Melissa Microwave Oven 253-026 Kasutusjuhend

Bränd
Melissa
Kategooria
mikrolaineahjud
Mudel
Microwave Oven 253-026
Tüüp
Kasutusjuhend
253-026
www.adexi.eu
DK ELEKTRONISK MIKROBØLGEOVN MED GRILL
................................................
2
SE ELEKTRONISK MIKROVÅGSUGN MED GRILL ..............................................6
NO ELEKTRONISK MIKROBØLGEOVN MED GRILL ..........................................10
FI MIKROAALTOUUNI, JOSSA GRILLITOIMINTO ............................................14
UK ELECTRONIC MICROWAVE OVEN WITH GRILL..........................................18
DE ELEKTRONISCHER MIKROWELLENHERD MIT GRILL................................22
PL ELEKTRONICZNA KUCHENKA MIKROFALOWA Z GRILLEM ......................27
2
INTRODUKTION
For at du kan få mest mulig glæde af dit nye apparat, beder vi dig gennemlæse
denne brugsanvisning, før du tager apparatet i brug. Vær særligt opmærksom på
sikkerhedsforanstaltningerne. Vi anbefaler dig desuden at gemme brugsanvisningen,
hvis du senere skulle få brug for at genopfriske din viden om apparatets funktioner.
VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER
Generelt
• Forkertbrugafapparatetkanmedførepersonskadeogbeskadigeapparatet.
• Anvendkunapparatettildet,deterberegnettil,dvs.tiltilberedningaffødevarer.
Producenten er ikke ansvarlig for skader, der opstår som følge af forkert brug
eller håndtering (se også under Reklamationsbestemmelser).
• Apparateterudelukkendeberegnettilhusholdningsbrug.Apparatetmåikke
anvendes udendørs eller til erhvervsbrug.
• Apparatetmåkunsluttestil230V,50Hz.
• Anbringikkeapparatetellerledningeninærhedenafvarmeområdersomf.eks.
gasblus og elektriske kogeplader.
• Anbringikkeapparatetifugtigeomgivelser.
• Brugikkeapparatet,hvislågenssikkerhedslåsesystemikkefungerer,og
apparatet dermed kan tændes, selvom døren ikke er lukket. Hvis døren er åben,
kan du risikere at blive udsat for mikrobølgestråler.
• Sætaldrignogetiklemmeiapparatetsdør.
• Ihøjresideafovnrummetsidderenmica-plade(paplignendestykke);dennemå
ikkefjernes.
• Brugikkeapparatet,hvisdrejeringenogglasdrejetallerkenenikkeermonteret.
• Brugikkeapparatet,hvisdererresterafrengøringsmiddelindenidet.
• Nårapparatetanvendes,skalbørn,deropholdersiginærhedenafdet,altid
holdes under opsyn. Børn må ikke selv anvende apparatet uden opsyn af en
voksen.
• Nårderanvendesgrilltilberedning,kanapparatetblivemegetvarmt.Undgåat
berøreapparatetsvarmeader,dadetkanmedføreforbrændinger.
• Stikaldriggenstandeindiapparatetsventilationsåbningerellerandreåbninger.
• Nårpæreniapparatetslampeskaludskiftes,skaldukontaktekøbsstedet.
Brug af apparatet
• Tændikkeforapparatet,nårdetertomt.Foratapparatetskalkunneabsorbere
mikrobølgerne, skal der være noget i det (fødevarer), ellers kan det tage skade.
Hvis du gerne vil øve dig i at bruge apparatet, kan du sætte en kop vand i
apparatet og afprøve de forskellige funktioner på den.
• Følgaltidsamtligeanvisningeriafsnittene"Goderådomtilberedningafmad"
og"Brugaftilbehørvedtilberedningafmad".
• Vedbrugafgrillfunktionenmådukunbrugebeholdere,dereregnettilbrugi
almindelig ovn.
• Tilberedaldrigfødevarerdirektepåglasdrejetallerkenen;anvendaltidenegnet
beholder.
Ledning og stik
• Brugikkeapparatet,hvisledningenellerstikketerbeskadiget,hvisapparatet
ikke fungerer korrekt, eller hvis det f.eks. er blevet beskadiget pga. kraftige slag
el. lign.
• Hvisapparatet,ledningenellerstikketerbeskadiget,skalapparateteftersesog
om nødvendigt repareres af en autoriseret reparatør, da der ellers er risiko for at
få elektrisk stød. Forsøg aldrig at reparere apparatet selv. Kontakt købsstedet,
hvis der er tale om en reparation, der falder ind under reklamationsretten. Hvis
der foretages uautoriserede indgreb i apparatet, bortfalder reklamationsretten.
Brandfare!
For at reducere risikoen for, at der opstår ild i ovnrummet, skal du være særligt
opmærksom på følgende punkter:
• Tilberedikkefødevarerneiforlangtidellervedforhøjtemperatur,ogefterlad
ikke apparatet uden opsyn, hvis du har anbragt papir, plastic eller andre
brændbare materialer i apparatet med henblik på at reducere tilberedningstiden.
• Metalklemmeroglåg/folier,derindeholdermetaltråde,kandannegnisteri
apparatetogskalderforfjernes.
• Opbevaraldrigkogebøgerellerandregenstandeiapparatet.
• Opvarmaldrigolieellerfedtiapparatet.
• Hvismaterialerindeiapparatetskullebrydeibrand,skalduladeovnlågenvære
lukket. Sluk omgående for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten.
OVERSIGT OVER APPARATETS DELE
1. Låsetapper
2. Mica-plade
3. Drejeaksel
4. Drejering
5. Glasdrejetallerken
6. Display
7. Betjeningspanel
a.Knappen"Wt./TimeDefrost"(optøning)
b.Knappen"Grill/Combi."(grill/
kombinationstilberedning)
c.Knappen"AutoReheat"(automatisk
genopvarmning)
d.Knappen"10'"
e.Knappen"+1'"
f.Knappen"MENU"
g.Knappen"10""
h.Knappen"Start/ExpressCook"(start/
eksprestilberedning)
i. Åbningsknap
j.Knappen"Stop/Clear"
k.Knappen"1"-"
l.Knappen"Clock/Pre-Set"(indstillingafur)
m.Knappen"Microwave"(tilberedningmedvalgaf
effekt)
Desuden medfølger en grillindsats.
KLARGØRING AF APPARATET
Hvert enkelt apparat er kontrolleret på fabrikken, men for en sikkerheds skyld bør du
efter udpakning sikre dig, at apparatet ikke er blevet beskadiget under transporten.
• Kontrollér,omdetharfåetsynligeskader(f.eks.iformafbulerellerlign.),om
ovnlågen lukker ordentligt, og om hængslerne er i orden.
• Hvisdetserudtil,atapparateterblevetbeskadiget,skaldukontaktedenbutik,
hvor du har købt apparatet, og vente med at tage det i brug, til det er blevet
efterset af autoriserede fagfolk.
• Føribrugtagningskaldukontrollere,atduharfjernetalemballageogalle
transportmaterialer fra apparatet indvendigt og udvendigt.
Placering af apparatet
• Apparatetskalståpåenvandretade,somkanbæredetsvægt(ca.10,5kg).
• Apparateterikkeberegnettilindbygning.Derskalværeetfrirumpåmindst7,5
cmfraapparatetsbagside,7,5cmfrasiderneog30cmfraoversidenforatsikre
tilstrækkelig ventilation.
• Kontrollér,atventilationsåbningerneikabinettetikketildækkes.Hvisde
tildækkes, mens apparatet er i brug, er der risiko for, at det overophedes.
Apparatet vil herefter ikke kunne bruges, før det er kølet ned igen.
• Afmonterikkeapparatetsgummifødder.
Tilslutning af apparatet
• Apparatetskaltilsluttes230V,50Hz.
o Reklamationsretten bortfalder ved tilslutning til en forkert spænding.
• Nårstrømmentilapparatettændes,lyderderetbip,ogdisplayet(6)viser"0:00".
Indstilling af ur
1. Trykpåknappen"Clock/Pre-Set"(l),sombipper1gang.Displayetviser"0:00",
og timetallet begynder at blinke.
2. Trykpåknappen"+1'"(e)eller"1"-"(k)foratindstilletimetallet.
3. Trykpåknappen"Clock/Pre-Set";minuttalletbegynderatblinke.
4. Trykpåknappen"+1'"eller"1"-"foratindstilleminuttallet.
5. Trykpåknappen"Clock/Pre-Set"foratafslutteindstillingenafuret.
6. De to prikker mellem tallene begynder at blinke, hvilket betyder, at uret går.
Montering af glasdrejetallerken
Førdutagerapparatetibrug,skaldusikredig,atglasdrejetallerkenen(5)eranbragt
korrektpådrejeakslen(3)ogdrejeringen(4).Detretappepåglasdrejetallerkenen
skalpasseindmellemdetretappepådrejeakslen.Detrerullerpådrejeringenskal
løbeidencirkelformedebanepåundersidenafglasdrejetallerkenen.
Inden apparatet bruges første gang
Første gang apparatet bruges, kan der udvikles lidt røg og lugt. Dette skyldes
olieresterfraproduktionenogerhverkenunormaltellerfarligt.Lugtenfjernesved
at starte grillprogrammet og lade det køre i nogle minutter. Lugt og røg bør herefter
forsvinde. Gentag proceduren, hvis det ikke er tilfældet.
BETJENING AF APPARATET
Grundlæggendebetjening
• Trykpååbningsknappen(i)foratåbneovnlågen.
• Anbringdefødevarer,derskaltilberedes,iapparatet,oglukovnlågen.
• Vælgtilberedningsfunktionsombeskrevetnedenfor,ogstartapparatet.
• Nårtilberedningstidenergået,afbrydesapparatetautomatisk.Derlyder5bip;
tilberedningen er nu færdig.
• Displayetgårdereftertilbagetilurvisning.
Afbrydelse af tilberedning
• Tilberedningenkantilenhvertidafbrydesmidlertidigtvedattrykkeéngangpå
knappen"Stop/Clear"(j).
• Tilberedningenkanogsåafbrydesmidlertidigtvedatåbneovnlågen(praktisk,
hvis maden f.eks. skal vendes under tilberedningen).
• Nårtilberedningenerafbrudtmidlertidigt,viseruretdentilbageværende
tilberedningstid.
• Tilberedningengenoptagesvedatlukkeovnlågen,hvisdenharværetåbnet,og
trykkepåknappen"Start/ExpressCook"(h)igen.
• Totrykpåknappen"Stop/Clear"afbrydertilberedningenheltognulstillerden
valgte tilberedningstid og det valgte program.
DK
3
Andre funktioner under tilberedning
• Hvergangdutrykkerpåenknap,lyderderétbip.
• Apparatetforladerprogrammeringstilstandenefterca.30sekunderuden
aktivitet.
• Undertilberedningkandualtidfåvistmikrobølgeeffektenvedattrykkepå
knappen"Microwave"(m).Mikrobølgeeffektenvisesi3sekunder,hvorefterden
tilbageværende tilberedningstid vises igen.
• Undertilberedningkandualtidfåvistklokkeslættetvedattrykkepåknappen
"Clock/Pre-Set".Klokkeslættetblinkeri2-3sekunder,hvorefterdisplayetgår
tilbage til at vise den resterende tilberedningstid.
Eksprestilberedning
Eksprestilberedning foregår ved fuld mikrobølgeeffekt i det antal minutter, du
indstiller. Den maksimale tilberedningstid, der kan indstilles ved eksprestilberedning,
er 12 minutter.
1. Trykpåknappen"Start/ExpressCook"etantalgangeforatindstille
tilberedningstiden.Hverttrykøgertidenmed30sekunder,indtil
tilberedningstidennår1minutog30sekunderellermere.Derefterøgerhvert
tryk tiden med 1 minut.
2. Apparatet starter automatisk tilberedningen ved fuld mikrobølgeeffekt, og
displayet viser den tilbageværende tilberedningstid.
3. Dukanforlængetilberedningstidenundertilberedningenvedattrykkepå
knappen"Start/ExpressCook".
Manuel tilberedning med valg af effekt
1. Trykpåknappen"Microwave"etantalgangeforatvælgeeffekt.Sede
forskellige effekttrin i tabellen nedenfor.
2. Når displayet viser den ønskede effekt, skal du indstille den ønskede
tilberedningstidvedhjælpafknapperne"10'"(d),"+1'","10""(g)og"1"-".
o Minimum er 1 sekund, og maksimum er 99 minutter og 99 sekunder.
3. Trykpåknappen"Start/ExpressCook"foratstartetilberedningen.
4. Apparatet starter, og displayet viser den tilbageværende tilberedningstid.
Automatisk genopvarmning
Automatisk genopvarmning bruges til opvarmning af fødevarer, hvor du kender
vægten.
1. Trykpåknappen"AutoReheat"(c);"150"visespådisplayet.
2. Trykpåknappen"AutoReheat"etantalgangeforatvælgefødevarernesvægt.
oDukanvælgemellem150g,250g,350gog400g.
3. Trykpå"Start/ExpressCook"foratstartetilberedningen.Displayetviserden
tilbageværende tilberedningstid.
Grilltilberedning
1. Trykpåknappen"Grill/Combi."(b)éngangforatvælgegrilltilberedning.
Displayetviser"G-1".
2. Trykpåknapperne"10'","+1'","10""og"1"-"foratindstilledenønskede
tilberedningstid.
o Minimum er 1 sekund, og maksimum er 99 minutter og 99 sekunder.
3. Trykpåknappen"Start/ExpressCook"foratstartetilberedningen.
4. Apparatet starter, og displayet viser den tilbageværende tilberedningstid.
BEMÆRK! Grilltilberedning foregår ved fuld effekt. For at opnå et ensartet resultat
bør fødevarerne vendes, når halvdelen af tiden er gået.
Kombinationstilberedning med mikrobølgeeffekt og grill
Apparatet har to kombinationsprogrammer med mikrobølgeeffekt og grill.
1. Trykpåknappen"Grill/Combi."toellertregangeforatvælge
kombinationsprogram. Se de forskellige effekttrin i tabellen nedenfor.
5. Trykpåknapperne"10'","+1'","10""og"1"-"foratindstilledenønskede
tilberedningstid.
o Minimum er 1 sekund, og maksimum er 99 minutter og 99 sekunder.
2. Trykpåknappen"Start/ExpressCook"foratstartetilberedningen.
3. Apparatetstarter,ogdisplayetviserdentilbageværendetilberedningstid.
Optøningsfunktion
Dukanoptøfødevareriapparatetvedhjælpafde2optøningsprogrammer(se
nedenfor).
Optøning efter vægt
1. Anbring de frosne fødevarer i apparatet.
2. Trykpåknappen"Wt.TimeDefrost"(a)1gang."dEF1"visespådisplayet.
3. Trykpåknapperne"+1'"eller"1"-"foratindstillefødevarernesvægt.
oVægtenkanindstillesfra100-2.000gmedetintervalpå100g.
4. Trykpåknappen"Start/ExpressCook"foratstarteoptøningen.
5. Apparatetstarter,ogdisplayetviserdentilbageværendetilberedningstid.
Optøning efter tid
1. Anbring de frosne fødevarer i apparatet.
2. Trykpåknappen"Wt.TimeDefrost"2gange."dEF2"visespådisplayet.
3. Trykpåknapperne"10'","+1'","10""og"1"-"foratindstilledenønskede
tilberedningstid.
o Minimum er 1 sekund, og maksimum er 99 minutter og 99 sekunder.
BEMÆRK! For at opnå et ensartet resultat bør de frosne fødevarer vendes eller
omrøres, når halvdelen af tiden er gået.
Tilberedning med autoprogram
Apparatet har 8 autoprogrammer, som anvendes til forskellige fødevaretyper (se
oversigten i nedenstående tabel).
1. Trykpåknappen"MENU"(f),indtildunderdetønskedeautoprogram.
2. Trykpåknapperne"+1'"eller"1"-"foratvælgeettrinsvarendetilenmængde
eller et antal (se tabellen nedenfor).
o Når du vælger et trin, indstiller apparatet automatisk en tilberedningstid, der
passer til.
3. Trykpåknappen"Start/ExpressCook"foratstartetilberedningen.
4. Apparatet starter, og den tilbageværende tilberedningstid vises.
BEMÆRK! Det kan være nødvendigt at røre i eller vende maden, når halvdelen af
tilberedningstiden er gået, for at opnå et ensartet resultat.
BEMÆRK! Ved tilberedning af pasta (program 4) skal du tilsætte vand, inden du
starter tilberedningen i apparatet.
Flertrinstilberedning
Apparatet kan udføre op til to programmer i forlængelse af hinanden. Hvis et af de
valgte programmer er optøning, skal det altid ligge før det andet program.
Eksempel: Du vil indstille et program med tilberedning med 100 % mikrobølgeeffekt
i10minutterogtilberedningmed80%mikrobølgeeffekti15minutteridennævnte
rækkefølge.
1. Trykpåknappen"Microwave"1gangforatvælge100%mikrobølgeeffekt.
2. Trykpåknappen"10'"1gangforatindstillede10minutter.
3. Trykpåknappen"Microwave"2gangeforatvælge80%mikrobølgeeffekt.
4. Trykpåknappen"10'"1gangog"1'"2gangeforatindstillede15minutter.
Antal tryk
knappen
Vis ni ng på
display
Mikrobølge-
effekt
1 100 % P100
2 80 % P80
3 50%P50
4 30%P30
5 10%P10
Antal tryk
knappen
Vis ni ng på
displayet
Mikrobølge-
effekt
Grill-
effekt
2 C-155% 45%
3 C-236% 64%
Auto-program
Fødevare/
funktion
Vægt
Antal tryk på
"+1'"eller"1"-
"
150 1150
350 2350
500 3500
150 1150
250 2250
350 3350
400 4 400
450 5450
150 1150
300 2300
450 3450
600 4 600
50(medkoldt
vand,450g)150
100 (med koldt
vand, 800) 2 100
150(medkoldt
vand,1.200g)3150
1(ca.230g)11
2 (ca. 460 g) 2 2
3(ca.690g)33
1 (ca. 80 g) 1 1
2 (ca. 160 g) 2 2
3(ca.250g) 3 3
500 1 500
750 2 750
1.000 3 1000
550 1 550
1.100 2 1100
Visning på
display
A-1 Grøntsager
A-2 Fisk
A-3 Kød
A-4 Pasta
A-5 Kartoer
A-6 Pizza
A-7 Suppe
A-8 Grød
4
5. Trykpåknappen"Start/ExpressCook"foratstartetilberedningenmeddet
indstilledeertrinsprogram.
6. Apparatet starter, og displayet viser først den tilbageværende tilberedningstid af
det første program og derefter den tilbageværende tilberedningstid af det næste
program.
Tidsindstillet tilberedning
Apparatet kan indstilles til automatisk at påbegynde tilberedningen på et bestemt
tidspunkt. Det er vigtigt, at apparatets ur er korrekt indstillet (se afsnittet Indstilling af
ur ovenfor), hvis denne funktion benyttes.
1. Indstilprogrammet/programmernepånormalvis(somangivetiafsnittene
ovenfor),menundladatstartetilberedningenmedknappen"Start/Express
Cook".
2. Trykpåknappen"Clock/Pre-Set"foratfåvistklokkeslættet.
3. IndstilstarttidspunktetsombeskrevetiafsnittetIndstillingafurovenfor.
4. Afslutmedattrykkepåknappen"Start/ExpressCook".Displayetskiftertil
urvisning.
5. Nårdetvalgtestarttidspunktnås,begynderapparatettilberedningen.
o Du kan til enhver tid kontrollere det indstillede starttidspunkt ved at trykke
påknappen"Clock/Pre-Set",indentilberedningengårigang.
Starttidspunktetblinkerpådisplayeti2-3sekunder,hvorefterdisplayet
vender tilbage til urvisning.
o Du kan til enhver tid under indstillingen af tidsindstillet tilberedning annullere
indstillingenvedattrykkepåknappen"Stop/Clear",hvorefterapparatet
vender tilbage til den forrige tilstand. Apparatet vender ligeledes tilbage
til den forrige tilstand, hvis der ikke foretages nogen handling i 1 minut under
indstillingen.
BEMÆRK! Hvis du ikke indstiller et program, men kun indstiller et starttidspunkt,
fungerertidsindstillingensomalarmur,ogderlyder5bip,nårdetindstillede
starttidspunkt nås.
