Marantec Comfort 220 Omaniku manuaal

Tüüp
Omaniku manuaal
Comfort 220
Autotallin oven avaaja
Anriebssystem für Garagen
Anriebssystem für Garagen
Anriebssystem für Garagen
Anriebssystem für Garagen
Asennus- ja käyttöohje
Einbau- und Bedienungsanleitung
Einbau- und Bedienungsanleitung
Einbau- und Bedienungsanleitung
Einbau- und Bedienungsanleitung
FINGBFNLI
Suomi sivu 2
Suomi sivu 3
FIN
A. Sisällysluettelo
A. Sisällysluettelo.......................................................................................3
B. Symbolien selitykset.........................................................................4 - 5
C. Tärkeitä turvallisuusohjeita...............................................................6 - 7
D. Asennus ........................................................................................8 - 16
01. Valmistelut ........................................................................................................8
02. Tarvittavat työkalut .............................................................................................8
03. Rakennusta koskevat vaatimukset ......................................................................8
04. Johdekiskon yhdistäminen koneiston kanssa.......................................................9
05. Kiinnityskappaleiden kiinnittäminen johdekiskoon ..............................................9
06. Kamanan liitoslevyn asennus ............................................................................10
07. Vetokelkan vapautus ........................................................................................10
08. Autotallinovenavaaja kippiovessa ..............................................................10 - 11
09. Autotallinovenavaaja sektionalisessa ovessa ..............................................11 - 12
10. Autotallinovenavaaja ei ulospäin kääntyvässä kippiovessa .........................12 - 14
11. Oven avaajan ripustaminen ..............................................................................14
12. Hehkulampun asennus..............................................................................14 - 15
13. Ohjattu pikavapautus................................................................................15 - 16
E. Käsilähetin...................................................................................17 - 19
14. Käsilähetin – Käyttö ja lisätarvikkeet .................................................................17
15. Käsilähetin - Ohjelmointi ...........................................................................18 - 19
F. Ohjausliitännät ............................................................................20 - 21
16. Moduuliantenni................................................................................................20
17. Ulkoisten käyttölaitteiden liitäntä......................................................................21
G. Näyttötoiminnot ja ohjelmointimahdollisuudet.............................22 - 47
18. Symbolien selitykset..........................................................................................22
19. Yleisnäkymä Elektroninen ohjaus .............................................................22 - 23
20. Ohjelmoinnin valmistelut ..........................................................................23 - 24
21. Näyttötoimintojen yleisnäkymä.........................................................................25
22. Käyttölaitteen perustoiminnot...................................................................26 - 27
23. Perustason ohjelmointi..............................................................................28 - 32
24. Laajennetut käyttölaitteen toiminnot.........................................................33 - 43
25. Lyhyt ohjelmointiohje ................................................................................44 - 45
26. Näkösuojan asennus.........................................................................................46
27. Kaapelointikaavio .............................................................................................46
28. Kytkentäkaavio Comfort 220 ....................................................................46 - 47
H. Testausohje..................................................................................48 - 49
I. Vikanumerot.......................................................................................50
J. Käyttöönotto ja huolto........................................................................51
K. Tekniset tiedot ....................................................................................52
L. Kuvaluettelo........................................................................................53
M. Valmistajanvakuutus ....................................................................54 - 55
N. Vaatimustenmukaisuusvakuutus ..................................................56 - 57
O. Toimituksen laajuus.............................................................................
Suomi sivu 4
B. Symbolien selitykset
Varo! Henkilövahinkojen vaara!
Tässä on tärkeitä turvallisuusohjeita, joita on ehdottomasti
noudatettava henkilövahinkojen estämiseksi!
Tekstikirja
Ohje koostuu kahdesta dokumentista, kuvat ja tekstin sisältävistä
kirjasista.
Tämä symboli merkitsee tekstiosaa.
Kuvat sisältävä kirjanen
Ohje koostuu kahdesta dokumentista, kuvat ja tekstin sisältävistä
kirjasista.
Tämä symboli merkitsee kuvaosaa.
Huomio! Ainevahinkojen vaara!
Tässä on tärkeitä turvallisuusohjeita, joita on ehdottomasti
noudatettava ainevahinkojen estämiseksi!
