Toro Groundsmaster 3200 2-Wheel Drive Traction Unit Kasutusjuhend

Bränd
Toro
Kategooria
pliidikubud
Mudel
Groundsmaster 3200 2-Wheel Drive Traction Unit
Tüüp
Kasutusjuhend
FormNo.3445-154RevA
Groundsmaster
®
3300-,3310-
ja3200-ajoyksikkö,kaksi-ja
nelipyöräveto
Mallinro:31900—Sarjanro:407970823taisuurempi
Mallinro:31901—Sarjanro:407970000taisuurempi
Mallinro:31907—Sarjanro:407900000taisuurempi
Mallinro:31909—Sarjanro:407900000taisuurempi
Rekisteröituotteesiosoitteessawww.Toro.com.
Käännösalkuperäisestätekstistä(FI)
*3445-154*
Mallit31900ja31901ovatasianmukaisten
eurooppalaistendirektiivienmukaisia.
Lisätietojaonerillisessätuotekohtaisessa
vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa.
Mallit31907ja31909eivätoleasianmukaisten
eurooppalaistendirektiivienmukaisia.
Kalifornianlain(CaliforniaPublicResourceCode)
pykälät4442ja4443kieltävättämänmoottorin
käytönmetsä-,pensaikko-tairuohopeitteisillä
mailla,josmoottoriaeiolevarustettupykälässä
4442mainitullahyvässäkäyttökunnossapidetyllä
kipinänsammuttimellataijosmoottoriaeiolesuojattu,
varustettujahuollettupalovaaranehkäisemiseksi.
Mukanatoimitettavassamoottorinkäyttöoppaassaon
YhdysvaltojenympäristönsuojeluelimeenEPA:han
(EnvironmentalProtectionAgency)jaKalifornian
päästöjärjestelmienpäästöjenvalvontasääntöihin
sekäkunnossapitoonjatakuuseenliittyviätietoja.
Käyttöoppaitavoitilatamoottorinvalmistajalta.
VAARA
KALIFORNIA
Lakiesityksen65mukainenvaroitus
Dieselmoottorintuottamatpakokaasut
jajotkinniidenaineosatsisältävät
kemikaaleja,jotkaKalifornianosavaltion
tietojenmukaanaiheuttavatsyöpää,
synnynnäisiäepämuodostumiataimuuta
lisääntymiseenliittyväähaittaa.
Akunliitännät,navatjaniihinliittyvät
lisävarusteetsisältävätlyijyäja
lyijy-yhdisteitä,joidentiedetään
aiheuttavansyöpääjahaittaavan
lisääntymistä.Pesekädet,kunolet
käsitellytnäitäosia.
Tämäntuotteenkäyttäminenvoialtistaa
kemikaaleille,jotkaKalifornianosavaltion
tietojenmukaanaiheuttavatsyöpää,
synnynnäisiäepämuodostumiataimuuta
lisääntymiseenliittyväähaittaa.
Johdanto
Tämäkoneonajettavayleisajoyksikkö,jokaon
tarkoitettuammattimaiseenkaupalliseenkäyttöön.Se
ontarkoitettupääasiassapuistojen,urheilukenttien
jakaupallistenkiinteistöjenviheralueidenylläpitoon.
Tuotteenkäyttäminenmuuhunkuinsenaiottuun
käyttötarkoitukseenvoiollavaarallistakäyttäjälleja
sivullisille.
Luenämätiedothuolellisesti,jottaoppisitkäyttämään
jahuoltamaanlaitettaasianmukaisestisekä
välttämääntapaturmiajatuotevaurioita.Oletitse
vastuussatuotteenasianmukaisestajaturvallisesta
käytöstä.
Käyosoitteessawww.Toro.com,jostarvitset
tuoteturvallisuuteenjakäyttökoulutukseenliittyviä
materiaaleja,tietojalisävarusteistatailähimmästä
jälleenmyyjästätaihaluatrekisteröidätuotteesi.
Ainakuntarvitsethuoltoa,alkuperäisiäToro-varaosia
tailisätietoja,otayhteysvaltuutettuun
huoltoliikkeeseentaiToronasiakaspalveluun.
Otatällöintuotteenmalli-jasarjanumerotvalmiiksi
esiin.Kuva1näyttäälaitteenmallijasarjanumeron
sijainnin.Kirjoitanumerotannettuuntilaan.
Tärkeää:Skannaasarjanumerokilvessä(jos
varusteena)olevaQR-koodimobiililaitteella,niin
saattuotetietojasekätakuu-javaraosatietoja.
g299536
Kuva1
Mallinro:
Sarjanro:
Tässäkäyttöoppaassaesiintyvävaroitusmerkintä
(Kuva2)ilmaiseevaaratilannetta,jostasaattaaolla
seurauksenavakavatapaturmataijopakuolema,jos
suositellutvarotoimenpiteetlaiminlyödään.