BEMÆRK! Tidsindstillet tilberedning kan ikke bruges sammen med
optøningsprogrammerne.
BØRNESIKRING
Børnesikringen forhindrer, at små børn bruger apparatet. Apparatet kan ikke
betjenes,sålængebørnesikringeneraktiv.Børnesikringenaktiveresvedatholde
knappen"Stop/Clear"indei3sekunder.Derlyderetlangtbip,ogdisplayetviser
symbolet"[__]".Børnesikringendeaktiveresigenvedatholdeknappen"Stop/
Clear"indei3sekunder,hvorefterderlyderetlangtbip.
GODE RÅD OM TILBEREDNING AF MAD
Ved tilberedning af mad i mikrobølgeovn gælder følgende grundlæggende regler:
Tilberedningstid
Mindre mængder mad tilberedes hurtigere end store. Hvis mængden af mad
fordobles, øges tilberedningstiden således til mere end det dobbelte.
Mindrekødstykker,småskogsnittedegrøntsagertilberedeshurtigereendstore
stykker. Af samme årsag anbefales det – hvis man f.eks. vil lave gullasch, stuvninger,
sammenkogte retter eller lign. – at kødet skæres i stykker på maksimalt 2 x 2 cm.
Fødevarernes kompakthed er ligeledes af stor betydning for tilberedningstiden. Jo
merekompaktefødevarerneer,jolængeretidtagerdetattilberededem.
• Helestegekræverlængeretilberedningstidendsammenkogteretter.
• Enstegkræverlængeretidendenretmedhakketkød.
Jokolderefødevarerneer,jolængereskaltilberedningstidenvære.Fødevarer,der
har stuetemperatur, tilberedes således hurtigere end fødevarer fra køleskab eller
dybfryser.
Ved tilberedning af grøntsager afhænger tilberedningstiden af grøntsagernes
friskhed.Kontrollérderforgrøntsagernestilstand,oglægentenlidttidtil,ellertræk
lidt fra.
Den korte tilberedningstid ved brug af en mikrobølgeovn bevirker, at maden ikke
koger ud.
• Derkaneventuelttilsætteslidtvand.
• Vedkogningafskoggrøntsagererderkunbrugforenmindremængdevand.
Mikrobølgeeffekt
Hvilken effekt der skal vælges, afhænger af tilstanden af de fødevarer, der skal
tilberedes.
Ideestetilfældeskalmadentilberedespåfuldeffekt.
• Fuldeffektanvendesbl.a.tilhurtigopvarmningafmad,kogningafvandeller
lignende.
• Laveffektbrugesfortrinsvistiloptøningsamttilberedningafretter,hvorider
indgår ost, mælk og æg. (Hele æg med skal må ikke koges i mikrobølgeovn, da
æggene risikerer at eksplodere). Derudover anvendes de lavere effekttrin også til
færdigtilberedning og for at bevare fødevarernes gode aroma.
Generelt om tilberedning
• Hvisderskaltilberedespopcorniposer,skaldetgøresietildfastfad,derer
egnettilbrugimikrobølgeovn,daglasdrejetallerkenenellerskansprænge.
• Hvishelemåltidettilberedesimikrobølgeovnen,tilrådesdetatstartemedde
mestkompaktefødevarersomf.eks.kartoer.Nårdisseerkogt,dækkesdetil,
hvorefter resten af fødevarerne tilberedes.
• Deestefødevarerbørdækkestil.Entættildækningholderpådampog
fugtighed, hvilket forkorter tilberedningstiden i mikrobølgeovnen. Dette gælder
isærdeleshed,nårderertaleomgrøntsager,skeretteroggryderetter.
Tildækning af fødevarerne giver også en bedre fordeling af varmen og dermed et
hurtigt og godt resultat af tilberedningen.
• Foratopnådetbedstmuligeresultaterdetvigtigtatplacerefødevarernepåden
rigtige måde, da mikrobølgestrålerne er kraftigst i midten af mikrobølgeovnen.
Hvisduf.eks.bagerkartoer,børduplaceredemlangskantenaf
glasdrejetallerkenen,sådetilberedesensartet.
• Foratfåenensartettilberedningafkompakterettersomkødogfjerkræerdet
vigtigt at vende kødstykkerne nogle gange.
• Dukangodtbageimikrobølgeovn,blotikkeefteropskrifter,hvoriderindgår
gær.
• Vedtilberedningaffødevarermedtykskal,f.eks.kartoer,æbler,helesquash
ellerkastanjer,børduprikkehulleriskallenforatforhindre,atfødevarerne
sprækker under tilberedningen.
• Nårmanlavermadien"traditionel"ovn,ermanvanttilsåvidtmuligtatundgå
at åbne ovnlågen. Med mikrobølger er det anderledes: Her går ingen energi
eller væsentlig varme til spilde. Det vil sige, at du kan åbne ovnlågen og se til
fødevarerne, så tit du vil.
Vigtige sikkerhedsforanstaltninger ved tilberedning af mad
• Hvisdubrugermikrobølgeovnentilopvarmningafbabymadellervæskerien
sutteaske,skaldualtidrørerundtimaden/væskenogkontrolleretemperaturen
grundigtførservering.Hermedsikrerdu,atvarmenerjævntfordelt,ogundgår
skoldningsskader.
Lågetog/ellersuttenmåIKKEværesatpåsutteasken,nårdennesættesindi
mikrobølgeovnen.
• Vedforlangopvarmningstidkannoglefødevarerforkulleogudviklerøg.Hvisdet
sker, skal du lade ovnlågen være lukket og slukke helt for mikrobølgeovnen.
Nogle fødevarer med lavt vandindhold, f.eks. chokolade i blokke og bagværk
med sødt fyld, skal varmes forsigtigt. Ellers kan de blive ødelagt eller ødelægge
beholderen.
BRUG AF TILBEHØR VED TILBEREDNING AF MAD
Inden du går i gang med at tilberede fødevarer i beholdere, bør du kontrollere, at de
beholdere, du ønsker at anvende, er lavet af et egnet materiale, da nogle plastarter
kanblive"slatne"ogdeforme,ogdanoglekeramiktyperkansprække(isærved
opvarmning af små mængder fødevarer).
For at teste om en beholder er egnet til brug i mikrobølgeovn, skal du gøre følgende:
• Stilbeholderenindiapparatet.
• Stilsamtidigetglas,dererfyldthalvtopmedvand,ibeholderen.
• Startapparatet,ogladdenkørei15-30sek.påhøjesteeffekt.
• Hvisbeholderenblivermegetvarmatrøreved,børduundladeatbenyttedeni
mikrobølgeovn.
Egnede redskaber og materialer
Når du tilbereder mad i mikrobølgeovn, må du GERNE bruge følgende redskaber og
materialer:
• Glasogglasskåle
• Stentøj(uglaseretogglaseret).Fødevarerneholdersiglængerevarmeiglaseret
stentøjendiandrefade.
• Plastbeholdere.Kananvendestilmangeopvarmningsformål.Bemærk!
Plastbeholdere af melamin, polyethylen og phenol kan IKKE anvendes.
• Porcelæn.Altporcelænkananvendesimikrobølgeovne,dogerildfastporcelæn
at foretrække.
• Ildfastelågfade.Glasfade,hvislåglukkersåtæt,atderikkekanslippedampud,
er ideelle til grøntsager og frugt, der ikke tilsættes væske (tilberedningstiden må
dogikkeoverstige5min.).
• Bruningsfade.Manskalværemegetvarsommednetopdenneslagsfade.
Opvarmaldrigetbruningsfadimereend5minutterpåglasdrejetallerkenen.En
passende isolator som f.eks. en varmeprøvet tallerken skal placeres mellem
bruningsfadetogglasdrejetallerkenenforatundgå,atglasdrejetallerkenen
overophedes.
• Mikroovnsstegelm.Anvendesspecieltiforbindelsemedsupper,saucer,
sammenkogte retter eller ved optøning. Kan også anvendes som løs
overdækningforatforhindrefedtm.v.iatsprøjteudiovnrummet.
• Køkkenrulle.Erideelt,dakøkkenrulleopsugerfugtogfedt.F.eks.kanbacon
lægges lagvist med køkkenrulle mellem hvert lag. Det bliver så helt sprødt, da
detikkeliggeri"sitegetfedt".Hjemmebagtbrødkantagesdirektefrafryseren,
pakkes ind i køkkenrulle og opvarmes i mikrobølgeovn.
• Vådkøkkenrulle.Kananvendesiforbindelsemedskellergrøntsager.
Tildækning af fødevarerne forhindrer udtørring.
• Pergamentpapir.Fisk,storegrøntsagersomblomkål,majskolberoglign.kan
indpakkes i vådt pergamentpapir.
• Stegeposer.Erideelletilkød,skoggrøntsager.Demåimidlertidaldriglukkes
med metalclips, men skal lukkes til med bomuldstråd. Prik små huller i posen,
og læg den i mikrobølgeovnen på en tallerken eller et glasfad.
Uegnede redskaber og materialer
Når du tilbereder mad i mikrobølgeovn, må du IKKE bruge følgende redskaber og
materialer:
• Forsegletglas/askermedsmååbninger,dadekansprænge.
• Almindeligetermometre
• Sølvpapir/foliebakker,damikrobølgestrålerneikkekantrængeigennem
materialet og dermed ikke kan koge fødevarerne.
• Genbrugspapir,dadetkanindeholdesmåmetalsplinter,derkanforårsage
gnisterog/ellerbrand.
• Lukkededåser/beholderemedtætsluttendelåg,daderkanopståetovertryk,
somfårdåsen/beholderentilatsprænge.
• Metalklemmerogandrelåg/folier,derindeholdermetaltråde,dadedanner
gnisterimikrobølgeovnen,ogdeskalderforfjernes.
• Skåle/beholdereogindpakningerafmetal,medmindredeerudformetspecielt
tilbrugimikrobølgeovne.Mikrobølgernereekteresogkanikkenåindtil
fødevarerne gennem metallet.
5
• Tallerkener,fadeogskåle/beholderemeddekorationerafmetal,guldogsølv.De
kangåistykkerog/ellermedføre,atderdannesgnisteriovnrummet.
RENGØRING
Ved rengøring af apparatet bør du være opmærksom på følgende punkter:
• Slukforapparatet,ogtagstikketudafstikkontaktenindenrengøring.
• Rengørapparatetvedattørredetafmedenfugtigklud.Tilsæteventueltlidt
opvaskemiddel til vandet, hvis apparatet er meget snavset.
• Brugikkestålsvampe,skuresvampeellernogenformerforstærke,opløsende
eller slibende rengøringsmidler til at rengøre apparatet med, da det kan
ødelæggeapparatetsudvendigeoverader.
• Dermåikketrængevandindiventilationsåbningerne.
• Drejeakslen,drejeringenogapparatetsindvendigebundskalrengøresjævnligt,
såglasdrejetallerkenenkandrejeuhindretrundt.
• Væropmærksompå,atresteraffedtoglignendekanmedførekraftig
opvarmningafglasdrejetallerkenen,hvilketkanfådentilatsprænge.
• Glasdrejetallerkenenkaneventueltrengøresienopvaskemaskine.
• Afmonterikkemica-pladen(2)påindersidenafovnrummet!
• Tip:Nårapparatetharværetibrugetstykketid,kanovnrummetbegyndeat
lugte. Hvis lugten ikke forsvinder efter almindelig rengøring, kan du anbringe
nogle citronskiver i en kop og sætte dem i apparatet ved fuld mikrobølgeeffekt i
2-3minutter.Dettevilfålugtentilatforsvinde.
Rengøring af varmelegemet i ovnrummet
• Startmedatrengøreovnrummetmedenkludvredethårdtopivandtilsat
opvaskemiddel.
• Indstildereftergrillenpåhøjesteeffektforatbrændefedtogsnavsaf.
• Slukapparatet,nårvarmelegemetikkerygerlængere,ogladdetkøleheltaf.
• Tørovnrummetafigenforatfjernedebrændterester.Bemærk!Selve
varmelegemet må IKKE berøres.
FØR DU HENVENDER DIG TIL EN REPARATØR
Hvis apparatet ikke vil starte:
• Undersøg,omstikketersatkorrektistikkontakten.Hvisdetikkeertilfældet,
skal du tage stikket ud, vente 10 sekunder og derefter sætte stikket i igen.
• Undersøg,omderersprungetensikringelleromsikringsrelæeterslåetfra.Hvis
det ikke er tilfældet, kan du kontrollere, om stikkontakten fungerer, ved at slutte
et andet apparat til den.
• Kontrollér,omovnlågenerlukkethelt.Hvisdenikkeerdet,sørgerdet
automatiske sikkerhedssystem via låsetapperne (1) for, at apparatet ikke kan
startes.
• Kontrollér,ombørnesikringeneraktiveret.Slåisåfaldbørnesikringenfravedat
holdeknappen"Stop/Clear"indei3sekunder.
• Kontrollér,omapparateterprogrammeretkorrekt.
Hvis apparatet stadig ikke fungerer, skal du henvende dig til en reparatør.
SPECIFIKATIONER
Ret til ændring af nedenstående data forbeholdes i tilfælde af produktændringer.
Hvis dataene er vigtige for dig, bør du kontrollere apparatets typeskilt.
OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE OG GENBRUG AF DETTE PRODUKT
Bemærk,atdetteAdexi-produkterforsynetmeddettesymbol:
Det betyder, at produktet ikke må kasseres sammen med almindeligt
husholdningsaffald, da elektrisk og elektronisk affald skal bortskaffes særskilt.
IhenholdtilWEEE-direktivetskalhvermedlemsstatsikrekorrektindsamling,
genvinding, håndtering og genbrug af elektrisk og elektronisk affald. Private
husholdningeriEUkangratisaeverebrugtudstyrpåsærligegenbrugsstationer.
I visse medlemsstater kan du i visse tilfælde returnere det brugte udstyr til den
forhandler, du købte det af på betingelse af, at du køber nyt udstyr. Kontakt
forhandleren, distributøren eller de kommunale myndigheder for at få yderligere
oplysninger om, hvordan du skal håndtere elektrisk og elektronisk affald.
REKLAMATIONSBESTEMMELSER
Reklamationsretten gælder ikke:
• hvisovennævnteikkeiagttages
• hvisderharværetforetagetuautoriseredeindgrebiapparatet
• hvisapparatetharværetmisligholdt,udsatforenvoldsombehandlingellerlidt
anden form for overlast
• hvisfejliapparateteropståetpågrundaffejlpåledningsnettet.
Daviheletidenudviklervoresprodukterpåfunktions-ogdesignsiden,forbeholder
vi os ret til at foretage ændringer i produktet uden forudgående varsel.
SPØRGSMÅL & SVAR
Harduspørgsmålomkringbrugenafapparatet,somduikkekanndesvarpåi
dennebrugsanvisning,ndessvaretmuligvispåvoreshjemmesidewww.adexi.dk.
Dundersvaretvedatklikkepå"Spørgsmål&svar"imenuen"Forbrugerservice",
hvor de oftest stillede spørgsmål er vist.
Påvoreshjemmesidenderduogsåkontaktinformation,hvisduharbrugforat
kontakte os vedrørende teknik, reparation, tilbehør og reservedele.
IMPORTØR
Adexi Group
www.adexi.dk
Vitagerforbeholdfortrykfejl.
Strømforbrug 230V,50Hz,1.270W(mikrobølgeeffekt)
1.000 W (grill)
Nominel mikrobølgeeffekt 800 W
Udvendigemål 442mm(H)x340mm(B)x258mm(D)
Ovnrummets volumen 20 liter
Effektfordeling Drejetallerken(Ø245mm)
NettovægtCa.10,5kg
6
INTRODUKTION
Förattduskallfåutsåmycketsommöjligtavdinnyaapparatbörduläsaigenom
dennabruksanvisninginnanduanvänderapparatenförstagången.Varspeciellt
uppmärksampåsäkerhetsföreskrifterna.Virekommenderarocksåattdusparar
bruksanvisningensåattdukananvändadensomreferenssenare.
VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Allmänt
• Felaktiganvändningavapparatenkanledatillpersonskadorochskadorpå
apparaten.
• Användapparatenenbartfördessavseddasyfte,dvs.tillagningavmat.
Tillverkarenansvararinteförskadorsomuppstårtillföljdavfelaktiganvändning
ellerhantering(seävenGarantivillkor).
• Endastförhemmabruk.Fårejanvändasförkommersielltbrukeller
utomhusbruk.
• Fårendastanslutastill230V,50Hz.Apparatenmåstevarajordad.
• Placerainteapparatenellersladdennäravarmaområdensomgasplattoreller
elektriska spisplattor.
• Användinteapparatenifuktigamiljöer.
• Användinteapparatenomsystemetförsäkerhetslåsetintefungerar,eftersom
detinnebärattutrustningenkansättaspåävenomluckaninteärstängd.Om
luckanäröppenriskerarduattutsättasförmikrovågsstrålning.
• Ställaldriguppluckan.
• Påhögersidaavugnsutrymmetnnsenisoleringsplatta(påminneromkartong).
Denna platta får inte tas bort.
• Användinteapparatenutandenroteranderingenochglastallriken.
• Användinteapparatenomdetnnsresteravrengöringsmedeliden.
• Barnsombennersiginärhetenavapparatennärdenäribrukbörhållasunder
uppsikt.Barnfårinteanvändaapparatenutantillsynfrånenvuxen.
• Vidtillagningmedgrillfunktionernakanapparatenblimycketvarm.Vidrörinte
hetaytoreftersomdetutgörriskförbrännskada.
• Föraldriginnågotiventilationsöppningarochandraöppningar.
• Närglödlampaniugnsutrymmetbehöverbytaskontaktarduaffärendärdu
köpte apparaten.
Användning
• Sättintepåapparatennärdenärtom.Förattdetskakunnasabsorberas
mikrovågor måste det stå någonting i apparaten (mat) så att den inte skadas.
Omduvilltestadeolikafunktionernakanduställaenkoppvatteninneiugnen.
• Följalltidanvisningarnaiavsnitten”Tipsförtillagningavmat”och”Attanvända
redskapvidtillagningavmat”.
• Närduanvändergrillfunktionenfårduenbartanvändakärlsomlämparsigför
användningienvanligugn.
• Tillagaaldrigmatdirektpåglastallriken;användalltidettpassandekärl.
Sladd och stickkontakt
• Användinteapparatenomsladdenellerstickkontaktenärskadade,omdeninte
fungerar korrekt eller om den skadats av tung belastning, slag eller liknande.
• Omapparatenellerstickproppenärskadadmåsteutrustningenundersökasoch
omnödvändigtreparerasavenauktoriseradreparatör.Iannatfallnnsriskför
elektriskastötar.Försökaldrigrepareraapparatensjälv.Kontaktainköpsstället
förreparationersomtäcksavgarantin.Ejauktoriseradereparationereller
ändringarpåapparatengörgarantinogiltig.
Brandrisk!
Observeraföljandepunkterförattminskariskenförbrandiugnsutrymmet:
• Tillagaintematenförlängeellervidförhögtemperatur,ochlämnainte
apparatenobevakadomduanväntpapper,plastellerannatlättantändligt
material i syfte att minska tillagningstiden.
• Metallklämmorochlock/plastlmsominnehållermetalltrådarkanorsakagnistor
ochmåstedärförtasbort.
• Förvaraaldrigkokböckerellerandraföremåliapparaten.
• Värmaldrigoljaellerfettiapparaten.
• Ommaterialiapparatenbörjarbrinnaskadulåtaluckanvarastängd.Stängav
apparatenomedelbartochdrautkontaktenurvägguttaget.
BESKRIVNING AV APPARATENS DELAR
1. Låssprintar
2. Isoleringsplatta
3. Axel
4. Roterande ring
5. Roterandeglastallrik
6. Display
7. Knappsats
a.Knappen"Wt./TimeDefrost"(vikt/tid-upptining)
b.Knappen“Grill/Combi”(grill/
kombinationstillagning)
c.Knappen"AUTOREHEAT"(automatisk
uppvärmning)
d.Knappen“10”
e.Knappen“+1”
f.Knappen“MENU”(meny)
g.Knappen“10”
h.Knappen“Start/ExpressCook”(start/
expresstillagning)
i. Öppningsknapp
j.Knappen“Stop/Clear”(stoppa/rensa)
k.Knappen“1”-“
l.Knappen"Clock/Pre-set"(klocka/förinställning)
m.Knappen“Microwave”(väljereffektnivå)
Grilltillbehör ingår
FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNINGSTILLFÄLLET
Varjeenskildapparatkontrolleraspåfabriken,menförsäkerhetsskullbördu,efter
uppackning, kontrollera att apparaten inte skadats under transporten.
