzienam. Iespraudiet komplektācijā
esošo tapu (L) atbilstošajā atverē, lai nobloķētu disku
un pievilktu uzgriezni ar spēku 2,5 Kgm (25 Nm).
UZMANĪBU – Manšete (sk. bultiņas C, 4. att.)
ir jānovieto diska montāžas atverē.
NEILONA DIEGU GALVIŅAS UZSTĀDĪŠANA
(3 zīm.).
Ievietojiet lielāko atbalsta gredzenu savā vietā (F).
Ievietojiet galviņas nostiprināšanas tapiņu (L)
atbilstošajā atverē un ar rokām pieskrūvējiet galviņu
(N) pulksteņrādītāja kustības virzienā.
1A
1B
2 3
15
Eesti keel Lietuvių k.
中文
KOOSTETÖÖD
TURVAKAITSE PAIGALDAMINE (joon. 1A-B)
Lõiketera kaitse (A) tuleb paigaldada võlli pikendusele
kruvide abil selliselt, et see võimaldaks võsalõikur-
trimmeri kasutajal tööoperatsioone ohutult teostada
(B).
MÄRKUS: Kaitset (C, joon. 1A) kasutatakse üksnes
nailonist trimmeripea puhul. Kaitse (C) kinnitatakse
kaitsele (A) kruvi (G) abil.
Lõikeketta (hammastusega 60-80) kasutamisel, tuleb
alati paigaldada metallikaitse (vt joon. 1B).
KETTA MONTAAŽ (Joon. 2)
Keerake mutter (A) päripäeva maha; võtke ära kate
(D) ja alumine anš (E). Pange ketas (R) ülemise
anši (F) külge, jälgides seejuures hoolega, et selle
pöörlemissuund oleks õige. Pange külge alumine a
(E) ja kate (D) ning keerake vastupäeva tagasi peale
mutter (A). Lükake komplekti kuuluv varras (L) selleks
ette nähtud avasse, et ketas paigale lukustada ja mutter
2,5 Kgm (25 Nm) pöördemomendiga kinni keerata.
HOIATUS – Võru (vt noolt C, jn 4) peab asetsema
tera kinnitusaugus.
NAILONJÕHVIGA TRIMMERIPEA
PAIGALDAMINE (joon. 3)
Asetage ülemine äärik (F) oma kohale. Asetage pea
kseerimistihvt (L) vastavasse avasse a pingutage pead
(N) käe abil vastupäeva.
SUMONTAVIMAS
APSAUGOS PRITVIRTINIMAS (1A-B pav.)
Ašmenų apsaugą(A) su varžtu pritvirtinkite prie koto
tokioje padėtyje, kad operatorius galėtų saugiai dirbti
(B).
PASTABA: apsaugą(C, 1A pav.) naudokite tik kartu su
nailoninės virvės galvute. Apsaugą(C) prie apsauginio
elemento (A) pritvirtinkite varžtu (G).
Kai naudojate diskus medžiui (60-80 dantukų), visada
uždėkite metalinę apsaugą (žr. 1B pav.).
MENŲ MONTAVIMAS (2 pav.)
Atsukite veržlę (A) ją sukdami pagal laikrodžio rodyklę;
Nuimkite gaubtelį (D) ir apatinį anšą (E). Ašmenis
(R) uždėkite ant viršutinio anšo (F); žiūrėkite, kad
tų teisinga sukimosi kryptis. Uždėkite apatinį anšą
(E) ir gaubtelį (D), taip pat priveržkite vežle (A) ją
sukdami prieš laikrodžio rodyklę. Pateikiamą kaištį (L)
įkiškite į skylę ašmenims užksuoti ir veržlę priveržkite
2,5 kgm (25 Nm) jėga.
PERSPĖJIMAS – Žiedas (žr. rodykles C, 4 pav.)
turi patekti į ašmenų montavimo angą.
NAILONINĖS VIRVĖS GALVUTĖS
PRITVIRTINIMAS (3 pav.)
Viršutinį (F) flanšą įdėkite į jo vietą. Galvutės
užksavimo kaištį (L) įkiškite į atitinkamą skylę ir prieš
laikrodžio rodyklę ranka priveržkite galvutę (N).
