Avent SCD560/00 oluline teave

Bränd
Avent
Kategooria
beebitelefonid
Mudel
SCD560/00
Tüüp
oluline teave
ENGLISH
Know these safety symbols
- The exclamation mark calls attention to features that
require you to read the enclosed user information closely
to prevent operating and maintenance problems. (Fig. 1)
Warning: To reduce the risk of  re or electric shock, this
apparatus should not be exposed to rain or moisture and
objects  lled with liquids, such as vases, should not be placed
on this apparatus.
Important Safety Instructions
1 Read these instructions.
2 Keep these instructions.
3 Heed all warnings.
4 Follow all instructions.
5 Do not use this apparatus near water.
6 Clean only with dry cloth.
7 Do not block any ventilation openings. Install in
accordance with the manufacturer’s instructions.
8 Do not install near any heat sources such as radiators,
heat registers, stoves or other apparatus (including
ampli ers) that produce heat.
9 Protect the power cord from being walked on or
pinched particularly at plugs, convenience receptacles,
and the point where they exit from the apparatus.
10 Only use attachments/accessories speci ed by the
manufacturer.
11 Unplug this apparatus during lightning or when unused
for long periods of time.
12
Refer all servicing to quali ed service personnel. Servicing
is required when the apparatus has been damaged in any
way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid
has been spilled or objects have fallen into the apparatus,
the apparatus has been exposed to rain or moisture,
does not operate normally, or has been dropped. Please
check the power cord periodically to prevent potential
damages, such as worn or cut cord. For assistance, visit
our website www.philips.com/support or contact the
Philips Consumer Care Centre in your country. You  nd
its contact details in the worldwide guarantee leafl et.
13 This product may contain lead and mercury. Disposal of
these materials may be regulated due to environmental
considerations. For disposal or recycling information,
please contact your local authorities or the Electronic
Industries Alliance: www.eiae.org.
14 All the required markings are located on the battery
compartment of the parent unit and baby unit and on
the bottom enclosure of the charger (if any).
WARNING:
STRANGULATION
HAZARD. Children have
STRANGLED in cords.
Keep this cord out of the
reach of children (more
ČEŠTINA
Zapamatujte si tyto bezpečnostní symboly
- Vykřičníkem jsou označeny funkce, u kterých je
nutné, abyste si řádně přečetli dodávané uživatelské
informace. Tím zabráníte problémům s provozem
a údržbou. (Obr. 1)
Varování: Chcete-li snížit riziko požáru nebo úrazu
elektrickým proudem, přístroj nevystavujte dešti ani vlhkosti a
neumisťujte na něj předměty obsahující kapaliny, například vázy.
Důležité bezpečnostní pokyny
1 Přečtěte si tyto pokyny.
2 Pokyny si uložte k pozdějšímu nahlédnutí.
3 Respektujte všechna upozornění.
4 Dodržujte všechny pokyny.
5 Zařízení nepoužívejte poblíž vody.
6 K čištění používejte pouze suchou tkaninu.
7 Neblokujte žádné ventilační otvory. Instalaci proveďte
v souladu s pokyny výrobce.
8 Zařízení neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou
radiátory, přímotopy, sporáky apod., ani jiných přístrojů
(včetně zesilovačů) produkujících teplo.
9 Napájecí kabel chraňte před pošlapáním nebo
přiskřípnutím. Zvláštní pozornost je třeba věnovat
zástrčkám, zásuvkám a místu, kde kabel opouští přístroj.
10 Používejte pouze doplňky nebo příslušenství
doporučené výrobcem.
11 Během bouřky či v době, kdy přístroj nebudete delší
dobu používat, odpojte přístroj ze zásuvky.
12 Veškeré opravy přenechte kvali kovaným odborníkům.
Přístroj vyžaduje servisní zásah v případě, že došlo
k jakémukoli poškození, například k poškození
napájecího kabelu nebo zástrčky, vylití kapalin nebo
pádu předmětů na přístroj, pokud byl přístroj vystaven
působení deště nebo vlhkosti, pokud nefunguje
normálně nebo jestliže upadl na zem. Pravidelně
kontrolujte napájecí kabel, abyste předešli možnému
poškození, jako je například opotřebení nebo naříznutí.
Pomoc naleznete na adrese www.philips.com/support
nebo se obraťte na středisko péče o zákazníky
společnosti Philips ve vaší zemi. Kontaktní informace
naleznete na záručním listu s celosvětovou platností.
13 Tento výrobek může obsahovat olovo a rtuť. Likvidace
těchto materiálů může být regulována kvůli ochraně
životního prostředí. Chcete-li získat informace o likvidaci
nebo recyklaci, obraťte se na místní úřady nebo na web
organizace Electronic Industries Alliance: www.eiae.org.
14 Veškeré požadované značení je umístěno v přihrádce
na baterie rodičovské jednotky a dětské jednotky a na
spodním krytu nabíječky (pokud je jí zařízení vybaveno).
VAROVÁNÍ:
NEBEZPEČÍ UŠKRCENÍ
– Byly zaznamenány
případy, kdy se dítě
UŠKRTILO kabelem.
Udržujte kabel mimo
dosah dětí (více než
1 metr). Tento štítek nech-
te na zařízení (Obr. 2) .
Upozornění
Upozornění: Nebezpečí výbuchu, úrazu elektrickým
proudem, zkratu nebo úniku elektrolytu
- Výrobek nesmí být vystaven kapající nebo stříkající
tekutině a nesmějí na něm být umístěny objekty
obsahující tekutinu, například vázy.
- Protože slouží zástrčka k vypínání přístroje, zařízení
k vypínání přístroje by mělo být připraveno k použití.
- K připojení dětské a rodičovské jednotky k napájení
používejte přibalené adaptéry.
- Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, neotvírejte
plášť dětské jednotky ani rodičovské jednotky kromě
přihrádky na baterie.
- Při vkládání nebo vyjímání baterií (akumulátoru) nebo
při manipulaci s napájecím kabelem či zdrojem napájení
dbejte na to, abyste měli suché ruce.
- Pro rodičovskou jednotku používejte pouze nabíjecí
baterie dodané s elektronickou chůvičkou. Nabíjecí
baterie nabíjejte podle pokynů v uživatelské příručce.
- V případě nesprávného umístění baterie hrozí nebezpečí
výbuchu. Baterie vyměňujte pouze za stejný typ.
- Rodičovská jednotka je vybavena funkcí nabíjení (pouze
nabíjecí baterie).
- Více informací o výměně adaptérů a baterií naleznete
v kapitole „Výměna“.
- Vytečení, přehřátí nebo výbuch baterií by mohl
poškodit chůvu a způsobit podráždění nebo
popálení kůže nebo očí. Můžete mu zabránit
následujícím způsobem:
- nenabíjejte baterie, které k tomu nejsou určeny,
- zkontrolujte správné umístění pólů (+/−),
- pokud výrobek nebudete používat déle než 30 dní,
baterie vyjměte,
- baterie chraňte před horkem, například slunečním
zářením, ohněm a podobně,
- nenechávejte v dětské jednotce vložené vybité baterie.
- Aby se baterie nepřehřívala a nevylučovala
toxické látky, vodík nebo kyslík, dejte pozor na:
- přebíjení baterií,
- z k r a t ,
- nesprávné vložení baterií nebo
- poškození baterií
- Při manipulaci s poškozenými nebo vyteklými
bateriemi používejte ochranné rukavice.
Dohled dospělých
- Tato elektronická chůva představuje pouze pomůcku.
Nepředstavuje náhradu zodpovědného a řádného dohle-
du dospělou osobou a nelze ji tímto způsobem používat.
- Nikdy neumísťujte dětskou jednotku do dětské postýlky
nebo zahrádky.
- Z důvodů bezpečnosti nedovolte, aby se děti dotýkaly
nebo si hrály s dětskou chůvičkou, adaptéry nebo jejím
příslušenstvím. ZAŘÍZENÍ NENÍ HRAČKA.
health. Your product contains batteries covered by the
European Directive 2006/66/EC, which cannot be
disposed of with normal household waste. (Fig. 5)
-
When you see the crossed-out wheeled bin symbol with
the chemical symbol ‘Pb’, this means that the batteries
comply with the requirement set by the directive for lead.
Please inform yourself about the local rules on separate
collection of batteries. The correct disposal of batteries
helps prevent potentially negative consequences on the
environment and human health (Fig. 6) .
For more details, refer to www.philips.com/support.
БЪЛГАРСКИ
Запознайте се със символите за безопасност
- Удивителният знак насочва вниманието ви към
функции, които изискват да прочетете внимателно
приложената информация за потребителя, за
да избегнете проблеми при експлоатацията и
поддръжката. (фиг. 1)
Предупреждение: За да се избегне опасност от
пожар или токов удар, устройството не бива да се
излага на дъжд или влага и върху него не бива да се
поставят никакви предмети, пълни с вода, например вази.
Важни инструкции за безопасност
1 Прочетете тези инструкции.
2 Запазете тези инструкции.
3 Вземете предвид всички предупреждения.
4 Следвайте всички инструкции.
5 Не използвайте този уред близо до вода.
6 Почиствайте само със суха кърпа.
7 Не блокирайте никой от вентилационните отвори.
Инсталирайте според указанията на производителя.
8 Не поставяйте близо до източници на топлина, като
радиатори, вентилационни решетки за горещ въздух,
печки или други уреди (включително усилватели),
които излъчват топлина.
9 Не стъпвайте върху захранващия кабел и го пазете
от прищипване, особено при съединителите,
щепселната кутия и точката, в която кабелът излиза
от устройството.
10 Използвайте само посочените от производителя
принадлежности или аксесоари.
11 Изключвайте устройството от контакта по време на
гръмотевични бури или ако няма да го използвате
дълго време.
12
Сервизното обслужване трябва да се извършва
само от квалифициран сервизен персонал. Сервизно
обслужване е необходимо, когато устройството е
повредено по какъвто и да било начин, например ако
има повреда в захранващия кабел или щепсела, ако
върху устройството е разлята течност или са паднали
предмети, ако устройството е било изложено на
дъжд или влага, ако не работи нормално или е
изпускано. Проверявайте периодично захранващия
кабел за евентуални повреди, като износване или
скъсване. За съдействие посетете нашия уеб сайт
www.philips.com/support или се обърнете към
Центъра за обслужване на потребители на Philips във
вашата страна. Данните за контакт ще намерите в
международната гаранционна карта.
13 Този продукт може да съдържа олово или живак.
Изхвърлянето на тези вещества може да се
ограничава от нормативна уредба от съображения
за опазване на околната среда. За информация
за изхвърляне или рециклиране се обърнете към
местните власти или към Съюза на електронната
промишленост: www.eiae.org.
14
Всички задължителни маркировки са поставени в
отделението за батерии на родителското устройство
и устройството за бебето и върху долната част на
корпуса на зарядното устройство (ако има такова).
ПРЕДУПРЕЖДЕ-
НИЕ: ОПАСНОСТ ОТ
ЗАДУШАВАНЕ.
Има случаи на деца,
ЗАДУШИЛИ СЕ с
кабел. Пазете този кабел
далече от достъпа на
деца (на повече от
1 метър/3,5 фута раз-
стояние). Не сваляйте
етикета (фиг. 2) .
Внимание
Внимание: Избягвайте риск от експлозия, токов
удар, късо съединение или утечка
- Уредът не бива да се излага на капки или разливане
и върху него не бива да се поставят никакви
предмети, пълни с вода, например вази.
- Когато за изключване се използва щепселът на
захранващия кабел, той трябва бъде лесно достъпен
за ползване.
- За да включите устройството за бебето и
родителското устройство в електрическата мрежа,
използвайте предоставените адаптери.