Toiminnan tarkastus:
Ohjauksen toiminta voidaan tarkistaa useimpien käyttölaitteiden
liittämisen ja ohjelmoinnin jälkeen. Tämä on suositeltavaa vikojen
tunnistamiseksi välittömästi ja ajan säästämiseksi vikojen
etsinnässä.
Ohje
Suomi sivu 5
FIN
B. Symbolien selitykset
Käynti, verkkojännite
Käsilähettimen painallus
Häiriö
Pääteasento AUKI
Pääteasento KIINNI
Voiman rajoitus
Seis
Ulkoiset käyttölaitteet
Sähköinen antenni
Valokenno
Lähetin
(Optosensori, valokenno)
Vastaanotin
(Optosensori, valokenno)
Sulkureunavarmistus
Pyörimisnopeusanturi
Ohjaukseen
Vaijerin kytkin
Yhdysjohdin
Käyntiovikytkin
Automaattinen sulkija
Valaistus
Ohjauksen, käyttölaitteen jne. symbolit:
Suomi sivu 6
C. Tärkeitä turvallisuusohjeita
Ainoastaan pätevä ja koulutettu ammattihenkilökunta saa asentaa ja käyttöönottaa
tämän käyttölaitteen! Pätevällä ja koulutetulla ammattihenkilökunnalla tarkoitetaan
tässä yhteydessä henkilöitä, joita sähköalan ammattilaiset valvovat tai opastavat
riittävästi, ja jotka tämän vuoksi pystyvät tunnistamaan vaaratilanteet, joita
työskentely sähkölaitteiden kanssa voi aiheuttaa. Lisäksi heillä tulee olla
toimintaansa vastaavat tiedot ja taidot,
erityisesti
yksiselitteisten sähköteknisten määräysten tuntemus,
koulutus asianmukaisten turvavarusteiden käytössä ja hoidossa.
Varo!
Ennen kaapelointitoimenpiteitä on käyttölaite ehdottomasti
kytkettävä jännitteettömäksi.
Sen jälkeen on pidettävä 10 sekunnin turvaväliaika.
Vasta sitten käyttölaite on jännitteetön!
Noudata paikallisia turvamääräyksiä!
Vedä verkko- ja ohjausjohdot ehdottomasti erikseen!
Ohjausjännite 24 V DC.
Varo!
Ennen ohjauksen käyttöönottoa on varmistettava, ettei oven vaara-
alueella ole henkilöitä tai esineitä, sillä ovea liikutetaan joidenkin
säätötoimenpiteiden aikana.
Varo!
Ennen käyttölaitteen asennusta:
Poista kaikki tarpeettomat köydet ja ketjut.
Ota kaikki sellaiset laitteet pois käytöstä, joita ei tarvita
käyttölaitteen asennuksen jälkeen.
Varmista, että autotallin ovi on mekaanisesti hyvässä kunnossa ja
tasapainossa sekä avautuu ja sulkeutuu kunnolla.
Suomi sivu 7
FIN
C. Tärkeitä turvallisuusohjeita
Varo!
Varoitusten noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa
loukkaantumisia ja ainevahinkoja.
Ohje!
Noudata ehdottomasti asennusohjeen ohjeita asennusvirheiden
ja vahinkojen välttämiseksi ovessa ja oven käyttölaitteessa!
Säilytä käyttöohje, sillä se sisältää tärkeitä tarkistus- ja
huoltotoimenpiteitä koskevia ohjeita.
Kaikki kiinni asennetut impulssin antajat ja ohjauslaitteet (esim. radiokoodian-
turi) on asennettava näköetäisyydelle ovelta, mutta niiden on oltava turvallisen
etäisyyden päässä oven liikkuvista osista. Asennuksessa on noudatettava
1,5 metrin vähimmäiskorkeutta.
Kaikki olemassa olevat hätäkytkinlaitteet on tarkistettava ennen käyttöönottoa.
Käyttölaitteen saa asentaa paikalleen ainoastaan oven ollessa suljettuna!
Ovijärjestelmän käyttäjää tai hänen edustajaansa on opastettava riittävästi
järjestelmän käytössä ennen sen käyttöönottoa!
Käyttölaitteen mukana toimitetut puristumisvaarasta varoittavat varoituskilvet
on kiinnitettävä pysyvästi näkyvälle paikalle.
Asennuksen jälkeen on varmistettava, että oven osat eivät ulotu jalkakäytäville
tai kaduille.