刀盘的安装(图2)
顺时针拧松螺母(A);拆下盖子(D)和下法兰(E)。把刀盘
(R)装在上法兰(F)上并确认转动方向。装上下法兰(E),
子(D)并逆时针拧紧螺母(A)。把随附的销轴(L)插入到专
用孔内, 以锁定法兰和令螺栓得到2.5 kgm (25 Nm)的紧固。
注意 – 轴衬(箭头C,图4)必须定位在刀盘的安装孔
内。
4
C
16
Magya r Suomi Latviski
8
ÖSSZESZERELÉS
BESZERELÉSE (8-9. ábra)
Húzza meg az (A) pecket és a tömlő (B) végét illessze a (C)
kuplung-fedlőbe, ellenlőrizve, hogy a szár és a csatlakozás jól
beszoruljanak. Illessze a (B) tömllőt az (E) cslőbe, ellenlőrizze,
hogy a (B) rugalmas tengely vég megfelellően illeszkedik-e
az erlőátviteli merev tengelybe (9. ábra). Az (F) csavarral a
(D) csavarral rögzítse.
A (E, 10. ábra) merev továbbító csövet illessze a (G)
fogantyúba, és a (H) gyűrűvel rögzítse. A szétszereléshez a
(L, 11. ábra) gombot kell megnyomni, majd a (H) gyűrűt el
kell forgatni ellenkező irányban.
A vezetékcsövet a két (N, 12-13 ábra) megfelelő csipesszel
rögzítse a tömlőhöz.
A FOGANTYÚ FELSZERELÉSE (12 ábra)
A továbbító csőre szereljük fel a fogantyút, majd rögzítsük
a csavarokkal (A), alátétekkel és az ankkal. A fogan tyú
helyzetét a kezelő igényei szerint lehet beállítani.
FIGYELEM - Illeszkedjen a hurokfogantyút (A, 14.
abra) között a címke nyilak (B, 15. abra) és a hátsó
fogantyút (C, 14. abra).
FIGYELEM: Ellenőrizzük, hogy a fűszegélynyíró
minden alkatrésze jól van-e csatlakoztatva és a csavarok
meg vannak-e húzva.
KOKOAMINEN
KOKOAMINEN (Kuva 8-9)
Vedä tappia (A) ja työnnä taipuisan akselin pää (B)
kytkinkoteloon (C), varmista että ruoti ja liitos ovat hyvin
kiinni toisissaan. Työnnä taipuva osa (B) putkeen (E) ja
varmista, että taipuisan akselin (B) pääte on oikein kiinni
voimansiirron jäykässä akselissa (Kuva 9). Kiinnitä ruuvilla
(F) ja ruuvilla (D).
Työnnä jäykkä voimansiirtoputki (E, Kuva 10) kahvaan
(G) ja kiinnitä se ruuvaamalla kiinni rengasmutteri (H). Se
irrotetaan painamalla painiketta (L, Kuva 11) ja kääntämällä
rengasmutteria (H) päinvastaiseen suuntaan.
Kiinnitä kaapeliputki letkuun kahdella kiinnikkeellä (N,
Kuva 12-13).
KAHVAN KOKOAMINEN (Kuva 12)
Kokoa kahva varteen ja kiinnitä se ruuveilla (A), välirenkailla
ja muttereilla. Kahvanasentoa voidaan säätää käyttäjän
tarpeen mukaan.
HUOMIO - Asenna lenkkikahva (A, Kuva 14) väliin
etiketti nuolet (B, Kuva 15) ja takakahvasta (C, Kuva 14).
HUOMIO: Varmista, että kaikki trimmerin osat ovat
kunnolla paikallaan ja että ruuvit on kiristetty.
IERĪCES SALIKŠANA
SAMONTŠANA (8.-9. zīm.)
Pavelciet serdeni (A) un ievietojiet elastęgā vada galu
(B) sazobes ietvarā (C) pārliecinoties, ka vada gals un
savienojums ir labi nostiprināti. Ievietojiet elastęgo vadu
(B) caurulē (E) pārliecinoties, ka elastęgā roktura gals (B) ir
pareizi ievietots pārraides cietajā rokturę (9 zīm). Piestipriniet
to ar skrūvi (F) un skrūvi (D).