- С оглед избягване на токов удар, не отваряйте кор-
пусите на устройството за бебето и на родителското
устройство, с изключение на отделенията за батерии.
- Ръцете ви трябва да са сухи, когато поставяте или
сменяте батериите (комплекта батерии) или когато
включвате в контакта захранващите кабели или
захранващите устройства.
- За родителското устройство използвайте само
комплекта акумулаторни батерии, предоставен
заедно с бебефона. Заредете комплекта
акумулаторни батерии, както е описано в това
ръководство за потребителя.
- Има опасност от експлозия, ако батерията бъде
поставена неправилно. Заменяйте батерията само с
батерия от същия тип.
- Родителското устройство може да зарежда само
акумулаторни батерии.
- За подробности относно типа адаптери и батерии,
вижте глава “Замяна”.
Čištění a údržba
- Nepoužívejte čisticí sprej ani tekuté čisticí prostředky.
- Jsou-li rodičovská jednotka a dětská jednotka připojeny
k síťové zásuvce, odpojte je.
Likvidace
- Baterie zlikvidujte podle pokynů. Nepalte je. Baterie
mohou v případě přehřátí vybuchnout.
- Nebalte baterie do kovové nebo hliníkové fólie. Před
likvidací je zabalte do novinového papíru.
- Doporučujeme obrátit se s žádostí o informace o sběr-
ném dvoře ve vaší oblasti na místní nebo městské úřady.
- Další informace o vašem místním recyklačním středisku
naleznete na webu www.recycle.philips.com.
Pokyny pro skladování
- Elektronickou chůvičku používejte a skladujte
v teplotách mezi 5 °C a 40 °C.
- Nevystavujte dětskou a rodičovskou jednotku extrémní
zimě, teplu nebo přímému slunečnímu světlu.
- Dětskou ani rodičovskou jednotku neumisťujte do
blízkosti zdroje tepla.
Výměna
- Pokud potřebujete vyměnit baterii a adaptér, postupujte
podle kompletních bezpečnostních pokynů jednotlivých
modelů uvedených na adrese www.philips.com/
support .
- Za účelem nákupu příslušenství nebo náhradních dílů
navštivte náš online obchod na adrese
www.shop.philips.com/service . Můžete se také
obrátit na středisko péče o zákazníky společnosti
Philips ve své zemi (kontaktní informace naleznete na
záručním listu s celosvětovou platností). Pokud se ve
vaší zemi středisko péče o zákazníky nenachází, můžete
kontaktovat místního dodavatele výrobků Philips nebo
servisní středisko společnosti Philips.
Informace o dodržování předpisů
- Tento výrobek odpovídá požadavkům Evropské unie na
vysokofrekvenční odrušení (Obr. 3) .
Společnost Philips tímto prohlašuje, že tato elektronická
chůva vyhovuje zásadním požadavkům a dalším příslušným
ustanovením směrnice 2014/53/EU (DECT: kmitočtové
pásmo 1880-1900 MHz, maximální radiofrekvenční výkon:
250 mW). Kopie Prohlášení o shodě ES je k dispozici na
adrese www.philips.com/support .
Nepokoušejte se toto zařízení opravovat ani
upravovat.
Varování: Změny nebo úpravy na tomto vybavení, které
nebyly schváleny společností Philips AVENT, mohou
porušovat pravomoc uživatele na používání tohoto vybavení.
Elektromagnetická pole (EMF) Tento přístroj společnosti
Philips AVENT odpovídá všem normám týkajícím se elektro-
magnetických polí (EMP). Pokud je správně používán v souladu
s pokyny uvedenými v této uživatelské příručce, je jeho použití
podle dosud dostupných vědeckých poznatků bezpečné.
Recyklace
- Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního
materiálu a součástí, které lze recyklovat a znovu
používat (Obr. 4) .
- Pokud je výrobek v dolní části označen symbolem
přeškrtnutého kontejneru s černou čárou, znamená to,
že se na něj vztahuje směrnice EU 2002/96/ES: Nikdy
výrobek nelikvidujte s ostatním domácím odpadem.
Informujte se prosím o místních předpisech ohledně
odděleného sběru elektrických a elektronických
výrobků. Správná likvidace starého výrobku pomůže
omezit nepříznivé účinky na životní prostředí a lidské
zdraví. Výrobek obsahuje baterie, jejichž použití upravuje
směrnice EU 2006/66/ES, a nelze je vyhodit s běžným
domácím odpadem. (Obr. 5)
- Pokud je výrobek označen symbolem přeškrtnutého
kontejneru s chemickou značkou „Pb“, znamená to, že
baterie splňují požadavky stanovené směrnicí týkající
se používání olova. Informujte se prosím o místních
předpisech ohledně odděleného sběru baterií. Správná
likvidace baterií pomůže omezit nepříznivé účinky na
životní prostředí a lidské zdraví (Obr. 6) .
Podrobnější informace naleznete na adrese
www.philips.com/support.
EESTI
Teadke neid ohutussümboleid
- Hüüumärk juhib tähelepanu funktsioonidele, mille kohta
peaksite läbi lugema tootega kaasas oleva teabe, et
vältida probleemide tekkimist seadmega töötamisel ja
selle hooldamisel. (Jn 1)
Hoiatus: tulekahju või elektrilöögi riski vähendamiseks ei
tohi seda seadet jätta vihma või niiskuse kätte ega asetada
sellele vedelikuga täidetud objekte, nagu vaasid.
Olulised ohutusjuhised
1 Lugege see kasutusjuhend läbi.
2 Hoidke kasutusjuhend alles.
3 Võtke kõiki hoiatusi arvesse.
4 Järgige kõiki juhtnööre.
5 Ärge kasutage seadet vee läheduses.
6 Puhastage seadet üksnes kuiva lapiga.
7 Ärge blokeerige ventilatsiooniavasid. Paigaldage seadmed
tootja juhendite järgi.
8 Ärge paigaldage seadet kuumaallikate, näiteks
radiaatorite, õhurestide, ahjude või muude kuumenevate
seadmete (sh võimendite) lähedusse.
9 Vältige elektrijuhtme peale astumist ja selle pigistamist,
eriti pistikute ja pistikupesade juurest ning seadme
juhtme väljumiskohast.
10 Kasutage üksnes tootja kirjeldatud lisatarvikuid.
11 Äikese või pikaajalise mittekasutamise korral ühendage
seade vooluvõrgust lahti.
12
Hooldustööde teostamiseks pöörduge kvali tseeritud
spetsialistide poole. Hooldustöid on vaja teostada siis, kui
seade on mingil moel viga saanud, näiteks kui toitejuhe
või pistik on kahjustatud või kui sellele on vedelikke
peale tilkunud või asju peale kukkunud, kui seade on
jäänud vihma kätte või saanud niiskust, ei tööta korralikult
või on maha kukkunud. Palun kontrollige toitejuhet
korrapäraselt, et vältida võimalike kahjustuste tekkimist,
näiteks kulumist või katkemist. Abi saamiseks külastage
meie kodulehekülge www.philips.com/support või võtke
ühendust oma riigi Philipsi klienditeeninduskeskusega.
Selle kontaktandmed leiate üleilmselt garantiilehelt.
13
See toode võib sisaldada pliid ja elavhõbedat. Materjalide
ära viskamine võib olla reguleeritud keskkonnanõuetega.
Äraviskamise või ümbertöötlemise teabe saamiseks võtke
- С оглед предотвратяване на експлозия
на батериите или утечка, която може да
повреди бебефона и да причини изгаряния
и дразнене на кожата или очите:
- не зареждайте обикновени батерии
- поставяйте батериите с правилно ориентирани
полюси (+/-)
- изваждайте батериите, ако няма да използвате
уреда повече от 30 дни
- пазете батерията далече от източници на силна
топлина, например слънчева светлина, огън и подобни
- не оставяйте изтощени батерии в устройството за
бебето.
- За да избегнете прегряване на батерията
или отделяне на токсични вещества,
водород или кислород, избягвайте:
- прекомерно зареждане
- късо съединение
- зареждане с неправилно ориентирани полюси или
- използване на повредени батерии
- Когато боравите с повредени или протекли
батерии, носете защитни ръкавици, за да
предпазите кожата си.
Родителски надзор
- Този бебефон е помощно средство. Той не може да
е заместител на отговорния и навременен родител-
ски контрол и не трябва да се използва като такъв.
- Никога не слагайте устройството за бебето в
леглото или кошарката му.
- За тяхната безопасност, не позволявайте на деца
да пипат и си играят с бебефона, адаптерите или
аксесоарите. ТЕ НЕ СА ИГРАЧКИ.
Почистване и поддръжка
- Не използвайте спрей за почистване и течни
почистващи препарати.
- Изключете родителското устройство и
устройството за бебето от контакта, ако са
включени в електрически контакт.
Изхвърляне
- Изхвърлете батериите правилно, съгласно
указанията. Не ги изгаряйте. Батериите може да
избухнат, ако се нагреят прекомерно.
- Не увивайте батериите в метално или алуминиево
фолио. Увийте ги във вестник, преди да ги изхвърлите.
- Съветваме ви да се обърнете към местната
градската управа, за да откриете местата за
рециклиране във вашия район.
- Посетете www.recycle.philips.com за допълнителна
информация за центъра за рециклиране във вашия
район.
Предпазни мерки при съхранение
- Използвайте и съхранявайте бебефона при
температури между 5°C (40°F) и 40°C (104°F).
- Не излагайте устройството за бебето и родител-
ското устройство на твърде ниски или твърде висо-
ки температури и на директна слънчева светлина.
- Не оставяйте устройството за бебето и родител-
ското устройство близо до нагревателен уред.
Подмяна
- Ако трябва да подмените батерията и адаптера,
вижте пълните инструкции за безопасност на
www.philips.com/support за съответния модел.
- За да закупите аксесоари или резервни части,
посетете www.shop.philips.com/service или се
свържете с Центъра за обслужване на потребители
във вашата страна (телефонния му номер ще
намерите в международната гаранционна карта).
Ако във вашата страна няма Център за обслужване
на потребители, обърнете се към местния търговец
на уреди Philips или най-близкия сервиз на Philips.
Информация за съответствие
- Този продукт е в съответствие с изискванията
на Европейската общност относно
радиосмущенията (фиг. 3) .
С настоящото Philips Consumer Lifestyle декларира, че
този бебефон е в съответствие с основните изисквания
и другите приложими разпоредби на Директива
2014/53/EC (DECT: радиочестотната лента 1880-1900
MHz, максималната радиочестотна мощност: 250 mW).
Копие на декларацията за съответствие можете да
намерите онлайн на адрес www.philips.com/support .
Не се опитвайте да ремонтирате или
модифицирате това оборудване.
Предупреждение: Всякакви промени или модификации
на устройствата, които не са изрично одобрени
от Philips AVENT, може да обезсилят правото на
потребителя да използва това оборудване.
Електромагнитни излъчвания (EMF) Този уред
Philips AVENT е в съответствие с всички стандарти по
отношение на електромагнитните излъчвания (EMF).
Ако се употребява правилно и съобразно напътствията
в Ръководството, уредът е безопасен за използване
според наличните досега научни факти.
Рециклиране
- Продуктът е разработен и произведен от високока-
чествени материали и компоненти, които могат да
бъдат рециклирани и използвани повторно (фиг. 4) .
- Символът със зачеркнат контейнер за отпадъци с
черна лента под него означава, че за продукта е в
сила европейската Директива 2002/96/EC: Никога
не изхвърляйте този продукт заедно с битовите
отпадъци. Информирайте се за местните правила
относно разделното събиране на електрически
и електронни продукти. Правилното изхвърляне
на стария продукт помага за предотвратяване на
потенциални негативни последици за околната
среда и човешкото здраве. Този продукт съдържа
батерии, за които е в сила европейската Директива
2006/66/EC и които не могат да се изхвърлят
заедно с обикновените битови отпадъци. (фиг. 5)
- Символът със зачеркнат контейнер за отпадъци
с химичния знак “Pb” означава, че батериите
отговарят на изискванията на директивата за олово.