©2021—TheToro®Company
8111LyndaleAvenueSouth
Bloomington,MN55420
2
ToronWWW-sivustoosoitteessawww.Toro.com.
PainettuYhdysvalloissa
Kaikkioikeudetpidätetään
g000502
Kuva2
Varoitusmerkintä
Tässäkäyttöoppaassakäytetäänkahtatermiä
tietojenkorostamiseksi.Tärkeääkiinnittäähuomiota
mekaanisiinerikoistietoihinjaHuomautuskorostaa
erityishuomionansaitseviayleistietoja.
Sisältö
Turvaohjeet...............................................................4
Yleinenturvallisuus.............................................4
Turva-jaohjetarrat.............................................5
Käyttöönotto...........................................................10
1Koneenpoistaminenkuljetuslaati-
kosta..............................................................11
2Takarenkaidenasennus..................................11
3Eturenkaidenirrotus.......................................12
4Nostovarsikokoonpanonasennus..................12
5Eturenkaidenasennus...................................14
6Kiinnityskannakkeenasennus.......................15
7Istuimenasennus..........................................15
8Ohjauspyöränasennus..................................15
9Äänitarranasennus........................................16
10Puskurinasennus........................................16
11Turvakaarenasennonsäätö.........................17
12Akunkytkentä..............................................17
13Lisälaitteenasennus....................................18
14Nestemäärientarkistus................................19
15Rengaspaineentarkistus.............................19
16CE-varustesarjanasennus..........................19
17Takapainonlisäys........................................20
18Lisälaitteenpainonsiirronsäätö....................24
Laitteenyleiskatsaus..............................................25
Ohjauslaitteet..................................................25
Kojetaulu.......................................................26
Ohjaamonohjauslaitteet...............................27
Teknisettiedot..................................................28
Leveyttäkoskevattiedot...................................29
Lisätarvikkeet/lisävarusteet..............................29
Ennenkäyttöä.....................................................30
Turvallisuusennenkäyttöä...............................30
Koneenpäivittäinentarkistus............................30
Rengaspaineentarkistus..................................30
Polttoaineenlisäys............................................31
Turvakytkinjärjestelmäntarkistus......................32
Turvakaarensäätö............................................33
Näytöntietojenkuvaus.....................................34
Käytönaikana.....................................................36
Turvallisuuskäytönaikana................................36
Moottorinkäynnistys.........................................37
Voimanulosottotoiminnonnollaus.....................38
Moottorinsammutus.........................................38
Käytönjälkeen.....................................................38
Turvallisuuskäytönjälkeen...............................38
Leikkuuyksikönhuolto......................................38
Koneenhinaus.................................................40
Koneenkuljetus................................................40
Kunnossapito..........................................................41
Turvallisuushuollonaikana...............................41
Kunnossapitotaulukko.........................................41
Päivittäisenhuollontarkastuslista.....................42
Huoltoaedeltävättoimenpiteet............................43
Koneennosto...................................................43
Konepellinnosto...............................................45
Voitelu.................................................................45
Laakerienjaholkkienrasvaus...........................45
Moottorinhuolto..................................................47
Moottorinturvallinenkäyttö...............................47
Moottoriöljynhuolto..........................................47
Ilmanpuhdistimenhuolto...................................49
Polttoainejärjestelmänhuolto..............................50
Vedentyhjennyspolttoaineen-
/vedenerottimesta.........................................50
Polttoaineen-/vedenerottimenhuolto
......................................................................51
Polttoainesuodattimenhuolto...........................51
Polttoainesäiliönpuhdistus...............................52
Polttoaineletkujenjaliitäntöjen
tarkastus.......................................................52
Sähköjärjestelmänhuolto....................................52
Sähköjärjestelmänturvallinenkäyttö................52
Akkuunpääsy...................................................52
Akunirrotus......................................................53
Akunkytkentä...................................................53
Akunirrotustaiasennus...................................53
Akunkunnontarkistus......................................54
Sulakkeidensijainti...........................................54
Vetojärjestelmänhuolto.......................................55
Pyöränmutterienkiristys...................................55
Voimanulosotonvetoakselinkohdistus.............56
Jäähdytysjärjestelmänhuolto..............................56
Jäähdytysjärjestelmänturvallinen
käyttö............................................................56
Jäähdytysnesteentiedot...................................56
Jäähdytysjärjestelmänjajäähdytysnesteen
määräntarkistus...........................................57
Konepellinilmanottoritiläntarkistus...................57
Jäähdytysripojentarkistus................................58
Jäähdytysjärjestelmänletkujentarkistus...........58
Jarrujenhuolto....................................................59
Seisontajarruntarkistusjasäätö.......................59
Hihnanhuolto......................................................60
Laturinhihnankireydentarkistus......................60
Vetohihnanhuolto.............................................60
Ohjausjärjestelmänhuolto...................................62
Voimanulosotonkytkimenvälyksen
säätö.............................................................62
Ajopolkimenpysäyttimensäätö........................62
Hydraulijärjestelmänhuolto.................................63
3
Hydraulijärjestelmänturvallinenkäyttö.............63
Hydraulinesteenlaatuvaatimukset....................63
Hydraulinesteenmääräntarkistus....................64
Hydraulinesteenjasuodattimienvaihto.............65
Hydrauliletkujenja-putkientarkistus.................66
Ohjaamonhuolto..................................................66
Ohjaamonpuhdistus.........................................66
Ohjaamonilmansuodattimienpuhdistus...........66
Ohjaamonlauhduttimensuodattimen
puhdistus......................................................67
Kattovalonvaihto..............................................67
Tuulilasinpesunestesäiliöntäyttö.....................68
Varastointi...............................................................68
Turvallisuusvarastoinninaikana.......................68
Koneenvalmistelu............................................68
Turvaohjeet
Mallit31900ja31901onsuunniteltutäyttämään
ANSIB71.4-2017-standardinjaENISO5395
-standardinvaatimukset,kunasetustoimeton
suoritettujaCE-varustesarjaonasennettu
vaatimustenmukaisuusvakuutuksenmukaisesti.