• Kontrolleraomdetnnsnågonsynligskada(t.ex.märkenellerliknande),om
luckangårattstänga,samtomgångjärnenäriordning.
• Omapparatenverkarskadadskadukontaktainköpsstället.Användinte
apparatenförrändenkontrolleratsavenauktoriseradspecialist.
• Innananvändningbördusetillattalltförpackningsmaterialtagitsbort,bådepå
in-ochutsidan.
Placering av apparaten
• Apparatenmåsteståpåenjämnytasomorkarbäradessvikt(cirka10,5kg).
• Apparatenlämparsiginteförinbyggnad.Detmåstennasettfrittutrymmepå
minst7,5cmbakom,7,5cmpåsidornaavoch30cmovanförapparatenföratt
garanteratillräckligventilation.
• Setillattventilationshålenihöljetintetäcksöver.Omdeärtäcktanärapparaten
användsnnsdetriskföröverhettning.Användinteapparatenförrändenhar
svalnat.
• Taintebortgummifötterna.
Anslutning
• Apparatenmåsteanslutastillett230voltsväxelströmsuttag,50Hz.
oGarantingällerinteomapparatenanslutstillettuttagmedfelaktigspänning.
• Närapparatenärströmanslutenljuderensignalochdisplayen(6)visar
"00:00:00".
Ställa in klockan
1. Tryckpåknappen"Clock/Pre-set"(l)somavgerensignal.”0:00”visaspå
displayen och timvisaren blinkar.
2. Tryckpåknapparna"+1"(e)eller“1"-"(k)förattställainönskadtimme.
3. Tryckpåknappen"Clock/Pre-set".Siffrornaförminuterbörjarblinka.
4. Tryckpåknapparna"+1"eller“1"-"förattställainminuter.
5. Tryckpåknappen"Clock/Pre-set"förattavslutainställningen.
6. Detvåpunkternamellansiffrornabörjarblinkavilketinnebärattklockanär
igång.
Installation av den roterande glastallriken
Kontrolleraattglastallriken(5)sitterkorrektpåsinaxel(3)ochdenroteranderingen
(4)innanduanvänderapparaten.Detrelåshakarnapåglastallrikenskapassasihop
med de tre låshakarna på axeln. De tre rullarna på den roterande ringen ska löpa i
det runda spåret under glastallriken.
Innan du använder apparaten för första gången
Förstagångenapparatenanvändskandetrykaochluktalite.Dettaberorpå
oljeresterfråntillverkningenochärvarkenonormaltellerskadligt.Luktenkan
avlägsnasgenomattdustartargrillprogrammetochlåterdetköranågraminuter.
Efter det bör lukt och rök försvinna. Upprepa proceduren om lukten och röken inte
försvinner.
ANVÄNDA APPARATEN
Grundläggandeanvändning
• Tryckpåöppningsknappen(i)förattöppnaugnsluckan.
• Placeramatensomskatillagasiapparatenochstängugnsluckan.
• Väljtillagningsfunktionenligtbeskrivningnedanochsättpåapparaten.
• Närtillagningstidenförutitstannarmikrovågsugnenautomatiskt.5ljudsignaler
hörs;tillagningenärslutförd.
• Displayenåtergårtillklockläget.
Pausa tillagningen
• Tillagningenkanavbrytastillfälligtnärsomhelstgenomattdutryckerpå
knappen"Stop/Clear"(j)engång.
• Tillagningenkanävenavbrytastillfälligtgenomattduöppnarluckan(praktiskt
omdubehövervändapåmaten).
• Närtillagningstidenavbrytstillfälligtvisarklockanhurlångtidsomåterstår.
• Omduvillsättaigångtillagningenigenstängerduugnsluckan(omdenhar
öppnats)ochtryckerpåknappen"Start/ExpressCook"(h)igen.
SE
7
• Omdutryckertvågångerpåknappen“Stop/Clear”,stoppastillagningenoch
denvaldatillagningstidenochprogrammetåterställs.
Andra funktioner under tillagning
• Varjegångdutryckerpånågonavknapparnahörsensignal.
• Apparatenavslutarprogramlägeteftercirka30sekundersinaktivitet.
• Dukannärsomhelstkontrolleraeffektenundertillagninggenomatttrycka
påknappen"Microwave"(m).Effektenvisasi3sekunderinnanåterstående
tillagningstid visas igen.
• Dukannärsomhelstkontrolleratidenundertillagninggenomatttryckapå
knappen"Clock/Pre-set".Tidenblinkari2-3sekunderinnandenåterstående
tillagningstiden visas igen.
Snabbtillagning
Snabbtillagning sker vid full mikrovågseffekt i det antal minuter du har angett. Den
längstatillagningstidensomkanställasinförsnabbtillagningär12minuter.
1. Tryckpåknappen"Start/ExpressCook"upprepadegångerförattställain
tillagningstiden.Varjetryckningökartillagningstidenmed30sekundertillsen
tillagningstidpå1minutoch30sekunderellermerharuppnåtts.Varjetryckning
ökar tillagningstiden med 1 minut.
2. Mikrovågsugnenbörjarautomatiskttillagadirektvidfulleffektochdisplayen
visar den återstående tillagningstiden.
3. Dukanökatillagningstidenundertillagninggenomatttryckapåknappen“Start/
ExpressCook”.
Manuell tillagning – välja effektnivå
1. Tryckeragångerpåknappen"Microwave"förattväljaönskadeffektnivå.Se
de olika nivåerna i nedanstående tabell.
2. Närdisplayenvisarönskadeffekt,ställintillagningstidenmedknapparna"10’”
(d),“+1’“,“10”“(g)och“1”-“.
oMin.valär1sekundochmax.valär99minuteroch99sekunder.
3. Tryckpåknappen"Start/ExpressCook"förattbörjatillagningen.
4. Ugnen startar och displayen visar hur lång tillagningstid som återstår.
Automatisk uppvärmning
Automatiskuppvärmninganvändsförattvärmamatmedkändvikt.
1. Tryckpåknappen“AutoReheat”(c);“150”visaspådisplayen.
2. Tryckupprepadegångerpåknappen"AutoReheat"förattväljaviktpåmaten.
oVäljmellan150g,250g,350goch400g.
3. Tryckpåknappen"Start/ExpressCook"förattbörjatillagningen.Displayenvisar
hur lång tid som återstår.
Grillning
1. Tryckengångpåknappen“Grill/Combi”(b)förattväljagrillning.Pådisplayen
visas“G-1”.
2. Tryckpåknapparna"10’","+1’","10"och“1”-“förattställainönskad
tillagningstid.
oMin.valär1sekundochmax.valär99minuteroch99sekunder.
3. Tryckpåknappen"Start/ExpressCook"förattbörjatillagningen.
4. Ugnen startar och displayen visar hur lång tillagningstid som återstår.
OBS:Grillningutförsalltidpåhögstaeffekt.Vändmatenefterhalvatillagningstiden
förattfåsåjämntresultatsommöjligt.
Kombinationsprogram med mikrovågseffekt och grill
Apparaten har två kombinationsprogram med mikrovågseffekt och grill.
1. Trycktvåellertregångerpåknappen“Grill/Combi”förattvälja
kombinationsprogram. Se de olika nivåerna i nedanstående tabell.
5. Tryckpåknapparna"10’","+1’","10"och“1”-“förattställainönskad
tillagningstid.
oMin.valär1sekundochmax.valär99minuteroch99sekunder.
2. Tryckpåknappen"Start/ExpressCook"förattbörjatillagningen.
3. Ugnenstartarochdisplayenvisarhurlångtillagningstidsomåterstår.
Upptiningsfunktion
Apparatenkananvändasföratttinauppmatgenomattväljade2
upptiningsprogrammen (se nedan).
Upptining efter vikt
1. Placera den frysta maten i apparaten.
2. Tryckengångpåknappen"Wt.TimeDefrost"(a).“Def1”visasidisplayen.
3. Tryckpåknapparna"+1’"eller“1"-"förattställaviktenpåmaten.
oViktenkanväljasmellan100-2000gmedintervallpå100g.
4. Tryckpåknappen"Start/ExpressCook"förattbörjaupptiningen.
5. Ugnenstartarochdisplayenvisarhurlångtillagningstidsomåterstår.
Upptining efter tid
1. Placera den frysta maten i apparaten.
2. Trycktvågångerpåknappen"Wt.TimeDefrost".“Def2”visasidisplayen.
3. Tryckpåknapparna"10’","+1’","10"och“1”-“förattställainönskad
tillagningstid.
oMin.valär1sekundochmax.valär99minuteroch99sekunder.
OBS:Vänddenfrystamatenellerrörruntidenefterhalvaupptiningstidenförattfå
såjämntresultatsommöjligt.
Tillagning med hjälp av automenyn
Apparatenhar8automenyprogramsomkananvändasförolikatyperavlivsmedel
(se automenylistan i tabellen nedan).
1. Tryckpåknappen"MENU"(f)tillsdisplayenvisarönskatautomenyprogram.
2. Tryckpåknapparna“+1’“eller“1”-“förattväljaeninställningmotsvarandeen
volym eller ett antal (se tabell nedan).
oNäreninställningvalts,väljerställerapparatenautomatisktinlämplig
tillagningstid.
3. Tryckpåknappen"Start/ExpressCook"förattbörjatillagningen.
4. Tillagningensätterigångochdenåterståendetillagningstidenvisas.
OBS:Dukanbehövaröraiellervändapåmatenefterhalvatillagningstidenföratt
setillattdenblirjämnttillagad.
OBS:Vidtillagningavpasta(program4)skadutillsättakokandevattenföre
tillagningen.
Tillagning i era steg
Apparatenkanköraupptilltvåprogramiföljdeftervarandra.Omnågotavdevalda
programmenärupptiningmåstedetprogrammetalltidvaradetförsta.
Exempel:Duvillställainettprogrammedtillagningmed100%effekti10minuter
ochtillagningmed80%effekti15minuteridenordningsföljden.
1. Tryckengångpåknappen"Microwave"förattvälja100%effekt.
2. Tryckengångpåknappen"10’"förattställain10minuter.
3. Trycktvågångerpåknappen"Microwave"förattvälja80%effekt.
Antal tryckningar
på knappen
Indikering
displayen
Mikrovågseffekt
1 100 % P100
2 80 % P80
3 50%P50
4 30%P30
5 10%P10
Antal tryckningar
på knappen
In dikering på
displayen
Mikrovågseffekt Grillfunktion
2 C-155% 45%
3 C-236% 64%
Auto-program
Mat/funktion
Vikt
Antal
tryckningar på
“+1’“eller“1”-“
150 1150
350 2350
500 3500
150 1150
250 2250
350 3350
400 4 400
450 5450
150 1150
300 2300
450 3450
600 4 600
50(med kallt
vatten,450g)1 50
100 (med kallt
vatten, 800) 2 100
150(med kallt
vatten,1.200g)3 150
1(ca.230g)11
2 (ca. 460 g) 2 2
3(ca.690g)33
1 (ca. 80 g) 1 1
2 (ca. 160 g) 2 2
3(ca.250g) 3 3
500 1 500
750 2 750
1.000 3 1000
550 1 550
1.100 2 1100
Indikering på
displayen
A-1 Grönsaker
A-2 Fisk
A-3 Kött
A-4 Pasta
A-5 Potatis
A-6 Pizza
A-7 Suppa
A-8 Gröt
8
4. Tryckengångpåknappen"10’"ochtvågångerpå“1’“förattställain15
minuter.
5. Tryckpå"Start/ExpressCooking"förattpåbörjatillagningmeddetvalda
erstegsprogrammet.
6. Tillagningen startar. Först visar displayen den återstående tillagningstiden för det
förstaprogrammet,ochdäreftervisasdenåterståendetillagningstidenförnästa
program.
Tidsstyrd tillagning
Dukanställainapparatensåatttillagningenbörjarenbestämdtid.Detärviktigtatt
setillattapparatensklockaärrättinställd(seavsnittetStällainklockanovan)närdu
skaanvändadennafunktion.
1. Ställinprogrammet/programmensomvanligt(enligtanvisningarnaovan),men
startaintetillagningengenomatttryckapåknappen"Instant.Start".
2. Tryckpåknappen"Clock/Pre-set"förattvisatiden.
3. StällinstarttidenpådetsättsombeskrivsiStällainklockanovan.
4. Slutförprocessengenomatttryckapåknappen"Start/Express".Displayen
återgårtillklockläget.
5. Apparatenstartartillagningennärdenvaldastarttidenharuppnåtts.
oDukannärsomhelstkontrolleradeninställdastarttideninnantillagningen
startatgenomatttryckapåknappen"Clock/Pre-set".Starttidenblinkarpå
displayeni2-3sekunderochåtergårdäreftertillklockfunktionen.
oDukannärsomhelstannullerainställningarunderinställdtillagning
genomatttryckapåknappen“Stop/Clear”.Dååtergårapparatentilltidigare
inställningar.Påsammasättåtergårapparatentillföregåendeinställningar
omingenåtgärdutförsinomloppetavenminutunderinställningen.
OBS:Omduinteställtinettprogramutanendaststarttiden,fungerarinställningen
somenlarmklocka,ochfemsignalerljudernärdeninställdastarttidenharuppnåtts.
OBS:Tidsinställdtillagningkaninteanvändasikombinationmed
upptiningsprogram.
BARNSÄKERHETSLÅS
Barnsäkerhetslåsetförhindrarattsmåbarnanvänderapparaten.Apparatenkaninte
användasnärbarnsäkerhetslåsetäraktiverat.Barnsäkerhetslåsetaktiverasgenom
attduhållerknappen“Stop/Clear”nertryckti3sekunder.Enlångsignalljuderoch
displayenvisarsymbolen“[__]”.Omduvillinaktiverabarnsäkerhetslåsetigenhåller
duknappen"Stop/Clear"intryckti3sekunder,eftervilketenlångsignalljuder.
TIPS FÖR TILLAGNING AV MAT
Närdulagarmatiapparatengällerföljandegrundregler:
Tillagningstid
Mindremängdermattillagassnabbareänstörremängder.Ommängdenmat
dubblasmåstetillagningstidendärförökastillmerändubbeltsålångtid.
Mindrebitarköttochsk,ochhackadegrönsakertillagasmycketsnabbareän
störrebitar.Därförrekommenderarviattduskärköttetibitarsominteärstörreän2
x 2 cm om du t.ex. ska göra gulasch, grytor eller liknande.
Matensfasthetärocksåviktigförtillagningstiden.Jufastarematenärdestolängre
tid tar det att tillaga den.
• Helastekarharlängretillagningstidängrytor.
• Enstektarlängretidänenrättmedköttfärs.
Jukallarematenär,destolängreblirtillagningstiden.Matsomärrumstempererad
tillagasdärförsnabbareänmatfrånkylenellerfrysen.
Vidtillagningavgrönsakerberortillagningstidenpåhurfärskagrönsakernaär.
Kontrolleradärförhurgrönsakernaverkarochläggtillellerdraifråntid.
Enkortaretillagningstidimikrovågsugneninnebärattmatenintetillagasförlänge.
• Omdetbehövskandutillsättalitevatten.
• Närdulagarskochgrönsakerbehöverdubaraanvändamycketlitevatten.
Mikrovågseffekt
Effektinställningenberorpåvilkensortsmatsomskalagas.
Ideestafalllagasmatenpåfulleffekt.
• Fulleffektanvändsblandannatdåmanvärmeruppmatsnabbt,kokarvatten
eller liknande.
• Lågeffektanvändshuvudsakligenföratttinamatochtillagarätter
sominnehållerost,mjölkochägg.(Helaäggmedskalfårintekokasi
mikrovågsugneneftersomdekanexplodera.)Dessutomanvändslågeffektnär
sistahandenläggsvidtillagningenellerförattenrättskafåbehållaensärskild
arom.
Allmän information om tillagning
• Användettugnssäkertkärlsomlämparsigföranvändningimikrovågsugnnär
du poppar popcorn i specialförpackning, så skyddar du glastallriken från att
spricka.
• Omhelamåltidenskatillagasiapparaten,rekommenderarviattdubörjarmed
demestkompaktalivsmedlen,sompotatis.Täcköverdemnärdeärklaraoch
tillaga resten av måltiden.
• Deestatyperavmatbörvaraövertäckta.Etttättslutandelockgörattångaoch
fuktstannarkvar,vilketförkortartillagningstiden.Detgällersärskiltvidtillagning
avgrönsaker,skrätterochgrytor.Genomatttäckaövermatenfördelasvärmen
bättre,tillagningengårsnabbareochresultatetblirbättre.
• Förattuppnåbästamöjligaresultatärdetviktigtattmatenplaceraskorrekt
eftersommikrovågornaärstarkastmittiugnsutrymmet.Omdut.ex.bakar
potatisbörpotatisarnaplaceraslängsmedglastallrikenskantsåattdetillagas
jämnt.
• Förattlagakompaktarättersomköttochfågeljämntärdetviktigtattvändapå
köttet några gånger.
• Detgårattbakaimikrovågsugnen,menintereceptsominnehållerjäst.
• Närdutillagarmatmedetttjocktskal,t.ex.potatis,äpplen,helasquashfrukter
ellerkastanjer,bördunaggaskaletförattförhindraattmatenexploderarunder
tillagningen.
• Närdulagarmatienvanligugn,försökerdunormaltattöppnaugnsluckanså
litetsommöjligt.Detbehövsintemedmikrovågsugn:ingenenergiellersärskilt
mycketvärmeförsvinner.Detgåralltsåattöppnaugnsluckanochkontrollera
maten hur många gånger som helst.
Viktiga säkerhetsföreskrifter vid tillagning av mat
• Omduanvänderapparatenförattvärmabarnmatellervätskaiennappaska
måstedualltidröraommaten/vätskanochkontrolleratemperaturen
innandumatarbarnet.Påsåsättfördelasvärmenjämntochduundviker
skållningsskador.
Locketoch/ellernappenmåsteALLTIDtasavnappaskannärdenplacerasi
apparaten.
• Omvissatyperavmatvärmsförlängekandeförkolnaochryka.Omdethänder
skadulåtaluckanvarastängdochstängaavapparatenhelt.
En del mat med lågt vatteninnehåll, t.ex. choklad i rutor och bakverk med söt
fyllningskavärmasförsiktigtsåattde,ellerbehållaren,inteförstörs.
ANVÄNDA REDSKAP VID TILLAGNING AV MAT
Innandubörjartillagamatikärlbördusetillattdekärlduvillanvändaärtillverkade
avlämpligtmaterial,eftersomvisssortsplastkanblimjukochdeformerad,ochen
deltyperavkeramikkangåsönder(särskiltvidtillagningavsmåmängdermat).
Såhärgörduföratttestaomettkärlärlämpligtattanvändaimikrovågsugnen:
• Placeramateniapparaten.
• Placerasamtidigtetthalvfulltglasvattenikärlet.
• Startaapparatenochkördeni15–30sekunderpåfulleffekt.
• Omkärletkännsmyckethettvidberöring,använddetinte.
Lämpliga redskap och material
NärdutillagarmatienmikrovågsugnbörduHELSTanvändaföljanderedskapoch
material:
• Glasochglasskålar
• Stengods(glaseratelleroglaserat).Matenhållersigvarmlängreiglaserat
stengodsäninågotannatkärl.
• PlastkärlKananvändasförolikaslagsuppvärmning.Försiktigt!DetgårINTEatt
användaplastkärlsomärtillverkadeavmelamin,polyetylenochfenol.
• Porslin.Alltporslinkananvändasimikrovågsugnar,dockhelsteldfastporslin.
• Eldfastatäcktakärl.Glaskärlmedlocksomslutersåtättattingenångakommer
utärperfektaförgrönsakerochfruktsomduinteläggertillnågotvattentill
(tillagningstidenfårdockinteöverskrida5minuter).
• StekkärlDumåstevaraväldigtförsiktignärduanvänderdenhärtypenavkärl.
Värmintestekkärletmerän5minuterpåglastallriken.Lämpligisolering,såsom
envärmetestadplattabörläggasmellanstekkärletochglastallrikenföratt
undvika att glastallriken överhettas.