Информирайте се за местните правила относно
разделното събиране на батерии. Правилното
изхвърляне на батериите помага за предотвратяване
на потенциални негативни последици за околната
среда и човешкото здраве (фиг. 6) .
За повече информация посетете
www.philips.com/support.
ühendust kohalike ametiasutuste või organisatsiooniga
Electronic Industries Alliance, www.eiae.org.
14 Kõik nõutavad märgised paiknevad keskseadme ja
beebiseadme patareipesas ning laadija (kui on olemas)
põhjakorpusel.
HOIATUS!
LÄMBUMISOHT!
Lapsed on juhtmetesse
LÄMBUNUD. Hoidke
juhe laste käeulatusest
kaugemal (rohkem kui
1 meetri kaugusel).
Ärge eemaldage seda
silti (Jn 2) .
Ettevaatust
Ettevaatust: esineb plahvatuse, elektrilöögi, lühise või
lekke oht
- Hoida seadet tilkade ja pritsmete eest. Mitte asetada
seadmele vedelikuga täidetud anumaid, näiteks vaase.
- Kui kasutate toitepistikut lahtiühendava seadisena, peab
olema tagatud probleemideta ligipääs pistikule.
- Kasutage beebi- ja keskseadmete vooluvõrku
ühendamiseks kaasasolevat adapterit.
- Elektrilöögiohu vältimiseks ärge avage ei beebiseadme
ega keskseadme korpust, v.a akupesa.
- Veenduge, et teie käed on aku (akupaki) sisestamisel või
väljavahetamise ajal või toitejuhtmete käsitlemisel või
toiteallikate toitepistikutesse ühendamisel kuivad.
- Kasutage keskseadme puhul ainult beebimonitoriga
kaasasolevat taaslaetavat akupakki käesolevas
kasutusjuhendis kirjeldatu kohaselt.
- Aku valel asendamisel tekib plahvatusoht. Selle
vältimiseks asendage aku sama tüüpi akuga.
- Keskseadmel on laadimisfunktsioon, mis töötab üksnes
laetava akuga.
- Adapterite ja akutüüpide kohta täpsema teabe
saamiseks tutvuge peatükiga “Osade vahetamine”.
- Vältimaks patareide plahvatamist või lekkeid,
mis võivad kahjustada beebimonitori ning
põhjustada põletusi või silmaärritusi, tuleb
järgida järgmisi põhimõtteid:
- ärge laadige tavapatareisid,
- sisestage patareid õigetpidi (+/-),
- eemaldage patareid, kui te ei kavatse toodet enne
30 päeva möödumist kasutada,
- kaitske patareid päikesekiirguse, tule või muude
ülekuumenemist põhjustada võivate allikate eest,
- ärge jätke lapseseadmesse tühje patareisid.
- Patareide ülekuumenemise ja mürgiste
materjalide, vesiniku või hapniku eraldumise
vältimiseks ärge patareisid:
- ülelaadige,
- lühistage,
- valepidi laadige ega
- vigastage patareisid.
- Kahjustatud või lekkivate patareide
käsitsemisel kandke naha kaitseks kindaid.
Täiskasvanu järelvalve
- Beebivahti võite kasutada kui abivahendit. Seade ei
asenda vastutusvõimelise ja korralikku täiskasvanu
järelvalvet ja selliselt seda kasutada ei tohi.
- Ärge kunagi paigutage beebiseadet lapse voodisse või
mänguaeda.
- Laste ohutuse tagamiseks ärge laske neil beebimonitori,
adaptereid ja selle kõiki tarvikuid katsuda ega nendega
mängida. TEGEMIST EI OLE MÄNGUASJAGA.
Puhastamine ja hooldus
- Ärge kasutage pihustatavaid või vedelaid
puhastusvahendeid.
- Kui vanema- ja beebiseade on elektrivõrku ühendatud,
siis tõmmake pistik seinakontaktist välja.
Kasutusest kõrvaldamine
- Kõrvaldage akud kasutusest eeskirjade kohaselt. Ärge
põletage neid. Patareid võivad ülekuumenemisel
plahvatada.
- Ärge pakkige patareisid metall- ega alumiiniumfooliumi.
Enne äraviskamist pakkige need ajalehepaberisse.
- Soovitatav on võtta ühendust kohaliku omavalitsusega,
et uurida välja, millised on õiged patareide
kõrvaldamiskohad teie elukohajärgses piirkonnas.
- Lisateabe saamiseks oma elukohajärgse piirkonna
ümbertöötlemiskeskuse kohta külastage veebilehte
www.recycle.philips.com.
Hoiutingimused
- Kasutage ja hoidke beebimonitori temperatuurivahemi-
kus 5 °C (40 °F) kuni 40 °C (104 °F).
- Ärge jätke beebiseadet ja keskseadet väga kuuma ega
külma kohta või otsese päikesepaiste kätte.
- Ärge asetage beebi- ega keskseadet soojusallika lähedusse.
Osade vahetamine
- Kui tekib vajadus aku ja adapter välja vahetada, vaadake
mudeli numbrit ohutusjuhendist veebilehelt
www.philips.com/support .
- Tarvikute või varuosade ostmiseks külastage
veebilehte www.shop.philips.com/service .
Võite samuti ühendust võtta oma riigi Philipsi
klienditeeninduskeskusega (vt kontaktandmeid
üleilmselt garantiilehelt). Kui teie riigis ei ole
klienditeeninduskeskust, pöörduge Philipsi kohaliku
müügiesindaja või Philipsi hoolduskeskuse poole.
Teave vastavuse kohta
- Käesolev toode vastab Euroopa Ühenduse kehtestatud
nõuetele raadioside häire kohta (Jn 3) .
Philips Consumer Lifestyle teatab, et see beebimonitor
vastab direktiivi 2014/53/EL (DECT: sagedusriba
1880-1900 MHz, maksimaalne raadiosageduslik
saatevõimsus: 250 mW) põhinõuetele ja muudele
asjakohastele sätetele. EÜ vastavusdeklaratsiooni koopia
on saadaval veebilehel
www.philips.com/support .
Ärge püüdke beebimonitori parandada või
täiendada.
Hoiatus! Philips AVENTi selgesõnaliselt heakskiitmata
muudatused või modi katsioonid võivad muuta tühiseks
kasutaja õiguse seadet kasutada.
Elektromagnetilised väljad (EMF) See Philips AVENTI
seade vastab kõikidele elektromagnetilisi välju (EMF)
käsitlevatele standarditele. Kui seadet käsitsetakse õigesti ja
käesoleva kasutusjuhendi kohaselt, on seda nüüdisaegsete
teaduslike teooriate järgi ohutu kasutada.
Ringlussevõtt
- Teie toode on kavandatud ja toodetud kvaliteetsetest
materjalidest ja osadest, mida on võimalik ringlusse võtta
ning uuesti kasutada (Jn 4) .
- Kui näete toote küljes maha tõmmatud prügikasti
tähist, mille all on must joon, siis kehtib tootele Euroopa
direktiiv 2002/96/EÜ. Ärge kunagi visake seda toodet
muude majapidamisjäätmete hulka. Palun viige ennast
kurssi elektriliste ja elektrooniliste toodete eraldi
kogumist reguleerivate kohalike eeskirjadega. Toote õige
kõrvaldamine aitab vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi
keskkonnale ja inimeste tervisele. Toode sisaldab akusid/
patareisid, mille suhtes kehtib Euroopa direktiiv 2006/66/
EÜ ja mida ei tohi käidelda koos olmeprügiga. (Jn 5)
- Kui näete toote küljes maha tõmmatud prügikasti
tähist ja keemilise elemendi tähist Pb, vastavad patareid
direktiivi pliid käsitlevatele nõuetele. Palun viige ennast
kurssi akude/patareide eraldi kogumist reguleerivate
kohalike eeskirjadega, kuna õige kõrvaldamine aitab
vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja
inimeste tervisele (Jn 6) .
Lisateabe saamiseks vaadake veebilehte
www.philips.com/support.
HRVATSKI
Upoznajte se s ovim simbolima upozorenja
- Simbol uskličnika ukazuje na značajke kod kojih morate
pažljivo pročitati isporučene dokumente s informacijama
za korisnike kako ne bi došlo do problema u radu i
održavanju. (Sl. 1)
Upozorenje: kako biste smanjili rizik od požara ili strujnog
udara, aparat ne smijete izlagati kiši ili vlazi i na njega ne smijete
stavljati predmete napunjene tekućinama, kao što su vaze.
Važne sigurnosne upute
1 Pročitajte ove upute.
2 Sačuvajte ove upute.
3 Pridržavajte se svih upozorenja.
4 Slijedite sve upute.
5 Ovaj aparat nemojte upotrebljavati u blizini vode.
6 Čistite ga samo suhom krpom.
7 Nemojte blokirati otvore za ventilaciju. Postavite aparat
u skladu s uputama proizvođača.
8 Nemojte ga postavljati u blizini izvora topline kao što su
radijatori, otvori za topli zrak, štednjaci ili drugi aparati
koji proizvode toplinu (uključujući pojačala).
9 Kabel za napajanje zaštitite tako da se po njemu ne
hoda i da ne bude prignječen, naročito na mjestu gdje
se spaja s utikačem, utičnicom i aparatom.
10 Upotrebljavajte samo dodatke/opremu navedenu od
strane proizvođača.
11 Iskopčajte aparat iz napajanja tijekom grmljavine ili ako
ga ne namjeravate upotrebljavati duže vrijeme.
12
Sve servisne radove prepustite kvali ciranom servisnom
osoblju. Servis je potreban ako je aparat oštećen na
bilo koji način, primjerice ako je oštećen njegov kabel za
napajanje ili utikač, ako je po njemu prolivena tekućina
ili je na njega pao neki predmet, ako je bio izložen kiši ili
vlazi, ako ne radi pravilno ili je pao. Povremeno provjerite
kabel za napajanje kako biste na vrijeme uočili oštećenja,
npr. pohaban ili prerezan kabel. Pomoć potražite na našem
web-mjestu www.philips.com/support ili se obratite centru
za korisničku podršku tvrtke Philips u svojoj državi. Podaci
za kontakt nalaze se u međunarodnom jamstvenom listu.
13 Ovaj proizvod može sadržavati olovo i živu. Odlaganje
tih materijala možda je regulirano zakonom s ciljem
očuvanja okoliša. Informacije o odlaganju ili recikliranju
zatražite od lokalnih vlasti ili od udruženja Electronic
Industries Alliance: www.eiae.org.
14 Sve potrebne oznake nalaze se na odjeljku za baterije
roditeljske jedinice i jedinice za bebu te na donjem dijelu
kućišta punjača (ako ih ima).
UPOZORENJE:
OPASNOST OD
DAVLJENJA. Poznati su
slučajevi DAVLJENJA
djece kabelima. Držite
kabel izvan dohvata djece
(na udaljenosti većoj od
1 m / 3,5 stopa).
Nemojte uklanjati ovu
oznaku (Sl. 2) .
Oprez
O p r e z : Spriječite rizik od eksplozije, strujnog udara,
kratkog spoja ili curenja
- Aparat ne smije biti izložen kapanju ili prskanju
tekućinom i na njega se ne smiju stavljati predmeti
napunjeni vodom, npr. vaze.
- Kada se za iskopčavanje koristi utikač za električnu
mrežu, aparat bi trebao biti u operativnom stanju.