Ievietojiet cieto piedziņas vārpstas cauruli (E, 10.zīm.)
rokturī (G) un nostipriniet to, pieskrūvējot apaļo uzgriezni.
Lai to izjauktu, nepieciešams nospiest pogu (L, 11.zīm.) un
griezt apaļo uzgriezni (H) pretējā virzienā. Piestipriniet
kabeļa cauruli pie elastīgās caurules ar divām skavām (N,
12. - 13. zīm.).
ROKTURA UZSTĀDĪŠANA (12 zīm.)
Piestipriniet rokturi uz pagarinātāja un nostipriniet to ar
skrūvēm (A), blīvēm un uzgriezni. Roktura pozīciju var
mainīt pēc lietotāja izvēles.
UZMANĪBU - Fit cilpa rokturi (A, 14. zīm) starp
uzlīmju bultas (B, 15. zīm) un aizmugures rokturi (C, 14.
zīm).
UZMANĪBU: Pārliecinieties, ka visas krūmgrieža
detaļas ir labi savienotas un skrūves cieši pieskrūvētas.
9 10
11
17
Eesti keel Lietuvių k.
中文
KOOSTETÖÖD
MOOTORI PAIGALDAMINE (joon. 8-9)
Tõmmake tihvti (A) ja sisestage voolik (B) ots siduri
korpusesse (C). Veenduge, et voolik ühendub siduriga.
Sisestage voolik (B) torusse (E) veendudes, et vooliku võlli
ots (B) oleks asetatud korralikult ülekande jäika võlli (joon.
9). Kinnitage kruviga (F) ja kruviga (D).
Viige jäik ajamivõlli toru (E, joonis 10) käepidemesse (G) ja
kinnitage see mutri abil. Selle eemaldamiseks tuleb vajutada
nuppu (L, joonis 11) ja keerata mutrit (H) vastupidises
suunas. Kinnitage kaabli toru kahe klambriga (N, joonis
12-13) vooliku külge.
KÄEPIDEMETE PAIGALDAMINE (joon. 12)
Paigaldage käepide võlli torule ja kinnitage see kruvide (A),
seibide ja mutrite abil. Käepideme asend reguleeritakse nii,
et seadme kasutajal oleks mugav ja turvaline tööd teha.
HOIATUS - Fit silmuskäepidemele (A, joon. 14)
vahel silt nooled (B, joon. 15) ja tagumise käepideme (C,
joon. 14).
HOIATUS: Veenduge, et kõik komponendid on
õigesti ühendatud ja kõik kruvid on pingutatud.
SUMONTAVIMAS
VARIKLIO MONTAVIMAS (8.-9. pav.)
Patraukite kaištį (A) ir lankstaus vamzdžio galą (B) įkiškite
į sankabos korpusą (C). Žiūrėkite, kad lanksčiosios jungties
galas įsitvirtintų. Laknstųjį vamzdį (B) įkiškite į vamzdį (E)
ir žiūrėkite, kad lanksčiojo veleno galas (B) teisingai įsikištų
į nelankstų transmisijos veleną (9 pav.). Priveržkite su varžtu
(F) ir varžtu (D).
Į rankeną (G) įkiškite nelankstųjį varančiojo veleno
vamzdį (E, 10 pav.) ir jį priveržkite žiedine veržle. Jeigu
norite išmontuoti, reikia paspausti mygtuką (L, 11 pav.) ir
į priešingą pusę pasukti žiedinę veržlę (H). Kabelio vamzdį
prie lanksčiojo vamzdžio pritvirtinkite dvejomis sąvaržomis
(N, 12-13 pav.).
RANKENOS PRITVIRTINIMAS (12 pav.)
Rankeną pritvirtinkite ant koto ir ją priveržkite varžtais
(A), poveržlėmis ir veržlėmis. Rankenos padėtis nustatoma
atsižvelgiant į operatoriaus reikalavimus.