Mallit31907ja31909onsuunniteltu
ANSIB71.4-2017:nmukaisesti.
Yleinenturvallisuus
Tämätuotevoikatkaistajalantaikädensekäsingota
esineitä.Noudataainakaikkiaturvallisuusohjeita,
jottavakaviltaloukkaantumisiltavältytään.
Luejasisäistätämänkäyttöoppaansisältöennen
moottorinkäynnistämistä.
Koneenkäyttövaatiikäyttäjäntäydenhuomion.
Joskäyttäjänhuomiokeskittyymuualle,saattaa
seuratahenkilö-taiomaisuusvahinko.
Äläkäytäkonettailmanpaikallaanoleviaja
asianmukaisestitoimiviasuojuksiajamuita
suojalaitteita.
Pidäkädetjajalatetäälläpyörivistäosista.Pysy
etäälläheittoaukosta.
Äläpäästäsivullisiajalapsiakäyttöalueelle.Älä
annalastenkäyttääkonetta.
Sammutamoottori,irrotavirta-avainjaodota,että
kaikkiliikkuvatosatpysähtyvät,ennenkuinpoistut
käyttäjänpaikalta.Annakoneenjäähtyäennen
sensäätöä,huoltoa,puhdistustataivarastointia.
Laitteenasiatonkäyttötaihuoltovoiaiheuttaa
tapaturman.Vähennäloukkaantumisriskiä
noudattamallanäitäturvallisuusohjeitaja
huomioimallaainavaroitusmerkki,joka
tarkoittaavaroitusta,vaaraataihengenvaaraa
henkilöturvallisuusohjeet.Ohjeidenlaiminlyönti
saattaajohtaahenkilövahinkoontaikuolemaan.
4
Turva-jaohjetarrat
Turva-jaohjetarratonsijoitettuhyvinnäkyvillepaikoillemahdollistenvaara-alueiden
lähettyville.Korvaavioittuneettaikadonneettarratuusilla.
decalbatterysymbols
Akkusymbolit
Akussaonjoitaintaikaikkinäistäsymboleista.
1.Räjähdysvaara
6.Sivullisetonpidettävä
työskentelyalueen
ulkopuolella.
2.Avotulentekojatupakointi
kielletty
7.Käytäsilmäsuojia:
räjähtävätkaasutvoivat
sokeuttaajaaiheuttaa
muitavammoja.
3.Syövyttävien
nesteiden/kemiallisten
palovammojenvaara
8.Akkuhappovoiaiheuttaa
vakaviasyöpymiä.
4.Käytäsilmäsuojaimia.9.Huuhtelesilmätheti
vedelläjahankkiuduheti
lääkärinhoitoon.
5.Luekäyttöopas.
10.Sisältäälyijyä,eisaa
hävittäätavallisenjätteen
mukana.
decal93-7272
93-7272
1.Loukkaantumisvaara,puhallin:pysyetäälläliikkuvista
osista.
decal106-5976
106-5976
1.Moottorin
jäähdytysjärjestelmä
paineenalainen
3.Vaara:äläkosketa
kuumaapintaa.
2.Räjähdysvaara:lue
käyttöopas.
4.Vaara:luekäyttöopas.
decal106-9206
106-9206
1.Pyöränkiristyksenmääritykset
2.Luekäyttöopas.
5
decal108-2073
108-2073
1.Vaara:kaatumissuojaustaeiole,kunturvakaarionalhaalla.
2.Kaatumisonnettomuudestaaiheutuvanloukkaantumisentai
kuolemanvälttämiseksiturvakaarionpidettävänostettuna
jalukittunajaturvavyötäonkäytettävä.Lasketurvakaari
vain,josseonaivanvälttämätöntä.Äläkäytäturvavyötä
turvakaarenollessaalhaalla.