- Za povezivanje jedinice za bebu s roditeljskom
jedinicom upotrebljavajte isporučeni adapter.
- Kako biste spriječili strujni udar, nemojte otvarati kućište
jedinice za bebu ili roditeljske jedinice, osim odjeljka za
baterije.
- Pazite da vam ruke budu suhe prilikom umetanja
ili zamjene baterija (baterije) ili prilikom rukovanja
kabelima za napajanje ili izvorima napajanja koje
ukopčavate u električnu mrežu.
- Za roditeljsku jedinicu upotrebljavajte isključivo punjivu
bateriju isporučenu uz monitor za bebe. Punjivu bateriju
punite na način opisan u korisničkom priručniku.
- Opasnost od eksplozije ako se baterija ne postavi
ispravno. Zamijenite isključivo baterijama iste vrste.
- Roditeljska jedinica ima funkciju punjenja samo uz
punjivu bateriju.
than 1 metre/3.5 feet
away). Do not remove
the tag (Fig. 2) .
Caution
Caution: Prevent risk of explosion, electric shock,
short circuit, or leakage
- The apparatus shall not be exposed to dripping or
splashing and no objects lled with liquids, such as vases,
shall be placed on the apparatus.
- Where the mains plug is used as the disconnect device,
the disconnect device shall remain readily operable.
- Use the supplied adapter to connect the baby and
parent units to the mains.
- To prevent electric shock, do not open the housing
of the baby unit or parent unit except for the battery
compartments.
- Make sure that your hands are dry when you insert or
replace batteries (battery pack) or when you handle
power cords or power supplies to be plugged to the
mains.
- For the parent unit, use only the rechargeable battery pack
supplied with the baby monitor. Charge the rechargeable
battery pack as described in the user manual.
- Danger of explosion if battery is incorrectly replaced.
Replace only with the same type.
- The parent unit has a charging function with
rechargeable battery only.
- For the adapters and battery types, please refer to
chapter ‘Replacement’ for details.
- To prevent battery explosion or leakage, which
can damage the baby monitor and cause burns
and skin or eye irritation:
- do not recharge non-rechargeable batteries
- insert batteries in the right direction (+/-)
- remove batteries if you are not going to use the
product for more than 30 days
- keep the battery away from excessive heat such as
sunshine, re or the like
- do not leave empty batteries in the baby unit.
- To prevent the battery from heating up or
releasing toxic materials, hydrogen,
or oxygen, do not:
- overcharge
- short circuit
- reverse charge, or
- damage batteries
- To handle damaged or leaked batteries,
wear protective gloves to protect your skin.
Adult supervision
- This baby monitor is intended as an aid. It is not a
substitute for responsible and proper adult supervision
and should not be used as such.
- Never place the baby unit inside the baby bed or playpen.
- For their safety, do not allow children to touch and play
with the baby monitor, adapters and all the accessories.
THIS IS NOT A TOY.
Cleaning and maintenance
- Do not use cleaning spray or liquid cleaners.
- Unplug the parent unit and baby unit if they are
connected to a power outlet.
Disposal
- Dispose of batteries properly according to the instructions.
Do not incinerate. Batteries may explode if overheated.
- Do not wrap in metal or aluminium foil. Wrap in
newspaper before discarding.
- It is suggested that you contact your local town or city to
determine proper battery redemption site(s) in your area.
- Please visit www.recycle.philips.com for additional
information on a recycling centre in your area.
Storage precautions
- Use and store the baby monitor between 5°C (40°F)
and 40°C (104°F).
- Do not expose the baby unit and parent unit to
extreme cold or heat or to direct sunlight.
- Do not put the baby unit and the parent unit close to a
heating source.
Replacement
- If you need to replace the battery and the adapter,
please refer to the full Safety Instructions from
www.philips.com/support for the model number.
- To buy accessories or spare parts, visit our online shop
at www.shop.philips.com/service . You can also
contact the Philips Consumer Care Centre in your
country (see the worldwide guarantee leafl et for
contact details). If there is no Consumer Care Centre
available in your country, go to your Philips dealer or a
Philips service centre.
Compliance information
- This product complies with the radio interference
requirements of the European Community (Fig. 3) .
Philips Consumer Lifestyle hereby declares that this baby
monitor is in compliance with the essential requirements
and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU
(DECT: frequency band 1880-1900 MHz, maximum
radio-frequency power: 250 mW). A copy of the EC
Declaration of Conformity (DoC) is available online at
www.philips.com/support .
Do not attempt to repair or modify this equipment.
Warning: Changes or modi cations made to this equipment
not expressly approved by Philips AVENT for compliance
could void the user’s authority to operate this equipment.
Electromagnetic  elds (EMF) This Philips AVENT
appliance complies with all standards regarding electromag-
netic  elds (EMF). If handled properly and according to the
instructions in this user manual, the appliance is safe to use
based on scienti c evidence available today.
Recycling
- Your product is designed and manufactured with
high quality materials and components, which can be
recycled and reused (Fig. 4) .
- When you see the crossed-out wheeled bin symbol
with a black line at the bottom marked on a product,
this means the product is covered by the European
Directive 2002/96/EC: Never dispose of your product
with other household waste. Please inform yourself
about the local rules on the separate collection of
electrical and electronic products. The correct disposal
of your old product helps preventing potentially
negative consequences on the environment and human
SCD580, SCD570,
SCD560
4222.100.0293.3
1 2 3
4 5 6
www.philips.com/avent
Philips Consumer Lifestyle BV
Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten, Netherlands
Trademarks owned by the Philips Group.
©2018 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved
75% recycled paper
75% papier recyclé
4222_100_0293_3_DFU-Leaflet_A7_v1b.indd 1 10-04-18 13:44
- Pojedinosti o adapterima i vrstama baterija potražite u
poglavlju “Zamjena dijelova”.
- Kako bi se spriječila eksplozija ili curenje baterije
koje može oštetiti monitor za bebe i uzrokovati
opekotine na koži i nadraženost kože ili očiju:
- nemojte pokušavati puniti nepunjive baterije
- baterije umećite s polovima u odgovarajućem smjeru (+/-)
- izvadite baterije ako proizvod nećete upotrebljavati duže
od 30 dana
- bateriju nemojte izlagati prekomjernoj toplini, npr.
sunčevoj toplini, vatri i sl.
- prazne baterije nemojte ostavljati u jedinici za bebu.
- Kako bi se spriječilo zagrijavanje baterije ili
oslobađanje toksičnih materijala iz nje, vodika
ili kisika, nemojte:
- prekomjerno puniti
- izvoditi kratki spoj
- obrnuto puniti ili
- oštetiti baterije
- Kada rukujete oštećenim baterijama ili
baterijama koje cure, nosite zaštitne rukavice
kako biste zaštitili kožu.
Nadzor odrasle osobe
- Ovaj monitor za bebe je samo pomagalo i ne smije se
upotrebljavati kao zamjena za odgovoran nadzor od
strane odrasle osobe.
- Jedinicu za bebu nikada nemojte stavljati u bebin krevet
ili ogradicu za igranje.
- Radi njihove sigurnosti, nemojte dopuštati djeci da
diraju ili da se igraju monitorom za bebe, adapterima i
dodatnom opremom. OVAJ APARAT NIJE IGRAČKA.
Čišćenje i održavanje
- Nemojte upotrebljavati sprej za čišćenje niti tekuća
sredstva za čišćenje.
- Iskopčajte roditeljsku jedinicu i jedinicu za bebu ako su
ukopčane u utičnicu.
Odlaganje
- Baterije ispravno odložite u skladu s uputama. Nemojte
ih paliti. Baterije mogu eksplodirati ako se pregriju.
- Nemojte zamotavati u metalnu ili aluminijsku foliju. Prije
odlaganja zamotajte u list starih novina.
- Preporučujemo da informacije o odlagalištima baterija u
svom području zatražite od općinske ili gradske uprave.
- Dodatne informacije o reciklažnim dvorištima u svom po-
dručju potražite na web-stranici www.recycle.philips.com.
Mjere opreza prilikom spremanja
- Monitor za bebe upotrebljavajte i spremajte pri
temperaturama između 5 °C (40 °F) i 40 °C (104 °F).
- Ne izlažite jedinicu za bebe i roditeljsku jedinicu ekstre-
mnoj hladnoći ili toplini ili izravnoj sunčevoj svjetlosti.
- Jedinicu za bebu i roditeljsku jedinicu nemojte stavljati
blizu izvora topline.
Zamjena dijelova
- Ako trebate zamijeniti bateriju i adapter, broj modela
potražite u potpunim sigurnosnim uputama na
web-stranici www.philips.com/support.
- Kako biste kupili dodatnu opremu ili rezervne dijelove,
posjetite našu internetsku trgovinu na
www.shop.philips.com/service. Možete i
kontaktirati centar za korisničku podršku tvrtke Philips
u svojoj državi (podatke za kontakt pronaći ćete u
međunarodnom jamstvenom listu). Ako u vašoj državi
ne postoji centar za korisničku podršku, obratite
se lokalnom prodavaču proizvoda tvrtke Philips ili
ovlaštenom servisu tvrtke Philips.
Informacije o sukladnosti
- Ovaj je proizvod usklađen sa zahtjevima Europske
zajednice na području radijskih smetnji (Sl. 3).
Tvrtka Philips Consumer Lifestyle ovim putem izjavljuje
da je ovaj monitor za bebe sukladan osnovnim zahtjevima
i drugim primjenjivim odredbama Direktive 2014/53/EU
(DECT: frekvencijski pojas 1880-1900 MHz, najveća
radiofrekvencijska snaga: 250 mW). Kopija EC izjave o
sukladnosti (DoC) dostupna je na
web-stranici www.philips.com/support.
Nemojte pokušavati popraviti ili izmijeniti ovaj
aparat.
Upozorenje: Promjene ili preinake ove opreme koje
tvrtka Philips AVENT nije izričito odobrila mogu poništiti
korisnikovo ovlaštenje za rukovanje opremom.
Elektromagnetska polja (EMF)Ovaj proizvod tvrtke
Philips AVENT sukladan je svim standardima koji se odnose
na elektromagnetska polja (EMF). Ako aparatom rukujete
ispravno i u skladu s uputama iz ovog priručnika, prema dosada
dostupnim znanstvenim dokazima on će biti siguran za uporabu.
Recikliranje
- Proizvod je proizveden od vrlo kvalitetnih materijala
i komponenti, pogodnih za recikliranje i ponovnu
uporabu (Sl. 4).
- Ako se na proizvodu nalazi simbol precrtane kante za
otpad s crnom linijom na donjem dijelu kućišta, to znači
da je obuhvaćen direktivom Europske unije 2002/96/EC:
proizvod nipošto nemojte odlagati s drugim kućanskim
otpadom. Informirajte se o lokalnim propisima o
zasebnom prikupljanju električnih i elektroničkih
proizvoda. Pravilno odlaganje starih proizvoda pridonosi
sprječavanju potencijalno negativnih posljedica po
okoliš i ljudsko zdravlje. Proizvod sadrži baterije koje su
obuhvaćene direktivom EU-a 2006/66/EC koje se ne
smiju odlagati s drugim kućanskim otpadom. (Sl. 5)
- Kada vidite simbol precrtane kante za smeće i simbol
kemijskog elementa “Pb”, to znači da su baterije
sukladne zahtjevu navedenom u direktivi o olovu.
Informirajte se o lokalnim propisima o zasebnom
prikupljanju baterija. Pravilno odlaganje baterija pridonosi
sprječavanju potencijalno negativnih posljedica po okoliš
i ljudsko zdravlje (Sl. 6).
Više informacija potražite na web-stranici
www.philips.com/support.