• Plastfolieförmikrovågsugnkananvändas,särskilttillsoppor,såser,stuvningar
ellertillmatsomtinas.Plastfoliekanocksåanvändasförattlösttäckamaten
ochförhindraattfetto.d.stänkernerugnsutrymmet.
• Hushållspapperäridealiskteftersomdetabsorberarvätskaochfett.Tillexempel
kanmanläggabaconilagermedhushållspappermellanvarjelager.Baconet
blir då helt knaperstekt eftersom det inte ligger kvar i sitt eget fett. Hembakat
brödkantasdirektfrånfrysen,packasinihushållspapperochvärmasi
mikrovågsugnen.
• Blötthushållspapperkananvändastillskellergrönsaker.Ommatentäcksöver
hindras den från att torka ut.
• SmörgåspapperFisk,storagrönsaker,såsomblomkål,majskolvarochliknande
kan packas i smörgåspapper.
• Stekpåsarärperfektatillkött,skochgrönsaker.Defårdockaldrigtillslutas
medmetallklämmor.Iställetkanduanvändabomullstråd.Görsmåhålipåsen
ochplaceradenpåentallrikellerettglaskärliapparaten.
Olämpliga redskap och material
NärdutillagarmatienmikrovågsugnskaduINTEanvändaföljanderedskapoch
material:
• Förslutnaglasskålar/askormedsmåöppningareftersomdekanexplodera.
• Vanligatermometrar
• Metallfolie/folielådor,eftersommikrovågornaintekanträngaigenommaterialet
och då tillagas inte maten.
• Återvunnetpapper,eftersomdetkaninnehållasmåmetallisorsomkanorsaka
gnistoroch/ellerbrand.
• Slutnaburkar/behållaremedtättslutandelock,eftersomövertryckkanorsakaatt
burken/behållarenexploderar.
• Metallklämmorochlock/plastlmsominnehållermetalltrådarkanorsakagnistor
imikrovågsugnenochmåstedärförtasbort.
• Skålar/behållareochförpackningsmaterialimetall,såvidadeinteärsärskilt
utformadeförattanvändasiapparaten.Mikrovågornareekterasochkaninte
trängaigenommetallen.
• Tallrikar,kärlochskålar/behållaremedmetall-,guld-ochsilverdekorationer.De
kangåsönderoch/ellerorsakagnistoriugnsutrymmet.
9
RENGÖRING
Närdurengörapparatenbördutänkapåföljande:
• Stängavapparatenochdrautstickkontaktenurvägguttagetförerengöring.
• Rengörapparatengenomatttorkaavdenmedenfuktigtrasa.Lite
rengöringsmedelkananvändasomapparatenärmycketsmutsig.
• Användaldrigenskursvamp,stålullellernågonformavstarkalösningsmedel
eller slipande rengöringsmedel för att rengöra apparaten eftersom de kan skada
apparatens utsida.
• Setillattingetvattenrinnerneriventilationshålen.
• Axeln,denroteranderingenochbotteninutiapparatenmåstegörasrena
regelbundet så att glastallriken kan snurra fritt.
• Tänkpåattkvarblivnafettresteroch/ellerresteravlivsmedelpåglastallrikenkan
göra att den överhettas och spricker.
• Glastallrikenkandiskasidiskmaskin.
• Taintebortisoleringsplattan(2)fråninsidanavugnen!
• Tips:Närapparatenharvaritibrukunderenlängretidkanugnsutrymmetbörja
lukta.Omlukteninteförsvinnergenomvanligrengöringkandulägganågra
citronklyftorienkoppochtillagademimikrovågsugnenvidfulleffekti2-3
minuter.Dettaäretteffektivtsättatttabortlukten.
Rengöring av värmeelementet inuti ugnen
• Börjamedattrengöraugnsutrymmetmedennoggranturvridentrasasomhar
blötts i vatten med rengöringsmedel.
• Ställsedaningrillenpådenhögstainställningenförattbrännabortfettochspill.
• Stängavugnennärvärmeelementetintelängrerykerochlåtdetsvalnahelt.
• Torkaurugnsutrymmetengångtillföratttabortbrändarester.Försiktigt!Vidrör
INTEvärmeelementet.
INNAN DU GÅR TILL EN REPARATÖR
Om apparaten inte startar:
• Kontrolleraattstickkontaktensitterordentligtpåplatsieluttaget.Omdeninte
gördet,taurstickkontakten,väntai10sekunderochsättideniuttagetigen.
• Kontrolleraomensäkringhargåttelleromreläetharstängtsav.Omalltverkar
fungera som det ska kan du testa eluttaget genom att ansluta en annan enhet.
• Kontrolleraattugnsluckanärordentligtstängd.Ärdenintedetsäkerställerdet
automatiskasäkerhetssystemetgenomlåshakarna(1)attapparatenintekan
starta.
• Kontrolleraombarnsäkerhetslåsetäraktiverat.Ombarnsäkerhetslåsetär
aktiveratinaktiverardudetgenomatthållaknappen"Stop/Clear"intryckti3
sekunder.
• Kontrolleraattapparatenärrättprogrammerad.
Om apparaten fortfarande inte fungerar bör du kontakta en reparatör.
SPECIFIKATIONER
Viförbehållerossrättenattändrainformationennedanvidproduktändringar.Om
informationenärviktigfördigbördukontrolleraapparatensmärkskylt.
INFORMATION OM KASSERING OCH ÅTERVINNING AV DENNA PRODUKT
LäggmärketillattdennaAdexi-produktärmärktmedföljandesymbol:
Detinnebärattdennaproduktintefårkasserasihopmedvanligthushållsavfall
eftersom avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska delar
måste kasseras separat.
Direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska delar
kräverattvarjemedlemsstatvidtaråtgärderförkorrektinsamling,återvinning,
hantering och materialåtervinning av sådant avfall. Privata hushåll inom EU kan
utankostnadåterlämnasinanvändautrustningtillangivnainsamlingsplatser.I
endelmedlemsländerkanmanivissafallreturneradenanvändautrustningentill
återförsäljarennärmanköpernyutrustning.Kontaktadinåterförsäljare,distributör
eller lokala myndighet för ytterligare information om hantering av avfall som utgörs
av eller innehåller elektriska eller elektroniska delar.
GARANTIVILLKOR
Garantingällerinteom:
• ovanståendeinstruktionerinteföljs
• apparatenharmodierats
• apparatenharblivitfelhanterad,utsattsförvårdslösbehandlingellerfåttnågon
form av skada eller
• felharuppståtttillföljdavfelpånätspänningen.
Pågrundavkonstantutvecklingavvåraprodukter,bådepåfunktions-och
designsidan,förbehållerviossrättentilländringaravvåraprodukterutan
föregående meddelande.
VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR
Omduharnågrafrågorangåendeanvändningenavapparatenochduintekanhitta
svaret i denna bruksanvisning kan du gå in på vår webbplats på www.adexi.se.
Gåtillmenyn"Konsumentservice"ochklickapå"Frågorochsvar"omduvillsede
vanligaste frågorna och svaren.
Duhittarävenkontaktinformationomdubehöverkontaktaossangåendetekniska
frågor, reparationer och reservdelar.
IMPORTÖR
Adexi Group
www.adexi.se
Adexi ansvarar inte för eventuella tryckfel.
Strömförbrukning 230V,50Hz,1270W(mikrovågseffekt)
1 000 W (grill)
Nominell mikrovågseffekt 800 W
Yttremått 442mm(H)x340mm(B)x258mm(D)
Ugnsutrymmets volym 20 liter
Effektfördelning Glastallrik(Ø245mm)
Nettovikt Ca10,5kg
10
INNLEDNING
For at du skal få mest mulig glede av det nye apparatet, ber vi deg lese nøye
gjennomdennebruksanvisningenførførstegangsbruk.Leggspesieltmerketil
sikkerhetsreglene. Vi anbefaler også at du tar vare på bruksanvisningen, slik at du
kan slå opp i den ved senere anledninger.
VIKTIGE SIKKERHETSREGLER
Generellinformasjon
• Feilbrukavapparatetkanføretilpersonskaderogskaderpåapparatet.
• Apparatetskalbarebrukespåtiltenktmåte,dvs.tiltilberedningavmat.
Produsenten er ikke ansvarlig for skade som skyldes feilaktig bruk eller
håndtering (se også garantibetingelsene).
• Apparateterbareberegnetpåbrukiprivatehusholdninger.Apparateterikke
beregnet på utendørs eller kommersiell bruk.
• Apparatetskalbaretilkobles230V,50Hz.Apparatetmåværejordet.
• Ikkeplasserapparatetellerledningeninærhetenavvarmeområder,for
eksempel gassplater eller elektriske kokeplater.
• Ikkebrukapparatetifuktigeomgivelser.
• Ikkebrukapparatethvissikkerhetssystemetikkefungerer.Dakanapparatet
slås på selv om døren ikke er lukket. Hvis døren er åpen, kan du bli utsatt for
mikrobølgestråling.
• Ikkeladørenstååpen.
• Påhøyresideavovnsrommeterdetenmica-plate(lignerpåpapp).Dennemå
ikkefjernes.
• Ikkebrukapparatethvistallerkenringenogglasstallerkenenikkeermontert.
• Ikkebrukapparatethvisdetliggerresteravrengjøringsmidleridet.
• Holdøyemedbarnsomerinærhetenavapparatetnårdeteribruk.Barnskal
ikke bruke apparatet uten tilsyn av en voksen.
• Nårgrillfunksjonenebenyttes,kanapparatetblisværtvarmt.Ikketapåde
varmeatene–dukanfåbrannskader.
• Puttaldrinoeinniventilasjonsåpningenellerandreåpninger.
• Takontaktmedbutikkendukjøpteapparatetinårlyspæreninneiapparatetmå
byttes ut.
Bruk
• Slåikkepåovnennårdenertom.Detmåværenoe(mat)iapparatetforatdet
skal kunne absorbere mikrobølger og for å unngå skader. Hvis du vil øve på
brukenavdeulikefunksjonene,kanduplassereenkoppvanninneiovnen.
• Følgalltidinstrukseneidelen"Tipsomtilberedningavmat"og
"Kjøkkenredskaperfortilberedningavmat".
• Vedbrukavgrillfunksjonenmådetbarebenyttesbeholderesomegnersegi
vanlige stekeovner.
• Tilberedaldrimatendirektepådenroterendeglasstallerkenen,menbruken
egnet beholder.
Ledning og støpsel
• Brukikkeapparatethvisledningenellerstøpseleterskadet,hvisdenikke
fungerer som den skal, eller hvis den er skadet etter støt eller lignende.
• Hvisapparatetellerstøpseleterskadet,mådetkontrolleresogomnødvendig
repareresavautorisertservicepersonale.Hvisdetikkeskjer,foreliggerdetfare
for elektrisk støt. Ikke forsøk å reparere apparatet selv. Kontakt forretningen
hvordukjøpteapparatetvedgarantireparasjoner.Uautorisertereparasjonereller
endringervilføretilatgarantienikkegjelder.
Brannfare!
Vær oppmerksom på følgende, så reduserer du risikoen for at det oppstår brann i
ovnsrommet:
• Ikkevarmmatenforlengeellervedforhøytemperatur,oglaikkeovnenvære
uten oppsyn hvis papir, plast eller andre brennbare materialer brukes til å
redusere tilberedningstiden.
• Metallklipsoglokk/foliesominneholdermetalltråd,kanforårsakegnisterogskal
derforfjernes.
• Oppbevaraldrikokebøkerellerandregjenstanderiapparatet.
• Ikkebrukapparatettilåvarmeoljeellerfett.
• Hvisnoeiapparatettarfyr,mådørenholdeslukket.Slåstraksavovnenogta
støpselet ut av stikkontakten.
OVERSIKT OVER APPARATETS DELER
1. Låsetapper
2. Mica-plate
3. Roterendeaksel
4. Dreiering
5. Roterendeglasstallerken
6. Display
7. Betjeningspanel
a."Wt./TimeDefrost"-knapp(tining)
b.”Grill/Combi”-knapp(grill/kombi)(tilberedning
medgrill-/kombinasjonsprogrammer)
c."AUTOREHEAT"-knapp
d.“10”-knapp
e.“+1”-knapp
f.“MENU”-knapp
g.“10”-knapp
h.“Start/ExpressCook”-knapp
i.Åpne-knapp
j.“Stop/Clear”-knapp
k.“1”-knapp
l."Clock/Pre-set"-knapp(innstillingavklokke/
tidsur
m."Microwave"-knapp(valgaveffekt)
Grillinnsats følger med
KLARGJØRING AV APPARATET
Hvert eneste apparat blir kontrollert på fabrikken, men av hensyn til sikkerheten bør
du kontrollere at apparatet ikke er blitt skadet under transport når du pakker det ut
hjemme.
• Kontrolleromdetnnessynligeskader(f.eks.bulkere.l.),omdørengårhelt
igjen,ogomhengsleneeriorden.
• Hvisdetserutsomapparateterskadet,skaldukontaktebutikkenderdukjøpte
det. Ikke bruk apparatet før det er kontrollert av en autorisert fagperson.
• Kontrolleratduharfjernetallemballasjeinnvendigogutvendigførbruk.
Plassering av apparatet
• Apparatetmåståpåetattunderlagsomtålervekten(ca.10,5kg).
• Apparatetegnersegikkeforinnbygging.Detmåværeenklaringpåminst
7,5cmbak,7,5cmpåsideneog30cmoverovnenforåsikretilstrekkelig
ventilasjon.
• Kontrolleratventilasjonsåpningeneikkeertildekket.Hvisåpningenetildekkes
mens apparatet er i bruk, er det fare for at apparatet overopphetes. Ikke bruk
ovnenførdeneravkjølt.
• Ikkefjerngummibeina.
Tilkobling
• Apparatetmåkoblestilvekselstrømpå230Vog50Hz.
oGarantiengjelderikkedersomapparateterkoblettilfeilspenning.
• Nårapparatetertilkoblet,høresenpipetoneog"00:00:00"visesidisplayet(6).
Innstilling av klokken
1. Trykkpå"Clock/Pre-set"-knappen(I),ogapparatetavgirénpipetone."0:00"
vises i displayet og timetallet blinker.
2. Trykkpå"+1"(e)eller“1"-"(k)-knappeneforåstilletimene.
3. Trykkpå"Clock/Pre-set"igjenslikatminuttallenebegynneråblinke.
4. Trykkpå"+1"eller“1"-"-knappenforåstilleminuttene.
5. Trykkpå"Clock/Pre-set"-knappenforåfullføreinnstillingen.
6. Kolonet mellom tallene begynner å blinke. Det betyr at klokken virker.
Innsetting av den roterende glasstallerkenen
Kontrolleratdenroterendeglasstallerkenen(5)stårriktigpåakselen(3)og
dreieringen (4) før du begynner å bruke ovnen. De tre tappene på glasstallerkenen
skalpasseinnmellomdetretappenepåakselen.Detrehjulenepådreieringenskal
gå rundt i sporet på undersiden av glasstallerkenen.
Før første gangs bruk
Første gang apparatet brukes, kan det være at litt røyk og lukt avgis. Dette skyldes
oljeresterfraproduksjonenogerverkenunormaltellerfarlig.Luktkanunngåsvedå
starte grillprogrammet og la det stå på i noen få minutter. Da forsvinner lukt og røyk.
Gjentafremgangsmåtenhvisdetteikkeertilfelle.
BRUKE APPARATET
Enkelbetjening
• Trykkpååpne-knappen(i)forååpneovnsdøren.
• Settinnmatensomskaltilberedesiapparatet,oglukkdøren.
• Velgtilberedningsfunksjonslikdetbeskrivesnedenfor,ogslåpåapparatet.
• Nårtilberedningstideneromme,slåsovnenautomatiskav.Ovnenavgirfem
pipetoner for å angi at tilberedningen er fullført.
• Klokkenvisesidisplayetigjen.
Stoppe tilberedningen midlertidig
• Dukannårsomhelstavbrytetilberedningenmidlertidigvedåtrykkeéngangpå
"Stop/Clear"-knappen(j).
• Tilberedningenkanogsåavbrytesmidlertidigvedååpnedøren(praktiskhvis
maten må snus).
• Nårtilberedningenavbrytesmidlertidig,viserklokkenhvormyeavtidensom
gjenstår.
• Hvisduvilstartetilberedningenpånytt,lukkerduovnsdøren(hvisdenerblitt
åpnet)ogtrykkerpå"Start/ExpressCook"-knappen(h)igjen.
• Hvisdutrykkertogangerpå“Stop/Clear”-knappen,stoppestilberedningenog
valgt tilberedningstid og program tilbakestilles.
NO
11
Andre funksjoner under tilberedning
• Hvergangdutrykkerpåenavknappenehøresenpipelyd.
• Apparatetgårutavprogrammodusetterca.30sekunderutenaktivitet.
• Dukannårsomhelstsjekkeeffektenundertilberedningenvedåtrykkepå
"Microwave"-knappen(m).Effektenvisesi3sekunderførgjenværende
tilberedningstidvisesigjen.
• Dukannårsomhelstsjekketidenundertilberedningenvedåtrykkepå"Clock/
Pre-set"-knappen.Tidenblinkeri2-3sekunderførgjenværendetilberedningstid
visesigjen.
Hurtig tilberedning
Hurtigtilberedninggjøresvedfullmikrobølgeeffektiantalletminutterduangir.Den
maksimale tilberedningstiden for hurtig tilberedning er 12 minutter.
1. Trykkeregangerpå"Start/ExpressCook"-knappenforåangi
tilberedningstiden.Forhverttrykkøkestilberedningstidenmed30sekunder,
inntildunårentilberedningstidpå1minuttog30sekunderellermer.Forhvert
trykk økes deretter tilberedningstiden med 1 minutt.
2. Mikrobølgeovnen begynner automatisk tilberedning på full effekt, og displayet
visergjenværendetilberedningstid.
3. Dukanøketilberedningstidenundertilberedningenvedåtrykkepå"Start/
ExpressCook"-knappen.
Manuell tilberedning – valg av effektnivå
1. Trykkpå"Microwave"-knappengjentattegangerforåvelgeønsketeffekt.Sede
ulike nivåene i tabellen nedenfor.
2. Når displayet viser ønsket effekt, stiller du inn tilberedningstiden med knappene
"10’”(d),“+1’“,“10”“(g)og“1”-“.
o Minimum tilberedningstid er 1 sekund og maksimal tid er 99 minutter og 99
sekunder.
3. Trykkpå"Start/ExpressCook"-knappenforåstartetilberedningen.
4. Nåstarterovnen,ogdisplayetvisergjenværendetilberedningstid.
Automatisk oppvarming
Automatiskoppvarmingbenyttestilåvarmeoppmatmedkjentvekt,pånytt.
1. Trykkpå“AutoReheat”-knappen(c);“150”visesidisplayet.
2. Trykkpå"AutoReheat"-knappengjentattegangerforåvelgevektentilmaten.
oVelgmellom150g,250g,350gog400g.
3. Trykkpå"Start/ExpressCook"-knappenforåstartetilberedningen.
Gjenværendetidvisesidisplayet.
Grilling
1. Trykkéngangpå”Grill/Combi”-knappen(b)foråvelgegrillfunksjonen.Displayet
viser“G-1”.
2. Trykkpåknappene"10’","+1’","10"og“1”-“foråstilleinnønsket
tilberedningstid.
o Minimum tilberedningstid er 1 sekund og maksimal tid er 99 minutter og 99
sekunder.
3. Trykkpå"Start/ExpressCook"-knappenforåstartetilberedningen.
4. Nåstarterovnen,ogdisplayetvisergjenværendetilberedningstid.
MERK:Grillingenskjeralltidmedfulleffekt.Snumatennårhalvetilberedningstiden
hargått.Detsikreretjevntresultat.
Kombinasjonsprogrammer med mikrobølger og grill
Apparatethartokombinasjonsprogrammermedmikrobølgeroggrill.
1. Trykkpå“Grill/Combi”-knappentoellertregangerforåvelge
kombinasjonsprogrammet.Sedeulikenivåeneitabellennedenfor.
5. Trykkpåknappene"10’","+1’","10"og“1”-“foråstilleinnønsket
tilberedningstid.
o Minimum tilberedningstid er 1 sekund og maksimal tid er 99 minutter og 99
sekunder.