3.Luekäyttöopas.Ajahitaastijavarovasti.
decal115-8155
115-8155
1.Vaara:luekäyttöopas.Eisaakäyttääkäsisyöttöpumppua
eikäkäynnistysnestettä.
decal125-9688
125-9688
1.Pois3.Päällä
2.Tuulilasinpyyhkimet4.Tuulilasinpesunesteen
ruiskutus.
decal127-0392
127-0392
1.Vaara:pysyetäälläkuumistapinnoista.
decal132-1316
132-1316
1.Takertumisvaara,hihna:pysyetäälläliikkuvistaosista.
decal133-8062
133-8062
6
decal138-2765
138-2765
1.Pois3.Kiinteänopeushidas
2.Jaksottainen
tuulilasinpyyhkimen
nopeus
4.Kiinteänopeusnopea
decal138-7471
138-7471
1.Moottorikäynnistys5.Vapautaleikkuuterä
painamallaalas.
2.Moottorikäynnissä6.Leikkuupöydänlasku
3.Moottorinpysäytys7.Leikkuupöydännosto
4.Kytkeleikkuuterä
nostamallaylös.
decal138-7473
138-7473
1.Nopea2.Hidas
decal139-6215
139-6215
1.Vaaraluekäyttöopas.
Kaikkienkäyttäjienon
saatavakoulutusennen
koneenkäyttöä.
5.Jalkojenjakäsien
loukkaantumisvaara
Pysyetäälläliikkuvista
osista.Pidäkaikki
suojuksetjasuojalevyt
paikoillaan.
2.Vaara:kytkeseisontajarru,
sammutamoottorijairrota
virta-avain,ennenkuin
poistutkoneenluota.
6.Kaatumisvaaralaske
leikkuuyksikötsiirtyessäsi
rinteitäalas,ajahitaasti
kääntyessäsi,älä
käännyjyrkästinopeassa
vauhdissa.
3.Vaarakäytä
kuulosuojaimia.
7.Vaarakäytäaina
turvavyötäkoneenkäytön
aikana.
4.Esineiden
sinkoutumisvaarapidä
sivullisetloitolla.
7
decal139-6224
139-6224
1.Seisontajarruvapautettu2.Seisontajarrukytketty
Tarra139-6246:kiinnitätarran139-6215päälle
(CE-varustesarjanasennusohjeidenmukaisesti).
KäytetäänCE-vaatimuksianoudattavissamaissa
(vainmallit31900ja31901).
decal139-6246
139-6246
Huomaa:Tämäkoneonteknisenstandardinvakaustestin
mukainenstaattistenlateraalistenjapituussuuntaistentestien
osaltatarranosoittamallasuositellullaenimmäiskaltevuudella.
Tutustukäyttöoppaanohjeisiinkoneenkäytöstärinteissä,tarkasta
koneenkäyttöolosuhteetjamääritäniidenperusteella,voidaanko
konettakäyttääkyseiselläpaikallajavallitsevissaolosuhteissa.
Maastonmuutoksetvoivatvaikuttaakoneenkäyttöönrinteissä.
1.KaatumisvaaraLaskeleikkuuyksikkö,kunajatrinteitä
alas.Äläkäytärinteissä,joidenkaltevuusonyli13astetta.
decal139-6304
139-6304
1.Takertumisvaara:Luekäyttöopas.Pysyetäälläliikkuvista
osista.Pidäkaikkisuojuksetjasuojalevytpaikoillaan.
decal140-1460
140-1460
1.Kunhaluatajaakoneella
eteenpäin,painapoljinta
eteenpäin.
3.Ohjauspyörääsäädetään
painamallakallistusvipua.
2.Kunhaluatajaakoneella
taaksepäin,painapoljinta
taaksepäin.
decal140-3125
140-3125
1.Luesulaketiedot
käyttöoppaasta.
5.Näytönvirta,15A
2.Ohjaamo,10A
6.Näytönavainkäynnistys,
10A
3.Sähkötoiminenistuin,15A
7.Moottorinkäynnistys,15A
4.Virta,20A
8.Sytytys20A
8
decal140-6632
140-6632
1.Luesulaketiedot
käyttöoppaasta.
4.Tuuletinjasisävalo(40A)
2.Ilmastointilaitteenkytkin
jalauhduttimenpuhallin
(25A)
5.Koneenetuosa
3.Tuulilasinpesulaite(20A)
decal144-0472
144-0472
1.Jäähdytysnesteentasoon
kuuma.
3.Jäähdytysnesteentasoon
kylmä.
2.Luejäähdytysnestettä
koskevattiedot
käyttöoppaasta.
decal144-0454
144-0454
1.Lisätietojakoneenhuollostaonkäyttöoppaassa.
decal144-0518
144-0518
1.Lisätietojakoneenhuollostaonkäyttöoppaassa.