MAGYAR
Biztonsági jelzések ismertetése
- A felkiáltójel olyan funkciókra hívja fel a gyelmet,
amelyek használatánál gyelmesen el kell elolvasni a
mellékelt felhasználói leírásokat az üzemeltetési és
karbantartási problémák megelőzéséhez. (ábra 1)
Figyelem: Tűz vagy áramütés veszélyének csökkentése
érdekében óvja a készüléket az esőtől vagy nedvességtől, és
ne helyezzen folyadékkal telt tárgyakat, például virágvázát.
www.philips.com/support веб-сайтымызға кіріңіз немесе
еліңіздегі Philips Тұтынушыларды қолдау орталығына
хабарласыңыз. Оның байланыс мәліметтерін
дүниежүзілік кепілдік кітапшасынан табасыз.
13
Бұл өнім құрамында қорғасын мен сынап болуы
мүмкін. Осы материалдарды тастау қоршаған орта
факторларына байланысты реттелуі мүмкін. Тастау
немесе қайта өндеу ақпарат туралы алу үшін жергілікті
билік органдарына немесе www.eiae.org сайты арқылы
Электрондық өнеркәсіп альянсына хабарласыңыз.
14
Барлық қажет белгілер ата-ана бөлігінің және нәресте
бөлігінің батарея бөлімінде және зарядтағыштың
корпусының төменгі жағында (бар болса) орналасқан.
АБАЙЛАҢЫЗ:
БУЫНЫП ҚАЛУ
ҚАУПІ. Балалар
сымдармен БУЫНЫП
қалған жағдайлар
бар. Бұл сымды
балалардың қолы
жетпейтін жерде
(1 метрден/3,5 футтан
артық) сақтаңыз. Бұл
белгіні алмаңыз
(Cурет 2).
Ескерту
Ескерту: Жарылу, ток соғу, қысқа тұйықталу
немесе батареяның ағып кету қауіптерін
болдырмаңыз
- Аппаратқа су тамшыламауы немесе шашырамауы
тиіс және оның үстіне ваза сияқты сұйықтығы бар
заттарды қоюға болмайды.
- Ажырату құралы ретінде штепсель қолданылса,
ажырату құралы қол жетер жерде болуы тиіс.
- Нәресте және ата-ана бөлігін розеткаға қосу үшін
берілген адаптерді қолданыңыз.
- Нәресте және ата-ана модульдерінің батарея
бөлімдерінен басқа жерлерін ашпаңыз. Ток соғуы
мүмкін.
- Батареяларды (батарея блогын) салғанда немесе
ауыстырғанда, қуат сымын немесе электр қуат көзін
желіге қосқанда қолыңыз құрғақ екендігіне көз
жеткізіңіз.
- Ата-ана модулі үшін тек нәресте мониторымен
бірге берілген қайта зарядталатын батарея блогын
пайдаланыңыз. Қайта зарядталатын батарея блогын
пайдаланушы нұсқаулығында көрсетілгендей
зарядтаңыз.
- Батарея дұрыс қосылмаса, жарылыс қаупі бар.
Тек тура сондай батарея түрімен ауыстырыңыз.
- Ата-ана бөлігінде тек қайта зарядталатын
батареямен қайта зарядтау функциясы бар.
- Адаптерлер мен батарея түрлері бойынша толық
мәліметтерді «Ауыстыру» тарауынан қараңыз.
- Нәресте мониторын зақымдап,
күйік және тері мен көздің тітіркенуін
тудыратын батарея жарылысы немесе
ағуы орын алмау үшін:
- қайта зарядталмайтын батареяларды зарядтамаңыз;
- батареяларды дұрыс қаратып салыңыз (+/-);
- өнімді 30 күннен артық пайдаланбайтын болсаңыз,
батареяларды шығарып қойыңыз,
- батареяны күн сәулесі, от немесе басқа төтенше
жылу көздерінен аулақ жерде сақтаңыз
- бос батареяларды нәресте бөлігінде қалдырмаңыз.
- Қызып кетпеуі, улы заттар, сутек немесе
оттек шығармауы үшін, батареяны:
- шамасынан артық зарядтамаңыз;
- қысқа тұйықтамаңыз;
- теріс салып зарядтамаңыз немесе
- батареяларды зақымдамаңыз.
- Теріңізге зақым тимеу үшін,
зақымданған немесе ағып кеткен
батареяларды тек қолғаппен ұстаңыз.
Ересек адамның қадағалауы
- Бұл нәресте мониторы тек көмекші құрал ретінде
ғана жасалған. Ол жауапкершілікті және орнықты
ересек бақылауын алмастыра алмайды, оны бұл
мақсатпен қолдануға болмайды.
- Нәресте модулін еш уақытта нәрестенің төсегіне
немесе ойнайтын манежіне қоймаңыз.
- Олардың қауіпсіздігі үшін, балалардың нәресте
мониторына, адаптерлерге және барлық қосалқы
құралдарға тиісуіне және олармен ойнауына жол
бермеңіз. БҰЛ ОЙЫНШЫҚ ЕМЕС.
Тазалау және күтім жасау
- Тазалағыш спрей немесе сұйықтықтарды қолданбаңыз.
- Егер нәресте бөлгі мен ата-аналар бөлігі ток көзіне
қосулы болса, онда оларды токтан ажыратыңыз.
Тастау
- Батареяларды нұсқауларға сәйкес тиісті түрде
тастаңыз. Отқа жақпаңыз. Батареялар шамадан тыс
қызып кетсе, жарылып кетуі мүмкін.
- Металл немесе алюминий фольгаға орамаңыз.
Тастар алдында газетке ораңыз.
- Аймағыңыздағы батареяны дұрыс тастау орнын
(орындарын) анықтау үшін жергілікті қалаға
хабарласуға кеңес беріледі.
- Аймағыңыздағы қайта өңдеу орталығы туралы
қосымша ақпарат алу үшін www.recycle.philips.com
сайтына кіріңіз.
Сақтаудың сақтық шаралары
- Нәресте мониторын 5°C (40°F) және 40°C (104°F)
арасындағы температурада пайдаланыңыз және
сақтаңыз.
- Нәресте және ата аналар бөлігін қатты ыстыққа,
қатты суыққа, немесе тікелей күн шуағына шалмаңыз.
- Нәресте бөлігі мен ата-ана бөлігін ыстық жерге
жақын қоймаңыз.
Fontos biztonsági utasítások
1 Gondosan olvassa el az utasításokat.
2 Őrizze meg az utasításokat.
3 Ügyeljen a gyelmeztetésekben foglaltakra.
4 Kövesse az utasításokat.
5 Óvja a készüléket a víztől.
6 A tisztítást kizárólag száraz ruhával végezze.
7 Gondoskodjon arról, hogy a szellőzőnyílások szabadon
maradjanak. A készülék telepítését a gyártó utasításai
szerint végezze.
8 Ne helyezze a készüléket hőt kibocsátó eszközök, így
fűtőtestek, fűtőnyílások, kályhák vagy működésük során
hőt termelő készülékek (pl. erősítők) közelébe.
9
Tilos a hálózati kábelre rálépni vagy azt becsípni,
különös tekintettel ott, ahol az a csatlakozó-aljzatokba,
készülékcsatlakozókba illeszkedik, vagy ott, ahol kilép a
készülékből.
10 Kizárólag a gyáráltal javasolt tartozékokat használja.
11 Villámlás idején, vagy ha hosszabb ideig nem használja a
lejátszót, húzza ki a készülék csatlakozóját a hálózatból.
12 A készülék javítását, szervizelését bízza szakemberre.
A készüléket a következő esetekben kell szervizeltetni:
a készülék bármilyen módon megsérült, például
sérült a hálózati kábel vagy csatlakozó, folyadék került
a készülékbe, ráesett valami, a készüléket eső vagy
nedvesség érte, nem működik megfelelően vagy
leejtették. Rendszeresen ellenőrizze a hálózati tápkábelt,
hogy megelőzze a potenciális veszélyhelyzeteket, mint
például az elkopott vagy elvágott kábel. Ha segítségre
van szüksége, látogasson el a honlapunkra
(www.philips.com/support), illetve forduljon az adott
ország Philips vevőszolgálatához. Ehhez a világszerte
érvényes garancialevélben talál kapcsolatfelvételi adatokat.
13 A termék ólmot és higanyt tartalmazhat. Az
anyagok ártalmatlanítására - környezetvédelmi
megfontolásokból - speciális szabályok vonatkoznak.
A termék ártalmatlanításáról vagy újrahasznosításáról
érdeklődjön a helyi hatóságoknál vagy az Elektronikai
Gyártók Szövetségénél (Electronic Industries Alliance) a
következő címen: www.eiae.org.
14 Minden előírt jelölés a szülői egység és a bébiegység
akkumulátortartóján, valamint a töltő alsó házán
található meg (ha van ilyen).
FIGYELMEZTETÉS:
FULLADÁSVESZÉLY.
Már volt példa,
hogy gyerekek
MEGFULLADTAK a
nyakuk köré tekeredő
zsinór miatt. Tartsa távol
gyerekektől a zsinórt
(legalább 1 méter
távolságra). Ne távolítsa
el ezt a címkét (ábra 2).
Figyelmeztetés!
Figyelmeztetés! Előzze meg a robbanás, áramütés,
rövidzárlat vagy szivárgás veszélyét
- A készüléket óvja a rácsepegő vagy ráfröccsenő
folyadéktól, illetve ne helyezzen rá folyadékot tartalmazó
edényt, például vázát.
- Ha a hálózati csatlakozódugó használatos
megszakítóeszközként, akkor mindig működőképesnek
kell lennie.
- A bébi- és a szülői egységet csak a mellékelt adapterrel
csatlakoztassa a fali konnektorhoz.
- Az áramütésveszély elkerülése érdekében az elemtar
rekesz kivételével ne nyissa fel a bébi- és a szülői egység
készülékházát.
- Mielőtt behelyezi az akkumulátorokat
(akkumulátorcsomagot) vagy megfogja a hálózathoz
csatlakoztatandó hálózati tápkábeleket vagy
tápegységeket, ellenőrizze, hogy a keze és a készülék
száraz-e.
- A szülői egységhez csak a babaőrhöz mellékelt
akkumulátorcsomagot használja. Az akkumulátorcsomagot
a kézikönyv utasításai alapján töltse fel.
- Ha az akkumulátort rosszul helyezi be, az felrobbanhat.
Cserélni csak azonos típussal szabad.
- A szülői egység töltési funkciója csak újratölthető
akkumulátorokkal használható.
- Az adapterek és akkumulátorok típusára vonatkozó
részleteket lásd a „Csere” című részt.
- Az akkumulátorok felrobbanása vagy
szivárgása a babaőr károsodását, továbbá
égéseket, illetve bőr- és szemirritációt is
okozhat. Ennek elkerülése érdekében:
- ne töltse azokat az elemeket, amelyek nem újratölthetők
- ügyeljen rá, hogy a megfelelő irányban helyezze be az
akkumulátorokat (+/-)
- távolítsa el az akkumulátorokat, ha 30 napnál hosszabb
ideig nem használja a terméket
- ne tegye ki az akkumulátort sugárzó hőnek, pl.
napsütésnek, tűznek, stb.
- Ne hagyjon lemerült akkumulátort a bébiegységben.
- Az akkumulátor felmelegedésének vagy
mérgező anyagok, hidrogén vagy oxigén
kibocsátásának megakadályozása érdekében:
- ne töltse túl
- ne zárja rövidre
- ne töltse fordított polaritással, és
- ne sértse meg az akkumulátorokat
- A sérült vagy szivárgó elemek kezelésekor,
bőrének védelme érdekében viseljen
védőkesztyűt.