Suomi sivu 8
D. Asennus
Valmistelu
Ota johdekisko ja koneisto pois pakkauksesta ja aseta ne valmiiksi asennusta
varten.
Tarvittavat työkalut
2
1
Kiintoavain kitaväli 10
Kiintoavain kitaväli 13
Hylsyavain kitaväli 8
Hylsyavain kitaväli 10
Hylsyavain kitaväli 13
Ruuvitaltta koko 5
Ruuvitaltta koko 8
Ristipäämeisseli koko 2
Kivipora ø 6 mm
Kivipora ø 10 mm
Metallipora ø 5 mm
Pihdit
Metallisaha
Porakone
Nivelmitta
Huomio!
Peitä käyttölaite poraustöiden aikana muovilla tai pahvilla.
Porauspöly ja lastut voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä.
Rakennusta koskevat vaatimukset
Ripusta koneisto johdekiskon kanssa niin, että oven yläreuna on avaamisradan
korkeimmassa kohdassa noin 10 mm vaakasuoran johdekiskon alareunan
alapuolella (ks. kohdat 8, 9 ja 10).
Suorita kattoankkurointi rakennuskohtaisesti.
Huomioi tämän suhteen mittavaatimukset vaarnaporaukselle.
3
Suomi sivu 9
FIN
D. Asennus
Johdekiskon yhdistäminen koneiston kanssa
Työnnä adapterihylsyä (A) niin, että se kiinnittyy hienohammastettuun
vaihdeakseliin (kuva D.3).
Asennussyvyys vähenee 150 mm:lla kääntämällä koneistoa 90°. Tätä varten on
myös referenssipistokytkintä (B) käännettävä aiottuun asentoon (kuva D.4).
Aseta johdekisko oikeaan asentoon adapterihylsyn päälle.
Kohdista johdekisko sivuttain.
Laske johdekiskoa käyttölaitetta kohti painamalla sitä kevyesti (kuva D.5).
4
Huomio!
Älä käytä väkivoimaa!
Kun johdekisko on suunnattu samansuuntaisesti koneiston
pinnan kanssa, riittää lyhyt vetokelkan töytäisy laskemaan
johdekiskon koneiston päälle ilman väkivoimaa.
Ruuvaa johdekisko yhteen koneiston kanssa kahdella puristussilloituksella (C) ja
neljällä kuusiokoloruuvilla kitaväli 8 (D) (kuva D.6).
Kiinnityskappaleiden kiinnittäminen johdekiskoon
Kiinnitä kiinnityskappaleet johdekiskoon (kiinnityskappaleiden toiminto ja
asemointi ks. kohta 3).
5
Suomi sivu 10
D. Asennus
Kamanan liitoslevyn asennus
Johdekiskoon integroidun vetoelementin (ketju tai hammashihna)
suojelemiseksi ulkopuolisen asiattomalta ja väkivaltaiselta purkamiselta (murto),
työnnä punainen varmistushylsy (D) kiristysruuvin yli (E) (kuva D.8).
Yhdistä sen jälkeen kamanan liitoslevy (A) ja kiskon päätykappale (B)
niveltulpalla (C) (kuva D.9).
Vetokelkan vapautus
Paina punaista vapautusvaarnaa (B) vetokelkan punaiseen aukkoon
kiinnitykseen asti (kuva D.10).
Vedä vetoköydestä (A) (kuva D.12).
Vetokelkka on nyt vapautettu, ja sitä voidaan vapaasti siirtää johdekiskolla ja
yhdistää oven kanssa.
Lisätietoja vetokelkasta on kohdassa 13.
Autotallinovenavaaja kippiovessa
Ruuvaa kamanan liitoslevy (A) yhteen johdekiskon kanssa karmien yläosaan,
kamanaan tai kattoon niin, että ovilevyn yläreuna on avaamisradan
korkeimmassa kohdassa noin 10 mm vaakasuoran johdekiskon alareunan
alapuolella (ks. myös kohta 3).
Aseta koneisto ylös myöhemmin tapahtuvaa kattokiinnitystä varten tukipukin
tai muun sopivan esineen avulla.
8
7
6
Suomi sivu 11
FIN
D. Asennus
Yhdistä kaksi oven vääntiön kiinnitysosaa (B) oven kiinnityselementin (C)
kanssa.