9
Käyttöönotto
Irrallisetosat
Tarkistaallaolevastataulukosta,ettäkaikkiosatontoimitettu.
Ohjeet
Kuvaus
MääräKäyttökohde
1
Mitäänosiaeitarvita
Koneenpoistaminenkuljetuslaatikosta
(vainmallit31900,31901ja31907)
Takapyörä2
Pienialuslaatta(vainkaksipyöräveto)
2
Suurialuslaatta(vainkaksipyöräveto)
2
Pultti(⅝×tuumaa)(vain
kaksipyöräveto)
2
Pölysuoja(vainkaksipyöräveto)
2
Pyöränmutteri(vainnelipyöräveto)
8
2
Kierrelukite
Takarenkaidenasennus(vainmallit
31900,31901ja31907)
3
Mitäänosiaeitarvita
Eturenkaidenirrotus(vainmallit31900,
31901ja31907)
Oikeanostovarsi
1
Vasennostovarsi1
Suuritappi
2
Pultti(⅜×tuumaa)
2
Mutteri(⅜tuumaa)
6
Pienitappi2
Anturinkannake1
Lukkopultti2
Pultti(⅜×tuumaa)
2
4
Rasvanippa2
Nostovarsikokoonpanonasennus(vain
mallit31900,31901ja31907)
5
Mitäänosiaeitarvita
Eturenkaidenasennus(vainmallit
31900,31901ja31907)
Kiinnityskannake1
Pultti(⅜×tuumaa)
2
6
Mutteri(⅜tuumaa)
2
Kiinnityskannakkeenasennus(vain
mallit31900,31901ja31907)
7
Istuinsarja(tilattavaerikseen;otayhteys
valtuutettuunToro-jälleenmyyjään)
1
Istuimenasennus(vainmallit31900,
31901ja31907)
Ohjauspyörä
1
8
Suojus
1
Ohjauspyöränasennus(vainmallit
31900,31901ja31907)
9
Äänitarra(Osa144-0512)
1
Äänitarranasennus(vainmallit31907
ja31909)
Puskuri1
Pultti(⅜×tuumaa)
2
Pultti(⅜×tuumaa)
4
10
Mutteri(⅜tuumaa)
6
Puskurinasennus(vainmallit31900,
31901ja31907)
11
Mitäänosiaeitarvita
Turvakaarenasennonsäätö(vainmallit
31900,31901ja31907)
12
Mitäänosiaeitarvita
Akunkytkentä(vainmallit31900,31901
ja31907)
10
Ohjeet
Kuvaus
MääräKäyttökohde
Lisälaite(tilattavaerikseen;otayhteys
valtuutettuunToro-jälleenmyyjään)
1
Kuusiokoloruuvi(⅜tuumaa)
2
Aluslaatta(⅜tuumaa)
2
13
Laippalukkomutteri(⅜tuumaa)
2
Lisälaitteenasennus
14
Mitäänosiaeitarvita
Nestemäärientarkistus
15
Mitäänosiaeitarvita
Rengaspaineentarkistus
16
CE-varustesarja(tilattava
erikseen;otayhteysvaltuutettuun
Toro-jälleenmyyjään)
1
CE-varustesarjanasennus(käytetään
CE-vaatimuksianoudattavissamaissa).
Paino19kg[määrävaihteleemallin
mukaan]
Paino6kg[määrävaihteleemallin
mukaan]
Painonkannatinsarja(tarvittaessa)
1
17
Paino11kg[määrävaihteleemallin
mukaan]
Takapainonlisäys(tarvittaessa)
18
Mitäänosiaeitarvita
Painonsiirronsäätö(tarvittaessa)
1
Koneenpoistaminen
kuljetuslaatikosta
Vainmallit31900,31901ja31907
Mitäänosiaeitarvita
Ohjeet
1.Irrotaruuvit,joillatakapyöriennavatonkiinnitetty
lavaan.
2.Katkaisenippuside,jollavetoakselionkiinni
takapyörissä.
3.Irrotatakapyörätkuljetusalustasta.
4.Nostaturvakaari.KatsokohtaTurvakaaren
nosto(sivu33).
5.Kiinnitänostolaiteturvakaarenyläosaankeskelle
janostakonetta.
6.Poistakuljetusalustakoneenalta.
7.Asetakoneentakaosanallekaksipukkiakuvan
mukaisesti(Koneentakaosannosto(sivu44)).
8.Laskekonepukeille.
2
Takarenkaidenasennus
Vainmallit31900,31901ja31907
Vaiheeseentarvittavatosat:
2Takapyörä
2
Pienialuslaatta(vainkaksipyöräveto)
2
Suurialuslaatta(vainkaksipyöräveto)
2
Pultti(⅝×tuumaa)(vainkaksipyöräveto)
2
Pölysuoja(vainkaksipyöräveto)
8
Pyöränmutteri(vainnelipyöräveto)
Kierrelukite
Ohjeet
1.Irrotakuljetustukiakselinkarastatai
pyörännavasta.Tukeaeienäätarvita.