PERSPĖJIMAS - Pritvirtinkite kilpa rankena (A, 14
pav.) tarp etiketės strėlių (B, 15 pav.) ir galinėje rankenoje
(C, 14 pav.).
PERSPĖJIMAS: įsitikinkite, ar visi komponentai yra
tinkamai sujungti ir visi varžtai priveržti.
12 13
14 15
警告 - 容纳标签箭头(B,图15)和后把手(C,图
14)之间的环手柄(A,图14)。
2
18
Magya r Suomi Latviski
ELŐKÉSZÍTŐ MŰVELETEK
AZ ÖV BEÁLLÍTÁSA
Az öv helyes beállítása lehetővé teszi a fűszegélynyíró
kiegyensúlyozott működését, és a talajtól va
megfelelő magasság tartását .
Tegye fel az övet és az (A) csatokat úgy állítsa be
(15-16-17 ábra), hogy a fűszegélynyíró a megfeleö
magasságban ki legyen egyensúlyozva
FIGYELEM! - Veszély esetén húzza meg a
(B, 18. ábra) fogantyút (biztonsági gyorskioldó)
a szegélynyírónak a testtől való gyors
eltávolításához (19. ábra).
A gyorskioldó használata után a hátizsák újbóli
összeállításához a két (C, 20. ábra) pecket be kell
illeszteni a (D) mélyedésbe. Ezután a harmadik
(E, 21. ábra) pecket akassza be a hátizsák felső
részébe, vigyázzon, hogy a gyorskioldó (B)
fogantyúja feszes maradjon.
VALMISTELUTOIMENPITEET
VALJAAT
Valjaiden oikean säädön avulla trimmeri pysyy
tasapainossa ja sopivalla etäisyydellä maasta.
Pukeudu valjaisiin ja säädä soljet (A, Kuva 15-16-17)
siten, että saat aikaan parhaan tasapainon ja
trimmerin oikean korkeuden.
HUOMIO! Hätätilassa vedä kahvaa
(B, Kuva 18) (turvalaite pikairrotusta varten)
viedäksesi trimmerin nopeasti etäälle kehosta
(Kuva 19).
Selkäreppu kootaan pikairrotuksen jälkeen takaisin
paikalleen työntämällä kaksi uloketta (C, Kuva 20)
koloon (D). Kiinnitä sitten kolmas uloke (E, Kuva
21) repun yläosaan. Muista pitää pikairrotuskahva
(B) vedettynä.
SAGATAVOŠANĀS DARBAM
LENCES
Pareizi noregulētas lences ļauj krūmgriezim
atrasties līdzsvarā piemērotā augstumā no zemes.
Uzvelciet siksnas un noregulējiet sprādzes
(A, 15.-16.-17.zīm.), lai iegūtu vislabāko lędzsvaru
un uzstādītu krūmgriezi pareizā augstumā.
UZMANĪBU! - Ārkārtējā situācijā pavelciet
rokturi (B, 18.zīm.) (ātrais drošības slēdzis), lai
pārvietotu zāles pļāvēju tālāk no ķermeņa
(19. zīm.).
Lai saliktu kopā mugursomu pēc ātrā slēdža
lietošanas, nostipriniet abas asis (C, 20.zīm.) to
pamatnē (D). Pēc tam pievienojiet tro asi
(E, 21. zīm.) augstākajai mugursomas daļai, turot
ātrā slēdža rokturi (B) izvilktu.
15
16 17 18
19
Eesti keel Lietuvių k.
中文
ETTEVALMISTUS TÖÖKS
RIHM
Rihmakomplekti õige regulatsioon võimaldab
tagada trimmeri kaalu õiget jaotust ja lõikurseadme
õiget kõrgust maapinnast .
- Pange rihmakomplekt selga ja paigutage pandlad
(A, joon. 15-16-17) võsalõikur-trimmeri parima
tasakaalu ja kõrguse saavutamiseks.
HOIATUS! – Hädaolukorras tõmmake
käepidet (B, joonis 18) (ohutuse kiirvabastus),
et eemaldada võsalõikur kehast eemale
(joonis 19).