Felnőtt felügyelet
- Ez a bébi monitor segítséget jelent. Nem helyettesíti a
megfelelő felelős felnőtt felügyeletet és nem használható
ilyen célokra.
- Soha ne tegye a bébiegységet a baba ágyába vagy
járókájába.
- A biztonságuk érdekében ne engedje, hogy a gyermekek
a babaőrrel, az adapterekkel vagy a tartozékokkal
játsszanak, illetve megérintsék azokat. A KÉSZÜLÉK
NEM JÁTÉK.
Ауыстыру
- Батарея мен адаптерді ауыстыру қажет болса,
үлгі нөмері үшін www.philips.com/support
торабындағытолық Қауіпсіздік нұсқауларын қараңыз.
- Керек-жарақтарды немесе қосалқы бөлшектерді
сатып алу үшін мына мекенжайдағы онлайн-
дүкенімізге кіріңіз: www.shop.philips.com/
service. Сондай-ақ, еліңіздегі Philips тұтынушыларды
қолдау орталығына хабарласа аласыз (байланыс
мәліметтерін дүниежүзілік кепілдік парақшасынан
қараңыз). Егер еліңізде тұтынушыларға қолдау
көрсету орталығы болмаса, Philips дилеріне немесе
Philips сервис орталығына барыңыз.
Сәйкестік ақпараты
- Бұл өнім Еуропа қоғамдастығының радио
кедергілеріне қойылатын талаптарына сай (Cурет 3).
Philips Consumer Lifestyle осы арқылы осы нәресте
мониторы 2014/53/EU (DECT: жиілік ауқымы 1880-
1900 MHz, максималды радиожиілік қуаты: 250 mW)
директивасының негізгі талаптарына және басқа тиісті
ережелеріне сай екенін мәлімдейді. EC сәйкестік
туралы мәлімдемесінің (DoC) көшірмесі желіде мына
мекенжайда бар:
www.philips.com/support.
Бұл жабдықты жөндеуге немесе өзгертуге
тырыспаңыз.
Ескерту: Philips AVENT талаптарға сәйкестігін тікелей
мақұлдамаған осы жабдыққа енгізілген өзгерістер
пайдаланушының осы жабдықты пайдалану құқығының
күшін жоюы мүмкін.
Электрмагниттік өрістер (ЭМӨ)Бұл Philips AVENT
құралы электрмагниттік өрістерге қатысты барлық
стандарттарға сай. Бүгінгі таңдағы белгілі ғылыми дәлелдер
негізінде құрал ұқыпты әрі осы пайдаланушы нұсқаулығына
сай пайдаланылса, қолдануға қауіпсіз болып табылады.
Қайта өңдеу
- Бұл өнім қайта өңдеп, қайта пайдалануға болатын
жоғары сапалы материалдар мен бөлшектерден
жасалған (Cурет 4).
- Өнімнен астыңғы жағында қара түсті сызығы
бар үсті сызылған дөңгелекті қоқыс шелегінің
таңбасын көрсеңіз, бұл өнім 2002/96/EC Еуропа
директивасымен қамтылатынын білдіреді: Өнімді
басқа тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз.
Электр және электрондық өнімдерді бөлек жинау
туралы жергілікті ережелермен танысып алыңыз.
Ескірген өнімді қоқысқа дұрыс тастау қоршаған
орта мен адам денсаулығына келуі мүмкін жағымсыз
салдардың алдын алуға көмектеседі. Өнімде қалыпты
тұрмыстық қалдықпен бірге тастауға болатын
2006/66/EC Еуропа директивасымен қамтылған
батареялар болады. (Cурет 5)
- Үсті сызылған дөңгелекті қоқыс шелегінің таңбасын
«Pb» химиялық таңбасымен бірге көрсеңіз, бұл
батареялар директивадағы қорғасынға қойылатын
талаптарға сай екенін білдіреді. Батареяларды бөлек
жинау туралы жергілікті ережелермен танысыңыз.
Батареяларды қоқысқа дұрыс тастау қоршаған орта
мен адам денсаулығына келуі мүмкін жағымсыз
салдардың алдын алуға көмектеседі (Cурет 6).
Қосымша ақпаратты www.philips.com/
support торабынан қараңыз.
Нәрестені қадағалайтын құрал.
Өндіруші: “Филипс Консьюмер Лайфстайл Б.В.”,
Туссендиепен 4, 9206 АД, Драхтен, Нидерланды.
Ресей және Кедендік Одақ территориясына
импорттаушы: “Филипс” ЖШҚ, Ресей Федерациясы,
123022 Мәскеу қаласы, Сергей Макеев көшесі, 13-үй,
тел. +7 495 961-1111.
SCD580, SCD570, SCD560: 230 V, 50 Hz.
SCD580, SCD570, SCD560: NiMh.
Тұрмыстық қажеттіліктерге арналған.
Кепiлдiк бойынша қызмет көрсету жөніндегі сұрақтарға
жауап алу үшін тауарды сатып алған жерге хабарласыңыз.
Өнімнің жарамдылық мерзімі сатып алған күннен бастап
2 жыл. Барлық қосымша ақпаратты 8 75 11 65 01 23
телефонына қоңырау шалу арқылы Ақпарат орталығынан
алуға болады (стационарлық телефон арқылы Қазақстан
Республикасы аумағына қоңырау шалу тегін).
По вопросам гарантийного обслуживания обратитесь
по месту приобретения товара. Срок службы изделия
1 год с даты продажи. Всю дополнительную
информацию можно получить в Информационном
центре по телефону 8 75 11 65 0123 (бесплатный
звонок на территории РК со стационарных телефонов).
LIETUVIŠKAI
Žinokite apie šiuos saugos simbolius
- Šauktuko ženklas reikalauja atkreipti dėmesį į dalykus,
apie kuriuos turėtumėte atidžiai perskaityti pridėtoje
informacijoje naudotojui, kad išvengtumėte problemų
dėl veikimo ir priežiūros. (Pav. 1)
Įspėjimas: siekiant išvengti gaisro ar elektros smūgio,
šį įrenginį reikia saugoti nuo lietaus ar drėgmės, taip pat
nestatyti ant jo jokių skysčio pripildytų daiktų, pvz., vazų.
Svarbūs saugos nurodymai
1 Perskaitykite šias instrukcijas.
2 Išsaugokite šias instrukcijas.
3 Atkreipkite dėmesį į visus įspėjimus.
4 Laikykitės visų instrukcijų.
5 Nenaudokite šio prietaiso netoli vandens.
6 Valykite tik drėgna šluoste.
7 Neuždenkite ventiliacijos angų. Sumontuokite
laikydamiesi gamintojo nurodymų.
8 Nemontuokite šalia jokių šilumos šaltinių, pvz., radiatorių,
šilumos grotelių, viryklės ar kitų įrenginių (įskaitant
stiprintuvus), kurie skleidžia šilumą.
9 Saugokite maitinimo laidą, kad jis nebūtų mindomas ar
sulenkiamas prie kištukų ir toje vietoje, kur laidas išeina
įrenginio, kad tinklo lizdai būtų lengvai pasiekiami.
10 Naudokite tik gamintojo nurodytus priedus.
11 Išjunkite šį įrenginį iš maitinimo lizdo, kai žaibuoja arba jo
nenaudojate ilgesnį laiką.
12
Dėl techninės priežiūros kreipkitės į kvalikuotus
specialistus. Techninė priežiūra reikalinga tada, kai
įrenginys buvo bet kokiu būdu pažeistas, pvz., jei
pažeistas maitinimo laidas ar kištukas, išsiliejo skystis ar
į įrenginį pateko svetimkūnių, ant įrenginio užlijo ar jis
buvo laikomas drėgnomis sąlygomis, įrenginys neveikia
įprastai ar buvo numestas. Kad nesugadintumėte
Tisztítás és karbantartás
- Ne használjon tisztító sprayt vagy folyékony tisztítószert.
- Húzza ki a bébiegység és a szülői egység tápkábelét a fali
konnektorból, ha egy fali aljzatba vannak csatlakoztatva.
A készülék kiselejtezése
- Az előírt módon selejtezze le az akkumulátort. Ne égesse
el. Az akkumulátorok túlmelegítés esetén felrobbanhatnak.
- Ne csomagolja fém- vagy alumínium fóliába.
Leselejtezéskor csomagolja újságpapírba.
- Javasoljuk, hogy forduljon a helyi települési vagy városi
szervekhez az adott terület visszaváltási helyeire
vonatkozó információért.
- Az Önhöz legközelebb eső újrahasznosító gyűjtőhellyel
kapcsolatos további információk kapcsán keresse fel a
www.recycle.philips.com weboldalt.
Tárolási előírások
- A babaőr 5-40 °C között tárolható és használható.
- A babaegységet és a szülői egységet óvja a túlzott hőtől,
hidegtől és a közvetlen napfénytől!
- Ne tegye a sem a bébi- sem a szülői egységet hőforrás
közelébe.
Csere
- Ha az akkumulátort és az adaptert cserélni kell, a
típusszámot megtalálja a teljes Biztonsági utasításokban a
www.philips.com/support weboldalon.
- Tartozékok és pótalkatrészek vásárlásához látogasson el
a www.shop.philips.com/service címen található
online boltunkba. Szükség esetén vegye fel a kapcsolatot
a helyi Philips vevőszolgálattal (a részletek érdekében
tekintse meg a világszerte érvényes garancialevelet). Ha
országában nem működik ilyen vevőszolgálat, forduljon
a Philips helyi szaküzletéhez vagy valamelyik Philips
szakszervizhez.
Megfelelőségi információk
- Ez a termék megfelel az Európai
Közösség rádióinterferenciára vonatkozó
követelményeinek (ábra 3).
Philips Consumer Lifestyle kijelenti, hogy ez a babaőrző
készülék megfelel az 2014/53/EU (DECT: az a frekvenciasáv
1880-1900 MHz, maximális jelerősség: 250 mW) irányelv
főbb előírásainak és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. Az
EC Megfelelőségi nyilatkozat másolata online megtekinthető a
www.philips.com/support címen.
Ne kísérelje meg a berendezés javítását vagy
átalakítását.
Figyelmeztetés: A Philips AVENT által kifejezetten jóvá
nem hagyott változtatások és átalakítások a berendezésen
érvényteleníthetik az FCC által a berendezés üzemeltetésére
adott engedélyt.
Elektromágneses mezők (EMF)Ez a Philips AVENT
készülék megfelel az elektromágneses mezőkre (EMF)
vonatkozó szabványoknak. Amennyiben a használati
útmutatóban foglaltaknak megfelelően üzemeltetik, a
tudomány mai állása szerint a készülék biztonságos.
Újrafelhasználás
- Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek
felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és
újra felhasználhatók (ábra 4).
- Ha a terméken áthúzott kerekes hulladékgyűjtő
szimbólumot lát az alján egy fekete vonallal, az azt jelenti,
hogy a termék a 2002/96/EK európai irányelv hatálya alá
tartozik: Ne kezelje a készüléket háztartási hulladékként.
Tájékozódjon az elektromos és elektronikus készülékek
és akkumulátorok hulladékkezelésére vonatkozó
helyi törvényekről. A feleslegessé vált készülék helyes
kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az
emberi egészség károsodását. A termék akkumulátorai a
2006/66/EK európai irányelv hatálya alá tartoznak, ezért
ne kezelje ezeket háztartási hulladékként. (ábra 5)
- A „Pb” vegyjelet tartalmazó, áthúzott hulladékgyűjtőt
ábrázoló matrica azt jelenti, hogy az akkumulátorok
megfelelnek az irányelv által az ólommal kapcsolatosan
előírt követelményeknek: Tájékozódjon az
akkumulátorok hulladékkezelésére vonatkozó
helyi törvényekről. Az akkumulátorok megfelelő
hulladékkezelésével megelőzhető a környezetre és az
egészségre kifejtett káros hatás (ábra 6).