2.Poistarenkaatkuljetuslaatikostajasäilytäkaksi
pulttia(⅝×tuumaa)jasuuretaluslaatat,
joillarenkaatonkiinnitettylaatikkoon.
3.Asennakukinrengasseuraavasti:
11
Kaksipyörävetoisetkoneet:
A.Levitäkierrelukitettapulttiin(⅝×
tuumaa).
B.Kiinnitäpyöräakselinkaraanpienellä
aluslaatalla,suurellaaluslaatallaja
pultilla(⅝×tuumaa)(Kuva3).
g312833
Kuva3
1.Akselinkara
5.Pultti(⅝×tuumaa)
2.Rengas6.Pölysuoja
3.Pienialuslaatta7.Levitäpulttiin
kierrelukitetta.
4.Suurialuslaatta
C.Kiristäpulttimomenttiin203N·m.
D.Asennapölysuojapyörään(Kuva3).
Nelipyörävetoisetkoneet:Asennapyörä
pyörännapaanneljälläpyöränmutterilla
(Kuva4).
g299549
Kuva4
1.Pyörännapa3.Pyöränmutteri
2.Rengas
4.Kiristäpyöränmutterit.Katsokohta
Pyöränmutterienkiristys(sivu55).
3
Eturenkaidenirrotus
Vainmallit31900,31901ja31907
Mitäänosiaeitarvita
Ohjeet
Huomaa:Tämätoimenpideontehtävä,jotta
nostovarretvoidaanasentaaoikein.
1.Löysääpyöränmutteritjairrotane(Kuva12).
g299550
Kuva5
1.Pyörännapa3.Pyöränmutteri
2.Rengas
2.Irrotapyörätpyörännavoista(Kuva12).
12
4
Nostovarsikokoonpanon
asennus
Vainmallit31900,31901ja31907
Vaiheeseentarvittavatosat:
1
Oikeanostovarsi
1Vasennostovarsi
2
Suuritappi
2
Pultti(⅜×tuumaa)
6
Mutteri(⅜tuumaa)
2Pienitappi
1Anturinkannake
2Lukkopultti
2
Pultti(⅜×tuumaa)
2Rasvanippa
Ohjeet
Huomaa:Asennanostovarrettoisenhenkilön
avustuksellatarvittaessa.
1.Irrotanostovarretkuljetusalustasta.
2.Asennanostovarretkoneenrunkoonkahdella
suurellatapilla(Kuva6).
g312023
Kuva6
Kuvassaoikeapuoli.
1.Nostovarsi
3.Suuritappi
2.Koneenrunko4.Rasvanippa
3.Asennarasvanipatsuuriintappeihin(Kuva6).
4.Asennasuurettapitrunkoonkahdellamutterilla
(⅜tuumaa)jakahdellapultilla(⅜×tuumaa)
(Kuva7).
g295767
Kuva7
Kuvassaoikeapuoli
1.Mutteri3.Pultti
2.Suuritappi
5.Asennaanturinkannakeoikeanpuoleiseen
nostovarteenkahdellalukkopultillajakahdella
mutterilla(⅜tuumaa)(Kuva8).
Huomaa:Varmista,ettäanturinkannakeei
aiheutahäiriötäanturiin.
g312028
Kuva8
Kuvassaoikeapuoli
1.Anturinkannake
3.Mutteri(⅜tuumaa)
2.Lukkopultti
6.Asennahydraulisylinteritnostovarsiin
suorittamallaseuraavatvaiheet:
13
A.Asetatyhjennysastiahydrauliputkistonalle
kuvanmukaisesti(Kuva9).
Huomaa:Pienimäärähydraulinestettäon
ilmattava,jottanostosylinteritvoidaanvetää
sisäänmanuaalisesti.
g299920
Kuva9
B.Löysääletkunkääntömutteri,jokaon
kiinnitettyhydrauliputkistonporttiinC1
(Kuva10).
g312025
Kuva10
1.Asennuslohko3.Letkunkääntömutteri
2.PorttiC1
C.Kohdistalävistimelläsylinteritangonreiät
nostovarrenreikiin(Kuva11).
Huomaa:Nostanostovarsikokonaanylös,
jottakohdistusonhelpompitehdä.
g312026
Kuva11
1.Pultti(⅜×tuumaa)3.Sylinterintanko
2.Pienitappi
4.Mutteri(⅜tuumaa)
D.Asennanostovarretsylintereihinkahdella
pultilla(⅜×tuumaa),kahdellamutterilla
(⅜tuumaa)jakahdellapienellätapilla
(Kuva11).
E.KiristäletkunkääntömutteriportissaC1
momenttiin41N·m.
Huomaa:Voitvarmistaakäyttämällä
kiintoavainta,ettäletkueikierry.