2. Trykkpå"Start/ExpressCook"-knappenforåstartetilberedningen.
3. Nåstarterovnen,ogdisplayetvisergjenværendetilberedningstid.
Tinefunksjon
Du kan bruke apparatet til å tine matvarer ved å velge et av de to tineprogrammene
(se nedenfor).
Tining etter vekt
1. Plasser den frosne maten i apparatet.
2. Trykkengangpå"Wt.TimeDefrost"-knappen(a).“Def1”visesidisplayet.
3. Trykkpå"+1"eller“1"-"-knappenforåangivektentilmaten.
o Du kan velge en vekt mellom 100 og 2000 g i intervaller på 100 g.
4. Trykkpå"Start/ExpressCook"-knappenforåstartetinefunksjonen.
5. Nåstarterovnen,ogdisplayetvisergjenværendetilberedningstid.
Tining etter tid
1. Plasser den frosne maten i apparatet.
2. Trykktogangerpå"Wt.TimeDefrost"-knappen.“Def2”visesidisplayet.
3. Trykkpåknappene"10’","+1’","10"og“1”-“foråstilleinnønskettinetid.
o Minimum tinetid er 1 sekund og maksimal tid er 99 minutter og 99 sekunder.
MERK: Snu de frosne matvarene eller rør i dem når halve tinetiden har gått. Det
sikreretjevntresultat.
Tilberedning ved hjelp av auto-menyen
Apparatethar8automenyprogrammertilforskjelligetypermat(seautomenykarti
tabellen nedenfor).
1. Trykkpå"MENU"-knappen(f)inntildisplayetviserønsketautomenyprogram.
2. Trykkpå“+1’“eller“1”-“-knappenforåvelgeeninnstillingsomtilsvareren
mengde eller et tall (se tabellen nedenfor).
o Når du velger en innstilling, velger apparatet automatisk riktig
tilberedningstid.
3. Trykkpå"Start/ExpressCook"-knappenforåstartetilberedningen.
4. Tilberedningenstarter,oggjenværendetilberedningstidvises.
MERK: Det kan være nødvendig å røre i eller snu maten når halve tilberedningstiden
hargåttforåsikrejevntilberedning.
MERK: Når du koker pasta (program 4), må du først koke opp vann.
Tilberedning i ere trinn
Apparatet kan utføre opptil to programmer rett etter hverandre. Hvis et av de valgte
programmene er tining, må det alltid være det første.
Eksempel: Du vil stille inn et program som tilbereder med 100 % effekt i 10 minutter
ogmed80%effekti15minutter,idenrekkefølgen.
1. Trykkéngangpå"Microwave"-knappenforåvelge100%effekt.
2. Trykkéngangpå"10’"-knappenforåstilleinn10minutter.
3. Trykktogangerpå"Microwave"-knappenforåvelge80%effekt.
4. Trykkéngangpå"10’"-knappenogtogangerpå“1’“-knappenforåstilleinn
15minutter.
5. Trykkpå"Start/ExpressCooking"-knappenforåstartetilberedningenmeddet
valgteertrinnsprogrammet.
Antall ganger du
skal trykke
Informasjon
på display
Mikrobølgeeffekt
1 100 % P100
2 80 % P80
3 50%P50
4 30%P30
5 10%P10
Antall ganger du
skal trykke
på knapp
Informasjon på
display
Mikrobølgeeffekt Grillfunksjon
2 C-155% 45%
3 C-236% 64%
Auto-program
Matvare/
funksjon
Vekt-
Antall trykk på
“+1’“eller“1”-“
150 1150
350 2350
500 3500
150 1150
250 2250
350 3350
400 4 400
450 5450
150 1150
300 2300
450 3450
600 4 600
50(med kaldt
vann,450g)150
100 (med kaldt
vann, 800) 2 100
150(med kaldt
vann,1.200g)3150
1(ca.230g)11
2 (ca. 460 g) 2 2
3(ca.690g)33
1 (ca. 80 g) 1 1
2 (ca. 160 g) 2 2
3(ca.250g) 3 3
500 1 500
750 2 750
1.000 3 1000
550 1 550
1.100 2 1100
Informasjon
på display
A-1 Grønnsaker
A-2 Fisk
A-3 Kjøtt
A-4 Pasta
A-5 Poteter
A-6 Pizza
A-7 Suppe
A-8 Gröt
12
6. Tilberedningenstarter,ogdisplayetviserførstgjenværendetilberedningstidfor
detførsteprogrammetogderettergjenværendetilberedningstidfordetneste
programmet.
Tidsinnstilt tilberedning
Du kan stille inn ovnen slik at tilberedningen starter på et bestemt tidspunkt. Det er
viktig å passe på at klokken på ovnen er stilt riktig (se avsnittet Innstilling av klokken
ovenfor)nårdubrukerdennefunksjonen.
1. Stillinnprogrammet/programmenepåvanligmåte(sombeskrevetiavsnittene
ovenfor),menikkestartprogrammetvedåtrykkepå"Instant.Start"-knappen.
2. Trykkpå"Clock/Pre-set"-knappenforåvisetiden.
3. StillinnstarttidensombeskrevetiavsnittetInnstillingavklokken.
4. Fullførprosessenvedåtrykkepå"Start/Express"-knappen.Displayetskifter
over til å vise klokken.
5. Tilberedningenstarternårdetvalgtestarttidspunktetinntreffer.
oDukansjekkestarttidennårsomhelstførtilberedningenstarter,vedå
trykkepå"Clock/Pre-set"-knappen.Starttidspunktetfortilberedningblinker
påskjermeni2-3sekunder,ogderettervisesklokkenpåskjermenigjen.
oDukannårsomhelstannullereinnstillingenevedåtrykkepå“Stop/Clear”-
knappen. Apparatet går da tilbake til den forrige innstillingen. På samme
måte går apparatet tilbake til forrige innstilling hvis du ikke foretar noen
handlinger i løpet av ett minutt.
MERK: Hvis du ikke angir noe program, men bare starttiden, vil tidsinnstillingen
fungere som alarm og apparatet avgir fem pipetoner når innstilt starttid inntreffer.
MERK: Tidsinnstilt tilberedning kan ikke brukes sammen med tineprogrammene.
BARNESIKRING
Barnesikringenhindrersmåbarniåbrukeapparatet.Apparatetkanikkebetjenesså
lengebarnesikringenerslåttpå.Barnesikringenaktiveresvedåholde”Stop/Clear”-
knappeninnei3sekunder.Apparatetavgirenlangpipetone,ogdisplayetviser
symbolet“[__]”.Hvisduvildeaktiverebarnesikringenigjen,trykkerogholderdu
inne"Stop/Clear"-knappeni3sekunder.Apparatetavgirdaenlangpipetone.
TIPS OM TILBEREDNING AV MAT
Nårdutilberedermatiapparatet,gjelderfølgendegrunnregler:
Tilberedningstid
Små mengder mat tilberedes mye hurtigere enn store mengder. Hvis mengden mat
dobles, må tilberedningstiden mer enn dobles.
Småkjøtt-ogskestykkersamtoppdeltegrønnsakertilberedeshurtigereennstore
stykker.Derforanbefalesdet,hvisduforeksempelønskerålagegulasj,lapskaus
ellerlignende,atduikkedeleroppkjøttetistørrestykkerenn2x2cm.
Hvorkompaktmatener,spillerogsåenviktigrollenårdetgjeldertilberedningstiden.
Jo mer kompakt maten er, desto lengre tid tar det å tilberede den.
• Helekjøttstykkertrengerlengretilberedningstidennrettersomeroppdeltismå
biter.
• Etheltkjøttstykketrengerlengretilberedningstidennenrettmedkjøttdeig.
Jo kaldere maten er, desto lengre tilberedningstid er nødvendig. Mat med
romtemperaturblirderforhurtigereferdigennmatfrakjøleskapellerfryser.
Når grønnsaker skal tilberedes, avhenger tilberedningstiden av hvor friske de er.
Derformådusjekkegrønnsakeneogeventueltleggetilellertrekkefralitttid.
En kort tilberedningstid i mikrobølgeovnen betyr at maten ikke tilberedes for lenge.
• Littvannkantilsettesetterbehov.
• Nårskellergrønnsakertilberedes,trengerdubareåtilsetteminimaltmedvann.
Mikrobølgeeffekt
Innstilling av mikrobølgeeffekt avhenger av tilstanden til maten som skal tilberedes.
Ideestetilfellertilberedesmatenvedfulleffekt.
• Fulleffektbenyttesblantannettilåvarmeoppmathurtig,kokevannog
lignende.
• Laveffektbrukesalltidtilåtineoppmatogtilberederettersominneholderost,
melk eller egg. (Hele egg med skall kan ikke kokes i mikrobølgeovnen, fordi
eggenekaneksplodere.)Itilleggbrukeslaveeffektinnstillingertilågjøreferdig
og beholde aromaen i en rett.
Generell informasjon om tilberedning
• Nårdulagermikrobølgepopkorn,mådubrukeenvarmebestandigformsom
egner seg til bruk i mikrobølgeovn for å unngå at glasstallerkenen knuser.
• Hvishelemåltidetskaltilberedesiapparatet,anbefalesdetatdubegynnermed
den mest kompakte maten, for eksempel potetene. Når de er ferdige, dekker du
dem til mens resten av maten tilberedes.
• Deestetypermatbørdekkestil.Etlokksomsittergodt,holderpådampog
fuktighet.Dettereduserertilberedningstideniapparatet.Dettegjelderspesielt
nårgrønnsaker,skoggryterettertilberedes.Nårmatentildekkes,distribueres
varmen bedre. Dette gir et hurtigere og bedre resultat.
• Foråoppnåetbestmuligresultaterdetviktigåplasserematenkorrektiovnen,
da mikrobølgene har høyest effekt midt i ovnen. Hvis du for eksempel skal bake
poteter, bør du plassere dem langs kanten av den roterende glasstallerkenen slik
at de tilberedes likt.
• Nårduskaltilberedekompakteretterlikt,foreksempelkjøttellerfjærfe,erdet
viktigåsnukjøttstykkenenoenfåganger.
• Dukanbakeimikrobølgeovnen,menikkemedoppskriftersominneholdergjær.
• Nårmatmedtyktskalltilberedes,foreksempelpoteter,epler,helsquash
ellerkastanjer,børdustikkehulliskalletforåhindreatdesprekkerunder
tilberedning.
• Nårdutilberedermatienvanligovn,unngårduvanligvisååpnedørenunødig.
Dettegjelderikkeformikrobølgerpågrunnavfølgende:Ingenenergieller
betydelige mengder varme går tapt. Du kan med andre ord åpne ovnsdøren og
se på maten så ofte du ønsker.
Viktige sikkerhetsregler ved tilberedning av mat
• Hvisdubrukerovnentilåvarmeoppbabymateller-drikkeientåteaske,mådu
alltidrøreimaten/drikkenogsjekketemperaturennøyeførdugirmaten/drikken
tilbarnet.Detgjøratvarmenfordelesjevnt,ogatskoldeskaderunngås.
Lokketog/ellersmokkenmåIKKEværesattpåtåteaskennårdensettesi
apparatet.
• Hvisenkeltetypermatvarmesoppforlenge,kandebliforkulletelleravgirøyk.
Hvisdetteskjer,skalduladørenværeigjenogslåovnenheltav.
Enkelte typer mat med lavt vanninnhold, for eksempel småkaker med
sjokoladeogtertermedsøttfyll,børvarmesoppforsiktig,hvisikkekanmaten
eller beholderen bli ødelagt.
KJØKKENREDSKAPER FOR TILBEREDNING AV MAT
Førdubegynneråtilberedematibeholdere,børdusjekkeatbeholdernedu
ønsker å bruke, er laget ev egnet materiale. Enkelte typer plast kan bli bløt eller
deformert, mens enkelte typer keramikk kan sprekke (spesielt når små mengder mat
tilberedes).
Slik tester du om en beholder kan brukes i en mikrobølgeovn:
• Plasserbeholdereniapparatet.
• Settsamtidigethalvfulltvannglassibeholderen.
• Startapparatetogladetgåi15–30sekunderpåmaksimaleffekt.
• Duskalikkebrukeenbeholderdersomdenblirsværtvarmåtapå.
Egnede redskaper og materialer
Når du tilbereder mat i mikrobølgeovn, bør du FORTRINNSVIS bruke følgende
redskaper og materialer:
• Glassogglassboller.
• Steintøy,glassertelleruglassert:Matenholderseglengstvarmiglassert
steintøy.
• Plastbeholdere:Kanbrukestilmangeoppvarmingsformål.Forsiktig!
Plastbeholdere som er laget av melamin, polyetylen og fenol, må IKKE brukes.
• Porselen:Alletyperporselenkanbrukesiovnen,menildfastporselenerå
foretrekke.
• Ildfastetallerkenermedlokk:Glasstallerkenermedlokksomersåtetteatdamp
ikke slipper ut, er ideelle til grønnsaker og frukt som ikke tilsettes vann, men
tilberedningstidenmåikkeoverstige5minutter.
• Bruningsfat.Dumåværesværtforsiktigvedbrukavslikefat.Varmaldri
oppetbruningsfatimerenn5minutterpådenroterendeglasstallerkenen.
Egnet isolering, for eksempel en varmetestet tallerken, bør plasseres mellom
bruningsfatet og den roterende tallerkenen for å hindre overoppvarming.
• Stekelmformikrobølgeovnkanbenyttes,særligtilsupper,sauserogstuinger,
eller til å tine opp mat. Denne kan også brukes som løst deksel for å forhindre at
fett osv. spruter i ovnsrommet.
• Kjøkkenpapir:Erideeltfordidetabsorbererfuktighetogfett.Foreksempel
baconkanleggeslagvismedkjøkkenpapirmellomhvertlag.Dablirbaconet
heltsprøtt,ogdetbaderikkeisittegetfett.Hjemmebaktbrødkantasrettutav
fryseren,pakkesinnikjøkkenpapirogvarmesimikrobølgeovnen.
• Våttkjøkkenpapir:Kanbenyttestilskoggrønnsaker.Nårmatendekkestil,
tørker den ikke ut.
• Matpapirkanbrukestilåpakkeinnskogstoregrønnsaker,foreksempel
blomkål, maiskolber og liknende.
• Stekeposer:Erideelletilkjøtt,skoggrønnsaker.Demåimidlertidikkelukkes
med metallklips. Bomullstråd bør brukes i stedet. Stikk små hull i posen, og sett
den inn i apparatet på en tallerken eller glasstallerken.
Uegnede redskaper og materialer
Når du tilbereder mat i mikrobølgeovn, skal du IKKE bruke følgende redskaper og
materialer:
• Forsegledeglass/askermedsmååpninger:Dekaneksplodere.
• Termometretilvanligbruk
• Sølvfolie/foliefatfordimikrobølgeneikkekantrengegjennommaterialetog
maten blir ikke tilberedt.
• Resirkulertpapir.Sliktpapirkaninneholdesmåmetallbitersomkanforårsake
gnisterog/ellerbrann.
• Gjenlukkedebokser/beholderemedforsegledelokk:Dethøyetrykketkanføretil
atboksen/beholdereneksploderer.
• Metallklipsoglokk/foliesominneholdermetalltråder:Metallkanforårsake
gnisterimikrobølgeovnenogmåderforfjernesførtilberedning.
• Metallboller/-beholdereoginnpakning:Unngådemmedmindredeer
spesiallagetforbrukiovnen.Mikrobølgenereekteresogkanikketrenge
gjennommetallet.
• Tallerkener,fatogboller/beholderemeddekorasjoneravmetall,gullogsølv:De
kanbliødelagtog/ellerforårsakegnisteriovnsrommet.
RENGJØRING
Væroppmerksompåfølgendevedrengjøringavapparatet:
• Slåavapparatetogtrekkutstøpsletfrastikkontaktenførrengjøring.
• Rengjørapparatetvedåtørkeavdetmedenfuktigklut.Bruklitt
rengjøringsmiddelhvisapparatetersværtskittent.
• Brukaldriskuresvamp,stålullellerandreformerforsterkeellerslipende
rengjøringsmidlertilårengjøreapparatet.Slikemidlerkanripeoppogødelegge
apparatetsoverate.
13
• Passpåatdetikkekommervanniluftekanalene.
• Rengjørakselen,dreieringenogbunneniapparatetmedjevnemellomrom,slik
at den roterende glasstallerkenen kan gå rundt uten problemer.
• Væroppmerksompåatfettrestereller-sprutpådenroterendeglasstallerkenen
kan føre til at glasstallerkenen overopphetes og kan knuse.
• Glasstallerkenenkanvaskesioppvaskmaskin.
• Ikkefjernmica-platen(2)påinnsidenavovnen.
• Tip:Nårovnenharværtbruktentid,kandetbegynneåluktefraovnsrommet.
Hvisluktenikkefjernesmedvanligrengjøring,leggerduetparsitronskiverien
koppoglardemståimikrobølgeovneni2-3minuttervedfulleffekt.Detteeren
effektiv måte å bli kvitt lukten på.
Rengjøring av varmeelementet i ovnen
• Startmedårengjøreovnsrommetmedengodtoppvriddklut,vannog
oppvaskmiddel.
• Settderettergrillenpådethøyestenivåetforåbrennevekkfettogsøl.
• Slåavovnenstraksvarmeelementetikkelengeravgirrøyk,ogladenavkjøles
helt.
• Tørkavovnsrommetengangtilforåfjernebrenterester.Forsiktig!IKKEtapå
varmeelementet.
FØR EVENTUELL REPARASJON AV OVNEN
Slikgjørduhvisapparatetikkestarter:
• Kontrolleratstøpseleterskjøvetheltinnistikkontakten.Tautstøpselet,venti
10sekunderogsettdetinnigjen,hvisdetteikkeertilfelle.
• Kontrolleromensikringhargått,elleromreleeterslåttav.Kontrolleratselve
støpselet fungerer ved å koble til et annet apparat, hvis dette ikke er årsaken.
• Kontrolleratovnsdørenerordentliglukket.Hvisdenikkeerdet,sørgerdet
automatiske sikkerhetssystemet og låsearmene (1) for at apparatet ikke kan
startes.
• Kontrollerombarnesikringeneraktivert.Erdendet,kandendeaktiveresvedå
holde”Stop/Clear”-knappeninneitresekunder.
• Kontrolleratapparateterprogrammertriktig.
Hvis apparatet fremdeles ikke fungerer, bør du kontakte en reparatør.
SPESIFIKASJONER
Vi forbeholder oss retten til å endre opplysningene nedenfor ved endringer på
produktet.Riktigeopplysningeromapparatetnnerdupåapparatetstypeskilt.
MILJØINFORMASJON
VæroppmerksompåatdetteAdexi-produktetermerketmedfølgendesymbol:
Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig
husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall skal avhendes separat.
IhenholdtilWEEE-direktivetskaldetenkeltemedlemslandetsørgefor
riktiginnsamling,gjenvinning,håndteringogresirkuleringavelektriskog
elektronisk avfall. Private husholdninger i EU kan levere brukt utstyr til bestemte
resirkuleringsstasjonervederlagsfritt.Inoenmedlemslandkandetvedkjøpavnytt
utstyr være mulig å levere brukt utstyr til forhandleren som solgte det. Kontakt
forhandleren, distributøren eller offentlige myndigheter hvis du ønsker ytterligere
informasjonomhvaduskalgjøremedelektriskogelektroniskavfall.
GARANTIVILKÅR
Garantiengjelderikke
• hvisinstruksjoneneoverikkefølges
• hvisapparatetharblittendret
• hvisapparateterbruktfeil,harværtutsattforhardhåndteringellerpåeneller
annen måte er blitt skadet
• hvisdetharoppståttfeilsomenfølgeavfeilistrømforsyningen
Viprøverheletidenåutviklevåreproduktersfunksjonogutforming,derfor
forbeholder vi oss retten til å endre produktet uten forvarsel.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Hvisduharspørsmålvedrørendebrukavapparatetsomduikkennersvarpåi
denne bruksanvisningen, kan du ta en titt på nettsidene våre på www.adexi.eu.
Gåtilmenyen"ConsumerService",ogklikkpå"Question&Answer"foråseofte
stilte spørsmål.
Seogsåkontaktinformasjonenhvisduønskeråkontakteossvedrørendetekniske
problemer,reparasjoner,tilbehørogreservedeler.