Ruuvaa tämä 4-kertaisesti keskitetysti ovilevyn yläreunaan (pora ø 5 mm).
Aseta vetovarsi (D) pultilla (F) vetokelkkaan (E).
Ruuvaa se kiinni 2-kertaisesti.
Yhdistä vetovarsi ja oven vääntiön kiinnitysosa.
Ohje!
Pura lukkojärjestelmä tai kytke se muulla tavoin
toimintakyvyttömäksi!
Autotallinovenavaaja sektionalisessa ovessa
Ruuvaa kamanan liitinlevy (A) yhteen johdekiskon kanssa kamanaan tai kattoon
niin, että ylempi ovilamelli on avaamisradan korkeimmassa kohdassa noin
10 mm vaakasuoran johdekiskon alareunan alapuolella (ks. myös kohta 3).
Aseta koneisto ylös myöhemmin tapahtuvaa kattokiinnitystä varten tukipukin
tai muun sopivan esineen avulla.
Yhdistä kaksi oven vääntiön kiinnitysosaa (B) oven kiinnityselementin (C) kanssa.
Ruuvaa tämä 4-kertaisesti keskitetysti ovilevyn yläreunaan (pora ø 5 mm).
Tarvittaessa voidaan käyttölaite asentaa 200 mm sivussa keskikohdasta.
Käytä puusta valmistetuissa sektionalisissa ovissa Spax-ruuveja ø 5x35 mm
(pora ø 3 mm).
Käännä kaksi itsekierteittävää ruuvia (D) niin pitkälle oven kiinnityselementtiin,
kunnes ruuvin kärjet ovat lamellin edessä.
9
Suomi sivu 12
D. Asennus
Autotallinovenavaaja ei ulospäin kääntyvässä
kippiovessa
Vaadittavat osat:
Kaarto-ovivarsi Spezial 102, tuotenumero: 563 828
Valokenno Spezial 613, tuotenumero: 153 550
Valokenno Spezial 614, tuotenumero: 152 675
2-lankainen valokenno, tuotenumero: 47 816
Ei sisälly Comfort 220-toimitukseen.
10
Ohje!
Pura lukkojärjestelmä tai kytke se muulla tavoin
toimintakyvyttömäksi!
Huomio!
Jos ylemmässä ovilamellissa ei ole vahvistuslevyä tai tukia
(esim. yksiseinäisissä ovissa):
Käytä lisäksi oven kannaketta "Spezial 111", tuotenumero
47 574 (ei kuulu toimitukseen, vertaa kuva D.15).
Käytä muussa tapauksessa ainoastaan oven kiinnityselementtejä,
sillä vahvikkeet antavat tarpeeksi vakautta.
Ohje!
Pura lukkojärjestelmä tai kytke se muulla tavoin
toimintakyvyttömäksi!
Aseta vetovarsi (E) pultilla (G) vetokelkkaan (F).
Ruuvaa se kiinni 2-kertaisesti.
Yhdistä vetovarsi ja oven vääntiön kiinnitysosa.
Suomi sivu 13
FIN
D. Asennus
Ruuvaa kamanan liitoslevy (A) yhteen johdekiskon kanssa karmien yläosaan,
kamanaan tai kattoon niin, että ovilevyn yläreuna on avaamisradan
korkeimmassa kohdassa noin 10 mm vaakasuoran johdekiskon alareunan
alapuolella (ks. myös kohta 3) (kuva D.16).
Aseta koneisto ylös myöhemmin tapahtuvaa kattokiinnitystä varten tukipukin
tai muun sopivan esineen avulla.
Kaarto-ovivarren asennus:
Ruuvaa kiinnityskulma (B) 6 levyruuvilla oven yläreunaan (pora ø 5 mm)
(kuva D.17).
Kiinnityskulman keskikohta on johdekiskon keskikohta.
Aseta kaarto-ovivarsi (C) kiinnityskulmaan (B) (kuva D.18).
Ruuvaa se kiinni kahden kulmalevyn avulla (D) ovipalkistoon (E) (kuva D.18).
Pora ø 5 mm ovipalkistossa (4 x)
Pora ø 7 mm kaarto-ovivarressa (2 x)
Ruuvaa kulmalevyt ja kaarto-ovivarsi yhteen kahdella ruuvilla M6 x 10 ja
kuusiokantamuttereilla.