Peale kiirvabastuse kasutamist seljakoti
kokkupanemiseks, kinnitage konksud (C, joonis 20)
nende pesadesse (D). Seejärel ühendage kolmas
konks (E, joonis 21) seljakoti ülemise osa külge,
hoides kiirvabastuse käepidet (B) tõmmatuna.
PASIRUOŠIMAS DIRBTI
DIRŽŲ KOMPLEKTAS
Teisingas diržų komplekto sureguliavimas leidžia
tinkamai subalansuoti krūmų pjoviklį ir nustatyti
tinkamą jo aukštį nuo žemės.
- Užsidėkite diržų komplektą ir sagtis
(A, 15-16-17 pav.) nustatykite taip, kad krūmų
pjoviklio pusiausvyra ir aukštis būtų kuo geriausi.
PERSPĖJIMAS! – Avariniu atveju patraukite
rankeną (B, 18 pav.) (atsarginis greitasis
atlaisvinimas), kad krūmų pjoviklį atskirtumėte
nuo kūno (19 pav.).
Jeigu kuprinę norite sumontuoti po to, kai buvo
panaudotas greitasis atlaisvinimas, du lankstus
(C, 20 pav.) įstatykite į jų korpusus (D). Tada
trečiąjį lankstą (E, 21 pav.) prijunkite prie viršutinės
kuprinės dalies (greitojo atlaisvinimo rankeną (B)
laikykite patemtą).
19
20
21
( 15-16-17)
18)
19)
20)
21)
20
Magya r Suomi Latviski
BEINDÍTÁS
ÜZEMANYAG
FIGYELEM: a benzin fokozottan glékony üzemanyag.
Legyen különösen óvatos benzin vagy üzemanyag-keverék
kezelése közben. Ne dohányozzon, és ne legyen tűz vagy
nyílt láng az üzemanyag és a gép közelében (22. ábra).
· A tűz- és égésveszély csökkentése céljából az üzemanyagot
gondosan kezelje. Különösen glékony.
· Az üzemanyagot üzemanyagra engedélyezett tartályban
rázza össze és tárolja (23. ábra).
· A szabadban, szikrától és nyílt lángtól mentes helyen keverje
össze az üzemanyagot.
· Helyezze a talajra, állítsa le a motort, és hagyja kihűlni feltöltés
előtt.
· Lassan lazítsa meg az üzemanyagdugót, hogy a nyomás
távozhasson, és hogy ne folyjon ki üzemanyag.
· Feltöltés után az üzemanyag dugót erősen szorítsa be. A rezgés
a dugó meglazulását és az üzemanyag kifolyását okozhatja.
· Az egységből kifolyt üzemanyagot törölje fel. A motor
beindítása előtt a gépet vigye 3 méterre a feltöltés helyétől
(24. ábra).
· Semmilyen körülmények között ne próbálja elégetni a kifolyt
üzemanyagot.
· Az üzemanyag kezelése és a gép működése közben ne
dohányozzon.
· Az üzemanyagot hűvös, száraz, jól szellőző helyiségben
tárolja.
· Ne tárolja az üzemanyagot olyan helyen, ahol száraz levelek,
szalma, papír stb. található.
· Az egységet és az üzemanyagot olyan helyen tárolja, ahol
az üzemanyagpára nem kerül kapcsolatba szikrával, nyílt
lánggal, fűtést szolgáló vízforralóval, elektromos motorral,
kapcsolóval, kályhával stb.
· A tartály dugóját ne vegye ki, amikor a motor működik.
· Tisztításhoz ne használjon üzemanyagot.
· Figyeljen oda, hogy az üzemanyag ne fröcsködjön a ruhájára.
YNNISTYS
POLTTOAINE
HUOMIO: Bensiini on hyvin tulenarkaa. Noudata erityistä
varovaisuutta käsitellessäsi bensiiniä tai polttoaineseosta.
Älä tupakoi tai tuo avotulta polttoaineen tai ruohoraivurin
lähelle (Kuva 22).
· Käsittele polttoainetta varovasti välttääksesi tulipalon ja
palovammojen vaaran. Polttoaine on erittäin tulenarkaa.
· Ravistele polttoaineseosta ja laita se polttoaineelle
hyväksyttyyn säiliöön (kuva 23).