7.Voitelekiinnitystapinliitoksetjanostovarren
tapinliitokset.KatsokohtaLaakerienjaholkkien
rasvaus(sivu45).
5
Eturenkaidenasennus
Vainmallit31900,31901ja31907
Mitäänosiaeitarvita
Ohjeet
1.Asennarenkaatpyörännapoihinaikaisemmin
irrotetuillapyöränmuttereilla(Kuva12).
14
g299550
Kuva12
1.Pyörännapa3.Pyöränmutteri
2.Rengas
2.Kiristäpyöränmutterit.Katsokohta
Pyöränmutterienkiristys(sivu55).
6
Kiinnityskannakkeen
asennus
Vainmallit31900,31901ja31907
Vaiheeseentarvittavatosat:
1Kiinnityskannake
2
Pultti(⅜×tuumaa)
2
Mutteri(⅜tuumaa)
Ohjeet
Asennakiinnityskannakealustaankahdellapultilla
(⅜×tuumaa)jakahdellamutterilla(⅜tuumaa)
(Kuva13).
g299562
Kuva13
1.Kiinnityskannake3.Mutteri
2.Pultti
7
Istuimenasennus
Vainmallit31900,31901ja31907
Vaiheeseentarvittavatosat:
1
Istuinsarja(tilattavaerikseen;otayhteysvaltuutettuun
Toro-jälleenmyyjään)
Ohjeet
Asennaistuin.Lisätietojaonistuinsarjan
asennusohjeissa.
8
Ohjauspyöränasennus
Vainmallit31900,31901ja31907
Vaiheeseentarvittavatosat:
1
Ohjauspyörä
1
Suojus
Ohjeet
1.Irrotaohjauspyöräkuljetusalustasta(Kuva14).
15
g307379
Kuva14
1.Suojus4.Ohjauspyörä
2.Nylock-mutteri
5.Vaahtomuoviolake
3.Aluslaatta
2.IrrotaNylock-mutterijaaluslaatta
ohjausakselista.
Huomaa:Varmista,ettävaahtomuoviolakeon
paikoillaanohjausakselissa(Kuva14).
3.Asennaohjauspyöräjaaluslaattaohjausakselille
(Kuva14).
4.AsennaohjauspyöräakseliinNylock-mutterilla.
KiristäNylock-mutterimomenttiin27–35N·m.
5.Asennasuojusohjauspyörään(Kuva14).
9
Äänitarranasennus
Mallit31907ja31909
Vaiheeseentarvittavatosat:
1
Äänitarra(Osa144-0512)
Ohjeet
Asenna31907-ja31909-malleissaäänitarra(osa
144-0512)sarjanumerokilvenlähellekuvanmukaisesti
(Kuva15).
Varmista,ettäpintaonpuhdasjakuiva.
g334264
Kuva15
1.Äänitarra
2.Sarjanumerokilpi
16
10
Puskurinasennus
Vainmallit31900,31901ja31907
Vaiheeseentarvittavatosat:
1Puskuri
2
Pultti(⅜×tuumaa)
4
Pultti(⅜×tuumaa)
6
Mutteri(⅜tuumaa)
Ohjeet
1.Irrotapuskurikuljetusalustasta.
2.Asennapuskurinyläosakoneenrunkoonneljällä
pultilla(⅜×tuumaa)janeljällämutterilla
(⅜tuumaa)(Kuva16).
3.Asennapuskurikoneenrungonallekahdella
pultilla(⅜×2-¾tuumaa)jakahdellamutterilla
(⅜tuumaa)(Kuva16).
g302775
Kuva16
1.Pultti(⅜×tuumaa)3.Pultti(⅜×tuumaa)
2.Puskuri
11
Turvakaarenasennonsäätö
Vainmallit31900,31901ja31907
Mitäänosiaeitarvita
Ohjeet
Nostaturvakaari.KatsokohtaTurvakaarennosto
(sivu33).
17
12
Akunkytkentä
Vainmallit31900,31901ja31907
Mitäänosiaeitarvita
Ohjeet
Kytkeakku.KatsokohtaAkunkytkentä(sivu53).
13
Lisälaitteenasennus
Vaiheeseentarvittavatosat:
1
Lisälaite(tilattavaerikseen;otayhteysvaltuutettuun
Toro-jälleenmyyjään)
2
Kuusiokoloruuvi(⅜tuumaa)
2
Aluslaatta(⅜tuumaa)
2
Laippalukkomutteri(⅜tuumaa)
Ohjeet
Asennaetulisälaite(esimerkiksileikkuuyksikkö,
auralevytaipuhallin).Toimiseuraavastijakatsolisää
asennusohjeitalisälaitteenkäyttöoppaasta.
1.Tuevetoakselia,kunirrotatkantaruuvinja
lukkomutterin,joillavetoakselinhaarukkaon
kiinnitettyohjausventtiilinasennuskannattimeen
(Kuva17),jalaskevetoakselivarovastialas.