IMPORTØR
Adexi Group
www.adexi.eu
Vi står ikke ansvarlig for eventuelle trykkfeil.
Effektforbruk 230V,50Hz,1270W(mikrobølgeeffekt)
1000 W (grill)
Nominell mikrobølgeeffekt 800 W
Utvendigemål 442mm(H)x340mm(B)x258mm(D)
Ovnsrommets volum 20 liter
Effektfordeling Roterendetallerken(diameter245mm)
Nettovekt Ca.10,5kg
14
JOHDANTO
Luetämäkäyttöopashuolellisestiennenlaitteenensimmäistäkäyttökertaa,niinsaat
parhaanhyödynuudestalaitteestasi.Kiinnitäerityistähuomiotaturvallisuusohjeisiin.
Suosittelemmemyös,ettäsäilytätkäyttöohjeetmyöhempäätarvettavarten.
JOHDANTO
Luetämäkäyttöopashuolellisestiennenlaitteenensimmäistäkäyttökertaa,niinsaat
parhaanhyödynuudestalaitteestasi.Kiinnitäerityistähuomiotaturvallisuusohjeisiin.
Suosittelemmemyös,ettäsäilytätnämäohjeet.Näinvoitperehtyälaitteesieri
toimintoihin myöhemminkin.
TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA
Yleistä
• Tämänlaitteenvirheellinenkäyttövoiaiheuttaahenkilövahinkojajalaitteen
vaurioitumisen.
• Käytävainsuunniteltuunkäyttötarkoitukseeneliruoanvalmistukseen.
Valmistajaeiolevastuussavirheellisestäkäytöstätaikäsittelystäjohtuvista
henkilövahingoista tai vaaratilanteista (katso myös kohta Takuuehdot).
• Vainkotitalouskäyttöön.Laitteeteivätsovelluulkokäyttööneivätkäkaupalliseen
käyttöön.
• Laitevoidaankytkeävainverkkoon,jonkajänniteon230Vjataajuus50Hz.
Laite tulee maadoittaa.
• Äläsijoitalaitettataivirtajohtoakuumaanpaikkaan,kutenkeittolevyjentai
kaasuliedenpolttimienlähelle.
• Äläkäytälaitettakosteissaolosuhteissa.
• Äläkäytälaitetta,josoventurvalukitusjärjestelmäeitoimi,koskatällöin
laitteeseenvoikytkeävirranovenollessaauki.Josluukkuonaukiuuninollessa
toiminnassa,voitaltistuamikroaaltosäteilylle.
• Älänojaaaukiolevaanluukkuun.
• Uuninoikeallapuolellaonkiillelevy(muistuttaapahvia);sitäeisaapoistaa.
• Äläkäytälaitetta,jospyöriväälasistakuumennusalustaajasenrengastaeiole
asennettu.
• Äläkäytäuunia,jossensisälläonpuhdistusainejäämiä.
• Valvolaitteenlähelläolevialapsia,kunlaitettakäytetään.Äläannalastenkäyttää
laitetta ilman aikuisen valvontaa.
• Grillitoimintoakäytettäessälaitesaattaakuumentuavoimakkaasti.Äläkosketa
kuumenneitapintojapalovammavaaranvuoksi.
• Äläasetamitäänilmanvaihtoaukkoihintaimuihinaukkoihin.
• Kunlaitteensisälläolevalamppupitäävaihtaa,otayhteyttäliikkeeseen,josta
ostit laitteen.
Käyttö
• Äläkäynnistälaitettatyhjänä.Laitteessaonoltavajotakin(ruokaa),johon
mikroaallotvoivatimeytyä.Muutoinlaitevoivaurioitua.Joshaluatkokeillauunin
eritoimintoja,asetauuniinkupillinenvettä.
• Noudataainaohjeita,jotkaannetaankappaleissa”Vinkkejäruoanvalmistukseen”
ja”Ruoanvalmistuksessakäytettävätvälineet”.
• Kunkäytätgrillitoimintoa,käytävaintavalliseenuuniinsoveltuviaastioita.
• Äläkoskaankypsennäruokaapelkänkuumennusalustanpäällä,vaankäytäaina
sopivaa astiaa.
Johto ja pistoke
• Äläkäytälaitetta,jossenvirtajohtotaivirtapistokeonvaurioitunut,joslaite
eitoimikunnollataijoslaiteonvaurioitunutesimerkiksivoimakkaaniskun
seurauksena.
• Joslaitetaipistokeonvaurioitunut,valtuutetunkorjaajanonsähköiskuvaaran
välttämiseksitarkistettavajatarvittaessakorjattavalaite.Äläyritäitsekorjata
laitetta.Jostarvitsettakuuhuoltoa,otayhteyttäliikkeeseen,jostaostitlaitteen.
Takuueiolevoimassa,joslaitettakorjataantaimuunnellaanilmanvaltuuksia.
Palovaara!
Noudataseuraaviaohjeita,jottauunieisytypalamaan:
• Äläkypsennäruokaaliiankauantailiiansuurellateholla.Valvokypsennystä,jos
käytätlaitteessapaperia,muoviataimuutasyttyväämateriaalia,jonkatarkoitus
onlyhentääkypsennysaikaa.
• Poistametallisulkimetsekämetallilankojasisältävätkannetjakalvot,silläne
voivataiheuttaakipinöitä.
• Äläsäilytäkeittokirjojataimuitaesineitälaitteensisällä.
• Äläkoskaankuumennalaitteessaöljyätairasvaa.
• Josuuninsisälläolevatmateriaalitsyttyvättuleen,pidäluukkusuljettuna.Kytke
virtapoisvälittömästijairrotapistokepistorasiasta.
LAITTEEN PÄÄOSAT
1. Kannen nastat
2. Kiillelevy
3. Pyöritysakseli
4. Pyörivärengas
5. Pyörivälasinen
kuumennusalusta
6. Näyttö
7. Ohjauspaneeli
a.Wt./TimeDefrost-painike(sulatus)
b.Grill/Combi-painike.(grilli-/yhdistelmätoiminto)
c.AUTOREHEAT-painike(automaattinen
uudelleenlämmitys)
d.10’-painike
e.+1’-painike
f.MENU-painike(valikko)
g.10”-painike
h.Start/ExpressCook-painike(käynnistys-
/pikakypsennys)
i. Avauspainike
j.Stop/Clear-painike(pysäytys/poisto)
k.1”--painike
l.Clock/Pre-set-painike(kello/ajastin)
m.Microwave-painike(mikroaalto,tehotason
valinta)
Grillialusta kuuluu toimitukseen.
LAITTEEN VALMISTELU
Kaikki laitteet on tarkistettu tehtaalla ennen toimitusta. Kun olet purkanut laitteen
pakkauksesta,tarkistakuitenkinturvallisuussyistähuolellisesti,etteiseole
vaurioitunutkuljetuksenaikana.
• Tarkista,etteilaitteessaolenäkyviävaurioita(kutenlommoja),jaettäluukku
sulkeutuukunnollajasaranatovatkunnossa.
• Joslaitteessaonvaurioita,otayhteyttäliikkeeseen,jostaostitsen.Äläkäytä
laitetta, ennen kuin valtuutettu huoltoliike on tarkistanut sen kunnon.
• Tarkistaennenlaitteenkäyttämistä,ettäoletpoistanutkaikkipakkausmateriaalit
sekälaitteensisä-ettäulkopuolelta.
Laitteen sijoittaminen
• Laitepitääasettaatasaisellepinnalle,jokakestäälaitteenpainon(n.10,5kg).
• Laiteeisovelluupotusasennukseen.Jätätyhjäätilaalaitteentaaksevähintään
7,5cm,sivuille7,5cmjayläpuolelle30cm,jottalaitteenilmanvaihtotoimiihyvin.
• Tarkista,ettäkotelontuuletusaukkojaeiolepeitetty.Josilmaeipääse
virtaamaanvapaastituuletusaukoistalaitteenkäytönaikana,laitesaattaa
ylikuumentua.Äläkäytälaitetta,ennenkuinseonjäähtynyt.
• Äläirrotakumijalkoja.
Kytkeminen
• Kytkelaite230voltinsähköverkkoon(vaihtovirtaverkkoon),jonkataajuuson50
Hz.
oJosmikroaaltouunikytketäänsähköverkkoon,jossaonvääräjännite,takuuei
ole voimassa.
• Uuninkytkeytyessäpäälleuuniantaaäänimerkinjanäyttöön(6)ilmestyyteksti
”00:00:00”.
Kellonajan asettaminen
1. PainaClock/Pre-set-painiketta(l),jokaantaayhdenäänimerkin.Näyttöön
ilmestyy”0:00”jatuntinumerovilkkuu.
2. Asetatunnitpainamallapainikkeita+1’(e)tai1”-(k).
3. PainaClock/Pre-set-painiketta;minuuttilukemaalkaavilkkua.
4. Asetaminuutitpainamallapainikkeita+1’tai1”-.
5. TeeasetusloppuunpainamallaClock/Pre-set-painiketta.
6. Lukujenvälilläolevakaksoispistealkaavilkkuakellontoiminnanosoittamiseksi.
Lasisen kuumennusalustan asettaminen paikalleen
Tarkistaennenlaitteenkäyttöä,ettäpyörivälasinenkuumennusalusta(5)on
kiinnitettyoikeinpyöritysakselin(3)japyörivänrenkaan(4)päälle.Pyörivänlasisen
kuumennusalustankolmenlukitustapinpitäisisopiayhteenpyöritysakselin
kolmenlukitustapinkanssa.Pyörivänrenkaankolmenrullanonkuljettavalasisen
kuumennusalustan alapuolen urassa.
Ennen ensimmäistä käyttökertaa
Laitevoisavutataihaistahiemanensimmäiselläkäyttökerralla.Tämäjohtuu
valmistuksestajääneistäöljynjäämistäeikäoleepänormaaliataivaarallista.Hajut
voidaanpoistaakäynnistämällägrilliohjelmamuutamanminuutinajaksi.Tämän
jälkeensavuajahajujaeipitäisienääesiintyä.Jossavujahajueikatoa,toista
menettely uudelleen.
LAITTEEN KÄYTTÖ
Peruskäyttö
• Avaauuninluukkupainamallaavauspainiketta(i).
• Asetakypsennettäväruokalaitteeseenjasuljeluukku.
• Valitsekypsennystoimintoallakuvatunmukaisestijakäynnistälaite.
• Uunistakatkeaavirtaautomaattisesti,kunasetettukypsennysaikaonkulunut.
Uuniantaaviisiäänimerkkiä;kypsennysonvalmis.
• Näyttöönpalautuukellonaika.
Kypsennyksen keskeytys
• KypsennysvoidaankeskeyttääväliaikaisestimillointahansapainamallaStop/
Clear-painiketta(j)kerran.
• Voitmyöskeskeyttääkypsennyksenväliaikaisestiavaamallaluukun.(Tämäon
käytännöllistä,josruokaatäytyykääntää.)
• Kunkypsennyskeskeytetäänväliaikaisesti,kellonäyttääjäljelläolevan
kypsennysajan.
• Voitjatkaakypsennystäsulkemallauuninluukun(josseonavattu)japainamalla
Start/ExpressCook-painiketta(h)uudelleen.
FI
15
• JospainatStop/Clear-painikettakaksikertaa,kypsennyskeskeytyyjavalittu
kypsennysaikaja-ohjelmanollautuvat.
Muita kypsennyksen aikaisia toimintoja
• Laiteantaaäänimerkinaina,kunpainatjotakinpainiketta.
• Laitepoistuuohjelmointitilasta,kunmitääneitehdänoin30sekuntiin.
• Voittarkistaatehonmillointahansakypsennyksenaikanapainamalla
Microwave-painiketta(m).Tehonäkyy3sekunninajan,ennenkuinjäljelläoleva
kypsennysaikanäytetäänuudelleen.
• VoittarkistaaajanmillointahansakypsennyksenaikanapainamallaClock/
Pre-set-painiketta.Aikavilkkuu2–3sekunninajan,ennenkuinjäljelläoleva
kypsennysaikanäytetäänuudelleen.
Pikakypsennys
Pikakypsennystäkäytettäessämikroaaltouunitoimiitäydellätehollaasettamasi
minuuttimääränajan.Pikakypsennysajaksivoivalitaenintään12minuuttia.
1. ValitsekypsennysaikapainamallatoistuvastiStart/ExpressCook-painiketta.
Jokainenpainalluslisääkypsennysaikaa30sekunnilla,kunneskypsennysaika
on1minuutti30sekuntiataienemmän.Senjälkeenjokainenpainalluslisää
kypsennysaikaa 1 minuutilla.
2. Mikroaaltouunialoittaakypsennyksenautomaattisestitäydelläteholla,janäyttö
ilmoittaajäljelläolevankypsennysajan.
3. VoitlisätäkypsennysaikaakypsennyksenaikanapainamallaStart/ExpressCook
-painiketta.
Manuaalinen tehotason valinta
1. ValitsehaluamasitehotasopainamallaMicrowave-painikettatoistuvasti.Alla
olevassa taulukossa on esitetty eri tehotasot.
2. Kunnäytössänäkyyhaluttuteho,asetakypsennysaikapainikkeilla10’(d),+1’,
10”(g)ja1”-.
oPieninasetuson1sekuntijasuurin99minuuttiaja99sekuntia.
3. AloitakypsentäminenpainamallaStart/ExpressCook-painiketta.
4. Uunikäynnistyyjanäytössänäkyyjäljelläolevakypsennysaika.
Automaattinen uudelleenlämmitys
Automaattistauudelleenlämmitystäkäytetäänsellaistenruoka-aineiden
uudelleenlämmitykseen,joidenpainoontiedossa.
1. PainaAutoReheat-painiketta(c);näytössänäkyy”150”.
2. Valitseruoka-aineenpainopainamallatoistuvastiAutoReheat-painiketta.
oValitse150g,250g,350gtai400g.
3. AloitakypsentäminenpainamallaStart/ExpressCook-painiketta.Jäljelläoleva
aikanäkyynäytössä.
Grillitoiminto
1. PainaGrill/Combi-painiketta(b)kerranvalitaksesigrillitoiminnon.Näytössä
näkyy”G-1”.
2. Asetavaadittavakypsennysaikapainamalla10’,+1’,10”ja1”-.
oPieninasetuson1sekuntijasuurin99minuuttiaja99sekuntia.
3. AloitakypsentäminenpainamallaStart/ExpressCook-painiketta.
4. Uunikäynnistyyjanäytössänäkyyjäljelläolevakypsennysaika.
HUOM.:Grillaaminentapahtuuainatäydelläteholla.Ruokakypsyytasaisesti,kun
käännätruoankypsennysajanpuolivälissä.
Yhdistelmäohjelmat mikroaalto- ja grillitoiminnolla:
Laitteessaonkaksiyhdistelmäohjelmaamikroaalloillejagrillille.
1. ValitseyhdistelmäohjelmapainamallaGrill/Combi-painikettakaksitaikolme
kertaa. Alla olevassa taulukossa on esitetty eri tehotasot.
5. Asetavaadittavakypsennysaikapainamalla10’,+1’,10”ja1”-.
oPieninasetuson1sekuntijasuurin99minuuttiaja99sekuntia.
2. AloitakypsentäminenpainamallaStart/ExpressCook-painiketta.
3. Uunikäynnistyyjanäytössänäkyyjäljelläolevakypsennysaika.
Sulatus
Laitteessaonkaksisulatusohjelmaajäisenruoansulattamiseen(katsoalla).
Sulatus painon mukaan
1. Laitajäinenruokauuniin.
2. PainakerranWt.TimeDefrost-painiketta(a).Näyttööntulee”Def1”.
3. Asetaruoka-aineenpainopainamallapainikkeita+1’tai1”-.
oPainoksivoidaanvalita100–2000g100grammanvälein.
4. AloitasulatuspainamallaStart/ExpressCook-painiketta.
5. Uunikäynnistyyjanäytössänäkyyjäljelläolevakypsennysaika.
Sulatus ajan mukaan
1. Laitajäinenruokauuniin.
2. PainakaksikertaaWt.TimeDefrost-painiketta.Näyttööntulee”Def2”.
3. Asetavaadittavasulatusaikapainamalla10’,+1’,10”ja1”-.
oPieninasetuson1sekuntijasuurin99minuuttiaja99sekuntia.
HUOM.:Ruokasulaatasaisesti,kunkäännätjäisenruoantoisinpäintaisekoitat
ruokaasulatusajanpuolivälissä.
Kypsennys automaattivalikon avulla
Laitteessaon8automaattistavalikko-ohjelmaaeriruokatyyppejävarten(katso
automaattistenvalikkojenluetteloallaolevassataulukossa).
1. PainaMENU-painiketta(f),kunnesnäytössänäkyyhaluttuautomaattinen
valikko-ohjelma.
2. Valitsemääräätainumeroavastaavaasetuspainamallapainikkeita+1’tai1”-
(katso alla oleva taulukko).
oKunvalitsetasetuksen,laitevalitseeoikeankypsennysajanautomaattisesti.
3. AloitakypsentäminenpainamallaStart/ExpressCook-painiketta.
4. Kypsennysalkaajanäytössänäkyyjäljelläolevaaika.
HUOM.:Sekoitataikäännäruokaatarvittaessa,kunpuoletkypsennysajastaon
kulunut,jottaruokakypsyytasaisesti.
HUOM.:Kunkypsennätpastaruokia(ohjelma4),lisääniihinkiehuvaavettäennen
kypsennyksen aloittamista.
Monivaiheinen kypsennys
Laitteellavoidaansuorittaaenimmilläänkaksiohjelmaaperäkkäin.Josyksi
ohjelmistaonsulattaminen,sentäytyyainaollaensimmäinenohjelma.
Esimerkki: Haluat asettaa kypsennysohjelman 100 %:n teholle 10 minuutiksi ja
80 %:n teholle 15 minuutiksi tässä järjestyksessä.
1. Valitse100%:ntehopainamallakerranMicrowave-painiketta.
2. Aseta10minuuttiapainamallakerranpainiketta10’.
3. Valitse80%:ntehopainamallakaksikertaaMicrowave-painiketta.
Painokertojen
määrä
Näyttöteksti
Mikroaaltoteho
1 100 % P100
2 80 % P80
3 50%P50
4 30%P30
5 10%P10
Painokertojen
määrä
Näyttötekst Mikroaaltoteho Grillitoiminto
2 C-155% 45%
3 C-236% 64%
Automa
attiohjel
ma
Ruoka-aine/
toiminto
Paino
Painikkeiden
+1’tai1”-
painallusten
määrä
150 1150
350 2350
500 3500
150 1150
250 2250
350 3350
400 4 400
450 5450
150 1150
300 2300
450 3450
600 4 600
50(kylmässä
vedessä,450g)150
100 (kylmässä
vedessä, 800) 2 100
150(kylmässä
vedessä,1.200g)3150
1(n.230g)11
2 (n. 460 g) 2 2
3(n.690g)33
1 (n. 80 g) 1 1
2 (n. 160 g) 2 2
3(n.250g)33
500 1 500
750 2 750
1.000 3 1000
550 1 550
1.100 2 1100
Näyttöteksti
A-1 Vihannekset
A-2 Kala
A-3 Liha
A-4 Pasta
A-5 Perunat
A-6 Pizza
A-7 Keitto
A-8 Puuro
16
4. Aseta15minuuttiapainamallakerranpainiketta10’japainiketta+1’kaksikertaa.
5. AloitakypsennysvalitullamonivaiheohjelmallapainamallaStart/ExpressCooking
-painiketta.
6. Kypsennyskäynnistyyjanäytössänäkyyensinensimmäisenohjelmanjäljellä
olevakypsennysaikajasittenseuraavanohjelmanjäljelläolevakypsennysaika.
Ajastettu kypsennys
Voitasettaalaitteenaloittamaankypsennyksenhaluamaasiaikaan.Ontärkeää
varmistaa,ettälaitteenkelloonoikeassaajassa(katsoylläolevaosioKellonajan
asettaminen).
1. Asetaohjelma/ohjelmattavanomaisesti(ylläolevienosioidenohjeiden
mukaisesti),muttaäläaloitakypsennystäpainamallaInstant.Start-painiketta.
2. NäytäaikapainamallaClock/Pre-set-painiketta.
3. AsetakypsennyksenaloitusaikaedelläolevanKellonajanasettaminen-osion
ohjeidenmukaisesti.