Aseta työntötanko (G) pultilla (J) vetokelkkaan (F) (kuva D.19).
Ruuvaa se kiinni 2-kertaisesti.
Avaa ovi kokonaan.
Yhdistä työntötanko (G) kaarto-ovivarren kanssa (C) (kuva D.19).
Noudata ilmoitettuja mittoja.
Suomi sivu 14
D. Asennus
Hehkulampun asennus
12
Käännä hehkulamppu E14 (korkeintaan 40 wattia) paikoilleen.
Kiinnitä lampunsuojus paikoilleen.
Käännä suojaruuvi kiinni.
Hehkulamppu palaa käsilähettimen painalluksen jälkeen noin 3 minuuttia.
Huomio!
Irrota verkkopistoke pistorasiasta ehdottomasti aina ennen
hehkulampun vaihtamista.
Oviaukko suurenee, kun johdekiskoa lasketaan ja työntötankoa vedetään
erilleen. Työntötankoa saa vetää ainoastaan niin kauas erilleen, että sisällä
olevat painerullat (H) eivät ylety kiinnitysruuveihin (I).
Oven avaajan ripustaminen
Koneiston ripustaminen
Kiinnitä 1 kannatinlevy (A) koneiston yläpuolelle (ks. myös kohta 3).
Taivuta levyä rakennuksen tarpeiden mukaisesti.
Johdekiskon ripustaminen
Työnnä 1 kannatinlevy (A) kiinnityskappaleen (B) läpi ja taivuta läpitulevia osia.
Johdekiskon ripustamisen asemointi (ks. myös kohta 3).
11
Suomi sivu 15
FIN
D. Asennus
Ohje!
Hehkulamput eivät kuulu takuuseen.
Ohjattu pikavapautus
13
Huomio!
Ohjatun pikavapautuksen käynnistyksen yhteydessä voi ovi liikkua
kontrolloimattomasti.
- Kun oven jouset ovat heikkoja tai katkenneet.
- Kun ovi ei ole tasapainossa.
Ovea saa liikuttaa vapautetussa tilassa ainoastaan kohtuullisella
nopeudella!
Avattaessa ovea käsin voi vetokelkka törmätä tuennan
puristussilloituksen ja koneiston kanssa.
Rajoita oven liikkeen kulkua rakenteeseen liittyvillä toimenpiteillä.
Kiinnitä pikavapautuksen vetoköysi vähintään 1,8 metrin korkeudelle.
Kiinnitä vetoköyteen kyltti ”Pikavapautuksen vetoköyden käyttöohje”.
Suomi sivu 16
D. Asennus
Oven ja käyttölaitteen irrottaminen toisistaan
Vedä vetoköyttä (A) kiinnitykseen asti alaspäin oven irrottamiseksi
käyttölaitteesta (kuva D.22).
Oven ja käyttölaitteen yhdistäminen uudelleen:
Työnnä punaista vapautusvaarnaa (B) takaisin nuolen suunnassa (D.24).
Käynnistä ovikoneisto.
Vetokelkan alapuolelle kiinnitetyt symbolit näyttävät sen hetkisen tilan:
Ovi on erotettu käyttölaitteesta.
-> Liikuteltavan työntöelementin (C) etureuna on ”Lukko auki”-symbolin nuolen
yläpuolella (kuva D.23).
Ovi on yhdistetty käyttölaitteeseen tai se yhdistyy itsenäisesti seuraavan
oven käyttökerran yhteydessä.
-> Liikuteltavan työntöelementin (C) etureuna on ”Lukko kiinni”-symbolin
nuolen yläpuolella (kuva D.24).
Toiminnan tarkastus:
Käyttölaitteen asennuksen jälkeen on tarkistettava seuraavat
kohdat:
- Ovi törmää "Ovi kiinni"-suunnassa maassa olevaan 50 mm
korkeaan esteeseen:
-> Oven on vaihdettava suuntaa.
Käyttölaitteet oville, joiden ovilehdessä on aukko
(Aukon läpimitta > 50 mm):
- Ovea kuormitetaan alareunan keskikohdassa 20 kg painolla:
-> Ovi pysähtyy avauksen käynnistyksen jälkeen.