Huomaa:Kantaruuviajalukkomutteriaeienää
tarvita.
g340623
Kuva17
1.Kantaruuvi4.Lukkomutteri
2.Vetoakselinhaarukka5.Koneenetuosa
3.Ohjausventtiilin
asennuskannatin
2.Pyydätoistahenkilöäistumaanistuimelle,
kääntämäänavainPÄÄLLÄ-asentoonja
laskemaansittennostovarretlisälaitteen
nostokytkimelläsamallakunpainatnostovarsia
alas.
3.Kohdistanostovarrenreiätlisälaitteenvarren
reikiinlisälaitteenasennusohjeissakuvatulla
tavalla.
4.Kohdistavetoakselinhaarukanuratlisälaitteen
tuloakselinuriin(Kuva18)jaliu’utahaarukka
akselinpäälle.
g340624
Kuva18
1.Vetoakselinhaarukka2.Tuloakseli
5.Asennakuusiokantaruuvi(⅜×2-¼tuumaa)
aluslaatan(⅜tuumaa)läpijavetoakselin
haarukassa(Kuva19)olevanreiänläpi
jakiinnitäkantaruuvilaippalukkomutterilla
(⅜tuumaa).
18
g340626
Kuva19
1.Laippalukkomutteri
(⅜tuumaa)
3.Aluslaatta(⅜tuumaa)
2.Vetoakselinhaarukka4.Kuusiokantaruuvi
(⅜×2-¼tuumaa)
6.Asennakuusiokantaruuvi(⅜×2-¼tuumaa)
aluslaatan(⅜tuumaa)läpijavetoakselin
haarukassa(Kuva19)olevanreiänläpi
vastakkaisestasuunnastajakiinnitäkantaruuvi
laippalukkomutterilla(⅜tuumaa).
7.Kiristälukkomutteritasteittainjavuorotellen
momenttiin61N·m.
14
Nestemäärientarkistus
Mitäänosiaeitarvita
Ohjeet
Ennenkuinkäynnistätmoottorinensimmäistäkertaa,
tarkistaseuraavatnestemäärät:
Tarkistamoottoriöljynmäärä.Katsokohta
Moottoriöljynmääräntarkistus(sivu47).
Tarkistajäähdytysnesteenmäärä.Katsokohta
Jäähdytysjärjestelmänjajäähdytysnesteen
määräntarkistus(sivu57).
Tarkistahydraulinesteenmäärä.Katsokohta
Hydraulinesteenmääräntarkistus(sivu64).
15
Rengaspaineentarkistus
Mitäänosiaeitarvita
Ohjeet
Tarkistarengaspaine.KatsokohtaRengaspaineen
tarkistus(sivu30).
Tärkeää:Pidärengaspaineetoikeissalukemissa,
jottaleikkuujälkipysyyhyvänäjakonetoimii
oikein.Äläkäytäliianalhaisiarengaspaineita.
16
CE-varustesarjanasennus
Vaiheeseentarvittavatosat:
1
CE-varustesarja(tilattavaerikseen;otayhteys
valtuutettuunToro-jälleenmyyjään)
Ohjeet
Joskonettakäytetäänmaassa,jossanoudatetaan
CE-vaatimuksia,asennaCE-varustesarja.Katso
lisätietojavarustesarjanasennusohjeista.
19
17
Takapainonlisäys
Vaiheeseentarvittavatosat:
Paino19kg[määrävaihteleemallinmukaan]
Paino6kg[määrävaihteleemallinmukaan]
1
Painonkannatinsarja(tarvittaessa)
Paino11kg[määrävaihteleemallinmukaan]
Seuraavassataulukossaluetellaankunkinkoneenmukanatoimitettavatpainot:
MalliToimitetuttakapainot
31900kaksi19kg:npainoa
31901yksi19kg:npaino
31907eipainoja
31909viisi19kg:npainoajakaksi6kg:npainoa
Tarvittavantakapainonmääritys
Seuraavassataulukossaluetellaantarvittavatakapainojenmääräkutakinajoyksikönjalisälaitteenyhdistelmää
varten:
Vaadittutakapaino
Ajoyksikön
mallinumero
Lisälaitteen
mallinumerotainimi
Vaaditut
kokonaistakapainot
(19kg)
Vaaditut
kokonaistakapainot
(6kg)
Vaaditut
kokonaistakapainot
(11kg)
31970,31971,319742
31972,31973,319753
028354
0
M-B-telaharja40
MSC23345ja31990*
5
2
0
M-B-telaharjaja31990*
5
23
31900
Erskine-lumilinkoja
31990*
5
22
31970,31971,319741
31972,31973,319752
028353
M-B-telaharja4
MSC23345ja31990*
5
00
M-B-telaharjaja31990*
5
23
31901
Erskine-lumilinkoja
31990*
5
22
20
/