4. SuoritatoimintoloppuunpainamallaStart/Express-painiketta.Näyttösiirtyy
näyttämäänkellonaikaa.
5. Kunvalittualoitusaikasaavutetaan,laitealoittaakypsennyksen.
oVoittarkistaaasetetunaloitusajanmillointahansaennenkypsennystä
painamallaClock/Pre-set-painiketta.Kypsennyksenaloitusaikavilkkuu
näytössä2–3sekunninajan,jonkajälkeennäyttöpalaakellotoimintoon.
oVoitperuuttaaasetuksetmillointahansaajastetunkypsennyksenasetuksen
aikanapainamallaStop/Clear-painiketta,minkäjälkeenlaitteeseenpalaavat
edellisetasetukset.Laiteeseenpalaavatvastaavastiedellisetasetukset,jos
mitääntoimenpidettäeitehdäyhdenminuutinsisälläasetuksesta.
HUOM.:Josetasetaohjelmaavaanainoastaanaloitusajan,aika-asetustoimii
hälytyskellona,jauuniantaaviisiäänimerkkiä,kunaloitusaikaonsaavutettu.
HUOM.:Ajastettuakypsennystäeivoidakäyttääyhdessäsulatusohjelmienkanssa.
LAPSILUKITUS
Lapsilukitusestääpieniälapsiakäyttämästälaitetta.Kunlapsilukitusonpäällä,
laitettaeivoikäyttää.OtalapsilukituskäyttöönpainamallaStop/Clear-painiketta
kolmensekunninajan.Kuuletpitkänäänimerkinjanäyttöönilmestyysymboli”[__]”.
PoistalapsilukituskäytöstäpainamallaStop/Clear-painikettakolmensekunninajan,
minkäjälkeenuuniantaapitkänäänimerkin.
VINKKEJÄ RUOANVALMISTUKSEEN
Noudataseuraaviaperusohjeita,kunvalmistatruokaalaitteella:
Kypsennysaika
Pienimääräruokaakypsyynopeamminkuinsuurimäärä.Josruoanmäärä
kaksinkertaistetaan,valmistusaikapitääylikaksinkertaistaa.
Pienetlihapalat,pienetkalatjapilkotutvihanneksetkypsyvätnopeamminkuin
suuretpalat.Josvalmistatesimerkiksigulassiatailihapataa,lihaonhyväleikata
enintään2x2cm:npaloiksi.
Kypsennysaikaanvaikuttaamyösruoanrakenteentiheys.Mitäkiinteämpääruoka
on,sitäkauemminsitäonkypsennettävä.
• Kokonainenpaistitarvitseepidemmänkypsennysajankuinpataruoka.
• Pihvitarvitseepidemmänkypsennysajankuinjauheliharuoka.
Mitäkylmempääruokaon,sitäkauemminsitäonkypsennettävä.
Huoneenlämpöinenruokakypsyysitennopeamminkuinjääkaapistatai
pakastimesta otettu ruoka.
Vihannestenkypsennysaikamääräytyyniidentuoreudenmukaan.Tarkista
vihannestentuoreusennenkypsennystäjapidennätailyhennäkypsennysaikaasen
mukaan.
Koskakypsennysaikaonmikroaaltouuniakäytettäessälyhyt,ruokaeikypsyliikaa.
• Voittarvittaessalisätäruokaanhiemanvettä.
• Kalaajavihanneksiakypsennettäessävettätarvitseelisätävainhyvinvähän.
Mikroaaltoteho
Tehovalitaankypsennettäväntailämmitettävänruoanlaadunmukaan.
Tavallisestiruokakypsennetääntailämmitetääntäydelläteholla.
• Täyttätehoakäytetäänesimerkiksiruoannopeaanuudelleenlämmitykseentai
vedenkeittämiseen.
• Pientätehoakäytetäänpääasiassaruoansulattamiseensekäjuusto-,maito-ja
munaruokien valmistukseen. (Kokonaisia kuoressa olevia kananmunia ei voi
keittäämikroaaltouunissa,koskanevoivaträjähtää.)Pientätehoavoidaan
käyttäämyösloppuvaiheenkypsennykseenjasilloin,kunhalutaansäilyttää
ruoan aromit parhaimmillaan.
Yleistietoja ruoan kypsentämisestä
• Kunvalmistatmikropopcorneja,laitapussimikroaaltouunissakäytettäväksi
tarkoitettuunastiaanpyörivänlasisenkuumennusalustansuojaamiseksi.
• Joshaluatkypsentäälaitteessakokoaterian,kypsennäensinkiinteimmätruoka-
aineet,kutenperunat.Kunneovatkypsyneet,peitänesiksiaikaa,kunmuut
ruoka-aineetkypsennetään.
• Useimmatruoatonpeitettävä.Tiiviskansipitäähöyrynjakosteuden
kypsennysastiassajalyhentääsitenkypsennysaikaalaitteessa.Tämäkoskee
ennenkaikkeavihannesten,kalaruokienjapataruokienkypsennystä.Peitetyn
ruoanlämpöjakautuulisäksiparemmin,jotenkypsennysaikalyheneejatuloson
erinomainen.
• Parhaimmattuloksetsaavutetaan,kunruokaasetellaanoikein,sillä
mikroaaltosäteetovattehokkaimmillaanuuniosankeskellä.Joskypsennät
esimerkiksiperunoita,asetanelasisenkuumennusalustanreunoille,jottane
kypsyvättasaisesti.
• Jottakiinteätruoka-aineet,kutenliha,kypsyisivättasaisesti,kääntelelihapaloja
muutaman kerran.
• Voitleipoamikroaaltouunissa,muttaäläkäytäreseptejä,jotkasisältäväthiivaa.
• Kunkypsennätruokia,joissaonpaksukuori(esim.perunoita,omenoita,
kokonaisiakurpitsojataikastanjoita),pistelekuoreenreikiä,jottaruokaeihalkea
kypsennyksen aikana.
• Perinteistäuuniakäytettäessäuuninavaamistatuleetavallisestivälttää.Näin
eiolemikroaaltouuninlaita:ovenavaamineneiaiheutamerkittävääenergia-tai
lämpöhukkaa.Toisinsanoenvoitavatamikroaaltouuninluukunjatarkistaaruoan
kypsyyden niin usein kuin haluat.
Tärkeitä varotoimenpiteitä ruokaa valmistettaessa
• Joslämmitätlaitteessavauvanruokaatainestettätuttipullossa,sekoitaaina
ruokatainestejatarkistasenlämpötilahuolellisestiennensyöttämistä.Näin
lämpöjakautuuruokaantainesteeseentasaisestieikälapsisaapalovammoja.
TuttipulloonEISAAlaittaakanttaja/taituttiosaa,kunseasetetaanlaitteeseen.
• Jotkinruoka-aineetvoivathiiltyäjasavuta,josniitäkuumennetaanliiankauan.
Josnäinkäy,pidäluukkusuljettunajakatkaiselaitteestavirtakokonaan.
Jotkutvähänvettäsisältävätruoka-aineet,kutensuklaapalatjamakeattäytetyt
leivonnaiset,onkuumennettavavarovasti.Muutoinruokavoimennäpilalletai
rikkoa astian.
RUOANVALMISTUKSESSA KÄYTETTÄVÄT VÄLINEET
Varmistaennenruoanvalmistuksenaloittamista,ettäastiatonvalmistettuoikeasta
materiaalista.Jotkutmuovityypitvoivatpehmetäjamuuttaamuotoaan,jajotkut
keramiikkatyypitvoivathaljetaetenkinpieniäruokamääriäkuumennettaessa.
Näin voit kokeilla, sopiiko astia mikroaaltouuniin:
• Asetaastialaitteeseen.
• Asetaastiaanlasi,jokaonpuolillaanvettä.
• Käynnistälaitejaannasenkäydä15–30sekuntiatäydelläteholla.
• Josastiakuumeneehuomattavasti,äläkäytäsitä.
Sopivat astiat ja materiaalit
Kunvalmistatruokaamikroaaltouunissa,käytäMIELUITENseuraaviavälineitäja
materiaaleja:
• Lasitjalasikulhot.
• Keramiikka(lasitettujalasittamaton).Ruokapysyykauemminkuumana
lasitetussakeramiikka-astiassakuinmuissaastioissa.
• Muoviastiat.Muoviastioitavoidaankäyttäämoniinlämmitystarkoituksiin.
Varoitus!Melamiinista,polyeteenistäjafenolistavalmistettujamuoviastioitaEI
SAAkäyttää.
• Posliini.Laitteessavoidaankäyttääkaikenlaistaposliinia,muttasuositeltavinta
onkäyttäätulenkestävääposliinia.
• Tulenkestävätkannellisetastiat.Lasiastiat,joidenkansisulkeutuuniintiiviisti,
etteihöyryäpääseulos,sopivatihanteellisestivihanneksillejahedelmille,joihin
eilisätävettä.Kypsennysaikasaakuitenkinollaenintään5minuuttia.
• Paistoastiat.Käytäruskistaviapaistoastioitaerittäinvaroen.Äläkoskaan
kuumennapaistoastiaalasisellakuumennusalustallakauempaakuin5minuuttia.
Asetapaistoastianjalasisenkuumennusalustanväliinsopivaeriste,esimerkiksi
kuumuuttakestävälautanen,jottaalustaeiylikuumene.
• Mikroaaltouuninpaistokelmuavoidaankäyttääetenkinkeittoja,kastikkeitatai
pataruokiakypsennettäessätairuokaasulatettaessa.Ruokavoidaanmyös
kääriälöysästipaistokelmuun,jolloinroiskuvarasvatms.eilikaauunia.
• Talouspaperisopiierinomaisestisuojaksikypsennykseen,silläseimeekosteutta
jarasvaa.Esimerkiksipekoniavoidaanlaittaakerroksittaintalouspaperin
väliin.Näinpekonikypsyykauttaaltaanrapeaksi,koskaseeikypsyomassa
rasvassaan.Kotonaleivottuleipävoidaanottaasuoraanpakastimesta,kääriä
talouspaperiinjalämmittäämikroaaltouunissa.
• Märkätalouspaperisopiihyvinkalalletaivihanneksille.Ruoanpeittäminenestää
sitäkuivumasta.
• RasvatiivisleivinpaperiKala,suuretvihannekset,kutenkukkakaali,maissintähkät
jne.,voidaankietoamärkään,rasvatiiviiseenleivinpaperiin.
• Paistopussitsopivaterinomaisestilihalle,kalallejavihanneksille.Äläkuitenkaan
suljepaistopussiametallisulkimella.Käytäsensijaanpuuvillalankaa.Teepussiin
pieniäreikiäjaasetaselaitteeseenlautasentailasiastianpäälle.
Ei-sopivat astiat ja materiaalit
Kunvalmistatruokaamikroaaltouunissa,ÄLÄkäytäseuraaviavälineitäja
materiaaleja:
• Tiiviistisuljetutlasitölkit/pienireikäisetpullot,koskanevoivaträjähtää.
• Tavallisetlämpömittarit
• Alumiinifoliotaifolioastiat,koskamikroaalloteivätläpäiseniitäeivätkäkypsennä
ruokaa.
• Kierrätyspaperi,silläsesaattaasisältääpieniämetallisiruja,jotkavoivat
aiheuttaakipinöitäja/taitulipalon.
• Suljetutsäilyketölkittaiastiat,joissaontiiviitkannet,koskasyntyväylipainevoi
saadaneräjähtämään.
• Metallisulkimetsekämetallilankojasisältävätkannetjakalvot,sillänevoivat
aiheuttaakipinöitämikroaaltouunissa.
• Metallikulhot,-astiatja-pakkaukset,elleiniitäeioleerityisestisuunniteltu
laitteessakäytettäviksi.Mikroaalloteivätläpäisemetalliastioitavaanheijastuvat
niistätakaisin,jolloinruokaeilämpene.
• Lautaset,astiatjakulhot,joissaonmetalli-,kulta-jahopeakoristeita.Nämä
astiatvoivathajotaja/taiaiheuttaakipinöitäuunissa.
17
PUHDISTUS
Puhdistalaiteseuraavienohjeidenmukaisesti:
• Katkaiselaitteestavirtajairrotavirtajohdonpistokepistorasiastaennen
puhdistusta.
• Puhdistalaitepyyhkimälläsekosteallaliinalla.Joslaiteonhyvinlikainen,veteen
voilisätähiemanpesuainetta.
• Äläkoskaankäytälaitteenpuhdistamiseenhankaussientä,teräsvillaa,vahvoja
liuottimiataihankaaviapuhdistusaineita,sillänevoivatvahingoittaalaitteen
ulkopintaa.
• Huolehdi,etteituuletusaukkoihinpääsevettä.
• Pyöritysakseli,pyörivärengasjalaitteenpohjapitääpuhdistaasäännöllisesti,
jottalasinenkuumennusalustapääseeliikkumaanvapaasti.
• Otahuomioon,ettäpyörivällälasisellakuumennusalustallaolevarasvaja/tai
läikkynytruokavoiaiheuttaaalustanylikuumenemisenjahalkeamisen.
• Voitpestäpyörivänlasisenkuumennusalustanastianpesukoneessa.
• Äläpoistamikroaaltouuninsisälläolevaamikroaaltoputkenkiillelevyä(2)!
• Vinkki:Kunuunionollutpitkäänkäytössä,sensisätilasaattaaalkaahaista.Jos
hajueilähdetavallisellapuhdistuksella,laitamuutamasitruunaviipalemukiin
jakypsennäniitäuunissatäydelläteholla2–3minuuttia.Tämäpoistaahajun
tehokkaasti.
Uunin sisäpuolella olevan kuumennusvastuksen puhdistaminen
• Aloitapyyhkimälläuuninsisäosakuivaksipuristetulla,puhdistusaineveteen
kastetulla liinalla.
• Asetagrillisittentäydelleteholle,jottarasvajaroiskeetpalavatpois.
• Kytkeuuninvirtapoispäältäheti,kunkuumennusvastuslakkaasavuamasta.
Annalaitteenjäähtyäkunnolla.
• Pyyhiuuninsisäosavieläkerran,jottauuniineijääpalamisjäämiä.Varoitus!ÄLÄ
kosketa kuumennusvastusta.
ENNEN MIKROAALTOUUNIN TOIMITTAMISTA HUOLTOLIIKKEESEEN
Josmikroaaltouunieikäynnisty,toimiseuraavasti:
• Tarkista,ettävirtajohdonpistokeonkytkettyoikeinpistorasiaan.Josnäineiole,
irrotapistoke,odota10sekuntia,jakytkeseuudelleenpistorasiaan.
• Tarkista,onkosulakepalanuttaionkorelelauennut.Josnäineiole,tarkista
pistorasiantoimintakytkemälläsiihentoinenlaite.
• Tarkista,ettämikroaaltouuninluukkuonkunnollakiinni.Josluukkueiolekiinni,
automaattinenturvalukitusjärjestelmä(ovenlukitustapit)(1)estäälaitteen
käynnistämisen.
• Tarkista,onkolapsilukituskäytössä.Josnäinon,poistalapsilukituskäytöstä
painamallaStop/Clear-painikettakolmensekunninajan.
• Tarkista,ettälaiteonohjelmoituoikein.
Joslaiteeivieläkääntoimi,otayhteyttähuoltoliikkeeseen.
TEKNISET TIEDOT
Pidätämmeoikeudenmuuttaaallaoleviatietojatuotemuutostenyhteydessä.Jos
tiedotovatsinulletärkeitä,tarkistanelaitteenarvokilvestä.
TIETOJA TUOTTEEN HÄVITTÄMISESTÄ JA KIERRÄTTÄMISESTÄ
TämäAdexi-tuoteonmerkittyseuraavallasymbolilla:
Tuotettaeisiissaahävittäätavallisenkotitalousjätteenmukana,vaansähkö-ja
elektroniikkajäteonhävitettäväerikseen.
Sähkö-jaelektroniikkalaiteromuakoskevandirektiivinmukaanjokaisenjäsenvaltion
onjärjestettäväasianmukainensähkö-jaelektroniikkajätteenkeräys,talteenotto,
käsittelyjakierrätys.EU-alueenyksityisetkotitaloudetvoivatpalauttaakäytetyt
laitteetmaksuttaerityisiinkierrätyspisteisiin.Käytettylaitevoidaanjoissakin
jäsenvaltioissajatietyissätapauksissapalauttaasillejälleenmyyjälle,joltaseon
ostettu,jostilallehankitaanuusilaite.Lisätietojasähkö-jaelektroniikkajätteen
käsittelystäsaatjälleenmyyjältäsi,tukkukauppiaaltasitaipaikallisiltaviranomaisilta.
TAKUUEHDOT
Takuueiolevoimassa,jos
• edelläoleviaohjeitaeiolenoudatettu
• laitteeseenontehtymuutoksia
• laitettaonkäsiteltyväärintairajustitailaiteonkärsinytmuitavaurioita
• syntyneetviatjohtuvatsähköverkonhäiriöistä.
Kehitämmejatkuvastituotteidemmetoimivuuttajamuotoilua,minkävuoksi
pidätämmeoikeudenmuuttaatuotettailmanetukäteisilmoitusta.
USEIN ESITETTYJÄ KYSYMYKSIÄ
Jossinullaonkysyttäväälaitteenkäytöstäetkälöydävastaustatästä
käyttöoppaasta,vierailekotisivuillammeosoitteessawww.adexi.eu.
KatsouseinesitettyjenkysymystenvastauksetConsumerService-valikon
(asiakaspalvelu)kohdasta”Question&Answer”.
Sivuillaonmyösyhteystietommesiltävaralta,ettäsinuntäytyyottaameihinyhteyttä
teknisiätietoja,korjauksia,lisävarusteitataivaraosiakoskevissaasioissa.
Maahantuoja:
Adexi Group
www.adexi.eu
Emmeolevastuussamahdollisistapainovirheistä.
Tehonkulutus 230V,50Hz,1270W(mikroaaltoteho)
1 000 W (grillitoiminto)
Nimellismikroaaltoteho 800 W
Ulkoisetmitat442mm(korkeus)x340mm(leveys)x258mm(syvyys)
Uuninsisäosantilavuus 20litraa
Tehonjakautuminen Pyöriväalusta(Ø245mm)
NettopainoNoin10,5kg
18
INTRODUCTION
To get the best out of your new appliance, please read this user guide carefully
beforeusingitforthersttime.Takeparticularnoteofthesafetyprecautions.We
also recommend that you keep the instructions for future reference, so that you can
remind yourself of the functions of your appliance.
IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS
General
• Incorrectuseofthisappliancemaycausepersonalinjuryanddamagetothe
appliance.
Use for its intended purpose only, i.e. for the preparation of food. The
manufacturerisnotresponsibleforanyinjuryordamageresultingfromincorrect
use or handling (see also Guarantee Terms).
For domestic use only. Not for outdoor or commercial use.
• Forconnectionto230V,50Hzonly.Theappliancemustbeearthed.
Do not place the appliance or the cord near hot areas, for example gas rings and
electric hotplates.
Do not use the appliance in damp environments.
Do not use if the safety locking system is not functioning, which means that
the appliance could be switched on even if the door is not closed. If the door is
open, you risk being exposed to microwave radiation.
Never prop the door open.
• Ontheright-handsideoftheovencompartmentthereisamicaplate(resembles
cardboard);thismustnotberemoved.
Do not use the appliance if the turntable ring and glass tray are not installed.
Do not use the appliance if there are cleaning agent residues inside it.
Keep an eye on any children in the vicinity of the appliance when it is in use.
Children must not be allowed to use the appliance unless supervised by an
adult.
When using the grill functions, the appliance can get very hot. Do not touch the
hot surfaces due to the danger of burns.
Never insert anything into the ventilation slots or other openings.
When the light bulb inside the appliance needs to be replaced, please contact
the store where you bought the appliance.
Use
Do not switch on when empty. To able to absorb microwaves, there must be
something in the appliance (food) to avoid damage. If you would like to practice
using the various functions, place a cup of water inside the oven.
• Alwaysfollowtheinstructionsinthe"Tipsforfoodpreparation"and"Using
utensilswhenpreparingfood"sections.
When using the grill function, only use containers suitable for use in an ordinary
oven.
• Nevercookfooddirectlyontheglassturntable;alwaysuseasuitablecontainer.
Cord and plug
Do not use the appliance if the cable or plug are damaged, if it is not functioning
properly, or if it has been damaged by a heavy impact or similar.