Suomi sivu 17
FIN
E. Käsilähetin
Käsilähetin Käyttö ja lisätarvikkeet
A Paristo Lähetysvalvontavalo
B Käyttönäppäimet
C Paristokotelo - Kansi
D Paristo 3V CR 2032
E Opettava pistoke
Avaa kansi pariston vaihtamiseksi ja paikalleen asettamiseksi.
Huomioi pariston vaihdon yhteydessä oikea napaisuus (kuva E.2).
14
Varo!
- Käytä käsilähetintä ainoastaan silloin, kun on varmistettu, ettei
oven liikkumisalueella ole henkilöitä tai esineitä.
- Pidä käsilähetin pois lasten ulottuvilta!
Ohje:
Paristot eivät kuulu takuuseen.
Käsilähettimen kiinnitysvarusteet:
Kiinnityshaka, sopii käsilähettimen kiinnitykseen auton häikäisysuojaan
(kuva E.3).
Suomi sivu 18
E. Käsilähetin
Käsilähetin Ohjelmointi:
Koodauksen siirto / opettaminen (tarvittaessa)
Tämän toiminnon avulla voit siirtää jo olemassa olevan käsilähettimen
koodauksen toiseen lisäkäsilähettimeen (kuva E.4).
15
Ohje!
Käsilähettimen kummallakin puolella olevia pistoliitäntöjä voidaan
käyttää identtisellä tavalla.
Huomio!
Käsilähettimen painaminen voi käynnistää oven!
Vaihe 1:
Yhdistä kumpikin lähetin mukana toimitetun siirtopistokkeen avulla.
Vaihe 2:
Paina olemassa olevaa lähetintä ja pidä näppäintä alaspainettuna.
Lähettimen LED-valo syttyy palamaan.
Vaihe 3:
Paina haluamaasi näppäintä uudessa käsilähettimessä samalla, kun pidät jo
käytössä olleen käsilähettimen näppäintä alaspainettuna.
Uuden lähettimen LED-lamppuun syttyy jatkuva valo 1-2 sekunnin kuluttua.
Ohjelmointi on päättynyt.
Jo käytössä olleen käsilähettimen koodaus on nyt siirtynyt uuteen käsilähetti-
meen.
Irrota siirtopistoke.
Suomi sivu 19
FIN
E. Käsilähetin
Koodauksen muuttaminen
Jos käsilähetin katoaa, on kauko-ohjaimen koodausta mahdollista muuttaa.
Liitä tätä varten siirtopistoke siihen käsilähettimeen, jonka haluat ohjelmoida
uudelleen (kuva E.5).
Vaihe 4:
Liitä siirtopistoke käsilähettimeen.
Yhdistä toinen siirtopistokkeen ulommaisista vaarnoista keskimmäisen johdon
kanssa (esim. ruuviavaimella).
Paina haluamaasi käsilähettimen näppäintä. Uusi koodaus määritetään
integroidun satunnaisohjelmoinnin avulla. LED-valo vilkkuu nopeasti.
Kun käsilähettimen LED-valo palaa taukoamatta, voidaan lähettimen näppäin
vapauttaa ja siirtopistoke irrottaa.
Ohje!
Käsilähettimen uudelleenkoodauksen jälkeen on autotallin
käyttölaitteen ohjelmointia muutettava uuden koodauksen
mukaisesti, sillä vanha koodaus on hävinnyt eikä ole enää
löydettävissä.
Ohje!
Monikanavaisten lähettimien osalta on tämä prosessi suoritettava
erikseen jokaiselle näppäimelle.
Ohje!
Monikanavaisten lähettimien osalta on tämä prosessi suoritettava
erikseen jokaiselle näppäimelle.
Suomi sivu 20
F. Ohjausliitännät
Moduuliantenni
Suojausluokka: vain kuiville tiloille
A. Moduuliantenni
B. Antennin liitäntä
Työnnä moduuliantenni koneiston rungon antenniliitäntään.
16
Ohje:
Toimintasäde voi vaihdella digitaalisen suojakoodauksen vuoksi.
Tarvittaessa voidaan moduuliantenni kiinnittää myös rakennuksen
ulkopuolelle suuremman toimintasäteen saavuttamiseksi.
Tämä on mahdollista laajennuspaketin, suojausluokka IP 65,
avulla (ei sisälly toimitukseen).
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60

Marantec Comfort 220 Omaniku manuaal

Tüüp
Omaniku manuaal