További részletekért látogasson el a
www.philips.com/support weboldalra.
ҚАЗАҚША
Мына қауіпсіздік таңбаларын біліңіз
- Леп белгісі пайдалану және техникалық қызмет
көрсету мәселелерін болдырмау үшін өніммен
берілген пайдаланушы ақпаратын мұқият оқуыңызды
қажет ететін мүмкіндіктерге назар аударуға
шақырады. (Cурет 1)
Абайлаңыз: от немесе ток соғу қауіптерін азайту үшін
осы құрылғы жаңбыр немесе ылғал жерде ашық қалмауы
және вазалар сияқты сұйықтықтармен толтырылған
заттар оның үстіне қойылмауы тиіс.
Маңызды қауіпсіздік нұсқаулары
1 Осы нұсқауларды оқыңыз.
2 Осы нұсқауларды сақтап қойыңыз.
3 Барлық ескертулерді ескеріңіз.
4 Барлық нұсқауларды орындаңыз.
5 Бұл құрылғыны судың жанында қолданбаңыз.
6 Тек құрғақ шүберекпен тазалаңыз.
7 Вентиляцияның ешбір тесіктерін бөгемеңіз. Өндіруші
нұсқауларына сәйкес орнатыңыз.
8 Радиаторлар, жылытқыштар, пештер немесе жылу
шығаратын басқа құрылғылар (күшейткіштерді қоса)
сияқты жылу көздеріне жақын орнатпаңыз.
9 Қуат сымының әсіресе штепсельдік ұштарын, электр
розеткаларын және олардың құрылғыдан шығатын
жерлерін басылып немесе қысылып қалудан қорғаңыз.
10 Тек өндіруші көрсеткен қосымша/қосалқы
құралдарды қолданыңыз.
11 Найзағай ойнағанда немесе ұзақ уақыт
қолданылмағанда, бұл құрылғыны ток көзінен
ажыратыңыз.
12
Барлық қызметтер бойынша білікті қызмет көрсету
маманына жүгініңіз. Құрылғы қуат сымының немесе
штепсельдік ұштың зақымдануы, құрылғыға сұйықтық
төгілуі немесе заттардың құлауы, құрылғының жауын-
шашында немесе ылғалды жерде ашық қалуы, қалыпты
жұмыс істемеуі немесе құлап кетуі сияқты кез келген
жолмен зақымданған кезде қызмет көрсету қажет
болады. Сымның тозуы немесе кесіліп кетуі сияқты
ықтимал зақымдарды болдырмау үшін қуат сымын
мерзімді түрде тексеріп тұрыңыз. Көмек алу үшін
įrenginio, periodiškai tikrinkite, ar maitinimo laidas nėra
pažeistas, pvz., susidėvėjęs arba įpjautas. Jei reikia pagalbos,
apsilankykite mūsų svetainėje adresu www.philips.com/
support arba kreipkitės į savo šalies „Philips“ klientų
aptarnavimo centrą. Jo kontaktinius duomenis rasite
visame pasaulyje galiojančios garantijos lankstinuke.
13 Šiame įrenginyje gali būti švino ir gyvsidabrio. Šių
medžiagų išmetimas gali būti reguliuojamas siekiant
tausoti gamtą. Norėdami gauti informacijos apie
išmetimą ir perdirbimą, susisiekite su vietos valdžios
institucijomis ar Elektronikos pramonės sąjunga adresu
www.eiae.org.
14 Visi būtini žymėjimai yra ant tėvų įrenginio baterijų
skyriaus ir kūdikių įrenginio bei kroviklio apatinio gaubto
(jei yra).
ĮSPĖJIMAS. PAVOJUS
PASISMAUGTI. Vaikai
gali PASISMAUGTI laidu.
Laikykite šį laidą vaikams
nepasiekiamoje vietoje
(toliau nei 1 metro /
3,5 pėdos atstumu).
Nenuimkite šios
etiketės (Pav. 2).
Dėmesio
Atsargiai. saugokitės sprogimo, elektros smūgio,
trumpojo jungimo arba elektros nuotėkio pavojaus
- Saugokite, kad prietaisas nebūtų aptaškytas, nestatykite
ant jo kokių skysčio pripildytų daiktų, pvz., vazų.
- Jei maitinimo tinklo kištukas naudojamas kaip atjungimo
prietaisas, jis turi būti lengvai pasiekiamas.
- Kūdikio ir tėvų įrenginį prie maitinimo tinklo prijunkite
naudodami pateiktą adapterį.
- Siekdami išvengti elektros smūgio, neatidarykite kūdikio
įrenginio arba tėvų įrenginio korpuso. Atidaryti galima tik
baterijų skyrelį.
- Dėdami arba keisdami baterijas (baterijų blokus)
arba tvarkydami maitinimo laidus ar į tinklą jungiamus
maitinimo šaltinius, įsitikinkite, kad jūsų rankos yra sausos.
- Tėvų įrenginiui naudokite tik įkraunamą bateriją, pateiktą
kartu su kūdikių stebėjimo prietaisu. Įkraukite įkraunamą
baterijų bloką, kaip nurodyta šiame naudotojo vadove.
- Jei bateriją pakeisite netinkamo tipo, gali kilti sprogimas.
Įkraunamą bateriją keiskite tik kita to paties tipo baterija.
- Tėvų įrenginyje yra įkrovimo funkcija, skirta tik
įkraunamai baterijai.
- Jei reikia išsamios informacijos apie adapterių ir baterijų
tipus, skaitykite skyrių „Keitimas“.
-
Baterijos gali sprogti ir ištekėti, ir taip sugadinti
kūdikio stebėjimo siųstuvą ir sukelti nudegimus
bei sudirginti odą ar akis. Siekdami to išvengti:
- nebandykite įkrauti neįkraunamų baterijų,
- įdėkite baterijas tinkama kryptimi (+/-),
- išimkite baterijas iš gaminio, jei neketinate jo naudoti
ilgiau nei 30 dienų,
- laikykite bateriją atokiai nuo didelio karščio šaltinių, pvz.,
saulės spindulių, ugnies ar pan.,
- nelaikykite kūdikio įrenginyje išeikvotų baterijų.
- Kad baterija neįkaistų ir neskleistų nuodingų
medžiagų, vandenilio ar deguonies, jokiu būdu:
- neperkraukite,
- nesukelkite trumpojo jungimo,
- nebandykite įkrauti atvirkštine tvarka arba
- nepažeiskite baterijų.
- Norėdami tvarkyti pažeistas arba tekančias
baterijas, dėvėkite apsaugines pirštines, kad
apsaugotumėte savo odą.
Suaugusiųjų priežiūra
- Šis kūdikio stebėjimo siųstuvas sukurtas kaip pagalbinė
priemonė. Tai nėra atsakingos ir tinkamos suaugusiųjų
atliekamos priežiūros pakaitalas ir neturėtų būti taip
naudojamas.
- Jokiu būdu nedėkite kūdikio įrenginio į vaiko lovelę ar
aptvarą.
- Dėl vaikų saugumo neleiskite jiems liesti kūdikio
monitoriaus, adapterio ir visų priedų bei žaisti su jais. TAI
NE ŽAISLAS.
Valymas ir priežiūra
- Nenaudokite purškiamų ar skystų valiklių.
- Jei tėvų įrenginys ir kūdikio įrenginys yra prijungti prie
maitinimo tinklo, atjunkite juos.
Išmetimas
- Baterijas išmeskite laikydamiesi taisyklių. Nedeginkite.
Perkaitusios baterijos gali sprogti.
- Jokiu būdu nevyniokite į metalo ar aliuminio foliją.
Prieš išmesdami suvyniokite į laikraštį.
- Dėl tinkamo baterijos išmetimo ir informacijos apie
vietinį surinkimo punktą kreipkitės į vietinę atliekų
tvarkymo įmonę.
- Daugiau informacijos apie perdirbimo centrus rasite
mūsų svetainėje adresu www.recycle.philips.com.
Atsargumo priemonės saugant
- Naudokite ir laikykite kūdikio stebėjimo įrenginį nuo
5 °C (40 °F) iki 40 °C (104 °F) temperatūroje.
- Kūdikio įrenginio ir tėvų įrenginio nelaikykite pernelyg
šaltoje ar karštoje vietoje, taip pat tiesioginėje saulės
šviesoje.
- Nelaikykite kūdikio ir tėvų įrenginio arti šilumos šaltinio.
Pakeitimas
- Jei reikia pakeisti bateriją ir adapterį, modelio numerio
ieškokite išsamiose saugos instrukcijose adresu
www.philips.com/support.
- Norėdami įsigyti priedų ar atskirų dalių, apsilankykite
mūsų internetinėje parduotuvėje adresu
www.shop.philips.com/service. Galite kreiptis į
„Philips“ klientų aptarnavimo centrą savo šalyje (norėdami
rasti kontaktinės informacijos, žr. visame pasaulyje galiojantį
garantijos lankstinuką). Jei jūsų šalyje nėra klientų aptarnavi-
mo centro, galite kreiptis į savo „Philips“ prekybos atstovą
arba „Philips“ techninės priežiūros centrą.
Atitikties informacija
- Gaminys atitinka Europos Bendrijos reikalavimus dėl
radijo trikdžių (Pav. 3).
„Philips Consumer Lifestyle“ patvirtina, kad šis kūdikio
stebėjimo prietaisas atitinka pagrindinius ir kitus susijusius
direktyvos 2014/53/ES (DECT: dažnių juosta 1880-1900 MHz,
didžiausia radijo dažnių galia: 250 mW) nuostatų reikalavimus.
EB atitikties deklaracijos kopiją (DoC) galite rasti internete
adresu www.philips.com/support.
Jokiu būdu nemėginkite taisyti arba keisti šios
įrangos.
Įspėjimas. Šios įrangos pakeitimai ar modikacijos, aiškiai
nepatvirtinti „Philips AVENT“, panaikina naudotojo įgaliojimą
eksploatuoti šią įrangą.
Elektromagnetiniai laukai (EMF)Šis „Philips AVENT“
prietaisas atitinka visus elektromagnetinių laukų (EMF)
standartus. Eksploatuojant prietaisą tinkamai, vadovaujantis
šiame naudotojo vadove pateikiamais nurodymais, remiantis
šiandien prieinamais moksliniais įrodymais šis prietaisas yra
saugus naudoti.
Perdirbimas
- Gaminys sukurtas ir pagamintas naudojant aukštos
kokybės medžiagas ir komponentus, kuriuos galima
perdirbti ir naudoti pakartotinai (Pav. 4).
- Jei gaminio apačioje matote perbrauktos šiukšlių dėžės su
ratukais simbolį, tai reiškia, kad gaminiui galioja Europos
Sąjungos direktyva 2002/96/EB. Neišmeskite šio produkto
su kitomis buitinėmis atliekomis. Sužinokite, kokios vietinės
taisyklės taikomos atskiram elektrinių ir elektroninių
produktų surinkimui. Tinkamas senų produktų išmetimas
padeda išvengti galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir
žmonių sveikatai. Gaminyje yra baterijos, kurioms galioja
Europos Sąjungos direktyva 2006/66/EB, ir jų negalima
išmesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. (Pav. 5)
- Jei matote perbrauktos šiukšlių dėžės su ratukais simbolį
su cheminiu simboliu „Pb“, tai reiškia, kad baterijos
atitinka reikalavimus, nustatytus direktyvoje dėl švino.
Sužinokite, kokios vietinės taisyklės taikomos atskiram
baterijų surinkimui. Tinkamas baterijų išmetimas padeda
išvengti galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių
sveikatai (Pav. 6).