If the appliance or plug is damaged, it must be inspected and if necessary,
repaired by an authorised repair engineer, otherwise there is a risk of electric
shock. Never try to repair the appliance yourself. Please contact the store where
you bought the appliance for repairs under guarantee. Unauthorised repairs or
modicationstotheappliancewillinvalidatetheguarantee.
Fire hazard!
Toreducetheriskofreoccurringintheovencompartment,pleasenotethe
following points:
Do not cook food for too long or at too high a temperature, and do not leave
unattendedifpaper,plasticorotherammablematerialshavebeenusedwitha
view to reducing cooking times.
• Metalclipsandlids/lmcontainingmetallicthreadscancausesparksandmust
therefore be removed.
• Neverstorerecipebooksorotherobjectsintheappliance.
Never heat oil or fat in the appliance.
• Ifmaterialsintheappliancecatchre,leavethedoorclosed.Switchoff
immediately, and remove the plug from the wall socket.
KEY TO MAIN COMPONENTS OF THE APPLIANCE
1. Lock pins
2. Mica plate
3. Spindle
4. Turning ring
5. Glassturntable
6. Display
7. Control panel
a."Wt./TimeDefrost"button(defrosting)
b.“Grill/Combi”button.(grill/combination
cooking)
c."AUTOREHEAT"button
d.“10”button
e.“+1”button
f.“MENU”button
g.“10”button
h.“Start/ExpressCook”button
i. Opening button
j.“Stop/Clear”button
k.“1”-“button
l."Clock/Pre-set"button(clock/timersetting)
m.“Microwave”button(selectingpowerlevel)
Grill insert is included
PREPARING THE APPLIANCE
Eachindividualapplianceischeckedatthefactory,butforsafety’ssake,after
unpacking it, you should check carefully that it has not been damaged during
transport.
Check whether there is any visible damage (e.g. in the form of dents or similar),
if the door closes properly, and if the hinges are in order.
If the appliance appears to have been damaged, contact the shop where you
bought it, and do not use it until it has been checked by an authorised specialist.
Before use, check that you have removed all packaging inside and out.
Positioning the appliance
• Theappliancemuststandonaatsurfacecapableofbearingitsweight(approx
10.5kg).
• Theapplianceisnotsuitableforbuilt-intting.Theremustbeaclearanceof
atleast7.5cmattherear,7.5cmatthesidesand30cmabovetoensure
sufcientventilation.
Check that the vent holes in the cabinet are not covered. If they are covered
while the appliance is in use, there is a risk of overheating. Do not use the
appliance until it has cooled down.
Do not remove the rubber feet.
Connection
• Theappliancemustbeconnectedtoa230-voltACcurrent,50Hz.
o The guarantee is not valid if the appliance is connected to the wrong voltage.
When power is connected, a beep is heard and the display (6) will show
"00:00:00".
Setting the clock
1. Pressthe"Clock/Pre-set"button(l),whichwillbeeponce."0:00"willappearin
thedisplayandthehourgurewillash.
2. Pressthe"+1"(e)or“1"-"(k)buttonstosetthehour.
3. Pressthe"Clock/Pre-set"button;theminutedigitswillbegintoash.
4. Pressthe"+1"or“1"-"buttonstosettheminutes.
5. Pressthe"Clock/Pre-set"buttontocompletethetask.
6. Thetwodotsbetweenthegureswillstarttoash,whichmeanstheclockis
functioning.
Inserting the glass turntable
Beforeuse,ensuretheglassturntable(5)iscorrectlyseatedonitsspindle(3)and
turningring(4).Thethreedowelsontheglassturntableshouldtinbetweenthe
three dowels on the spindle. The three rollers on the turning ring should run in the
circular track on the underside of the glass turntable.
Before using for the rst time
A small amount of smoke and smell may be emitted when the appliance is used for
thersttime.Thisisduetooilresiduefrommanufactureandisneitherabnormal
nor dangerous. Smells can be eliminated by starting the grill program and letting it
run for a few minutes. Smells and smoke should disappear as a result. Repeat the
procedure if this is not the case.
OPERATING THE APPLIANCE
Basic operation
Press the opening button (i) to open the oven door.
Place the food to be cooked in the appliance and close the door.
Select cooking function as described below and start the appliance.
• Oncethecookingtimesethaselapsed,theovenwillswitchoffautomatically.5
beepswillsound;cookinghasnowbeencompleted.
The display will return to the clock.
Pausing the cooking
• Cookingcantemporarilybeinterruptedatanytimebypressingthe"Stop/Clear"
button(j)once.
Cooking can also be temporarily interrupted by opening the door (practical if the
food needs turning).
When cooking is temporarily interrupted, the clock will show the remaining
cooking time.
To restart cooking, close the oven door (if it has been opened) and press the
"Start/ExpressCook"button(h)again.
• Ifyoupressthe“Stop/Clear”buttontwice,cookingwillbestoppedandthe
selected cooking time and programme will reset.
UK
19
Other functions during cooking
Every time you press one of the buttons, a beep is heard.
• Theapplianceexitstheprogrammodeafterapprox.30secondswithnoactivity.
You can check the power at any time during cooking by pressing the
"Microwave"button(m).Thepowerisshownfor3secondsbeforetheremaining
cooking time is shown again.
• Youcancheckthetimeatanytimeduringcookingbypressingthe"Clock/Pre-
set"button.Thetimewillashfor2-3secondsbeforethetheremainingcooking
time is shown again.
Express cooking
Express cooking takes place at full microwave power for the number of minutes you
set. The maximum cooking time that can be set for express cooking is 12 minutes.
1. Pressthe"Start/ExpressCook"buttonrepeatedlytosetthecookingtime.Each
pressincreasesthecookingtimeby30secondsuntilacookingtimeof1minute
and30secondsormoreisreached.Eachpressthenincreasescookingtimeby
1 minute.
2. The oven automatically commences cooking at full power, and the display
shows the remaining cooking time.
3. Youmayincreasethecookingtimeduringcookingbypressingthe“Start/
ExpressCook”button.
Manual cooking – selecting power level
1. Pressthe"Microwave"buttonrepeatedlytoselectthepowerlevelrequired.See
the various levels in the table below.
2. Whenthedisplayshowsthedesiredpower,setthecookingtimeusingthe"10’”
(d),“+1’“,“10”“(g)and“1”-“buttons.
o Minimum selection is 1 second and maximum selection is 99 minutes and 99
seconds.
3. Pressthe"Start/ExpressCook"buttontocommencecooking.
4. The oven will start and the display will show the remaining cooking time.
Automatic reheat
Automatic reheat is used for reheating foods of a known weight.
1. Pressthe“AutoReheat”button(c);“150”isshowninthedisplay.
2. Pressthe"AutoReheat"buttonrepeatedlytoselectweightofthefood.
oChoosebetween150g,250g,350gand400g.
3. Pressthe"Start/ExpressCook"buttontocommencecooking.Thedisplaywill
show the remaining time.
Grilling
1. Pressthe“Grill/Combi”button.(b)oncetoselectgrilling.Thedisplayshows“G-
1”.
2. Pressthebuttons"10’","+1’","10"and“1”-“tosettherequiredcookingtime.
o Minimum selection is 1 second and maximum selection is 99 minutes and 99
seconds.
3. Pressthe"Start/ExpressCook"buttontocommencecooking.
4. The oven will start and the display will show the remaining cooking time.
NOTE: Grilling is always carried out at full power. In order to achieve an even result,
turn the foods after half the cooking time has elapsed.
Combination programs with microwave power and grill
The appliance has two combination programs with microwaves and grill.
1. Pressthe“Grill/Combi”buttontwoorthreetimestochoosecombination
programme. See the various levels in the table below.
5. Pressthebuttons"10’","+1’","10"and“1”-“tosettherequiredcookingtime.
o Minimum selection is 1 second and maximum selection is 99 minutes and 99
seconds.
2. Pressthe"Start/ExpressCook"buttontocommencecooking.
3. Theovenwillstartandthedisplaywillshowtheremainingcookingtime.
Defrost function
The appliance may be used to defrost foods by selecting the 2 defrosting
programmes (see below).
Defrosting by weight
1. Placethefrozenfoodsintheappliance.
2. Pressthe"Wt.TimeDefrost"button(a)once.“Def1”appearsonthedisplay.
3. Pressthe"+1’"or“1"-"buttonstosettheweightofthefood.
oWeightmaybeselectedfrom100-2000gatintervalsof100g.
4. Pressthe"Start/ExpressCook"buttontocommencedefrosting.
5. Theovenwillstartandthedisplaywillshowtheremainingcookingtime.
Defrosting by time
1. Placethefrozenfoodsintheappliance.
2. Pressthe"Wt.TimeDefrost"buttontwice.“Def2”appearsonthedisplay.
3. Pressthebuttons"10’","+1’","10"and“1”-“tosettherequiredcookingtime.
o Minimum selection is 1 second and maximum selection is 99 minutes and 99
seconds.
NOTE:Inordertoachieveanevenresult,turnorstirthefrozenfoodsafterhalfthe
defrosting time has elapsed.
Cooking using auto-menu
The appliance has 8 auto menu programmes used for different food types (see auto
menu list in the table below).
1. Pressthe"MENU"button(f)untilthedisplayshowstherequiredautomenu
program.
2. Pressthe“+1’“or“1”-“buttonstoselectasettingcorrespondingtoavolume
or number (see the table below).
o When selecting a setting, the appliance will automatically select the
appropriate cooking time.
3. Pressthe"Start/ExpressCook"buttontocommencecooking.
4. Cooking commences and the remaining cooking time is shown.
NOTE: It may be necessary to stir or turn the food once half the cooking time has
elapsed in order to ensure uniform cooking.
NOTE: When cooking pasta (program 4) add boiling water before starting to cook.
Multi-stage cooking
The appliance can run up to two programmes in continuation of each other. If one
oftheselectedprogrammesisthedefrostingprogramme,itmustalwaysbetherst
programme.
Example: You want to set a programme cooking at 100 % power for 10 minutes and
cookingat80%powerfor15minutesinthatorder.
1. Pressthe"Microwave"buttononcetoselect100%power.
2. Pressthe"10’"buttononcetoset10minutes.
3. Pressthe"Microwave"buttontwicetoselect80%power.
No. of times to
pressbutton
Indication in
the display
Microwave
power
1 100 % P100
2 80 % P80
3 50%P50
4 30%P30
5 10%P10
No. of times to
pressbutton
Indication in
the display
Microwave power
Grill function
2 C-155% 45%
3 C-236% 64%
Auto-program
Food/function
Weight
Numer of times
topress “+1’ “
or“1”-“
150 1150
350 2350
500 3500
150 1150
250 2250
350 3350
400 4 400
450 5450
150 1150
300 2300
450 3450
600 4 600
50(med koldt
vand,450g)150
100 (med koldt
vand, 800) 2 100
150(med koldt
vand,1.200g)3150
1 (ca.230g)1 1
2 (ca. 460 g) 2 2
3(ca.690g)3 3
1 (ca. 80 g) 1 1
2 (n. 160 g) 2 2
3(n.250g)33
500 1 500
750 2 750
1.000 3 1000
550 1 550
1.100 2 1100
Indication in
the display
A-1 Vegetables
A-2 Fish
A-3 Meat
A-4 Pasta
A-5 Potatoes
A-6 Pizza
A-7 Soup
A-8 Porridge
20
4. Pressthe"10’"buttononceandthe“1’“twicetoset15minutes.
5. Pressthe"Start/ExpressCooking"buttontocommencecookingusingthe
multi-stageprogrammeselected.
6. Cookingcommencesandrstthedisplaysshowstheremainingcookingtime
intherstprogrammeandsubsequentlytheremainingcookingtimeinthenext
programme.
Timed cooking
You can set the appliance to start cooking at a given time. It is important to ensure
that the clock on the appliance is correctly set (see the section Setting the clock
above) when using this function.
1. Settheprogramme/programmesnormally(asinstructedinthesectionsabove),
butdonotcommencecookingbypressingthe"Instant.Start"button.
2. Pressthe"Clock/Pre-set"buttontoshowthetime.
3. SetthestarttimeasdescribedinSettingtheClockabove.
4. Completeprocessbypressingthe"Start/Express"button.Thedisplayswitches
to showing the clock.
5. Oncetheselectedstartingtimeisreached,cookingcommences.
o You can check the set start time at any time before cooking commences by
pressingthe“Clock/Pre-Set”button.Thestarttimeforcookingwillashon
thedisplayfor2-3secondsandthedisplaywillthenreturntoclockfunction.
o You can annull settings at any time when setting timed cooking by pressing
the“Stop/Clear”buttonafterwhichtheappliancereturnstoitsprevious
settings. Similarly, the appliance will return to the previous settings if no
action is carried out for one minute during the setting.
NOTE: If you do not set a programme, but only the starting time, the time setting will
functionasanalarmclock,andvebeepsaresoundedwhenthesetstartingtime
is reached.
NOTE: Timed cooking cannot be used in combination with the defrosting
programmes.
CHILD SAFETY LOCK
The child safety lock prevents small children from using the appliance. The
appliance cannot be operated as long as the child safety lock is active. The child
safetylockisactivatedbypressingdownthe“Stop/Clear”buttonfor3seconds.A
longbeepwillsoundandthedisplayshowsthesymbol“[__]”.Todeactivatethe
childsafetylockagain,pressandholdthe"Stop/Clear"buttonfor3seconds,after
which a long beep is sounded.
TIPS FOR FOOD PREPARATION
When preparing food in the appliance, the following basic rules apply:
Cooking time
Smallerquantitiesoffoodcookmorerapidlythanlargequantities.Iftheamountof
food is doubled, the preparation time must correspondingly be more than doubled.
Smallpiecesofmeat,smallshandchoppedvegetablescookmorequicklythan
large pieces. For the same reason, it is recommended that if, for example, you wish
to make goulash, stews or similar, the meat should be cut into pieces no bigger than
2 x 2 cm.
The compactness of the food is also very important for the cooking time. The more
compact the food is, the longer it takes to cook.
• Wholejointsrequirealongercookingtimethansteweddishes.
• Ajointrequiresalongertimethanadishusingmincedmeat.
The colder the food, the longer the cooking time needs to be. Food at room
temperaturewillthereforecookfasterthanfoodfromafridgeorfreezer.
When cooking vegetables, the cooking time depends on the freshness of the
vegetables. Therefore, check the condition of the vegetables, and add or deduct a
little time accordingly.
The short cooking time when using a microwave oven means that the food does not
overcook.
• Ifrequired,alittlewatercanbeadded.
• Whencookingshandvegetables,youonlyneedtousetheminimumofwater.
Microwave power
The choice of power setting depends on the condition of the food to be cooked.
In most cases, the food is cooked on full power.
• Fullpowerisused,amongotherthings,forreheatingfoodquickly,boilingwater
or similar.
Low power is principally used to defrost food and prepare dishes containing
cheese, milk or egg. (Whole eggs in their shell cannot be cooked in a microwave
oven, as there is a risk of the eggs exploding.) In addition, lower power settings
arealsousedtonishoffandtoretaintheexcellentaromaofadish.
General information on cooking
When preparing bag microwave popcorn, use an ovenproof dish suited for use
in microwave ovens to protect the glass plate from shattering.
If the entire meal is to be cooked in the appliance, it is recommended that you
start with the most compact foods, such as potatoes. Once these are ready,
cover them while the rest of the food cooks.
• Mostfoodshouldbecovered.Aclose-ttingcoverretainsthesteamand
moisture, which shortens the cooking time in the appliance. This is particularly
thecasewhencookingvegetables,shdishesandcasseroles.Coveringfood
also distributes the heat better, thus ensuring rapid and excellent results.
In order to achieve the best possible results, it is important to position the food
correctly, as the microwave rays are most powerful at the centre of the oven
compartment. If, for example, you are baking potatoes, you should position
them along the edge of the glass turntable so that they cook evenly.
In order to cook compact dishes such as meat and poultry evenly, it is important
to turn the pieces of meat a few times.
You can bake in a microwave oven, although not with recipes that include yeast.
• Whenpreparingfoodwithathickskin,e.g.potatoes,apples,wholesquashor
chestnuts, you should prick holes in the skin to prevent the food from bursting
during cooking.
• Whenpreparingfoodina“traditional”oven,younormallyavoidopeningthe
oven door as much as possible. This is not the case with microwaves: no energy
orsignicantheatislost.Inotherwords,youcanopentheovendoorandlook
at the food as often as you want.
Important safety measures when preparing food
• Ifusingtheapparatustoheatbabyfoodorliquidsinafeedingbottle,youmust
alwaysstirthefood/liquidandcheckthetemperaturethoroughlybeforeserving.
Thisensuresthattheheatisevenlydistributedandavoidsscaldinginjuries.
Thelidand/orteatmustNOTbettedonafeedingbottlewhenitisplacedin
the appliance.
If some foods are heated too long, they may char and give off smoke. If this
happens, you should leave the oven door closed and switch off the apparatus
completely.
Somefoodswithlowwatercontent,e.g.chocolateinsquaresandpastrieswith
asweetlling,shouldbeheatedcarefully,otherwisetheyorthecontainermay
be ruined.
USING UTENSILS WHEN PREPARING FOOD
Before starting to prepare food in containers, you should check that the containers
you wish to use are made of a suitable material, as some types of plastic may
become limp and deform, while some types of ceramics may crack (particularly
whenheatingsmallquantitiesoffood).
In order to test if a container is suitable for use in a microwave oven:
Place the container in the appliance.
• Atthesametime,placeahalf-fullglassofwaterinthecontainer.
• Start,andrunfor15-30secondsonmaximumpower.
If the container becomes very hot to the touch, do not use it.
Suitable utensils and materials
When cooking food in a microwave oven, you should PREFERABLY use the
following utensils and materials:
Glass and glass bowls
• Stoneware(glazedandunglazed).Thefoodstayshotlongeringlazedstoneware
than in other dishes.
Plastic containers. Can be used for many heating purposes. Caution! Plastic
containers made from melamine, polyethylene and phenol must NOT be used.
• Porcelain.Allporcelaincanbeusedinapparatus,althoughreproofporcelainis
preferable.
• Fireproofcovereddishes.Glassdisheswithlidsthattsocloselythatsteam
cannotescapeareidealforvegetablesandfruittowhichnoliquidisadded
(however,thecookingtimemustnotexceed5minutes).
Browning dishes You must be very careful when using this type of dish. Never
heatthebrowningdishformorethan5minutesontheglassturntable.Suitable
insulation,suchasaheat-testedplate,shouldbeplacedbetweenthebrowning
dish and the turntable to prevent the turntable from overheating.
• Microwaveroastinglmcanbeused,particularlyforsoups,sauces,stewed
dishes or when defrosting food. Can also be used as a loose covering to prevent
fat, etc. from spraying out into the oven compartment.
Kitchen roll is ideal, as it absorbs moisture and fat. For example, bacon can
be placed in layers, with kitchen roll between each layer. The bacon will then
becompletelycrispy,asitdoesnotsitinitsownfat.Home-bakedbreadcan
betakendirectlyfromthefreezer,wrappedinkitchenrollandheatedinthe
microwave oven.
• Wetkitchenrollcanbeusedforshorvegetables.Coveringthefoodpreventsit
from drying out.
• GreaseproofpaperFish,largevegetables,suchascauliower,cornonthecob
and similar can be wrapped in wet greaseproof paper.
• Roastingbagsareidealformeat,shandvegetables.However,theymustnever
be closed using metal clips. Cotton thread should be used instead. Prick the
bag with small holes, and place it in the appliance on a plate or glass dish.
Unsuitable utensils and materials
When cooking food in a microwave oven, you must NOT use the following utensils
and materials:
• Sealedglassjars/bottleswithsmallopenings,astheymayexplode.
• General-purposethermometers
• Silverfoil/foiltrays,asthemicrowaverayscannotpenetratethematerialandthe
food will not cook.
Recycled paper, as it may contain small metal splinters that could cause sparks
and/orre.
• Closedtins/containerswithtightlysealedlids,asexcesspressuremaycause
thetin/containertoexplode.
• Metalclipsandlids/lmcontainingmetallicthreadssincetheycancausesparks
in the microwave oven and must therefore be removed.
• Metalbowls/containersandpackaging,unlesstheyaredesignedspecicallyfor
useinapparatus.Themicrowavesarereectedandcannotpenetratethefood
through the metal.
/