· Valmista polttoaineseos ulkona kaukana kipinöistä tai
avotulesta.
· Aseta laita maahan, sammuta moottori ja anna sen jäähtyä
ennen kuin lisäät polttoainetta.
· Avaa polttoainesäiliön korkki varovasti, jotta paine vapautuu
hitaasti ja vältat polttoaineen roiskumisen ulos säiliöstä.
· Kierrä polttoainesäiliön korkki kunnolla kiinni täytön
jälkeen.Tärinä voi aiheuttaa korkin löystymisen ja
polttoaineen vuotamisen.
· Pyyhi polttoaineroiskeet pois laitteesta. Siirrä laite kolmen
metrin päähän polttoaineen täyttöpaikasta ennen kuin
käynnistät moottorin (kuva 24).
· Älä missään olosuhteissa yritä polttaa yliroiskunutta
polttoainetta.
· Älä tupakoi polttoaineen käsittelyn tai koneen käytön aikana.
· Säilytä polttoaine puhtaassa, kuivassa ja hyvin ilmastoidussa
tilassa.
· Älä säilytä polttoainetta paikassa, jossa on kuivia lehtiä,
olkia, paperia jne.
· Säilytä laite ja polttoaine paikassa, jossa polttoainehöyryt
eivät pääse kosketukseen kipinöiden tai avotulen,
lämmityslaitteiden vedenlämmittimien, sähkömoottoreiden
tai kytkimien, uunien jne. kanssa.
· Älä poista säiliön korkkia moottorin käydessä.
· Älä käytä polttoainetta puhdistukseen.
· Varo roiskuttamasta polttoainetta vaatteillesi.
IEDARBINĀŠANA
DEGVIELA
UZMANĪBU: benzīns ir ārkārtīgi viegli uzliesmojoša
viela. Esiet ārkārtīgi uzmanīgi, strādājot ar benzīnu vai ar
degvielas maisījumu. Nesmēķējiet un nepietuviniet uguni
vai liesmu degvielai vai mašīnai (22. att.).
· Strādājot ar degvielu esiet uzmanīgi, lai samazinātu
ugunsgrēka un apdegumu gūšanas risku. Tā ir ļoti viegli
uzliesmojoša viela.
· Sakratiet degvielu un ielejiet to degvielas glabāšanai
paredzētajā kannā (23.att.).
· Samaisiet degvielu ārpus telpas, vietā, kurā nav dzirksteļu
vai liesmas avotu.
· Pirms degvielas uzpildes, nolieciet ierīci uz zemes, izslēdziet
dzinēju un ļaujiet tam atdzist.
· Lēni atskrūvējiet degvielas tvertnes vāciņu, lai izlaistu
spiedienu un izvairītos no degvielas izliešanās.
· Pēc uzpildes cieši pieskrūvējiet degvielas tvertnes vāciņu.
Vibrācija var izraisīt vāciņa izļodzīšanos un degvielas
izliešanos.
· Noslaukiet izlijušos degvielu. Pirms dzinēja iedarbināšanas
pārvietojiet mašīnu 3 metrus prom no degvielas uzpildes
vietas (att.24).
· Nekādā gadījumā nededziniet izlijušos degvielu.
· Nesmēķējiet, kamēr strādājat ar degvielu vai, kamēr mašīna
darbojas.
· Glabājiet degvielu vēsā, sausā un labi vedināmā vietā.
· Neglabājiet degvielu vietās ar sausām lapām, salmiem, papīru
utt.
· Glabājiet ierīci un degvielu vietās, kurās degvielas
iztvaikojumi nevar sasniegt dzirksteles vai liesmu, ūdens
sildīšanas boilerus, elektromotorus vai slēdžus, krāsnis utt.
· Neatveriet degvielas tvertnes vāciņu, dzinējam darbojoties.
· Nelietojiet degvielu ierīces tīrīšanai.
· Sekojiet tam, lai degvielas neizšļakstītos uz jūsu drēbēm.
22
23
24
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72

Efco 8465 ERGO Omaniku manuaal

Kategooria
Mikseri / köögikombaini tarvikud
Tüüp
Omaniku manuaal
See käsiraamat sobib ka