Išsamesnės informacijos ieškokite
www.philips.com/support.
LATVIEŠU
Iepazīstieties ar šiem drošības simboliem
- Izsaukuma zīme pievērš uzmanību apstākļiem, kuru
izpratnei rūpīgi jāizlasa ietvertā lietotāja informācija, lai
novērstu darbības un apkopes problēmas. (Zīm. 1)
Brīdinājums: lai samazinātu ugunsgrēka vai elektriskās
strāvas trieciena risku, ierīci nedrīkst pakļaut lietus vai mitruma
iedarbībai,arī uz ierīces nedrīkst novietot ar šķidrumu
pildītus priekšmetus, piemēriem, vāzes.
Svarīgi drošības norādījumi
1 Izlasiet šīs instrukcijas.
2 Saglabājiet šīs instrukcijas.
3 Ņemiet vērā visus brīdinājumus.
4 Izpildiet visas instrukcijas.
5 Neizmantojiet šo ierīci ūdens tuvumā.
6 Notīriet tikai ar sausu drānu.
7 Nebloķējiet ventilācijas atveres. Uzstādiet atbilstoši
ražotāja norādījumiem.
8 Neuzstādiet siltuma avotu, piemēram, radiatoru, siltā
gaisa atveru, krāšņu vai citu ierīču (tostarp pastiprinātāju),
tuvumā.
9 Nodrošiniet, lai elektrības vadam nevar uzkāpt vai to
saspiest, it īpaši kontaktdakšas un kontaktrozetes tuvumā,
kā arī vietā, kur vads tiek pievienots pie ierīces.
10 Izmantojiet tikai ražotāja norādītos piederumus.
11 Atvienojiet šo ierīci no strāvas negaisa laikā vai, ja
netiek lietota ilgu laika periodu.
12 Uzticiet remontdarbu veikšanu kvalicētam servisa
personālam. Remontdarbi ir jāveic, ja ierīce ir bojāta,
piemēram, bojāts strāvas vads vai kontaktdakša, uz
ierīces izlijis šķidrums vai tajā iekrituši priekšmeti, ierīce
pakļauta lietus vai mitruma iedarbībai, nedarbojas pareizi
vai ir nomesta. Lūdzu, regulāri pārbaudiet elektrības vadu,
lai novērstu potenciālus bojājumus, piemēram, nodilumu
vai sagrieztu vadu. Lai iegūtu palīdzību, apmeklējiet mūsu
tīmekļa vietni www.philips.com/support vai sazinieties
ar Philips klientu apkalpošanas centru savā valstī.
Kontaktinformācija pieejama pasaules garantijas bukletā.
13 Šis produkts, iespējams, satur svinu un dzīvsudrabu.
Utilizēšanas kārtību no šiem materiāliem, iespējams, ir
noteikta ar likumu, lai saudzētu apkārtējo vidi. Lai iegūtu
informāciju par utilizēšanu vai otrreizēju pārstrādi, lūdzu,
sazinieties ar vietējām varas iestādēm vai uzņēmumu
Electronic Industries Alliance: www.eiae.org.
14 Visi nepieciešamie marķējumi atrodas uz vecāku ierīces
un mazuļa ierīces bateriju nodalījuma un lādētāja
apakšējā vāciņa (ja tādi ir).
BRĪDINĀJUMS:
NOŽŅAUGŠANĀS
RISKS. Bērni ir
NOŽŅAUGUŠIES vados.
Glabājiet šo vadu bērniem
nepieejamā vietā (vairāk
nekā 1 metra/3,5 pēdu
attālumā). Nenoņemiet
uzlīmi (Zīm. 2).
Ievērībai
Ievērībai! Novērsiet eksplozijas, strāvas trieciena,
īssavienojuma vai noplūdes risku
- Ierīce nedrīkst atrasties vietā, kur uz tās var tecēt vai
uzšļākties šķidrums, un uz tās nedrīkst novietot ar
šķidrumu pildītus priekšmetus, piemēram, vāzes.
- Ja kā atvienošanas ierīci izmanto elektrības kontaktdakšu,
tai vienmēr ir jābūt darbības gatavībā.
- Lai mazuļa un vecāku ierīci pievienotu elektrotīklam,
izmantojiet komplektā iekļauto adapteri.
- Lai novērstu elektriskās strāvas triecienu, neatveriet
mazuļa vai vecāku ierīces korpusu — atvērt drīkst vienīgi
bateriju nodalījumu.
- Pārliecinieties, vai jūsu rokas ir sausas, ievietojot vai
nomainot baterijas (bateriju komplektu) vai rīkojoties
ar elektrības vadiem vai strāvas padeves ierīcēm, kas
jāpievieno tīklam.
- Vecāku ierīcei izmantojiet tikai lādējamu bateriju
komplektu, kas piegādāts kopā ar mazuļa uzraudzības
ierīci. Uzlādējiet lādējamo bateriju komplektu,
aprakstīts lietotāja rokasgrāmatā.
- Sprādziena risks, ja baterija ir nepareizi ievietota.
Nomainiet tikai pret tāda paša tipa bateriju.
- Vecāku ierīcei ir pieejama uzlādes funkcija tikai ar
uzlādējamu bateriju.
- Informāciju par adapteriem un bateriju tipiem, lūdzu,
skatiet nodaļā “Rezerves daļas”.
- Lai novērstu bateriju eksploziju vai noplūdi, kas
var bojāt mazuļa uzraudzības ierīci un radīt
ādas apdegumus un acu vai ādas kairinājumu:
- nelādējiet parastās baterijas;
- ievietojiet baterijas pareizajā virzienā (+/-);
- ja plānojat nelietot produktu ilgāk par 30 dienām,
izņemiet baterijas;
- sargiet baterijas no ļoti liela karstuma iedarbības, piemē-
ram, saules stariem, liesmām vai līdzīga karstuma avota;
- neatstājiet mazuļa ierīcē tukšas baterijas.
- Lai novērstu baterijas sakaršanu vai toksisko
vielu, ūdeņraža vai skābekļa izplūdi, baterijas
nedrīkst:
- pārlieki uzlādēt;
- pakļaut īssavienojumam;
- uzlādēt, neievērojot polaritāti,
- sabojāt baterijas
- Ņemot rokās bojātas vai noplūdušas baterijas,
uzvelciet aizsargcimdus, lai pasargātu ādu.
Pieaugušo uzraudzība
- Šis zīdaiņu uzraugs ir tikai palīglīdzeklis. Tas neaizvieto
atbildīgu un atbilstošu vecāku uzraudzību un nav
izmantojams kā tāds.
- Nekad nenovietojiet mazuļa ierīci zīdaiņa gultiņā vai sētiņā.
- Drošības nolūkā neļaujiet bērniem pieskarties un
spēlēties ar mazuļa uzraudzības ierīci, adapteriem un
piederumiem. TĀ NAV ROTAĻLIETA.
Tīrīšana un kopšana
- Neizmantojiet tīrīšanas aerosolu vai šķidrus tīrīšanas
līdzekļus.
- Ja vecāku un mazuļa ierīces ir pievienotas strāvas
padevei, atvienojiet tās.
Utilizēšana
- Atbrīvojieties no izlietotajām baterijām atbilstoši
instrukcijām. Nededziniet. Pārkaršanas gadījumā baterijas
var eksplodēt.
- Neietiniet metālā vai alumīnija folijā. Pirms utilizēšanas
ietiniet avīzē.
- Lai uzzinātu atbilstošas bateriju utilizācijas vietas sa
apgabalā, ieteicams sazināties ar vietējo pašvaldību.
- Lūdzu, apmeklējiet vietni www.recycle.philips.com,
lai iegūtu papildinformāciju par pārstrādes centru savā
apgabalā.
Uzglabāšanas nosacījumi
- Mazuļa uzraudzības ierīci lietojiet un glabājiet
temperatūrā no 5°C (40°F) līdz 40°C (104°F).
- Nepakļaujiet mazuļa ierīci un vecāku ierīci lielam
aukstumam vai tiešai saules gaismas iedarbībai.
- Nenovietojiet mazuļa ierīci un vecāku ierīci siltuma avotu
tuvumā.
Rezerves daļas
- Ja jānomaina baterija un adapteris, lūdzu, skatiet pilno
drošības norādījumu versiju vietnē www.philips.com/
support atbilstošajam modeļa numuram.
- Lai iegādātos piederumus vai rezerves daļas, apmeklējiet
mūsu tiešsaistes veikalu vietnē
www.shop.philips.com/service. Varat arī sazināties
ar Philips klientu apkalpošanas centru savā valstī (skatiet
vispasaules garantijas brošūru, lai iegūtu kontaktinfor-
māciju). Ja jūsu valstī nav klientu apkalpošanas centra,
vērsieties pie Philips izplatītāja vai Philips servisa centrā.
Informācija par saderību
- Šis produkts atbilst Eiropas Kopienas izvirzītajām radio
interferences prasībām (Zīm. 3).
Ar šo Philips Consumer Lifestyle apliecina, ka šī mazuļa
uzraudzības ierīce ir saderīga ar direktīvas 2014/53/ES (DECT:
frekvenču joslu 1880-1900 MHz, maksimālo pārraidītā signāla
jaudu: 250 mW) pamata prasībām un citiem atbilstošiem
nosacījumiem. EK atbilstības deklarācija (DoC) ir pieejama
tiešsaistē vietnē
www.philips.com/support.
Nemēģiniet labot vai modicēt šo aprīkojumu.
Brīdinājums: izmaiņas vai modikācijas, kas veiktas šim aprīko-
jumam bez tieša Philips AVENT saderības apstiprinājuma var
anulēt lietotāja pilnvaras izmantot šo aprīkojumu.
Elektromagnētiskie lauki (EMF)Šī Philips AVENT ierīce
atbilst visiem standartiem saistībā ar elektromagnētiskiem
laukiem (EMF). Ja rīkojaties atbilstoši un saskaņā ar
instrukcijām šajā rokasgrāmatā, ierīce ir droši izmantojama
saskaņā ar mūsdienās pieejamajiem zinātniskiem datiem.
Otrreizējā pārstrāde
- Jūsu produkts ir konstruēts un izgatavots no augstas
kvalitātes materiāliem un sastāvdaļām, kuras ir iespējams
pārstrādāt un izmantot atkārtoti (Zīm. 4).
- Ja redzat pārsvītrotu atkritumu urnas simbolu uz
produkta, tas nozīmē, ka uz šo produktu attiecas ES
direktīva 2002/96/EK: Nekad neutilizējiet šo produktu
kopā ar pārējiem sadzīves atkritumiem. Lūdzam
iepazīties ar vietējiem noteikumiem attiecībā uz
elektrisko un elektronisko produktu atsevišķu savākšanu.
Pareiza jūsu vecā produkta utilizācija palīdz novērst
potenciālo negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēka veselību.
Jūsu produktā ievietotas baterijas, uz kurām attiecas ES
direktīva 2006/66/EK un kuras nedrīkst utilizēt kopā ar
parastiem sadzīves atkritumiem. (Zīm. 5)
- Ja redzat pārsvītrotu atkritumu urnas simbolu ar ķīmiskā
elementa apzīmējumu “Pb”, tas nozīmē, ka baterijas
atbilst svina izstrādājumu direktīvas prasībām: Lūdzam
iepazīties ar vietējiem noteikumiem attiecībā uz bateriju
atsevišķu savākšanu. Pareiza bateriju utilizācija palīdz
novērst potenciālo negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēka
veselību (Zīm. 6).
Detalizētu informāciju skatiet vietnē
www.philips.com/support.
4222_100_0293_3_DFU-Leaflet_A7_v1b.indd 2 10-04-18 13:44
/

Teistes keeltes

See käsiraamat sobib ka